SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2017
1
Nok et godt kvartal for SpareBank 1 Gruppen
745
380
528 530
3. kv 20173. kv 20163. kv 20153. kv 2014
Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning per 3. kvartal (%)
28,0
16,8 17,1
3. kv 20153. kv 2014 3. kv 2017
19,4
3. kv 2016
Solvensmargin (%)
(uten bruk av overgangsregler)
*
2
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 179 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 217 %
SpareBank 1 Forsikring AS: 175 %
2017
1.437
2016
1.439
2015
1.225
2014
1.753
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
God underliggende drift i alle selskaper.
Resultatfremgang i alle forretningsområdene.
484
787
7476
Fordringsadministrasjon
852
Livsforsikring
523
86
ODIN forvaltning
85
Skadeforsikring
2016 2017
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
3
Forretningsområde
Forsikring
4
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Resultatfremgang. Vesentlig bedre renteresultat, men noe svakere
risiko- og administrasjonsresultat.
Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
164 145
177 200
33
2.kv 20171. kv 20174. kv 20163. kv 2016 3. kv 2017
486 466 451 484 523
20172016201520142013
 Brutto premieinntekter: 4.547 (3.695)
 Risikoresultat: 230 (260)
 Administrasjonsresultat: 5 (11)
 Renteresultat: 368 (239)
 Resultat før skatt: 523 (484)
 Solvensmargin: 175 % (156 %)
5
Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Godt forsikringsresultat. Lavere naturskader og forbedret
skadeprosent innen både PM og BM.
 Brutto premieinntekter: 4.115 (3.999)
 Forsikringsresultat: 550 (569)
 Brutto avviklingsgevinster 205 (238)
 Netto finansresultat: 293 (292)
 Resultat før skatt: 852 (787)
 Solvensmargin: 217 % (233 %)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
346
660
282 273 296
3.kv 20172.kv 20171.kv 20174.kv 20163.kv 2016
814 897 787 852
2015
1.297
20142013 20172016
6
Forsikringsresultatet og combined ratio
• Lavere naturskader og forbedret skadeprosent innen
både PM og BM bidro til at samlet skadeprosent ble
redusert med 1,1 prosentpoeng.
• Det ble inntektsført 205 mill. kroner i
avviklingsgevinster per. 3 kvartal 2017. Dette er en
nedgang på 33 mill. kroner sammenlignet med
samme periode i fjor. Årets avviklingsgevinster
gjelder hovedsakelig produktgruppene Motor,
Ansvar og Yrkesskade.
• Økningen i kostnadsprosent skyldes hovedsakelig
økte personalkostnader, inklusiv avviklingstap i
forbindelse med endring av ansattes
pensjonsordninger. I tillegg har IKT- og
markedsføringskostnader økt sammenlignet med
fjoråret. Provisjonskostnadene har også økt som
følge av en økning i salget.
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
Forsikringsresultat hittil i år (MNOK)
Combined ratio hittil i år (%)
21,6 24,4
61,8 60,7
2017
85,1
2016
83,4
KostnadsprosentSkadeprosent
569 550
429 397
2016 2017
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
7
ODIN Forvaltning AS
8
28
9
25
29 31
2. kv 20171. kv 20174. kv 20163. kv 2016 3.kv 2017
Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK
ODIN Forvaltning
Resultatfremgang
Økte driftsinntekter som følge av høyere forvaltningskapital.
 Driftsinntekter: 289 (251)
 Driftskostnader: 206 (177)
 Resultat før skatt: 85 (76)
 Forvaltningskapital: 51.356 (41.189)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
9
68
82 76
85
2017201620152014
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
Fordringsadministrasjon
10
• Porteføljevirksomheten ble i 3.
kvartal 2017 fisjonert ut i et eget
selskap fra SpareBank 1 Gruppen
Finans AS. Sistnevnte skiftet
samtidig navn til SpareBank 1
Factoring. SpareBank 1 Portefølje,
som har sin virksomhet innen
porteføljekjøp og portefølje-
forvaltning, samarbeider med
Conecto som driver
inkassovirksomhet.
• Områdene factoring, portefølje og
inkasso (fordringsadministrasjon)
samarbeider for å tilby markedet et
komplett sett av tjenester innen
fordringsadministrasjon.
Fordringsadministrasjon
Resultatfremgang for alle forretningsområdene
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
32
15
74
37
29
19
86
27
Factoring TotaltConectoPortefølje
20172016
11
12
Vedlegg
13
SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Forsikring AS
Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso
SpareBank 1 Factoring AS
SpareBank 1 Portefølje AS
SpareBank 1
Banksamarbeidet DA
EiendomsMegler 1
Norge AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
SpareBank 1
Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Betaling AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SAMSPAR
SpareBank 1-alliansen
Selskaper som er direkte eiet av de fleste
alliansepartnerne - med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide
produktselskaper
Eiet av regionbankene, SamSpar og
SpareBank 1 Gruppen AS.
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-
konsepter, forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste
praksis og innkjøp.
14
SpareBank 1 Gruppen konsern
15
Året
Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 522,5 484,0 516,7
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 851,6 787,0 1 447,1
- ODIN Forvaltning 85,4 75,6 84,6
- SpareBank 1 Medlemskort 4,1 6,3 5,4
- SpareBank 1 Factorings AS 37,0 32,4 43,8
- SpareBank 1 Portefølje AS 29,3 26,8 37,9
- Conecto AS 19,1 15,1 19,2
- Konsernjusteringer -23,2 102,8 -11,8
Sum resultat datterselskaper før skatt 1 525,8 1 530,1 2 142,8
Driftskostnader morselskap -54,7 -56,9 -74,4
Netto finans morselskap -34,1 -34,1 -49,7
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,7
RESULTAT FØR SKATT 1 437,0 1 439,2 2 019,4
Skattekostnad -314,4 -345,5 -444,0
RESULTAT ETTER SKATT 1 122,6 1 093,7 1 575,4
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
16
Mill. kroner 3.kv. 2017 2.kv. 2017 1.kv. 2017 4.kv. 2016 3.kv. 2016
Året
2016
Konsern
Resultat etter skatt 411,5 337,5 373,7 481,7 399,8 1 575,4
Egenkapitalavkastning (%) 19,4 % 19,0 % 18,9 % 19,1 % 17,8 % 19,1 %
SpareBank 1 Forsikring
Risikoresultat 70,7 103 57 98,4 81,9 358,1
Administrasjonsresultat 21,2 -18,4 2,4 -82 8,4 -71,3
Renteresultat 200,6 70 97,2 48,2 92,2 -286,6
Resultat etter skatt 148,7 113 133,3 32,2 131,1 403,8
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten 208,6 171 170 478 218,6 1 046,9
Netto finansinntekter 87,7 96 109,6 111 121,8 402,6
Resultat etter skatt 238,2 227 232,6 540,6 260,2 1 138,8
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 62,6 % 59,9 % 63,5 % 43,0 % 61,8 % 57,8 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 22,7 % 26,7 % 23,7 % 19,2 % 21,8 % 21,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 85,3 % 86,6 % 87,2 % 62,2 % 83,6 % 79,0 %
Bestandspremie 5 480 5 400 5 324 5 283 5 274 5 283
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar 99,7 101,2 88,3 87,5 88,4 338,1
Resultat etter skatt 23,4 22 19 3,6 20,8 60,6
Forvaltningskapital per kvartal 51 356 49 937 46 745 44 447 41 189 44 447
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % 8,0 % 7,9 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,8 %
SpareBank 1 Forsikring AS
17
3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året
Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016
Risikoinntekter 549,8 542,7 533,6 518,0 1 626,1 1 555,5 2 079,9
Risikokostnader -463,5 -413,2 -462,7 -419,9 -1 339,4 -1 254,5 -1 680,1
Risikoresultat brutto 86,4 129,5 70,9 98,1 286,8 301,0 399,8
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -15,7 -27,0 -13,9 -16,1 -56,6 -41,0 -28,0
Risikoresultat netto 70,7 102,5 57,0 82,1 230,1 259,9 371,9
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -13,7
Risikoresultat netto etter oppreservering 70,7 102,5 57,0 81,9 230,1 259,7 358,1
Gebyrer 248,4 259,9 249,0 237,6 757,3 717,1 967,3
Øvrige omkostningsrelaterte poster 8,8 -1,0 0,0 0,0 7,8 0,0 -73,1
Driftskostnader ekskl. provisjoner -154,9 -194,4 -164,5 -150,5 -513,7 -462,8 -634,1
Provisjoner -95,0 -93,7 -91,6 -88,5 -280,3 -266,5 -357,0
Administrasjonsresultat brutto 7,3 -29,2 -7,1 -1,4 -29,0 -12,2 -96,9
Reassuransens effekt på admin. resultatet 13,9 10,9 9,5 9,8 34,3 22,8 25,6
Administrasjonsresultat netto 21,2 -18,4 2,4 8,4 5,2 10,6 -71,3
Netto finansinntekter 320,2 199,1 206,1 218,9 725,4 613,2 785,8
Øvrige renterelaterte poster -0,1 0,0 -0,1 -10,7 -0,2 -27,2 -36,1
Garantert rente -119,5 -129,1 -108,9 -115,1 -357,5 -347,5 -463,1
Renteresultat 200,6 70,0 97,2 93,2 367,8 238,5 286,6
Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -2,4 -30,6
Renteresultat etter oppreservering 200,6 70,0 97,2 92,2 367,8 236,0 256,0
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -1,9 -82,7
Vederlag for rentegaranti 8,6 8,9 7,0 2,1 24,5 21,9 36,8
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 301,1 163,0 163,6 183,8 627,7 526,4 496,9
Avsetning til tilleggsavsetninger -91,1 -13,2 -27,4 -21,3 -131,7 -65,4 -83,4
Resultat til kunder -44,3 -30,9 -35,8 -52,8 -111,0 -131,8 -108,7
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 46,0 66,3 59,9 51,1 172,2 171,6 193,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,6 -8,3 -14,8 2,9 -34,7 -16,7 18,8
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 200,1 177,0 145,4 163,7 522,5 484,0 516,7
Skattekostnad -51,4 -64,3 -12,1 -32,6 -127,8 -112,4 -112,9
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 148,7 112,7 133,3 131,1 394,7 371,6 403,8
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 3. kvartal
18
Beløp i mill. kroner
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Risikoresultat 290,3 305,8 -3,5 -4,8 0,0 0,0 286,8 301,0
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat -32,8 -14,1 3,9 2,0 0,0 0,0 -29,0 -12,2
Renteresultat 356,0 230,8 10,7 7,4 1,1 0,3 367,8 238,5
Tekniske avsetninger -22,4 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -18,2
Oppreservering 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9
Vederlag for rentegaranti 24,5 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 21,9
Resultat til kunde -242,7 -197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -242,7 -197,2
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 137,5 154,8 137,5 154,8
Sum 372,9 324,4 11,0 4,5 138,5 155,1 522,5 484,0
Kollektiv-
porteføljen
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
SpareBank 1 Forsikring AS
Premieinntekter
19
3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året
Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 134,4 124,8 121,9 114,1 381,1 330,7 449,9
Individuelle kapitalforsikringer 197,8 197,0 194,1 188,9 589,0 561,4 753,3
Kollektive pensjonsforsikringer 151,1 212,0 236,5 108,2 599,6 453,5 550,8
Ulykkesforsikringer 81,5 81,6 80,2 76,9 243,3 225,4 304,1
Gruppelivsforsikringer 174,9 171,5 230,5 174,8 577,0 588,1 751,6
Unit Link - Renteforsikringer 5,5 15,5 4,6 5,8 25,6 17,6 23,9
Unit Link - Kapitalforsikringer 76,0 70,1 57,7 36,5 203,8 113,4 176,0
Innskuddstjenestepensjon 662,4 630,6 635,2 482,4 1 928,1 1 404,9 1 977,2
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 483,5 1 503,1 1 560,6 1 187,7 4 547,3 3 694,9 4 986,8
Overførte premiereserver fra andre selskaper 515,7 309,0 582,2 312,5 1 406,9 1 189,2 1 658,8
Avgitt gjenforsikringspremie -51,6 -50,5 -55,1 -53,9 -157,2 -158,8 -202,0
Premieinntekter for egen regning 1 947,7 1 761,6 2 087,8 1 446,4 5 797,0 4 725,3 6 443,6
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%):
3.6
4.7
3.kv. 2016 3.kv 2017
3.1
3.5
3.kv 2016 3.kv 2017
13.9
5.3
3.1
2.8
Aksjer
Eiendom
Omløpsrenter
Hold til forfall
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per
3. kvartal 2017
Prosent
Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2017
SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring
NOK 23,5 (17,9) mrd. NOK 21,8 (20,5) mrd. NOK 5,7 (4,8) mrd. NOK 9,7(11,1) mrd.
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
0,5%
41,2%
58,3%
Annet
Rentefond
Aksjefond
1,0%
16,6%
36,6%
32,6%
13,2%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
17,3%
19,3% 60,5%
0,0%
2,9%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
13,7%
17,5%
58,6%
10,2%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
22
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse
23
Året
Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016
Immaterielle eiendeler 143 156 154
Investeringer 5 774 4 870 5 822
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 429 390 415
Fordringer 146 151 107
Andre eiendeler 270 278 340
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 7
Investeringer i kollektivporteføljen 21 921 20 482 20 925
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 23 611 17 939 19 263
SUM EIENDELER 52 296 44 266 47 033
Innskutt egenkapital 2 491 2 491 2 491
Opptjent egenkapital 1 478 1 455 1 083
Ansvarlig lånekapital 1 000 0 1 000
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 22 336 20 645 21 253
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 23 505 18 159 19 156
Avsetning for forpliktelser 753 819 715
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 264 243 251
Forpliktelser 357 326 939
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 112 128 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 52 296 44 266 47 033
Per 3. kvartal
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat
24
3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året
Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016
Opptjente premier f.e.r. 1 396,4 1 356,9 1 330,0 1 341,0 4 083,3 3 955,6 5 302,4
Påløpne erstatninger f.e.r. -874,2 -812,7 -845,2 -828,3 -2 532,1 -2 488,1 -3 066,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -317,6 -362,9 -315,0 -292,4 -995,5 -863,5 -1 122,3
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 0,5 2,0 1,1 0,2 3,6 1,3 3,4
Andre tekniske avsetninger 3,5 -11,9 -0,9 -1,9 -9,3 -36,4 -69,8
Forsikringsresultat 208,6 171,3 170,0 218,6 550,0 568,9 1 046,9
Netto finansinntekter 87,7 95,5 109,6 121,8 292,8 291,6 402,6
Andre kostnader 0,0 6,6 2,3 5,3 8,9 -73,5 -2,4
Resultat før sikkerhetsavsetninger 296,3 273,4 282,0 345,7 851,6 787,0 1 447,1
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat før skatt 296,3 273,4 282,0 345,7 851,6 787,0 1 447,1
Skattekostnad -58,1 -46,3 -49,3 -85,4 -153,7 -188,8 -308,2
Resultat etter skatt 238,2 227,1 232,6 260,2 698,0 598,2 1 138,8
Per 3. kvartal
ODIN Forvaltning
Resultat
25
3. kv 3. kv Året
Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016
Forvaltningshonorarer 99,7 88,4 289,2 250,6 338,1
Sum driftsinntekter 99,7 88,4 289,2 250,6 338,1
Lønnskostnader -38,9 -33,8 -114,2 -91,4 -134,9
Avskrivninger -3,0 -3,6 -9,1 -10,6 -14,0
Andre driftskostnader -27,0 -23,9 -82,2 -75,1 -98,4
Sum driftskostnader -68,9 -61,2 -205,5 -177,0 -247,3
Driftsresultat 30,8 27,2 83,7 73,5 90,8
Finanskostnader 0,3 0,4 1,7 2,1 -6,2
Resultat før skatt 31,1 27,6 85,4 75,6 84,6
Skattekostnad -7,7 -6,8 -21,0 -18,7 -24,0
Resultat etter skatt 23,4 20,8 64,4 57,0 60,6
Per 3. kvartal

More Related Content

What's hot

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar to Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Mats Loitegaard
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank 1 BV
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkSpareBank 1 Telemark
 

Similar to Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017 (18)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
 
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (12)

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2017 1
 • 2. Nok et godt kvartal for SpareBank 1 Gruppen 745 380 528 530 3. kv 20173. kv 20163. kv 20153. kv 2014 Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning per 3. kvartal (%) 28,0 16,8 17,1 3. kv 20153. kv 2014 3. kv 2017 19,4 3. kv 2016 Solvensmargin (%) (uten bruk av overgangsregler) * 2 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 179 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 217 % SpareBank 1 Forsikring AS: 175 % 2017 1.437 2016 1.439 2015 1.225 2014 1.753 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 • 3. God underliggende drift i alle selskaper. Resultatfremgang i alle forretningsområdene. 484 787 7476 Fordringsadministrasjon 852 Livsforsikring 523 86 ODIN forvaltning 85 Skadeforsikring 2016 2017 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Resultatfremgang. Vesentlig bedre renteresultat, men noe svakere risiko- og administrasjonsresultat. Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 164 145 177 200 33 2.kv 20171. kv 20174. kv 20163. kv 2016 3. kv 2017 486 466 451 484 523 20172016201520142013  Brutto premieinntekter: 4.547 (3.695)  Risikoresultat: 230 (260)  Administrasjonsresultat: 5 (11)  Renteresultat: 368 (239)  Resultat før skatt: 523 (484)  Solvensmargin: 175 % (156 %) 5
 • 6. Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat. Lavere naturskader og forbedret skadeprosent innen både PM og BM.  Brutto premieinntekter: 4.115 (3.999)  Forsikringsresultat: 550 (569)  Brutto avviklingsgevinster 205 (238)  Netto finansresultat: 293 (292)  Resultat før skatt: 852 (787)  Solvensmargin: 217 % (233 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 346 660 282 273 296 3.kv 20172.kv 20171.kv 20174.kv 20163.kv 2016 814 897 787 852 2015 1.297 20142013 20172016 6
 • 7. Forsikringsresultatet og combined ratio • Lavere naturskader og forbedret skadeprosent innen både PM og BM bidro til at samlet skadeprosent ble redusert med 1,1 prosentpoeng. • Det ble inntektsført 205 mill. kroner i avviklingsgevinster per. 3 kvartal 2017. Dette er en nedgang på 33 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Årets avviklingsgevinster gjelder hovedsakelig produktgruppene Motor, Ansvar og Yrkesskade. • Økningen i kostnadsprosent skyldes hovedsakelig økte personalkostnader, inklusiv avviklingstap i forbindelse med endring av ansattes pensjonsordninger. I tillegg har IKT- og markedsføringskostnader økt sammenlignet med fjoråret. Provisjonskostnadene har også økt som følge av en økning i salget. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat hittil i år (MNOK) Combined ratio hittil i år (%) 21,6 24,4 61,8 60,7 2017 85,1 2016 83,4 KostnadsprosentSkadeprosent 569 550 429 397 2016 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling 7
 • 9. 28 9 25 29 31 2. kv 20171. kv 20174. kv 20163. kv 2016 3.kv 2017 Hovedtall per 3. kvartal 2017 (2016) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Økte driftsinntekter som følge av høyere forvaltningskapital.  Driftsinntekter: 289 (251)  Driftskostnader: 206 (177)  Resultat før skatt: 85 (76)  Forvaltningskapital: 51.356 (41.189) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9 68 82 76 85 2017201620152014 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 • 11. • Porteføljevirksomheten ble i 3. kvartal 2017 fisjonert ut i et eget selskap fra SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Sistnevnte skiftet samtidig navn til SpareBank 1 Factoring. SpareBank 1 Portefølje, som har sin virksomhet innen porteføljekjøp og portefølje- forvaltning, samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. • Områdene factoring, portefølje og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon. Fordringsadministrasjon Resultatfremgang for alle forretningsområdene Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 32 15 74 37 29 19 86 27 Factoring TotaltConectoPortefølje 20172016 11
 • 12. 12
 • 14. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS SpareBank 1 Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar og SpareBank 1 Gruppen AS. Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 14
 • 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 522,5 484,0 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 851,6 787,0 1 447,1 - ODIN Forvaltning 85,4 75,6 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 4,1 6,3 5,4 - SpareBank 1 Factorings AS 37,0 32,4 43,8 - SpareBank 1 Portefølje AS 29,3 26,8 37,9 - Conecto AS 19,1 15,1 19,2 - Konsernjusteringer -23,2 102,8 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 1 525,8 1 530,1 2 142,8 Driftskostnader morselskap -54,7 -56,9 -74,4 Netto finans morselskap -34,1 -34,1 -49,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,7 RESULTAT FØR SKATT 1 437,0 1 439,2 2 019,4 Skattekostnad -314,4 -345,5 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 1 122,6 1 093,7 1 575,4 Per 3. kvartal
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 Mill. kroner 3.kv. 2017 2.kv. 2017 1.kv. 2017 4.kv. 2016 3.kv. 2016 Året 2016 Konsern Resultat etter skatt 411,5 337,5 373,7 481,7 399,8 1 575,4 Egenkapitalavkastning (%) 19,4 % 19,0 % 18,9 % 19,1 % 17,8 % 19,1 % SpareBank 1 Forsikring Risikoresultat 70,7 103 57 98,4 81,9 358,1 Administrasjonsresultat 21,2 -18,4 2,4 -82 8,4 -71,3 Renteresultat 200,6 70 97,2 48,2 92,2 -286,6 Resultat etter skatt 148,7 113 133,3 32,2 131,1 403,8 SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten 208,6 171 170 478 218,6 1 046,9 Netto finansinntekter 87,7 96 109,6 111 121,8 402,6 Resultat etter skatt 238,2 227 232,6 540,6 260,2 1 138,8 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 62,6 % 59,9 % 63,5 % 43,0 % 61,8 % 57,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 22,7 % 26,7 % 23,7 % 19,2 % 21,8 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 85,3 % 86,6 % 87,2 % 62,2 % 83,6 % 79,0 % Bestandspremie 5 480 5 400 5 324 5 283 5 274 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar 99,7 101,2 88,3 87,5 88,4 338,1 Resultat etter skatt 23,4 22 19 3,6 20,8 60,6 Forvaltningskapital per kvartal 51 356 49 937 46 745 44 447 41 189 44 447 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % 8,0 % 7,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,8 %
 • 17. SpareBank 1 Forsikring AS 17 3. kv 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Risikoinntekter 549,8 542,7 533,6 518,0 1 626,1 1 555,5 2 079,9 Risikokostnader -463,5 -413,2 -462,7 -419,9 -1 339,4 -1 254,5 -1 680,1 Risikoresultat brutto 86,4 129,5 70,9 98,1 286,8 301,0 399,8 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -15,7 -27,0 -13,9 -16,1 -56,6 -41,0 -28,0 Risikoresultat netto 70,7 102,5 57,0 82,1 230,1 259,9 371,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -13,7 Risikoresultat netto etter oppreservering 70,7 102,5 57,0 81,9 230,1 259,7 358,1 Gebyrer 248,4 259,9 249,0 237,6 757,3 717,1 967,3 Øvrige omkostningsrelaterte poster 8,8 -1,0 0,0 0,0 7,8 0,0 -73,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -154,9 -194,4 -164,5 -150,5 -513,7 -462,8 -634,1 Provisjoner -95,0 -93,7 -91,6 -88,5 -280,3 -266,5 -357,0 Administrasjonsresultat brutto 7,3 -29,2 -7,1 -1,4 -29,0 -12,2 -96,9 Reassuransens effekt på admin. resultatet 13,9 10,9 9,5 9,8 34,3 22,8 25,6 Administrasjonsresultat netto 21,2 -18,4 2,4 8,4 5,2 10,6 -71,3 Netto finansinntekter 320,2 199,1 206,1 218,9 725,4 613,2 785,8 Øvrige renterelaterte poster -0,1 0,0 -0,1 -10,7 -0,2 -27,2 -36,1 Garantert rente -119,5 -129,1 -108,9 -115,1 -357,5 -347,5 -463,1 Renteresultat 200,6 70,0 97,2 93,2 367,8 238,5 286,6 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -2,4 -30,6 Renteresultat etter oppreservering 200,6 70,0 97,2 92,2 367,8 236,0 256,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 -1,9 -82,7 Vederlag for rentegaranti 8,6 8,9 7,0 2,1 24,5 21,9 36,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 301,1 163,0 163,6 183,8 627,7 526,4 496,9 Avsetning til tilleggsavsetninger -91,1 -13,2 -27,4 -21,3 -131,7 -65,4 -83,4 Resultat til kunder -44,3 -30,9 -35,8 -52,8 -111,0 -131,8 -108,7 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 46,0 66,3 59,9 51,1 172,2 171,6 193,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,6 -8,3 -14,8 2,9 -34,7 -16,7 18,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 200,1 177,0 145,4 163,7 522,5 484,0 516,7 Skattekostnad -51,4 -64,3 -12,1 -32,6 -127,8 -112,4 -112,9 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 148,7 112,7 133,3 131,1 394,7 371,6 403,8 Per 3. kvartal
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 3. kvartal 18 Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Risikoresultat 290,3 305,8 -3,5 -4,8 0,0 0,0 286,8 301,0 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -32,8 -14,1 3,9 2,0 0,0 0,0 -29,0 -12,2 Renteresultat 356,0 230,8 10,7 7,4 1,1 0,3 367,8 238,5 Tekniske avsetninger -22,4 -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 -18,2 Oppreservering 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 Vederlag for rentegaranti 24,5 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 21,9 Resultat til kunde -242,7 -197,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -242,7 -197,2 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 137,5 154,8 137,5 154,8 Sum 372,9 324,4 11,0 4,5 138,5 155,1 522,5 484,0 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 19 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 134,4 124,8 121,9 114,1 381,1 330,7 449,9 Individuelle kapitalforsikringer 197,8 197,0 194,1 188,9 589,0 561,4 753,3 Kollektive pensjonsforsikringer 151,1 212,0 236,5 108,2 599,6 453,5 550,8 Ulykkesforsikringer 81,5 81,6 80,2 76,9 243,3 225,4 304,1 Gruppelivsforsikringer 174,9 171,5 230,5 174,8 577,0 588,1 751,6 Unit Link - Renteforsikringer 5,5 15,5 4,6 5,8 25,6 17,6 23,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 76,0 70,1 57,7 36,5 203,8 113,4 176,0 Innskuddstjenestepensjon 662,4 630,6 635,2 482,4 1 928,1 1 404,9 1 977,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 483,5 1 503,1 1 560,6 1 187,7 4 547,3 3 694,9 4 986,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 515,7 309,0 582,2 312,5 1 406,9 1 189,2 1 658,8 Avgitt gjenforsikringspremie -51,6 -50,5 -55,1 -53,9 -157,2 -158,8 -202,0 Premieinntekter for egen regning 1 947,7 1 761,6 2 087,8 1 446,4 5 797,0 4 725,3 6 443,6 Per 3. kvartal
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 3.6 4.7 3.kv. 2016 3.kv 2017 3.1 3.5 3.kv 2016 3.kv 2017
 • 21. 13.9 5.3 3.1 2.8 Aksjer Eiendom Omløpsrenter Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 3. kvartal 2017 Prosent
 • 22. Aktivaallokering per portefølje per 3. kvartal 2017 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 23,5 (17,9) mrd. NOK 21,8 (20,5) mrd. NOK 5,7 (4,8) mrd. NOK 9,7(11,1) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,5% 41,2% 58,3% Annet Rentefond Aksjefond 1,0% 16,6% 36,6% 32,6% 13,2% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 17,3% 19,3% 60,5% 0,0% 2,9% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 13,7% 17,5% 58,6% 10,2% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 22
 • 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse 23 Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Immaterielle eiendeler 143 156 154 Investeringer 5 774 4 870 5 822 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 429 390 415 Fordringer 146 151 107 Andre eiendeler 270 278 340 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 7 Investeringer i kollektivporteføljen 21 921 20 482 20 925 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 23 611 17 939 19 263 SUM EIENDELER 52 296 44 266 47 033 Innskutt egenkapital 2 491 2 491 2 491 Opptjent egenkapital 1 478 1 455 1 083 Ansvarlig lånekapital 1 000 0 1 000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 22 336 20 645 21 253 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 23 505 18 159 19 156 Avsetning for forpliktelser 753 819 715 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 264 243 251 Forpliktelser 357 326 939 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 112 128 145 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 52 296 44 266 47 033 Per 3. kvartal
 • 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 24 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2016 Opptjente premier f.e.r. 1 396,4 1 356,9 1 330,0 1 341,0 4 083,3 3 955,6 5 302,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -874,2 -812,7 -845,2 -828,3 -2 532,1 -2 488,1 -3 066,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -317,6 -362,9 -315,0 -292,4 -995,5 -863,5 -1 122,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 0,5 2,0 1,1 0,2 3,6 1,3 3,4 Andre tekniske avsetninger 3,5 -11,9 -0,9 -1,9 -9,3 -36,4 -69,8 Forsikringsresultat 208,6 171,3 170,0 218,6 550,0 568,9 1 046,9 Netto finansinntekter 87,7 95,5 109,6 121,8 292,8 291,6 402,6 Andre kostnader 0,0 6,6 2,3 5,3 8,9 -73,5 -2,4 Resultat før sikkerhetsavsetninger 296,3 273,4 282,0 345,7 851,6 787,0 1 447,1 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 296,3 273,4 282,0 345,7 851,6 787,0 1 447,1 Skattekostnad -58,1 -46,3 -49,3 -85,4 -153,7 -188,8 -308,2 Resultat etter skatt 238,2 227,1 232,6 260,2 698,0 598,2 1 138,8 Per 3. kvartal
 • 25. ODIN Forvaltning Resultat 25 3. kv 3. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016 Forvaltningshonorarer 99,7 88,4 289,2 250,6 338,1 Sum driftsinntekter 99,7 88,4 289,2 250,6 338,1 Lønnskostnader -38,9 -33,8 -114,2 -91,4 -134,9 Avskrivninger -3,0 -3,6 -9,1 -10,6 -14,0 Andre driftskostnader -27,0 -23,9 -82,2 -75,1 -98,4 Sum driftskostnader -68,9 -61,2 -205,5 -177,0 -247,3 Driftsresultat 30,8 27,2 83,7 73,5 90,8 Finanskostnader 0,3 0,4 1,7 2,1 -6,2 Resultat før skatt 31,1 27,6 85,4 75,6 84,6 Skattekostnad -7,7 -6,8 -21,0 -18,7 -24,0 Resultat etter skatt 23,4 20,8 64,4 57,0 60,6 Per 3. kvartal

Editor's Notes

 1. Eierskap av selskapene i Alliansesamarbeidet: SpareBank 1-bankenes eierbrøker i selskapene innenfor Alliansesamarbeidet – SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA er presentert i foilen. LO er bare medeier i SpareBank 1 Gruppen og representert i styret for SpareBank 1 Gruppen, og er observatør i styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet SpareBank 1 Gruppen eier 10% i Banksamarbeidet DA Eierskap i selskapene utenfor Alliansesamarbeidet: Eierskapsbrøkene i de andre 6 selvstendige finansselskapene utenfor Alliansesamarbeidet er forskjellige fra bank til bank. Styreforhold: Alliansestyret er felles for SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA og øverste utøvende styringsorgan for SpareBank 1-alliansen – gjennom styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet Eierskapsnøkler av Alliansesamarbeidet: Eiere av SpareBank 1 Gruppen AS: SpareBank 1 Nord-Norge, 19,5 % SpareBank 1 SMN, 19,5 % SpareBank 1 SR-Bank ASA, 19,5 % Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar), 19,5 % SpareBank 1 Østlandet, 12,4 % Landsorganisasjonen (LO) med forbund eier 9,6 % Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA: SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74%) – 18% SpareBank 1 SMN (17,74%) – 18% SpareBank 1 Nord-Norge (17,74%) – 18% Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74%) – 18% SpareBank 1 Østlandet (19,0%) -19% SpareBank 1 Gruppen AS (10%) – 10% Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA etter Bank 1 OA eventuelle innlemming i Sparebanken Hedmark: SpareBank 1 SR-Bank ASA (18%) SpareBank 1 SMN (18%) SpareBank 1 Nord-Norge (18%) Samarbeidende Sparebanker AS (18%) Sparebanken Hedmark (19%) SpareBank 1 Gruppen AS (10%) Banksamarbeidet: Leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Banksamarbeidet DA eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under det felles merkevarenavnet «SpareBank 1».