SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017
1
Nok et godt år for SpareBank 1 Gruppen
653
393
580
773
4. kv 20174. kv 20164. kv 20154. kv 2014
Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
28,0
17,2 19,3
20152014 2017
22,7
2016
Solvensmargin (%)
(uten bruk av overgangsregler)
*
2
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 166 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 192 %
SpareBank 1 Forsikring AS: 167 %
2017
2.210
2016
2.019
2015
1.617
2014
2.406
Resultat før skatt (MNOK)
517
1 447
836
1 311
121106
Fordringsadministrasjon *)
82
ODIN forvaltning
85
SkadeforsikringLivsforsikring
20172016
Resultat før skatt (MNOK)
3
*) Fordringsadministrasjon: SpareBank 1 Factoring AS,
SpareBank 1 Portefølje AS og Conecto AS.
Rekordresultat for livselskapet. Fortsatt høy forsikringsteknisk lønnsomhet i skadeselskapet, til tross for noe
høyere skade- og kostnadsprosent. Høye finansinntekter i forsikringsselskapene, blant annet som følge av
verdijustering av eiendommer. Resultatfremgang for både ODIN Forvaltning og Fordringsadministrasjon.
Forretningsområde
Forsikring
4
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Rekordresultat på 836 mill. kroner. Høye finansinntekter og sterk premievekst.
Kursreguleringsfondet utgjorde 2.287 mill. kroner ved utgangen av 2017, en økning på
400 mill. kroner det siste året.
Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
145 177 200
313
2.kv 20171. kv 20174. kv 2016 3. kv 2017
33
4. kv 2017
578 610
309
521
836
20142013 201720162015
 Brutto premieinntekter: 6.237 (4.986)
 Risikoresultat: 334 (372)
 Administrasjonsresultat: -35 (-97)
 Renteresultat: 753 (287)
 Resultat før skatt: 836 (521)
 Solvensmargin: 167 % (171 %)
5
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
• Svekket risikoresultatet skyldes i all hovedsak svakere risikoresultat innen uførepensjon.
• Administrasjonsresultatet var 62 mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Men resultatet var 20
mill. kroner svakere enn i 2016 når vi holder utenfor nettoeffekten av avsetninger som ble foretatt i 2016.
Driftskostnadene var 691 mill. kroner i 2017. Dette er en økning på 57 mill. kroner sammenlignet med
2016, hvorav engangseffekt ved endring av pensjonsordningene utgjorde 7 mill. kroner.
• Netto finansresultat til eier fra kollektivporteføljene ble 231 mill. kroner. Tilsvarende beløp i 2016 var 81
mill. kroner. Det var sterk avkastning i alle aktivaklasser. Eiendomsporteføljen ble i desember 2017
oppregulert med 490 mill. kroner.
• Finansavkastningen i selskapsporteføljen var 310 mill. kroner, noe som var 117 mill. kroner høyere enn i
2016. Avkastningen i porteføljen var 5,4 %, mot 4,1 % i 2016. Selskapsporteføljen består av rentepapirer
og eiendom.
• Selskapet hadde en meget sterk premievekst i 2017, med 17 % økning i salgspremie og 25 % økning i
brutto forfalt premie sammenlignet med 2016.
Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Fortsatt sterk forsikringsteknisk lønnsomhet og svært god
finansavkastning.
 Brutto premieinntekter: 5.530 (5.359)
 Forsikringsresultat: 776 (1.047)
 Brutto avviklingsgevinster 434 (453)
 Netto finansresultat: 526 (403)
 Resultat før skatt: 1.311 (1.447)
 Solvensmargin: 192 % (196 %)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
660
282 273 296
460
2.kv 20171.kv 20174.kv 2016 4. kv 20173.kv 2017 2017
1.311
2016
1.447
2015
1.279
2014
1.829
2013
1.244
7
• Svakere forsikringsresultat skyldes økning i underliggende
skadeprosent i PM, lavere avviklingsgevinster og økning i
driftskostnadene. Skadeprosenten har økt fra 56,3 % til 58,7 %
sammenlignet med 2016. Underliggende skadeprosent er økt
innen PM, mens det har vært en liten reduksjon innen BM.
Naturskader utgjorde 88 mill. kroner mot 66 mill. kroner i 2016.
• Kostnadsprosenten har økt fra 21,6 % til 24,3 % som følge av
både økte drifts- og provisjonskostnader. Sistnevnte skyldes økt
salg.
• Finansinntekter på 526 mill. kroner, noe som tilsvarer en
avkastning på 5,7 % mot 3,9 % i 2016. Et godt år for
næringseiendom kombinert med gode prosjekter og god
forvaltning medførte en verdiregulering av eiendom på 138
mill. kroner.
• Avviklingsgevinster på 434 mill. kroner hvorav årlig
nedtrapping iht plan utgjør 188 mill. kroner.
Nedtrappingsplanen som ble etablert i 2016 er oppdatert med
nye modeller, og øker årlig nedtrappingsplan med 84 mill.
kroner til 188 mill. kroner.
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio (%)
20,9 21,6 24,3
57,8 56,3 58,7
2015
77,9
2016
78,8
2017
83,0
Skadeprosent Kostnadsprosent
761
1 047
474
2016
776
2017
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
8
ODIN Forvaltning AS
9
9
25
29 31
20
3.kv 20172. kv 20171. kv 20174. kv 2016 4.kv 2017
Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK
ODIN Forvaltning
Økning både i driftsinntekter og forvaltningskapital. Ved utgangen av 2017 var
forvaltningskapitalen 54,3 mrd. kroner, noe som er den høyeste i ODINs
historie.
 Driftsinntekter: 390 (338)
 Driftskostnader: 286 (247)
 Resultat før skatt: 106 (85)
 Forvaltningskapital: 54.345 (44.445)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
10
89 96
85
106
2017201620152014
Resultat før skatt (MNOK)
Fordringsadministrasjon
11
• Porteføljevirksomheten ble i 3.
kvartal 2017 fisjonert ut i et eget
selskap fra SpareBank 1 Gruppen
Finans AS. Sistnevnte skiftet
samtidig navn til SpareBank 1
Factoring. SpareBank 1 Portefølje,
som har sin virksomhet innen
porteføljekjøp og portefølje-
forvaltning, samarbeider med
Conecto som driver
inkassovirksomhet.
• Områdene factoring, portefølje og
inkasso (fordringsadministrasjon)
samarbeider for å tilby markedet et
komplett sett av tjenester innen
fordringsadministrasjon.
Fordringsadministrasjon
Resultatfremgang for alle forretningsområdene
Resultat før skatt (MNOK)
44 38
19
101
59
40
23
121
Factoring TotaltConectoPortefølje
20172016
12
13
Vedlegg
14
SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Forsikring AS
Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso
SpareBank 1 Factoring AS
SpareBank 1 Portefølje AS
SpareBank 1
Banksamarbeidet DA
EiendomsMegler 1
Norge AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
SpareBank 1
Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Betaling AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SAMSPAR
SpareBank 1-alliansen
Selskaper som er direkte eiet av de fleste
alliansepartnerne - med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide
produktselskaper
Eiet av regionbankene, SamSpar og
SpareBank 1 Gruppen AS.
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-
konsepter, forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste
praksis og innkjøp.
15
SpareBank 1 Gruppen konsern
16
Beløp i mill. kroner 2017 2016 Endring
SpareBank 1 Forsikring 2 146,9 1 963,8 183,1
- Hvorav SB1 Skadeforsikring konsern 1 311,4 1 447,1 -135,7
- Hvorav SB1 Forsikring AS 835,5 516,7 318,8
ODIN Forvaltning 105,7 84,6 21,1
SpareBank 1 Medlemskort 7,2 5,4 1,8
SpareBank 1 Factoring 58,6 43,8 14,8
SpareBank 1 Portefølje 39,8 37,9 1,9
Conecto 22,5 19,2 3,3
Konsernjusteringer -57,0 -11,8 -45,2
Sum resultat produktselskaper før skatt 2 323,6 2 142,8 180,8
Sum driftskostnader i SB1 Gruppen AS -68,9 -74,4 5,5
Netto finans i SB1 Gruppen AS -46,9 -49,7 2,8
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,8 0,7 1,1
RESULTAT FØR SKATT 2 209,7 2 019,4 190,3
Skattekostnad -398,4 -444,0 45,6
RESULTAT ETTER SKATT 1 811,3 1 575,4 235,8
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
17
4. kv. 2017 3. kv. 2017 2. kv . 2017 1. kv 2017 4. kv. 2016
Året
2017
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 689 412 337 374 482 1 811
Egenkapitalavkastning hiå. (%) 22,7 % 19,4 % 19,0 % 18,9 % 19,1 % 22,7 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 104 71 103 57 98 334
Administrasjonsresultat (MNOK) 0 21 -18 2 -82 5
Renteresultat (MNOK) 386 201 70 97 48 753
Resultat etter skatt (MNOK) 277 149 113 133 32 671
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 226 209 171 170 478 776
Netto finansinntekter (MNOK) 234 88 96 110 111 526
Resultat etter skatt (MNOK) 392 238 227 233 541 1090
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 56,2 % 62,6 % 59,9 % 63,5 % 43,0 % 60,5 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 22,7 % 26,7 % 23,7 % 19,2 % 24,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 79,8 % 85,3 % 86,6 % 87,2 % 62,2 % 84,7 %
Bestandspremie (MNOK) 5 517 5 480 5 400 5 324 5 283 5 517
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 101 100 101 88 88 390
Resultat etter skatt (MNOK) 15 23 22 19 4 79
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 54 345 51 356 49 937 46 745 44 447 54 345
Markedsandel aksjefond hiå. (%) 7,6 % 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % 7,6 %
Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,8 % 8,7 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 27 24 22 18 20 91
SpareBank 1 Forsikring AS
18
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016
Risikoinntekter 564,6 549,8 542,7 533,6 524,4 2 190,7 2 079,9
Risikokostnader -466,9 -463,5 -413,2 -462,7 -425,6 -1 806,3 -1 680,1
Risikoresultat brutto 97,7 86,4 129,5 70,9 98,8 384,5 399,8
Reassuranse og sikkerhetsavsetning 6,4 -15,7 -27,0 -13,9 13,1 -50,2 -28,0
Risikoresultat netto 104,1 70,7 102,5 57,0 111,9 334,2 371,9
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5 0,0 -13,7
Risikoresultat netto etter oppreservering 104,1 70,7 102,5 57,0 98,4 334,2 358,1
Gebyrer 268,6 248,4 259,9 249,0 250,2 1 025,9 967,3
Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 8,8 -1,0 0,0 -73,1 7,8 -73,1
Driftskostnader ekskl. provisjoner -177,6 -154,9 -194,4 -164,5 -171,3 -691,3 -634,1
Provisjoner -96,5 -95,0 -93,7 -91,6 -90,5 -376,9 -357,0
Administrasjonsresultat brutto -5,5 7,3 -29,2 -7,1 -84,7 -34,6 -96,9
Reassuransens effekt på admin. resultatet 5,7 13,9 10,9 9,5 2,8 40,0 25,6
Administrasjonsresultat netto 0,2 21,2 -18,4 2,4 -82,0 5,4 -71,3
Netto finansinntekter 545,1 320,2 199,1 206,1 172,6 1 270,4 785,8
Øvrige renterelaterte poster -0,6 -0,1 0,0 -0,1 -8,9 -0,8 -36,1
Garantert rente -159,0 -119,5 -129,1 -108,9 -115,6 -516,4 -463,1
Renteresultat 385,5 200,6 70,0 97,2 48,2 753,3 286,6
Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,2 0,0 -30,6
Renteresultat etter oppreservering 385,5 200,6 70,0 97,2 20,0 753,3 256,0
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,8 0,0 -82,7
Vederlag for rentegaranti -1,9 8,6 8,9 7,0 15,0 22,6 36,8
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 487,9 301,1 163,0 163,6 -29,4 1 115,5 496,9
Avsetning til tilleggsavsetninger -113,9 -91,1 -13,2 -27,4 -18,0 -245,6 -83,4
Resultat til kunder -186,4 -44,3 -30,9 -35,8 23,1 -297,3 -108,7
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 137,5 46,0 66,3 59,9 21,6 309,6 193,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet -12,0 -11,6 -8,3 -14,8 35,5 -46,7 18,8
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 313,1 200,1 177,0 145,4 32,7 835,5 516,7
Skattekostnad -36,4 -51,4 -64,3 -12,1 -0,5 -164,2 -112,9
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 276,7 148,7 112,7 133,3 32,2 671,4 403,8
Året
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 4. kvartal
19
Beløp i mill. kroner
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Risikoresultat 390,4 403,1 -6,0 -3,3 0,0 0,0 384,4 399,8
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat -47,5 -96,1 13,0 -0,9 0,0 0,0 -34,6 -96,9
Renteresultat 742,6 277,6 8,6 8,8 2,1 0,3 753,3 286,6
Tekniske avsetninger -10,2 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,2 -2,4
Oppreservering 0,0 -44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,4
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,7
Vederlag for rentegaranti 22,6 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 36,8
Resultat til kunde -534,8 -192,1 -8,1 0,0 0,0 0,0 -542,9 -192,1
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 262,9 211,9 262,9 211,9
Sum 563,1 299,9 7,5 4,6 265,0 212,2 835,5 516,7
Kollektiv-
porteføljen
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
SpareBank 1 Forsikring AS
Premieinntekter
20
Året
Mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 131,8 119,2 512,9 449,9 449,9
Individuelle kapitalforsikringer 205,0 191,9 793,9 753,3 753,3
Kollektive pensjonsforsikringer, tradisjonelle 119,2 97,3 718,8 550,8 550,8
Ulykkesforsikringer 83,5 78,8 326,8 304,1 304,1
Gruppelivsforsikringer 169,5 163,5 746,5 751,6 751,6
Unit Link -Renteforsikringer 167,9 6,3 193,5 23,9 23,9
Unit Link -Kapitalforsikringer 102,3 62,7 306,1 176,0 176,0
Kollektive pensjonsforsikringer, med investeringsvalg 710,2 572,3 2 638,3 1 977,2 1 977,2
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 689,5 1 291,9 6 236,8 4 986,8 4 986,8
Overførte premiereserver fra andre selskaper 209,1 469,6 1 616,0 1 658,8 1 658,8
Avgitt gjenforsikringspremie -53,9 -43,2 -211,1 -202,0 -202,0
Premieinntekter for egen regning 1 844,7 1 718,3 7 641,6 6 443,6 6 443,6
Året4. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%):
4.9
8.0
4.kv. 2016 4.kv 2017
4,0
6,1
4.kv 2016 4.kv 2017
19.2
18.2
3.6
3.7
Aksjer
Eiendom
Omløpsrenter
Hold til forfall
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per
4. kvartal 2017
Prosent
Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2017
SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring
NOK 23,5 (17,9) mrd. NOK 21,8 (20,5) mrd. NOK 5,7 (4,8) mrd. NOK 9,7(11,1) mrd.
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
0,6%
40,4%
59,0%
Annet
Rentefond
Aksjefond
0,6%
18,1%
36,8%
30,5%
14,0%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
18,7%
18,7%
56,6%
0,0%
6,0%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
14,8%
18,0%
57,4%
9,9%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
23
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse
24
Beløp i mill. kroner 2017 2016
Immaterielle eiendeler 137 154
Investeringer 6 139 5 822
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 443 415
Fordringer 127 107
Andre eiendeler 381 340
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 21 7
Investeringer i kollektivporteføljen 22 439 20 925
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 25 000 19 263
SUM EIENDELER 54 688 47 033
Innskutt egenkapital 2 491 2 491
Opptjent egenkapital 1 083 1 083
Ansvarlig lånekapital 1 000 1 000
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 22 864 21 253
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 24 894 19 156
Avsetning for forpliktelser 787 715
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 261 251
Forpliktelser 1 168 939
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 140 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 688 47 033
Året
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat
25
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016
Opptjente premier f.e.r. 1 404,3 1 396,4 1 356,9 1 330,0 1 346,8 5 487,6 5 302,4
Påløpne erstatninger f.e.r. -788,9 -874,2 -812,7 -845,2 -578,6 -3 321,0 -3 066,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -332,3 -317,6 -362,9 -315,0 -258,8 -1 327,8 -1 122,3
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,2 0,5 2,0 1,1 2,1 5,8 3,4
Andre tekniske avsetninger -59,1 3,5 -11,9 -0,9 -33,4 -68,3 -69,8
Forsikringsresultat 226,2 208,6 171,3 170,0 478,0 776,2 1 046,9
Netto finansinntekter 233,5 87,7 95,5 109,6 111,0 526,3 402,6
Andre kostnader 0,0 0,0 6,6 2,3 71,1 8,9 -2,4
Resultat før sikkerhetsavsetninger 459,7 296,3 273,4 282,0 660,1 1 311,4 1 447,1
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat før skatt 459,7 296,3 273,4 282,0 660,1 1 311,4 1 447,1
Skattekostnad -68,2 -58,1 -46,3 -49,3 -119,5 -221,9 -308,2
Resultat etter skatt 391,5 238,2 227,1 232,6 540,6 1 089,5 1 138,8
Året
ODIN Forvaltning
Resultat
26
4. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016
Forvaltningshonorarer 100,6 87,5 389,8 338,1
Sum driftsinntekter 100,6 87,5 389,8 338,1
Lønnskostnader -48,4 -43,6 -162,6 -134,9
Avskrivninger -2,9 -3,4 -12,0 -14,0
Andre driftskostnader -29,2 -23,3 -111,3 -98,4
Sum driftskostnader -80,4 -70,2 -285,9 -247,3
Driftsresultat 20,2 17,3 103,9 90,8
Finanskostnader 0,0 -8,3 1,7 -6,2
Resultat før skatt 20,2 9,0 105,7 84,6
Skattekostnad -5,5 -5,3 -26,5 -24,0
Resultat etter skatt 14,7 3,6 79,1 60,6
per Året

More Related Content

What's hot

Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013
Helgeland Sparebank
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014
Helgeland Sparebank
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013
Helgeland Sparebank
 

What's hot (20)

Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2014
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2017
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2013
 

Similar to Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Mats Loitegaard
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank
 
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016
Helgeland Sparebank
 

Similar to Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen (19)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
 
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2012 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2016
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (12)

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen

 • 2. Nok et godt år for SpareBank 1 Gruppen 653 393 580 773 4. kv 20174. kv 20164. kv 20154. kv 2014 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 28,0 17,2 19,3 20152014 2017 22,7 2016 Solvensmargin (%) (uten bruk av overgangsregler) * 2 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 166 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 192 % SpareBank 1 Forsikring AS: 167 % 2017 2.210 2016 2.019 2015 1.617 2014 2.406 Resultat før skatt (MNOK)
 • 3. 517 1 447 836 1 311 121106 Fordringsadministrasjon *) 82 ODIN forvaltning 85 SkadeforsikringLivsforsikring 20172016 Resultat før skatt (MNOK) 3 *) Fordringsadministrasjon: SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS og Conecto AS. Rekordresultat for livselskapet. Fortsatt høy forsikringsteknisk lønnsomhet i skadeselskapet, til tross for noe høyere skade- og kostnadsprosent. Høye finansinntekter i forsikringsselskapene, blant annet som følge av verdijustering av eiendommer. Resultatfremgang for både ODIN Forvaltning og Fordringsadministrasjon.
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Rekordresultat på 836 mill. kroner. Høye finansinntekter og sterk premievekst. Kursreguleringsfondet utgjorde 2.287 mill. kroner ved utgangen av 2017, en økning på 400 mill. kroner det siste året. Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 145 177 200 313 2.kv 20171. kv 20174. kv 2016 3. kv 2017 33 4. kv 2017 578 610 309 521 836 20142013 201720162015  Brutto premieinntekter: 6.237 (4.986)  Risikoresultat: 334 (372)  Administrasjonsresultat: -35 (-97)  Renteresultat: 753 (287)  Resultat før skatt: 836 (521)  Solvensmargin: 167 % (171 %) 5
 • 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) • Svekket risikoresultatet skyldes i all hovedsak svakere risikoresultat innen uførepensjon. • Administrasjonsresultatet var 62 mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Men resultatet var 20 mill. kroner svakere enn i 2016 når vi holder utenfor nettoeffekten av avsetninger som ble foretatt i 2016. Driftskostnadene var 691 mill. kroner i 2017. Dette er en økning på 57 mill. kroner sammenlignet med 2016, hvorav engangseffekt ved endring av pensjonsordningene utgjorde 7 mill. kroner. • Netto finansresultat til eier fra kollektivporteføljene ble 231 mill. kroner. Tilsvarende beløp i 2016 var 81 mill. kroner. Det var sterk avkastning i alle aktivaklasser. Eiendomsporteføljen ble i desember 2017 oppregulert med 490 mill. kroner. • Finansavkastningen i selskapsporteføljen var 310 mill. kroner, noe som var 117 mill. kroner høyere enn i 2016. Avkastningen i porteføljen var 5,4 %, mot 4,1 % i 2016. Selskapsporteføljen består av rentepapirer og eiendom. • Selskapet hadde en meget sterk premievekst i 2017, med 17 % økning i salgspremie og 25 % økning i brutto forfalt premie sammenlignet med 2016.
 • 7. Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Fortsatt sterk forsikringsteknisk lønnsomhet og svært god finansavkastning.  Brutto premieinntekter: 5.530 (5.359)  Forsikringsresultat: 776 (1.047)  Brutto avviklingsgevinster 434 (453)  Netto finansresultat: 526 (403)  Resultat før skatt: 1.311 (1.447)  Solvensmargin: 192 % (196 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 660 282 273 296 460 2.kv 20171.kv 20174.kv 2016 4. kv 20173.kv 2017 2017 1.311 2016 1.447 2015 1.279 2014 1.829 2013 1.244 7
 • 8. • Svakere forsikringsresultat skyldes økning i underliggende skadeprosent i PM, lavere avviklingsgevinster og økning i driftskostnadene. Skadeprosenten har økt fra 56,3 % til 58,7 % sammenlignet med 2016. Underliggende skadeprosent er økt innen PM, mens det har vært en liten reduksjon innen BM. Naturskader utgjorde 88 mill. kroner mot 66 mill. kroner i 2016. • Kostnadsprosenten har økt fra 21,6 % til 24,3 % som følge av både økte drifts- og provisjonskostnader. Sistnevnte skyldes økt salg. • Finansinntekter på 526 mill. kroner, noe som tilsvarer en avkastning på 5,7 % mot 3,9 % i 2016. Et godt år for næringseiendom kombinert med gode prosjekter og god forvaltning medførte en verdiregulering av eiendom på 138 mill. kroner. • Avviklingsgevinster på 434 mill. kroner hvorav årlig nedtrapping iht plan utgjør 188 mill. kroner. Nedtrappingsplanen som ble etablert i 2016 er oppdatert med nye modeller, og øker årlig nedtrappingsplan med 84 mill. kroner til 188 mill. kroner. SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio (%) 20,9 21,6 24,3 57,8 56,3 58,7 2015 77,9 2016 78,8 2017 83,0 Skadeprosent Kostnadsprosent 761 1 047 474 2016 776 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling 8
 • 10. 9 25 29 31 20 3.kv 20172. kv 20171. kv 20174. kv 2016 4.kv 2017 Hovedtall for 2017 (2016) i MNOK ODIN Forvaltning Økning både i driftsinntekter og forvaltningskapital. Ved utgangen av 2017 var forvaltningskapitalen 54,3 mrd. kroner, noe som er den høyeste i ODINs historie.  Driftsinntekter: 390 (338)  Driftskostnader: 286 (247)  Resultat før skatt: 106 (85)  Forvaltningskapital: 54.345 (44.445) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 10 89 96 85 106 2017201620152014 Resultat før skatt (MNOK)
 • 12. • Porteføljevirksomheten ble i 3. kvartal 2017 fisjonert ut i et eget selskap fra SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Sistnevnte skiftet samtidig navn til SpareBank 1 Factoring. SpareBank 1 Portefølje, som har sin virksomhet innen porteføljekjøp og portefølje- forvaltning, samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. • Områdene factoring, portefølje og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon. Fordringsadministrasjon Resultatfremgang for alle forretningsområdene Resultat før skatt (MNOK) 44 38 19 101 59 40 23 121 Factoring TotaltConectoPortefølje 20172016 12
 • 13. 13
 • 15. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Factoring AS SpareBank 1 Portefølje AS SpareBank 1 Banksamarbeidet DA EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar og SpareBank 1 Gruppen AS. Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 15
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern 16 Beløp i mill. kroner 2017 2016 Endring SpareBank 1 Forsikring 2 146,9 1 963,8 183,1 - Hvorav SB1 Skadeforsikring konsern 1 311,4 1 447,1 -135,7 - Hvorav SB1 Forsikring AS 835,5 516,7 318,8 ODIN Forvaltning 105,7 84,6 21,1 SpareBank 1 Medlemskort 7,2 5,4 1,8 SpareBank 1 Factoring 58,6 43,8 14,8 SpareBank 1 Portefølje 39,8 37,9 1,9 Conecto 22,5 19,2 3,3 Konsernjusteringer -57,0 -11,8 -45,2 Sum resultat produktselskaper før skatt 2 323,6 2 142,8 180,8 Sum driftskostnader i SB1 Gruppen AS -68,9 -74,4 5,5 Netto finans i SB1 Gruppen AS -46,9 -49,7 2,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,8 0,7 1,1 RESULTAT FØR SKATT 2 209,7 2 019,4 190,3 Skattekostnad -398,4 -444,0 45,6 RESULTAT ETTER SKATT 1 811,3 1 575,4 235,8
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 17 4. kv. 2017 3. kv. 2017 2. kv . 2017 1. kv 2017 4. kv. 2016 Året 2017 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 689 412 337 374 482 1 811 Egenkapitalavkastning hiå. (%) 22,7 % 19,4 % 19,0 % 18,9 % 19,1 % 22,7 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 104 71 103 57 98 334 Administrasjonsresultat (MNOK) 0 21 -18 2 -82 5 Renteresultat (MNOK) 386 201 70 97 48 753 Resultat etter skatt (MNOK) 277 149 113 133 32 671 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 226 209 171 170 478 776 Netto finansinntekter (MNOK) 234 88 96 110 111 526 Resultat etter skatt (MNOK) 392 238 227 233 541 1090 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 56,2 % 62,6 % 59,9 % 63,5 % 43,0 % 60,5 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 22,7 % 26,7 % 23,7 % 19,2 % 24,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 79,8 % 85,3 % 86,6 % 87,2 % 62,2 % 84,7 % Bestandspremie (MNOK) 5 517 5 480 5 400 5 324 5 283 5 517 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 101 100 101 88 88 390 Resultat etter skatt (MNOK) 15 23 22 19 4 79 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 54 345 51 356 49 937 46 745 44 447 54 345 Markedsandel aksjefond hiå. (%) 7,6 % 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % 7,6 % Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,8 % 8,7 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 27 24 22 18 20 91
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS 18 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016 Risikoinntekter 564,6 549,8 542,7 533,6 524,4 2 190,7 2 079,9 Risikokostnader -466,9 -463,5 -413,2 -462,7 -425,6 -1 806,3 -1 680,1 Risikoresultat brutto 97,7 86,4 129,5 70,9 98,8 384,5 399,8 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 6,4 -15,7 -27,0 -13,9 13,1 -50,2 -28,0 Risikoresultat netto 104,1 70,7 102,5 57,0 111,9 334,2 371,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5 0,0 -13,7 Risikoresultat netto etter oppreservering 104,1 70,7 102,5 57,0 98,4 334,2 358,1 Gebyrer 268,6 248,4 259,9 249,0 250,2 1 025,9 967,3 Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 8,8 -1,0 0,0 -73,1 7,8 -73,1 Driftskostnader ekskl. provisjoner -177,6 -154,9 -194,4 -164,5 -171,3 -691,3 -634,1 Provisjoner -96,5 -95,0 -93,7 -91,6 -90,5 -376,9 -357,0 Administrasjonsresultat brutto -5,5 7,3 -29,2 -7,1 -84,7 -34,6 -96,9 Reassuransens effekt på admin. resultatet 5,7 13,9 10,9 9,5 2,8 40,0 25,6 Administrasjonsresultat netto 0,2 21,2 -18,4 2,4 -82,0 5,4 -71,3 Netto finansinntekter 545,1 320,2 199,1 206,1 172,6 1 270,4 785,8 Øvrige renterelaterte poster -0,6 -0,1 0,0 -0,1 -8,9 -0,8 -36,1 Garantert rente -159,0 -119,5 -129,1 -108,9 -115,6 -516,4 -463,1 Renteresultat 385,5 200,6 70,0 97,2 48,2 753,3 286,6 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,2 0,0 -30,6 Renteresultat etter oppreservering 385,5 200,6 70,0 97,2 20,0 753,3 256,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,8 0,0 -82,7 Vederlag for rentegaranti -1,9 8,6 8,9 7,0 15,0 22,6 36,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 487,9 301,1 163,0 163,6 -29,4 1 115,5 496,9 Avsetning til tilleggsavsetninger -113,9 -91,1 -13,2 -27,4 -18,0 -245,6 -83,4 Resultat til kunder -186,4 -44,3 -30,9 -35,8 23,1 -297,3 -108,7 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 137,5 46,0 66,3 59,9 21,6 309,6 193,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -12,0 -11,6 -8,3 -14,8 35,5 -46,7 18,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 313,1 200,1 177,0 145,4 32,7 835,5 516,7 Skattekostnad -36,4 -51,4 -64,3 -12,1 -0,5 -164,2 -112,9 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 276,7 148,7 112,7 133,3 32,2 671,4 403,8 Året
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 4. kvartal 19 Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Risikoresultat 390,4 403,1 -6,0 -3,3 0,0 0,0 384,4 399,8 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -47,5 -96,1 13,0 -0,9 0,0 0,0 -34,6 -96,9 Renteresultat 742,6 277,6 8,6 8,8 2,1 0,3 753,3 286,6 Tekniske avsetninger -10,2 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,2 -2,4 Oppreservering 0,0 -44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,4 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,7 Vederlag for rentegaranti 22,6 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 36,8 Resultat til kunde -534,8 -192,1 -8,1 0,0 0,0 0,0 -542,9 -192,1 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 262,9 211,9 262,9 211,9 Sum 563,1 299,9 7,5 4,6 265,0 212,2 835,5 516,7 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Året Mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2016 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 131,8 119,2 512,9 449,9 449,9 Individuelle kapitalforsikringer 205,0 191,9 793,9 753,3 753,3 Kollektive pensjonsforsikringer, tradisjonelle 119,2 97,3 718,8 550,8 550,8 Ulykkesforsikringer 83,5 78,8 326,8 304,1 304,1 Gruppelivsforsikringer 169,5 163,5 746,5 751,6 751,6 Unit Link -Renteforsikringer 167,9 6,3 193,5 23,9 23,9 Unit Link -Kapitalforsikringer 102,3 62,7 306,1 176,0 176,0 Kollektive pensjonsforsikringer, med investeringsvalg 710,2 572,3 2 638,3 1 977,2 1 977,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 689,5 1 291,9 6 236,8 4 986,8 4 986,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 209,1 469,6 1 616,0 1 658,8 1 658,8 Avgitt gjenforsikringspremie -53,9 -43,2 -211,1 -202,0 -202,0 Premieinntekter for egen regning 1 844,7 1 718,3 7 641,6 6 443,6 6 443,6 Året4. kvartal
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 4.9 8.0 4.kv. 2016 4.kv 2017 4,0 6,1 4.kv 2016 4.kv 2017
 • 22. 19.2 18.2 3.6 3.7 Aksjer Eiendom Omløpsrenter Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 4. kvartal 2017 Prosent
 • 23. Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2017 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 23,5 (17,9) mrd. NOK 21,8 (20,5) mrd. NOK 5,7 (4,8) mrd. NOK 9,7(11,1) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,6% 40,4% 59,0% Annet Rentefond Aksjefond 0,6% 18,1% 36,8% 30,5% 14,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 18,7% 18,7% 56,6% 0,0% 6,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 14,8% 18,0% 57,4% 9,9% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 23
 • 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse 24 Beløp i mill. kroner 2017 2016 Immaterielle eiendeler 137 154 Investeringer 6 139 5 822 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 443 415 Fordringer 127 107 Andre eiendeler 381 340 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 21 7 Investeringer i kollektivporteføljen 22 439 20 925 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 25 000 19 263 SUM EIENDELER 54 688 47 033 Innskutt egenkapital 2 491 2 491 Opptjent egenkapital 1 083 1 083 Ansvarlig lånekapital 1 000 1 000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 22 864 21 253 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 24 894 19 156 Avsetning for forpliktelser 787 715 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 261 251 Forpliktelser 1 168 939 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 140 145 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 54 688 47 033 Året
 • 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 25 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2016 Opptjente premier f.e.r. 1 404,3 1 396,4 1 356,9 1 330,0 1 346,8 5 487,6 5 302,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -788,9 -874,2 -812,7 -845,2 -578,6 -3 321,0 -3 066,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -332,3 -317,6 -362,9 -315,0 -258,8 -1 327,8 -1 122,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,2 0,5 2,0 1,1 2,1 5,8 3,4 Andre tekniske avsetninger -59,1 3,5 -11,9 -0,9 -33,4 -68,3 -69,8 Forsikringsresultat 226,2 208,6 171,3 170,0 478,0 776,2 1 046,9 Netto finansinntekter 233,5 87,7 95,5 109,6 111,0 526,3 402,6 Andre kostnader 0,0 0,0 6,6 2,3 71,1 8,9 -2,4 Resultat før sikkerhetsavsetninger 459,7 296,3 273,4 282,0 660,1 1 311,4 1 447,1 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 459,7 296,3 273,4 282,0 660,1 1 311,4 1 447,1 Skattekostnad -68,2 -58,1 -46,3 -49,3 -119,5 -221,9 -308,2 Resultat etter skatt 391,5 238,2 227,1 232,6 540,6 1 089,5 1 138,8 Året
 • 26. ODIN Forvaltning Resultat 26 4. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 Forvaltningshonorarer 100,6 87,5 389,8 338,1 Sum driftsinntekter 100,6 87,5 389,8 338,1 Lønnskostnader -48,4 -43,6 -162,6 -134,9 Avskrivninger -2,9 -3,4 -12,0 -14,0 Andre driftskostnader -29,2 -23,3 -111,3 -98,4 Sum driftskostnader -80,4 -70,2 -285,9 -247,3 Driftsresultat 20,2 17,3 103,9 90,8 Finanskostnader 0,0 -8,3 1,7 -6,2 Resultat før skatt 20,2 9,0 105,7 84,6 Skattekostnad -5,5 -5,3 -26,5 -24,0 Resultat etter skatt 14,7 3,6 79,1 60,6 per Året