SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
1. kvartal 2017
1
God start på året
337 378 385
1. kv 2017
447
1. kv 20161. kv 20151. kv 2014
Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
16,7 15,8
13,3
18,9
1. kv 2014 1. kv 20171. kv 20161. kv 2015
Solvensmargin (%) per 31.03.
(uten bruk av overgangsregler)
*
2
265
127
152
215
172173
SpareBank 1
Skadeforsikring AS
SpareBank 1
Forsikring AS
(livsforsikring)
SpareBank 1
Gruppen
(konsolidert)
2016 2017
God underliggende drift i alle selskaper
175
207
1922
Fordringsadministrasjon
282
Livsforsikring
145
25
ODIN forvaltning
25
Skadeforsikring
2016 2017
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
3
Forretningsområde
Forsikring
4
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Noe svakere risikoresultat. Vesentlig bedre renteresultat.
Lavere resultat fra uføreforsikringer. Økt salg har gitt økning i provisjonskostnadene, som har bidratt til et
svakere administrasjonsresultat.
Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK)
175
145 164
33
145
0
50
100
150
200
1. kv 20174. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 2016
147 153
125
175
145
0
50
100
150
200
1. kv 20171. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013
 Brutto premieinntekter: 1.561 (1.335)
 Risikoresultat: 57 (109)
 Administrasjonsresultat: 2 (20)
 Renteresultat: 97 (-30)
 Resultat før skatt: 145 (175)
 Solvensmargin: 172 % (127 %)
5
Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Bedre forsikringsresultat og høyere finansinntekter
Reduksjon i erstatninger, i hovedsak som følge av lavere naturskader. Økning på 49 mill. kroner i netto finansinntekter.
 Brutto premieinntekter: 1.340 (1.321)
 Forsikringsresultat: 170 (147)
 Brutto avviklingsgevinster 90 (96)
 Netto finansresultat: 110 (61)
 Resultat før skatt: 282 (207)
 Solvensmargin: 215 % (265 %)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK)
207 234
346
660
282
0
200
400
600
800
4.kv 20163.kv 20162.kv 20161.kv 2016 1.kv 2017
265
193
251
207
282
0
50
100
150
200
250
300
1. kv 20141. kv 2013 1.kv 20161. kv 2015 1.kv 2017
6
Forsikringsresultatet
• Redusert nivå på naturskader bidrar til forbedret
skadeprosent i 2017 sammenlignet med året før.
Årets erstatningskostnader for Privatmarkedet er
redusert med 6 mill. kroner.
• Det ble inntektsført 90 mill. kroner i
avviklingsgevinster i 1. kvartal 2017. Dette er en
nedgang på 6 mill. kroner sammenlignet med samme
periode i fjor..
Combined ratio, hittil i år
• CR for egen regning: 87,2 % (87,9 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. (%)
21,7 21,2
66,1 57,8
2016
79,0
1.kv 2017
87,2
23,7
63,5
1. kv 2016
87,9
KostnadsprosentSkadeprosent
105 105
147
1.kv 2017
170
1. kv 2016
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
Forsikringsresultat
7
ODIN Forvaltning AS
8
22
26 28
9
25
4. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 2016 1. kv 2017
Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK
ODIN Forvaltning
Resultatfremgang
Netto nytegning i både rente- og kombinasjonsfond. Selskapet øker sine
markedsandeler for kombinasjonsfond.
 Driftsinntekter: 88 (80)
 Driftskostnader: 64 (58)
 Resultat før skatt: 25 (22)
 Forvaltningskapital: 46.745 (39.377)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
9
Fordringsadministrasjon
10
• SpareBank 1 Gruppen Finans har
sin virksomhet innen factoring,
porteføljekjøp og portefølje-
forvaltning. Selskapet samarbeider
med Conecto som driver
inkassovirksomhet. Områdene
factoring, porteføljeforvaltning og
inkasso (fordringsadministrasjon)
samarbeider for å tilby markedet et
komplett sett av tjenester innen
fordringsadministrasjon
Fordringsadministrasjon
Resultatfremgang i alle forretningsområdene
Resultat før skatt hittil (MNOK)
15
3
1819
6
25
SpareBank 1
Gruppen Finans
TotaltConecto
1. kv 2016
1. kv 2017
11
12
Vedlegg
13
SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
SpareBank 1 Forsikring AS
Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Factoring - Portefølje
Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler 1
Norge AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
SpareBank 1
Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Mobilbetaling AS
(mCASH)
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SAMSPAR
SpareBank 1-alliansen
Selskaper som er direkte eiet av de fleste
alliansepartnerne - med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide
produktselskaper
Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank
1 OA
og SpareBank 1 Gruppen
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-
konsepter, forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste
praksis og innkjøp.
14
SpareBank 1 Gruppen konsern
15
1. kv 1. kv Året
Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 145,4 175,0 516,7
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 282,0 207,4 1 447,1
- ODIN Forvaltning 25,0 22,4 84,6
- SpareBank 1 Medlemskort 1,7 3,5 5,4
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 18,8 15,5 81,7
- Conecto AS 5,7 3,8 19,2
- Konsernjusteringer -2,4 -1,8 -11,8
Sum resultat datterselskaper før skatt 476,3 425,8 2 142,8
Driftskostnader morselskap -12,9 -25,4 -74,4
Netto finans morselskap -16,1 -15,7 -49,7
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,7
Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 0,0
RESULTAT FØR SKATT 447,3 384,6 2 019,4
Skattekostnad -73,6 -100,6 -444,0
RESULTAT ETTER SKATT 373,7 284,1 1 575,4
Majoritetens andel av resultat etter skatt 373,0 282,8 1 573,4
Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,6 1,3 2,0
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
16
1. kv 2017 4. kv 2016 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016
Året
2016
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 373,7 481,7 399,8 411,1 284,1 1 575,4
Egenkapitalavkastning (%) 18,9 % 19,1 % 17,8 % 18,1 % 12,8 % 19,1 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 57 98,4 81,9 69,4 108,4 358,1
Administrasjonsresultat (MNOK) 2,4 -82 8,4 -17,4 19,6 -71,3
Renteresultat (MNOK) 97,2 48,2 92,2 175,3 -30,0 -286,6
Resultat etter skatt (MNOK) 133,3 32,2 131,1 115,2 125,3 403,8
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 170 478 218,6 203,7 146,5 1 046,9
Netto finansinntekter (MNOK) 109,6 111 121,8 108,9 60,9 402,6
Resultat etter skatt (MNOK) 232,6 540,6 260,2 179 159,0 1 138,8
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 63,5 % 43,0 % 61,8 % 60,8 % 66,1 % 57,8 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 19,2 % 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 87,2 % 62,2 % 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,0 %
Bestandspremie (MNOK) 5 324 5 283 5 274 5 238 5 222 5 283
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 88,3 87,5 88,4 82,6 79,5 338,1
Resultat etter skatt (MNOK) 19 3,6 20,8 19,8 16,4 60,6
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 46 745 44 447 41 189 39 288 39 377 44 447
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,9 % 8,0 % 7,5 % 8,0 % 7,9 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,1 % 7,8 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 25 20 22,1 24,5 14,5 75,8
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
17
Beløp i mill. kroner 1.kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året
2017 2016 2016 2016 2016 2016
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 145,4 32,7 163,7 145,3 175,0 516,7
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 282,0 660,1 345,7 233,9 207,4 1 447,1
- ODIN Forvaltning 25,0 9,0 27,6 25,6 22,4 84,6
- SpareBank 1 Medlemskort 1,7 -0,9 1,0 1,8 3,5 5,4
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 18,8 22,5 19,8 23,9 15,5 81,7
- Conecto AS 5,7 4,0 2,4 9,0 3,8 19,2
- Konsernjusteringer -2,4 -114,7 -10,2 114,8 -1,8 -11,8
Sum resultat datterselskaper før skatt 476,3 612,7 550,0 554,4 425,8 2 142,8
Driftskostnader morselskap -12,9 -17,5 -11,6 -19,9 -25,4 -74,4
Netto finans morselskap -16,1 -15,7 -10,9 -7,4 -15,7 -49,7
Andel tilknyttet selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RESULTAT FØR SKATT 447,3 580,2 527,5 527,1 384,6 2 019,4
Skattekostnad -73,6 -98,5 -127,7 -117,2 -100,6 -444,0
RESULTAT ETTER SKATT 373,7 481,7 399,8 409,8 284,1 1 575,4
Majoritetens andel av resultat etter skatt 373,0 482,1 399,4 409,2 282,8 1 573,4
Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,6 -0,3 0,4 0,7 1,3 2,0
SpareBank 1 Forsikring AS
Kvartalsvise resultater
18
1. kv 1. kv Året
Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016
Risikoinntekter 533,6 510,4 2 079,9
Risikokostnader -462,7 -386,0 -1 680,1
Risikoresultat brutto 70,9 124,4 399,8
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -13,9 -15,9 -28,0
Risikoresultat netto 57,0 108,5 371,9
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -0,1 -13,7
Risikoresultat netto etter oppreservering 57,0 108,4 358,1
Gebyrer 249,0 238,3 967,3
Driftskostnader ekskl. provisjoner -164,5 -139,5 -634,1
Provisjoner -91,6 -86,1 -357,0
Administrasjonsresultat brutto -7,1 12,7 -96,9
Reassuransens effekt på admin. resultatet 9,5 6,9 25,6
Administrasjonsresultat netto 2,4 19,6 -71,3
Netto finansinntekter 206,1 90,6 785,8
Garantert rente -108,9 -112,6 -463,1
Renteresultat 97,2 -30,0 286,6
Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 -30,6
Renteresultat etter oppreservering 97,2 -30,1 256,0
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -0,9 -82,7
Vederlag for rentegaranti 7,0 10,2 36,8
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 163,6 107,2 496,9
Avsetning til tilleggsavsetninger -27,4 33,0 -83,4
Resultat til kunder -35,8 -19,1 -108,7
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 59,9 55,5 193,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet -14,8 -1,6 18,8
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 145,4 175,0 516,7
Skattekostnad -12,1 -49,7 -112,9
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 133,3 125,3 403,8
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje
19
Beløp i mill. kroner
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Risikoresultat 72,1 126,4 -1,2 -1,9 0,0 0,0 70,9 124,4
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat -9,2 5,3 2,1 7,5 0,0 0,0 -7,1 12,7
Renteresultat 94,6 -31,0 2,4 0,7 0,2 0,3 97,2 -30,0
Tekniske avsetninger -4,4 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -9,1
Oppreservering 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9
Vederlag for rentegaranti 7,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 10,2
Resultat til kunde -63,2 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,2 13,8
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 54,0 45,1 54,0
Sum 96,9 114,6 3,2 6,2 45,3 54,2 145,4 175,0
Kollektiv-
porteføljen
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
SpareBank 1 Forsikring AS
Premieinntekter
20
Året
Mill. kroner 2017 2016 2016
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 121,9 106,4 449,9
Individuelle kapitalforsikringer 194,1 185,4 753,3
Kollektive pensjonsforsikringer 236,5 280,3 550,8
Ulykkesforsikringer 80,2 73,3 304,1
Gruppelivsforsikringer 230,5 237,2 751,6
Unit Link - Renteforsikringer 4,6 5,6 23,9
Unit Link - Kapitalforsikringer 57,7 37,5 176,0
Innskuddstjenestepensjon 635,2 409,5 1 977,2
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 560,6 1 335,3 4 986,8
Overførte premiereserver fra andre selskaper 582,2 576,2 1 658,8
Avgitt gjenforsikringspremie -55,1 -52,7 -202,0
Premieinntekter for egen regning 2 087,8 1 858,8 6 443,6
1. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%):
0,4
1,6
1.kv. 2016 1.kv 2017
0,5
1,0
1.kv 2016 1.kv 2017
5,3
1,3
1,2
0,9
Aksjer
Omløpsrenter
Eiendom
Hold til forfall
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for
1. kvartal 2017
Prosent
Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2017
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 20,6 (19,1) mrd. NOK 21,3 (20,9) mrd. NOK 5,9 (5,8) mrd. NOK 10,7 (11,8) mrd.
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
0,2%
42,6%
57,2%
Annet
Rentefond
Aksjefond
0,7%
16,3%
35,8%
34,1%
13,2%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
15,7%
17,7%
63,5%
0,0%
3,1%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
12,5%
16,5%
60,5%
10,5%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
23
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 1. kvartal 2017
24
Beløp i mill. kroner 2017 2016
Immaterielle eiendeler 149 162
Investeringer 5 949 4 562
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 426 373
Fordringer 192 163
Andre eiendeler 213 236
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter -1 0
Investeringer i kollektivporteføljen 21 403 20 038
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 20 799 16 086
SUM EIENDELER 49 130 41 621
Innskutt egenkapital 2 491 2 073
Opptjent egenkapital 1 217 1 627
Ansvarlig lånekapital 1 000 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 21 735 20 117
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 20 639 16 296
Avsetning for forpliktelser 664 637
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 260 230
Forpliktelser 998 312
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 125 128
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 49 130 41 621
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat 1. kvartal
25
Året
Mill. kroner 2017 2016 2016
Opptjente premier f.e.r. 1 330,0 1 303,4 5 302,4
Påløpne erstatninger f.e.r. -845,2 -862,1 -3 066,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -315,0 -281,8 -1 122,3
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,1 0,2 3,4
Andre tekniske avsetninger -0,9 -13,2 -69,8
Forsikringsresultat 170,0 146,5 1 046,9
Netto finansinntekter 109,6 60,9 402,6
Driftsresultat 282,0 207,4 1 447,1
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0
Resultat før skatt 282,0 207,4 1 447,1
Skattekostnad -49,3 -48,4 -308,2
Resultat etter skatt 232,6 159,0 1 138,8
1. kvartal
ODIN Forvaltning
Resultat 1. kvartal
26
Året
Mill. kroner 2017 2016 2016
Driftsinntekter 88,3 79,5 338,1
Lønnskostnader -33,2 -28,7 -134,9
Avskrivninger -3,1 -3,2 -14,0
Andre driftskostnader -27,7 -26,1 -98,4
Sum driftskostnader -64,0 -58,0 -247,3
Driftsresultat 24,3 21,5 90,8
Finanskostnader 0,7 0,9 -6,2
Resultat før skatt 25,0 22,4 84,6
Skattekostnad -6,0 -6,0 -24,0
Resultat etter skatt 19,0 16,4 60,6
1. kvartal per 1. kvartal

More Related Content

What's hot

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 3. kv. 2010
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Mats Loitegaard
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank 1 BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017 (15)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (12)

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2017 1
 • 2. God start på året 337 378 385 1. kv 2017 447 1. kv 20161. kv 20151. kv 2014 Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 16,7 15,8 13,3 18,9 1. kv 2014 1. kv 20171. kv 20161. kv 2015 Solvensmargin (%) per 31.03. (uten bruk av overgangsregler) * 2 265 127 152 215 172173 SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) SpareBank 1 Gruppen (konsolidert) 2016 2017
 • 3. God underliggende drift i alle selskaper 175 207 1922 Fordringsadministrasjon 282 Livsforsikring 145 25 ODIN forvaltning 25 Skadeforsikring 2016 2017 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Noe svakere risikoresultat. Vesentlig bedre renteresultat. Lavere resultat fra uføreforsikringer. Økt salg har gitt økning i provisjonskostnadene, som har bidratt til et svakere administrasjonsresultat. Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) 175 145 164 33 145 0 50 100 150 200 1. kv 20174. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 2016 147 153 125 175 145 0 50 100 150 200 1. kv 20171. kv 20161. kv 20151. kv 20141. kv 2013  Brutto premieinntekter: 1.561 (1.335)  Risikoresultat: 57 (109)  Administrasjonsresultat: 2 (20)  Renteresultat: 97 (-30)  Resultat før skatt: 145 (175)  Solvensmargin: 172 % (127 %) 5
 • 6. Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Bedre forsikringsresultat og høyere finansinntekter Reduksjon i erstatninger, i hovedsak som følge av lavere naturskader. Økning på 49 mill. kroner i netto finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 1.340 (1.321)  Forsikringsresultat: 170 (147)  Brutto avviklingsgevinster 90 (96)  Netto finansresultat: 110 (61)  Resultat før skatt: 282 (207)  Solvensmargin: 215 % (265 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) 207 234 346 660 282 0 200 400 600 800 4.kv 20163.kv 20162.kv 20161.kv 2016 1.kv 2017 265 193 251 207 282 0 50 100 150 200 250 300 1. kv 20141. kv 2013 1.kv 20161. kv 2015 1.kv 2017 6
 • 7. Forsikringsresultatet • Redusert nivå på naturskader bidrar til forbedret skadeprosent i 2017 sammenlignet med året før. Årets erstatningskostnader for Privatmarkedet er redusert med 6 mill. kroner. • Det ble inntektsført 90 mill. kroner i avviklingsgevinster i 1. kvartal 2017. Dette er en nedgang på 6 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.. Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 87,2 % (87,9 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,7 21,2 66,1 57,8 2016 79,0 1.kv 2017 87,2 23,7 63,5 1. kv 2016 87,9 KostnadsprosentSkadeprosent 105 105 147 1.kv 2017 170 1. kv 2016 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7
 • 9. 22 26 28 9 25 4. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 2016 1. kv 2017 Hovedtall per 1. kvartal 2017 (2016) i MNOK ODIN Forvaltning Resultatfremgang Netto nytegning i både rente- og kombinasjonsfond. Selskapet øker sine markedsandeler for kombinasjonsfond.  Driftsinntekter: 88 (80)  Driftskostnader: 64 (58)  Resultat før skatt: 25 (22)  Forvaltningskapital: 46.745 (39.377) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9
 • 11. • SpareBank 1 Gruppen Finans har sin virksomhet innen factoring, porteføljekjøp og portefølje- forvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. Områdene factoring, porteføljeforvaltning og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon Fordringsadministrasjon Resultatfremgang i alle forretningsområdene Resultat før skatt hittil (MNOK) 15 3 1819 6 25 SpareBank 1 Gruppen Finans TotaltConecto 1. kv 2016 1. kv 2017 11
 • 12. 12
 • 14. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 14
 • 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 1. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,4 175,0 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 282,0 207,4 1 447,1 - ODIN Forvaltning 25,0 22,4 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 1,7 3,5 5,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 18,8 15,5 81,7 - Conecto AS 5,7 3,8 19,2 - Konsernjusteringer -2,4 -1,8 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 476,3 425,8 2 142,8 Driftskostnader morselskap -12,9 -25,4 -74,4 Netto finans morselskap -16,1 -15,7 -49,7 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,7 Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT 447,3 384,6 2 019,4 Skattekostnad -73,6 -100,6 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 373,7 284,1 1 575,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 373,0 282,8 1 573,4 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,6 1,3 2,0
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 1. kv 2017 4. kv 2016 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016 Året 2016 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 373,7 481,7 399,8 411,1 284,1 1 575,4 Egenkapitalavkastning (%) 18,9 % 19,1 % 17,8 % 18,1 % 12,8 % 19,1 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 57 98,4 81,9 69,4 108,4 358,1 Administrasjonsresultat (MNOK) 2,4 -82 8,4 -17,4 19,6 -71,3 Renteresultat (MNOK) 97,2 48,2 92,2 175,3 -30,0 -286,6 Resultat etter skatt (MNOK) 133,3 32,2 131,1 115,2 125,3 403,8 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 170 478 218,6 203,7 146,5 1 046,9 Netto finansinntekter (MNOK) 109,6 111 121,8 108,9 60,9 402,6 Resultat etter skatt (MNOK) 232,6 540,6 260,2 179 159,0 1 138,8 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 63,5 % 43,0 % 61,8 % 60,8 % 66,1 % 57,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 19,2 % 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 87,2 % 62,2 % 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 324 5 283 5 274 5 238 5 222 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 88,3 87,5 88,4 82,6 79,5 338,1 Resultat etter skatt (MNOK) 19 3,6 20,8 19,8 16,4 60,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 46 745 44 447 41 189 39 288 39 377 44 447 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,9 % 8,0 % 7,5 % 8,0 % 7,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,1 % 7,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 25 20 22,1 24,5 14,5 75,8
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 Beløp i mill. kroner 1.kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2017 2016 2016 2016 2016 2016 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,4 32,7 163,7 145,3 175,0 516,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 282,0 660,1 345,7 233,9 207,4 1 447,1 - ODIN Forvaltning 25,0 9,0 27,6 25,6 22,4 84,6 - SpareBank 1 Medlemskort 1,7 -0,9 1,0 1,8 3,5 5,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 18,8 22,5 19,8 23,9 15,5 81,7 - Conecto AS 5,7 4,0 2,4 9,0 3,8 19,2 - Konsernjusteringer -2,4 -114,7 -10,2 114,8 -1,8 -11,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 476,3 612,7 550,0 554,4 425,8 2 142,8 Driftskostnader morselskap -12,9 -17,5 -11,6 -19,9 -25,4 -74,4 Netto finans morselskap -16,1 -15,7 -10,9 -7,4 -15,7 -49,7 Andel tilknyttet selskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR SKATT 447,3 580,2 527,5 527,1 384,6 2 019,4 Skattekostnad -73,6 -98,5 -127,7 -117,2 -100,6 -444,0 RESULTAT ETTER SKATT 373,7 481,7 399,8 409,8 284,1 1 575,4 Majoritetens andel av resultat etter skatt 373,0 482,1 399,4 409,2 282,8 1 573,4 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,6 -0,3 0,4 0,7 1,3 2,0
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 1. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2017 2016 2016 Risikoinntekter 533,6 510,4 2 079,9 Risikokostnader -462,7 -386,0 -1 680,1 Risikoresultat brutto 70,9 124,4 399,8 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -13,9 -15,9 -28,0 Risikoresultat netto 57,0 108,5 371,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -0,1 -13,7 Risikoresultat netto etter oppreservering 57,0 108,4 358,1 Gebyrer 249,0 238,3 967,3 Driftskostnader ekskl. provisjoner -164,5 -139,5 -634,1 Provisjoner -91,6 -86,1 -357,0 Administrasjonsresultat brutto -7,1 12,7 -96,9 Reassuransens effekt på admin. resultatet 9,5 6,9 25,6 Administrasjonsresultat netto 2,4 19,6 -71,3 Netto finansinntekter 206,1 90,6 785,8 Garantert rente -108,9 -112,6 -463,1 Renteresultat 97,2 -30,0 286,6 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 -30,6 Renteresultat etter oppreservering 97,2 -30,1 256,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -0,9 -82,7 Vederlag for rentegaranti 7,0 10,2 36,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 163,6 107,2 496,9 Avsetning til tilleggsavsetninger -27,4 33,0 -83,4 Resultat til kunder -35,8 -19,1 -108,7 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 59,9 55,5 193,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -14,8 -1,6 18,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 145,4 175,0 516,7 Skattekostnad -12,1 -49,7 -112,9 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 133,3 125,3 403,8
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 19 Beløp i mill. kroner 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Risikoresultat 72,1 126,4 -1,2 -1,9 0,0 0,0 70,9 124,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -9,2 5,3 2,1 7,5 0,0 0,0 -7,1 12,7 Renteresultat 94,6 -31,0 2,4 0,7 0,2 0,3 97,2 -30,0 Tekniske avsetninger -4,4 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -9,1 Oppreservering 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 Vederlag for rentegaranti 7,0 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 10,2 Resultat til kunde -63,2 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,2 13,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 54,0 45,1 54,0 Sum 96,9 114,6 3,2 6,2 45,3 54,2 145,4 175,0 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Året Mill. kroner 2017 2016 2016 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 121,9 106,4 449,9 Individuelle kapitalforsikringer 194,1 185,4 753,3 Kollektive pensjonsforsikringer 236,5 280,3 550,8 Ulykkesforsikringer 80,2 73,3 304,1 Gruppelivsforsikringer 230,5 237,2 751,6 Unit Link - Renteforsikringer 4,6 5,6 23,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 57,7 37,5 176,0 Innskuddstjenestepensjon 635,2 409,5 1 977,2 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 560,6 1 335,3 4 986,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 582,2 576,2 1 658,8 Avgitt gjenforsikringspremie -55,1 -52,7 -202,0 Premieinntekter for egen regning 2 087,8 1 858,8 6 443,6 1. kvartal
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 0,4 1,6 1.kv. 2016 1.kv 2017 0,5 1,0 1.kv 2016 1.kv 2017
 • 22. 5,3 1,3 1,2 0,9 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for 1. kvartal 2017 Prosent
 • 23. Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2017 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 20,6 (19,1) mrd. NOK 21,3 (20,9) mrd. NOK 5,9 (5,8) mrd. NOK 10,7 (11,8) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,2% 42,6% 57,2% Annet Rentefond Aksjefond 0,7% 16,3% 35,8% 34,1% 13,2% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 15,7% 17,7% 63,5% 0,0% 3,1% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 12,5% 16,5% 60,5% 10,5% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 23
 • 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. kvartal 2017 24 Beløp i mill. kroner 2017 2016 Immaterielle eiendeler 149 162 Investeringer 5 949 4 562 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 426 373 Fordringer 192 163 Andre eiendeler 213 236 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter -1 0 Investeringer i kollektivporteføljen 21 403 20 038 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 20 799 16 086 SUM EIENDELER 49 130 41 621 Innskutt egenkapital 2 491 2 073 Opptjent egenkapital 1 217 1 627 Ansvarlig lånekapital 1 000 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 21 735 20 117 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 20 639 16 296 Avsetning for forpliktelser 664 637 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 260 230 Forpliktelser 998 312 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 125 128 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 49 130 41 621
 • 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 1. kvartal 25 Året Mill. kroner 2017 2016 2016 Opptjente premier f.e.r. 1 330,0 1 303,4 5 302,4 Påløpne erstatninger f.e.r. -845,2 -862,1 -3 066,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -315,0 -281,8 -1 122,3 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,1 0,2 3,4 Andre tekniske avsetninger -0,9 -13,2 -69,8 Forsikringsresultat 170,0 146,5 1 046,9 Netto finansinntekter 109,6 60,9 402,6 Driftsresultat 282,0 207,4 1 447,1 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 282,0 207,4 1 447,1 Skattekostnad -49,3 -48,4 -308,2 Resultat etter skatt 232,6 159,0 1 138,8 1. kvartal
 • 26. ODIN Forvaltning Resultat 1. kvartal 26 Året Mill. kroner 2017 2016 2016 Driftsinntekter 88,3 79,5 338,1 Lønnskostnader -33,2 -28,7 -134,9 Avskrivninger -3,1 -3,2 -14,0 Andre driftskostnader -27,7 -26,1 -98,4 Sum driftskostnader -64,0 -58,0 -247,3 Driftsresultat 24,3 21,5 90,8 Finanskostnader 0,7 0,9 -6,2 Resultat før skatt 25,0 22,4 84,6 Skattekostnad -6,0 -6,0 -24,0 Resultat etter skatt 19,0 16,4 60,6 1. kvartal per 1. kvartal