SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
4. kvartal 2015
Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014
Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger
2
249
443
653
393
2014 20152012 2013
Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK)
955
1 659
2 406
1 617
2012 2014 20152013
Resultat før skatt (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
8,7
20,3
28,0
17,2
2012 2013 20152014
Kapitaldekning (%)
14,6
19,8 20,9 20,7
2013 2014 20152012
God underliggende drift tross lavere finans- og
avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger
3
506
1 829
454
1 279
89 9096
SkadeforsikringLivsforsikring
50
ODIN forvaltning Fordringsadministrasjonen
2014 2015
Resultat før skatt (MNOK)
Forretningsområde
Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Godt totalresultat
Høyere avsetninger og svakt finansresultat bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal
Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK
 Brutto premieinntekter: 4.391 (4.039)
 Risikoresultat: 285 (376)
 Administrasjonsresultat: 24 (-8)
 Renteresultat: -2 (286)
 Resultat før skatt: 454 (506)
 Egenkapitalavkastning : 12,5 % (14,4 %)
5
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
39
125
179
147
3
1. kv 20154. kv 2014 3. kv 20152. kv 2015 4. kv 2015
638
506
454479
2012 20152013 2014
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Vekst i bufferkapital
6
• Bufferkapital har økt med 2,0 pp. i 2015,
fra 20,3 % per 31.12.2014 til 22,3 %.
• Kursreguleringsfondet utgjorde 1.717 mill.
kroner per 31.12.2015, og har vokst fra
1.517 mill. kroner per 01.01.
3,6
5,5
8,1 8,81,6
1,5
1,8
1,88,4
9,3
10,4
11,6
2014 201520132012
20,3
13,6
22,3
16,4
Kjernekapital utover minstekrav
Tilleggsavsetninger
Kursreguleringsfond
Utvikling i bufferkapital (%)
Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader
og lavere avviklingsgevinster
 Brutto premieinntekter: 5.379 (5.388)
 Forsikringsresultat: 988 (1.475)
 Brutto avviklingsgevinster 494 (881)
 Netto finansresultat: 194 (429)
 Resultat før skatt: 1.279 (1.829)
 Egenkapitalavkastning : 23,4 % (31,6 %)
7
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
532
251
383
263
382
1. kv 20154. kv 2014 2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 2015
619
1 244
1 829
1 279
201520142012 2013
Forsikringsresultatet
• Hendelsene Nina, Ole, Petra, Roar og
Synne har gitt en økning i
naturskadeerstatninger på 87 mill. kroner
sammenliknet med 2014, og utgjorde
130 mill. kroner.
• Erstatningskostnader for både privat- og
bedriftsmarkedet er økt med henholdsvis
52 mill. kroner og 15 mill. kroner
sammenlignet med fjoråret. Én storskade i
2015.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på
494 (881) mill. kroner i 2015 (2014).
Combined ratio
• CR for egen regning: 81,0 % (70,2 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
8
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. (%)
21,3 19,8 21,2
40,5
58,2
50,3
22,0
59,8
70,1
2014 2015
81,0
4. kv 2014 4. kv 2015
79,5
62,6
KostnadsprosentSkadeprosent
988
698765
2014 2015
1.475
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
ODIN Forvaltning AS
22 22
31 30
14
2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 20151. kv 20154. kv 2014 -20
52
89 96
2012 2014 20152013
Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK
ODIN Forvaltning
God underliggende drift
Engangskostnader bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal
10
 Driftsinntekter: 355 (323)
 Resultat før skatt: 96 (89)
 Forvaltningskapital: 40 932 (33 906)
 Egenkapitalavkastning : 45,1 % (44,8 %)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
Fordringsadministrasjon
Factoring
• Økt klientomsetning og utlånsvolum.
• Merinntekter i valuta bidrar til det gode
resultatet.
Portefølje
• God innfordringsvekst og verdiøkning i
porteføljene.
• Porteføljevolumet var 2.970 (2.503) mill.
kroner ved utgangen av desember.
Inkasso (Conecto)
• God innfordring og kostnadskontroll bidrar
til resultatforbedringen.
Fordringsadministrasjon
Rekordresultat
12
Resultat før skatt (MNOK)
28
15
50
58
21
90
6
Inkasso
(Conecto)
Totalt (inkl.
kapitalpool)
Portefølje
(Finans)
Factoring
(Finans)
4
2014 2015
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Vedlegg
SpareBank 1-alliansen 2015
Eiere og alliansepartnere:
*Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne
- med ulike eierandeler:
BN Bank*
Bank 1 Oslo Akershus*
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Markets*
SpareBank 1 Næringskreditt*
SpareBank 1
Banksamarbeidet DA*
*Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1
Gruppen
Selskapet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og
markedsføringskonsepter,
forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser,
prosesser, beste-praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:
• Betaling/Trondheim,
• Kreditt/Stavanger
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
SpareBank 1 Verdipapirservice
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Medlemskort
forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans
factoring og porteføljekjøp
SpareBank 1 Gruppen AS*
Conecto
inkasso
*Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
SpareBank 1 Forsikring
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
Resultat per 4. kvartal 2015
16
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 39,4 454,1 505,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0
- ODIN Forvaltning 13,6 21,8 96,0 89,2
- SpareBank 1 Medlemskort -0,4 0,0 6,2 4,7
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 43,5 13,9 83,4 46,1
- Conecto AS 2,4 0,3 6,3 4,1
- Konsernjusteringer 2,0 90,6 -157,5 89,2
Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 698,0 1 767,8 2 567,8
Driftskostnader morselskap -21,1 -26,6 -84,3 -89,2
Netto finans morselskap -14,8 -17,6 -47,5 -68,8
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 3,5 0,0
Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -22,1 -3,7
RESULTAT FØR SKATT 393,0 652,9 1 617,5 2 406,2
Skattekostnad -15,1 -146,0 -300,7 -556,0
RESULTAT ETTER SKATT 377,8 506,8 1 316,8 1 850,1
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
17
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013
SpareBank 1 Gruppen Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0
Egenkapitalavkastning (%) 17,2 % 16,8 % 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 20,7 % 20,5 % 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 %
Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,5 % 19,3 % 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 %
Livsforsikringsvirksomhet
Risikoresultat (MNOK) 7,0 115,8 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7
Administrasjonsresultat (MNOK) -1,4 21,1 -2,2 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -77,7
Renteresultat (MNOK) -141,6 -48,8 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3
Resultat etter skatt (MNOK) 66,7 111,3 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9
Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) 22,3 % 22,2 % 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 22,5 % 20,4 % 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 %
Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 717 1 430 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984
Skadeforsikringsvirksomhet
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 253,5 319,2 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3
Netto finansinntekter (MNOK) 122,9 -71,6 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2
Resultat etter skatt (MNOK) 281,1 194,3 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4
Skadeprosent f.e.r (%) 58,2 % 58,2 % 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,3 % 19,6 % 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 %
Combined ratio f.e.r (%) 79,5 % 77,9 % 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 %
Bestandspremie (MNOK) 5 203 5 256 5 259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 90,0 89,3 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1
Resultat etter skatt (MNOK) 8,2 21,7 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 40 932 37 266 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 6,6 % 5,8 % 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 31,4 8,5 10,2 13,2 10,3 8,2 8,1 9,9 -24,5
Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 29,4 8,7 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6
Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,0 -0,2 -0,2 3,3 0,2 -0,2 0,9 2,1 -29,1
*For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
18
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 147,3 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2
- Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 263,4 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1
- ODIN Forvaltning 13,6 29,6 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4
- SpareBank 1 Medlemskort -0,4 2,4 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4
- Fordringsadministrasjonen 45,9 11,7 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4
- Konsernjusteringer 2,0 -26,8 -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2
Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 427,7 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5
Driftskostnader morselskap -21,1 -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3
Netto finans morselskap -14,8 -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5
Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat før avskrivninger merverdier og
nedskrivninger 412,3 380,8 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 338,1 469,7
Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5
RESULTAT FØR SKATT 393,0 379,9 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2
Skattekostnad -15,1 -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8
RESULTAT ETTER SKATT 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per 4. kvartal 2015
19
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Risikoinntekter 506,8 473,8 1 994,4 1 855,8
Risikokostnader -498,1 -392,8 -1 692,4 -1 480,4
Risikoresultat brutto 8,7 81,0 302,0 375,3
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -1,8 4,8 -17,1 0,7
Risikoresultat netto 7,0 85,7 284,9 376,0
Oppreservering fra risikoresultat -3,1 -6,3 -3,3 -28,8
Risikoresultat netto etter oppreservering 3,8 79,5 281,6 347,3
Gebyrer 231,6 219,8 913,0 854,9
Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,9 -150,5 -590,4 -573,7
Provisjoner -85,6 -77,3 -327,3 -301,4
Administrasjonsresultat brutto -9,9 -8,0 -4,8 -20,2
Reassuransens effekt på admin. resultatet 8,5 3,6 28,6 12,2
Administrasjonsresultat netto -1,4 -4,4 23,8 -8,0
Netto finansinntekter -16,5 68,7 460,7 750,4
Garantert rente -125,0 -117,3 -463,0 -464,8
Renteresultat -141,6 -48,6 -2,3 285,6
Oppreservering fra renteresultat 0,4 100,9 -0,2 28,3
Renteresultat etter oppreservering -141,2 52,3 -2,4 313,8
Eiers bidrag til oppreservering -0,7 -9,3 -24,9 -16,8
Vederlag for rentegaranti 7,9 6,6 33,5 26,8
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER -131,5 124,7 311,6 663,1
Avsetning til tilleggsavsetninger 138,2 -100,4 77,0 -241,0
Resultat til kunder -14,0 1,9 -73,8 -75,9
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 13,9 53,0 87,4 199,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet -3,6 -39,8 51,8 -39,9
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 3,0 39,4 454,1 505,5
Skattekostnad 63,7 23,8 -35,7 -70,3
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 66,7 63,2 418,4 435,2
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 4. kvartal 2015
20
Beløp i mill. kroner
Kollektiv-
porteføljen
Gamle individuelle
produkter
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
Risikoresultat 317,3 -3,8 -0,1 0,0 313,5
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat 8,5 -14,4 1,2 -0,1 -4,8
Renteresultat -58,0 52,5 2,0 1,2 -2,3
Oppreservering -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4
Eiers bidrag til oppreservering -24,9 0,0 0,0 0,0 -24,9
Vederlag for rentegaranti 33,5 0,0 0,0 0,0 33,5
Resultat til kunde 25,6 -22,3 0,0 0,0 3,3
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 139,2 139,2
Sum 298,5 12,0 3,2 140,3 454,1
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
21
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 105,6 96,9 406,6 369,4
Individuelle kapitalforsikringer 183,5 175,9 721,3 685,4
Kollektive pensjonsforsikringer 88,3 70,8 571,6 498,9
Ulykkesforsikringer 71,9 66,9 279,9 259,5
Gruppelivsforsikringer 167,6 144,1 749,6 724,8
Unit Link - Renteforsikringer 6,3 6,7 23,8 29,3
Unit Link - Kapitalforsikringer 37,1 39,5 162,4 148,6
Innskuddstjenestepensjon 364,1 350,2 1 476,1 1 322,7
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 024,4 950,9 4 391,3 4 038,6
Overførte premiereserver fra andre selskaper 116,3 132,1 546,8 495,9
Avgitt gjenforsikringspremie -54,5 -47,3 -200,4 -186,9
Premieinntekter for egen regning 1 086,2 1 035,8 4 737,7 4 347,6
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 4. kvartal
22
Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014
Immaterielle eiendeler 165 191
Investeringer 4 285 4 086
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 367 320
Fordringer 100 310
Andre eiendeler 285 173
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 5 5
Investeringer i kollektivporteføljen 19 927 19 204
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 15 567 13 035
SUM EIENDELER 40 701 37 324
Innskutt egenkapital 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 1 463 1 105
Ansvarlig lånekapital 200 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 980 19 272
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 15 767 13 190
Avsetning for forpliktelser 575 542
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 223 194
Forpliktelser 285 563
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 135 186
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 701 37 324
Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2015
(2014)
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 15,6 (13,0) mrd. NOK 19,9 (19,2) mrd. NOK 4,3 (4,1) mrd. NOK 11,3 (11,8) mrd.
23
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
41,5%
58,5%
Obligasjoner
Aksjer
0,4%
17,6%
33,2%
35,2%
13,7%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
61,6%
0,0%
0,6%
17,5%
20,3%
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
Annet
Eiendom
14,1%
11,0%
64,8%
10,1%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat per 4. kvartal 2015
24
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Forfalt brutto premie 1 279,0 1 293,8 5 329,9 5 393,5
Opptjente premier f.e.r. 1 300,5 1 293,6 5 188,3 5 102,2
Påløpne erstatninger f.e.r. -756,3 -524,0 -3 102,7 -2 567,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -277,1 -285,2 -1 099,4 -1 010,0
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 3,8 9,0 11,4
Andre tekniske avsetninger -14,9 -53,0 -7,4 -61,2
Forsikringsresultat 253,5 435,2 987,8 1 474,6
Netto finansinntekter 122,9 63,6 194,2 428,9
Andre kostnader -4,1 -64,8 87,4 -67,5
Driftsresultat 372,2 434,0 1 269,4 1 836,0
Endring av sikkerhetsavsetning 10,0 98,0 10,0 -7,0
Resultat før skatt 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0
Skattekostnad -101,1 -140,1 -339,9 -452,3
Resultat etter skatt 281,1 391,9 939,5 1 376,7
ODIN Forvaltning
Resultat per 4. kvartal 2015
25
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Forvaltningshonorarer 90,0 89,3 354,7 322,7
Sum driftsinntekter 90,0 89,3 354,7 322,7
Lønnskostnader -37,3 -32,8 -134,2 -113,3
Avskrivninger -3,2 -3,2 -13,2 -13,4
Andre driftskostnader -34,7 -24,2 -112,1 -108,2
Sum driftskostnader -75,3 -60,2 -259,4 -234,9
Driftsresultat 14,8 29,0 95,3 87,8
Finanskostnader -1,2 0,6 0,7 1,5
Resultat før skatt 13,6 29,6 96,0 89,2
Skattekostnad -5,4 -7,9 -27,4 -24,1
Resultat etter skatt 8,2 21,7 68,6 65,2

More Related Content

What's hot

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
Lars Kalsen
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Tommy Abildgaard
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
danskotc
 

What's hot (6)

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
 
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
 

Viewers also liked

Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen ASPreliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Viewers also liked (9)

Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
 
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen ASPreliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 

Similar to Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS

Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Per Aarsleff A/S
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
PostNord
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
Claus Thykjær
 
Innovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilmInnovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilm
SocialOnline
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
PostNord
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
PostNord
 
Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013
Per Aarsleff A/S
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
PostNord
 
Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015
PostNord
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013
PostNord
 
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar to Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS (13)

Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
 
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 DanishEG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
 
Innovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilmInnovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilm
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
 
Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
 
Budgetter
BudgetterBudgetter
Budgetter
 
Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013
 
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 

Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015
 • 2. Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger 2 249 443 653 393 2014 20152012 2013 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) 955 1 659 2 406 1 617 2012 2014 20152013 Resultat før skatt (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 8,7 20,3 28,0 17,2 2012 2013 20152014 Kapitaldekning (%) 14,6 19,8 20,9 20,7 2013 2014 20152012
 • 3. God underliggende drift tross lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger 3 506 1 829 454 1 279 89 9096 SkadeforsikringLivsforsikring 50 ODIN forvaltning Fordringsadministrasjonen 2014 2015 Resultat før skatt (MNOK)
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Godt totalresultat Høyere avsetninger og svakt finansresultat bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK  Brutto premieinntekter: 4.391 (4.039)  Risikoresultat: 285 (376)  Administrasjonsresultat: 24 (-8)  Renteresultat: -2 (286)  Resultat før skatt: 454 (506)  Egenkapitalavkastning : 12,5 % (14,4 %) 5 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 39 125 179 147 3 1. kv 20154. kv 2014 3. kv 20152. kv 2015 4. kv 2015 638 506 454479 2012 20152013 2014
 • 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital 6 • Bufferkapital har økt med 2,0 pp. i 2015, fra 20,3 % per 31.12.2014 til 22,3 %. • Kursreguleringsfondet utgjorde 1.717 mill. kroner per 31.12.2015, og har vokst fra 1.517 mill. kroner per 01.01. 3,6 5,5 8,1 8,81,6 1,5 1,8 1,88,4 9,3 10,4 11,6 2014 201520132012 20,3 13,6 22,3 16,4 Kjernekapital utover minstekrav Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Utvikling i bufferkapital (%)
 • 7. Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader og lavere avviklingsgevinster  Brutto premieinntekter: 5.379 (5.388)  Forsikringsresultat: 988 (1.475)  Brutto avviklingsgevinster 494 (881)  Netto finansresultat: 194 (429)  Resultat før skatt: 1.279 (1.829)  Egenkapitalavkastning : 23,4 % (31,6 %) 7 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 532 251 383 263 382 1. kv 20154. kv 2014 2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 2015 619 1 244 1 829 1 279 201520142012 2013
 • 8. Forsikringsresultatet • Hendelsene Nina, Ole, Petra, Roar og Synne har gitt en økning i naturskadeerstatninger på 87 mill. kroner sammenliknet med 2014, og utgjorde 130 mill. kroner. • Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet er økt med henholdsvis 52 mill. kroner og 15 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Én storskade i 2015. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 494 (881) mill. kroner i 2015 (2014). Combined ratio • CR for egen regning: 81,0 % (70,2 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 8 Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,3 19,8 21,2 40,5 58,2 50,3 22,0 59,8 70,1 2014 2015 81,0 4. kv 2014 4. kv 2015 79,5 62,6 KostnadsprosentSkadeprosent 988 698765 2014 2015 1.475 Forsikringsresultat Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
 • 10. 22 22 31 30 14 2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 20151. kv 20154. kv 2014 -20 52 89 96 2012 2014 20152013 Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK ODIN Forvaltning God underliggende drift Engangskostnader bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal 10  Driftsinntekter: 355 (323)  Resultat før skatt: 96 (89)  Forvaltningskapital: 40 932 (33 906)  Egenkapitalavkastning : 45,1 % (44,8 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
 • 12. Factoring • Økt klientomsetning og utlånsvolum. • Merinntekter i valuta bidrar til det gode resultatet. Portefølje • God innfordringsvekst og verdiøkning i porteføljene. • Porteføljevolumet var 2.970 (2.503) mill. kroner ved utgangen av desember. Inkasso (Conecto) • God innfordring og kostnadskontroll bidrar til resultatforbedringen. Fordringsadministrasjon Rekordresultat 12 Resultat før skatt (MNOK) 28 15 50 58 21 90 6 Inkasso (Conecto) Totalt (inkl. kapitalpool) Portefølje (Finans) Factoring (Finans) 4 2014 2015
 • 15. SpareBank 1-alliansen 2015 Eiere og alliansepartnere: *Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* *Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso *Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
 • 16. Resultat per 4. kvartal 2015 16 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 39,4 454,1 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0 - ODIN Forvaltning 13,6 21,8 96,0 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort -0,4 0,0 6,2 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 43,5 13,9 83,4 46,1 - Conecto AS 2,4 0,3 6,3 4,1 - Konsernjusteringer 2,0 90,6 -157,5 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 698,0 1 767,8 2 567,8 Driftskostnader morselskap -21,1 -26,6 -84,3 -89,2 Netto finans morselskap -14,8 -17,6 -47,5 -68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 3,5 0,0 Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -22,1 -3,7 RESULTAT FØR SKATT 393,0 652,9 1 617,5 2 406,2 Skattekostnad -15,1 -146,0 -300,7 -556,0 RESULTAT ETTER SKATT 377,8 506,8 1 316,8 1 850,1
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 17 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 SpareBank 1 Gruppen Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 Egenkapitalavkastning (%) 17,2 % 16,8 % 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,7 % 20,5 % 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,5 % 19,3 % 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat (MNOK) 7,0 115,8 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 Administrasjonsresultat (MNOK) -1,4 21,1 -2,2 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -77,7 Renteresultat (MNOK) -141,6 -48,8 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 Resultat etter skatt (MNOK) 66,7 111,3 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) 22,3 % 22,2 % 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % Kapitaldekning per kvartal (%) 22,5 % 20,4 % 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 717 1 430 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 253,5 319,2 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 Netto finansinntekter (MNOK) 122,9 -71,6 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 Resultat etter skatt (MNOK) 281,1 194,3 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 Skadeprosent f.e.r (%) 58,2 % 58,2 % 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,3 % 19,6 % 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % Combined ratio f.e.r (%) 79,5 % 77,9 % 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % Bestandspremie (MNOK) 5 203 5 256 5 259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 90,0 89,3 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 Resultat etter skatt (MNOK) 8,2 21,7 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 40 932 37 266 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 6,6 % 5,8 % 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 31,4 8,5 10,2 13,2 10,3 8,2 8,1 9,9 -24,5 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 29,4 8,7 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,0 -0,2 -0,2 3,3 0,2 -0,2 0,9 2,1 -29,1 *For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 • 18. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 18 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 147,3 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 263,4 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 - ODIN Forvaltning 13,6 29,6 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 - SpareBank 1 Medlemskort -0,4 2,4 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 - Fordringsadministrasjonen 45,9 11,7 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 - Konsernjusteringer 2,0 -26,8 -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 427,7 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 Driftskostnader morselskap -21,1 -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 Netto finans morselskap -14,8 -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 412,3 380,8 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 338,1 469,7 Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 RESULTAT FØR SKATT 393,0 379,9 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 Skattekostnad -15,1 -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 RESULTAT ETTER SKATT 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 4. kvartal 2015 19 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Risikoinntekter 506,8 473,8 1 994,4 1 855,8 Risikokostnader -498,1 -392,8 -1 692,4 -1 480,4 Risikoresultat brutto 8,7 81,0 302,0 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -1,8 4,8 -17,1 0,7 Risikoresultat netto 7,0 85,7 284,9 376,0 Oppreservering fra risikoresultat -3,1 -6,3 -3,3 -28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 3,8 79,5 281,6 347,3 Gebyrer 231,6 219,8 913,0 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,9 -150,5 -590,4 -573,7 Provisjoner -85,6 -77,3 -327,3 -301,4 Administrasjonsresultat brutto -9,9 -8,0 -4,8 -20,2 Reassuransens effekt på admin. resultatet 8,5 3,6 28,6 12,2 Administrasjonsresultat netto -1,4 -4,4 23,8 -8,0 Netto finansinntekter -16,5 68,7 460,7 750,4 Garantert rente -125,0 -117,3 -463,0 -464,8 Renteresultat -141,6 -48,6 -2,3 285,6 Oppreservering fra renteresultat 0,4 100,9 -0,2 28,3 Renteresultat etter oppreservering -141,2 52,3 -2,4 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -0,7 -9,3 -24,9 -16,8 Vederlag for rentegaranti 7,9 6,6 33,5 26,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER -131,5 124,7 311,6 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger 138,2 -100,4 77,0 -241,0 Resultat til kunder -14,0 1,9 -73,8 -75,9 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 13,9 53,0 87,4 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -3,6 -39,8 51,8 -39,9 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 3,0 39,4 454,1 505,5 Skattekostnad 63,7 23,8 -35,7 -70,3 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 66,7 63,2 418,4 435,2
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 4. kvartal 2015 20 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 317,3 -3,8 -0,1 0,0 313,5 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 8,5 -14,4 1,2 -0,1 -4,8 Renteresultat -58,0 52,5 2,0 1,2 -2,3 Oppreservering -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 Eiers bidrag til oppreservering -24,9 0,0 0,0 0,0 -24,9 Vederlag for rentegaranti 33,5 0,0 0,0 0,0 33,5 Resultat til kunde 25,6 -22,3 0,0 0,0 3,3 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 139,2 139,2 Sum 298,5 12,0 3,2 140,3 454,1
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 21 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 105,6 96,9 406,6 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 183,5 175,9 721,3 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 88,3 70,8 571,6 498,9 Ulykkesforsikringer 71,9 66,9 279,9 259,5 Gruppelivsforsikringer 167,6 144,1 749,6 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 6,3 6,7 23,8 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 37,1 39,5 162,4 148,6 Innskuddstjenestepensjon 364,1 350,2 1 476,1 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 024,4 950,9 4 391,3 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 116,3 132,1 546,8 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -54,5 -47,3 -200,4 -186,9 Premieinntekter for egen regning 1 086,2 1 035,8 4 737,7 4 347,6
 • 22. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 4. kvartal 22 Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 Immaterielle eiendeler 165 191 Investeringer 4 285 4 086 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 367 320 Fordringer 100 310 Andre eiendeler 285 173 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 5 5 Investeringer i kollektivporteføljen 19 927 19 204 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 15 567 13 035 SUM EIENDELER 40 701 37 324 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 463 1 105 Ansvarlig lånekapital 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 980 19 272 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 15 767 13 190 Avsetning for forpliktelser 575 542 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 223 194 Forpliktelser 285 563 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 135 186 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 701 37 324
 • 23. Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2015 (2014) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 15,6 (13,0) mrd. NOK 19,9 (19,2) mrd. NOK 4,3 (4,1) mrd. NOK 11,3 (11,8) mrd. 23 Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 41,5% 58,5% Obligasjoner Aksjer 0,4% 17,6% 33,2% 35,2% 13,7% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 61,6% 0,0% 0,6% 17,5% 20,3% Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer Annet Eiendom 14,1% 11,0% 64,8% 10,1% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer
 • 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 4. kvartal 2015 24 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Forfalt brutto premie 1 279,0 1 293,8 5 329,9 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 300,5 1 293,6 5 188,3 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -756,3 -524,0 -3 102,7 -2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -277,1 -285,2 -1 099,4 -1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 3,8 9,0 11,4 Andre tekniske avsetninger -14,9 -53,0 -7,4 -61,2 Forsikringsresultat 253,5 435,2 987,8 1 474,6 Netto finansinntekter 122,9 63,6 194,2 428,9 Andre kostnader -4,1 -64,8 87,4 -67,5 Driftsresultat 372,2 434,0 1 269,4 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 10,0 98,0 10,0 -7,0 Resultat før skatt 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0 Skattekostnad -101,1 -140,1 -339,9 -452,3 Resultat etter skatt 281,1 391,9 939,5 1 376,7
 • 25. ODIN Forvaltning Resultat per 4. kvartal 2015 25 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Forvaltningshonorarer 90,0 89,3 354,7 322,7 Sum driftsinntekter 90,0 89,3 354,7 322,7 Lønnskostnader -37,3 -32,8 -134,2 -113,3 Avskrivninger -3,2 -3,2 -13,2 -13,4 Andre driftskostnader -34,7 -24,2 -112,1 -108,2 Sum driftskostnader -75,3 -60,2 -259,4 -234,9 Driftsresultat 14,8 29,0 95,3 87,8 Finanskostnader -1,2 0,6 0,7 1,5 Resultat før skatt 13,6 29,6 96,0 89,2 Skattekostnad -5,4 -7,9 -27,4 -24,1 Resultat etter skatt 8,2 21,7 68,6 65,2