SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
2. kvartal 2016
Godt kvartalsresultat
2
671
467 527
302
2. kv 20162. kv 20152. kv 20142. kv 2013
Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2.kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
15,6
25,7
17,6 17,4
2. kv 20162. kv 20152. kv 20142. kv 2013
Solvensmargin 31.03.16
(uten bruk av overgangsregler)
*
912845
687
2. kv 20162. kv 20152. kv 2014
1.009
2. kv 2013
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 152 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 265 %
SpareBank 1 Forsikring AS: 127%
God underliggende drift i alle selskaper
Resultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik
på pensjoner
3
304
634
320
441
53 5248
SkadeforsikringLivsforsikring
32
ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon
2015 2016
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
Forretningsområde
Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Bedring i underliggende drift
Økte premieinntekter og 15 % økning i salgsvolum for risikoprodukter i PM
Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK
 Brutto premieinntekter: 2.507 (2.323)
 Risikoresultat: 178 (162)
 Administrasjonsresultat: 2 (4)
 Renteresultat: 145 (188)
 Resultat før skatt: 320 (304)
 Solvensmargin *) : 127 %
5
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
147
179 175
145
3
0
50
100
150
200
250
300
350
4. kv 20153. kv 2015 2. kv 20161. kv 20162. kv 2015
236
284
325 304 320
0
50
100
150
200
250
300
350
2. kv 20132. kv 2012 2. kv 20162. kv 20152. kv 2014
*) Per 31. mars 2016. Uten bruk av overgangsregler
Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende lønnsomhet
Redusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 79
som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.
 Brutto premieinntekter: 2.646 (2.678)
 Forsikringsresultat: 350 (415)
 Brutto avviklingsgevinster 166 (251)
 Netto finansresultat: 170 (143)
 Resultat før skatt: 441 (634)
 Solvensmargin *) : 265 %
6
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
383
263
382
234207
0
100
200
300
400
500
600
700
2.kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 2015 1.kv 2016
438
665 634
441
0
100
200
300
400
500
600
700
2. kv 2013 2.kv 20162. kv 20152. kv 2014
*) Per 31. mars 2016. Uten bruk av overgangsregler
Forsikringsresultatet
• En gunstig værsituasjon har bidratt til at
naturskadeerstatningene var 78 mill.
kroner lavere sammenlignet med 1. halvår
2015.
• Erstatningskostnader for både privat- og
bedriftsmarkedet har økt noe
sammenlignet med fjoråret. Økningen i
privatmarkedet (+ 56 mill. kroner) skyldes i
hovedsak et større omfang av frost- og
vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015,
spesielt for produktgruppen Motor.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på
166 (251) mill. kroner i 1. halvår 2016
(2015).
Combined ratio
• CR for egen regning: 85,3% (83,4 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
7
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. (%)
22,0 21,8 21,2
61,4 63,5 59,8
2015
81,0
2. kv 2016
85,3
2. kv 2015
83,4
KostnadsprosentSkadeprosent
416
350330
259
2. kv 20162. kv 2015
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
Forsikringsresultat
ODIN Forvaltning AS
31 30
14
22
26
1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 2015 2. kv 2016
Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK
ODIN Forvaltning
Positiv resultatutvikling
9
 Driftsinntekter: 162 (175)
 Resultat før skatt: 48 (53)
 Forvaltningskapital: 39 288 (37 468)
 Egenkapitalavkastning : 42,0 % (45,7)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
Fordringsadministrasjon
SpareBank 1 Gruppen Finans
• Består av forretningsområdene
Factoring og Portefølje.
• Volum- og inntektsvekst i
begge forretningsområdene.
• Samlede inntekter på 182
(151) mill. kroner per 2.
kvartal.
• Utlånsvekst på 17 % de siste
12 månedene.
Conecto
• Resultatfremgang som følge av
vekst i eksisterende og nye
kundeforhold.
Fordringsadministrasjon
Volum- og inntektsvekst
11
Resultat før skatt hittil (MNOK)
28
32
39
13
52
4
TotaltConectoSpareBank 1
Gruppen Finans
Per 2. kv 2016
Per 2. kv 2015
Vedlegg
SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
SpareBank 1 Forsikring AS
Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Factoring - Portefølje
Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler 1
Norge AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
SpareBank 1
Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Mobilbetaling AS
(mCASH)
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SAMSPAR
SpareBank 1-alliansen 2016
Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne
- med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide produktselskaper
Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA
og SpareBank 1 Gruppen
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-
konsepter, forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste
praksis og innkjøp.
Resultat 2. kvartal og per 1. halvår 2016
15
2. kv. 2. kv. 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 145,3 179,1 320,3 303,8 454,1
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 233,9 383,1 441,3 633,7 1 279,4
- ODIN Forvaltning 25,6 31,0 48,0 52,8 96,0
- SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,8 5,3 4,2 6,2
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 23,9 14,2 39,4 27,9 83,4
- Conecto AS 9,0 -0,2 12,8 4,2 6,3
- Konsernjusteringer 114,8 -130,9 113,0 -132,7 -157,5
Sum resultat datterselskaper før skatt 554,4 478,0 980,1 893,8 1 767,8
Driftskostnader morselskap -19,9 -7,2 -45,3 -30,5 -84,3
Netto finans morselskap -7,4 -2,8 -23,1 -18,4 -47,5
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 1,6 3,5
Merverdiavskrivninger 0,0 -0,9 0,0 -1,8 -22,1
RESULTAT FØR SKATT 527,1 467,0 911,7 844,7 1 617,5
Skattekostnad -117,2 -117,2 -217,8 -191,8 -301,5
RESULTAT ETTER SKATT 409,8 349,8 693,9 652,8 1 316,0
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
16
2. kv
2016
1. kv
2016
4. kv
2015
3. kv
2015
2. kv
2015
Året
2015
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 411,1 284,1 377,1 286,1 349,8 1 316,0
Egenkapitalavkastning (%) 17,4 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,6 % 17,2 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 69,4 108,4 78,8 115,8 92,8 356,6
Administrasjonsresultat (MNOK) -17,4 19,6 -1,4 21,1 -2,2 23,8
Renteresultat (MNOK) 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 58,5 -77,3
Resultat etter skatt (MNOK) 115,2 125,3 66,7 111,3 138,4 418,4
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 203,7 146,5 253,5 319,2 275,3 987,8
Netto finansinntekter (MNOK) 108,9 60,9 122,9 -71,6 31,0 194,2
Resultat etter skatt (MNOK) 179,0 159,0 281,1 194,3 282,1 939,5
Skadeprosent f.e.r (%) 63,5 % 66,7 % 58,2 % 60,4 % 61,4 % 59,8 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,8 % 21,7 % 21,2 % 21,2 % 21,9 % 21,2 %
Combined ratio f.e.r (%) 85,3 % 87,9 % 81,0 % 81,5 % 83,4 % 81,0 %
Bestandspremie (MNOK) 5 238 5 222 5 203 5 256 5 259 5 203
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 82,6 79,5 90,0 89,3 91,5 354,7
Resultat etter skatt (MNOK) 19,8 16,4 8,2 21,7 22,7 68,6
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 39 288 39 377 40 932 37 266 37 468 40 932
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 7,6 % 8,1 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 5,4 % 6,6 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 24,5 14,5 31,4 8,5 10,2 63,3
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
17
2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2015 2015 2015
Andel resultat fra datterselskapene før
skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 145,3 175,0 3,0 147,3 179,1 124,7
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 233,9 22,4 382,2 263,4 383,1 250,7
- ODIN Forvaltning 25,6 3,5 13,6 29,6 31,0 21,8
- SpareBank 1 Medlemskort 1,8 15,5 -0,4 2,4 1,8 2,4
- Fordringsadministrasjonen 32,9 3,8 45,9 11,7 14,0 18,1
- Konsernjusteringer 114,8 -1,8 2,0 -26,8 -130,9 -1,8
Sum resultat datterselskaper før skatt 554,4 425,8 446,3 427,7 478,0 415,8
Driftskostnader morselskap -19,9 -25,4 -21,1 -32,7 -7,2 -23,3
Netto finans morselskap -7,4 -15,7 -14,8 -14,3 -2,8 -15,6
Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andel tilknyttede
selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,6
Resultat før skatt 527,1 384,6 412,3 380,8 468,0 378,5
Merverdiavskrivninger 0,0 - -19,4 -0,9 -0,9 -0,9
RESULTAT FØR SKATT 527,1 384,6 393,0 379,9 467,0 377,6
Skattekostnad -117,2 -100,6 -15,1 -93,8 -117,2 -74,6
RESULTAT ETTER SKATT 409,8 284,6 377,8 286,1 349,8 303,0
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat 2. kvartal 2016 og per. 1 halvår
18
2. kv 2. kv 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015
Risikoinntekter 527,1 496,4 1 037,5 987,9 1 994,4
Risikokostnader -448,7 -408,1 -834,6 -822,8 -1 617,4
Risikoresultat brutto 78,4 88,3 202,8 165,1 377,0
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -9,0 4,5 -25,0 -3,0 -17,1
Risikoresultat netto 69,4 92,8 177,9 162,1 359,9
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -3,3
Risikoresultat netto etter oppreservering 69,4 92,7 177,8 162,0 356,6
Gebyrer 241,2 227,9 479,5 450,0 913,0
Driftskostnader ekskl. provisjoner -172,8 -155,7 -312,2 -299,0 -590,4
Provisjoner -91,9 -80,3 -178,0 -157,2 -327,3
Administrasjonsresultat brutto -23,5 -8,0 -10,8 -6,2 -4,8
Reassuransens effekt på admin. resultatet 6,1 5,8 13,0 10,2 28,6
Administrasjonsresultat netto -17,4 -2,2 2,2 4,1 23,8
Netto finansinntekter 295,2 173,5 377,8 416,3 460,7
Garantert rente -119,9 -115,0 -232,5 -228,2 -538,0
Renteresultat 175,3 58,5 145,3 188,1 -77,3
Oppreservering fra renteresultat -1,5 -0,4 -1,5 -0,5 -0,2
Renteresultat etter oppreservering 173,9 58,2 143,8 187,5 -77,4
Eiers bidrag til oppreservering -0,1 -0,5 -1,1 -0,9 -24,9
Vederlag for rentegaranti 9,6 7,9 19,7 16,4 33,5
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 235,3 156,1 342,5 369,1 311,6
Avsetning til tilleggsavsetninger -77,1 -19,3 -44,1 -113,0 77,0
Resultat til kunder -59,8 -31,3 -78,9 -53,8 -73,8
Avkastning finansielle eiendeler
selskapsporteføljen 64,9 24,9 120,4 53,9 87,4
Andre inntekter og kostnader til selskapet -18,0 48,7 -19,6 47,4 51,8
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 145,3 179,1 320,3 303,8 454,1
Skattekostnad -30,2 -40,6 -79,8 -63,4 -35,7
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 115,2 138,4 240,5 240,3 418,4
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 2. kvartal 2016
19
Beløp i mill. kroner
Kollektiv-
porteføljen
Gamle individuelle
produkter
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
Risikoresultat 196,7 -2,3 -3,5 0,0 190,9
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat -5,2 -6,1 0,5 0,0 -10,8
Renteresultat 112,3 27,9 4,9 0,3 145,3
Oppreservering -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6
Eiers bidrag til oppreservering -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1
Vederlag for rentegaranti 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7
Resultat til kunde -108,9 -14,1 0,0 0,0 -123,0
Avkastning på selskapets
midler 0,0 0,0 0,0 100,8 100,8
Sum 212,0 5,4 1,9 101,1 320,3
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
20
2. kv 2. kv 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 110,1 100,3 216,6 198,5 406,6
Individuelle kapitalforsikringer 187,1 179,4 372,4 356,7 721,3
Kollektive pensjonsforsikringer 64,9 68,7 345,3 380,7 571,6
Ulykkesforsikringer 75,2 69,4 148,5 137,6 279,9
Gruppelivsforsikringer 176,1 170,7 413,3 407,6 749,6
Unit Link - Renteforsikringer 6,2 4,9 11,8 11,0 23,8
Unit Link - Kapitalforsikringer 39,3 43,9 76,8 90,7 162,4
Innskuddstjenestepensjon 513,0 364,2 922,5 739,9 1 476,1
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 171,9 1 001,5 2 507,2 2 322,6 4 391,3
Overførte premiereserver fra andre selskaper 300,4 141,9 876,7 283,3 546,8
Avgitt gjenforsikringspremie -52,2 -47,8 -105,0 -96,7 -200,4
Premieinntekter for egen regning 1 420,1 1 095,6 3 278,9 2 509,3 4 737,7
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med
garanti per utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
2.7
1.8
2.kv.
2015
2.kv.
2016
2.2
2.0
2.kv.
2015
2.kv.
2016
-4.2
2.6
3.9
2.1
Aksjer
Omløpsrenter
Eiendom
Hold til forfall
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i
kollektivporteføljen per 2. kvartal 2016
25
Prosent
Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal 2016
SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring
NOK 16,7 (14,4) mrd. NOK 20,0 (19,9) mrd. NOK 4,6 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd.
23
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
0,0%
45,0%
55,0%
Annet
Rentefond
Aksjefond
0,5%
17,6%
34,2%
35,0%
12,8%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
6,8%
16,8%
19,5%
57,0%
0,0%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
11,9%
15,3%
62,8%
10,0%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 1. halvår
24
1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2016 2015 2015
Immaterielle eiendeler 158 173 165
Investeringer 4 595 4 264 4 285
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 386 342 367
Fordringer 207 124 100
Andre eiendeler 300 152 285
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5
Investeringer i kollektivporteføljen 20 169 19 895 19 927
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 16 806 14 454 15 567
SUM EIENDELER 42 620 39 403 40 701
Innskutt egenkapital 2 491 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 1 324 1 285 1 463
Ansvarlig lånekapital 0 200 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 20 323 19 895 19 980
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 16 929 14 634 15 767
Avsetning for forpliktelser 790 615 575
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 237 215 223
Forpliktelser 418 375 285
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 108 112 135
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 42 620 39 403 40 701
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat per kvartal og 1. halvår
25
2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2016 2015 2015
Forfalt brutto premie 1 353,7 1 568,6 1 335,0 2 922,3 2 907,2 5 329,9
Opptjente premier f.e.r. 1 311,1 1 303,4 1 300,2 2 614,5 2 578,7 5 188,3
Påløpne erstatninger f.e.r. -797,7 -862,1 -722,5 -1 659,8 -1 584,2 -3 102,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -287,8 -283,4 -288,3 -571,1 -565,3 -1 099,4
Andre forsikringsrelaterte
inntekter/kostnader -0,6 1,7 1,4 1,1 2,6 8,6
Andre tekniske avsetninger -21,3 -13,2 -15,9 -34,5 -17,2 -7,4
Forsikringsresultat 203,7 146,5 274,9 350,2 414,7 987,4
Netto finansinntekter 108,9 60,9 31,0 169,8 142,9 194,2
Andre kostnader -78,7 0,0 76,8 -78,8 75,7 87,4
Resultat før sikkerhetsavsetninger 233,9 207,4 382,7 441,3 633,3 1 269,0
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Resultat før skatt 233,9 207,4 382,7 441,3 633,3 1 279,0
Skattekostnad -55,0 -48,4 -101,0 -103,3 -169,6 -339,9
Resultat etter skatt 179,0 159,0 281,7 338,0 463,7 939,1
ODIN Forvaltning
Resultat per kvartal og 1. halvår
26
2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2016 2015 2015
Forvaltningshonorarer 82,6 79,5 91,5 162,1 175,4 354,7
Sum driftsinntekter 82,6 79,5 91,5 162,1 175,4 354,7
Lønnskostnader -28,9 -28,7 -33,7 -57,6 -64,0 -134,2
Avskrivninger -3,8 -3,2 -3,3 -7,0 -6,7 -13,2
Andre driftskostnader -25,2 -26,1 -23,9 -51,2 -53,1 -112,1
Sum driftskostnader -57,8 -58,0 -60,9 -115,8 -123,9 -259,4
Driftsresultat 24,8 21,5 30,5 46,3 51,5 95,3
Finanskostnader 0,8 0,9 0,5 1,7 1,3 0,7
Resultat før skatt 25,6 22,4 31,0 48,0 52,8 96,0
Skattekostnad -5,8 -6,0 -8,3 -11,8 -14,1 -27,4
Resultat etter skatt 19,8 16,4 22,7 36,2 38,7 68,6

More Related Content

Viewers also liked

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
CodeHer Presentation
CodeHer PresentationCodeHer Presentation
CodeHer Presentation
Dagny Evans
 
What is going on in web 2016
What is going on in web 2016What is going on in web 2016
What is going on in web 2016
Rich Benjamin
 
modernbeauty_homespa.pdf
modernbeauty_homespa.pdfmodernbeauty_homespa.pdf
modernbeauty_homespa.pdf
unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH
 
Escuela superior de agricultura del valle del fuerte
Escuela superior de agricultura del valle del fuerteEscuela superior de agricultura del valle del fuerte
Escuela superior de agricultura del valle del fuerte
Deivid Lopez Sanchez
 
Start Your Own Bug Squad
Start Your Own Bug SquadStart Your Own Bug Squad
Start Your Own Bug Squad
markferree
 
You Are Not Alone
You Are Not AloneYou Are Not Alone
You Are Not Alone
Nicole Marie Turcotte
 
conservations of energy
conservations of energy conservations of energy
conservations of energy
anshu verma
 
Game based Learning
Game based LearningGame based Learning
Game based Learning
Nectar Ini
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
OKANAGAN FELDENKRAIS
OKANAGAN FELDENKRAISOKANAGAN FELDENKRAIS
OKANAGAN FELDENKRAIS
Brent Kisilevich
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Ecos de la fondita agosto 8 2011
Ecos de la fondita agosto 8 2011Ecos de la fondita agosto 8 2011
Ecos de la fondita agosto 8 2011
Corp. La Fondita de Jesús
 

Viewers also liked (15)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
CodeHer Presentation
CodeHer PresentationCodeHer Presentation
CodeHer Presentation
 
What is going on in web 2016
What is going on in web 2016What is going on in web 2016
What is going on in web 2016
 
modernbeauty_homespa.pdf
modernbeauty_homespa.pdfmodernbeauty_homespa.pdf
modernbeauty_homespa.pdf
 
Escuela superior de agricultura del valle del fuerte
Escuela superior de agricultura del valle del fuerteEscuela superior de agricultura del valle del fuerte
Escuela superior de agricultura del valle del fuerte
 
Start Your Own Bug Squad
Start Your Own Bug SquadStart Your Own Bug Squad
Start Your Own Bug Squad
 
You Are Not Alone
You Are Not AloneYou Are Not Alone
You Are Not Alone
 
conservations of energy
conservations of energy conservations of energy
conservations of energy
 
Game based Learning
Game based LearningGame based Learning
Game based Learning
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
OKANAGAN FELDENKRAIS
OKANAGAN FELDENKRAISOKANAGAN FELDENKRAIS
OKANAGAN FELDENKRAIS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
Ecos de la fondita agosto 8 2011
Ecos de la fondita agosto 8 2011Ecos de la fondita agosto 8 2011
Ecos de la fondita agosto 8 2011
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Per Aarsleff A/S
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
Lars Kalsen
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013PostNord
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
PostNord
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
PostNord
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
PostNord
 
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
PostNord
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
Claus Thykjær
 
Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016
PostNord
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
PostNord
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
danskotc
 
Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015
PostNord
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017
PostNord
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastTommy Abildgaard
 
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015
PostNord
 
Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016
PostNord
 
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts TrafikselskabBestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelse & Repræsentantskab 2004|2005|2006 VAT
 

Similar to Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY! (20)

Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
 
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
 
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
 
Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-juni 2016
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
 
Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017Presentation delårsrapport for januar september 2017
Presentation delårsrapport for januar september 2017
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
 
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015
 
Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-september 2016
 
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts TrafikselskabBestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016
 • 2. Godt kvartalsresultat 2 671 467 527 302 2. kv 20162. kv 20152. kv 20142. kv 2013 Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2.kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 15,6 25,7 17,6 17,4 2. kv 20162. kv 20152. kv 20142. kv 2013 Solvensmargin 31.03.16 (uten bruk av overgangsregler) * 912845 687 2. kv 20162. kv 20152. kv 2014 1.009 2. kv 2013 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 152 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 265 % SpareBank 1 Forsikring AS: 127%
 • 3. God underliggende drift i alle selskaper Resultatnedgangen i Skadeforsikring skyldes lavere avviklingsgevinster og negativt estimatavvik på pensjoner 3 304 634 320 441 53 5248 SkadeforsikringLivsforsikring 32 ODIN forvaltning Fordringsadministrasjon 2015 2016 Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Bedring i underliggende drift Økte premieinntekter og 15 % økning i salgsvolum for risikoprodukter i PM Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK  Brutto premieinntekter: 2.507 (2.323)  Risikoresultat: 178 (162)  Administrasjonsresultat: 2 (4)  Renteresultat: 145 (188)  Resultat før skatt: 320 (304)  Solvensmargin *) : 127 % 5 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 147 179 175 145 3 0 50 100 150 200 250 300 350 4. kv 20153. kv 2015 2. kv 20161. kv 20162. kv 2015 236 284 325 304 320 0 50 100 150 200 250 300 350 2. kv 20132. kv 2012 2. kv 20162. kv 20152. kv 2014 *) Per 31. mars 2016. Uten bruk av overgangsregler
 • 6. Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende lønnsomhet Redusert forsikringsresultat skyldes lavere avviklingsgevinster. Resultatet er belastet med MNOK 79 som følge av negativt estimatavvik på pensjoner.  Brutto premieinntekter: 2.646 (2.678)  Forsikringsresultat: 350 (415)  Brutto avviklingsgevinster 166 (251)  Netto finansresultat: 170 (143)  Resultat før skatt: 441 (634)  Solvensmargin *) : 265 % 6 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 383 263 382 234207 0 100 200 300 400 500 600 700 2.kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 2015 1.kv 2016 438 665 634 441 0 100 200 300 400 500 600 700 2. kv 2013 2.kv 20162. kv 20152. kv 2014 *) Per 31. mars 2016. Uten bruk av overgangsregler
 • 7. Forsikringsresultatet • En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 78 mill. kroner lavere sammenlignet med 1. halvår 2015. • Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet har økt noe sammenlignet med fjoråret. Økningen i privatmarkedet (+ 56 mill. kroner) skyldes i hovedsak et større omfang av frost- og vinterrelaterte skader i 2016 enn i 2015, spesielt for produktgruppen Motor. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 166 (251) mill. kroner i 1. halvår 2016 (2015). Combined ratio • CR for egen regning: 85,3% (83,4 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 7 Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 22,0 21,8 21,2 61,4 63,5 59,8 2015 81,0 2. kv 2016 85,3 2. kv 2015 83,4 KostnadsprosentSkadeprosent 416 350330 259 2. kv 20162. kv 2015 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat
 • 9. 31 30 14 22 26 1. kv 20164. kv 20153. kv 20152. kv 2015 2. kv 2016 Hovedtall per 2. kvartal 2016 (2015) i MNOK ODIN Forvaltning Positiv resultatutvikling 9  Driftsinntekter: 162 (175)  Resultat før skatt: 48 (53)  Forvaltningskapital: 39 288 (37 468)  Egenkapitalavkastning : 42,0 % (45,7) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
 • 11. SpareBank 1 Gruppen Finans • Består av forretningsområdene Factoring og Portefølje. • Volum- og inntektsvekst i begge forretningsområdene. • Samlede inntekter på 182 (151) mill. kroner per 2. kvartal. • Utlånsvekst på 17 % de siste 12 månedene. Conecto • Resultatfremgang som følge av vekst i eksisterende og nye kundeforhold. Fordringsadministrasjon Volum- og inntektsvekst 11 Resultat før skatt hittil (MNOK) 28 32 39 13 52 4 TotaltConectoSpareBank 1 Gruppen Finans Per 2. kv 2016 Per 2. kv 2015
 • 12.
 • 14. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen 2016 Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp.
 • 15. Resultat 2. kvartal og per 1. halvår 2016 15 2. kv. 2. kv. 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,3 179,1 320,3 303,8 454,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 233,9 383,1 441,3 633,7 1 279,4 - ODIN Forvaltning 25,6 31,0 48,0 52,8 96,0 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,8 5,3 4,2 6,2 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 23,9 14,2 39,4 27,9 83,4 - Conecto AS 9,0 -0,2 12,8 4,2 6,3 - Konsernjusteringer 114,8 -130,9 113,0 -132,7 -157,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 554,4 478,0 980,1 893,8 1 767,8 Driftskostnader morselskap -19,9 -7,2 -45,3 -30,5 -84,3 Netto finans morselskap -7,4 -2,8 -23,1 -18,4 -47,5 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 1,6 3,5 Merverdiavskrivninger 0,0 -0,9 0,0 -1,8 -22,1 RESULTAT FØR SKATT 527,1 467,0 911,7 844,7 1 617,5 Skattekostnad -117,2 -117,2 -217,8 -191,8 -301,5 RESULTAT ETTER SKATT 409,8 349,8 693,9 652,8 1 316,0
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 2. kv 2016 1. kv 2016 4. kv 2015 3. kv 2015 2. kv 2015 Året 2015 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 411,1 284,1 377,1 286,1 349,8 1 316,0 Egenkapitalavkastning (%) 17,4 % 12,8 % 17,2 % 16,8 % 17,6 % 17,2 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 69,4 108,4 78,8 115,8 92,8 356,6 Administrasjonsresultat (MNOK) -17,4 19,6 -1,4 21,1 -2,2 23,8 Renteresultat (MNOK) 175,3 -30,0 -216,6 -48,8 58,5 -77,3 Resultat etter skatt (MNOK) 115,2 125,3 66,7 111,3 138,4 418,4 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 203,7 146,5 253,5 319,2 275,3 987,8 Netto finansinntekter (MNOK) 108,9 60,9 122,9 -71,6 31,0 194,2 Resultat etter skatt (MNOK) 179,0 159,0 281,1 194,3 282,1 939,5 Skadeprosent f.e.r (%) 63,5 % 66,7 % 58,2 % 60,4 % 61,4 % 59,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,8 % 21,7 % 21,2 % 21,2 % 21,9 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) 85,3 % 87,9 % 81,0 % 81,5 % 83,4 % 81,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 238 5 222 5 203 5 256 5 259 5 203 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 82,6 79,5 90,0 89,3 91,5 354,7 Resultat etter skatt (MNOK) 19,8 16,4 8,2 21,7 22,7 68,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 39 288 39 377 40 932 37 266 37 468 40 932 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 7,6 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,6 % 7,1 % 6,6 % 5,8 % 5,4 % 6,6 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 24,5 14,5 31,4 8,5 10,2 63,3
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2015 2015 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 145,3 175,0 3,0 147,3 179,1 124,7 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 233,9 22,4 382,2 263,4 383,1 250,7 - ODIN Forvaltning 25,6 3,5 13,6 29,6 31,0 21,8 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 15,5 -0,4 2,4 1,8 2,4 - Fordringsadministrasjonen 32,9 3,8 45,9 11,7 14,0 18,1 - Konsernjusteringer 114,8 -1,8 2,0 -26,8 -130,9 -1,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 554,4 425,8 446,3 427,7 478,0 415,8 Driftskostnader morselskap -19,9 -25,4 -21,1 -32,7 -7,2 -23,3 Netto finans morselskap -7,4 -15,7 -14,8 -14,3 -2,8 -15,6 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,6 Resultat før skatt 527,1 384,6 412,3 380,8 468,0 378,5 Merverdiavskrivninger 0,0 - -19,4 -0,9 -0,9 -0,9 RESULTAT FØR SKATT 527,1 384,6 393,0 379,9 467,0 377,6 Skattekostnad -117,2 -100,6 -15,1 -93,8 -117,2 -74,6 RESULTAT ETTER SKATT 409,8 284,6 377,8 286,1 349,8 303,0
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat 2. kvartal 2016 og per. 1 halvår 18 2. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015 Risikoinntekter 527,1 496,4 1 037,5 987,9 1 994,4 Risikokostnader -448,7 -408,1 -834,6 -822,8 -1 617,4 Risikoresultat brutto 78,4 88,3 202,8 165,1 377,0 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -9,0 4,5 -25,0 -3,0 -17,1 Risikoresultat netto 69,4 92,8 177,9 162,1 359,9 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -3,3 Risikoresultat netto etter oppreservering 69,4 92,7 177,8 162,0 356,6 Gebyrer 241,2 227,9 479,5 450,0 913,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -172,8 -155,7 -312,2 -299,0 -590,4 Provisjoner -91,9 -80,3 -178,0 -157,2 -327,3 Administrasjonsresultat brutto -23,5 -8,0 -10,8 -6,2 -4,8 Reassuransens effekt på admin. resultatet 6,1 5,8 13,0 10,2 28,6 Administrasjonsresultat netto -17,4 -2,2 2,2 4,1 23,8 Netto finansinntekter 295,2 173,5 377,8 416,3 460,7 Garantert rente -119,9 -115,0 -232,5 -228,2 -538,0 Renteresultat 175,3 58,5 145,3 188,1 -77,3 Oppreservering fra renteresultat -1,5 -0,4 -1,5 -0,5 -0,2 Renteresultat etter oppreservering 173,9 58,2 143,8 187,5 -77,4 Eiers bidrag til oppreservering -0,1 -0,5 -1,1 -0,9 -24,9 Vederlag for rentegaranti 9,6 7,9 19,7 16,4 33,5 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 235,3 156,1 342,5 369,1 311,6 Avsetning til tilleggsavsetninger -77,1 -19,3 -44,1 -113,0 77,0 Resultat til kunder -59,8 -31,3 -78,9 -53,8 -73,8 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 64,9 24,9 120,4 53,9 87,4 Andre inntekter og kostnader til selskapet -18,0 48,7 -19,6 47,4 51,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 145,3 179,1 320,3 303,8 454,1 Skattekostnad -30,2 -40,6 -79,8 -63,4 -35,7 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 115,2 138,4 240,5 240,3 418,4
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 2. kvartal 2016 19 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 196,7 -2,3 -3,5 0,0 190,9 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -5,2 -6,1 0,5 0,0 -10,8 Renteresultat 112,3 27,9 4,9 0,3 145,3 Oppreservering -1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6 Eiers bidrag til oppreservering -1,1 0,0 0,0 0,0 -1,1 Vederlag for rentegaranti 19,7 0,0 0,0 0,0 19,7 Resultat til kunde -108,9 -14,1 0,0 0,0 -123,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 100,8 100,8 Sum 212,0 5,4 1,9 101,1 320,3
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 20 2. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2015 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 110,1 100,3 216,6 198,5 406,6 Individuelle kapitalforsikringer 187,1 179,4 372,4 356,7 721,3 Kollektive pensjonsforsikringer 64,9 68,7 345,3 380,7 571,6 Ulykkesforsikringer 75,2 69,4 148,5 137,6 279,9 Gruppelivsforsikringer 176,1 170,7 413,3 407,6 749,6 Unit Link - Renteforsikringer 6,2 4,9 11,8 11,0 23,8 Unit Link - Kapitalforsikringer 39,3 43,9 76,8 90,7 162,4 Innskuddstjenestepensjon 513,0 364,2 922,5 739,9 1 476,1 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 171,9 1 001,5 2 507,2 2 322,6 4 391,3 Overførte premiereserver fra andre selskaper 300,4 141,9 876,7 283,3 546,8 Avgitt gjenforsikringspremie -52,2 -47,8 -105,0 -96,7 -200,4 Premieinntekter for egen regning 1 420,1 1 095,6 3 278,9 2 509,3 4 737,7
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 2.7 1.8 2.kv. 2015 2.kv. 2016 2.2 2.0 2.kv. 2015 2.kv. 2016
 • 22. -4.2 2.6 3.9 2.1 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen per 2. kvartal 2016 25 Prosent
 • 23. Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal 2016 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 16,7 (14,4) mrd. NOK 20,0 (19,9) mrd. NOK 4,6 (4,3) mrd. NOK 10,6 (10,9) mrd. 23 Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,0% 45,0% 55,0% Annet Rentefond Aksjefond 0,5% 17,6% 34,2% 35,0% 12,8% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 6,8% 16,8% 19,5% 57,0% 0,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 11,9% 15,3% 62,8% 10,0% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer
 • 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. halvår 24 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2015 2015 Immaterielle eiendeler 158 173 165 Investeringer 4 595 4 264 4 285 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 386 342 367 Fordringer 207 124 100 Andre eiendeler 300 152 285 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5 Investeringer i kollektivporteføljen 20 169 19 895 19 927 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 16 806 14 454 15 567 SUM EIENDELER 42 620 39 403 40 701 Innskutt egenkapital 2 491 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 324 1 285 1 463 Ansvarlig lånekapital 0 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 20 323 19 895 19 980 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 16 929 14 634 15 767 Avsetning for forpliktelser 790 615 575 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 237 215 223 Forpliktelser 418 375 285 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 108 112 135 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 42 620 39 403 40 701
 • 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per kvartal og 1. halvår 25 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Forfalt brutto premie 1 353,7 1 568,6 1 335,0 2 922,3 2 907,2 5 329,9 Opptjente premier f.e.r. 1 311,1 1 303,4 1 300,2 2 614,5 2 578,7 5 188,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -797,7 -862,1 -722,5 -1 659,8 -1 584,2 -3 102,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -287,8 -283,4 -288,3 -571,1 -565,3 -1 099,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -0,6 1,7 1,4 1,1 2,6 8,6 Andre tekniske avsetninger -21,3 -13,2 -15,9 -34,5 -17,2 -7,4 Forsikringsresultat 203,7 146,5 274,9 350,2 414,7 987,4 Netto finansinntekter 108,9 60,9 31,0 169,8 142,9 194,2 Andre kostnader -78,7 0,0 76,8 -78,8 75,7 87,4 Resultat før sikkerhetsavsetninger 233,9 207,4 382,7 441,3 633,3 1 269,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Resultat før skatt 233,9 207,4 382,7 441,3 633,3 1 279,0 Skattekostnad -55,0 -48,4 -101,0 -103,3 -169,6 -339,9 Resultat etter skatt 179,0 159,0 281,7 338,0 463,7 939,1
 • 26. ODIN Forvaltning Resultat per kvartal og 1. halvår 26 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Forvaltningshonorarer 82,6 79,5 91,5 162,1 175,4 354,7 Sum driftsinntekter 82,6 79,5 91,5 162,1 175,4 354,7 Lønnskostnader -28,9 -28,7 -33,7 -57,6 -64,0 -134,2 Avskrivninger -3,8 -3,2 -3,3 -7,0 -6,7 -13,2 Andre driftskostnader -25,2 -26,1 -23,9 -51,2 -53,1 -112,1 Sum driftskostnader -57,8 -58,0 -60,9 -115,8 -123,9 -259,4 Driftsresultat 24,8 21,5 30,5 46,3 51,5 95,3 Finanskostnader 0,8 0,9 0,5 1,7 1,3 0,7 Resultat før skatt 25,6 22,4 31,0 48,0 52,8 96,0 Skattekostnad -5,8 -6,0 -8,3 -11,8 -14,1 -27,4 Resultat etter skatt 19,8 16,4 22,7 36,2 38,7 68,6

Editor's Notes

 1. Eierskap av selskapene i Alliansesamarbeidet: SpareBank 1-bankenes eierbrøker i selskapene innenfor Alliansesamarbeidet – SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA er presentert i foilen. LO er bare medeier i SpareBank 1 Gruppen og representert i styret for SpareBank 1 Gruppen, og er observatør i styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet SpareBank 1 Gruppen eier 10% i Banksamarbeidet DA Eierskap i selskapene utenfor Alliansesamarbeidet: Eierskapsbrøkene i de andre 6 selvstendige finansselskapene utenfor Alliansesamarbeidet er forskjellige fra bank til bank. Styreforhold: Alliansestyret er felles for SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA og øverste utøvende styringsorgan for SpareBank 1-alliansen – gjennom styret for SpareBank 1 Banksamarbeidet Eierskapsnøkler av Alliansesamarbeidet: Eiere av SpareBank 1 Gruppen AS: SpareBank 1 Nord-Norge, 19,5 % SpareBank 1 SMN, 19,5 % SpareBank 1 SR-Bank ASA, 19,5 % Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar), 19,5 % Sparebanken Hedmark, 11% Bank 1 Oslo Akershus AS 1,4 % Landsorganisasjonen (LO) med forbund eier 9,6 % Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA: SpareBank 1 SR-Bank ASA (17,74%) – 18% SpareBank 1 SMN (17,74%) – 18% SpareBank 1 Nord-Norge (17,74%) – 18% Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (17,74%) – 18% Sparebanken Hedmark (11,3%) -11% SpareBank 1 Gruppen AS (10%) – 10% Bank 1 Oslo Akershus AS (7,74%) – 8% Eiere av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA etter Bank 1 OA eventuelle innlemming i Sparebanken Hedmark: SpareBank 1 SR-Bank ASA (18%) SpareBank 1 SMN (18%) SpareBank 1 Nord-Norge (18%) Samarbeidende Sparebanker AS (18%) Sparebanken Hedmark (19%) SpareBank 1 Gruppen AS (10%) Banksamarbeidet: Leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Banksamarbeidet DA eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under det felles merkevarenavnet «SpareBank 1».