SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
4. kvartal 2016
1
Godt kvartalsresultat
443
653
393
580
2016201520142013
Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
20,3
28,0
17,2 19,1
2016201520142013
Solvensmargin 31.12.16
(uten bruk av overgangsregler)
*
2015
1.617
2014
2.406
2013
1.659
2016
2.019
SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 167 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 196 %
SpareBank 1 Forsikring AS: 171 %
2
God underliggende drift i alle selskaper
454
1 279
517
1 447
9096 101
FordringsadministrasjonODIN forvaltning
85
SkadeforsikringLivsforsikring
20162015
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
3
Forretningsområde
Forsikring
4
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Resultatfremgang til tross for fullført oppreservering
Økte avsetninger, som bidrar til svekket administrasjonsresultat. Full oppreservering av fripoliser.
Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 4. kvartal (MNOK)
175
145 164
333
0
50
100
150
200
4. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 2015
479
638
506 454 517
0
200
400
600
800
20162015201420132012
 Brutto premieinntekter: 4.987 (4.391)
 Risikoresultat: 372 (360)
 Administrasjonsresultat: -71 (24)
 Renteresultat: 287 (-77)
 Resultat før skatt: 517 (454)
 Solvensmargin *) : 156 %
*) Per 30. september 2016. Uten bruk av overgangsregler
5
Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Lønnsom vekst og lave skadeprosenter
Reduksjon i erstatninger, i hovedsak som følge av lavere naturskader. Økning på 208 mill. kroner i netto
finansinntekter.
 Brutto premieinntekter: 5.359 (5.379)
 Forsikringsresultat: 1.047 (988)
 Brutto avviklingsgevinster 453 (494)
 Netto finansresultat: 403 (194)
 Resultat før skatt: 1.447 (1.279)
 Solvensmargin *) : 233 %
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 4. kvartal (MNOK)
382
207 234
346
660
0
200
400
600
800
4.kv 20163.kv 20162.kv 20161.kv 20164. kv 2015
0
500
1.000
1.500
2.000
1.829
2014
1.279 1.447
2015 20162013
1.244
*) Per 30. september 2016. Uten bruk av overgangsregler
6
Forsikringsresultatet
• En gunstig værsituasjon har bidratt til at
naturskadeerstatningene var 114 mill. kroner lavere
sammenlignet med 2015.
• Det ble inntektsført netto avviklingsgevinster på 401
(418) mill. kroner i 2016 (2015). Oppdaterte modeller
indikerer konservative erstatningsnivåer for enkelte
produktgrupper. Gitt at dette er en varig trend vil
dette gradvis realiseres over en 5-års periode.
Combined ratio, hittil i år
• CR for egen regning: 79,0 % (81,0 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. (%)
21,3 19,2 21,2
58,2
43,0
57,8
2016
79,0
4.kv 2016
62,2
4. kv 2015
79,5
Kostnadsprosent
Skadeprosent
686 660
988 1.047
2015 2016
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
Forsikringsresultat
7
ODIN Forvaltning AS
8
22
26 28
9
3. kv 20162. kv 20161. kv 2016 4. kv 2016
Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK
ODIN Forvaltning
Noe lavere resultat i 2016 enn i 2015.
Netto nytegning i både aksje- og kombinasjonsfond. Reduksjon i
forvaltningshonorarer. Nedskriving av aksjer i datterselskap i 4. kvartal.
 Driftsinntekter: 338 (355)
 Driftskostnader: 247 (259)
 Resultat før skatt: 85 (96)
 Forvaltningskapital: 44.447 (40.932)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
9
Fordringsadministrasjon
10
• SpareBank 1 Gruppen Finans har
sin virksomhet innen factoring,
porteføljekjøp og portefølje-
forvaltning. Selskapet samarbeider
med Conecto som driver
inkassovirksomhet. Områdene
factoring, porteføljeforvaltning og
inkasso (fordringsadministrasjon)
samarbeider for å tilby markedet et
komplett sett av tjenester innen
fordringsadministrasjon
Fordringsadministrasjon
Fortsatt vekst i alle forretningsområdene
Resultat før skatt hittil (MNOK)
83
90
82
19
101
6
SpareBank 1
Gruppen Finans
TotaltConecto
2015
2016
11
12
Vedlegg
13
SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
SpareBank 1 Forsikring AS
Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso
SpareBank 1 Gruppen Finans AS
Factoring - Portefølje
Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler 1
Norge AS
SpareBank 1
Kundesenter AS
SpareBank 1
Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Mobilbetaling AS
(mCASH)
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SAMSPAR
SpareBank 1-alliansen
Selskaper som er direkte eiet av de fleste
alliansepartnerne - med ulike eierandeler
Felleseid konsern med heleide
produktselskaper
Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank
1 OA
og SpareBank 1 Gruppen
Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings-
konsepter, forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste
praksis og innkjøp.
14
SpareBank 1 Gruppen konsern
15
4. kv
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 32,7 516,7 454,1
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 660,1 1 447,1 1 279,4
- ODIN Forvaltning 9,0 84,6 96,0
- SpareBank 1 Medlemskort -0,9 5,4 6,2
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 22,5 81,7 83,4
- Conecto AS 4,0 19,2 6,3
- Konsernjusteringer -114,7 -11,8 -157,5
Sum resultat datterselskaper før skatt 612,7 2 142,8 1 767,8
Driftskostnader morselskap -17,5 -74,4 -84,3
Netto finans morselskap -15,7 -49,7 -47,5
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,7 0,7 3,5
Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 -22,1
RESULTAT FØR SKATT 580,2 2 019,4 1 617,5
Skattekostnad -98,5 -444,0 -301,5
RESULTAT ETTER SKATT 481,7 1 575,4 1 316,0
Majoritetens andel av resultat etter skatt 482,1 1 573,4 1 313,8
Minoritetens andel av resultatet etter skatt -0,3 2,0 2,2
Året
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
16
4. kv 2016 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016 4. kv 2015
Året
2016
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 481,7 399,8 409,8 284,1 377,1 1 575,4
Egenkapitalavkastning (%) 19,1 % 17,8 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 19,1 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 98,4 81,9 69,4 108,4 78,8 358,1
Administrasjonsresultat (MNOK) -82,0 8,4 -17,4 19,6 -1,4 -71,3
Renteresultat (MNOK) 48,2 93,2 175,3 -30,0 -216,6 -286,6
Resultat etter skatt (MNOK) 32,2 131,1 115,2 125,3 66,7 403,8
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 478,0 218,6 203,7 146,5 253,5 1 046,9
Netto finansinntekter (MNOK) 111,0 121,8 108,9 60,9 122,9 402,6
Resultat etter skatt (MNOK) 540,6 260,2 179,0 159,0 281,1 1 138,8
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 43,0 % 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 57,8 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 19,2 % 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,2 % 21,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 62,2 % 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,4 % 79,0 %
Bestandspremie (MNOK) 5 283 5 274 5 238 5 222 5 203 5 283
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1
Resultat etter skatt (MNOK) 3,6 20,8 19,8 16,4 8,2 60,6
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 44 447 41 189 39 288 39 377 40 932 44 447
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,9 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,8 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 7,8 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 20,0 16,7 24,5 14,5 30,4 75,8
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
17
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 32,7 163,7 145,3 175,0 3,0 516,7 454,1
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 660,1 345,7 233,9 207,4 382,2 1 447,1 1 279,4
- ODIN Forvaltning 9,0 27,6 25,6 22,4 13,6 84,6 96,0
- SpareBank 1 Medlemskort -0,9 1,0 1,8 3,5 -0,4 5,4 6,2
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 22,5 19,8 23,9 15,5 43,5 81,7 83,4
- Conecto AS 4,0 2,4 9,0 3,8 2,4 19,2 6,3
- Konsernjusteringer -114,7 -10,2 114,8 -1,8 2,0 -11,8 -157,5
Sum resultat datterselskaper før skatt 612,7 550,0 554,4 425,8 446,3 2 142,8 1 767,8
Driftskostnader morselskap -17,5 -11,6 -19,9 -25,4 -21,1 -74,4 -84,3
Netto finans morselskap -15,7 -10,9 -7,4 -15,7 -14,8 -49,7 -47,5
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 0,7 3,5
Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 0,0 -22,1
RESULTAT FØR SKATT 580,2 527,5 527,1 384,6 393,0 2 019,4 1 617,5
Skattekostnad -98,5 -127,7 -117,2 -100,6 -15,9 -444,0 -301,5
RESULTAT ETTER SKATT 481,7 399,8 409,8 284,1 377,1 1 575,4 1 316,0
Året
SpareBank 1 Forsikring AS
Kvartalsvise resultater
18
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015
Risikoinntekter 524,4 518,0 527,1 510,4 506,8 2 079,9 1 994,4
Risikokostnader -425,6 -419,9 -448,7 -386,0 -423,1 -1 680,1 -1 617,4
Risikoresultat brutto 98,8 98,1 78,4 124,4 83,7 399,8 377,0
Reassuranse 13,1 -16,1 -9,0 -15,9 -1,8 -28,0 -17,1
Risikoresultat netto 111,9 82,1 69,4 108,5 82,0 371,9 359,9
Oppreservering fra risikoresultat -13,5 -0,2 0,0 -0,1 -3,1 -13,7 -3,3
Risikoresultat netto etter oppreservering 98,4 81,9 69,4 108,4 78,8 358,1 356,6
Gebyrer 250,2 237,6 241,2 238,3 231,6 967,3 913,0
Driftskostnader ekskl. provisjoner -171,3 -150,5 -172,8 -139,5 -155,9 -634,1 -590,4
Provisjoner -90,5 -88,5 -91,9 -86,1 -85,6 -357,0 -327,3
Administrasjonsresultat brutto -84,7 -1,4 -23,5 12,7 -9,9 -96,9 -4,8
Reassuransens effekt på admin. resultatet 2,8 9,8 6,1 6,9 8,5 25,6 28,6
Administrasjonsresultat netto -82,0 8,4 -17,4 19,6 -1,4 -71,3 23,8
Netto finansinntekter 172,6 218,9 303,6 90,6 -16,5 785,8 460,7
Garantert rente -115,6 -115,1 -119,9 -112,6 -125,0 -463,1 -463,0
Renteresultat 48,2 93,2 175,3 -30,0 -216,6 286,6 -77,3
Oppreservering fra renteresultat -28,2 -0,9 -1,5 0,0 0,4 -30,6 -0,2
Renteresultat etter oppreservering 20,0 92,2 173,9 -30,1 -216,2 256,0 -77,4
Eiers bidrag til oppreservering -80,8 -0,8 -0,1 -0,9 -0,7 -82,7 -24,9
Vederlag for rentegaranti 15,0 2,1 9,6 10,2 7,9 36,8 33,5
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER -29,4 183,8 235,3 107,2 -131,5 496,9 311,6
Avsetning til tilleggsavsetninger -18,0 -21,3 -77,1 33,0 138,2 -83,4 77,0
Resultat til kunder 23,1 -52,8 -59,8 -19,1 -14,0 -108,7 -73,8
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 21,6 51,1 64,9 55,5 13,9 193,1 87,4
Andre inntekter og kostnader til selskapet 35,5 2,9 -18,0 -1,6 -3,6 18,8 51,8
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 32,7 163,7 145,3 175,0 3,0 516,7 454,1
Skattekostnad -0,5 -32,6 -30,2 -49,7 63,7 -112,9 -35,7
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 32,2 131,1 115,2 125,3 66,7 403,8 418,4
Året
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje
19
Beløp i mill. kroner
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Risikoresultat 403,1 377,0 -3,3 -0,1 0,0 0,0 399,8 377,0
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat -96,1 -5,9 -0,9 1,2 0,0 -0,1 -96,9 -4,8
Renteresultat 277,6 -80,5 8,8 2,0 0,3 1,2 286,6 -77,3
Tekniske avsetninger -2,4 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 11,5
Oppreservering -44,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,4 -3,4
Eiers bidrag til oppreservering -82,7 -24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,7 -24,9
Vederlag for rentegaranti 36,8 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 33,5
Resultat til kunde -192,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -192,1 3,3
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 211,9 139,2 211,9 139,2
Sum 299,9 310,5 4,6 3,2 212,2 140,3 516,7 454,1
Kollektiv-
porteføljen
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
SpareBank 1 Forsikring AS
Premieinntekter
20
Mill. kroner 2016 2015 2016 2015
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 119,2 105,6 449,9 406,6
Individuelle kapitalforsikringer 191,9 183,5 753,3 721,3
Kollektive pensjonsforsikringer 97,3 88,3 550,8 571,6
Ulykkesforsikringer 78,8 71,9 304,1 279,9
Gruppelivsforsikringer 163,5 167,6 751,6 749,6
Unit Link - Renteforsikringer 6,3 6,3 23,9 23,8
Unit Link - Kapitalforsikringer 62,7 37,1 176,0 162,4
Innskuddstjenestepensjon 572,3 364,1 1 977,2 1 476,1
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 291,9 1 024,4 4 986,8 4 391,3
Overførte premiereserver fra andre selskaper 469,6 116,3 1 658,8 546,8
Avgitt gjenforsikringspremie -43,2 -54,5 -202,0 -200,4
Premieinntekter for egen regning 1 718,3 1 086,2 6 443,6 4 737,7
Året4. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
3,6
4,9
2015 2016
2,5
4,0
2015 2016
6,6
3,3
7,6
4,1
Aksjer
Omløpsrenter
Eiendom
Hold til forfall
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen. 2016.
Prosent
Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2016
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 19,1 (15,6) mrd. NOK 20,9 (19,8) mrd. NOK 5,8 (4,3) mrd. NOK 10,3 (11,5) mrd.
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
1,8%
43,9%
54,3%
Annet
Rentefond
Aksjefond
0,6%
17,4%
34,8%
34,3%
12,9%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
16,7%
19,6% 61,6%
0,0%
2,1%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
0,0%
12,8%
17,0%
59,9%
10,3%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
23
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 31.12.
24
Beløp i mill. kroner 2016 2015
Immaterielle eiendeler 154 165
Investeringer 5 822 4 285
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 415 367
Fordringer 107 100
Andre eiendeler 340 285
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 7 5
Investeringer i kollektivporteføljen 20 925 19 927
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 19 263 15 567
SUM EIENDELER 47 033 40 701
Innskutt egenkapital 2 491 2 073
Opptjent egenkapital 1 083 1 463
Ansvarlig lånekapital 1 000 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 21 253 19 980
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 19 156 15 767
Avsetning for forpliktelser 715 575
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 251 223
Forpliktelser 939 285
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 145 135
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 47 033 40 701
Året
SpareBank 1 Skadeforsikring
Kvartalsvise resultater
25
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015
Forfalt brutto premie 1 311,6 1 166,8 1 353,7 1 568,6 1 279,0 5 400,7 5 329,9
Opptjente premier f.e.r. 1 346,8 1 341,0 1 311,1 1 303,4 1 300,5 5 302,4 5 188,3
Påløpne erstatninger f.e.r. -578,6 -828,3 -797,7 -862,1 -756,3 -3 066,7 -3 102,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -258,8 -292,4 -289,3 -281,8 -275,9 -1 122,3 -1 094,4
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,1 0,2 0,9 0,2 0,0 3,4 4,0
Andre tekniske avsetninger -33,4 -1,9 -21,3 -13,2 -14,9 -69,8 -7,4
Forsikringsresultat 478,0 218,6 203,7 146,5 253,5 1 046,9 987,8
Netto finansinntekter 111,0 121,8 108,9 60,9 122,9 402,6 194,2
Andre kostnader 71,1 5,3 -78,7 0,0 -4,1 -2,4 87,4
Resultat før skatt 660,1 345,7 233,9 207,4 382,2 1 447,1 1 279,4
Skattekostnad -119,5 -85,4 -55,0 -48,4 -101,1 -308,2 -339,9
Resultat etter skatt 540,6 260,2 179,0 159,0 281,1 1 138,8 939,5
Året
ODIN Forvaltning
Kvartalsvise resultater
26
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015
Forvaltningshonorarer 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 354,7
Sum driftsinntekter 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 354,7
Lønnskostnader -43,6 -33,8 -28,9 -28,7 -37,3 -134,9 -134,2
Avskrivninger -3,4 -3,6 -3,8 -3,2 -3,2 -14,0 -13,2
Andre driftskostnader -23,3 -23,9 -25,2 -26,1 -34,7 -98,4 -112,1
Sum driftskostnader -70,2 -61,2 -57,8 -58,0 -75,3 -247,3 -259,4
Driftsresultat 17,3 27,2 24,8 21,5 14,8 90,8 95,3
Finanskostnader -8,3 0,4 0,8 0,9 -1,2 -6,2 0,7
Resultat før skatt 9,0 27,6 25,6 22,4 13,6 84,6 96,0
Skattekostnad -5,3 -6,8 -5,8 -6,0 -5,4 -24,0 -27,4
Resultat etter skatt 3,6 20,8 19,8 16,4 8,2 60,6 68,6
Året

More Related Content

What's hot

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q2 2016
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 

Viewers also liked

ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen ASPreliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 GruppenPresentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksistenModyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
dionesioable
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
LiGhT ArOhL
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
Nico Granada
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
SlideShare
 

Viewers also liked (14)

ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen ASPreliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
Preliminary Accounts Q4 2012 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 GruppenPresentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
Preliminary accounts for 2011 - Presentation of results from SpareBank 1 Grup...
 
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
Årsresultat 2009 - SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Id...
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
Q4 2008 Financial results for SpareBank 1 Gruppen presented by acting CEO Kir...
 
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksistenModyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
Modyul 8 pagsusuri ng akda batay sa romantesismo at eksisten
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
 
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
K to 12 - Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner Module
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Mats Loitegaard
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar to NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016. (14)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q4 2018
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 4. kvartal 2015
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q1 2016
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (10)

English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016 1
 • 2. Godt kvartalsresultat 443 653 393 580 2016201520142013 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 20,3 28,0 17,2 19,1 2016201520142013 Solvensmargin 31.12.16 (uten bruk av overgangsregler) * 2015 1.617 2014 2.406 2013 1.659 2016 2.019 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert): 167 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS: 196 % SpareBank 1 Forsikring AS: 171 % 2
 • 3. God underliggende drift i alle selskaper 454 1 279 517 1 447 9096 101 FordringsadministrasjonODIN forvaltning 85 SkadeforsikringLivsforsikring 20162015 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Resultatfremgang til tross for fullført oppreservering Økte avsetninger, som bidrar til svekket administrasjonsresultat. Full oppreservering av fripoliser. Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 4. kvartal (MNOK) 175 145 164 333 0 50 100 150 200 4. kv 20163. kv 20162. kv 20161. kv 20164. kv 2015 479 638 506 454 517 0 200 400 600 800 20162015201420132012  Brutto premieinntekter: 4.987 (4.391)  Risikoresultat: 372 (360)  Administrasjonsresultat: -71 (24)  Renteresultat: 287 (-77)  Resultat før skatt: 517 (454)  Solvensmargin *) : 156 % *) Per 30. september 2016. Uten bruk av overgangsregler 5
 • 6. Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Lønnsom vekst og lave skadeprosenter Reduksjon i erstatninger, i hovedsak som følge av lavere naturskader. Økning på 208 mill. kroner i netto finansinntekter.  Brutto premieinntekter: 5.359 (5.379)  Forsikringsresultat: 1.047 (988)  Brutto avviklingsgevinster 453 (494)  Netto finansresultat: 403 (194)  Resultat før skatt: 1.447 (1.279)  Solvensmargin *) : 233 % Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 4. kvartal (MNOK) 382 207 234 346 660 0 200 400 600 800 4.kv 20163.kv 20162.kv 20161.kv 20164. kv 2015 0 500 1.000 1.500 2.000 1.829 2014 1.279 1.447 2015 20162013 1.244 *) Per 30. september 2016. Uten bruk av overgangsregler 6
 • 7. Forsikringsresultatet • En gunstig værsituasjon har bidratt til at naturskadeerstatningene var 114 mill. kroner lavere sammenlignet med 2015. • Det ble inntektsført netto avviklingsgevinster på 401 (418) mill. kroner i 2016 (2015). Oppdaterte modeller indikerer konservative erstatningsnivåer for enkelte produktgrupper. Gitt at dette er en varig trend vil dette gradvis realiseres over en 5-års periode. Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 79,0 % (81,0 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,3 19,2 21,2 58,2 43,0 57,8 2016 79,0 4.kv 2016 62,2 4. kv 2015 79,5 Kostnadsprosent Skadeprosent 686 660 988 1.047 2015 2016 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7
 • 9. 22 26 28 9 3. kv 20162. kv 20161. kv 2016 4. kv 2016 Hovedtall per 4. kvartal 2016 (2015) i MNOK ODIN Forvaltning Noe lavere resultat i 2016 enn i 2015. Netto nytegning i både aksje- og kombinasjonsfond. Reduksjon i forvaltningshonorarer. Nedskriving av aksjer i datterselskap i 4. kvartal.  Driftsinntekter: 338 (355)  Driftskostnader: 247 (259)  Resultat før skatt: 85 (96)  Forvaltningskapital: 44.447 (40.932) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9
 • 11. • SpareBank 1 Gruppen Finans har sin virksomhet innen factoring, porteføljekjøp og portefølje- forvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. Områdene factoring, porteføljeforvaltning og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon Fordringsadministrasjon Fortsatt vekst i alle forretningsområdene Resultat før skatt hittil (MNOK) 83 90 82 19 101 6 SpareBank 1 Gruppen Finans TotaltConecto 2015 2016 11
 • 12. 12
 • 14. SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Gruppen Finans AS Factoring - Portefølje Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Mobilbetaling AS (mCASH) SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS SAMSPAR SpareBank 1-alliansen Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler Felleseid konsern med heleide produktselskaper Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Banksamarbeidet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsførings- konsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste praksis og innkjøp. 14
 • 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 32,7 516,7 454,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 660,1 1 447,1 1 279,4 - ODIN Forvaltning 9,0 84,6 96,0 - SpareBank 1 Medlemskort -0,9 5,4 6,2 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 22,5 81,7 83,4 - Conecto AS 4,0 19,2 6,3 - Konsernjusteringer -114,7 -11,8 -157,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 612,7 2 142,8 1 767,8 Driftskostnader morselskap -17,5 -74,4 -84,3 Netto finans morselskap -15,7 -49,7 -47,5 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,7 0,7 3,5 Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 -22,1 RESULTAT FØR SKATT 580,2 2 019,4 1 617,5 Skattekostnad -98,5 -444,0 -301,5 RESULTAT ETTER SKATT 481,7 1 575,4 1 316,0 Majoritetens andel av resultat etter skatt 482,1 1 573,4 1 313,8 Minoritetens andel av resultatet etter skatt -0,3 2,0 2,2 Året
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 4. kv 2016 3. kv 2016 2. kv 2016 1. kv 2016 4. kv 2015 Året 2016 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 481,7 399,8 409,8 284,1 377,1 1 575,4 Egenkapitalavkastning (%) 19,1 % 17,8 % 18,1 % 12,8 % 17,2 % 19,1 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 98,4 81,9 69,4 108,4 78,8 358,1 Administrasjonsresultat (MNOK) -82,0 8,4 -17,4 19,6 -1,4 -71,3 Renteresultat (MNOK) 48,2 93,2 175,3 -30,0 -216,6 -286,6 Resultat etter skatt (MNOK) 32,2 131,1 115,2 125,3 66,7 403,8 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 478,0 218,6 203,7 146,5 253,5 1 046,9 Netto finansinntekter (MNOK) 111,0 121,8 108,9 60,9 122,9 402,6 Resultat etter skatt (MNOK) 540,6 260,2 179,0 159,0 281,1 1 138,8 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 43,0 % 61,8 % 60,8 % 66,1 % 58,2 % 57,8 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 19,2 % 21,8 % 22,1 % 21,6 % 21,2 % 21,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 62,2 % 83,6 % 82,9 % 87,8 % 79,4 % 79,0 % Bestandspremie (MNOK) 5 283 5 274 5 238 5 222 5 203 5 283 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 Resultat etter skatt (MNOK) 3,6 20,8 19,8 16,4 8,2 60,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 44 447 41 189 39 288 39 377 40 932 44 447 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,9 8,0 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 7,8 7,7 % 7,6 % 7,1 % 6,6 % 7,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 20,0 16,7 24,5 14,5 30,4 75,8
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 32,7 163,7 145,3 175,0 3,0 516,7 454,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 660,1 345,7 233,9 207,4 382,2 1 447,1 1 279,4 - ODIN Forvaltning 9,0 27,6 25,6 22,4 13,6 84,6 96,0 - SpareBank 1 Medlemskort -0,9 1,0 1,8 3,5 -0,4 5,4 6,2 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 22,5 19,8 23,9 15,5 43,5 81,7 83,4 - Conecto AS 4,0 2,4 9,0 3,8 2,4 19,2 6,3 - Konsernjusteringer -114,7 -10,2 114,8 -1,8 2,0 -11,8 -157,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 612,7 550,0 554,4 425,8 446,3 2 142,8 1 767,8 Driftskostnader morselskap -17,5 -11,6 -19,9 -25,4 -21,1 -74,4 -84,3 Netto finans morselskap -15,7 -10,9 -7,4 -15,7 -14,8 -49,7 -47,5 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 0,7 3,5 Merverdiavskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,4 0,0 -22,1 RESULTAT FØR SKATT 580,2 527,5 527,1 384,6 393,0 2 019,4 1 617,5 Skattekostnad -98,5 -127,7 -117,2 -100,6 -15,9 -444,0 -301,5 RESULTAT ETTER SKATT 481,7 399,8 409,8 284,1 377,1 1 575,4 1 316,0 Året
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Risikoinntekter 524,4 518,0 527,1 510,4 506,8 2 079,9 1 994,4 Risikokostnader -425,6 -419,9 -448,7 -386,0 -423,1 -1 680,1 -1 617,4 Risikoresultat brutto 98,8 98,1 78,4 124,4 83,7 399,8 377,0 Reassuranse 13,1 -16,1 -9,0 -15,9 -1,8 -28,0 -17,1 Risikoresultat netto 111,9 82,1 69,4 108,5 82,0 371,9 359,9 Oppreservering fra risikoresultat -13,5 -0,2 0,0 -0,1 -3,1 -13,7 -3,3 Risikoresultat netto etter oppreservering 98,4 81,9 69,4 108,4 78,8 358,1 356,6 Gebyrer 250,2 237,6 241,2 238,3 231,6 967,3 913,0 Driftskostnader ekskl. provisjoner -171,3 -150,5 -172,8 -139,5 -155,9 -634,1 -590,4 Provisjoner -90,5 -88,5 -91,9 -86,1 -85,6 -357,0 -327,3 Administrasjonsresultat brutto -84,7 -1,4 -23,5 12,7 -9,9 -96,9 -4,8 Reassuransens effekt på admin. resultatet 2,8 9,8 6,1 6,9 8,5 25,6 28,6 Administrasjonsresultat netto -82,0 8,4 -17,4 19,6 -1,4 -71,3 23,8 Netto finansinntekter 172,6 218,9 303,6 90,6 -16,5 785,8 460,7 Garantert rente -115,6 -115,1 -119,9 -112,6 -125,0 -463,1 -463,0 Renteresultat 48,2 93,2 175,3 -30,0 -216,6 286,6 -77,3 Oppreservering fra renteresultat -28,2 -0,9 -1,5 0,0 0,4 -30,6 -0,2 Renteresultat etter oppreservering 20,0 92,2 173,9 -30,1 -216,2 256,0 -77,4 Eiers bidrag til oppreservering -80,8 -0,8 -0,1 -0,9 -0,7 -82,7 -24,9 Vederlag for rentegaranti 15,0 2,1 9,6 10,2 7,9 36,8 33,5 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER -29,4 183,8 235,3 107,2 -131,5 496,9 311,6 Avsetning til tilleggsavsetninger -18,0 -21,3 -77,1 33,0 138,2 -83,4 77,0 Resultat til kunder 23,1 -52,8 -59,8 -19,1 -14,0 -108,7 -73,8 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 21,6 51,1 64,9 55,5 13,9 193,1 87,4 Andre inntekter og kostnader til selskapet 35,5 2,9 -18,0 -1,6 -3,6 18,8 51,8 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 32,7 163,7 145,3 175,0 3,0 516,7 454,1 Skattekostnad -0,5 -32,6 -30,2 -49,7 63,7 -112,9 -35,7 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 32,2 131,1 115,2 125,3 66,7 403,8 418,4 Året
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 19 Beløp i mill. kroner 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Risikoresultat 403,1 377,0 -3,3 -0,1 0,0 0,0 399,8 377,0 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat -96,1 -5,9 -0,9 1,2 0,0 -0,1 -96,9 -4,8 Renteresultat 277,6 -80,5 8,8 2,0 0,3 1,2 286,6 -77,3 Tekniske avsetninger -2,4 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 11,5 Oppreservering -44,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,4 -3,4 Eiers bidrag til oppreservering -82,7 -24,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,7 -24,9 Vederlag for rentegaranti 36,8 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 33,5 Resultat til kunde -192,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -192,1 3,3 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 211,9 139,2 211,9 139,2 Sum 299,9 310,5 4,6 3,2 212,2 140,3 516,7 454,1 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Mill. kroner 2016 2015 2016 2015 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 119,2 105,6 449,9 406,6 Individuelle kapitalforsikringer 191,9 183,5 753,3 721,3 Kollektive pensjonsforsikringer 97,3 88,3 550,8 571,6 Ulykkesforsikringer 78,8 71,9 304,1 279,9 Gruppelivsforsikringer 163,5 167,6 751,6 749,6 Unit Link - Renteforsikringer 6,3 6,3 23,9 23,8 Unit Link - Kapitalforsikringer 62,7 37,1 176,0 162,4 Innskuddstjenestepensjon 572,3 364,1 1 977,2 1 476,1 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 291,9 1 024,4 4 986,8 4 391,3 Overførte premiereserver fra andre selskaper 469,6 116,3 1 658,8 546,8 Avgitt gjenforsikringspremie -43,2 -54,5 -202,0 -200,4 Premieinntekter for egen regning 1 718,3 1 086,2 6 443,6 4 737,7 Året4. kvartal
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 3,6 4,9 2015 2016 2,5 4,0 2015 2016
 • 22. 6,6 3,3 7,6 4,1 Aksjer Omløpsrenter Eiendom Hold til forfall SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen. 2016. Prosent
 • 23. Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2016 SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 19,1 (15,6) mrd. NOK 20,9 (19,8) mrd. NOK 5,8 (4,3) mrd. NOK 10,3 (11,5) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 1,8% 43,9% 54,3% Annet Rentefond Aksjefond 0,6% 17,4% 34,8% 34,3% 12,9% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 16,7% 19,6% 61,6% 0,0% 2,1% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 0,0% 12,8% 17,0% 59,9% 10,3% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 23
 • 24. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 31.12. 24 Beløp i mill. kroner 2016 2015 Immaterielle eiendeler 154 165 Investeringer 5 822 4 285 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 415 367 Fordringer 107 100 Andre eiendeler 340 285 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 7 5 Investeringer i kollektivporteføljen 20 925 19 927 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 19 263 15 567 SUM EIENDELER 47 033 40 701 Innskutt egenkapital 2 491 2 073 Opptjent egenkapital 1 083 1 463 Ansvarlig lånekapital 1 000 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 21 253 19 980 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 19 156 15 767 Avsetning for forpliktelser 715 575 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 251 223 Forpliktelser 939 285 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 145 135 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 47 033 40 701 Året
 • 25. SpareBank 1 Skadeforsikring Kvartalsvise resultater 25 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Forfalt brutto premie 1 311,6 1 166,8 1 353,7 1 568,6 1 279,0 5 400,7 5 329,9 Opptjente premier f.e.r. 1 346,8 1 341,0 1 311,1 1 303,4 1 300,5 5 302,4 5 188,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -578,6 -828,3 -797,7 -862,1 -756,3 -3 066,7 -3 102,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -258,8 -292,4 -289,3 -281,8 -275,9 -1 122,3 -1 094,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 2,1 0,2 0,9 0,2 0,0 3,4 4,0 Andre tekniske avsetninger -33,4 -1,9 -21,3 -13,2 -14,9 -69,8 -7,4 Forsikringsresultat 478,0 218,6 203,7 146,5 253,5 1 046,9 987,8 Netto finansinntekter 111,0 121,8 108,9 60,9 122,9 402,6 194,2 Andre kostnader 71,1 5,3 -78,7 0,0 -4,1 -2,4 87,4 Resultat før skatt 660,1 345,7 233,9 207,4 382,2 1 447,1 1 279,4 Skattekostnad -119,5 -85,4 -55,0 -48,4 -101,1 -308,2 -339,9 Resultat etter skatt 540,6 260,2 179,0 159,0 281,1 1 138,8 939,5 Året
 • 26. ODIN Forvaltning Kvartalsvise resultater 26 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 Forvaltningshonorarer 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 354,7 Sum driftsinntekter 87,5 88,4 82,6 79,5 90,0 338,1 354,7 Lønnskostnader -43,6 -33,8 -28,9 -28,7 -37,3 -134,9 -134,2 Avskrivninger -3,4 -3,6 -3,8 -3,2 -3,2 -14,0 -13,2 Andre driftskostnader -23,3 -23,9 -25,2 -26,1 -34,7 -98,4 -112,1 Sum driftskostnader -70,2 -61,2 -57,8 -58,0 -75,3 -247,3 -259,4 Driftsresultat 17,3 27,2 24,8 21,5 14,8 90,8 95,3 Finanskostnader -8,3 0,4 0,8 0,9 -1,2 -6,2 0,7 Resultat før skatt 9,0 27,6 25,6 22,4 13,6 84,6 96,0 Skattekostnad -5,3 -6,8 -5,8 -6,0 -5,4 -24,0 -27,4 Resultat etter skatt 3,6 20,8 19,8 16,4 8,2 60,6 68,6 Året