SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
1. kvartal 2018
1
Resultatnedgang som følge av lavere finansinntekter, men også noe
svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter.
378 385 447
278
1.kv 20181. kv 20171. kv 20161. kv 2015
Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
15,8
18,9
8,8
13,3
1. kv 2017 1.kv 20181. kv 20161. kv 2015
Solvensmargin (%) per 31.03.
(uten bruk av overgangsregler)
*
2
173 172
215
SpareBank 1
Forsikring AS
(livsforsikring)
206
171
SpareBank 1
Gruppen
(konsolidert)
172
SpareBank 1
Skadeforsikring AS
2017 2018
God underliggende drift i alle selskaper.
Resultatnedgangen i forsikringsselskapene skyldes i alle hovedsak lavere
finansinntekter.
145
282
132 121
382525 26
FordringsadministrasjonLivsforsikring ODIN forvaltningSkadeforsikring
2017 2018
Resultat før skatt hittil i år (MNOK)
3
Forretningsområde
Forsikring
4
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Bedre risikoresultat, men lavere finansavkastning i
selskapsporteføljen førte til et noe lavere resultat før skatt.
Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
145 177 200
313
132
0
100
200
300
400
1. kv 20184. kv 20173. kv 20171. kv 2017 2.kv 2017
153
125
175
145 132
0
50
100
150
200
1. kv 2014 1. kv 2015 1. kv 2016 1. kv 20181. kv 2017
 Brutto premieinntekter: 1.814 (1.561)
 Risikoresultat: 98 (57)
 Administrasjonsresultat: -5 (2)
 Renteresultat: 167 (97)
 Resultat før skatt: 132 (145)
 Solvensmargin: 171 % (172 %)
5
Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Resultatnedgang som følge av lavere finansinntekter og noe
svakere forsikringsresultat
 Brutto premieinntekter: 1.408 (1.340)
 Forsikringsresultat: 108 (170)
 Brutto avviklingsgevinster 89 (90)
 Netto finansresultat: 13 (110)
 Resultat før skatt: 121 (282)
 Solvensmargin: 206 % (215 %)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK)
121
460
296273282
0
100
200
300
400
500
1. kv 20184. kv 20172.kv 20171.kv 2017 3.kv 2017
193
251
207
282
121
0
50
100
150
200
250
300
1.kv 20161. kv 2014 1.kv 20171. kv 2015 1. kv 2018
6
Forsikringsresultatet
• Skadeprosenten øker med 2,8 prosentpoeng
sammenlignet med samme periode i fjor. Dette har
sammenheng med vinterrelaterte skader som følge
av en kald og snørik vinter sammenlignet med
samme periode i fjor.
• Kostnadsprosenten er på samme nivå som fjoråret
• Det ble inntektsført 89 mill. kroner i
avviklingsgevinster i 1. kvartal 2018. Dette er på
samme nivå som samme periode i fjor.
Combined ratio, hittil i år
• CR for egen regning: 89,8 % (87,2 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Økte skadeprosenter som følge av en krevende vinter
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. (%)
21,7 23,7
66,1 66,1
1. kv 2018
89,8
1.kv 2017
87,2
23,7
63,5
1. kv 2016
87,9
KostnadsprosentSkadeprosent
170
44
105
1. kv 2018
108
1.kv 2017
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
Forsikringsresultat
7
ODIN Forvaltning AS
8
25
29 31
20
26
1. kv 20184.kv 20172. kv 2017 3.kv 20171. kv 2017
Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK
ODIN Forvaltning
Resultat på linje med fjoråret.
Netto nytegning i rente- og kombinasjonsfond på til sammen MNOK 649, mens det ble
netto innløst for MNOK 831 i aksjefond i 1. kvartal.
 Driftsinntekter: 96 (88)
 Driftskostnader: 70 (64)
 Resultat før skatt: 26 (25)
 Forvaltningskapital: 51.381 (46.745)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
9
Fordringsadministrasjon
10
• Fordringsadministrasjon
SpareBank 1 Portefølje AS har sin
virksomhet innen porteføljekjøp og
porteføljeforvaltning. Selskapet
samarbeider med Conecto som driver
inkassovirksomhet.
Områdene factoring,
porteføljeforvaltning og inkasso
(fordringsadministrasjon)
samarbeider for å tilby markedet et
komplett sett av tjenester innen
fordringsadministrasjon
Fordringsadministrasjon
Sterk vekst i både Factoring og Portefølje
Resultat før skatt (MNOK)
10 9
6
25
15
20
38
4
TotaltConectoFactoring Portefølje
1.kv 20181.kv 2017
11
12
Vedlegg
13
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (BS)
EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
SpareBank 1 ID AS
SpareBank 1 Axept AS
SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G)
Holdingselskap. Eier 10% av BS
SpareBank 1 Forsikring AS
Livsforsikring
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
ODIN Forvaltning AS
Fondsforvaltning
SpareBank 1 Medlemskort AS
Forvaltning av LOfavør
Conecto AS
Inkasso
SpareBank 1 Factoring AS
Factoringtjenester
SpareBank 1 Portefølje AS
Porteføljekjøp og -forvaltning
SpareBank 1 Spleis AS
folkefinansiering
Alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Næringskreditt AS
BN Bank ASA
SpareBank 1 Kredittkort AS
SpareBank 1 Betaling AS
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
Felleseide selskaper utenfor
Alliansesamarbeidet - ulike eierbrøker*
0/9,6%
Alliansepartnere:
SAMSPAR
19/12,4%18/19,5% 18 /19.5% 18/19,5 % 18/19,5 %
Eierandeler
BS ≈ /SB1G:
SpareBank 1 Gruppen konsern
15
Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 131,6 145,4 835,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 121,3 282,0 1.311,4
- ODIN Forvaltning 26,4 25,0 105,7
- SpareBank 1 Medlemskort 1,3 1,7 7,2
- SpareBank 1 Factoring AS 14,9 10,1 58,6
- SpareBank 1 Portefølje AS 19,5 8,7 39,8
- Conecto AS 3,9 5,7 22,5
- SpareBank 1 Spleis AS -3,1 0,0 0,0
- Konsernjusteringer -2,9 -2,4 -57,0
Sum resultat datterselskaper før skatt 313,0 476,3 2.323,6
Driftskostnader morselskap -20,7 -12,9 -68,9
Netto finans morselskap -14,1 -16,1 -46,9
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8
RESULTAT FØR SKATT 278,2 447,3 2.209,7
Skattekostnad -93,8 -75,8 -398,4
RESULTAT ETTER SKATT 184,4 371,5 1.811,3
1. kvartal
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
16
1. kv. 2018 4. kv. 2017 3. kv. 2017 2. kv . 2017 1. kv 2017
Året
2017
Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 184 689 412 337 374 1.811
Egenkapitalavkastning hiå. (%) 8,8 % 22,7 % 19,4 % 19,0 % 18,9 % 22,7 %
SB1 Forsikring
Risikoresultat (MNOK) 98 104 71 103 57 334
Administrasjonsresultat (MNOK) -5 0 21 -18 2 5
Renteresultat (MNOK) 167 386 201 70 97 753
Resultat etter skatt (MNOK) 82 277 149 113 133 671
SB1 Skadeforsikring
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 102 226 209 171 170 776
Netto finansinntekter (MNOK) 13 234 88 96 110 526
Resultat etter skatt (MNOK) 92 392 238 227 233 1090
Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 66,1 % 56,2 % 62,6 % 59,9 % 63,5 % 60,5 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 23,7 % 22,7 % 26,7 % 23,7 % 24,2 %
Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 89,8 % 79,8 % 85,3 % 86,6 % 87,2 % 84,7 %
Bestandspremie (MNOK) 5.605 5.517 5.480 5.400 5.324 5.517
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 96 101 100 101 88 390
Resultat etter skatt (MNOK) 19 15 23 22 19 79
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 51.381 54.345 51.356 49.937 46.745 54.345
Markedsandel aksjefond hiå. (%) 7,3 % 7,6 % 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,6 %
Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 9,3 % 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,1 % 8,7 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 29 27 24 22 18 91
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
17
1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 2017 2017 2017
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 131,6 313,1 200,1 177,0 145,4 835,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 121,3 459,7 296,3 273,4 282,0 1.311,4
- ODIN Forvaltning 26,4 20,2 31,1 29,3 25,0 105,7
- SpareBank 1 Medlemskort 1,3 3,0 1,2 1,2 1,7 7,2
- SpareBank 1 Factoring AS 14,9 21,6 12,5 14,4 10,1 58,6
- SpareBank 1 Portefølje AS 19,5 10,5 12,0 8,5 8,7 39,8
- Conecto AS 3,9 3,4 6,8 6,6 5,7 22,5
- SpareBank 1 Spleis AS -3,1 -33,8 -2,4 -18,4 0,0 0,0
- Konsernjusteringer -2,9 797,8 557,6 491,9 -2,4 -57,0
Sum resultat datterselskaper før skatt 313,0 -14,2 -10,6 -31,1 476,3 2.323,6
Driftskostnader morselskap -20,7 -12,8 -14,1 -4,0 -12,9 -68,9
Netto finans morselskap -14,1 0,0 0,0 0,0 -16,1 -46,9
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 772,7 532,9 456,8 0,0 1,8
RESULTAT FØR SKATT 278,2 -84,0 -117,1 -121,5 447,3 2.209,7
Skattekostnad -93,8 688,6 415,8 335,3 -75,8 -398,4
RESULTAT ETTER SKATT 184,4 687,5 415,4 334,9 371,5 1.811,3
Majoritetens andel av resultat etter skatt 187,0 1,1 0,5 0,4 370,9 1.808,6
Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,5 0,0 -0,5 0,5 0,6 2,7
SpareBank 1 Forsikring AS
Kvartalsvise resultater
18
Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017
Risikoinntekter 585,3 533,6 2.190,7
Risikokostnader -490,8 -462,7 -1.806,3
Risikoresultat brutto 94,4 70,9 384,5
Reassuranse og sikkerhetsavsetning 3,2 -13,9 -50,2
Risikoresultat netto 97,6 57,0 334,2
Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0
Risikoresultat netto etter oppreservering 97,6 57,0 334,2
Gebyrer 256,7 249,0 1.025,9
Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 0,0 7,8
Driftskostnader ekskl. provisjoner -172,3 -164,5 -691,3
Provisjoner -90,2 -91,6 -376,9
Administrasjonsresultat brutto -5,8 -7,1 -34,6
Reassuransens effekt på admin. resultatet 1,1 9,5 40,0
Administrasjonsresultat netto -4,8 2,4 5,4
Netto finansinntekter 292,3 206,1 1.270,4
Øvrige renterelaterte poster 0,2 -0,1 -0,8
Garantert rente -125,1 -108,9 -516,4
Renteresultat 167,2 97,2 753,3
Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0
Renteresultat etter oppreservering 167,2 97,2 753,3
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0
Vederlag for rentegaranti 5,5 7,0 22,6
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 265,5 163,6 1.115,5
Avsetning til tilleggsavsetninger -69,0 -27,4 -245,6
Resultat til kunder -62,8 -35,8 -297,3
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 9,5 59,9 309,6
Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,7 -14,8 -46,7
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 131,6 145,4 835,5
Skattekostnad -49,6 -12,1 -164,2
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 82,0 133,3 671,4
1. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje
19
Beløp i mill. kroner
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Risikoresultat 95,2 72,1 -0,8 -1,2 0,0 0,0 94,4 70,9
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat 2,2 -9,2 -8,0 2,1 0,0 0,0 -5,8 -7,1
Renteresultat 164,3 94,6 2,2 2,4 0,6 0,2 167,2 97,2
Tekniske avsetninger 4,2 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 -4,4
Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vederlag for rentegaranti 5,5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 7,0
Resultat til kunde -129,7 -63,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 -131,8 -63,2
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 45,1 -2,2 45,1
Sum 141,9 96,9 -8,7 3,2 -1,6 45,3 131,6 145,4
Kollektiv-
porteføljen
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
SpareBank 1 Forsikring AS
Premieinntekter
20
Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 133,2 121,9 512,9
Individuelle kapitalforsikringer 210,3 194,1 793,9
Kollektive pensjonsforsikringer 234,1 236,5 718,8
Ulykkesforsikringer 85,4 80,2 326,8
Gruppelivsforsikringer 238,9 230,5 746,5
Unit Link - Renteforsikringer 36,2 4,6 193,5
Unit Link - Kapitalforsikringer 97,6 57,7 306,1
Innskuddstjenestepensjon 778,6 635,2 2.638,3
Sum brutto forfalte premieinntekter 1.814,3 1.560,6 6.236,8
Overførte premiereserver fra andre selskaper 1.133,8 582,2 1.616,0
Avgitt gjenforsikringspremie -51,6 -55,1 -211,1
Premieinntekter for egen regning 2.896,5 2.087,8 7.641,6
1. kvartal
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijustert avkastning
kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%):
1.6
0.0
1.kv. 2017 1.kv 2018
1.0
1.3
1.kv 2017 1.kv 2018
Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2018
SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring
NOK 26,2 (20,6) mrd. NOK 22,6(21,3) mrd. NOK 6,4(5,9) mrd. NOK 10,6 (10,7) mrd.
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
0,6%
41,0%
58,4%
Annet
Rentefond
Aksjefond
0,8%
18,4%
37,2%
30,6%
13,0%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
17,2%
19,0%
49,8%
0,0%
14,0%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
14,2%
18,0%
58,1%
9,7%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
22
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 1. kvartal 2018
23
Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017
Immaterielle eiendeler 132 149 137
Investeringer 6.478 5.949 6.139
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 446 426 443
Fordringer 40 192 127
Andre eiendeler 302 213 381
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter -2 -1 21
Investeringer i kollektivporteføljen 22.635 21.403 22.439
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 26.221 20.799 25.000
SUM EIENDELER 56.253 49.130 54.688
Innskutt egenkapital 2.696 2.491 2.491
Opptjent egenkapital 961 1.217 1.083
Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 1.000
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.050 21.735 22.864
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 26.221 20.639 24.894
Avsetning for forpliktelser 900 664 787
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 277 260 261
Forpliktelser 1.034 998 1.168
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 116 125 140
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 56.253 49.130 54.688
1. kvartal
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat 1. kvartal
24
Året
Mill. kroner 2018 2017 2017
Opptjente premier f.e.r. 1.397,6 1.330,0 5.487,6
Påløpne erstatninger f.e.r. -923,5 -845,2 -3.321,0
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -331,1 -315,0 -1.327,8
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -7,4 1,1 5,8
Andre tekniske avsetninger -27,5 -0,9 -68,3
Forsikringsresultat 108,2 170,0 776,2
Netto finansinntekter 13,2 109,6 526,3
Driftsresultat 121,3 282,0 1.311,4
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0
Resultat før skatt 121,3 282,0 1.311,4
Skattekostnad -29,2 -49,3 -221,9
Resultat etter skatt 92,2 232,6 1.089,5
1. kvartal
ODIN Forvaltning
Resultat 1. kvartal
25
1. kv 1. kv Året
Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017
Forvaltningshonorarer 96,3 88,3 389,8
Sum driftsinntekter 96,3 88,3 389,8
Lønnskostnader -37,7 -33,2 -162,6
Avskrivninger -3,2 -3,1 -12,0
Andre driftskostnader -29,5 -27,7 -111,3
Sum driftskostnader -70,3 -64,0 -285,9
Driftsresultat 26,0 24,3 103,9
Finanskostnader 0,5 0,7 1,7
Resultat før skatt 26,4 25,0 105,7
Skattekostnad -6,5 -6,0 -26,5
Resultat etter skatt 19,9 19,0 79,1

More Related Content

What's hot

Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Silje Linnerud Næss
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Kristin Vetleseter
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010SpareBank 1 Telemark
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank
 

What's hot (20)

Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
Årsrapport SpareBank 1 Gruppen 2015
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Rapport SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen ASQ3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3-2012 - Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
SpareBank 1 Telemark årsrapport 2010
 
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
Helgeland Sparebank, presentasjon kapitalmarkedsdag 23.11.2012 - finansielle ...
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2016
 

Similar to Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen

Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank 1 BV
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank
 

Similar to Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen (18)

Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring ASÅrsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Årsrapport 2008 for SpareBank 1 Skadeforsikring AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 2. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon Q3 2018
 
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (13)

SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q2 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2018 1
 • 2. Resultatnedgang som følge av lavere finansinntekter, men også noe svakere forsikringsresultat som følge av en kald og snørik vinter. 378 385 447 278 1.kv 20181. kv 20171. kv 20161. kv 2015 Resultat før skatt i 1. kvartal (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 15,8 18,9 8,8 13,3 1. kv 2017 1.kv 20181. kv 20161. kv 2015 Solvensmargin (%) per 31.03. (uten bruk av overgangsregler) * 2 173 172 215 SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikring) 206 171 SpareBank 1 Gruppen (konsolidert) 172 SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2017 2018
 • 3. God underliggende drift i alle selskaper. Resultatnedgangen i forsikringsselskapene skyldes i alle hovedsak lavere finansinntekter. 145 282 132 121 382525 26 FordringsadministrasjonLivsforsikring ODIN forvaltningSkadeforsikring 2017 2018 Resultat før skatt hittil i år (MNOK) 3
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Bedre risikoresultat, men lavere finansavkastning i selskapsporteføljen førte til et noe lavere resultat før skatt. Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 145 177 200 313 132 0 100 200 300 400 1. kv 20184. kv 20173. kv 20171. kv 2017 2.kv 2017 153 125 175 145 132 0 50 100 150 200 1. kv 2014 1. kv 2015 1. kv 2016 1. kv 20181. kv 2017  Brutto premieinntekter: 1.814 (1.561)  Risikoresultat: 98 (57)  Administrasjonsresultat: -5 (2)  Renteresultat: 167 (97)  Resultat før skatt: 132 (145)  Solvensmargin: 171 % (172 %) 5
 • 6. Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Resultatnedgang som følge av lavere finansinntekter og noe svakere forsikringsresultat  Brutto premieinntekter: 1.408 (1.340)  Forsikringsresultat: 108 (170)  Brutto avviklingsgevinster 89 (90)  Netto finansresultat: 13 (110)  Resultat før skatt: 121 (282)  Solvensmargin: 206 % (215 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt 1. kvartal (MNOK) 121 460 296273282 0 100 200 300 400 500 1. kv 20184. kv 20172.kv 20171.kv 2017 3.kv 2017 193 251 207 282 121 0 50 100 150 200 250 300 1.kv 20161. kv 2014 1.kv 20171. kv 2015 1. kv 2018 6
 • 7. Forsikringsresultatet • Skadeprosenten øker med 2,8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Dette har sammenheng med vinterrelaterte skader som følge av en kald og snørik vinter sammenlignet med samme periode i fjor. • Kostnadsprosenten er på samme nivå som fjoråret • Det ble inntektsført 89 mill. kroner i avviklingsgevinster i 1. kvartal 2018. Dette er på samme nivå som samme periode i fjor. Combined ratio, hittil i år • CR for egen regning: 89,8 % (87,2 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Økte skadeprosenter som følge av en krevende vinter Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,7 23,7 66,1 66,1 1. kv 2018 89,8 1.kv 2017 87,2 23,7 63,5 1. kv 2016 87,9 KostnadsprosentSkadeprosent 170 44 105 1. kv 2018 108 1.kv 2017 Forsikringsresultat eks. natur og avvikling Forsikringsresultat 7
 • 9. 25 29 31 20 26 1. kv 20184.kv 20172. kv 2017 3.kv 20171. kv 2017 Hovedtall per 1. kvartal 2018 (2017) i MNOK ODIN Forvaltning Resultat på linje med fjoråret. Netto nytegning i rente- og kombinasjonsfond på til sammen MNOK 649, mens det ble netto innløst for MNOK 831 i aksjefond i 1. kvartal.  Driftsinntekter: 96 (88)  Driftskostnader: 70 (64)  Resultat før skatt: 26 (25)  Forvaltningskapital: 51.381 (46.745) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 9
 • 11. • Fordringsadministrasjon SpareBank 1 Portefølje AS har sin virksomhet innen porteføljekjøp og porteføljeforvaltning. Selskapet samarbeider med Conecto som driver inkassovirksomhet. Områdene factoring, porteføljeforvaltning og inkasso (fordringsadministrasjon) samarbeider for å tilby markedet et komplett sett av tjenester innen fordringsadministrasjon Fordringsadministrasjon Sterk vekst i både Factoring og Portefølje Resultat før skatt (MNOK) 10 9 6 25 15 20 38 4 TotaltConectoFactoring Portefølje 1.kv 20181.kv 2017 11
 • 12. 12
 • 14. SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (BS) EiendomsMegler 1 Norge AS SpareBank 1 Kundesenter AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS SpareBank 1 ID AS SpareBank 1 Axept AS SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) Holdingselskap. Eier 10% av BS SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring AS ODIN Forvaltning AS Fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort AS Forvaltning av LOfavør Conecto AS Inkasso SpareBank 1 Factoring AS Factoringtjenester SpareBank 1 Portefølje AS Porteføljekjøp og -forvaltning SpareBank 1 Spleis AS folkefinansiering Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Næringskreditt AS BN Bank ASA SpareBank 1 Kredittkort AS SpareBank 1 Betaling AS SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Markets AS Felleseide selskaper utenfor Alliansesamarbeidet - ulike eierbrøker* 0/9,6% Alliansepartnere: SAMSPAR 19/12,4%18/19,5% 18 /19.5% 18/19,5 % 18/19,5 % Eierandeler BS ≈ /SB1G:
 • 15. SpareBank 1 Gruppen konsern 15 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 131,6 145,4 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 121,3 282,0 1.311,4 - ODIN Forvaltning 26,4 25,0 105,7 - SpareBank 1 Medlemskort 1,3 1,7 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 14,9 10,1 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 19,5 8,7 39,8 - Conecto AS 3,9 5,7 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -3,1 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -2,9 -2,4 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 313,0 476,3 2.323,6 Driftskostnader morselskap -20,7 -12,9 -68,9 Netto finans morselskap -14,1 -16,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 278,2 447,3 2.209,7 Skattekostnad -93,8 -75,8 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 184,4 371,5 1.811,3 1. kvartal
 • 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 16 1. kv. 2018 4. kv. 2017 3. kv. 2017 2. kv . 2017 1. kv 2017 Året 2017 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 184 689 412 337 374 1.811 Egenkapitalavkastning hiå. (%) 8,8 % 22,7 % 19,4 % 19,0 % 18,9 % 22,7 % SB1 Forsikring Risikoresultat (MNOK) 98 104 71 103 57 334 Administrasjonsresultat (MNOK) -5 0 21 -18 2 5 Renteresultat (MNOK) 167 386 201 70 97 753 Resultat etter skatt (MNOK) 82 277 149 113 133 671 SB1 Skadeforsikring Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 102 226 209 171 170 776 Netto finansinntekter (MNOK) 13 234 88 96 110 526 Resultat etter skatt (MNOK) 92 392 238 227 233 1090 Skadeprosent f.e.r (%) i kvartalet 66,1 % 56,2 % 62,6 % 59,9 % 63,5 % 60,5 % Kostnadsprosent f.e.r (%) i kvartalet 23,7 % 23,7 % 22,7 % 26,7 % 23,7 % 24,2 % Combined ratio f.e.r (%) i kvartalet 89,8 % 79,8 % 85,3 % 86,6 % 87,2 % 84,7 % Bestandspremie (MNOK) 5.605 5.517 5.480 5.400 5.324 5.517 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 96 101 100 101 88 390 Resultat etter skatt (MNOK) 19 15 23 22 19 79 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 51.381 54.345 51.356 49.937 46.745 54.345 Markedsandel aksjefond hiå. (%) 7,3 % 7,6 % 7,6 % 7,8 % 7,6 % 7,6 % Markedsandel kombinasjonsfond hiå. (%) 9,3 % 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,1 % 8,7 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 29 27 24 22 18 91
 • 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 17 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 2017 2017 2017 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 131,6 313,1 200,1 177,0 145,4 835,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 121,3 459,7 296,3 273,4 282,0 1.311,4 - ODIN Forvaltning 26,4 20,2 31,1 29,3 25,0 105,7 - SpareBank 1 Medlemskort 1,3 3,0 1,2 1,2 1,7 7,2 - SpareBank 1 Factoring AS 14,9 21,6 12,5 14,4 10,1 58,6 - SpareBank 1 Portefølje AS 19,5 10,5 12,0 8,5 8,7 39,8 - Conecto AS 3,9 3,4 6,8 6,6 5,7 22,5 - SpareBank 1 Spleis AS -3,1 -33,8 -2,4 -18,4 0,0 0,0 - Konsernjusteringer -2,9 797,8 557,6 491,9 -2,4 -57,0 Sum resultat datterselskaper før skatt 313,0 -14,2 -10,6 -31,1 476,3 2.323,6 Driftskostnader morselskap -20,7 -12,8 -14,1 -4,0 -12,9 -68,9 Netto finans morselskap -14,1 0,0 0,0 0,0 -16,1 -46,9 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 772,7 532,9 456,8 0,0 1,8 RESULTAT FØR SKATT 278,2 -84,0 -117,1 -121,5 447,3 2.209,7 Skattekostnad -93,8 688,6 415,8 335,3 -75,8 -398,4 RESULTAT ETTER SKATT 184,4 687,5 415,4 334,9 371,5 1.811,3 Majoritetens andel av resultat etter skatt 187,0 1,1 0,5 0,4 370,9 1.808,6 Minoritetens andel av resultatet etter skatt 0,5 0,0 -0,5 0,5 0,6 2,7
 • 18. SpareBank 1 Forsikring AS Kvartalsvise resultater 18 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Risikoinntekter 585,3 533,6 2.190,7 Risikokostnader -490,8 -462,7 -1.806,3 Risikoresultat brutto 94,4 70,9 384,5 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 3,2 -13,9 -50,2 Risikoresultat netto 97,6 57,0 334,2 Oppreservering fra risikoresultat 0,0 0,0 0,0 Risikoresultat netto etter oppreservering 97,6 57,0 334,2 Gebyrer 256,7 249,0 1.025,9 Øvrige omkostningsrelaterte poster 0,0 0,0 7,8 Driftskostnader ekskl. provisjoner -172,3 -164,5 -691,3 Provisjoner -90,2 -91,6 -376,9 Administrasjonsresultat brutto -5,8 -7,1 -34,6 Reassuransens effekt på admin. resultatet 1,1 9,5 40,0 Administrasjonsresultat netto -4,8 2,4 5,4 Netto finansinntekter 292,3 206,1 1.270,4 Øvrige renterelaterte poster 0,2 -0,1 -0,8 Garantert rente -125,1 -108,9 -516,4 Renteresultat 167,2 97,2 753,3 Oppreservering fra renteresultat 0,0 0,0 0,0 Renteresultat etter oppreservering 167,2 97,2 753,3 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 5,5 7,0 22,6 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER 265,5 163,6 1.115,5 Avsetning til tilleggsavsetninger -69,0 -27,4 -245,6 Resultat til kunder -62,8 -35,8 -297,3 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 9,5 59,9 309,6 Andre inntekter og kostnader til selskapet -11,7 -14,8 -46,7 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 131,6 145,4 835,5 Skattekostnad -49,6 -12,1 -164,2 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 82,0 133,3 671,4 1. kvartal
 • 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje 19 Beløp i mill. kroner 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Risikoresultat 95,2 72,1 -0,8 -1,2 0,0 0,0 94,4 70,9 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 2,2 -9,2 -8,0 2,1 0,0 0,0 -5,8 -7,1 Renteresultat 164,3 94,6 2,2 2,4 0,6 0,2 167,2 97,2 Tekniske avsetninger 4,2 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 -4,4 Oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiers bidrag til oppreservering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vederlag for rentegaranti 5,5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 7,0 Resultat til kunde -129,7 -63,2 -2,1 0,0 0,0 0,0 -131,8 -63,2 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 45,1 -2,2 45,1 Sum 141,9 96,9 -8,7 3,2 -1,6 45,3 131,6 145,4 Kollektiv- porteføljen Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt
 • 20. SpareBank 1 Forsikring AS Premieinntekter 20 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 133,2 121,9 512,9 Individuelle kapitalforsikringer 210,3 194,1 793,9 Kollektive pensjonsforsikringer 234,1 236,5 718,8 Ulykkesforsikringer 85,4 80,2 326,8 Gruppelivsforsikringer 238,9 230,5 746,5 Unit Link - Renteforsikringer 36,2 4,6 193,5 Unit Link - Kapitalforsikringer 97,6 57,7 306,1 Innskuddstjenestepensjon 778,6 635,2 2.638,3 Sum brutto forfalte premieinntekter 1.814,3 1.560,6 6.236,8 Overførte premiereserver fra andre selskaper 1.133,8 582,2 1.616,0 Avgitt gjenforsikringspremie -51,6 -55,1 -211,1 Premieinntekter for egen regning 2.896,5 2.087,8 7.641,6 1. kvartal
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): 1.6 0.0 1.kv. 2017 1.kv 2018 1.0 1.3 1.kv 2017 1.kv 2018
 • 22. Aktivaallokering per portefølje per 1. kvartal 2018 SB1 ForsikringAS SB1 Skadeforsikring NOK 26,2 (20,6) mrd. NOK 22,6(21,3) mrd. NOK 6,4(5,9) mrd. NOK 10,6 (10,7) mrd. Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 0,6% 41,0% 58,4% Annet Rentefond Aksjefond 0,8% 18,4% 37,2% 30,6% 13,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 17,2% 19,0% 49,8% 0,0% 14,0% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 14,2% 18,0% 58,1% 9,7% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 22
 • 23. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 1. kvartal 2018 23 Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Immaterielle eiendeler 132 149 137 Investeringer 6.478 5.949 6.139 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 446 426 443 Fordringer 40 192 127 Andre eiendeler 302 213 381 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter -2 -1 21 Investeringer i kollektivporteføljen 22.635 21.403 22.439 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 26.221 20.799 25.000 SUM EIENDELER 56.253 49.130 54.688 Innskutt egenkapital 2.696 2.491 2.491 Opptjent egenkapital 961 1.217 1.083 Ansvarlig lånekapital 1.000 1.000 1.000 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 23.050 21.735 22.864 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 26.221 20.639 24.894 Avsetning for forpliktelser 900 664 787 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 277 260 261 Forpliktelser 1.034 998 1.168 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 116 125 140 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 56.253 49.130 54.688 1. kvartal
 • 24. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat 1. kvartal 24 Året Mill. kroner 2018 2017 2017 Opptjente premier f.e.r. 1.397,6 1.330,0 5.487,6 Påløpne erstatninger f.e.r. -923,5 -845,2 -3.321,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r -331,1 -315,0 -1.327,8 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader -7,4 1,1 5,8 Andre tekniske avsetninger -27,5 -0,9 -68,3 Forsikringsresultat 108,2 170,0 776,2 Netto finansinntekter 13,2 109,6 526,3 Driftsresultat 121,3 282,0 1.311,4 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 121,3 282,0 1.311,4 Skattekostnad -29,2 -49,3 -221,9 Resultat etter skatt 92,2 232,6 1.089,5 1. kvartal
 • 25. ODIN Forvaltning Resultat 1. kvartal 25 1. kv 1. kv Året Beløp i mill. kroner 2018 2017 2017 Forvaltningshonorarer 96,3 88,3 389,8 Sum driftsinntekter 96,3 88,3 389,8 Lønnskostnader -37,7 -33,2 -162,6 Avskrivninger -3,2 -3,1 -12,0 Andre driftskostnader -29,5 -27,7 -111,3 Sum driftskostnader -70,3 -64,0 -285,9 Driftsresultat 26,0 24,3 103,9 Finanskostnader 0,5 0,7 1,7 Resultat før skatt 26,4 25,0 105,7 Skattekostnad -6,5 -6,0 -26,5 Resultat etter skatt 19,9 19,0 79,1

Editor's Notes

 1. Eierskap av selskapene i Alliansesamarbeidet: Du ser SpareBank 1-bankenes eierbrøker i selskapene innenfor Alliansesamarbeidet; SpareBank 1 Gruppen AS og Banksamarbeidet DA under hver banks logo i ppt-foilen. LO er «bare» medeier i SpareBank 1 Gruppen AS (ikke i Banksamarbeidet m. datterselskaper eller de andre selskapene, som er direkte eid av bankene) SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap til 8 datterselskaper, som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Morselskapet utvikler og leverer også produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Høsten 2017 ble selskapene SpareBank 1 Factoring AS og SpareBank 1 Portefølje AS egne selskaper – spunnet ut fra SpareBank 1 Finans, som fra samme høst ble nedlagt. SpareBank 1 Spleis AS ble stiftet januar 2017 og senere overtatt av SpareBank 1 med hensikt å levere folkefinansieringstjenesten Spleis ut i markedet. Fra 1. januar 2018 drives SpareBank 1 Spleis AS som et selvstendig datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Forsikring AS (livselskapet), SpareBank 1 Skadeforsikring AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Gruppen Factoring AS, SpareBank 1 Portefølje AS, Conecto AS, SpareBank 1 Spleis AS, samt 51 % av SpareBank 1 Medlemskort AS. SpareBank 1 Gruppen AS eier også 10% i Banksamarbeidet DA Banksamarbeidet: Leverer forretningsplattformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Banksamarbeidet DA eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under det felles merkevarenavnet «SpareBank 1». Eierbrøkene i selskapene utenfor Alliansesamarbeidet: Eierskapsbrøkene i de 6 selvstendige finansselskapene - utenfor Alliansesamarbeidet - er forskjellige fra bank til bank. Slik er fordelingen: SB1 Betaling: SR-Bank: 19,7% SMN: 19,7% Østlandet:21,2% Nord-Norge: 19,7% SamSpar: 19,7% SB 1 Kredittkort SR-Bank:≈ 18 % SMN: ≈ 18 % Østlandet: ≈ 20 % Nord-Norge: ≈ 18 %   SB 1 Boligkredritt: SR-Bank: ≈ 20 % SMN: ≈ 18 % Østlandet: ≈ 20 % Nord-Norge: ≈ 15 %     SpareBank 1 Næringskreditt:  SR-Bank: ≈ 27 % SMN: ≈ 34 % Hedmark: ≈ 4 % Nord-Norge: ≈ 21 %   SpareBank 1 Markets: SpareBank 1 BV 1,47 % SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,67 % SpareBank 1 Hallingdal Valdres 0,73 % Sparebanken Hedmark 5,81 % SpareBank 1 Lom og Skjåk 0,71 % SpareBank 1 Modum 0,71 % SpareBank 1 Nord-Norge 12,20 % SpareBank 1 Nordvest 0,74 % SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,47 % SpareBank 1 SMN 66,70 % SpareBank 1 SR-Bank ASA 5,56 % SpareBank 1 Søre Sunnmøre 0,74 % Sparebanken Telemark 0,74 % SpareBank 1 Østfold Akershus 1,47 %   BN Bank ASA: SR-Bank: 23,5 % SMN: 33 % Nord-Norge: 23,5 % SamSpar: 20 % For selskapene: SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS og SpareBank 1 Kredittkort AS har bankene såkalt dynamisk eierskap, der eierskapsbrøken varierer med portefølje. For selskapene: SpareBank 1 Betaling AS, BN Bank ASA og SpareBank 1 Markets har bankene statisk eierskap der eierskapsbrøkene ligger fast.