SlideShare a Scribd company logo
1 of 83
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH
GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV)
(3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP
VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT)
(BÀI 6-8)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Đ Ề K I Ể M T R A T I Ế N G A N H
G L O B A L S U C C E S S
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
vectorstock.com/7952634
Unit 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
(VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION)
A. Vocabulary:
*Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới!
Vocabulary Type IPA Vietnamese meaning
1. Heritage (noun) /ˈhɛrɪtɪdʒ/ Di sản
2. Recommend (verb) /ˌrɛkəˈmɛnd/ Gợi ý, đề xuất
3. Mixed heritage (noun) /mɪkst ˈhɛrɪtɪdʒ/ Di sản hỗn hợp
4. Landscape (noun) /ˈlændskeɪp/ Phong cảnh
5. Monument (noun) /ˈmɒnjəmənt/ Đài tưởng niệm
6. Ancient (adjective) /ˈeɪnʃənt/ Cổ xưa
7. Original (adjective) /əˈrɪdʒənl/ Nguyên bản
8. Promote (verb) /prəˈmoʊt/ Quảng bá
9. Folk singing (noun) /foʊk ˈsɪŋɪŋ/ Ca hát dân ca
10. Restore (verb) /rɪˈstɔr/ Phục hồi
11. Historical (adjective) /hɪˈstɔrɪkəl/ Thuộc về lịch sử
12. Historic (adjective) /hɪsˈtɔrɪk/ Có ý nghĩa lịch sử
13. Ordinary people (noun) /ˈɔrdəˌnɛri ˈpipəl/ Người dân thường
14. Floating market (noun) /ˈfloʊtɪŋ ˈmɑrkɪt/ Chợ nổi
15. Souvenir (noun) /ˌsuːvəˈnɪr/ Đồ lưu niệm
16. Appreciate (verb) /əˈpriʃiˌeɪt/ Đánh giá cao
17. Give voice to (idiom) /ɡɪv vɔɪs tuː/ Cho tiếng nói cho
18. Contribute to (verb) /kənˈtrɪbjut tuː/ Đóng góp vào
19. Folk (noun) /foʊk/ Dân gian
20. Tourism (noun) /ˈtʊrɪzəm/ Du lịch
21. World heritage site (noun) /wɜrld ˈhɛrɪtɪdʒ saɪt/ Di sản thế giới
22. Limestone (noun) /ˈlaɪmstoʊn/ Đá vôi
23. Citadel (noun) /ˈsɪtəˌdɛl/ Thành cổ
24. Crowdfunding (noun) /ˈkroʊdˌfʌndɪŋ/ Quyên góp từ cộng đồng
25. Pay a fine (idiom) /peɪ ə faɪn/ Trả tiền phạt
26. Punishment (noun) /ˈpʌnɪʃmənt/ Hình phạt
B. Grammar
I. TO INFINITIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ TO V0)
- Mệnh đề To V0 dùng để
+ Bài tỏ mục đích của việc gì đó:
E.g: Being an environmentalist, she works hard to preserve her local heritages.
(Là một nhà bào vệ môi trường, cô ấy làm việc chăm chỉ để bảo tồn những di sản địa phương của cô ấy)
+ Bổ ngữ cho danh từ hoặc cụm danh từ có số thứ tự, so sánh nhất, có bao gồm các từ (next, only, last,…)
E.g: Emily is always the first person to talk about environmental issues in the conference.
(Emily luôn là người đầu tiên nói về những vấn đề môi trường ở cuộc hội nghị)
- Một số động từ theo sau là To V0:
afford (đủ khả năng ) learn ( học)
agree (đồng ý ) manage (sắp xếp )
appear ( xuất hiện ) mean (ý định )
arrange ( sắp xếp ) need ( cần )
ask ( hỏi ,yêu cầu ) offer (đề nghị )
beg ( nài nỉ , van xin ) plan ( lên kế hoạch )
care ( chăm sóc ) prepare ( chuẩn bị )
claim (đòi hỏi, yêu cầu ) pretend ( giả vờ )
consent ( bằng lòng) promise ( hứa )
decide ( quyết định ) refuse ( từ chối )
demand ( yêu cầu ) seem ( dường như )
deserve ( xứng đáng ) struggle (đấu tranh)
expect ( mong đợi ) swear ( xin thề )
fail ( thất bại ) threaten (đe doạ )
happen (tình cờ) volunteer ( tình nguyện )
hesitate (do dự ) wait (đợi )
hope (hi vọng ) want ( muốn )
intend ( dự định) wish (mong)
instruct ( hướng dẫn,thông báo) would like ( muốn )
UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
TEST 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined
part differs from
Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape
Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. century
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple
Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 5: The government has implemented measures to protect and preserve historical landmarks.
A. polish B. destroy C. maintain D. purchase
Question 6: Exploring cultural heritage sites is becoming a trending activity among tourists.
A. festive B. popular C. ancient D. imperial
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 7: Volunteers are working together to restore an old building that is part of our cultural heritage.
A. renovate B. rebuild C. destruct D. fix
Question 8: A local museum showcases a collection of historical artifacts that tell the story of the
community's heritage.
A. historic B. antique C. modern D. old-fashioned
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of
the following exchanges.
Question 9: Binh is heading to Ninh Kieu Quay but he is lost:
Binh: “Excuse me, can you show me the way to Ninh Kieu Quay?”
The local: "You are near there; you just need to ____________ Ngo Quyen street.”
A. go straight on B. on your right C. go right and left D. go around
Question 10: Thomas gets lost on his way to Cai Rang floating market:
Thomas: "________________________."
The Vietnamese: “Go straight ahead until you reach Cai Son bridge!"
A. Can you book me a Grab car? B. How can I have Cai Rang floating market?
C. Can you show me the way to this place? D. What is the best price for the floating market?
Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction
following questions.
Question 11: Hellen is the first girl proposes the idea of restoring the old temple.
A B C D
Question 12: Encouraging teenagers to appreciate the cultural heritages, they hosted a volunteer organization.
A B C D
Question 13: The historical Imperial City of Hue reflects Vietnam's rich royal heritage.
A A B C D
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual
activity and (14)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the
people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events
such as festivals, death anniversary rituals and (15)____________occasions, “Đờn ca tài tử” is thus
intimately connected (16)____________other cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts.
The performers express their feelings by improvising, ornamenting (17)____________varying the ‘skeletal
melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different
instruments, including the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute,
percussion, monochord and bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two
classical songs. The (18)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from
master instrumentalists and singers to students. Musicians need to study for at least three years
(19)____________the basic instrumental techniques and master the musical modes to express different
moods and emotions. Vocal students study the traditional songs and learn to improvise subtly, using different
ornamentation techniques.
https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/
Question 14: A. natural B. cultural C. historic D. historical
Question 15: A. folk B. trending C. festive D. ancient
Question 16: A. to B. for C. by D. with
Question 17: A. but B. or C. yet D. and
Question 18: A. performing B. perform C. performance D. performed
Question 19: A. learn B. learning C. to learn D. to learning
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the questions.
Cai Rang floating market is located on Cai Rang River, Cai Rang district in Can Tho city. It is about 5 km
away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay by motorbike and 30
minutes away by boat. The market is about 500m away from Cai Rang Bridge, following Vo Tanh Road to
Ba Lang canal towards Phong Dien district.
Cai Rang floating market is famous for its unique and interesting elements. Here, the simplicity and
genuine beauty of the floating market remain intact from time to time even though the trade activities are
always bustling daily with customers from everywhere. In 2016, Cai Rang floating market was recognized
as a national intangible cultural heritage. Cai Rang Floating Market is one of the most interesting tourist
attractions in Can Tho city. It is also selected as one of the five most beautiful floating markets in Asia by
Youramazingplaces.com - a tourism website.
The best time to visit the floating market is from 5am to 8am because this is the most bustling and busiest
moment of the market. Early in the morning, hundreds of boats gather to buy and sell goods in crowds. The
most distinctive feature of the floating market is probably the bamboo pole called “Cây Bẹo”, a unique way
to advertise goods. “Cây Bẹo” is a bamboo with a length of 3m - 5m hanging all kinds of goods to invite
buyers. A forest of “Cây Bẹo”, hanging all kinds of agricultural products, vibrating under the undulating
waves of boats, is an interesting scene, leaving an unforgettable impression to every visitor.
https://www.cantho.gov.vn
Question 20: What is the best title for the passage?
A. Cai Rang floating market in Can Tho city. B. “Cây Bẹo” – an unique feature of the floating market.
C. The national intangible cultural heritage. D. Where does Cai Rang floating market locate?
Question 21: According to the passage, how can we commute from Ninh Kieu Quay to Cai Rang floating
market?
A. go by bus or by motorbike B. go by motorbike or by boat
C. go by plane or by boat D. go by plane or by motorbike
Question 22: What is the ideal time for visiting Cai Rang floating market?
A. 5.30a.m B. 9a.m C. 7p.m D. 8p.m
Question 23: The word " intangible " in the 2nd
paragraph is closet in meaning to _________.
A. nonphysical B. touchable C. ancient D. folk
Question 24: The word "It" in the 2rd
paragraph refers to _________.
A. the state B. the tourist C. the city D. the site
Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned:
A. In Cai Rang floating market, “Cây Bẹo” can be 4.5m in length.
B. There are more than 100 boats gather around Cai Rang floating market every morning.
C. Currently, Cai Rang floating market is located far away from Cai Rang Bridge.
D. It takes around 15 minutes to travel from Ninh Kieu quay to Cai Rang floating market by motorbike.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 26: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different
communities.
A. onto B. about C. into D. for
Question 27: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________.
A. citadel B. complex C. monument D. temple
Question 28: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other
provinces.
A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged
Question 29: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese
heritage.
A. heritage B. landscape C. limestone D. complex
Question 30: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market.
A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited
Question 31: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry.
A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art
Question 32: When visiting Ong Temple, I burnt some incenses ________ for my future path of love.
A. to wish B. wishing C. for wish D. wished
Question 33: Many _________ files were gone when my laptop got broken.
A. trending B. historic C. historical D. ancient
Question 34: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next
generation.
A. blood B. silk C. torch D. light
Question 35: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of
Vietnamese heritage.
A. in B. on C. at D. out
Question 36: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage.
A. cultural B. natural C. mixed D. complex
Question 37: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations.
A. have B. make C. present D. lead to
Question 38: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects.
A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State
Question 39: Marleen is the only girl ________ her opinion about going to historical sites.
A. to raise B. raising C. raised D. raises
Question 40: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________.
A. cost B. money C. finance D. fine
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals.
Question 1: Local communities actively participate in the _________________ of their cultural treasures.
(PRESERVE)
Question 2: Visitors can explore the _________________ Cu Chi Tunnels, a remnant of the Vietnam War.
(HISTORY)
Question 3: Tet, the Vietnamese New Year _________________, is a joyful celebration of heritage.
(FESTIVE)
Question 4: Tradi onal cra s, like conical hat making, deserve _________________ for their ar stry.
(APPRECIATE)
Question 5: The _________________ of traditional musical instruments keeps cultural practices alive.
(RESTORE)
Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings:
Question 1: He spends 5 hours doing research about Vietnamese cultural heritages.
‡ It takes ____________________________________________________________________.
Question 2: My purpose of going aboard is exploring more about foreigners’ heritages.
‡ I go abroad _________________________________________________________________.
Question 3: I we join hands together, we definitely can restore that old temple.
‡ It is possible ________________________________________________________________.
Question 4: We were unsuccessful in raising people awareness about conserving the heritage sites.
‡ We failed __________________________________________________________________.
Question 5: Today, no one stepped in Binh Thuy ancient house before Marry.
‡ Today, Marry was ____________________________________________________________.
Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses:
Question 1: We raise crowdfunding. We want to restore the local heritage site.
‡ ____________________________________________________________________________.
Question 2: Peter took a trip to Can Tho. He wished to enjoy the floating market.
‡ ____________________________________________________________________________.
Question 3: They earned a lot of money last year. They desired to visit Hue Imperial City.
‡ ____________________________________________________________________________.
THE END.
UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
TEST 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined
part differs from
Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape
A. /ˈeɪnʃənt/
B. /ˈloʊkəl/
C. /kriˈeɪt/
D. /ˈlændskeɪp/
Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. century
A. /ˈherɪtɪdʒ/
B. /ˈfestɪvəl/
C. /ˈsɪtədəl/
D. /ˈsentʃəri/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple
A. /ˈkɒmpleks/
B. /ˈfestɪv/
C. /prɪˈzɜːrv/
D. /ˈtempəl/
Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding
A. /pəˈfɔːrməns/
B. /ˈherɪtɪdʒ/
C. /ˈmɒnjʊmənt/
D. /ˈkrəʊdfʌndɪŋ/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 5: The government has implemented measures to protect and preserve historical landmarks.
A. polish B. destroy C. maintain D. purchase
Chính phủ đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và bảo tồn các di tích lịch sử.
A. đánh bóng B. phá hủy C. duy trì D. mua hàng.
Question 6: Exploring cultural heritage sites is becoming a trending activity among tourists.
A. festive B. popular C. ancient D. imperial
Khám phá các di sản văn hóa đang trở thành một hoạt động xu hướng của khách du lịch.
A. lễ hội B. phổ biến C. cổ xưa D. đế quốc
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 7: Volunteers are working together to restore an old building that is part of our cultural heritage.
A. renovate B. rebuild C. destruct D. fix
Các tình nguyện viên đang làm việc củng nhau để khôi phục một tòa nhà cũ là một phần di sản văn hóa
của chúng tôi.
A. đổi mới B. xây dựng lại C. phá hủy D. sửa chữa
Question 8: A local museum showcases a collection of historical artifacts that tell the story of the
community's heritage.
A. historic B. antique C. modern D. old-fashioned
Bảo tàng địa phương trưng bày bộ sưu tập hiện vật lịch sử kể câu chuyện về di sản của cộng đồng. A.
lịch sử B. cổ C. hiện đại D. lỗi thời
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of
the following exchanges.
Question 9: Binh is heading to Ninh Kieu Quay but he is lost:
Binh: “Excuse me, can you show me the way to Ninh Kieu Quay?”
The local: "You are near there; you just need to ____________ Ngo Quyen street.”
A. go straight on B. on your right C. go right and left D. go around
Bình đang đi đến Bến Ninh Kiều nhưng bị lạc:
Bình: "Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Bến Ninh Kiều được không?"
Người dân địa phương: “Anh ở gần đó, anh chỉ cần _______ đường Ngô Quyền.”
A. đi thẳng B.bền phải của bạn C. rẽ phải và trái D. đi vòng quanh
Người dân địa phương cho biết Bình đã ở gần Bển Ninh Kiều và chỉ cần tiếp tục di chuyển về phía trước
“go straight on”, Điều này có nghĩa là Bình không cần rẽ phải, rẽ trái hay đi vòng; anh chỉ cần tiếp tục đi
theo hướng hiện tại là đến Bến Ninh Kiều.
Các đáp án còn lại:
B(không thể nói on your right Ngo Quyen street
C (câu nói không phù hợp nghĩa)
D (không phù hợp ngữ cảnh)
Question 10: Thomas gets lost on his way to Cai Rang floating market:
Thomas: "________________________."
The Vietnamese: “Go straight ahead until you reach Cai Son bridge!"
A. Can you book me a Grab car? B. How can I have Cai Rang floating market?
C. Can you show me the way to this place? D. What is the best price for the floating market?
Thomas bị lạc trên đường đi chợ nổi Cái Răng:
Thomas: “_____________.”
Người Việt: “Đi thẳng tới cầu Cái Sơn!"
A. Bạn có thể đặt cho tôi một chiếc xe Grab được không?
B. Làm sao để có được chợ nổi Cái Răng?
C. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến nơi này được không?
D. Giá tốt nhất cho thị trường nổi là bao nhiêu?
Thomas đang bị lạc và muốn hỏi người Việt về cách đường để đến chợ nổi Cái Răng. Câu hỏi phản ánh
nhu cầu của anh ấy cần sự hướng dẫn đường đi, và câu trả lời có sẵn cung cấp một chỉ dẫn rõ ràng bằng
cách nói: "Đi thẳng tới cầu Cái Sơn!"
Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction
following questions.
Question 11: Hellen is the first girl proposes the idea of restoring the old temple.
A B C D
The first + to V0
Hellen là cô gái đầu tiên đề xuất ý tưởng khôi phục lại ngôi chùa cũ.
Question 12: Encouraging teenagers to appreciate the cultural heritages, they hosted a volunteer organization.
A B C D
Để khuyến khích thanh thiếu niên đánh giá cao các di sản văn hóa, họ đã tổ chức một tổ chức tình
nguyện. Xét về nghĩa, encouraging nên được đổi thành “to encourage" mang nghĩa của 1 to- infinitive
clause mang nghĩa chỉ mục đích “để làm gì đó”
Question 13: The historical Imperial City of Hue reflects Vietnam's rich royal heritage.
A A B C D
Dùng tính từ "histotical" (thuộc về lịch sử) ở ngữ cảnh này là chưa phù hợp lắm, phù hợp nhất phải là từ
"historic" (mang ý nghĩa lịch sử) vì Imperial City of Hue là một ( nơi thiêng liêng mang ý nghĩa lịch sử sâu
sắc.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual
activity and (14)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the
people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events
such as festivals, death anniversary rituals and (15)____________occasions, “Đờn ca tài tử” is thus
intimately connected (16)____________other cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts.
The performers express their feelings by improvising, ornamenting (17)____________varying the ‘skeletal
melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different
instruments, including the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute,
percussion, monochord and bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two
classical songs. The (18)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from
master instrumentalists and singers to students. Musicians need to study for at least three years
(19)____________the basic instrumental techniques and master the musical modes to express different
moods and emotions. Vocal students study the traditional songs and learn to improvise subtly, using different
ornamentation techniques.
https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/
Question 14: A. natural B. cultural C. historic D. historical
Dựa vào nghĩa của câu thì đáp án B "cultural heritage" (di sản văn hóa) là hợp lí nhất vì "đờn ca tài từ”
chính xác nhất là một di sản văn hóa.
Question 15: A. folk B. trending C. festive D. ancient
A. dân gian B. xu hướng C. lễ hội D. cổ xưa
Performed at numerous events such as festivals, death anniversary rituals festive occasions (Được biểu diễn
tại nhiều sự kiện như lễ hội, nghi lễ giỗ và các dịp lễ hội)
Question 16: A. to B. for C. by D. with
Connect with: kết nối với
Question 17: A. but B. or C. yet D. and
Dựa vào nghĩa của câu:
The performers express their feelings by improvising, ornamenting and varying the ‘skeletal melody’ and
main rhythmic patterns of these pieces. (Những người biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng
biến, trang trí và thay đổi ‘giai điệu xương’ và các mẫu nhịp điệu chính của những tác phẩm này.)
Question 18: A. performing B. perform C. performance D. performed
Cụm từ: Performing art: thuật biểu diễn
Question 19: A. learn B. learning C. to learn D. to learning
Dựa vào nghĩa của câu ta thấy ý của câu vân đang muốn chỉ "mục đích” nên ta dùng to-infinitive clause
DỊCH BÀI ĐỌC
Là một loại hình nghệ thuật âm nhạc vừa có nguồn gốc bác học vừa mang tính dân gian, Đờn ca tài tử là một
phần không thể thiếu trong sinh hoạt tinh thần và di sản văn hóa của người dân miền Nam Việt Nam. Âm
nhạc, ca hát gợi lên cuộc sống, lao động của người dân trên mảnh đất, dòng sông vùng đồng bằng sông Cửu
Long. Được biểu diễn trong nhiều sự kiện như lễ hội, lễ giỗ và các dịp lễ hội. Đờn ca tài tử vì thế gắn liền
mật thiết với các phong tục, tập quán văn hóa, truyền thống truyền miệng và thủ công mỹ nghệ khác. Những
người biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng biến, trang trí và thay đổi 'giai điệu xương’ và các
mẫu nhịp điệu chính của những tác phẩm này. “Đờn ca tài tử” được chơi trên nhiều loại nhạc cụ khác nhau,
bao gồm đàn nguyệt, đàn violon hai dây, đàn tam thập lục, đàn luýt, bộ gõ, đàn bầu và sáo trúc. Tiết mục
của nó dựa trên 20 bài hát chính và 72 bài hát cổ điển. Nghệ thuật biểu diễn được truyền miệng, dựa trên
sự bắt chước, từ các nhạc công và ca sĩ bậc thầy đến học trò. Các nhạc sĩ cần phải học ít nhất ba năm để
học các kỹ thuật chơi nhạc cụ cơ bản và nắm vững các thể thức âm nhạc để thể hiện những tâm trạng và
cảm xúc khác nhau. Học sinh thanh nhạc nghiên cứu các bài hát truyền thống và học cách ứng biển một
cách tính tế, sử dụng các kỹ thuật trang trí khác nhau.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the questions.
Cai Rang floating market is located on Cai Rang River, Cai Rang district in Can Tho city. It is about 5 km
away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay by motorbike and 30
minutes away by boat. The market is about 500m away from Cai Rang Bridge, following Vo Tanh Road to
Ba Lang canal towards Phong Dien district.
Cai Rang floating market is famous for its unique and interesting elements. Here, the simplicity and
genuine beauty of the floating market remain intact from time to time even though the trade activities are
always bustling daily with customers from everywhere. In 2016, Cai Rang floating market was recognized
as a national intangible cultural heritage. Cai Rang Floating Market is one of the most interesting tourist
attractions in Can Tho city. It is also selected as one of the five most beautiful floating markets in Asia by
Youramazingplaces.com - a tourism website.
The best time to visit the floating market is from 5am to 8am because this is the most bustling and busiest
moment of the market. Early in the morning, hundreds of boats gather to buy and sell goods in crowds. The
most distinctive feature of the floating market is probably the bamboo pole called “Cây Bẹo”, a unique way
to advertise goods. “Cây Bẹo” is a bamboo with a length of 3m - 5m hanging all kinds of goods to invite
buyers. A forest of “Cây Bẹo”, hanging all kinds of agricultural products, vibrating under the undulating
waves of boats, is an interesting scene, leaving an unforgettable impression to every visitor.
https://www.cantho.gov.vn
Question 20: What is the best title for the passage?
A. Cai Rang floating market in Can Tho city. B. “Cây Bẹo” – an unique feature of the floating market.
C. The national intangible cultural heritage. D. Where does Cai Rang floating market locate?
Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là gì?
A. Chợ nổi Cái Răng ở thành phố Cần Thơ. (câu này oke)
B. Cây bẹo - nét độc đáo của chợ nổi. (lỗi tương tự câu D luôn, nghĩa chưa bao hàm được hết bài đọc)
C. Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. (nghĩa quá rộng, bài chỉ nói vòng vòng về chợ nổi Cái Răng mà
thôi)
D. Chợ nổi Cái Răng nằm ở đâu? (chủ để quá hẹp, bài còn nói về những yếu tố khác của chợ nổi cái răng
nữa mà!)
Tải bản word trên website Tailieuchuan.vn để được bảo hành tài liệu
Question 21: According to the passage, how can we commute from Ninh Kieu Quay to Cai Rang floating
market?
A. go by bus or by motorbike B. go by motorbike or by boat
C. go by plane or by boat D. go by plane or by motorbike
Theo đoạn văn, chúng ta có thể đi từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng bằng cách nào?
A. đi bằng xe buýt hoặc bằng xe lửa
B. đi bằng xe máy hoặc thuyền
C. đi bằng máy bay hoặc bằng thuyền
D. đi bằng máy bay hoặc xe máy
Cai Rang floating market is located on Cai Rang River, Cai Rang district in Can Tho city, It is about 5 km
away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay by motorbike and
30 minutes away by boat.
Question 22: What is the ideal time for visiting Cai Rang floating market?
A. 5.30a.m B. 9a.m C. 7p.m D. 8p.m
The best time to visit the floating market is from 5am to 8am because this is the most bustling and busiest
moment of the market.
Question 23: The word " intangible " in the 2nd
paragraph is closet in meaning to _________.
A. nonphysical B. touchable C. ancient D. folk
Intangible (adj): phi vật thể = nonphysical (phi vật chất, không chạm vào được)
Từ "vô hình" ở đoạn 2 có nghĩa gần gũi nhất với _______.
A. phi vật lý B. có thể chạm được C. cổ xửa D. dân gian
Question 24: The word "It" in the 2rd
paragraph refers to _________.
A. the state B. the tourist C. the city D. the site (địa điểm)
Cai Rang Floating Market is one of the most interesting tourist attractions in Can Tho city. It is also
selected as one of the five most beautiful floating markets in Asia by Youramazingplaces.com - a tourism
website.
(Chợ nổi Cái Răng là một trong những địa điểm du lịch thú vị nhất ở thành phố Cần Thơ, Nơi đây còn
được website du lịch Youramazingplaces.com bình chọn là một trong 5 chợ nổi đẹp nhất châu Á.)
Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned:
A. In Cai Rang floating market, “Cây Bẹo” can be 4.5m in length.
"Cây Bẹo" is a bamboo with a length of 3m -5m hanging all kinds of goods to invite buyers.
A. Ở chợ nổi Cái Răng, cây bẹo có thể dài tới 4,5m.
Cây bẹo là một cây tre có chiều dài từ 3m - 5m treo đủ loại hàng hóa để mời gọi người mua.
B. There are more than 100 boats gather around Cai Rang floating market every morning.
Early in the morning, hundreds of boats gather to buy and sell goods in crowds.
B. Có hơn 100 chiếc thuyền tụ tập quanh chợ nổi Cái Răng vào mỗi buổi sáng.
Từ sáng sớm, hàng trăm ghe thuyền tụ tập mua bán hàng hóa tấp nập.
C. Currently, Cai Rang floating market is located far away from Cai Rang Bridge.
C. Hiện nay chợ nổi Cái Răng nằm cách xa cầu Cái Răng. (thông tin này không được đề cập)
D. It takes around 15 minutes to travel from Ninh Kieu quay to Cai Rang floating market by motorbike.
It is about 5 km away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay
by motorbike
D. Từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng mất khoảng 15 phút đi xe máy.
Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5 km và cách bến Ninh Kiều khoảng 15 phút đi xe máy
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 26: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different
communities.
A. onto B. about C. into D. for
Learn about: học về gì đó, tìm hiểu về gì đó
Các trường học tổ chức các sự kiện văn hóa để học sinh tìm hiểu về di sản của các cộng đồng khác nhau.
Question 27: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________.
A. citadel B. complex C. monument D. temple
Ở Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một _______ nổi bật.
A. thành B. phức hợp C. tượng đài D. đền, tháp
Question 28: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other
provinces.
A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged
Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy về câu đầu là về câu chỉ mục địch, nên cần to-infinitve clause để diễn tả.
Để khuyến khích thanh thiếu niên tìm hiểu di sản địa phương, trường đại học Cần Thơ tổ chức một số
chuyến đi đến các tỉnh khác.
Question 29: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese
heritage.
A. heritage B. landscape C. limestone D. complex
Cố đô Huế là một _______ lớn đại diện cho sự tráng lệ của di sản Việt Nam.
A. di sản B. cảnh quan C. đá vôi D. khu phức hợp
Question 30: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market.
A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited
The first To-infinitive clause
Đối với những người mới đến, địa điểm đầu tiên để ghé thăm ở Cần Thơ chính là chợ nổi Cái Răng nhộn
nhịp.
Question 31: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry.
A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art
Đờn Ca Tài Tử là một ca khúc ______ truyền thống của Việt Nam kết hợp giữa âm nhạc và thơ ca.
A. gây quỹ cộng đồng B. di sản văn hóa C. kiến trúc cổ D. nghệ thuật biểu diễn
Question 32: When visiting Ong Temple, I burnt some incenses ________ for my future path of love.
A. to wish B. wishing C. for wish D. wished
Dựa vào nghĩa ta thấy về câu đang chỉ mục đích của việc "burnt some incenses" (đốt nhang)
Khi đến chùa Ông, tôi đã thắp vài nén nhang mong cho con đường tình duyên tương lai của mình.
Question 33: Many _________ files were gone when my laptop got broken.
A. trending B. historic C. historical D. ancient
Adj + Noun
Dựa vào nghĩa, đây chỉ là các file tư liệu về lịch sử bình thường, không mang giá trị lịch sử.
Nhiều tập tin lịch sử đã biến mất khi máy tính xách tay của tôi bị hỏng.
Question 34: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next
generation.
A. blood B. silk C. torch D. light
Idioms: pass the tourch: truyền lại giá trị hay việc gì đó quan trọng
May áo dài rực rỡ sắc màu là một cách hay để truyền ngọn đuốc bản sắc văn hóa cho thế hệ sau.
Question 35: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of
Vietnamese heritage.
A. in B. on C. at D. out
Result in: dẫn đến việc
Bảo tồn các nghề thủ công truyền thống có thể dẫn đến việc tiếp nối các khía cạnh quan trọng của di sản Việt
Nam.
Question 36: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage.
A. cultural B. natural C. mixed D. complex
Natural heritage: di sản văn hóa
Đồng bằng sông Cửu Long là một ví dụ điển hình về di sản văn hóa đa dạng của Việt Nam.
Question 37: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations.
A. have B. make C. present D. lead to
Cụm từ: present a challenge: thách thức
Bảo tồn di sản có thể là một thách thức đối với nhiều quốc gia.
Question 38: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects.
A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State
________ giúp bảo vệ và khôi phục di sản bằng cách quyên tiền cho các dự án văn hóa.
A. Đá vôi B. Huy động vốn cộng đồng C. Thung lũng D. Bang
Question 39: Marleen is the only girl ________ her opinion about going to historical sites.
A. to raise B. raising C. raised D. raises
The only + to V0
Marleen là cô gái duy nhất nêu quan điểm của mình về việc đi tham quan các di tích lịch sử.
Question 40: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________.
A. cost B. money C. finance D. fine
Cụm từ: pay a fine: trả tiền phạt
Du khách nên cẩn thận không xả rác tại các khu di sản, nếu không có thể phải nộp phạt.
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals.
Question 1: Local communities actively participate in the PRESERVATION of their cultural treasures.
(PRESERVE)
Mạo từ + danh từ → PREVERVE (V)→ PRESERVATION (N)
Cộng đồng địa phương tích cực tham gia vào việc bảo tồn kho tàng văn hóa của họ.
Question 2: Visitors can explore the HISTORIC Cu Chi Tunnels, a remnant of the Vietnam War.
(HISTORY)
Mạo từ + tính từ + danh từ
The historic Cu Chi Tunnels
→HISTORY (N) → HISTORIC (ADJ)
Du khách có thể khám phá Địa đạo Củ Chi mang tính lịch sử, tàn tích của Chiến tranh Việt Nam.
Question 3: Tet, the Vietnamese New Year FESTIVAL, is a joyful celebration of heritage. (FESTIVE)
→FESTIVE (ADJ) → FESTIVAL (N)
Tết, Tết Nguyên đán của người Việt, là một lễ kỷ niệm vui tươi của di sản.
Question 4: Traditional crafts, like conical hat making, deserve APPREICIATION for their artistry.
(APPRECIATE)
Deserve (xứng đáng được) cái gì đó (danh từ)
→APPRECIATE (V) → APPREICIATION (N)
Các nghề thủ công truyền thống, như nghề làm nón lá, xứng đáng được đánh giá cao về tính nghệ thuật.
Question 5: The RESTORATION of traditional musical instruments keeps cultural practices alive.
(RESTORE)
Mao từ + danh từ
RESTORE (V) ‡ RESTORATION (N)
Việc khôi phục các nhạc cụ truyền thống giúp duy trì các hoạt động văn hóa.
Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings:
Question 1: He spends 5 hours doing research about Vietnamese cultural heritages.
‡ It takes ____________________________________________________________________.
HIM 5 HOURS TO DO RESEARCH ABOUT VIETNAMESE CULTURAL HERITAGES.
Anh dành 5 giờ để nghiên cứu về di sản văn hóa Việt Nam.
NÓ TỐN ANH ẤY 5 GIỜ ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ DỊ SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM.
Question 2: My purpose of going aboard is exploring more about foreigners’ heritages.
‡ I go abroad _________________________________________________________________.
TO EXPLORE MORE ABOUT FOREIGNERS' HERITAGES.
Mục đích đi nước ngoài của tôi là khám phá thêm về di sản của người nước ngoài.
Tôi ra nước ngoài ĐỂ KHÁM PHÁ THÊM VỀ DI SẢN CỦA NGƯỜI NGOÀI.
Question 3: I we join hands together, we definitely can restore that old temple.
‡ It is possible ________________________________________________________________.
FOR US TO RESTORE THAT OLD TEMPLE IF WE JOIN HANDS TOGETHER.
Nếu chúng ta chung tay, nhất định chúng ta có thể khôi phục lại ngôi chùa cổ đó.
CHÚNG TA CÓ THỂ KHÔI PHỤC CHÙA CỔ NẾU CHÚNG TA CHUNG TAY NHAU.
Question 4: We were unsuccessful in raising people awareness about conserving the heritage sites.
‡ We failed __________________________________________________________________.
TO RAISE PEOPLE'S AWARENESS ABOUT CONSERVING THE HERITAGE SITES.
Chúng tôi đã không thành công trong việc nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo tồn các di sản.
Chúng ta đã thất bại trong việc NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BẢO TỒN CÁC
ĐỊA ĐIỂM DI SẢN.
Question 5: Today, no one stepped in Binh Thuy ancient house before Marry.
‡ Today, Marry was ____________________________________________________________.
THE FIRST PERSON TO STEP IN BINH THUY ANCIENT HOUSE.
Ngày nay chưa có ai bước chân vào nhà cổ Bình Thủy trước ngày cưới.
Hôm nay Marry là NGƯỜI ĐẦU TIÊN BƯỚC VÀO NHÀ CỔ BÌNH THỦY.
Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses:
Question 1: We raise crowdfunding. We want to restore the local heritage site.
‡ ____________________________________________________________________________.
WE RAISE CROWDFUNDING TO RESTORE THE LOCAL HERITAGE SITE.
Chúng tôi gây quỹ cộng đồng. Chúng tôi muốn khôi phục lại di sản địa phương.
CHÚNG TÔI Gây quỹ CỘNG ĐỒNG ĐỂ KHÔI PHỤC ĐỊA ĐIỂM DI SẢN ĐỊA PHƯƠNG.
Question 2: Peter took a trip to Can Tho. He wished to enjoy the floating market.
‡ ____________________________________________________________________________.
PETER TOOK A TRIP TO CAN THO TO ENJOY THE FLOATING MARKET.
Peter đã có một chuyến đi đến Cần Thơ. Anh muốn được tận hưởng chợ nổi.
PETER ĐẾN CẦN THƠ ĐỂ TẬN HƯỞNG CHỢ NỔI.
Question 3: They earned a lot of money last year. They desired to visit Hue Imperial City.
‡ ____________________________________________________________________________.
THEY SAVED A LOT OF MONEY LAST YEAR TO VISIT HUE IMPERIAL CITY.
Họ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền vào năm ngoái. Họ mong muốn được đến thăm Hoàng thành Huế.
HỌ ĐÃ TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU TIỀN NĂM ngoái ĐỂ THAM QUAN THÀNH PHỐ HUẾ.
THE END.
UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
TEST 2
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined
part differs from
Question 1: A. temple B. restore C. festive D. trending
Question 2: A. complex B. local C. central D. culture
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. citadel B. festival C. crowdfunding D. historic
Question 4: A. restore B. landscape C. limestone D. complex
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 5: I am grateful for the traditions passed down to the younger generations.
A. restore B. decipher C. appreciate D. understand
Question 6: The penalty for damaging or stealing artifacts from Vietnam's heritage sites is severe.
A. intensity B. fine C. valley D. finance
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 7: I enjoy listening to Vietnamese folk music, which reflects the country's rich cultural heritage.
A. modern B. ballad C. traditional D. genre
Question 8: I enjoy learning about the customs and traditions of the imperial era in Vietnamese history.
A. royal B. fancy C. luxury D. ordinary
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of
the following exchanges.
Question 9: Binh is finding the ways to Binh Thuy Ancient House:
Binh : “My phone is dead, ___________________________________”
The local: "Sure, you just need to go along Le Hong Phong Street, it’s on your left.”
A. Please tell me is Binh Thuy Ancient House near here?
B. Can you tell me the way to Binh Thuy Ancient House?
C. Which is the best way to arrive in Binh Thuy Ancient House?
D. Go along the highway then turn right at the roundabout!
Question 10: Preet is shown the way to Vincom Plaza Xuan Khanh by a local person:
A Vietnamese: “Walk past the big TP Bank over there, you will see Vincom Plaza Xuan Khanh.”
Preet: “___________________"
A. I appreciate your help! B. Pardon me! C. Oh, really? D. I can’t believe that.
Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction
following questions.
Question 11: Jamie was the last person getting on the bus after the trip to Ong Temple.
A B C D
Question 12: The key to enjoy Vietnamese cuisine is trying a variety of traditional dishes.
A B C D
Question 13: It took us three hours getting to Ha Long Bay from Da Nang by bus.
A B C D
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Major cities in developing countries face similar issues related to high development pressure, a lack of
concern for (1)_____________, and little or no public participation in the decision-making process in urban
development and conservation (Kong and Yeoh, 1994, Steinberg, 1996). Decisions (2)_____________
heritage conservation in Hong Kong have (3)_____________been dominated by experts and technocrats
since the establishment of the first heritage legislation in 1976, and public participation has been considered
insignificant. Since the change in sovereignty in 1997, the majority of Hong Kong’s people have become
increasingly attached to (4)_____________heritage and have actively sought their right (5)_____________
in city development and heritage conservation matters. (6)_____________, proper and effective consultation
process in heritage conservation has yet to be established and enhanced.
https://www.sciencedirect.com
Question 14: A. performing art B. limestone C. cultural heritage D. historic temple
Question 15: A. in B. on C. at D. of
Question 16: A. tradition B. traditional C. traditionalist D. traditionally
Question 17: A. restoring B. appreciating C. restricting D. commuting
Question 18: A. participated B. participating C. to participate D. participate
Question 19: A. Therefore B. Although C. Given that D. However
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the questions.
Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive
experience. While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque
scenery, and don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small
accumulation of sand brought in by the river.
Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple
continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds
to the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting
either early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable
during these times.
It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing
for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the
adjacent area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage
and cultural significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the
temple's guidelines.
Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its
tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit
destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture.
https://www.tripadvisor.com
Question 20: What is the best title for the passage?
A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda.
C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting
Question 21: Except for Ong Pagoda, the author also suggests visiting which destination in paragraph 1?
A. Can Tho Mini Beach B. Can Tho Grand Prison
C. Binh Thuy Ancient House D. Gian Gua historic site
Question 22: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda?
A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m
Question 23: The word " appreciate" in the 3rd
paragraph is closet in meaning to _________.
A. value B. thank C. understand D. study
Question 24: The word "It" in the 2rd
paragraph refers to _________.
A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s
Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned:
A. There are many incense rings in Ong Pagoda.
B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay.
C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot.
D. There are some regulations in Ong Pagoda.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 26: Traditional clothing like the "Ao Dai" is often passed _______ as a cherished family heirloom.
A. from B. with C. down D. upon
Question 27: The ________ in Hue is a famous historical site that attracts visitors from around the world.
A. citadel B. heritage C. landscape D. state
Question 28: ___________ a perfect trip to famous heritages, they visited many tourism websites.
A. Planning B. To plan C. To planning D. Planned
Question 29: Vietnam's __________ caves, such as those in Phong Nha-Ke Bang National Park, are visited
frequently by travelers for their natural beauty.
A. heritage B. imperial C. limestone D. valley
Question 30: Mohamed was the last person ________ about the secret of Pyramids.
A. knowing B. to know C. knew D. to knowing
Question 31: _________ is a modern way to support projects aimed at preserving Vietnam's heritage.
A. Crowdfunding B. Natural heritage C. Historic monument D. Performing art
Question 32: It's essential for us ____________ the Vietnam's cultural heritages.
A. preserving B. preserve C. to preserve D. preserved
Question 33: Exploring ancient temples and pagodas has become a ________ activity for tourists who visit
the Mekong Delta.
A. trending B. festive C. folk D. ancient
Question 34: Even though I live in a different country, my roots ______ deep, and I always celebrate the
traditions of my heritage.
A. fly B. walk C. run D. grow
Question 35: Quin always concerned about the group project, but he never gave voice _____ it.
A. for B. at C. in D. to
Question 36: Temple of Literature in Hanoi is a prime example of Vietnam's unique _______ heritage.
A. cultural B. natural C. mixed D. complex
Question 37: Muong Hoa ______ in Sapa is a famous tourist attraction as it lays between various
picturesque mountains.
A. hills B. highland C. valley D. state
Question 38: Crowdfunding helps protect and _______ heritage by raising money for cultural projects.
A. propose B. restore C. preserves D. promote
Question 39: Emma works hard _______ the trip to Vietnamese heritages.
A. afford B. affording C. to affording D. to afford
Question 40: The ______ of Ha Long Bay is being restored after being exploited to attract more tourist.
A. folk B. citadel C. trend D. state
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals.
Question 1: Learning about Vietnam's heritage helps me _________________ the depth of its cultural
richness. (APPRECIATION).
Question 2: The traditional Vietnamese dance in Hue Citadel was performed _________________ by the
royal dancers. (IMPERIAL)
Question 3: Don Ca Tai Tu is a _________________ form of performing art in Viet Nam. (HERITAGE)
Question 4: In Vietnam, we can find _________________ built temples that tell stories of the country's rich
heritage. (ANCIENT)
Question 5: The elders play a crucial role in the _________________ of traditional stories and customs.
(PRESERVE)
Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings:
Question 1: They spent 4 hours traveling from Da Nang to Hoi An.
>It takes ____________________________________________________________________.
Question 2: My parents let me go with my friends to Trang An Landscape Complex
>I am ____________________________________________________________________.
Question 3: He paused the video games to go outside with his friends.
>He stopped ________________________________________________________________.
Question 4: Allen is very excited about experiencing Sothern Vietnamese culture in Cai Rang floating market.
>We failed __________________________________________________________________.
Question 5: No one knows about the secret of Stonehenge in England except for Anthony.
>Anthony ___________________________________________________________________.
Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses:
Question 1: Alec learns a lot about culture. He wishes to become a cultural conservationist.
>____________________________________________________________________________.
Question 2: Timothy paid a visit to Mekong Delta. He wanted to listen to Don Ca Tai Tu.
>____________________________________________________________________________.
Question 3: They dressed nicely. They desired to take some pictures in Hue Imperial City.
>____________________________________________________________________________.
THE END.
UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
TEST 2
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined
part differs from
Question 1: A. temple B. restore C. festive D. trending
A. /ˈtempəl/ B. /rɪˈstɔːr/ C. /ˈfestɪv/ D. /trendiη/
Question 2: A. complex B. local C. central D. culture
A. /ˈkɒmpleks/ B. /ˈləʊkəl/ C. /ˈsentrəl/ D. /ˈkʌltʃə/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other
three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. citadel B. festival C. crowdfunding D. historic
A. /'sɪtədəl/ B. /'festɪvəl/ C. /'kraʊd, fʌndıη/ D. /hɪ'stɒrɪk/
Question 4: A. restore B. landscape C. limestone D. complex
A. /rɪ'stɔː/ B. /'lændskeɪp/ C. /'laɪmstəʊn/ D. /'kɒmpleks/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 5: I am grateful for the traditions passed down to the younger generations.
A. restore B. decipher C. appreciate D. understand
Be grateful for = appreciate (biết ơn, hiểu rõ giá trị)
Tôi biết ơn những truyền thống được truyền lại cho thế hệ trẻ.
A. khôi phục B. giải mã C. hiểu ro giá trị D. hiểu
Question 6: The penalty for damaging or stealing artifacts from Vietnam's heritage sites is severe.
A. intensity B. fine C. valley D. finance
Penalty = fine (hình phạt, khoảng tiền phạt)
Hình phạt đối với hành vi làm hư hỏng, trộm cắp hiện vật ở di sản Việt Nam là rất nghiêm khắc.
A. cường độ B. tiền phạt C. thung lũng D. tài chính
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to
the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 7: I enjoy listening to Vietnamese folk music, which reflects the country's rich cultural heritage.
A. modern B. ballad C. traditional D. genre
Folk (dân gian) # modern (hiện đại)
Tôi thích nghe nhạc dân gian Việt Nam, nó phản ánh di sản văn hóa phong phú của đất nước.
A. hiện đại B. ballad C. truyển thống D. thể loại
Question 8: I enjoy learning about the customs and traditions of the imperial era in Vietnamese history.
A. royal B. fancy C. luxury D. ordinary
Imperial (thuộc về hoàng tộc) # ordinary (thông thường, bình thường)
Tôi thích tìm hiểu về phong tục, truyền thống của các triều đại hoàng tộc trong lịch sử Việt Nam.
A. hoàng gia B. ưa thích C. sang trọng D. bình thường
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of
the following exchanges.
Question 9: Binh is finding the ways to Binh Thuy Ancient House:
Binh : “My phone is dead, ___________________________________”
The local: "Sure, you just need to go along Le Hong Phong Street, it’s on your left.”
A. Please tell me is Binh Thuy Ancient House near here?
B. Can you tell me the way to Binh Thuy Ancient House?
C. Which is the best way to arrive in Binh Thuy Ancient House?
D. Go along the highway then turn right at the roundabout!
Bình đang tìm đường vào Nhà cổ Bình Thủy:
Bình: “Điện thoại của tôi hỏng rồi, _______________”
Người địa phương: “Được thôi, bạn chỉ cần đi dọc đường Lê Hồng Phong, bên trái bạn."
A. Xin cho hỏi Nhà cổ Bình Thủy có gần đây không?
B. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Nhà cổ Bình Thủy được không?
C. Đi đến Nhà cổ Bình Thủy bằng cách nào là tốt nhất?
D. Đi dọc theo đường cao tốc rồi rẽ phải tại bùng binh!
→ Đáp án: B. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Nhà cổ Bình Thủy được không?
Phương án này là phù hợp nhất vì Bình Phát đặc biệt hỏi 1 đường đến Nhà cổ Bình Thủy và phản hồi bởi
người dân địa phương là chỉ đường dọc theo đường Lê Hồng Phong, phù hợp với yêu cầu này. Đó là một
cuộc đối thoại trực tiếp và rõ ràng liên quan đến việc tìm kiểm địa điểm.
Question 10: Preet is shown the way to Vincom Plaza Xuan Khanh by a local person:
A Vietnamese: “Walk past the big TP Bank over there, you will see Vincom Plaza Xuan Khanh.”
Preet: “___________________”
A. I appreciate your help! B. Pardon me! C. Oh, really? D. I can’t believe that.
Preet được người dân địa phương chỉ đường đến Vincom Plaza Xuân Khánh:
Một người Việt: "Đi ngang qua TP Bank lớn đằng kia sẽ thấy Vincom Plaza Xuân Khánh."
Preet: “____________________”
A. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn! B. Xin lỗi! C. Ồ, thật sao? D. Tôi không thể tin được điều đó.
→ Đáp án: A. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn!
Phản hồi này bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận sự hỗ trợ của người dân địa phương trong việc chỉ đường đến
Vincom Plaza Xuân Khánh. Đó là một cách lịch sự để đắp lại người đã đưa ra hướng dẫn.
Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction
following questions.
Question 11: Jamie was the last person getting on the bus after the trip to Ong Temple.
A B C D
GETTING ‡ GET
The last/only/first + to V0
Jamie là người cuối cùng được lên xe buýt sau chuyến đi đến Đền Ông.
Question 12: The key to enjoy Vietnamese cuisine is trying a variety of traditional dishes.
A B C D
TO ENJOY ‡ ENJOYING
"Be the key to" là cụm idiom màn nghĩa “là mấu chốt của ...”. Sau nó phải là Noun hoặc 1 Gerund
Mấu chốt của VIỆC THƯỞNG THỨC ẩm thực Việt Nam là thử đa dạng các món ăn truyền thống.
Question 13: It took us three hours getting to Ha Long Bay from Da Nang by bus.
A B C D
GETTING ‡ TO GET
Công thức: It takes/took + “time” + to V0
Chúng tôi mất ba giờ ĐỂ ĐẾN Vịnh Hạ Long từ Đà Nẵng bằng xe buýt
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Major cities in developing countries face similar issues related to high development pressure, a lack of
concern for (1)_____________, and little or no public participation in the decision-making process in urban
development and conservation (Kong and Yeoh, 1994, Steinberg, 1996). Decisions (2)_____________
heritage conservation in Hong Kong have (3)_____________been dominated by experts and technocrats
since the establishment of the first heritage legislation in 1976, and public participation has been considered
insignificant. Since the change in sovereignty in 1997, the majority of Hong Kong’s people have become
increasingly attached to (4)_____________heritage and have actively sought their right (5)_____________
in city development and heritage conservation matters. (6)_____________, proper and effective consultation
process in heritage conservation has yet to be established and enhanced.
https://www.sciencedirect.com
Question 14: A. performing art B. limestone C. cultural heritage D. historic temple
Dịch nghĩa của đoạn văn và đáp án để chọn:
Major cities in developing countries face similar issues related to high development pressure, a lack of
concern for cultural heritage (Các thành phố lớn ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những vấn đề
tương tự liên quan đến áp lực phát triển cao, thiếu quan tâm đến di sản văn hóa)
A. biểu diễn nghệ thuật B. đá vôi C. di sản văn hóa D. ngôi đền lịch sử
Question 15: A. in B. on C. at D. of
Decisions on (quyết định lên việc …)
Question 16: A. tradition B. traditional C. traditionalist D. traditionally
Giữa trợ động từ và động từ chính ta cần 1 trạng từ.
Question 17: A. restoring B. appreciating C. restricting D. commuting
Dựa vào nghĩa của đoạn văn và đáp án để chọn:
the majority of Hong Kong's people have become increasingly attached to restoring heritage (phần lớn
người dân Hồng Kông ngày càng gắn bó với việc phục hồi di sản)
A. phục hồi B. đánh giá cao C. hạn chế D. đi lại
Question 18: A. participated B. participating C. to participate D. participate
have actively sought their right to participate in city development and heritage conservation matters ( đã tích
cực tìm kiếm quyền tham gia vào các vấn đề phát triển thành phố và bảo tồn di sản)
Dựa vào nghĩa của câu ta thấy ta cần động từ chỉ mục đích để làm gì đó. Nên đáp án là C (dùng to infinitive
clause để chỉ mục đích)
Question 19: A. Therefore B. Although C. Given that D. However
Dựa vào nghĩa của đoạn văn và đáp án:
phần lớn người dân Hồng Kông ngày càng gắn bó với việc khôi phục di sản và tích cực tìm kiếm quyền
tham gia vào các vấn đề bảo tồn di sản và phát triển thành phố. Tuy nhiên, quy trình tham vấn phù hợp và
hiệu quả trong bảo tồn di sản vẫn chưa được thiết lập và tăng cường.
A. Do đó B. Mặc dù C. Với việc D. Tuy nhiên
DỊCH BÀI ĐỌC
Các thành phố lớn ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những vấn đề tương tự liên quan đến
áp lực phát triển cao, thiếu quan tâm đến di sản văn hóa và ít hoặc không có sự tham gia của công chúng vào
quá trình ra quyết định về phát triển và bảo tồn đô thị (Kong và Yeoh, 1994, Steinberg, 1996). Các quyết
định về bảo tồn di sản ở Hồng Kông theo truyền thống thường do các chuyên gia và nhà kỹ trị chi phối kể từ
khi ban hành luật di sản đầu tiên vào năm 1976, và sự tham gia của công chúng được coi là không đáng kể
Kể từ khi thay đổi chủ quyền vào năm 1997, phần lớn người dân Hồng Kông ngày càng gắn bó với việc khôi
phục di sản và tích cực tìm kiếm quyền tham gia vào các vấn đề bảo tồn di sản và phát triển thành phố. Tuy
nhiên, quy trình tham vấn phù hợp và hiệu quả trong bào tồn di sản vẫn chưa được thiết lập và tăng cường.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the questions.
Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive
experience. While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque
scenery, and don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small
accumulation of sand brought in by the river.
Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple
continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds
to the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting
either early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable
during these times.
It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing
for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the
adjacent area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage
and cultural significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the
temple's guidelines.
Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its
tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit
destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture.
https://www.tripadvisor.com
Question 20: What is the best title for the passage?
A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda.
C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting
Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là gì?
A. Nét đặc sắc của chùa Ông B. Khám phá chùa Ông
C. Cách tham quan chùa Ông D. Hạn chế tham quan
Đọc cả bài ta thấy tác giả đang miêu tả về chuyến thăm quan khám phá chùa Ông hơn là mô tả đặc điểm của
chùa hoặc hướng dẫn thăm ngôi chùa.
Question 21: Except for Ong Pagoda, the author also suggests visiting which destination in paragraph 1?
A. Can Tho Mini Beach B. Can Tho Grand Prison
C. Binh Thuy Ancient House D. Gian Gua historic site
Ngoài chùa Ông, tác giả còn gợi ý điểm đến nào ở đoạn 1?
A. Bãi biển mini Cần Thơ B. Nhà tù lớn Cần Thơ
C. Nhà cổ Bình Thủy D. Di tích lịch sử Gián Gừa
While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and
don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation
of sand brought in by the river. (Trong khi khám phá địa điểm linh thiêng này, hãy thong thả tản bộ dọc bờ
sông để đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ và đừng bỏ lỡ con đường đi bộ quyến rũ dẫn đến Bãi
biển Cần Thơ Mini, được tô điểm bởi một lượng cát nhỏ do dòng sông đưa vào)
Question 22: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda?
A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m
Theo tác giả, thời điểm nào KHÔNG nên đến thăm chùa Ông?
A. 5h30- 6h00 sáng B. 5h00 – 6h00 chiều C. 1h00 – 2h00 chiều D. 4h00 - 5h00 chiều
Question 23: The word " appreciate" in the 3rd
paragraph is closet in meaning to _________.
A. value B. thank C. understand D. study
Từ "đánh giá cao" trong đoạn 3 có nghĩa gần gũi với ________.
A. đánh giá cao B. cảm ơn C. hiểu D. nghiên cứu
Question 24: The word "It" in the 2rd
paragraph refers to _________.
A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s
Từ "its" trong đoạn cuối đề cập đến __________.
A. của khách B. của địa điểm C. của địa phương D. của chùa
Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its
tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit
destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture.
(Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và nội tâm. Sự kết hợp giữa vị trí
yên tĩnh, hương trầm thanh tạo và khung cảnh dòng sông quyến rũ của nơi đây khiến nó trở thành điểm đến
không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá địa
phương)
Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned:
A. There are many incense rings in Ong Pagoda.
B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay.
C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot.
D. There are some regulations in Ong Pagoda.
DỊCH BÀI ĐỌC
Chùa Ông tọa lạc tại vị trí thuận tiện tại bến Ninh Kiều, mang đến cho du khách những trải nghiệm
thanh thản và đáng để đắm chìm. Trong khi khám phá địa điểm linh thiêng này, hãy thong thả tản bộ dọc bờ
sông để đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ và đừng bỏ lỡ con đường đi bộ quyến rũ dẫn đến Bãi
biển Cần Thơ Mini, được tô điểm bởi một lượng cát nhỏ do dòng sông đưa vào.
Khi bước vào chùa Ông, hãy chuẩn bị đắm mình trong làn hương thơm ngát. Ngôi chùa liên tục đốt
vô số vòng hương, tỏa ra khói thơm hàng giờ liền. Mặc dù điều này làm tăng thêm bầu không khí tâm linh
nhưng nó có thể gây choáng ngợp đối với một số người. Để tránh khó chịu, tôi khuyên bạn nên đến thăm
vào sáng sớm hoặc chiều muộn vì nhiệt độ bên trong có xu hướng dễ chịu hơn trong thời gian này.
Cần lưu ý rằng ngôi chùa có một số hạn chế nhất định đối với việc chụp hình, điều này có thể gây thất vọng
đôi chút đối với những người đam mê chụp ảnh. Tuy nhiên, đứng sợ! Bạn vẫn có thể đánh giá cao cổng chào
bên ngoài rất đáng chú ý và khu vực lân cận có tượng đài bác Hồ. Những tuyệt tác kiến trúc này thể hiện di
sản phong phú và ý nghĩa văn hóa sâu sắc của địa điểm, cho phép bạn ghi lại một số khoảnh khắc đáng nhớ
trong khi vẫn tôn trọng các nguyên tắc của ngôi chùa.
Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và đánh vào nội tâm. Sự kết
hợp giữa vị trí yên tĩnh, hương trầm thanh tao và khung cảnh đồng sông quyến rũ khiến nơi đây trở thành
điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn
hóa địa phương.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 26: Traditional clothing like the "Ao Dai" is often passed _______ as a cherished family heirloom.
A. from B. with C. down D. upon
Pass down (truyền lại)
Trang phục truyền thống như áo dài thường được truyền lại như một vật gia truyền đáng trân trọng của gia
đình.
Question 27: The ________ in Hue is a famous historical site that attracts visitors from around the world.
A. citadel B. heritage C. landscape D. state
_______ ở Huế là một di tích lịch sử nổi tiếng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
A. thành B. di sản C. cảnh quan D. hiện trạng
Question 28: ___________ a perfect trip to famous heritages, they visited many tourism websites.
A. Planning B. To plan C. To planning D. Planned
Dùng to-infinitive phrase để diễn tả mục đích.
Để lên kế hoạch cho một chuyến đi hoàn hảo đến những di sản nổi tiếng, họ đã truy cập nhiều trang web du
lịch.
Question 29: Vietnam's __________ caves, such as those in Phong Nha-Ke Bang National Park, are visited
frequently by travelers for their natural beauty.
A. heritage B. imperial C. limestone D. valley
Những hang động ________ của Việt Nam, chẳng hạn như những hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha-
Kẻ Bàng, được du khách ghé thăm thường xuyên vì vẻ đẹp tự nhiên của chúng.
A. di sản B. đế quốc C. đá vôi D. thung lũng
Question 30: Mohamed was the last person ________ about the secret of Pyramids.
A. knowing B. to know C. knew D. to knowing
The last/ the first/ the only + to V0
Mohamed là người cuối cùng biết về bí mật của Kim tự tháp.
Question 31: _________ is a modern way to support projects aimed at preserving Vietnam's heritage.
A. Crowdfunding B. Natural heritage C. Historic monument D. Performing art
______ là một cách hiện đại để hỗ trợ các dự án nhằm bảo tồn di sản Việt Nam.
A. Gây quỹ cộng đồng B. Di sản thiên nhiên C. Di tích lịch sử D. Nghệ thuật biểu diễn
Question 32: It's essential for us ____________ the Vietnam's cultural heritages.
A. preserving B. preserve C. to preserve D. preserved
It is + adj + to V0
Điều cần thiết đối với chúng ta là bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam.
Question 33: Exploring ancient temples and pagodas has become a ________ activity for tourists who visit
the Mekong Delta.
A. trending B. festive C. folk D. ancient
Khám phá những ngôi chùa cổ đã trở thành một hoạt động______ đối với khách du lịch đến thăm đồng
bằng sông Cửu Long.
A. xu hướng B. lễ hội C. dân gian D. cổ xưa
Question 34: Even though I live in a different country, my roots ______ deep, and I always celebrate the
traditions of my heritage.
A. fly B. walk C. run D. grow
Idiom: roots run deep (chú trọng, tôn vinh những điều truyền thống)
Mặc dù tôi sống ở một đất nước khác, coi trọng truyền thống, tôi luôn tôn vinh truyền thống di sản của
mình.
Question 35: Quin always concerned about the group project, but he never gave voice _____ it.
A. for B. at C. in D. to
Give voice to: đóng góp ý kiến
Quin luôn lo lắng về dự án của nhóm, nhưng anh ấy chưa bao giờ lên tiếng (đóng góp ý kiến) về nó.
Question 36: Temple of Literature in Hanoi is a prime example of Vietnam's unique _______ heritage.
A. cultural B. natural C. mixed D. complex
Văn Miếu ở Hà Nội là một ví dụ điển hình về di sản _________ độc đáo của Việt Nam.
A. văn hóa B. tự nhiên C. hỗn hợp D. phức tạp
Văn Miếu là di sản văn hóa
Question 37: Muong Hoa ______ in Sapa is a famous tourist attraction as it lays between various
picturesque mountains.
A. hills B. highland C. valley D. state
Mường Hoa _________ ở Sapa là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng vì nó nằm giữa những ngọn núi
đẹp như tranh vẽ
A. đổi B. cao nguyên C. thung lũng D. tình trạng
thung lũng là dãi đất trũng xuống và kéo dài, nằm giữa hai sườn núi (theo từ điển tiếng Việt)
Question 38: Crowdfunding helps protect and _______ heritage by raising money for cultural projects.
A. propose B. restore C. preserves D. promote
Huy động vốn từ cộng đồng giúp bảo vệ và _____ di sản bằng cách quyên tiền cho các dự án văn hoá.
A. đề xuất B. khôi phục C. bảo tồn D. thúc đẩy
Question 39: Emma works hard _______ the trip to Vietnamese heritages.
A. afford B. affording C. to affording D. to afford
Dùng to-infinitive clause để chỉ mục địch.
Emma làm việc chăm chỉ ĐỂ CHI TRẢ cho chuyến đi đến những di sản ở Việt Nam
Question 40: The ______ of Ha Long Bay is being restored after being exploited to attract more tourist.
A. folk B. citadel C. trend D. state
_________ của Vịnh Hạ Long đang được khôi phục sau khi bị khai thác để thu hút nhiều khách du lịch hơn.
A. dân gian B. thành C. xu hướng D. hiện trạng
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals.
Question 1: Learning about Vietnam's heritage helps me appreciate the depth of its cultural richness.
(APPRECIATION).
Help + O + V0
Appreciation (n) ‡ Appreciate (verb)
Tìm hiểu về di sản Việt Nam giúp tôi trân trọng chiều sâu văn hóa phong phú của đất nước này.
Question 2: The traditional Vietnamese dance in Hue Citadel was performed imperially by the royal
dancers. (IMPERIAL)
Perform (động từ thường) + ADV
Imperial (adj) Imperially (adv)
Điệu múa truyền thống Việt Nam ở Kinh thành Huế được biểu diễn một cách hoàng tộc bởi các vũ công
cung đình.
Question 3: Don Ca Tai Tu is a heritable form of performing art in Viet Nam. (HERITAGE)
Mạo từ + tính từ + danh từ
Heritage (noun) ‡ heritable (adj)
Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật biểu diễn có thể thừa kế ở Việt Nam.
Question 4: In Vietnam, we can find anciently built temples that tell stories of the country's rich heritage.
(ANCIENT)
Adv + adj ("built" ở đây đang có chức năng như tính từ) + Noun
Ancient (adj) ‡ anciently (adv)
Ở Việt Nam, chúng ta có thể tìm thấy những ngôi tháp được xây dựng một cách cổ kính kể những câu
chuyện về di sản phong phú của đất nước
Question 5: The elders play a crucial role in the preservation of traditional stories and customs.
(PRESERVE)
Mạo từ + danh từ
Preserve (verb) ‡ preservation (noun)
Những người lớn tuổi đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn những câu chuyện và phong tục truyền
thống.
Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings:
Question 1: They spent 4 hours traveling from Da Nang to Hoi An.
It takes ____________________________________________________________________.
‡ It takes them 4 hours to travel from Da Nang to Hoi An.
Họ đã dành 4 giờ để đi từ Đà Nẵng đến Hội An.
‡ Nó tốn của họ mất 4 giờ để đi từ Đà Nẵng đến Hội An.
Question 2: My parents let me go with my friends to Trang An Landscape Complex
I am ____________________________________________________________________.
‡ I am allowed to go with my friends to Trang An Landscape Complex by my parents.
Bố mẹ tôi đi cùng bạn bè đến Quần thể danh thắng Tràng An
‡ Tôi được bố mẹ cho phép đi cùng bạn bè đến Quần thể danh thắng Tràng An.
Question 3: He paused the video games to go outside with his friends.
He stopped ________________________________________________________________.
‡ He stopped (playing video games) to go outside with his friends.
Anh ấy tạm dừng trò chơi điện tử để đi ra ngoài với bạn bè.
‡ Anh ấy dừng (chơi trò chơi điện tử) để đi ra ngoài với bạn bè.
Question 4: Allen is very excited about experiencing Sothern Vietnamese culture in Cai Rang floating market.
We failed __________________________________________________________________.
‡ Allen can't wait to experience Sothern Vietnamese culture in Cai Rang floating market.
Allen rất hào hứng khi được trải nghiệm văn hóa miền Nam Việt Nam tại chợ nổi Cái Răng.
‡ Allen nóng lòng được trải nghiệm văn hóa miền Nam Việt Nam tại chợ nổi Cái Răng.
Question 5: No one knows about the secret of Stonehenge in England except for Anthony.
Anthony ___________________________________________________________________.
‡Anthony was the only person to know about the myth of Stonehenge in England.
Không ai biết về huyền thoại Stonehenge ở Anh ngoại trừ Anthony.
‡ Anthony là người duy nhất biết về bí mật của Stonehenge ở Anh.
Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses:
Question 1: Alec learns a lot about culture. He wishes to become a cultural conservationist.
____________________________________________________________________________.
→To become a cultural conservationist, Alec learns a lot about culture.
Alec học rất nhiều điều về văn hóa. Anh mong muốn trở thành một nhà bảo tồn văn hón
‡ Để trở thành một nhà bảo tồn văn hóa, Alec học rất nhiều về văn hóa.
Question 2: Timothy paid a visit to Mekong Delta. He wanted to listen to Don Ca Tai Tu.
____________________________________________________________________________.
‡ To listen to Don Ca Tai Tu, Timothy paid a visit to Mekong Delta.
Timothy đã đến thăm đồng bằng sông Cửu Long. Anh muốn nghe Đờn ca tài tử.
‡Để nghe Đờn ca tài tử, Timothy đã đến thăm đồng bằng sông Cửu Long.
Question 3: They dressed nicely. They desired to take some pictures in Hue Imperial City.
____________________________________________________________________________.
‡ To take some pictures in Hue Imperial City, take me pico Flue Imperial City.
Họ ăn mặc rất đẹp. Họ muốn chụp. vài bức ảnh ở Hoàng thành Huế.
‡Để chụp vài bức ảnh ở Hoàng thành Huế, họ ăn mặc thật đẹp.
THE END.
UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
TEST 3
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from
Question 1: A. heritage B. suggestion C. recommend D. appreciate
Question 2: A. social B. local C. folk D. promote
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. landscape B. limestone C. effect D. value
Question 4: A. introduce B. recommend C. understand D. tourism
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5: Tourists visit our town to see the well-preserved heritage buildings in their ________ state,
which is a source of pride for the community.
A. original B. historical C. authentic D. modern
Question 6: Local communities often come together to _________ traditional festivals, revive cultural
practices and keep them alive.
A. include B. damage C. propose D. restore
Question 7: The city is famous for its impressive ancient _______, which includes magnificent temples and
palaces.
A. architecture B. history C. landmark D. culture
Question 8: Celebrating our cultural heritage helps us ________ the diverse customs, art forms, and stories
that have been passed down through generations
A. relate B. contribute C. appreciate D. perform
Question 9: A _________ campaign was started to fund the restoration of the historical museum.
A. public B. crowdfunding C. government D. performing
Question 10: Visitors to the cultural fair have the opportunity to buy unique __________ crafted by local
artisans.
A. landscape B. souvenir C. temple D. solution
Question 11: The __________ is a traditional means of commerce in many Southeast Asian countries,
attracting both locals and tourists.
A. floating market B. street festival C. night market D. food festival
Question 12: The UNESCO committee recognized the ancient ruins as a world heritage __________ due to
their cultural significance.
A. treasure B. landmark C. monument D. site
Question 13: In an effort to __________ cultural diversity, the festival featured performances of folk
singing from mixed heritage communities.
A. recommend B. punish C. preserve D. reduce
Question 14: To __________ the local culture, the community organized a floating market, showcasing
traditional crafts and foods.
A. produce B. celebrate C. promote D. preserve
Question 15: By purchasing souvenirs made by local artisans, tourists can __________ to the preservation
of traditional crafts.
A. contribute B. relate C. adapt D. lead
Question 16: The best way for visitors __________ the local culture is by attending traditional festivals and
markets.
A. understand and experience B. to understand and experience
C. understanding and experiencing D. can understand and experience
Question 17: Son Doong Cave is the largest cave __________ in Phong Nha-Ke Bang National Park.
A. discover B. discovering C. to discover D. to be discovered
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 18: Educational programs focus on raising awareness among young generations about the
importance of preserving their cultural heritage
A. concentrate B. neglect C. impact D. insist
Question 19: Methods of preserving heritage involve actions like documenting, repairing, and involving the
community to protect our cultural treasures.
A. realities B. approaches C. questions D. causes
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the
underlined word(s) in each of the following questions.
Question 20: Young people’s lack of knowledge about the cultural heritage of their own country is due to
limited educational resources.
A. shortage B. tradition C. abundance D. value
Question 21: It's important to remember that our efforts to preserve cultural heritage can lead to a brighter
future where our traditions and history are passed down
A. result in B. result from C. result to D. result with
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in
each of the following questions.
Question 22: Teaching is a way giving knowledge and skills to the next generation.
A B C D
Question 23: We took a guided tour of the history landmarks in the city to learn about its rich history.
A B C D
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the
following exchanges.
Question 24: Sarah and John are discussing the importance of preserving cultural heritage.
Sarah: "Preserving our heritage is crucial for future generations, don't you think?"
John: "______. It helps us understand our roots and traditions."
A. I couldn't agree more B. I don't see the point
C. That's interesting D. You're welcome
Question 25: Minh and Peter are talking about the importance of preserving cultural heritage.
Minh: "What do you think is the key reason for preserving our heritage?"
Peter: "______. It helps us maintain our connection to the past."
A. It allows us to pass down our traditions to future generations.
B. I don't quite agree. There are many ways to interpret heritage.
C. Our heritage defines who we are as a society.
D. Heritage preservation is a complex issue that requires careful consideration.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the questions.
The Trang An Scenic Landscape Complex, a UNESCO World Heritage Site since 2014, is a remarkable
area in Vietnam known for its stunning natural beauty and historical significance. It is an integrated, multi-
layered landscape that includes both cultural and natural heritage elements.
Established as a protected area in the early 21st century, Trang An is notable for its system of limestone
karsts and valleys, as well as its rich biodiversity. The complex also hosts ancient temples, pagodas, paddy
fields, and small villages, making it a living testament to the traditional ways of life in Vietnam.
Efforts to preserve Trang An involve maintaining the delicate balance between nature and the ongoing
human activities within the area. This includes strict regulations on tourism and construction, ensuring that
the pristine nature of the landscape and the historical sites remain undisturbed. Additionally, local
communities play a vital role in conserving the cultural aspects of Trang An, by continuing their traditional
practices and educating visitors about the site's importance.
Today, Trang An is not just a tourist destination; it is a symbol of Vietnam's commitment to preserving
its natural and cultural heritage. The site's management combines modern conservation techniques with
traditional knowledge, ensuring that this unique landscape can be enjoyed by future generations.
https://disantrangan.vn/trang-an-scenic-landscape-complex
Question 26: What is the passage mainly about?
A. The wide range of historic sites and biodiversity found within Trang An's landscapes
B. The development of tourism infrastructure and attractions in Trang An over time.
C. The efforts to preserve the Trang An Scenic Landscape Complex
D. The biodiversity of Trang An
Question 27: The word "notable" in the second paragraph is closest in meaning to ________.
A. famous B. large C. unique D. protected
Question 28: According to the 3rd
paragraph, why are there strict regulations on tourism and construction in
Trang An?
A. To protect the natural landscapes and biodiversity within Trang An.
B. To maintain the balance between nature and human activities.
C. To increase the revenue from tourism.
D. To provide increased economic opportunities and jobs for local communities.
Question 29: Which of the following is NOT mentioned as a part of Trang An's heritage in the passage?
A. Small villages B. Ancient temples C. Wildlife reserves D. Paddy fields
Question 30: The word "its" in the last paragraph refers to ________.
A. Vietnam’s B. Trang An’s C. destination’s D. symbol’s
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
Many individuals, (31)__________are passionate about preserving our heritage, dedicate their time
and effort to this important cause. They understand that our heritage is not just a collection of old objects or
traditions; it's a link to our past, a repository of our stories, and a reflection of our identity.
(32)______heritage is fragile and can be lost over time, there is a sense of urgency in our efforts to protect it.
Time, weather, neglect, and even modernization can erode the very things that make our heritage special.
People's (33)_________for preserving their cultural heritage is deeply rooted in a desire to connect with
their roots. Whether it's exploring family genealogy, participating in traditional ceremonies, or visiting
historic sites, the act of preserving heritage becomes a way to bridge the gap between the past and the
present. (34)_________ individuals are unaware of the significance of preserving our heritage until they
learn about its importance. Education and awareness-raising (35)__________a vital role in garnering
support for heritage conservation.
https://www.extentheritage.com.au
Question 31: A. that B. who C. which D. whose
Question 32: A. Because B. Although C. Despite D. Because of
Question 33: A. association B. regard C. relation D. concern
Question 34: A. All B. Few C. Much D. Many
Question 35: A. put B. take C. do D. play
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Rewrite the sentences using to-infinitive clause.
Question 1: She bought a dress that she can wear to the wedding.
______________________________________________________________________.
Question 2: We need a tool that can open this jar.
______________________________________________________________________.
Question 3: They are looking for someone who can translate the document.
______________________________________________________________________.
Question 4: John found a quiet place where he could study.
______________________________________________________________________.
Question 5: The company is hiring engineers who can work on the new project.
______________________________________________________________________.
Question 6: She has a collection of books that she loves to read.
______________________________________________________________________.
Question 7: The last person who enters should close the door.
______________________________________________________________________.
Question 8: Linh was the only student in our group who didn't go to the museum.
______________________________________________________________________.
Question 9: The first candidate who arrives will have the interview.
______________________________________________________________________.
Question 10: There are several dishes that you must try when visiting this region.
______________________________________________________________________.
THE END.
UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
TEST 3
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from
Question 1: A. heritage B. suggestion C. recommend D. appreciate
Heritage: /'herɪtɪdʒ/
Suggestion: /sə'dʒest∫ən/
Recommend:/,rekə'mend/
Appreciate: /ə'pri:∫ieɪt/
Question 2: A. social B. local C. folk D. promote
Social: /'soʊ∫əl/
Local: /'loʊkəl/
Folk:/foʊk/
Promote: /prə' moʊt/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. landscape B. limestone C. effect D. value
Landscape: /'lænd.skeɪp/
Limestone: /'laɪm.stoʊn/
Effect: /ɪ'fekt/
Value: /'væl.ju:/
Question 4: A. introduce B. recommend C. understand D. tourism
Introduce: /,ɪn.trə'dus/
Recommend: /,rek.ə'mend/
Understand: /,ʌn.dər' stænd/
Tourism: /'tʊə.rɪ.zəm/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5: Tourists visit our town to see the well-preserved heritage buildings in their ________ state,
which is a source of pride for the community.
A. original B. historical C. authentic D. modern
Du khách đến thị trấn của chúng tôi để xem những tòa nhà di sản được bảo tồn tốt trong tình trạng _____
của chúng, điều này là niềm tự hào của cộng đồng.
A nguyên bản
B. lịch sử
C. chính hãng
D. hiện đại
Question 6: Local communities often come together to _________ traditional festivals, revive cultural
practices and keep them alive.
A. include B. damage C. propose D. restore
Các cộng đồng địa phương thường tụ họp lại để ______ các lễ hội truyền thống, hồi sinh các phong tục văn
hóa và giữ cho chúng không bị mai một.
A. bao gồm
B. phá hủy
C. đề xuất
D. phục hồi
Question 7: The city is famous for its impressive ancient _______, which includes magnificent temples and
palaces.
A. architecture B. history C. landmark D. culture
Thành phố nổi tiếng với ______ cổ kính ấn tượng của mình, bao gồm các đền đài và cung điện tráng lệ.
A. kiến trúc
B. lịch sử
C. địa danh
D. văn hóa
Question 8: Celebrating our cultural heritage helps us ________ the diverse customs, art forms, and stories
that have been passed down through generations
A. relate B. contribute C. appreciate D. perform
Việc kỷ niệm di sản văn hóa của chúng ta giúp chúng ta ______ sự đa dạng của các phong tục, hình thức
nghệ thuật, và những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác.
A. liên quan
B. đóng góp
C. đánh giá cao, hiểu rõ giá trị
D. biểu diễn
Question 9: A _________ campaign was started to fund the restoration of the historical museum.
A. public B. crowdfunding C. government D. performing
Một chiến dịch ________ đã được khởi xướng để tài trợ cho việc phục hồi bảo tàng lịch sử.
A. cộng đồng
B. gây quỹ cộng đồng
C. chính phủ
D. biểu diễn
Question 10: Visitors to the cultural fair have the opportunity to buy unique __________ crafted by local
artisans.
A. landscape B. souvenir C. temple D. solution
Khách tham quan hội chợ văn hóa có cơ hội mua những ________ độc đảo do nghệ nhân địa phương chế
tác.
A. phong cảnh
B. đồ lưu niệm
C. đền thờ
D. giải pháp
Question 11: The __________ is a traditional means of commerce in many Southeast Asian countries,
attracting both locals and tourists.
A. floating market B. street festival C. night market D. food festival
_______ là một phương thức buôn bán truyền thống ở nhiều nước Đông Nam Á, thu hút cả người dân địa
phương và du khách.
A. chợ nổi
B. lễ hội đường phố
C. chợ đêm
D. lễ hội ẩm thực
Question 12: The UNESCO committee recognized the ancient ruins as a world heritage __________ due to
their cultural significance.
A. treasure B. landmark C. monument D. site
World heritage site-di sản thế giới
Ủy ban UNESCO đã công nhận các di tích cổ là di sản thế giới _______ do có ý nghĩa văn hóa.
Question 13: In an effort to __________ cultural diversity, the festival featured performances of folk
singing from mixed heritage communities.
A. recommend B. punish C. preserve D. reduce
Nỗ lực để ________ sự đa dạng văn hóa, lễ hội đã giới thiệu các màn trình diễn âm nhạc dân gian từ
các cộng đồng di sản hỗn hợp.
A. khuyến nghị
B. trừng phạt
C. bảo tồn
D. giảm bớt
Question 14: To __________ the local culture, the community organized a floating market, showcasing
traditional crafts and foods.
A. produce B. celebrate C. promote D. preserve
Để ________ văn hóa địa phương, cộng đồng đã tổ chức một chợ nổi, trưng bày các tác phẩm thủ
công truyền thống và thức ăn.
A. sản xuất
B. kỷ niệm
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf

More Related Content

What's hot

BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10Nguyễn Sáu
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...Nguyen Thanh Tu Collection
 
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...Nguyen Thanh Tu Collection
 

What's hot (20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CÓ FILE NGHE + LUYỆN CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD ...
 
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 10 BRIGHT (PRACTICE TEST) (BẢN HS-GV) (Đan...
 
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 ĐỊA LÍ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC NĂM HỌC 2023 - 2024 (C...
 
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
 

Similar to ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf

bt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docx
bt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docxbt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docx
bt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docxMinhHnhng5
 
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
bo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdf
bo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdfbo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdf
bo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdfThngLTun
 
Nghệ thuật bài chòi
Nghệ thuật bài chòiNghệ thuật bài chòi
Nghệ thuật bài chòilongvanhien
 
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vnBộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vnMegabook
 
Bộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vnBộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vnMegabook
 
Page 1 100 vh3+4
Page 1 100 vh3+4Page 1 100 vh3+4
Page 1 100 vh3+4Cậu Ấm
 
Young marketers 7 + Nguyen Xuan Kha
Young marketers 7 + Nguyen Xuan KhaYoung marketers 7 + Nguyen Xuan Kha
Young marketers 7 + Nguyen Xuan KhaKha Nguyễn
 
Young Marketer 7 Phuc Hung Hat Boi
Young Marketer 7 Phuc Hung Hat BoiYoung Marketer 7 Phuc Hung Hat Boi
Young Marketer 7 Phuc Hung Hat BoiTrinh Nguyen Dieu
 
Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013
Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013
Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013longvanhien
 
Ca tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcm
Ca tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcmCa tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcm
Ca tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcmChau Duong
 
Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014
Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014
Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014toixedich
 

Similar to ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf (20)

bt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docx
bt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docxbt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docx
bt trắc nghiệm150-CÂU-HỎI-TRẮC-NGHIỆM-HÀ-NỘI-HỌC.docx
 
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Cơ sở văn hóa Việt Nam ZALO 093 189 2701
 
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGÔN NG...
 
bo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdf
bo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdfbo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdf
bo-de-thi-trac-nghiem-mon-csvhvn.pdf
 
Nghệ thuật bài chòi
Nghệ thuật bài chòiNghệ thuật bài chòi
Nghệ thuật bài chòi
 
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 - MÔN NGỮ VĂN...
 
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 2022 - CÓ ...
 
ANH VANH
ANH VANHANH VANH
ANH VANH
 
Bộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vnBộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2016 số 1 - Megabook.vn
 
Bộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vnBộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vn
Bộ đề Tiếng Anh Megabook số 1 chuẩn 2016 - Megabook.vn
 
TANH
TANHTANH
TANH
 
Page 1 100 vh3+4
Page 1 100 vh3+4Page 1 100 vh3+4
Page 1 100 vh3+4
 
Young marketers 7 + Nguyen Xuan Kha
Young marketers 7 + Nguyen Xuan KhaYoung marketers 7 + Nguyen Xuan Kha
Young marketers 7 + Nguyen Xuan Kha
 
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 2
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 2Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 2
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 2
 
Young Marketer 7 Phuc Hung Hat Boi
Young Marketer 7 Phuc Hung Hat BoiYoung Marketer 7 Phuc Hung Hat Boi
Young Marketer 7 Phuc Hung Hat Boi
 
Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013
Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013
Chuyên đề Pháp luật văn hoá & xã hội - Số 3/2013
 
Ca tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcm
Ca tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcmCa tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcm
Ca tru xua va nay tai sai gon trien vong nganh du lich tphcm
 
Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014
Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014
Giới thiệu chương trình Đêm trắng cầu Long Biên - Tháng 4/2014
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 

Recently uploaded

.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìanlqd1402
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................hungdinh180
 

Recently uploaded (20)

.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kìchủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
chủ nghĩa xã hội khoa học về đề tài cuối kì
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................Mạch điện spkt..........................
Mạch điện spkt..........................
 

ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8).pdf

 • 1. Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS CƠ BẢN TỪ VỰNG + NGỮ PHÁP VÀ 1 TEST KĨ NĂNG NGHE + NÓI + VIẾT) (BÀI 6-8) WORD VERSION | 2024 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM Đ Ề K I Ể M T R A T I Ế N G A N H G L O B A L S U C C E S S Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection vectorstock.com/7952634
 • 2. Unit 6 – PRESERVING OUR HERITAGE (VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION) A. Vocabulary: *Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới! Vocabulary Type IPA Vietnamese meaning 1. Heritage (noun) /ˈhɛrɪtɪdʒ/ Di sản 2. Recommend (verb) /ˌrɛkəˈmɛnd/ Gợi ý, đề xuất 3. Mixed heritage (noun) /mɪkst ˈhɛrɪtɪdʒ/ Di sản hỗn hợp 4. Landscape (noun) /ˈlændskeɪp/ Phong cảnh 5. Monument (noun) /ˈmɒnjəmənt/ Đài tưởng niệm 6. Ancient (adjective) /ˈeɪnʃənt/ Cổ xưa 7. Original (adjective) /əˈrɪdʒənl/ Nguyên bản 8. Promote (verb) /prəˈmoʊt/ Quảng bá 9. Folk singing (noun) /foʊk ˈsɪŋɪŋ/ Ca hát dân ca 10. Restore (verb) /rɪˈstɔr/ Phục hồi 11. Historical (adjective) /hɪˈstɔrɪkəl/ Thuộc về lịch sử 12. Historic (adjective) /hɪsˈtɔrɪk/ Có ý nghĩa lịch sử 13. Ordinary people (noun) /ˈɔrdəˌnɛri ˈpipəl/ Người dân thường 14. Floating market (noun) /ˈfloʊtɪŋ ˈmɑrkɪt/ Chợ nổi 15. Souvenir (noun) /ˌsuːvəˈnɪr/ Đồ lưu niệm 16. Appreciate (verb) /əˈpriʃiˌeɪt/ Đánh giá cao 17. Give voice to (idiom) /ɡɪv vɔɪs tuː/ Cho tiếng nói cho 18. Contribute to (verb) /kənˈtrɪbjut tuː/ Đóng góp vào 19. Folk (noun) /foʊk/ Dân gian 20. Tourism (noun) /ˈtʊrɪzəm/ Du lịch 21. World heritage site (noun) /wɜrld ˈhɛrɪtɪdʒ saɪt/ Di sản thế giới 22. Limestone (noun) /ˈlaɪmstoʊn/ Đá vôi 23. Citadel (noun) /ˈsɪtəˌdɛl/ Thành cổ 24. Crowdfunding (noun) /ˈkroʊdˌfʌndɪŋ/ Quyên góp từ cộng đồng 25. Pay a fine (idiom) /peɪ ə faɪn/ Trả tiền phạt 26. Punishment (noun) /ˈpʌnɪʃmənt/ Hình phạt B. Grammar I. TO INFINITIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ TO V0) - Mệnh đề To V0 dùng để + Bài tỏ mục đích của việc gì đó: E.g: Being an environmentalist, she works hard to preserve her local heritages. (Là một nhà bào vệ môi trường, cô ấy làm việc chăm chỉ để bảo tồn những di sản địa phương của cô ấy) + Bổ ngữ cho danh từ hoặc cụm danh từ có số thứ tự, so sánh nhất, có bao gồm các từ (next, only, last,…) E.g: Emily is always the first person to talk about environmental issues in the conference. (Emily luôn là người đầu tiên nói về những vấn đề môi trường ở cuộc hội nghị) - Một số động từ theo sau là To V0: afford (đủ khả năng ) learn ( học) agree (đồng ý ) manage (sắp xếp ) appear ( xuất hiện ) mean (ý định ) arrange ( sắp xếp ) need ( cần ) ask ( hỏi ,yêu cầu ) offer (đề nghị ) beg ( nài nỉ , van xin ) plan ( lên kế hoạch ) care ( chăm sóc ) prepare ( chuẩn bị ) claim (đòi hỏi, yêu cầu ) pretend ( giả vờ ) consent ( bằng lòng) promise ( hứa ) decide ( quyết định ) refuse ( từ chối ) demand ( yêu cầu ) seem ( dường như ) deserve ( xứng đáng ) struggle (đấu tranh) expect ( mong đợi ) swear ( xin thề ) fail ( thất bại ) threaten (đe doạ ) happen (tình cờ) volunteer ( tình nguyện ) hesitate (do dự ) wait (đợi ) hope (hi vọng ) want ( muốn ) intend ( dự định) wish (mong) instruct ( hướng dẫn,thông báo) would like ( muốn )
 • 3. UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE TEST 1 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. century Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 5: The government has implemented measures to protect and preserve historical landmarks. A. polish B. destroy C. maintain D. purchase Question 6: Exploring cultural heritage sites is becoming a trending activity among tourists. A. festive B. popular C. ancient D. imperial Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 7: Volunteers are working together to restore an old building that is part of our cultural heritage. A. renovate B. rebuild C. destruct D. fix Question 8: A local museum showcases a collection of historical artifacts that tell the story of the community's heritage. A. historic B. antique C. modern D. old-fashioned Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. Question 9: Binh is heading to Ninh Kieu Quay but he is lost: Binh: “Excuse me, can you show me the way to Ninh Kieu Quay?” The local: "You are near there; you just need to ____________ Ngo Quyen street.” A. go straight on B. on your right C. go right and left D. go around Question 10: Thomas gets lost on his way to Cai Rang floating market: Thomas: "________________________." The Vietnamese: “Go straight ahead until you reach Cai Son bridge!" A. Can you book me a Grab car? B. How can I have Cai Rang floating market? C. Can you show me the way to this place? D. What is the best price for the floating market? Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction following questions. Question 11: Hellen is the first girl proposes the idea of restoring the old temple. A B C D Question 12: Encouraging teenagers to appreciate the cultural heritages, they hosted a volunteer organization. A B C D Question 13: The historical Imperial City of Hue reflects Vietnam's rich royal heritage. A A B C D Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual activity and (14)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events such as festivals, death anniversary rituals and (15)____________occasions, “Đờn ca tài tử” is thus intimately connected (16)____________other cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts. The performers express their feelings by improvising, ornamenting (17)____________varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different instruments, including the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute, percussion, monochord and bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two classical songs. The (18)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from master instrumentalists and singers to students. Musicians need to study for at least three years (19)____________the basic instrumental techniques and master the musical modes to express different moods and emotions. Vocal students study the traditional songs and learn to improvise subtly, using different ornamentation techniques. https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/ Question 14: A. natural B. cultural C. historic D. historical Question 15: A. folk B. trending C. festive D. ancient Question 16: A. to B. for C. by D. with Question 17: A. but B. or C. yet D. and Question 18: A. performing B. perform C. performance D. performed Question 19: A. learn B. learning C. to learn D. to learning Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Cai Rang floating market is located on Cai Rang River, Cai Rang district in Can Tho city. It is about 5 km away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay by motorbike and 30 minutes away by boat. The market is about 500m away from Cai Rang Bridge, following Vo Tanh Road to Ba Lang canal towards Phong Dien district. Cai Rang floating market is famous for its unique and interesting elements. Here, the simplicity and genuine beauty of the floating market remain intact from time to time even though the trade activities are
 • 4. always bustling daily with customers from everywhere. In 2016, Cai Rang floating market was recognized as a national intangible cultural heritage. Cai Rang Floating Market is one of the most interesting tourist attractions in Can Tho city. It is also selected as one of the five most beautiful floating markets in Asia by Youramazingplaces.com - a tourism website. The best time to visit the floating market is from 5am to 8am because this is the most bustling and busiest moment of the market. Early in the morning, hundreds of boats gather to buy and sell goods in crowds. The most distinctive feature of the floating market is probably the bamboo pole called “Cây Bẹo”, a unique way to advertise goods. “Cây Bẹo” is a bamboo with a length of 3m - 5m hanging all kinds of goods to invite buyers. A forest of “Cây Bẹo”, hanging all kinds of agricultural products, vibrating under the undulating waves of boats, is an interesting scene, leaving an unforgettable impression to every visitor. https://www.cantho.gov.vn Question 20: What is the best title for the passage? A. Cai Rang floating market in Can Tho city. B. “Cây Bẹo” – an unique feature of the floating market. C. The national intangible cultural heritage. D. Where does Cai Rang floating market locate? Question 21: According to the passage, how can we commute from Ninh Kieu Quay to Cai Rang floating market? A. go by bus or by motorbike B. go by motorbike or by boat C. go by plane or by boat D. go by plane or by motorbike Question 22: What is the ideal time for visiting Cai Rang floating market? A. 5.30a.m B. 9a.m C. 7p.m D. 8p.m Question 23: The word " intangible " in the 2nd paragraph is closet in meaning to _________. A. nonphysical B. touchable C. ancient D. folk Question 24: The word "It" in the 2rd paragraph refers to _________. A. the state B. the tourist C. the city D. the site Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned: A. In Cai Rang floating market, “Cây Bẹo” can be 4.5m in length. B. There are more than 100 boats gather around Cai Rang floating market every morning. C. Currently, Cai Rang floating market is located far away from Cai Rang Bridge. D. It takes around 15 minutes to travel from Ninh Kieu quay to Cai Rang floating market by motorbike. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 26: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different communities. A. onto B. about C. into D. for Question 27: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________. A. citadel B. complex C. monument D. temple Question 28: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other provinces. A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged Question 29: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese heritage. A. heritage B. landscape C. limestone D. complex Question 30: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market. A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited Question 31: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry. A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art Question 32: When visiting Ong Temple, I burnt some incenses ________ for my future path of love. A. to wish B. wishing C. for wish D. wished Question 33: Many _________ files were gone when my laptop got broken. A. trending B. historic C. historical D. ancient Question 34: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next generation. A. blood B. silk C. torch D. light Question 35: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of Vietnamese heritage. A. in B. on C. at D. out Question 36: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage. A. cultural B. natural C. mixed D. complex Question 37: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations. A. have B. make C. present D. lead to Question 38: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects. A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State Question 39: Marleen is the only girl ________ her opinion about going to historical sites. A. to raise B. raising C. raised D. raises Question 40: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________. A. cost B. money C. finance D. fine B. PHẦN TỰ LUẬN: Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals. Question 1: Local communities actively participate in the _________________ of their cultural treasures. (PRESERVE) Question 2: Visitors can explore the _________________ Cu Chi Tunnels, a remnant of the Vietnam War. (HISTORY)
 • 5. Question 3: Tet, the Vietnamese New Year _________________, is a joyful celebration of heritage. (FESTIVE) Question 4: Tradi onal cra s, like conical hat making, deserve _________________ for their ar stry. (APPRECIATE) Question 5: The _________________ of traditional musical instruments keeps cultural practices alive. (RESTORE) Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings: Question 1: He spends 5 hours doing research about Vietnamese cultural heritages. ‡ It takes ____________________________________________________________________. Question 2: My purpose of going aboard is exploring more about foreigners’ heritages. ‡ I go abroad _________________________________________________________________. Question 3: I we join hands together, we definitely can restore that old temple. ‡ It is possible ________________________________________________________________. Question 4: We were unsuccessful in raising people awareness about conserving the heritage sites. ‡ We failed __________________________________________________________________. Question 5: Today, no one stepped in Binh Thuy ancient house before Marry. ‡ Today, Marry was ____________________________________________________________. Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses: Question 1: We raise crowdfunding. We want to restore the local heritage site. ‡ ____________________________________________________________________________. Question 2: Peter took a trip to Can Tho. He wished to enjoy the floating market. ‡ ____________________________________________________________________________. Question 3: They earned a lot of money last year. They desired to visit Hue Imperial City. ‡ ____________________________________________________________________________. THE END. UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE TEST 1 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape A. /ˈeɪnʃənt/ B. /ˈloʊkəl/ C. /kriˈeɪt/ D. /ˈlændskeɪp/ Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. century A. /ˈherɪtɪdʒ/ B. /ˈfestɪvəl/ C. /ˈsɪtədəl/ D. /ˈsentʃəri/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple A. /ˈkɒmpleks/ B. /ˈfestɪv/ C. /prɪˈzɜːrv/ D. /ˈtempəl/ Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding A. /pəˈfɔːrməns/ B. /ˈherɪtɪdʒ/ C. /ˈmɒnjʊmənt/ D. /ˈkrəʊdfʌndɪŋ/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 5: The government has implemented measures to protect and preserve historical landmarks. A. polish B. destroy C. maintain D. purchase Chính phủ đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và bảo tồn các di tích lịch sử. A. đánh bóng B. phá hủy C. duy trì D. mua hàng. Question 6: Exploring cultural heritage sites is becoming a trending activity among tourists. A. festive B. popular C. ancient D. imperial Khám phá các di sản văn hóa đang trở thành một hoạt động xu hướng của khách du lịch. A. lễ hội B. phổ biến C. cổ xưa D. đế quốc
 • 6. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 7: Volunteers are working together to restore an old building that is part of our cultural heritage. A. renovate B. rebuild C. destruct D. fix Các tình nguyện viên đang làm việc củng nhau để khôi phục một tòa nhà cũ là một phần di sản văn hóa của chúng tôi. A. đổi mới B. xây dựng lại C. phá hủy D. sửa chữa Question 8: A local museum showcases a collection of historical artifacts that tell the story of the community's heritage. A. historic B. antique C. modern D. old-fashioned Bảo tàng địa phương trưng bày bộ sưu tập hiện vật lịch sử kể câu chuyện về di sản của cộng đồng. A. lịch sử B. cổ C. hiện đại D. lỗi thời Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. Question 9: Binh is heading to Ninh Kieu Quay but he is lost: Binh: “Excuse me, can you show me the way to Ninh Kieu Quay?” The local: "You are near there; you just need to ____________ Ngo Quyen street.” A. go straight on B. on your right C. go right and left D. go around Bình đang đi đến Bến Ninh Kiều nhưng bị lạc: Bình: "Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Bến Ninh Kiều được không?" Người dân địa phương: “Anh ở gần đó, anh chỉ cần _______ đường Ngô Quyền.” A. đi thẳng B.bền phải của bạn C. rẽ phải và trái D. đi vòng quanh Người dân địa phương cho biết Bình đã ở gần Bển Ninh Kiều và chỉ cần tiếp tục di chuyển về phía trước “go straight on”, Điều này có nghĩa là Bình không cần rẽ phải, rẽ trái hay đi vòng; anh chỉ cần tiếp tục đi theo hướng hiện tại là đến Bến Ninh Kiều. Các đáp án còn lại: B(không thể nói on your right Ngo Quyen street C (câu nói không phù hợp nghĩa) D (không phù hợp ngữ cảnh) Question 10: Thomas gets lost on his way to Cai Rang floating market: Thomas: "________________________." The Vietnamese: “Go straight ahead until you reach Cai Son bridge!" A. Can you book me a Grab car? B. How can I have Cai Rang floating market? C. Can you show me the way to this place? D. What is the best price for the floating market? Thomas bị lạc trên đường đi chợ nổi Cái Răng: Thomas: “_____________.” Người Việt: “Đi thẳng tới cầu Cái Sơn!" A. Bạn có thể đặt cho tôi một chiếc xe Grab được không? B. Làm sao để có được chợ nổi Cái Răng? C. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến nơi này được không? D. Giá tốt nhất cho thị trường nổi là bao nhiêu? Thomas đang bị lạc và muốn hỏi người Việt về cách đường để đến chợ nổi Cái Răng. Câu hỏi phản ánh nhu cầu của anh ấy cần sự hướng dẫn đường đi, và câu trả lời có sẵn cung cấp một chỉ dẫn rõ ràng bằng cách nói: "Đi thẳng tới cầu Cái Sơn!" Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction following questions. Question 11: Hellen is the first girl proposes the idea of restoring the old temple. A B C D The first + to V0 Hellen là cô gái đầu tiên đề xuất ý tưởng khôi phục lại ngôi chùa cũ. Question 12: Encouraging teenagers to appreciate the cultural heritages, they hosted a volunteer organization. A B C D Để khuyến khích thanh thiếu niên đánh giá cao các di sản văn hóa, họ đã tổ chức một tổ chức tình nguyện. Xét về nghĩa, encouraging nên được đổi thành “to encourage" mang nghĩa của 1 to- infinitive clause mang nghĩa chỉ mục đích “để làm gì đó” Question 13: The historical Imperial City of Hue reflects Vietnam's rich royal heritage. A A B C D Dùng tính từ "histotical" (thuộc về lịch sử) ở ngữ cảnh này là chưa phù hợp lắm, phù hợp nhất phải là từ "historic" (mang ý nghĩa lịch sử) vì Imperial City of Hue là một ( nơi thiêng liêng mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual activity and (14)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events such as festivals, death anniversary rituals and (15)____________occasions, “Đờn ca tài tử” is thus intimately connected (16)____________other cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts. The performers express their feelings by improvising, ornamenting (17)____________varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different instruments, including the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute, percussion, monochord and bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two classical songs. The (18)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from master instrumentalists and singers to students. Musicians need to study for at least three years (19)____________the basic instrumental techniques and master the musical modes to express different moods and emotions. Vocal students study the traditional songs and learn to improvise subtly, using different ornamentation techniques. https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/ Question 14: A. natural B. cultural C. historic D. historical
 • 7. Dựa vào nghĩa của câu thì đáp án B "cultural heritage" (di sản văn hóa) là hợp lí nhất vì "đờn ca tài từ” chính xác nhất là một di sản văn hóa. Question 15: A. folk B. trending C. festive D. ancient A. dân gian B. xu hướng C. lễ hội D. cổ xưa Performed at numerous events such as festivals, death anniversary rituals festive occasions (Được biểu diễn tại nhiều sự kiện như lễ hội, nghi lễ giỗ và các dịp lễ hội) Question 16: A. to B. for C. by D. with Connect with: kết nối với Question 17: A. but B. or C. yet D. and Dựa vào nghĩa của câu: The performers express their feelings by improvising, ornamenting and varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. (Những người biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng biến, trang trí và thay đổi ‘giai điệu xương’ và các mẫu nhịp điệu chính của những tác phẩm này.) Question 18: A. performing B. perform C. performance D. performed Cụm từ: Performing art: thuật biểu diễn Question 19: A. learn B. learning C. to learn D. to learning Dựa vào nghĩa của câu ta thấy ý của câu vân đang muốn chỉ "mục đích” nên ta dùng to-infinitive clause DỊCH BÀI ĐỌC Là một loại hình nghệ thuật âm nhạc vừa có nguồn gốc bác học vừa mang tính dân gian, Đờn ca tài tử là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt tinh thần và di sản văn hóa của người dân miền Nam Việt Nam. Âm nhạc, ca hát gợi lên cuộc sống, lao động của người dân trên mảnh đất, dòng sông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Được biểu diễn trong nhiều sự kiện như lễ hội, lễ giỗ và các dịp lễ hội. Đờn ca tài tử vì thế gắn liền mật thiết với các phong tục, tập quán văn hóa, truyền thống truyền miệng và thủ công mỹ nghệ khác. Những người biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng biến, trang trí và thay đổi 'giai điệu xương’ và các mẫu nhịp điệu chính của những tác phẩm này. “Đờn ca tài tử” được chơi trên nhiều loại nhạc cụ khác nhau, bao gồm đàn nguyệt, đàn violon hai dây, đàn tam thập lục, đàn luýt, bộ gõ, đàn bầu và sáo trúc. Tiết mục của nó dựa trên 20 bài hát chính và 72 bài hát cổ điển. Nghệ thuật biểu diễn được truyền miệng, dựa trên sự bắt chước, từ các nhạc công và ca sĩ bậc thầy đến học trò. Các nhạc sĩ cần phải học ít nhất ba năm để học các kỹ thuật chơi nhạc cụ cơ bản và nắm vững các thể thức âm nhạc để thể hiện những tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Học sinh thanh nhạc nghiên cứu các bài hát truyền thống và học cách ứng biển một cách tính tế, sử dụng các kỹ thuật trang trí khác nhau. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Cai Rang floating market is located on Cai Rang River, Cai Rang district in Can Tho city. It is about 5 km away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay by motorbike and 30 minutes away by boat. The market is about 500m away from Cai Rang Bridge, following Vo Tanh Road to Ba Lang canal towards Phong Dien district. Cai Rang floating market is famous for its unique and interesting elements. Here, the simplicity and genuine beauty of the floating market remain intact from time to time even though the trade activities are always bustling daily with customers from everywhere. In 2016, Cai Rang floating market was recognized as a national intangible cultural heritage. Cai Rang Floating Market is one of the most interesting tourist attractions in Can Tho city. It is also selected as one of the five most beautiful floating markets in Asia by Youramazingplaces.com - a tourism website. The best time to visit the floating market is from 5am to 8am because this is the most bustling and busiest moment of the market. Early in the morning, hundreds of boats gather to buy and sell goods in crowds. The most distinctive feature of the floating market is probably the bamboo pole called “Cây Bẹo”, a unique way to advertise goods. “Cây Bẹo” is a bamboo with a length of 3m - 5m hanging all kinds of goods to invite buyers. A forest of “Cây Bẹo”, hanging all kinds of agricultural products, vibrating under the undulating waves of boats, is an interesting scene, leaving an unforgettable impression to every visitor. https://www.cantho.gov.vn Question 20: What is the best title for the passage? A. Cai Rang floating market in Can Tho city. B. “Cây Bẹo” – an unique feature of the floating market. C. The national intangible cultural heritage. D. Where does Cai Rang floating market locate? Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là gì? A. Chợ nổi Cái Răng ở thành phố Cần Thơ. (câu này oke) B. Cây bẹo - nét độc đáo của chợ nổi. (lỗi tương tự câu D luôn, nghĩa chưa bao hàm được hết bài đọc) C. Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. (nghĩa quá rộng, bài chỉ nói vòng vòng về chợ nổi Cái Răng mà thôi) D. Chợ nổi Cái Răng nằm ở đâu? (chủ để quá hẹp, bài còn nói về những yếu tố khác của chợ nổi cái răng nữa mà!) Tải bản word trên website Tailieuchuan.vn để được bảo hành tài liệu Question 21: According to the passage, how can we commute from Ninh Kieu Quay to Cai Rang floating market? A. go by bus or by motorbike B. go by motorbike or by boat C. go by plane or by boat D. go by plane or by motorbike Theo đoạn văn, chúng ta có thể đi từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng bằng cách nào? A. đi bằng xe buýt hoặc bằng xe lửa B. đi bằng xe máy hoặc thuyền C. đi bằng máy bay hoặc bằng thuyền D. đi bằng máy bay hoặc xe máy
 • 8. Cai Rang floating market is located on Cai Rang River, Cai Rang district in Can Tho city, It is about 5 km away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay by motorbike and 30 minutes away by boat. Question 22: What is the ideal time for visiting Cai Rang floating market? A. 5.30a.m B. 9a.m C. 7p.m D. 8p.m The best time to visit the floating market is from 5am to 8am because this is the most bustling and busiest moment of the market. Question 23: The word " intangible " in the 2nd paragraph is closet in meaning to _________. A. nonphysical B. touchable C. ancient D. folk Intangible (adj): phi vật thể = nonphysical (phi vật chất, không chạm vào được) Từ "vô hình" ở đoạn 2 có nghĩa gần gũi nhất với _______. A. phi vật lý B. có thể chạm được C. cổ xửa D. dân gian Question 24: The word "It" in the 2rd paragraph refers to _________. A. the state B. the tourist C. the city D. the site (địa điểm) Cai Rang Floating Market is one of the most interesting tourist attractions in Can Tho city. It is also selected as one of the five most beautiful floating markets in Asia by Youramazingplaces.com - a tourism website. (Chợ nổi Cái Răng là một trong những địa điểm du lịch thú vị nhất ở thành phố Cần Thơ, Nơi đây còn được website du lịch Youramazingplaces.com bình chọn là một trong 5 chợ nổi đẹp nhất châu Á.) Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned: A. In Cai Rang floating market, “Cây Bẹo” can be 4.5m in length. "Cây Bẹo" is a bamboo with a length of 3m -5m hanging all kinds of goods to invite buyers. A. Ở chợ nổi Cái Răng, cây bẹo có thể dài tới 4,5m. Cây bẹo là một cây tre có chiều dài từ 3m - 5m treo đủ loại hàng hóa để mời gọi người mua. B. There are more than 100 boats gather around Cai Rang floating market every morning. Early in the morning, hundreds of boats gather to buy and sell goods in crowds. B. Có hơn 100 chiếc thuyền tụ tập quanh chợ nổi Cái Răng vào mỗi buổi sáng. Từ sáng sớm, hàng trăm ghe thuyền tụ tập mua bán hàng hóa tấp nập. C. Currently, Cai Rang floating market is located far away from Cai Rang Bridge. C. Hiện nay chợ nổi Cái Răng nằm cách xa cầu Cái Răng. (thông tin này không được đề cập) D. It takes around 15 minutes to travel from Ninh Kieu quay to Cai Rang floating market by motorbike. It is about 5 km away from the center of Can Tho city and about 15 minutes away from Ninh Kieu quay by motorbike D. Từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng mất khoảng 15 phút đi xe máy. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 5 km và cách bến Ninh Kiều khoảng 15 phút đi xe máy Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 26: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different communities. A. onto B. about C. into D. for Learn about: học về gì đó, tìm hiểu về gì đó Các trường học tổ chức các sự kiện văn hóa để học sinh tìm hiểu về di sản của các cộng đồng khác nhau. Question 27: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________. A. citadel B. complex C. monument D. temple Ở Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một _______ nổi bật. A. thành B. phức hợp C. tượng đài D. đền, tháp Question 28: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other provinces. A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy về câu đầu là về câu chỉ mục địch, nên cần to-infinitve clause để diễn tả. Để khuyến khích thanh thiếu niên tìm hiểu di sản địa phương, trường đại học Cần Thơ tổ chức một số chuyến đi đến các tỉnh khác. Question 29: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese heritage. A. heritage B. landscape C. limestone D. complex Cố đô Huế là một _______ lớn đại diện cho sự tráng lệ của di sản Việt Nam. A. di sản B. cảnh quan C. đá vôi D. khu phức hợp Question 30: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market. A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited The first To-infinitive clause Đối với những người mới đến, địa điểm đầu tiên để ghé thăm ở Cần Thơ chính là chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp. Question 31: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry. A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art Đờn Ca Tài Tử là một ca khúc ______ truyền thống của Việt Nam kết hợp giữa âm nhạc và thơ ca. A. gây quỹ cộng đồng B. di sản văn hóa C. kiến trúc cổ D. nghệ thuật biểu diễn Question 32: When visiting Ong Temple, I burnt some incenses ________ for my future path of love. A. to wish B. wishing C. for wish D. wished Dựa vào nghĩa ta thấy về câu đang chỉ mục đích của việc "burnt some incenses" (đốt nhang) Khi đến chùa Ông, tôi đã thắp vài nén nhang mong cho con đường tình duyên tương lai của mình. Question 33: Many _________ files were gone when my laptop got broken. A. trending B. historic C. historical D. ancient Adj + Noun
 • 9. Dựa vào nghĩa, đây chỉ là các file tư liệu về lịch sử bình thường, không mang giá trị lịch sử. Nhiều tập tin lịch sử đã biến mất khi máy tính xách tay của tôi bị hỏng. Question 34: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next generation. A. blood B. silk C. torch D. light Idioms: pass the tourch: truyền lại giá trị hay việc gì đó quan trọng May áo dài rực rỡ sắc màu là một cách hay để truyền ngọn đuốc bản sắc văn hóa cho thế hệ sau. Question 35: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of Vietnamese heritage. A. in B. on C. at D. out Result in: dẫn đến việc Bảo tồn các nghề thủ công truyền thống có thể dẫn đến việc tiếp nối các khía cạnh quan trọng của di sản Việt Nam. Question 36: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage. A. cultural B. natural C. mixed D. complex Natural heritage: di sản văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long là một ví dụ điển hình về di sản văn hóa đa dạng của Việt Nam. Question 37: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations. A. have B. make C. present D. lead to Cụm từ: present a challenge: thách thức Bảo tồn di sản có thể là một thách thức đối với nhiều quốc gia. Question 38: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects. A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State ________ giúp bảo vệ và khôi phục di sản bằng cách quyên tiền cho các dự án văn hóa. A. Đá vôi B. Huy động vốn cộng đồng C. Thung lũng D. Bang Question 39: Marleen is the only girl ________ her opinion about going to historical sites. A. to raise B. raising C. raised D. raises The only + to V0 Marleen là cô gái duy nhất nêu quan điểm của mình về việc đi tham quan các di tích lịch sử. Question 40: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________. A. cost B. money C. finance D. fine Cụm từ: pay a fine: trả tiền phạt Du khách nên cẩn thận không xả rác tại các khu di sản, nếu không có thể phải nộp phạt. B. PHẦN TỰ LUẬN: Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals. Question 1: Local communities actively participate in the PRESERVATION of their cultural treasures. (PRESERVE) Mạo từ + danh từ → PREVERVE (V)→ PRESERVATION (N) Cộng đồng địa phương tích cực tham gia vào việc bảo tồn kho tàng văn hóa của họ. Question 2: Visitors can explore the HISTORIC Cu Chi Tunnels, a remnant of the Vietnam War. (HISTORY) Mạo từ + tính từ + danh từ The historic Cu Chi Tunnels →HISTORY (N) → HISTORIC (ADJ) Du khách có thể khám phá Địa đạo Củ Chi mang tính lịch sử, tàn tích của Chiến tranh Việt Nam. Question 3: Tet, the Vietnamese New Year FESTIVAL, is a joyful celebration of heritage. (FESTIVE) →FESTIVE (ADJ) → FESTIVAL (N) Tết, Tết Nguyên đán của người Việt, là một lễ kỷ niệm vui tươi của di sản. Question 4: Traditional crafts, like conical hat making, deserve APPREICIATION for their artistry. (APPRECIATE) Deserve (xứng đáng được) cái gì đó (danh từ) →APPRECIATE (V) → APPREICIATION (N) Các nghề thủ công truyền thống, như nghề làm nón lá, xứng đáng được đánh giá cao về tính nghệ thuật. Question 5: The RESTORATION of traditional musical instruments keeps cultural practices alive. (RESTORE) Mao từ + danh từ RESTORE (V) ‡ RESTORATION (N) Việc khôi phục các nhạc cụ truyền thống giúp duy trì các hoạt động văn hóa. Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings: Question 1: He spends 5 hours doing research about Vietnamese cultural heritages. ‡ It takes ____________________________________________________________________. HIM 5 HOURS TO DO RESEARCH ABOUT VIETNAMESE CULTURAL HERITAGES. Anh dành 5 giờ để nghiên cứu về di sản văn hóa Việt Nam. NÓ TỐN ANH ẤY 5 GIỜ ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ DỊ SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM. Question 2: My purpose of going aboard is exploring more about foreigners’ heritages. ‡ I go abroad _________________________________________________________________. TO EXPLORE MORE ABOUT FOREIGNERS' HERITAGES. Mục đích đi nước ngoài của tôi là khám phá thêm về di sản của người nước ngoài. Tôi ra nước ngoài ĐỂ KHÁM PHÁ THÊM VỀ DI SẢN CỦA NGƯỜI NGOÀI. Question 3: I we join hands together, we definitely can restore that old temple. ‡ It is possible ________________________________________________________________. FOR US TO RESTORE THAT OLD TEMPLE IF WE JOIN HANDS TOGETHER.
 • 10. Nếu chúng ta chung tay, nhất định chúng ta có thể khôi phục lại ngôi chùa cổ đó. CHÚNG TA CÓ THỂ KHÔI PHỤC CHÙA CỔ NẾU CHÚNG TA CHUNG TAY NHAU. Question 4: We were unsuccessful in raising people awareness about conserving the heritage sites. ‡ We failed __________________________________________________________________. TO RAISE PEOPLE'S AWARENESS ABOUT CONSERVING THE HERITAGE SITES. Chúng tôi đã không thành công trong việc nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo tồn các di sản. Chúng ta đã thất bại trong việc NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BẢO TỒN CÁC ĐỊA ĐIỂM DI SẢN. Question 5: Today, no one stepped in Binh Thuy ancient house before Marry. ‡ Today, Marry was ____________________________________________________________. THE FIRST PERSON TO STEP IN BINH THUY ANCIENT HOUSE. Ngày nay chưa có ai bước chân vào nhà cổ Bình Thủy trước ngày cưới. Hôm nay Marry là NGƯỜI ĐẦU TIÊN BƯỚC VÀO NHÀ CỔ BÌNH THỦY. Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses: Question 1: We raise crowdfunding. We want to restore the local heritage site. ‡ ____________________________________________________________________________. WE RAISE CROWDFUNDING TO RESTORE THE LOCAL HERITAGE SITE. Chúng tôi gây quỹ cộng đồng. Chúng tôi muốn khôi phục lại di sản địa phương. CHÚNG TÔI Gây quỹ CỘNG ĐỒNG ĐỂ KHÔI PHỤC ĐỊA ĐIỂM DI SẢN ĐỊA PHƯƠNG. Question 2: Peter took a trip to Can Tho. He wished to enjoy the floating market. ‡ ____________________________________________________________________________. PETER TOOK A TRIP TO CAN THO TO ENJOY THE FLOATING MARKET. Peter đã có một chuyến đi đến Cần Thơ. Anh muốn được tận hưởng chợ nổi. PETER ĐẾN CẦN THƠ ĐỂ TẬN HƯỞNG CHỢ NỔI. Question 3: They earned a lot of money last year. They desired to visit Hue Imperial City. ‡ ____________________________________________________________________________. THEY SAVED A LOT OF MONEY LAST YEAR TO VISIT HUE IMPERIAL CITY. Họ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền vào năm ngoái. Họ mong muốn được đến thăm Hoàng thành Huế. HỌ ĐÃ TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU TIỀN NĂM ngoái ĐỂ THAM QUAN THÀNH PHỐ HUẾ. THE END. UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE TEST 2 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from Question 1: A. temple B. restore C. festive D. trending Question 2: A. complex B. local C. central D. culture Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. citadel B. festival C. crowdfunding D. historic Question 4: A. restore B. landscape C. limestone D. complex Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 5: I am grateful for the traditions passed down to the younger generations. A. restore B. decipher C. appreciate D. understand Question 6: The penalty for damaging or stealing artifacts from Vietnam's heritage sites is severe. A. intensity B. fine C. valley D. finance Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 7: I enjoy listening to Vietnamese folk music, which reflects the country's rich cultural heritage. A. modern B. ballad C. traditional D. genre Question 8: I enjoy learning about the customs and traditions of the imperial era in Vietnamese history. A. royal B. fancy C. luxury D. ordinary Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. Question 9: Binh is finding the ways to Binh Thuy Ancient House: Binh : “My phone is dead, ___________________________________” The local: "Sure, you just need to go along Le Hong Phong Street, it’s on your left.” A. Please tell me is Binh Thuy Ancient House near here? B. Can you tell me the way to Binh Thuy Ancient House? C. Which is the best way to arrive in Binh Thuy Ancient House? D. Go along the highway then turn right at the roundabout! Question 10: Preet is shown the way to Vincom Plaza Xuan Khanh by a local person: A Vietnamese: “Walk past the big TP Bank over there, you will see Vincom Plaza Xuan Khanh.” Preet: “___________________" A. I appreciate your help! B. Pardon me! C. Oh, really? D. I can’t believe that.
 • 11. Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction following questions. Question 11: Jamie was the last person getting on the bus after the trip to Ong Temple. A B C D Question 12: The key to enjoy Vietnamese cuisine is trying a variety of traditional dishes. A B C D Question 13: It took us three hours getting to Ha Long Bay from Da Nang by bus. A B C D Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. Major cities in developing countries face similar issues related to high development pressure, a lack of concern for (1)_____________, and little or no public participation in the decision-making process in urban development and conservation (Kong and Yeoh, 1994, Steinberg, 1996). Decisions (2)_____________ heritage conservation in Hong Kong have (3)_____________been dominated by experts and technocrats since the establishment of the first heritage legislation in 1976, and public participation has been considered insignificant. Since the change in sovereignty in 1997, the majority of Hong Kong’s people have become increasingly attached to (4)_____________heritage and have actively sought their right (5)_____________ in city development and heritage conservation matters. (6)_____________, proper and effective consultation process in heritage conservation has yet to be established and enhanced. https://www.sciencedirect.com Question 14: A. performing art B. limestone C. cultural heritage D. historic temple Question 15: A. in B. on C. at D. of Question 16: A. tradition B. traditional C. traditionalist D. traditionally Question 17: A. restoring B. appreciating C. restricting D. commuting Question 18: A. participated B. participating C. to participate D. participate Question 19: A. Therefore B. Although C. Given that D. However Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive experience. While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation of sand brought in by the river. Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds to the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting either early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable during these times. It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the adjacent area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage and cultural significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the temple's guidelines. Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture. https://www.tripadvisor.com Question 20: What is the best title for the passage? A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda. C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting Question 21: Except for Ong Pagoda, the author also suggests visiting which destination in paragraph 1? A. Can Tho Mini Beach B. Can Tho Grand Prison C. Binh Thuy Ancient House D. Gian Gua historic site Question 22: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda? A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m Question 23: The word " appreciate" in the 3rd paragraph is closet in meaning to _________. A. value B. thank C. understand D. study Question 24: The word "It" in the 2rd paragraph refers to _________. A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned: A. There are many incense rings in Ong Pagoda. B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay. C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot. D. There are some regulations in Ong Pagoda. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 26: Traditional clothing like the "Ao Dai" is often passed _______ as a cherished family heirloom. A. from B. with C. down D. upon Question 27: The ________ in Hue is a famous historical site that attracts visitors from around the world. A. citadel B. heritage C. landscape D. state Question 28: ___________ a perfect trip to famous heritages, they visited many tourism websites. A. Planning B. To plan C. To planning D. Planned Question 29: Vietnam's __________ caves, such as those in Phong Nha-Ke Bang National Park, are visited frequently by travelers for their natural beauty. A. heritage B. imperial C. limestone D. valley Question 30: Mohamed was the last person ________ about the secret of Pyramids. A. knowing B. to know C. knew D. to knowing
 • 12. Question 31: _________ is a modern way to support projects aimed at preserving Vietnam's heritage. A. Crowdfunding B. Natural heritage C. Historic monument D. Performing art Question 32: It's essential for us ____________ the Vietnam's cultural heritages. A. preserving B. preserve C. to preserve D. preserved Question 33: Exploring ancient temples and pagodas has become a ________ activity for tourists who visit the Mekong Delta. A. trending B. festive C. folk D. ancient Question 34: Even though I live in a different country, my roots ______ deep, and I always celebrate the traditions of my heritage. A. fly B. walk C. run D. grow Question 35: Quin always concerned about the group project, but he never gave voice _____ it. A. for B. at C. in D. to Question 36: Temple of Literature in Hanoi is a prime example of Vietnam's unique _______ heritage. A. cultural B. natural C. mixed D. complex Question 37: Muong Hoa ______ in Sapa is a famous tourist attraction as it lays between various picturesque mountains. A. hills B. highland C. valley D. state Question 38: Crowdfunding helps protect and _______ heritage by raising money for cultural projects. A. propose B. restore C. preserves D. promote Question 39: Emma works hard _______ the trip to Vietnamese heritages. A. afford B. affording C. to affording D. to afford Question 40: The ______ of Ha Long Bay is being restored after being exploited to attract more tourist. A. folk B. citadel C. trend D. state B. PHẦN TỰ LUẬN: Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals. Question 1: Learning about Vietnam's heritage helps me _________________ the depth of its cultural richness. (APPRECIATION). Question 2: The traditional Vietnamese dance in Hue Citadel was performed _________________ by the royal dancers. (IMPERIAL) Question 3: Don Ca Tai Tu is a _________________ form of performing art in Viet Nam. (HERITAGE) Question 4: In Vietnam, we can find _________________ built temples that tell stories of the country's rich heritage. (ANCIENT) Question 5: The elders play a crucial role in the _________________ of traditional stories and customs. (PRESERVE) Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings: Question 1: They spent 4 hours traveling from Da Nang to Hoi An. >It takes ____________________________________________________________________. Question 2: My parents let me go with my friends to Trang An Landscape Complex >I am ____________________________________________________________________. Question 3: He paused the video games to go outside with his friends. >He stopped ________________________________________________________________. Question 4: Allen is very excited about experiencing Sothern Vietnamese culture in Cai Rang floating market. >We failed __________________________________________________________________. Question 5: No one knows about the secret of Stonehenge in England except for Anthony. >Anthony ___________________________________________________________________. Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses: Question 1: Alec learns a lot about culture. He wishes to become a cultural conservationist. >____________________________________________________________________________. Question 2: Timothy paid a visit to Mekong Delta. He wanted to listen to Don Ca Tai Tu. >____________________________________________________________________________. Question 3: They dressed nicely. They desired to take some pictures in Hue Imperial City. >____________________________________________________________________________. THE END.
 • 13. UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE TEST 2 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Mark the Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from Question 1: A. temple B. restore C. festive D. trending A. /ˈtempəl/ B. /rɪˈstɔːr/ C. /ˈfestɪv/ D. /trendiη/ Question 2: A. complex B. local C. central D. culture A. /ˈkɒmpleks/ B. /ˈləʊkəl/ C. /ˈsentrəl/ D. /ˈkʌltʃə/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. citadel B. festival C. crowdfunding D. historic A. /'sɪtədəl/ B. /'festɪvəl/ C. /'kraʊd, fʌndıη/ D. /hɪ'stɒrɪk/ Question 4: A. restore B. landscape C. limestone D. complex A. /rɪ'stɔː/ B. /'lændskeɪp/ C. /'laɪmstəʊn/ D. /'kɒmpleks/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 5: I am grateful for the traditions passed down to the younger generations. A. restore B. decipher C. appreciate D. understand Be grateful for = appreciate (biết ơn, hiểu rõ giá trị) Tôi biết ơn những truyền thống được truyền lại cho thế hệ trẻ. A. khôi phục B. giải mã C. hiểu ro giá trị D. hiểu Question 6: The penalty for damaging or stealing artifacts from Vietnam's heritage sites is severe. A. intensity B. fine C. valley D. finance Penalty = fine (hình phạt, khoảng tiền phạt) Hình phạt đối với hành vi làm hư hỏng, trộm cắp hiện vật ở di sản Việt Nam là rất nghiêm khắc. A. cường độ B. tiền phạt C. thung lũng D. tài chính Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 7: I enjoy listening to Vietnamese folk music, which reflects the country's rich cultural heritage. A. modern B. ballad C. traditional D. genre Folk (dân gian) # modern (hiện đại) Tôi thích nghe nhạc dân gian Việt Nam, nó phản ánh di sản văn hóa phong phú của đất nước. A. hiện đại B. ballad C. truyển thống D. thể loại Question 8: I enjoy learning about the customs and traditions of the imperial era in Vietnamese history. A. royal B. fancy C. luxury D. ordinary Imperial (thuộc về hoàng tộc) # ordinary (thông thường, bình thường) Tôi thích tìm hiểu về phong tục, truyền thống của các triều đại hoàng tộc trong lịch sử Việt Nam. A. hoàng gia B. ưa thích C. sang trọng D. bình thường Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. Question 9: Binh is finding the ways to Binh Thuy Ancient House: Binh : “My phone is dead, ___________________________________” The local: "Sure, you just need to go along Le Hong Phong Street, it’s on your left.” A. Please tell me is Binh Thuy Ancient House near here? B. Can you tell me the way to Binh Thuy Ancient House? C. Which is the best way to arrive in Binh Thuy Ancient House? D. Go along the highway then turn right at the roundabout! Bình đang tìm đường vào Nhà cổ Bình Thủy: Bình: “Điện thoại của tôi hỏng rồi, _______________” Người địa phương: “Được thôi, bạn chỉ cần đi dọc đường Lê Hồng Phong, bên trái bạn." A. Xin cho hỏi Nhà cổ Bình Thủy có gần đây không? B. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Nhà cổ Bình Thủy được không? C. Đi đến Nhà cổ Bình Thủy bằng cách nào là tốt nhất? D. Đi dọc theo đường cao tốc rồi rẽ phải tại bùng binh! → Đáp án: B. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến Nhà cổ Bình Thủy được không? Phương án này là phù hợp nhất vì Bình Phát đặc biệt hỏi 1 đường đến Nhà cổ Bình Thủy và phản hồi bởi người dân địa phương là chỉ đường dọc theo đường Lê Hồng Phong, phù hợp với yêu cầu này. Đó là một cuộc đối thoại trực tiếp và rõ ràng liên quan đến việc tìm kiểm địa điểm. Question 10: Preet is shown the way to Vincom Plaza Xuan Khanh by a local person: A Vietnamese: “Walk past the big TP Bank over there, you will see Vincom Plaza Xuan Khanh.” Preet: “___________________” A. I appreciate your help! B. Pardon me! C. Oh, really? D. I can’t believe that. Preet được người dân địa phương chỉ đường đến Vincom Plaza Xuân Khánh: Một người Việt: "Đi ngang qua TP Bank lớn đằng kia sẽ thấy Vincom Plaza Xuân Khánh." Preet: “____________________” A. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn! B. Xin lỗi! C. Ồ, thật sao? D. Tôi không thể tin được điều đó. → Đáp án: A. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn! Phản hồi này bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận sự hỗ trợ của người dân địa phương trong việc chỉ đường đến Vincom Plaza Xuân Khánh. Đó là một cách lịch sự để đắp lại người đã đưa ra hướng dẫn. Mark the letter A, B, C or D on your answer seer to indicate the underlined part that needs correction following questions. Question 11: Jamie was the last person getting on the bus after the trip to Ong Temple. A B C D GETTING ‡ GET
 • 14. The last/only/first + to V0 Jamie là người cuối cùng được lên xe buýt sau chuyến đi đến Đền Ông. Question 12: The key to enjoy Vietnamese cuisine is trying a variety of traditional dishes. A B C D TO ENJOY ‡ ENJOYING "Be the key to" là cụm idiom màn nghĩa “là mấu chốt của ...”. Sau nó phải là Noun hoặc 1 Gerund Mấu chốt của VIỆC THƯỞNG THỨC ẩm thực Việt Nam là thử đa dạng các món ăn truyền thống. Question 13: It took us three hours getting to Ha Long Bay from Da Nang by bus. A B C D GETTING ‡ TO GET Công thức: It takes/took + “time” + to V0 Chúng tôi mất ba giờ ĐỂ ĐẾN Vịnh Hạ Long từ Đà Nẵng bằng xe buýt Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. Major cities in developing countries face similar issues related to high development pressure, a lack of concern for (1)_____________, and little or no public participation in the decision-making process in urban development and conservation (Kong and Yeoh, 1994, Steinberg, 1996). Decisions (2)_____________ heritage conservation in Hong Kong have (3)_____________been dominated by experts and technocrats since the establishment of the first heritage legislation in 1976, and public participation has been considered insignificant. Since the change in sovereignty in 1997, the majority of Hong Kong’s people have become increasingly attached to (4)_____________heritage and have actively sought their right (5)_____________ in city development and heritage conservation matters. (6)_____________, proper and effective consultation process in heritage conservation has yet to be established and enhanced. https://www.sciencedirect.com Question 14: A. performing art B. limestone C. cultural heritage D. historic temple Dịch nghĩa của đoạn văn và đáp án để chọn: Major cities in developing countries face similar issues related to high development pressure, a lack of concern for cultural heritage (Các thành phố lớn ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những vấn đề tương tự liên quan đến áp lực phát triển cao, thiếu quan tâm đến di sản văn hóa) A. biểu diễn nghệ thuật B. đá vôi C. di sản văn hóa D. ngôi đền lịch sử Question 15: A. in B. on C. at D. of Decisions on (quyết định lên việc …) Question 16: A. tradition B. traditional C. traditionalist D. traditionally Giữa trợ động từ và động từ chính ta cần 1 trạng từ. Question 17: A. restoring B. appreciating C. restricting D. commuting Dựa vào nghĩa của đoạn văn và đáp án để chọn: the majority of Hong Kong's people have become increasingly attached to restoring heritage (phần lớn người dân Hồng Kông ngày càng gắn bó với việc phục hồi di sản) A. phục hồi B. đánh giá cao C. hạn chế D. đi lại Question 18: A. participated B. participating C. to participate D. participate have actively sought their right to participate in city development and heritage conservation matters ( đã tích cực tìm kiếm quyền tham gia vào các vấn đề phát triển thành phố và bảo tồn di sản) Dựa vào nghĩa của câu ta thấy ta cần động từ chỉ mục đích để làm gì đó. Nên đáp án là C (dùng to infinitive clause để chỉ mục đích) Question 19: A. Therefore B. Although C. Given that D. However Dựa vào nghĩa của đoạn văn và đáp án: phần lớn người dân Hồng Kông ngày càng gắn bó với việc khôi phục di sản và tích cực tìm kiếm quyền tham gia vào các vấn đề bảo tồn di sản và phát triển thành phố. Tuy nhiên, quy trình tham vấn phù hợp và hiệu quả trong bảo tồn di sản vẫn chưa được thiết lập và tăng cường. A. Do đó B. Mặc dù C. Với việc D. Tuy nhiên DỊCH BÀI ĐỌC Các thành phố lớn ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những vấn đề tương tự liên quan đến áp lực phát triển cao, thiếu quan tâm đến di sản văn hóa và ít hoặc không có sự tham gia của công chúng vào quá trình ra quyết định về phát triển và bảo tồn đô thị (Kong và Yeoh, 1994, Steinberg, 1996). Các quyết định về bảo tồn di sản ở Hồng Kông theo truyền thống thường do các chuyên gia và nhà kỹ trị chi phối kể từ khi ban hành luật di sản đầu tiên vào năm 1976, và sự tham gia của công chúng được coi là không đáng kể Kể từ khi thay đổi chủ quyền vào năm 1997, phần lớn người dân Hồng Kông ngày càng gắn bó với việc khôi phục di sản và tích cực tìm kiếm quyền tham gia vào các vấn đề bảo tồn di sản và phát triển thành phố. Tuy nhiên, quy trình tham vấn phù hợp và hiệu quả trong bào tồn di sản vẫn chưa được thiết lập và tăng cường. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive experience. While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation of sand brought in by the river. Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds to the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting either early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable during these times. It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the adjacent area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage and cultural significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the temple's guidelines.
 • 15. Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture. https://www.tripadvisor.com Question 20: What is the best title for the passage? A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda. C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là gì? A. Nét đặc sắc của chùa Ông B. Khám phá chùa Ông C. Cách tham quan chùa Ông D. Hạn chế tham quan Đọc cả bài ta thấy tác giả đang miêu tả về chuyến thăm quan khám phá chùa Ông hơn là mô tả đặc điểm của chùa hoặc hướng dẫn thăm ngôi chùa. Question 21: Except for Ong Pagoda, the author also suggests visiting which destination in paragraph 1? A. Can Tho Mini Beach B. Can Tho Grand Prison C. Binh Thuy Ancient House D. Gian Gua historic site Ngoài chùa Ông, tác giả còn gợi ý điểm đến nào ở đoạn 1? A. Bãi biển mini Cần Thơ B. Nhà tù lớn Cần Thơ C. Nhà cổ Bình Thủy D. Di tích lịch sử Gián Gừa While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation of sand brought in by the river. (Trong khi khám phá địa điểm linh thiêng này, hãy thong thả tản bộ dọc bờ sông để đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ và đừng bỏ lỡ con đường đi bộ quyến rũ dẫn đến Bãi biển Cần Thơ Mini, được tô điểm bởi một lượng cát nhỏ do dòng sông đưa vào) Question 22: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda? A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m Theo tác giả, thời điểm nào KHÔNG nên đến thăm chùa Ông? A. 5h30- 6h00 sáng B. 5h00 – 6h00 chiều C. 1h00 – 2h00 chiều D. 4h00 - 5h00 chiều Question 23: The word " appreciate" in the 3rd paragraph is closet in meaning to _________. A. value B. thank C. understand D. study Từ "đánh giá cao" trong đoạn 3 có nghĩa gần gũi với ________. A. đánh giá cao B. cảm ơn C. hiểu D. nghiên cứu Question 24: The word "It" in the 2rd paragraph refers to _________. A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s Từ "its" trong đoạn cuối đề cập đến __________. A. của khách B. của địa điểm C. của địa phương D. của chùa Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture. (Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và nội tâm. Sự kết hợp giữa vị trí yên tĩnh, hương trầm thanh tạo và khung cảnh dòng sông quyến rũ của nơi đây khiến nó trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá địa phương) Question 25: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned: A. There are many incense rings in Ong Pagoda. B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay. C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot. D. There are some regulations in Ong Pagoda. DỊCH BÀI ĐỌC Chùa Ông tọa lạc tại vị trí thuận tiện tại bến Ninh Kiều, mang đến cho du khách những trải nghiệm thanh thản và đáng để đắm chìm. Trong khi khám phá địa điểm linh thiêng này, hãy thong thả tản bộ dọc bờ sông để đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ và đừng bỏ lỡ con đường đi bộ quyến rũ dẫn đến Bãi biển Cần Thơ Mini, được tô điểm bởi một lượng cát nhỏ do dòng sông đưa vào. Khi bước vào chùa Ông, hãy chuẩn bị đắm mình trong làn hương thơm ngát. Ngôi chùa liên tục đốt vô số vòng hương, tỏa ra khói thơm hàng giờ liền. Mặc dù điều này làm tăng thêm bầu không khí tâm linh nhưng nó có thể gây choáng ngợp đối với một số người. Để tránh khó chịu, tôi khuyên bạn nên đến thăm vào sáng sớm hoặc chiều muộn vì nhiệt độ bên trong có xu hướng dễ chịu hơn trong thời gian này. Cần lưu ý rằng ngôi chùa có một số hạn chế nhất định đối với việc chụp hình, điều này có thể gây thất vọng đôi chút đối với những người đam mê chụp ảnh. Tuy nhiên, đứng sợ! Bạn vẫn có thể đánh giá cao cổng chào bên ngoài rất đáng chú ý và khu vực lân cận có tượng đài bác Hồ. Những tuyệt tác kiến trúc này thể hiện di sản phong phú và ý nghĩa văn hóa sâu sắc của địa điểm, cho phép bạn ghi lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trong khi vẫn tôn trọng các nguyên tắc của ngôi chùa. Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và đánh vào nội tâm. Sự kết hợp giữa vị trí yên tĩnh, hương trầm thanh tao và khung cảnh đồng sông quyến rũ khiến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa địa phương. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 26: Traditional clothing like the "Ao Dai" is often passed _______ as a cherished family heirloom. A. from B. with C. down D. upon Pass down (truyền lại) Trang phục truyền thống như áo dài thường được truyền lại như một vật gia truyền đáng trân trọng của gia đình. Question 27: The ________ in Hue is a famous historical site that attracts visitors from around the world. A. citadel B. heritage C. landscape D. state _______ ở Huế là một di tích lịch sử nổi tiếng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
 • 16. A. thành B. di sản C. cảnh quan D. hiện trạng Question 28: ___________ a perfect trip to famous heritages, they visited many tourism websites. A. Planning B. To plan C. To planning D. Planned Dùng to-infinitive phrase để diễn tả mục đích. Để lên kế hoạch cho một chuyến đi hoàn hảo đến những di sản nổi tiếng, họ đã truy cập nhiều trang web du lịch. Question 29: Vietnam's __________ caves, such as those in Phong Nha-Ke Bang National Park, are visited frequently by travelers for their natural beauty. A. heritage B. imperial C. limestone D. valley Những hang động ________ của Việt Nam, chẳng hạn như những hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, được du khách ghé thăm thường xuyên vì vẻ đẹp tự nhiên của chúng. A. di sản B. đế quốc C. đá vôi D. thung lũng Question 30: Mohamed was the last person ________ about the secret of Pyramids. A. knowing B. to know C. knew D. to knowing The last/ the first/ the only + to V0 Mohamed là người cuối cùng biết về bí mật của Kim tự tháp. Question 31: _________ is a modern way to support projects aimed at preserving Vietnam's heritage. A. Crowdfunding B. Natural heritage C. Historic monument D. Performing art ______ là một cách hiện đại để hỗ trợ các dự án nhằm bảo tồn di sản Việt Nam. A. Gây quỹ cộng đồng B. Di sản thiên nhiên C. Di tích lịch sử D. Nghệ thuật biểu diễn Question 32: It's essential for us ____________ the Vietnam's cultural heritages. A. preserving B. preserve C. to preserve D. preserved It is + adj + to V0 Điều cần thiết đối với chúng ta là bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam. Question 33: Exploring ancient temples and pagodas has become a ________ activity for tourists who visit the Mekong Delta. A. trending B. festive C. folk D. ancient Khám phá những ngôi chùa cổ đã trở thành một hoạt động______ đối với khách du lịch đến thăm đồng bằng sông Cửu Long. A. xu hướng B. lễ hội C. dân gian D. cổ xưa Question 34: Even though I live in a different country, my roots ______ deep, and I always celebrate the traditions of my heritage. A. fly B. walk C. run D. grow Idiom: roots run deep (chú trọng, tôn vinh những điều truyền thống) Mặc dù tôi sống ở một đất nước khác, coi trọng truyền thống, tôi luôn tôn vinh truyền thống di sản của mình. Question 35: Quin always concerned about the group project, but he never gave voice _____ it. A. for B. at C. in D. to Give voice to: đóng góp ý kiến Quin luôn lo lắng về dự án của nhóm, nhưng anh ấy chưa bao giờ lên tiếng (đóng góp ý kiến) về nó. Question 36: Temple of Literature in Hanoi is a prime example of Vietnam's unique _______ heritage. A. cultural B. natural C. mixed D. complex Văn Miếu ở Hà Nội là một ví dụ điển hình về di sản _________ độc đáo của Việt Nam. A. văn hóa B. tự nhiên C. hỗn hợp D. phức tạp Văn Miếu là di sản văn hóa Question 37: Muong Hoa ______ in Sapa is a famous tourist attraction as it lays between various picturesque mountains. A. hills B. highland C. valley D. state Mường Hoa _________ ở Sapa là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng vì nó nằm giữa những ngọn núi đẹp như tranh vẽ A. đổi B. cao nguyên C. thung lũng D. tình trạng thung lũng là dãi đất trũng xuống và kéo dài, nằm giữa hai sườn núi (theo từ điển tiếng Việt) Question 38: Crowdfunding helps protect and _______ heritage by raising money for cultural projects. A. propose B. restore C. preserves D. promote Huy động vốn từ cộng đồng giúp bảo vệ và _____ di sản bằng cách quyên tiền cho các dự án văn hoá. A. đề xuất B. khôi phục C. bảo tồn D. thúc đẩy Question 39: Emma works hard _______ the trip to Vietnamese heritages. A. afford B. affording C. to affording D. to afford Dùng to-infinitive clause để chỉ mục địch. Emma làm việc chăm chỉ ĐỂ CHI TRẢ cho chuyến đi đến những di sản ở Việt Nam Question 40: The ______ of Ha Long Bay is being restored after being exploited to attract more tourist. A. folk B. citadel C. trend D. state _________ của Vịnh Hạ Long đang được khôi phục sau khi bị khai thác để thu hút nhiều khách du lịch hơn. A. dân gian B. thành C. xu hướng D. hiện trạng B. PHẦN TỰ LUẬN: Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals. Question 1: Learning about Vietnam's heritage helps me appreciate the depth of its cultural richness. (APPRECIATION). Help + O + V0
 • 17. Appreciation (n) ‡ Appreciate (verb) Tìm hiểu về di sản Việt Nam giúp tôi trân trọng chiều sâu văn hóa phong phú của đất nước này. Question 2: The traditional Vietnamese dance in Hue Citadel was performed imperially by the royal dancers. (IMPERIAL) Perform (động từ thường) + ADV Imperial (adj) Imperially (adv) Điệu múa truyền thống Việt Nam ở Kinh thành Huế được biểu diễn một cách hoàng tộc bởi các vũ công cung đình. Question 3: Don Ca Tai Tu is a heritable form of performing art in Viet Nam. (HERITAGE) Mạo từ + tính từ + danh từ Heritage (noun) ‡ heritable (adj) Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật biểu diễn có thể thừa kế ở Việt Nam. Question 4: In Vietnam, we can find anciently built temples that tell stories of the country's rich heritage. (ANCIENT) Adv + adj ("built" ở đây đang có chức năng như tính từ) + Noun Ancient (adj) ‡ anciently (adv) Ở Việt Nam, chúng ta có thể tìm thấy những ngôi tháp được xây dựng một cách cổ kính kể những câu chuyện về di sản phong phú của đất nước Question 5: The elders play a crucial role in the preservation of traditional stories and customs. (PRESERVE) Mạo từ + danh từ Preserve (verb) ‡ preservation (noun) Những người lớn tuổi đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn những câu chuyện và phong tục truyền thống. Part 2. Rewrite the following sentences without changing their meanings: Question 1: They spent 4 hours traveling from Da Nang to Hoi An. It takes ____________________________________________________________________. ‡ It takes them 4 hours to travel from Da Nang to Hoi An. Họ đã dành 4 giờ để đi từ Đà Nẵng đến Hội An. ‡ Nó tốn của họ mất 4 giờ để đi từ Đà Nẵng đến Hội An. Question 2: My parents let me go with my friends to Trang An Landscape Complex I am ____________________________________________________________________. ‡ I am allowed to go with my friends to Trang An Landscape Complex by my parents. Bố mẹ tôi đi cùng bạn bè đến Quần thể danh thắng Tràng An ‡ Tôi được bố mẹ cho phép đi cùng bạn bè đến Quần thể danh thắng Tràng An. Question 3: He paused the video games to go outside with his friends. He stopped ________________________________________________________________. ‡ He stopped (playing video games) to go outside with his friends. Anh ấy tạm dừng trò chơi điện tử để đi ra ngoài với bạn bè. ‡ Anh ấy dừng (chơi trò chơi điện tử) để đi ra ngoài với bạn bè. Question 4: Allen is very excited about experiencing Sothern Vietnamese culture in Cai Rang floating market. We failed __________________________________________________________________. ‡ Allen can't wait to experience Sothern Vietnamese culture in Cai Rang floating market. Allen rất hào hứng khi được trải nghiệm văn hóa miền Nam Việt Nam tại chợ nổi Cái Răng. ‡ Allen nóng lòng được trải nghiệm văn hóa miền Nam Việt Nam tại chợ nổi Cái Răng. Question 5: No one knows about the secret of Stonehenge in England except for Anthony. Anthony ___________________________________________________________________. ‡Anthony was the only person to know about the myth of Stonehenge in England. Không ai biết về huyền thoại Stonehenge ở Anh ngoại trừ Anthony. ‡ Anthony là người duy nhất biết về bí mật của Stonehenge ở Anh. Part 2. Combined the sentences using to-infinitive clauses: Question 1: Alec learns a lot about culture. He wishes to become a cultural conservationist. ____________________________________________________________________________. →To become a cultural conservationist, Alec learns a lot about culture. Alec học rất nhiều điều về văn hóa. Anh mong muốn trở thành một nhà bảo tồn văn hón ‡ Để trở thành một nhà bảo tồn văn hóa, Alec học rất nhiều về văn hóa. Question 2: Timothy paid a visit to Mekong Delta. He wanted to listen to Don Ca Tai Tu. ____________________________________________________________________________. ‡ To listen to Don Ca Tai Tu, Timothy paid a visit to Mekong Delta. Timothy đã đến thăm đồng bằng sông Cửu Long. Anh muốn nghe Đờn ca tài tử. ‡Để nghe Đờn ca tài tử, Timothy đã đến thăm đồng bằng sông Cửu Long. Question 3: They dressed nicely. They desired to take some pictures in Hue Imperial City. ____________________________________________________________________________. ‡ To take some pictures in Hue Imperial City, take me pico Flue Imperial City. Họ ăn mặc rất đẹp. Họ muốn chụp. vài bức ảnh ở Hoàng thành Huế. ‡Để chụp vài bức ảnh ở Hoàng thành Huế, họ ăn mặc thật đẹp. THE END.
 • 18. UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE TEST 3 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from Question 1: A. heritage B. suggestion C. recommend D. appreciate Question 2: A. social B. local C. folk D. promote Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. landscape B. limestone C. effect D. value Question 4: A. introduce B. recommend C. understand D. tourism Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 5: Tourists visit our town to see the well-preserved heritage buildings in their ________ state, which is a source of pride for the community. A. original B. historical C. authentic D. modern Question 6: Local communities often come together to _________ traditional festivals, revive cultural practices and keep them alive. A. include B. damage C. propose D. restore Question 7: The city is famous for its impressive ancient _______, which includes magnificent temples and palaces. A. architecture B. history C. landmark D. culture Question 8: Celebrating our cultural heritage helps us ________ the diverse customs, art forms, and stories that have been passed down through generations A. relate B. contribute C. appreciate D. perform Question 9: A _________ campaign was started to fund the restoration of the historical museum. A. public B. crowdfunding C. government D. performing Question 10: Visitors to the cultural fair have the opportunity to buy unique __________ crafted by local artisans. A. landscape B. souvenir C. temple D. solution Question 11: The __________ is a traditional means of commerce in many Southeast Asian countries, attracting both locals and tourists. A. floating market B. street festival C. night market D. food festival Question 12: The UNESCO committee recognized the ancient ruins as a world heritage __________ due to their cultural significance. A. treasure B. landmark C. monument D. site Question 13: In an effort to __________ cultural diversity, the festival featured performances of folk singing from mixed heritage communities. A. recommend B. punish C. preserve D. reduce Question 14: To __________ the local culture, the community organized a floating market, showcasing traditional crafts and foods. A. produce B. celebrate C. promote D. preserve Question 15: By purchasing souvenirs made by local artisans, tourists can __________ to the preservation of traditional crafts. A. contribute B. relate C. adapt D. lead Question 16: The best way for visitors __________ the local culture is by attending traditional festivals and markets. A. understand and experience B. to understand and experience C. understanding and experiencing D. can understand and experience Question 17: Son Doong Cave is the largest cave __________ in Phong Nha-Ke Bang National Park. A. discover B. discovering C. to discover D. to be discovered Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 18: Educational programs focus on raising awareness among young generations about the importance of preserving their cultural heritage A. concentrate B. neglect C. impact D. insist Question 19: Methods of preserving heritage involve actions like documenting, repairing, and involving the community to protect our cultural treasures. A. realities B. approaches C. questions D. causes Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. Question 20: Young people’s lack of knowledge about the cultural heritage of their own country is due to limited educational resources. A. shortage B. tradition C. abundance D. value Question 21: It's important to remember that our efforts to preserve cultural heritage can lead to a brighter future where our traditions and history are passed down A. result in B. result from C. result to D. result with Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 22: Teaching is a way giving knowledge and skills to the next generation. A B C D Question 23: We took a guided tour of the history landmarks in the city to learn about its rich history. A B C D
 • 19. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. Question 24: Sarah and John are discussing the importance of preserving cultural heritage. Sarah: "Preserving our heritage is crucial for future generations, don't you think?" John: "______. It helps us understand our roots and traditions." A. I couldn't agree more B. I don't see the point C. That's interesting D. You're welcome Question 25: Minh and Peter are talking about the importance of preserving cultural heritage. Minh: "What do you think is the key reason for preserving our heritage?" Peter: "______. It helps us maintain our connection to the past." A. It allows us to pass down our traditions to future generations. B. I don't quite agree. There are many ways to interpret heritage. C. Our heritage defines who we are as a society. D. Heritage preservation is a complex issue that requires careful consideration. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. The Trang An Scenic Landscape Complex, a UNESCO World Heritage Site since 2014, is a remarkable area in Vietnam known for its stunning natural beauty and historical significance. It is an integrated, multi- layered landscape that includes both cultural and natural heritage elements. Established as a protected area in the early 21st century, Trang An is notable for its system of limestone karsts and valleys, as well as its rich biodiversity. The complex also hosts ancient temples, pagodas, paddy fields, and small villages, making it a living testament to the traditional ways of life in Vietnam. Efforts to preserve Trang An involve maintaining the delicate balance between nature and the ongoing human activities within the area. This includes strict regulations on tourism and construction, ensuring that the pristine nature of the landscape and the historical sites remain undisturbed. Additionally, local communities play a vital role in conserving the cultural aspects of Trang An, by continuing their traditional practices and educating visitors about the site's importance. Today, Trang An is not just a tourist destination; it is a symbol of Vietnam's commitment to preserving its natural and cultural heritage. The site's management combines modern conservation techniques with traditional knowledge, ensuring that this unique landscape can be enjoyed by future generations. https://disantrangan.vn/trang-an-scenic-landscape-complex Question 26: What is the passage mainly about? A. The wide range of historic sites and biodiversity found within Trang An's landscapes B. The development of tourism infrastructure and attractions in Trang An over time. C. The efforts to preserve the Trang An Scenic Landscape Complex D. The biodiversity of Trang An Question 27: The word "notable" in the second paragraph is closest in meaning to ________. A. famous B. large C. unique D. protected Question 28: According to the 3rd paragraph, why are there strict regulations on tourism and construction in Trang An? A. To protect the natural landscapes and biodiversity within Trang An. B. To maintain the balance between nature and human activities. C. To increase the revenue from tourism. D. To provide increased economic opportunities and jobs for local communities. Question 29: Which of the following is NOT mentioned as a part of Trang An's heritage in the passage? A. Small villages B. Ancient temples C. Wildlife reserves D. Paddy fields Question 30: The word "its" in the last paragraph refers to ________. A. Vietnam’s B. Trang An’s C. destination’s D. symbol’s Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. Many individuals, (31)__________are passionate about preserving our heritage, dedicate their time and effort to this important cause. They understand that our heritage is not just a collection of old objects or traditions; it's a link to our past, a repository of our stories, and a reflection of our identity. (32)______heritage is fragile and can be lost over time, there is a sense of urgency in our efforts to protect it. Time, weather, neglect, and even modernization can erode the very things that make our heritage special. People's (33)_________for preserving their cultural heritage is deeply rooted in a desire to connect with their roots. Whether it's exploring family genealogy, participating in traditional ceremonies, or visiting historic sites, the act of preserving heritage becomes a way to bridge the gap between the past and the present. (34)_________ individuals are unaware of the significance of preserving our heritage until they learn about its importance. Education and awareness-raising (35)__________a vital role in garnering support for heritage conservation. https://www.extentheritage.com.au Question 31: A. that B. who C. which D. whose Question 32: A. Because B. Although C. Despite D. Because of Question 33: A. association B. regard C. relation D. concern Question 34: A. All B. Few C. Much D. Many Question 35: A. put B. take C. do D. play B. PHẦN TỰ LUẬN: Rewrite the sentences using to-infinitive clause. Question 1: She bought a dress that she can wear to the wedding. ______________________________________________________________________. Question 2: We need a tool that can open this jar. ______________________________________________________________________. Question 3: They are looking for someone who can translate the document.
 • 20. ______________________________________________________________________. Question 4: John found a quiet place where he could study. ______________________________________________________________________. Question 5: The company is hiring engineers who can work on the new project. ______________________________________________________________________. Question 6: She has a collection of books that she loves to read. ______________________________________________________________________. Question 7: The last person who enters should close the door. ______________________________________________________________________. Question 8: Linh was the only student in our group who didn't go to the museum. ______________________________________________________________________. Question 9: The first candidate who arrives will have the interview. ______________________________________________________________________. Question 10: There are several dishes that you must try when visiting this region. ______________________________________________________________________. THE END. UNIT 6 – PRESERVING OUR HERITAGE TEST 3 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from Question 1: A. heritage B. suggestion C. recommend D. appreciate Heritage: /'herɪtɪdʒ/ Suggestion: /sə'dʒest∫ən/ Recommend:/,rekə'mend/ Appreciate: /ə'pri:∫ieɪt/ Question 2: A. social B. local C. folk D. promote Social: /'soʊ∫əl/ Local: /'loʊkəl/ Folk:/foʊk/ Promote: /prə' moʊt/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. landscape B. limestone C. effect D. value Landscape: /'lænd.skeɪp/ Limestone: /'laɪm.stoʊn/ Effect: /ɪ'fekt/ Value: /'væl.ju:/ Question 4: A. introduce B. recommend C. understand D. tourism Introduce: /,ɪn.trə'dus/ Recommend: /,rek.ə'mend/ Understand: /,ʌn.dər' stænd/ Tourism: /'tʊə.rɪ.zəm/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 5: Tourists visit our town to see the well-preserved heritage buildings in their ________ state, which is a source of pride for the community. A. original B. historical C. authentic D. modern Du khách đến thị trấn của chúng tôi để xem những tòa nhà di sản được bảo tồn tốt trong tình trạng _____ của chúng, điều này là niềm tự hào của cộng đồng. A nguyên bản B. lịch sử
 • 21. C. chính hãng D. hiện đại Question 6: Local communities often come together to _________ traditional festivals, revive cultural practices and keep them alive. A. include B. damage C. propose D. restore Các cộng đồng địa phương thường tụ họp lại để ______ các lễ hội truyền thống, hồi sinh các phong tục văn hóa và giữ cho chúng không bị mai một. A. bao gồm B. phá hủy C. đề xuất D. phục hồi Question 7: The city is famous for its impressive ancient _______, which includes magnificent temples and palaces. A. architecture B. history C. landmark D. culture Thành phố nổi tiếng với ______ cổ kính ấn tượng của mình, bao gồm các đền đài và cung điện tráng lệ. A. kiến trúc B. lịch sử C. địa danh D. văn hóa Question 8: Celebrating our cultural heritage helps us ________ the diverse customs, art forms, and stories that have been passed down through generations A. relate B. contribute C. appreciate D. perform Việc kỷ niệm di sản văn hóa của chúng ta giúp chúng ta ______ sự đa dạng của các phong tục, hình thức nghệ thuật, và những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác. A. liên quan B. đóng góp C. đánh giá cao, hiểu rõ giá trị D. biểu diễn Question 9: A _________ campaign was started to fund the restoration of the historical museum. A. public B. crowdfunding C. government D. performing Một chiến dịch ________ đã được khởi xướng để tài trợ cho việc phục hồi bảo tàng lịch sử. A. cộng đồng B. gây quỹ cộng đồng C. chính phủ D. biểu diễn Question 10: Visitors to the cultural fair have the opportunity to buy unique __________ crafted by local artisans. A. landscape B. souvenir C. temple D. solution Khách tham quan hội chợ văn hóa có cơ hội mua những ________ độc đảo do nghệ nhân địa phương chế tác. A. phong cảnh B. đồ lưu niệm C. đền thờ D. giải pháp Question 11: The __________ is a traditional means of commerce in many Southeast Asian countries, attracting both locals and tourists. A. floating market B. street festival C. night market D. food festival _______ là một phương thức buôn bán truyền thống ở nhiều nước Đông Nam Á, thu hút cả người dân địa phương và du khách. A. chợ nổi B. lễ hội đường phố C. chợ đêm D. lễ hội ẩm thực Question 12: The UNESCO committee recognized the ancient ruins as a world heritage __________ due to their cultural significance. A. treasure B. landmark C. monument D. site World heritage site-di sản thế giới Ủy ban UNESCO đã công nhận các di tích cổ là di sản thế giới _______ do có ý nghĩa văn hóa. Question 13: In an effort to __________ cultural diversity, the festival featured performances of folk singing from mixed heritage communities. A. recommend B. punish C. preserve D. reduce Nỗ lực để ________ sự đa dạng văn hóa, lễ hội đã giới thiệu các màn trình diễn âm nhạc dân gian từ các cộng đồng di sản hỗn hợp. A. khuyến nghị B. trừng phạt C. bảo tồn D. giảm bớt Question 14: To __________ the local culture, the community organized a floating market, showcasing traditional crafts and foods. A. produce B. celebrate C. promote D. preserve Để ________ văn hóa địa phương, cộng đồng đã tổ chức một chợ nổi, trưng bày các tác phẩm thủ công truyền thống và thức ăn. A. sản xuất B. kỷ niệm