SlideShare a Scribd company logo
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG
TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI
TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG)
(LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
H Ọ C T Ố T T I Ế N G A N H
G L O B A L S U C C E S S
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
vectorstock.com/31086119
UNIT 6:
PRESERVING OUR HERITAGE
I. VOCABULARY
STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ
LOẠI
NGHĨA
1 Field trip /ˈfiːld ˌtrɪp/ np chuyến đi thực tế
2 Heritage
Heritage site
/ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ/
/ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ ˌsaɪt/
n
np
di sản
khu di tích
3 Appreciate
Appreciation
Appreciable
Appreciative
/əˈpriː.ʃi.eɪt/
/əˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/
/əˈpriː.ʃə.bəl/
/əˈpriː.ʃə.t̬ɪv/
v
n
adj
adj
cảm kích, đánh giá cao
sự cảm kích, sự đánh giá cao
tương đối, đáng kể
tán thưởng, cảm kích, đánh giá cao
4 Trending /trendɪŋ / adj đang thịnh hành
5 Challenge /'ʧælindʒ/ v/n thách thức/sự thách thức
6 Issue /'iʃu:/ v/n phát hành/vấn đề
7 History
Historic
Historical
Historian
/'histəri/
/hɪ'stɔ:r.ɪk/
/hɪ'stɔ:r.ɪ.kəl/
/hɪ'stɔ:r.i.ən/
n
adj
adj
n
lịch sử
nổi tiếng trong lịch sử, có tính lịch sử
thuộc/liên quan tới lịch sử, có thật
trong lịch sử
nhà sử học
8 Restore /rɪ'stɔ:r/ v khôi phục, hồi phục
9 Pedestrian /pə'des.tri.ən/ n khách bộ hành
10 Folk /fouk/ adj/n dân ca; dân gian
11 Floating market /ˈfloʊ.t̬ɪŋ 'mɑ:r.kɪt/ np chợ nổi
12 Delta /'deltə/ n châu thổ; đồng bằng
13 Original /ə'rɪdʒ.ən.əl/ adj nguyên bản, độc đáo
14 Architecture /ˈɑːr.kə.tek.tʃɚ/ n công trình kiến trúc
15 Urban /'ə:bən/ adj thuộc, ở thành phổ; thuộc đô thị
16 Ancient /'einʃənt/ adj cổ đại, cổ
17 Culture
Cultural
/'kaltʃə/
/'kʌl.ʧɚ.əl/
n
adj
văn hóa
thuộc văn hóa
18 Monument /ˈmɑːn.jə.mənt/ n tượng đài
19 Natural
Nature
/'nætʃərəl/
/'neiʧə/
adj
n
thuộc tự nhiên
thiên nhiên, tự nhiên, bản chất
20 Mixed /mɪkst/ adj lẫn lộn, trộn lẫn
21 Complex /kəm'pleks/
/ˈkɒmpleks/
adj
n
phức tạp, rắc rối
quần thể
22 Landscape /'lændskeip/ n phong cảnh, bức tranh miêu tả vùng
nông thôn
23 Scenic /'si:nɪk/ adj thuộc cảnh vật
24 Recommend /rekə'mend/ v khuyên, giới thiệu
25 Suggest
Suggestion
Suggestive
Suggestible
/sə'dʒest/
/sə'dʒes.ʧən/
/sə'dʒes.tɪv/
/sə'dʒes.tə.bəl/
v
n
adj
adj
đề nghị, đề xuất
sự đề nghị, sự gợi ý, đề xuất
mang tính chất gợi ý, gợi nhớ
dễ bị ảnh hưởng (bởi đề nghị của người
khác...)
26 Preserve
Preservation
Preservative
/prɪˈzɝːv/
/ˌprez.ɚˈveɪ.ʃən/
/prɪˈzɝː.və.t̬ɪv/
v
n
n
bảo vệ, lưu giữ, bảo quản
sự giữ gìn
chất bảo quản
27 Fashionable /ˈfæʃ.ən.ə.bəl/ adj hợp thời trang
28 Limestone /ˈlaɪm.stoʊn/ n đá vôi
29 Valley /'væli/ n thung lũng
30 Sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ adj không làm hại môi trường, bền vững
31 Imperial Citadel /ɪmˈpɪr.i.əl ˈsɪt̬.ə.del/ np hoàng thành
32 Individual /ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/ adj/n một mình; riêng lẻ, từng người/cá nhân
33 Crowdfunding /ˈkraʊd.fʌn.dɪŋ/ n huy động vốn từ cộng đồng
34 Non-profit /ˌnɑːnˈprɑː.fɪt/ adj phi lợi nhuận
35 Donate
Donation
/ˈdoʊ.neɪt/
/doʊ'neɪ.ʃən/
v
n
quyên góp, ủng hộ
sự quyên góp
36 Fine /fain/ n tiền phạt
37 Damage /'dæmidʒ/ n/v sự hư hại/gây hư hại
38 Unique /ju:'ni:k/ adj độc nhất vô nhị
39 Punishment /'pʌn.ɪʃ.mənt/ n sự trừng phạt
40 Crime /kraim/ n tội phạm, tội ác
II. STRUCTURES
STT CẤU TRÚC NGHĨA
1 Need to do sth cần phải làm gì đó
2 Plan to do sth = plan on doing sth lên kế hoạch làm gì
3 Pass down truyền lại
4 Prevent sb from doing sth ngăn cản ai làm gì đó
5 Encourage sb to do sth
Encourage doing sth
khuyến khích ai làm điều gì
khuyến khích làm điều gì đó
6 Invite sb to do sth mời ai làm gì đó
7 Suggest doing sth gợi ý làm điều gì đó
8 Have a keen interest in sth có hứng thú với cái gì
9 Be related to sth có liên quan đến cái gì
10 Give voice to sth bày tỏ quan điểm, suy nghĩ về điều gì
11 Care about quan tâm đến
12 Propose doing sth đề xuất làm gì đó
13 Set up thiết lập, thành lập
14 Take action hành động
15 Make use of sth tận dụng cái gì
16 Raise/heighten/increase one's awareness
of sth
Raise awareness about sth
Nâng cao nhận thức của ai đó về cái gì (nhận thức
rằng cái gì tồn tại và quan trọng)
Nâng cao mối quan tâm, lo ngại về một tình
huống/lĩnh vực cụ thể
17 Introduce sth/sb to sb giới thiệu cái gì/ai với ai
18 Be famous for sth nổi tiếng vì cái gì
19 As a result/consequence do đó, do vậy
20 Deal with đối phó, giải quyết
21 Present a challenge to sb/sth đặt ra một thách thức cho ai/cái gì
22 Raise money for sth gây quỹ cho cái gì
23 Regardless of bất kể, bất chấp
24 Face time in prison đối mặt với thời gian ngồi tù
25 Stop sb from doing sth ngăn chặn ai làm gì đó
26 Throw sth at sb ném cái gì vào ai
III. GRAMMAR (To-infinitive clauses)
Một mệnh đề to-infinitive có thể được dùng để:
1. Diễn tả mục đích
Ví dụ: I am trying to learn English well to find a better job. (Tôi đang cổ gắng học tốt tiếng Anh để tìm
một công việc tốt hơn.)
2. Bổ nghĩa cho một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second,...), so sánh nhất
và các từ như next, last, only
Ví dụ: He was the last person to leave the meeting room. (Anh ta là người cuối cùng rời khỏi phòng
họp.)
IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. any B. plan C. can D. fan
2. A. focal B. song C. folk D. go
3. A. culture B. truly C. club D. rubbish
4. A. history B. heritage C. whether D. heavy
5. A. challenge B. check C. chorus D. cheerful
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
1. A. idea B. winner C. postcard D. music
2. A. entry B. student C. country D. advice
3. A. society B. traditional C. information D. encouragement
4. A. media B. heritage C. importance D. instrument
5. A. scenery B. condition C. monument D. history
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. Some videos about country life are now trending on social media.
A. developed B. familiar C. popular D. common
2. This way, they will be able to give voice to suggestions and solutions to problems they care about.
A. write B. run C. express D. hear
3. Another problem might be young people’s lack of knowledge about our cultural heritage. As a result,
they don’t care much about the condition of heritage.
A. However B. Moreover C. Furthermore D. Therefore
4. We should promote heritage values on social media so that young people know more about traditional
culture.
A. donate B. encourage C. develop D. expand
5. The landscape is not changed or damaged by human activities. It is strictly protected.
A. destroyed B. rebuilt C. embarrassed D. surprised
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. Hoi An is an ancient town which became a World Heritage Site in 1999. Its houses are small and old.
A. old B. wealthy C. poor D. modern
2. Preserving is to keep something in its original state or in good condition and prevent it from being
damaged.
A. renewed B. updated C. derived D. designed
3. The clubs will hold events for young people to experience and learn about traditional performing
arts, such as Don Ca Tai Tu, Ca Tru...
A. common B. classic C. new D. historic
4. A postcard challenge will invite people to create and share unusual and exciting cards about the
heritage sites they have visited.
A. amazing B. familiar C. astonishing D. awesome
5. This heritage site has natural importance because people love its scenery.
A. home-made B. organic C. expected D. man-made
Give the correct forms of words in brackets.
1. They organized a competition to encourage young people to express their ________ (APPRECIATE)
to their cultural heritage.
2. They suggested using ________ (SOCIETY) media activities, such as photo competitions, to help
people know about their heritage sites.
3. Forming ________ (HISTORY) society or local groups who have been interested in their history is
some students’ idea.
4. We should set up folk clubs to ________ (PRESERVATION) this kind of music.
5. When you join the club, you can learn some ________ (TRADITION) musical instruments.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. Cultural ________ may include temples, pagodas and monuments.
A. instrument B. landscape C. values D. heritage
2. All buildings in Trang An are kept in their ________ state, which helps scientists learn about lifestyles
from the 15th to the 19th century.
A. original B. floating C. cultural D. historical
3. The authority plans to ________ the old monuments which were damaged by the storm.
A. preserve B. restore C. build D. paint
4. We should increase ________ to preserve some kind of traditional music because there are very few
musicians left.
A. success B. awareness C. enthusiasm D. efforts
5. The best way to preserve cultural heritage is to raise people’s ________ of its importance.
A. awareness B. attention C. behaviour D. attitude
6. Traditional arts are not ________, which is not interesting for young people.
A. outdated B. exciting C. fashionable D. creative
7. Learning about cultural heritage at school helps students understand its ________.
A. lesson B. value C. effect D. consequence
8. Promoting cultural heritage on ________ spreads information to more people quickly.
A. radio B. songs C. newspapers D. social media
9. We may let people know about our culture; we should introduce cultural heritage to foreign ________
through tourism activities.
A. visitors B. experts C. students D. volunteers
10. Creating ________ topics or challenges on social media is a good way to get people's attention to
our culture.
A. growing B. increasing C. trending D. raising
11. The competition is a chance for people to ________ suggestions and solutions to problems.
A. take action B. give voice to C. set up D. deal with
12. They ________ setting up some clubs for students to attend and learn more about our culture.
A. planned B. created C. proposed D. preserved
13. People’s lack of knowledge about cultural heritage is a big _______ that we must find a solution to.
A. issue B. task C. interest D. result
14. Preserving the national heritage can present a ________ to many nations, especially if they have
many sites.
A. product B. fine C. present D. challenge
15. A non-profit organization uses its website to reach people around the world and collects ________
from ones who want to help.
A. donations B. donate C. to donate D. donating
Fill in the blanks with suitable prepositions.
1. Folk songs are traditional ones to a particular group or country and usually passed ________ from
generation to generation.
2. The authorities hope the harsher punishments can stop people ________ destroying or damaging
cultural sites and items.
3. The best way to preserve cultural heritage is to raise people’s awareness ________ its importance.
4. My friends show no interest ________ the clubs of folk music, singing or dancing.
5. They will be able to give voice ________ suggestions and solutions to problems they care ________.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
1. Two 10th grade students suggested forming historic society or local groups who have a
A B
keen interest in their holiday.
C D
2. To restore heritage, a group of students proposed setting up folk clubs.
A B C D
3. The country has found a new method of raising money of heritage projects from a large
A B C D
number of individuals and businesses.
4. Spain is one of the countries that has successful promoted its cultural heritage through
A B C D
tourism.
5. Many ancient houses in the city are not well promoted because of changes over time
A B C D
and bad weather.
C. GRAMMAR
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. The best way ________ London is by taking a guided tour.
A. seen B. to see C. seeing D. having seen
2. ________ traffic, they are leaving early for work.
A. Avoided B. Having avoided C. To avoid D. To avoiding
3. ________ about the concert, they are buying tickets online.
A. Excited B. Exciting C. To excite D. Having excited
4. John F. Kennedy was the last US president ________.
A. to assassinate B. assassinated C. assassinating D. to be assassinated
5. ________ to stay fit, he goes jogging every morning.
A. To want B. Wanted C. Wanting D. To be wanted
6. The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ to the World Heritage List.
A. adding B. to add C. to be added D. added
7. ________ to catch the bus, she is waving at her friend.
A. Running B. To run C. Run D. Having run
8. Situated on Cam Khe Hill, Tomb of Minh Mang is one of the most interesting royal tombs ________
in Hue.
A. to visit B. visited C. visiting D. being visited
9. The most magnificent feature of Taj Mahal ________ is the central dome.
A. noticed B. being noticed C. to notice D. noticing
10. ________ a book, she is drinking a cup of tea.
A. Having read B. Reading C. Being read D. To read
11. Henry VIII of England was the only king ________ six times.
A. to marry B. married C. was married D. marrying
12. I think China will be the next country ________ the Olympic Games.
A. who host B. hosting C. to host D. hosted
13. ________ for energy, fossil fuels release carbon dioxide into the atmosphere.
A. Burning B. To burn C. Having burnt D. Burnt
14. At 24, William Pitt was the youngest person ________ Prime Minister.
A. becoming B. to become C. became D. was become
15. They saved money ________ a new car for their family.
A. bought B. to buying C. buying D. to buy
16. The capital city of Ecuador was the first city in the world ________ a World Heritage Site by
UNESCO.
A. to declare B. declared C. declaring D. to be declared
17. I practice playing the guitar every day ________ a skilled musician.
A. to become B. became C. becoming D. having become
18. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage in Viet Nam ________ by
UNESCO.
A. to be recognised B. to recognise C. recognising D. recognised
19. ________ broadens the mind and enriches life experiences.
A. Having travelled B. Travelled C. Traveling D. To travelling
20. The most challenging thing about learning a new language is ________ vocabulary.
A. to memorize B. memorizing
C. memorized D. having memorized
Combine the sentences using to-infinitive clauses.
21. They traveled to Italy. They wanted to explore ancient ruins and indulge in delicious cuisine.
→ They _________________________________________________________________________ .
22. She goes to the gym every day. She wants to exercise and stay healthy.
→ She___________________________________________________________________________ .
23. He bought a new camera. He wanted to capture beautiful moments during his trip.
→ He ___________________________________________________________________________ .
24. They donated money to the local charity. They wanted to help underprivileged children go to school.
→ They _________________________________________________________________________ .
25. She attended the workshop. She wanted to learn new techniques for better productivity.
→ She___________________________________________________________________________ .
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
1. Jane is talking to Sue.
Sue: Can you tell me the way to the theater?
Jane: ________
A. No. I can’t. I can’t say anything.
B. Walk along this street and it’s just around the corner.
C. Don’t walk. It's quite far.
D. Turn left or turn right?
2. Sue is asking Jane.
Sue: How can I get to the post office from here?
Jane: ________
A. You can get to the post office easily.
B. You can get to the post office by car.
C. Go straight ahead. Take the first turn on the left.
D. Go away and don't come back until I call you.
3. Jane and Sue are talking to each other.
Jane: Which is the easiest way to go to the National University?
Sue: ________
A. Walking along the street and turning left at the traffic light.
B. Walking is good for your health.
C. I don't think walking is a good solution.
D. I love walking there.
4. Jane is in the street.
Pedestrian: Excuse me, is the supermarket near here?
Jane: ________
A. I don’t know about it. B. You can buy things in the supermarket.
C. Supermarkets are convenient. D. It's over there, next to the shoe shop.
5. Father is talking to Jane.
Father: Is Hoan Kiem Lake near here?
Jane: ________
A. It’s a very beautiful site. B. It’s not far from here. You can walk there.
C. I have never been there. D. I am just walking.
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10.
Preserving heritage is a collective responsibility (1) ________ requires conscious efforts and strategic
approaches. Firstly, documentation plays a crucial role (2) ________ safeguarding heritage. It involves
thorough research, and documentation of historical records, artifacts, and oral traditions (3)________
with a particular heritage. This process helps create an extensive archive that (4) ________ as a reference
for future generations and aids in understanding and appreciating the (5) ________ of heritage.
Secondly, active conservation measures must be implemented to protect physical heritage. This
includes regular (6) ________, restoration, and preventive measures to prevent deterioration and
damage. Collaboration between heritage experts, conservation professionals, and local communities is
essential to (7) ________ the proper implementation of conservation techniques (8) ________ respecting
the integrity and authenticity of the heritage. (9) ________, promoting public awareness and engagement
through educational programs, guided tours, and cultural events can (10) ________ a sense of pride and
ownership among the community, encouraging their active participation in heritage preservation.
(Adapted from National Geographic)
1. A. that B. who C. where D. when
2. A. of B. for C. at D. in
3. A. equipped B. collaborated C. connected D. associated
4. A. acts B. serves C. does D. works
5. A. significant B. significance C. insignificant D. insignificance
6. A. maintain B. maintaining C. maintained D. maintenance
7. A. endure B. enjoy C. ensure D. entail
8. A. because of B. although C. while D. meanwhile
9. A. However B. Moreover C. Therefore D. Otherwise
10. A. foster B. enhance C. enlarge D. widen
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 11 to 17.
Vietnam boasts a rich cultural heritage that spans thousands of years, with diverse influences from
its indigenous roots, neighboring countries, and colonial history. However, the current status of heritage
preservation in Vietnam is a topic of concern. Rapid urbanization, economic development, and
modernization have posed significant challenges to the preservation and protection of Vietnam’s cultural
treasures.
One issue faced by Vietnam is the encroachment of urban development on historical sites and
traditional communities. As cities expand and modern infrastructure is built, historical buildings and
neighborhoods often face the threat of demolition or alteration. This poses a risk to the physical integrity
and authenticity of Vietnam’s heritage. Efforts are being made to strike a balance between development
and preservation, with initiatives to restore and adapt historic structures for modern use, ensuring their
cultural significance is not lost.
Another challenge is the preservation of intangible heritage, such as traditional crafts, music, and
rituals. With the globalization of culture and changing societal dynamics, there is a risk of these
traditions fading away. Recognizing this, the Vietnamese government and local communities have
initiated programs to promote and safeguard intangible heritage. Cultural festivals, craft workshops, and
educational initiatives are being organized to raise awareness and engage younger generations in the
importance of preserving their cultural heritage.
Furthermore, tourism has both positive and negative impacts on heritage preservation in Vietnam.
While tourism can provide economic opportunities and support conservation efforts, it can also lead to
over-commercialization and cultural commodification. Striking a balance between sustainable tourism
development and heritage protection is crucial. The Vietnamese government has implemented
regulations to manage tourism activities and promote responsible travel practices to ensure that heritage
sites are respected and preserved for future generations.
In conclusion, the current status of heritage preservation in Vietnam is a complex and evolving
challenge. With growing awareness of the importance of cultural heritage, efforts are being made to
protect and promote Vietnam’s rich heritage. However, it requires a delicate balance between
development and preservation, as well as active community participation and responsible tourism
practices, to ensure that Vietnam’s cultural treasures continue to thrive and inspire future generations.
(Adapted from Vnexpress)
11. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Challenges of Heritage Preservation in Vietnam
B. Vietnam’s Cultural Heritage: How to Protect It?
C. Balancing Development and Heritage Protection in Vietnam
D. The Evolving Status of Heritage in Vietnam
12. According to the passage, the present status of conserving heritage in Vietnam is ________ .
A. a matter of worry B. top concern
C. of little attention D. inconsiderable
13. The word "their" in paragraph 3 refers to ________ .
A. initiatives’ B. efforts’
C. development and preservation’s D. historic structures'
14. The word "fading away” in paragraph 3 is closest in meaning to ________ .
A. declining B. disappearing C. losing D. arising
15. The word "thrive" in the last paragraph is closest in meaning to ________ .
A. sprout B. evaporate C. grow D. appear
16. Which of the following is not true according to the passage?
A. Rapid urbanization and economic development have posed challenges to heritage preservation in
Vietnam.
B. The Vietnamese government has yet to take any initiatives to promote and safeguard intangible
heritage.
C. Preservation of intangible heritage in Vietnam includes traditional crafts, music, and rituals.
D. Tourism can have both positive and negative impacts on heritage preservation in Vietnam.
17. It can be inferred from the passage that ________ .
A. Vietnam's cultural heritage has been on the verge of disappearance due to rapid urbanization.
B. the Vietnamese government has prioritized economic development over heritage preservation.
C. balancing development and preservation is crucial for the protection of Vietnam’s cultural
treasures.
D. authorities should limit tourism as it can negatively impact the heritage of Vietnam.
UNIT 6:15-MINUTE TEST
I. Combine the sentences using to -infinitive clause.
1. Many tourists go to Ha Long Bay. They want to enjoy the beautiful scenery.
→ ______________________________________________________________________________ .
2. He always arrives at the office early. He is always the first one there.
→ ______________________________________________________________________________ .
3. They went to Sam Son Beach last week. They wanted to swim and enjoy seafood.
→ ______________________________________________________________________________ .
4. He bought a city map. He wanted to travel around.
→ ______________________________________________________________________________ .
5. No one wants to do the cleaning. Only Jane does it.
→ ______________________________________________________________________________ .
II. Fill suitable prepositions in the blanks.
6. They took a boat trip around the floating market to listen ________ Don Ca Tai Tu there.
7. Some traditional arts have passes ________ from generations to generations.
8. My father has a keen interest ________ Ca Tru and Quan Ho songs.
9. These monuments are related ________ historic events in the revolution period.
10. We should make use ________ modern technologies to advertise our city's tourism.
UNIT 6: 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. site B. mix C. trip D. will
2. A. receive B. local C. postcard D. across
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
3. A. preserve B. return C. restore D. damage
4. A. monument B. importance C. history D. origin
5. A. ordinary B. pedestrian C. appreciate D. traditional
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
6. Ca Tru should be preserved because nowadays there are very few ca tru musicians left.
A. provided B. pretended C. kept D. held
7. The video went viral and quickly became a trending topic on YouTube.
A. favorable B. fashionable C. upgrading D. going up
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
8. The government should pass a law in which they prevent local people from destroying historic places.
A. follow B. encourage C. care D. protect
9. Our team is well-equipped to deal with challenging situations.
A. control B. support C. manage D. ignore
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. As a part of the school cultural programme, they need to plan a _______ to a heritage site in Viet
Nam.
A. school tour B. camping C. field trip D. flight
11. Trang An Scenic Landscape Complex is the only place in Southeast Asia to be ________ as a mixed
heritage site by UNESCO.
A. recognized B. approved C. agreed D. realized
12. Tourists can visit the old temples and monuments to ________ Vietnamese history.
A. care about B. learn about C. take up D. set up
13. You will know more about urban lifestyles and traditions from the 15th
to the 19th
century and will
see examples of ________ architecture.
A. modern B. fashionable C. up-to-date D. ancient
14. I enjoy reading ________ novels set in World War I.
A. history B. historical C. historic D. historian
15. ________ heritage may include temples, pagodas and monuments.
A. Traditional B. International C. National D. Cultural
16. ________ songs reflect the traditions and history of a particular region.
A. Folk B. Pop C. Classical D. Rock
17. The government plans to ________ the old buildings which were damaged by the storm.
A. destroy B. restore C. break D. collapse
18. He created a website ________ more information about local historical sites to visitors.
A. give B. to give C. giving D. given
19. To encourage young people ________ our cultural heritage, we should have some competitions
about this topic.
A. to express B. to show C. to appreciate D. to present
20. Jack was the only person ________ in the competition about World Heritage.
A. participating B. to participate C. participate D. participated
21. With the project, this group of students will be able to give ________ to suggestions and solutions
to problems they care about.
A. ear B. action C. voice D. behaviour
22. To preserve heritage, such as traditional music and stories, a group of secondary school students
proposed ________ folk clubs.
A. setting up B. passing down C. taking action D. dealing with
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
23. He is usually the last person understanding the issue.
A B C D
24. Tradition crafts like pottery and weaving are still practiced in some rural areas.
A B C D
25. We may make use for social media to promote heritage and introduce it to friends.
A B C D
READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
One remarkable Vietnamese heritage is the ancient town of Hoi An, (26) ________ in Quang Nam
Province. Hoi An stands as a living testament to the region's rich cultural history and (27) ________
marvels. This UNESCO World Heritage site exhibits a harmonious fusion of indigenous, Chinese,
Japanese, and European influences, reflecting its vibrant trading past. The town's well-preserved streets,
(28) ________ with colorful buildings, traditional wooden houses, and iconic Japanese-covered bridges,
offer a glimpse into the thriving trading port (29) ________ once attracted merchants from across the
globe. Hoi An's enduring charm lies not only in its physical beauty but (30) ________ in its bustling
markets, traditional craft workshops, and diverse culinary delights, making it an enchanting destination
that encapsulates the cultural essence of Vietnam.
(Adapted from The Forbes)
26. A. locating B. located C. locate D. to locate
27. A. architectural B. architecture C. architect D. architecting
28. A. equipped B. dealt C. adorned D. come
29. A. where B. which C. who D. when
30. A. for B. instead C. as D. also
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 31 to 35.
Preserving our heritage is a crucial task that involves safeguarding our cultural history and identity.
It means protecting both the physical objects and the intangible aspects of our past that have been passed
down to us. Things like historical sites, artifacts, traditions, and languages are all part of our heritage
and deserve to be taken care of.
Nations should be in an attempt to preserve their heritage because heritage allows future generations
to learn from and appreciate the accomplishments and struggles of those who came before us. It helps
us understand where we come from and how our societies have developed over time. When we preserve
our heritage, we also feel a strong sense of belonging, as it connects us to our shared history and cultural
practices. In addition, preserving heritage promotes cultural diversity and encourages communication
between different cultures. It helps us appreciate the uniqueness of each culture and promotes respect
and understanding among people. By celebrating and protecting our diverse heritage, we create
opportunities for cultural exchange, which brings people together and helps build a more harmonious
and inclusive society.
Preserving heritage is not just a responsibility; it is an investment in our collective memory, identity,
and the future well-being of generations to come. So let's cherish and protect our heritage, ensuring that
it continues to enrich and inspire us for years to come.
(Adapted from Heritage Daily)
31. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Importance of Preserving Cultural Heritage
B. Safeguarding Our Heritage for Future Generations
C. Promoting Cultural Diversity through Heritage Preservation
D. The Significance of Heritage in Building Inclusive Societies
32. According to paragraph 1, preserving heritage means ________ .
A. protecting the environment around us so that it will be sustainable
B. carefully protecting historical sites and tourist attractions
C. protecting both tangible and intangible aspects of our inherited past
D. protecting the traditional values passed down from previous generations
33. The word "it" in paragraph 2 refers to ________ .
A. future generation B. heritage
C. nation D. accomplishments and struggles
34. The word "uniqueness" in paragraph 2 is closest in meaning to ________ .
A. differentiation B. similarity C. resemblance D. distinctiveness
35. Which of the following is not true according to the passage?
A. Preserving heritage helps us understand our roots and societal development.
B. Heritage preservation fosters a strong sense of belonging.
C. Protecting physical objects is more important than intangible aspects of heritage.
D. Preserving heritage promotes cultural diversity and intercultural understanding.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
36. Mary is talking to Peter.
Mary: Could you tell me the way to the supermarket?
Peter: ________
A. Thank you. B. You’ll see it on the right.
C. It's a big one. D. Sure. It's not far from here.
37. Mary is talking to Peter.
Mary: Now you go straight ahead until you get to Ronan Street and it’s at the corner.
Peter: ________
A. Thanks for your help. B. You are so careful.
C. I don’t think so. D. Do you go now?
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is combined from two following sentences.
38. Jack went to Ha Noi. He wanted to see Ho Chi Minh's Mausoleum and Hoan Kiem Lake.
A. Jack went to Ha Noi to want to see Ho Chi Minh’s Mausoleum and Hoan Kiem Lake.
B. Jack went to Ha Noi, wanted to see Ho Chi Minh's Mausoleum and Hoan Kiem Lake.
C. Jack went to Ha Noi to see Ho Chi Minh's Mausoleum and Hoan Kiem Lake.
D. Jack went to Ha Noi and see Ho Chi Minh’s Mausoleum and Hoan Kiem Lake.
39. He answers all questions about President Ho Chi Minh. No one can do that.
A. He is the only person to answer all questions about President Ho Chi Minh.
B. He is the only person answered all questions about President Ho Chi Minh.
C. He was the only person to answer all questions about President Ho Chi Minh.
D. He is the only person answering all questions about President Ho Chi Minh.
40. My friend has booked a plane ticket to Hue. She wants to see monuments there.
A. My friend has booked a plane ticket to Hue to see monuments.
B. My friend has booked a plane ticket to Hue seeing monuments.
C. My friend has booked a plane ticket to Hue seen monuments there.
D. My friend has booked a plane ticket to Hue and seen monuments there.
UNIT 7:
EDUCATION OPTIONS FOR SCHOOL-LEAVERS
I. VOCABULARY
ST
T
TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ
LOẠI
NGHĨA
1 Education fair /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən fer/ np hội chợ giáo dục
2 Option Optional /'ɑ:pʃən/ /'ɑ:p.ʃən.əl/ n
adj
sự lựa chọn, tùy chọn tuỳ ý, tùy
chọn
3 Entrance exam /'en.trəns ɪgˌzæm/ np kỳ thi tuyển sinh
4 Academic
Academy
Academics
/ækə'demik/
/ə'kædəmi/
/ˌæk.ə'dem.ɪks/
adj
n
n
hàn lâm
học viện
các môn học ở trung học hoặc đại
học
Academician /əˌkæd.əˈmɪʃ.ən/ n học viên
5 Vocational school /voʊˈkeɪ.ʃən.əl ˌskuːl/ np trường dạy nghề
6 Mechanic /mə'kæn.ɪk/ n thợ máy, công nhân cơ khí
7 Sensible
Sensitive
Senseless
Sense
/'sen.sə.bəl/
/ˈsen.sə.t̬ɪv/
/'sens.ləs/
/sens/
adj
adj
adj
n
có đầu óc xét đoán, khôn ngoan
nhạy cảm
ngu dại, không hợp lý
giác quan, cảm giác, ý thức
8 Representative /ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.t̬ɪv/ n người đại diện
9 School-leaver /ˌskuːlˈliː.vɚ/ n người vừa học xong, người mới ra
trường
10 Higher education /ˌhaɪ.ɚ ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ np giáo dục đại học
11 Qualification
Qualify
Qualified
/ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/
/'kwɑː.lə.faɪ/
/'kwɑː.lə.faɪd/
n
v
adj
bằng cấp, năng lực; chuyên môn
đủ tiêu chuẩn, có đủ điều kiện
đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ
12 Graduation
Graduate
/ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən/
/'grædʒ.u.ət/
n
v/n
sự tốt nghiệp
tốt nghiệp/sinh viên tốt nghiệp
13 Specific /spə'sifik/ adj rõ ràng, cụ thể
14 Official /ə'fiʃəl/ adj chính thức
15 Record /rɪ'kɔ:rd/ n thành tích, kỷ lục, sự ghi lại
16 Pursue /pɚ'su:/ v theo đuổi
17 Education
Educational
/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/
/ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/
n
adj
sự giáo dục
thuộc giáo dục
Educated
Educative
Educator
Educate
/ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪd/
/ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪv/
/ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɚ/
/ˈedʒ.ə.keɪt/
adj
adj
n
v
được đào tạo, có học thức
mang tính giáo dục
giáo viên, giảng viên
giáo dục, dạy học
18 Expert /ˈek.spɝːt/ n/adj chuyên gia/về mặt chuyên môn
19 Formal
Informal
/'fɔ:r.məl/
/ɪn'fɔ:r.məl/
adj
adj
chính thức; chính thống, trang trọng
không chính thống
20 Degree /dɪ'gri:/ n bằng cấp
21 Independently /ˌɪn.dɪˈpen.dənt.li/ adv một cách độc lập
22 Job market /dʒɑ:b 'ma:r.kɪt/ np thị trường việc làm
23 Apprenticeship
Apprentice
/əˈpren.t̬ɪs.ʃɪp/
/əˈpren.t̬ɪs/
n
n
quá trình/thời gian học việc
người học việc
24 Hands-on /ˌhænd'za:n/ adj thực tế, thực tiễn
25 Experience /ɪk'spɪr.i.əns/ n kinh nghiệm, sự từng trải
26 Wage
Salary
/weɪdʒ/
/ˈsæl.ɚ.i/
n
n
tiền công
tiền lương
27 Cover /'kʌv.ɚ/ v trang trải; bao phủ, bao trùm
28 Living cost /'lɪvɪŋ ˌkɑ:st/ np sinh hoạt phí
29 Institution /ˌɪn.stə'tu:.ʃən/ n cơ quan; trụ sở cơ quan, tổ chức, thể
chế
30 Educational journey /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl
ˈdʒɝː.ni/
np hành trình giáo dục
31 Critical thinking skill /ˌkrɪt̬.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ skɪl/ np kỹ năng tư duy phản biện
32 Professional /prə'feʃ.ən.əl/ adj chuyên nghiệp
33 Brochure /broʊˈʃʊr/ n tờ rơi quảng cáo
34 Formal education /'fɔ:r.məl ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ np giáo dục chính quy
35 Alternatively /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv.li/ adv ngoài ra
36 Bachelor's degree /ˌbætʃ.əl.ɚz dɪˈɡriː/ np bằng cử nhân
37 Master's degree /ˌmæs.tɚz dɪˈɡriː/ np bằng thạc sĩ
38 Doctorate /ˈdɑːk.tɚ.ət/ n bằng tiến sĩ
II. STRUCTURES
STT CẤU TRÚC NGHĨA
1 Make a decision đưa ra quyết định
2 Be glad to do sth rất vui khi làm điều gì
3 Get into university đậu vào đại học
4 Hope to do sth hy vọng làm gì đó
5 Follow one's dream theo đuổi ước mơ
6 Regret doing sth
Regret to do sth
hối hận vì đã làm gì
rất tiếc khi phải làm gì
7 Make sb + adj
Make sb do sth
làm cho ai đó thế nào
khiến cho ai đó làm gì
8 Be proud of sb/sth tự hào về ai/điều gì
9 Help sb (to) do sth giúp ai đó làm điều gì
10 Choose to do sth chọn làm điều gì
11 Ask about sth
Ask for sth
hỏi về điều gì đó
yêu cầu điều gì đó
12 Make friends kết bạn
13 Manage to do sth xoay xở để làm điều gì
14 Have/gain an advantage over sb có lợi thế hơn ai đó
15 When it comes to sth khi nói đến điều gì
16 Succeed in doing sth thành công trong việc làm gì
17 Make an appointment to do sth đặt lịch hẹn để làm gì
18 Focus on tập trung vào
19 Prefer to do sth/doing sth thích làm gì hơn
20 At least ít nhất
21 In order to/so as to + V (bare) để làm điều gì
22 Do training tập luyện, đào tạo
III. GRAMMAR (Perfect gerunds and perfect participle clause)
1. Perfect gerunds (danh động từ hoàn thành)
- Danh động từ hoàn thành có dạng HAVING VP2
- Danh động từ hoàn thành luôn đề cập đến thời gian trước thời điểm đó của động từ trong mệnh đề
chính. Nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động đã được hoàn thành trong quá khứ.
- Nó có thể được sử dụng như:
+ Chủ ngữ của câu
Ví dụ: Having won many maths competitions helped me win this scholarship.
(Chiến thắng trong nhiều cuộc thi toán học đã giúp tôi giành được học bổng này.)
+ Tân ngữ sau một số động từ (admit, deny, forget, remember, mention, regret, etc.) hoặc sau
giới từ
Ví dụ: He admitted having skipped the important meeting to attend a personal event.
(Anh ta thừa nhận đã bỏ qua cuộc họp quan trọng đó để tham gia một sự kiện cá nhân.)
The team is proud of having won the championship for the third consecutive year.
(Đội tự hào vì đã giành chức vô địch năm thứ ba liên tiếp.)
2. Perfect participle clause (Mệnh đề phân từ hoàn thành)
- Phân từ hoàn thành có dạng giống như danh động từ hoàn thành: HAVING + VP2
- Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để:
+ Miêu tả một hành động xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính
Ví dụ: Having completed my assignments, I rewarded myself with a movie night.
(Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi tự thưởng cho mình một đêm xem phim.)
+ Nói về lí do cho hành động trong mệnh đề chính
Ví dụ: Having traveled to many countries, they became seasoned adventurers.
(Đã đi đến nhiều quốc gia, họ trở thành những nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm.)
IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. event B. exam C. edit D. enhance
2. A. sensible B. business C. person D. institute
3. A. trade B. date C. place D. map
4. A. check B. chef C. brochure D. schedule
5. A. real B. ready C. threat D. head
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
1. A. subject B. degree C. market D. expert
2. A. vocation B. addition C. graduate D. advantage
3. A. different B. specific C. dependent D. convenient
4. A. discussion B. appointment C. duration D. bachelor
5. A. qualification B. university C. educational D. representative
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. I want to become a restaurant cook, so I'm looking for a professional cooking course.
A. checked B. trained C. accepted D. connected
2. We can learn a lot about a particular school from its school’s brochure which has a lot of information.
A. information handbook B. notebook
C. diary D. dictionary
3. My mother is an expert at making cakes. She usually sells her cakes to famous restaurants.
A. learner B. teacher C. master D. trainer
4. Some students pursue their passions in music or art instead of other academic subjects.
A. follow B. try C. fulfill D. last
5. They will participate in workshops and get hands-on experience leading classes.
A. sensible B. formal C. official D. practical
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. Many students go on to higher education after receiving their vocational qualifications.
A. choose B. stop C. maintain D. continue
2. During vocational education, students learn specific skills for their careers.
A. common B. special C. detailed D. particular
3. Learning from skilled people is the best way of training because no teacher tells you what exactly
happens when you work.
A. experienced B. sensible C. inexperienced D. creative
4. Educational opportunities are available to young people. If they don’t want to study academic
subjects, they can get a career education.
A. convenient B. limited C. accessible D. usable
5. They just want to have a job immediately after they graduate from university.
A. urgently B. instantly C. shortly D. later
Give the correct forms of words in brackets.
1. University students love their opportunity to live (DEPENDENT) ________ and join different clubs.
2. They can get into university if they earn high grades or pass the university (ENTER) ________ exam.
3. Having won several biology (COMPETE) ________ , I want to study biology and become a scientist.
4. (VOCATION) ________ schools are those who want to develop skills for particular jobs.
5. He didn't get the job he wanted because he didn’t have the right (QUALIFY) ________ .
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. Having his father work very hard for many years helped Nam make his ________.
A. decide B. decision C. decisive D. decisively
2. It’s not hard for students to ________ university nowadays.
A. focus on B. ask for C. succeed in D. get into
3. She is a ________ because she just left school.
A. graduate B. school-leaver C. doctorate D. educator
4. We've talked to ________ experts about what young people should do after leaving school.
A. educate B. education C. educational D. educator
5. He received many letters from secondary school students asking ________ the different options for
school-leavers.
A. for B. about C. to D. from
6. ________ is really for people who want formal learning to get an academic degree.
A. Distance education B. Continuing education
C. Service education D. Higher education
7. Vocational education will help you ________ the practical skills and knowledge necessary for a
specific job.
A. take B. catch C. gain D. keep
8. After getting their vocational qualifications, ________ can immediately start work and earn a salary.
A. graduates B. school-leavers C. teachers D. professors
9. Apprenticeship provides students with ________ experience and gives them wages to cover their
living costs.
A. hands-off B. hands-free C. hands-on D. hands-down
10. He ________ getting one of the most prestigious companies’ scholarships.
A. focused on B. succeeded in C. asked about D. asked for
11. Students can get a ________ related to an academic subject at college or university.
A. certificate B. credit C. degree D. qualification
12. ________ is a period of time working for and learning from a skilled person.
A. Apprenticeship B. Probation C. Undergraduate D. Postgraduate
13. He has worked as a visiting lecturer for various educational ________.
A. institutions B. secondary schools C universities D. primary schools
14. In England students must stay in ________ education or do a training course until the age of 18.
A. sixth-form B. apprentice C. full-time D. part-time
15. Exams are taken at the end of the two-year course and the grades are used to ________ university
courses.
A. apply for B. get into C. refer to D. go on
Fill in the blanks with suitable prepositions.
1. In the UK students usually focus ________ three or four subjects they are interested in or related to
the degree they want to study at university.
2. Nowadays there are educational opportunities available ________ all school-leavers.
3. At vocational schools, the students can do apprenticeship and get experience ________ the job.
4. Students with IELTS certificates have an advantage ________ students having no English certificates.
5. He was proud ________ having won first place in the competition.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
1. Some students prefer getting into vocational courses or find a job after leaving school.
A B C D
2. Having qualifications from good educator institutions helps young people find jobs
A B C
easily after graduation.
D
3. You can earn an academy degree at higher education institutions.
A B C D
4. Students have to study for at least three years in order to getting a bachelor’s degree.
A B C D
5. I'm writing to ask about more information about the entrance exam.
A B C D
C. GRAMMAR
Decide whether the underlined parts are perfect gerund (PG) or perfect participle (PP).
1. Having won the championship, the team celebrated their victory.
2. I remember having visited that museum when I was a child.
3. The students admitted having copied portions of their assignments from the internet.
4. We are proud of having built a successful business from scratch.
5. We congratulated Sarah on having been promoted to the position of manager.
6. Having completed his degree gave John more confidence to enter the workforce.
7. Not having read the book, he can’t give us his opinion.
8. He apologized for having arrived late to the important presentation.
9. Having learned to play the guitar, he entertained the crowd with his music.
10. Not having studied hard enough, I failed the entrance exam.
Rewrite these sentences using perfect gerunds or perfect participle clauses.
11. After I had prepared well for my final exam, I felt fairly confident about my success.
→ Having prepared well for my final exam helped________________________________________ .
12. "You have cheated on the exam,” said the teacher.
→ The teacher accused the students of _________________________________________________ .
13. "No, I have never seen the confidential document on my coworker’s desk," said he.
→ He denied _____________________________________________________________________ .
14. Sarah had studied diligently, so she felt confident about her upcoming exam.
→ Having studied diligently,_________________________________________________________ .
15. They saved enough money, and then they planned an exciting vacation abroad.
→ Having________________________________________________________________________ .
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
1. Jane is talking to Sue about the exam.
Sue: Will you be available on Saturday? We’ll talk more about it.
Jane: ________
A. All right. I'll see you then. B. Sorry. I forgot to make an appointment.
C. That suits you. D. Is it convenient for you?
2. Sue is asking Jane.
Sue: Could I meet you on Thursday morning? I would like your advice on how to prepare for
apprenticeship next month.
Jane: ________
A. It’s OK for me to do some training.
B. Apprenticeship is good for your future job.
C. I'm fine if you want to go around.
D. Sorry. I have another appointment at that time. I'm free in the afternoon.
3. Jane and Sue are talking to each other.
Jane: What time can I come to see you tomorrow?
Sue: ________
A. Would you mind if I leave now? B. Would 9 o’clock suit you?
C. I think it will be fine. D. Do you get there by car?
4. Jane is talking to Jack.
Jack: I want to go shopping with you. When’s convenient for you?
Jane: ________
A. OK. I'll go and see you. B. You’ve got an appointment with me.
C. I'm free tomorrow morning. D. I couldn’t make it at that time.
5. Rose is talking to Jane.
Rose: I’d like to arrange an appointment with you tonight.
Jane: ________
A. That sounds great. B. I want some more time.
C. That doesn’t mean to me. D. Are you free then?
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from Ito 10.
A school-leaver (1) ________ to an individual who has recently completed their secondary education
and is transitioning (2) ________ the next phase of their academic or professional journey. It is a
significant milestone in their lives, as they (3) ________ farewell to their school years and embark on a
new chapter. School-leavers face a myriad of options and decisions, (4) ________ from pursuing higher
education to vocational training or entering the workforce directly. This period marks a crucial time for
self-reflection and exploration, [5] ________ they discover their passions, interests, and strengths while
considering the future pathways available to them.
For many school-leavers, the decision to continue their education at a college or university is a (6)
________ choice. Higher education provides an opportunity to specialize in a specific field of study and
gain in-depth knowledge and skills. It opens (7) ________ to a wide range of career opportunities and
equips individuals with critical thinking, problem-solving, and communication skills essential for
success in today’s competitive world. Alternatively, some school-leavers may opt (8) ________
vocational training or apprenticeships, seeking hands-on experience and practical skills (9) ________
directly apply to specific industries or trades. This (10) ________ offers a more focused and efficient
route to employment, allowing individuals to acquire specialized skills and enter the workforce sooner.
(Adapted from www.chronicle.com)
1. A. refers B. prefers C. applies D. turns
2. A. at B. with C. into D. for
3. A. buy B. bid C. abide D. talk
4. A. range B. ranged C. ranging D. to range
5. A. for B. as C. after D. but
6. A. popularity B. popularized C. popular D. popularly
7. A. windows B. routes C. doorway D. doors
8. A. for B. out C. in D. at
9. A. who B. when C. where D. that
10. A. doorway B. route C. pathway D. track
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 11 to 17.
When it comes to education options for school-leavers, there are several paths to consider. One
common option is pursuing higher education at a university or college. This path typically involves
obtaining a bachelor’s degree in a chosen field of study, which can provide a solid foundation for various
career opportunities. Universities and colleges offer a wide range of academic programs, allowing
school-leavers to explore their interests and specialize in areas that align with their career aspirations.
Another option for school-leavers is vocational education and training (VET) programs. VET
emphasizes providing practical skills and knowledge that directly apply to specific industries or trades.
These programs offer hands-on training, preparing individuals for careers in fields such as healthcare,
information technology, construction, hospitality, and automotive industries. VET programs often
include apprenticeships or internships, allowing students to gain valuable work experience while
studying.
For those who prefer a more experiential approach, apprenticeships can be a valuable education
option. Apprenticeships combine on-the-job training with classroom instruction, allowing school-
leavers to earn while they learn. They provide a unique opportunity to gain practical skills and industry-
specific knowledge directly from professionals in the field. Apprenticeships are available in a variety of
industries, such as construction, culinary arts, electrical work, and healthcare.
Ultimately, the choice of education option for school-leavers depends on individual interests, goals,
and learning preferences. Whether it’s pursuing higher education at a university, enrolling in a vocational
program, or embarking on an apprenticeship, each path offers distinct advantages and can lead to
rewarding career paths. It's important for school-leavers to explore and evaluate these options carefully
to make an informed decision that aligns with their aspirations and sets them on a path to success.
(Adapted from Education Week)
11. Which of the following can be the best title for the passage?
A. Exploring Various Education Options for School-Leavers
B. Navigating Pathways after School: Education Options for Postgraduate
C. Making Informed Decisions: How to Choose the Right Education Path for School-Leavers
D. Mapping Future Careers: Exploring Opportunities for School-Leavers
12. According to the passage, the common path after leaving school for students is ________ .
A. tertiary education B. VET programs C. apprenticeship D. internship
13. The word "align with” in paragraph 1 is closest in meaning to ________ .
A. come up with B. deal with C. go with D. match with
14. The word "emphasize" in paragraph 2 is closest in meaning to ________ .
A. understate B. highlight C. strengthen D. italicize
15. The word "them" in the last paragraph refers to ________ .
A. aspirations B. options C. school-leavers D. decisions
16. Which of the following is NOT true according to the passage?
A. Pursuing higher education at a university or college typically involves obtaining a bachelor’s
degree.
B. Vocational education and training (VET) programs focus on providing practical skills and
knowledge for specific industries or trades.
C. Apprenticeships do not offer any classroom instruction and are solely based on on-the-job training.
D. School-leavers have the opportunity to specialize in areas aligned with their career aspirations
through university or college education.
17. It can be inferred from the passage that ________.
A. Apprenticeships provide a more practical learning experience compared to higher education.
B. Vocational education and training (VET) programs are more beneficial for school-leavers than
pursuing a university degree.
C. School-leavers should prioritize earning potential when choosing an education option.
D. Considering individual interests and career aspirations when choosing an education option for
school-leavers is important.
UNIT 7:15-MINUTE TEST
I. Rewrite the sentences using Perfect Participle Clauses or Perfect Gerunds.
1. She didn’t get up early and then she got to school late.
→ ______________________________________________________________________________ .
2. After Jack had sent the CV online, he realized that he had forgotten to fill in his phone number.
→ ______________________________________________________________________________ .
3. I had not prepared well for the presentation, so I didn’t get a good mark on it.
→ ______________________________________________________________________________ .
4. After he bought a new book, he read it anywhere and anytime.
→ ______________________________________________________________________________ .
5. He didn’t remember that he had met her at his teacher’s house.
→ ______________________________________________________________________________ .
6. They regretted that they hadn’t known about that math teacher earlier.
→ ______________________________________________________________________________ .
II. Give the correct form of words in brackets.
7. Vocational education is often referred to as career education or (TECHNIQUE) ________ education.
8. I would like your (ADVISE) ________ on how to prepare for my university entrance exam next year.
9. College or university students usually have an (ADVANTAGEOUS) ________ over students from
vocational schools.
10. (EDUCATE) ________ managed to find new teaching methods for those who never attended school.
UNIT 7: 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. entrance B. enter C. encourage D. ending
2. A. won B. shop C. become D. brother
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
3. A. option B. student C. event D. knowledge
4. A. university B. representative C. educational D. particularly
5. A. specific B. scientist C. official D. vocation
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
6. In order to resolve the issue, we need to identify the specific root cause of the problem.
A. particular B. common C. general D. different
7. What makes you think you are qualified for this job? Did you take the course for that major at
university?
A. equipped B. capable C. suitable D. proficient
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
8. He succeeded in achieving the scholarship of that company. He could be an official staff member
after the course.
A. managed B. failed C. tried D. covered
9. After graduation, the students can immediately find a job without waiting for the qualification.
A. later B. alternatively C. shortly D. urgently
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. Many parents would like their children to pursue ________ at universities after leaving school.
A. graduation ceremony B. higher education
C. vocational education D. education fair
11. ________ his school year, he started to find a part-time job.
A. Finish B. To finish C. Having finished D. Finished
12. To be considered for this position, applicants must possess the necessary ________ and experience.
A. qualifications B. degrees C. certificates D. credits
13. Many young people find it hard to get a good job after ________.
A. graduate B. graduated C. to graduate D. graduation
14. ________ about the job advertisement earlier, I missed the deadline for applying for it.
A. Having known B. Not having known C. Known D. Know
15. Higher education is really for people who want formal learning in order to get an ________ degree.
A. academic B. academy C. academician D. academia
16. If you are good at certain subjects and need a degree ________ those subjects, the university is the
right choice for you.
A. focused on B. relied on C. related to D. based on
17. I would like to thank my teacher for ________ me to pursue my passion for writing.
A. being inspired B. inspire C. to inspire D. having inspired
18. Besides studying, university students have a chance to live ________.
A. dependent B. independently C. independent D. dependence
19. University students have broader career ________ and an advantage in the job market.
A. options B. experiences C. decisions D. application
20. ________ answering questions a lot made me feel confident in the interview.
A. To practise B. To have practise C. Having practised D. Practised
21. Vocational schools may offer students an ________ in which they may have hands-on experience.
A. probation B. apprenticeship C. training D. challenge
22. There are a lot of ________ opportunities for school-leavers today.
A. education B. educate C. educator D. educational
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
23. He was proud of had won the first place in the English Speaking Contest.
A B C D
24. Vocation training is usually much shorter than a college or university course.
A B C D
25. Failed the university entrance exams, he decided to train to become a car mechanic.
A B C D
READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
Vocational training in Vietnam plays a vital role in preparing individuals for specific careers and
industries. The country recognizes the importance of practical skills and knowledge in the workforce,
and vocational training programs provide hands-on training (26) ________ directly applies to various
sectors. In Vietnam, vocational training encompasses a wide range of fields, (27) ________ hospitality,
manufacturing, information technology, construction, and healthcare. These programs offer practical
training, often incorporating apprenticeships or internships, allowing students to gain valuable work
experience (28) ________ acquiring industry-specific skills. Vocational training in Vietnam aims to
enhance (29) ________ and provide individuals with the necessary tools to succeed in their chosen
fields, (30) ________ to the overall growth and development of the nation's workforce.
(Adapted from VNexpress)
26. A. where B. that C. who D. when
27. A. including B. consisting C. comprising D. containing
28. A. while B. meanwhile C. despite D. due to
29. A. employee B. employment C. employer D. employability
30. A. contributed B. dedicated C. contributing D. dedicating
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 31 to 35.
One option for school leavers is to pursue vocational education and training (VET) programs. VET
offers practical and skill-based training that prepares individuals for specific careers or industries. These
programs provide hands-on experience and often lead to recognized qualifications or certifications.
By choosing VET, school-leavers will have the opportunity to gain valuable skills and knowledge
that are directly applicable to the workforce. They can learn practical trades such as plumbing, carpentry,
or automotive mechanics, or specialize in areas like hospitality, healthcare, or information technology.
VET programs focus on building practical skills, problem-solving abilities, and industry-specific
knowledge, making graduates highly employable in their chosen fields.
Another advantage of VET programs is the flexibility they offer. Many VET courses are available
at different levels, from certificates to diplomas, allowing school-leavers to choose a program that suits
their interests and career goals. Furthermore, VET programs often incorporate work placements or
internships, providing students with real-world experience and networking opportunities within their
chosen industry.
Choosing VET as an option after finishing school can be a conducive pathway for those who prefer
a more hands-on and practical approach to learning. It offers a direct route to acquiring specific skills,
increasing employability, and opening doors to various career opportunities. Whether someone wants to
enter the workforce immediately or pursue further education in the future, VET can provide a solid
foundation for success.
(Adapted from The Washington Post)
31. Which of the following can be the best title for the passage?
A. Explaining Why Many Students Leave Their School
B. Exploring Career Pathways through Vocational Education and Training
C. Enhancing Employability with Vocational Education and Training
D. Exploring a Potential Option for School-Leavers
32. According to paragraph 1, what does VET offer?
A. training based on general knowledge
B. training based on elementary knowledge
C. training based on experience and skills
D. training based on practical professional experience
33. The word "they" in paragraph 2 refers to ________ .
A. knowledge B. school-leavers C. the workforce D. valuable skills
34. The word "conducive" in paragraph 4 is closest in meaning to ________ .
A. favourable B. instrumental C. convenient D. opportune
35. Which of the following is not true according to the passage?
A. VET programs offer practical and skill-based training.
B. VET programs focus on building problem-solving abilities.
C. VET programs do not provide any recognized qualifications or certifications.
D. VET programs offer flexibility with various course levels to choose from.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
36. Jack is asking Jane.
Jack: Will you be available on Sunday?
Jane: ________
A. Alright. I know you like it. B. Yes. Let’s meet that day.
C. Ok, I’ll show you. D. OK, I'll be ready.
37. Jack is asking Jane.
Jack: I want you to help me find some information about the English course right now.
Peter: ________
A. I’m afraid I can’t make it at the right time. B. You should follow me at that time.
C. All right, I'll see you then. D. Sorry, I was busy.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following
questions.
38. After they did the paperwork, they took the oral test.
A. Having done the paperwork, they took the oral test.
B. Done the paperwork, they took the oral test.
C. Doing the paperwork, they took the oral test.
D. They did the paperwork, having taken the oral test.
39. He regretted that he hadn’t chosen that course at university.
A. He regretted having chosen that course at university.
B. He regretted having choose that course at university.
C. He regretted chosen that course at university.
D. He regretted not having chosen that course at university.
40. My friends found companies for apprenticeships, and then they started to complete the CV for
application.
A. Having found companies for apprenticeships, my friends started to complete the CV for
application.
B. Found companies for apprenticeships, my friends started to complete the CV for application.
C. To find companies for apprenticeships, my friends started to complete the CV for application.
D. My friends found companies for apprenticeships, having started to complete the CV for
application.
UNIT 8:
BECOMING INDEPENDENT
I. VOCABULARY
STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ
LOẠI
NGHĨA
1 Depend
Dependent
Dependable
Independent
Independence
Dependence
/dɪ'pend/
/dɪ'pen.dənt/
/dɪ'pen.də.bəl/
/ˌɪn.dɪˈpen.dənt/
/ˌɪn.dɪˈpen.dəns/
/dɪ'pen.dəns/
v
adj
adj
adj
n
n
phụ thuộc vào, tùy thuộc
dựa vào, phụ thuộc
đáng tin cậy
độc lập, không phụ thuộc
sự độc lập
sự nương tựa, sự phụ thuộc
2 Responsible
Irresponsible
Responsibility
Irresponsibility
/rɪ'spɑ:n.sə.bəl/
/ˌɪr.əˈspɑːn.sə.bəl/
/rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/
/ˌɪr.əˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/
adj
adj
n
n
có trách nhiệm
vô trách nhiệm
trách nhiệm
sự vô trách nhiệm
3 Manage
Management
Manageable
/'mæn.ədʒ/
/'mæn.əʤ.mənt/
/'mæn.ə.dʒə.bəl/
v
n
adj
giải quyết, quản lý, kiểm soát
việc quản
lý có thể quản lý được, dễ giải
quyết
Manager /ˈmæn.ə.dʒɚ/ n người quản lý
4 Time-management
Money-management
/'taɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt/
/'mʌn.i ˈmæn.ɪdʒ.mənt/
np
np
quản lý thời gian
quản lý tiền bạc
5 Schedule /'skedʒ.u:l/ n kế hoạch, lịch trình
6 Install /ɪn'stɑ:l/ v lắp đặt
7 Self-motivated /self ˈmoʊ.t̬ɪ.veɪ.t̬ɪd/ adj có khả năng tự thúc đẩy, động
lực tự thân
Motivate
Motivation
Motivated
/ˈmoʊ.t̬ə.veɪt/
/ˌmoʊ.t̬əˈveɪ.ʃən/
/ˈmoʊ.t̬ɪ.veɪ.t̬ɪd/
v
n
adj
thúc đẩy
sự thúc đẩy, động lực
có động lực
8 Self-study /ˌselfˈstʌd.i/ n tự học
9 Trust /trʌst/ v/n tin tưởng, sự tin tưởng
10 Life skill /'laɪf ˌskɪl/ np kỹ năng sống
11 Honest
Honesty
Dishonest
Dishonesty
/'ɑ:.nɪst/
/ˈɑː.nə.sti/
/dɪ'sɑ:.nɪst/
/dɪ'sɑ:.nə.sti/
adj
n
adj
n
trung thực, thật thà
sự trung thực, sự thật thà
không trung thực
sự không trung thực
12 Reliable
Rely
Reliant
Reliability
/rɪˈlaɪ.ə.bəl/
/rɪ'laɪ/
/rɪ'laɪ.ənt/
/rɪˌlaɪ.əˈbɪl.ə.t̬i/
adj
v
adj
n
có thể tin tưởng
phụ thuộc
dựa dẫm, phụ thuộc
sự tin cậy
13 Harm
Harmful
Harmless
/ha:rm/
/'hɑ:rm.fəl/
/'hɑ:rm.ləs/
n/v
adj
adj
sự tổn hại/gây hại
có hại
vô hại
14 Pressure /ˈpreʃ.ɚ/ n áp lực, áp suất, sức ép
15 Decision-making skill /dɪ'sɪʒ.ən 'meɪ.kɪŋ skɪl/ np kỹ năng ra quyết định
16 Teenager
Teenage
/'ti:nˌeɪ.dʒɚ/
/'ti:n.eɪdʒ/
n
adj
người ờ độ tuổi thanh thiếu niên
thanh thiếu niên
17 Public transport /ˌpʌb.hk 'træn.spɔ:rt/ np phương tiện giao thông công
cộng
18 Identify /aɪˈden.t̬ə.faɪ/ v nhận ra, nhận dạng
19 Solve
Solution
/sa:lv/
/sə'lu:.ʃən/
v
n
giải quyết, tìm ra lời giải
giải pháp, cách giải quyết
20 Option
Optional
/'ɑ:p.ʃən/
/'ɑ:p.ʃən.əl/
n
adj
sự lựa chọn, tùy chọn
không bắt buộc, tùy chọn
21 Review /rɪ'vju:/ v xem xét
22 Specific /spə'sɪf.ɪk/ adj rõ ràng, cụ thể, đặc trưng, riêng
biệt
23 Extracurricular
activity
/ˌek.strə.kəˈrɪk.jə.lɚ
ækˈtɪv.ə.t̬i/
np hoạt động ngoại khóa
24 Separately /ˈsep.ɚ.ət.li/ adv tách biệt, riêng biệt
25 Washing powder
Washing liquid
/ˈwɑː.ʃɪŋ ˌpaʊ.dɚ/
/ˈwɑː.ʃɪŋ ˌlɪk.wɪd/
np
np
bột giặt
nước giặt
26 Instruction /ɪn'strʌk.ʃən/ n chỉ dẫn, hướng dẫn
27 Item /'aɪ.t̬əm/ n khoản; món; đồ
28 Rinse /rɪns/ v giặt, súc; rửa
29 Measure /'meʒ.ɚ/ v đo lường
30 Sense of responsibility /sens əv
rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/
np tinh thần trách nhiệm
31 Organized /'ɔ:r.gən.aɪzd/ adj được tổ chức tốt, có tổ chức
32 Curious /ˈkjʊr.i.əs/ adj tò mò, ham hiểu biết
33 Characteristic /ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/ n/adj đặc trưng
II. STRUCTURES
STT CẤU TRÚC NGHĨA
1 Keep doing sth tiếp tục làm gì
2 From time to time thỉnh thoảng, đôi lúc
3 Used to do sth thường làm gì trong quá khứ
4 Have the confidence to do sth có sự tự tin để làm điều gì đó
5 Deal with sth đối phó với cái gì
6 Earn one's trust giành được lòng tin của ai
7 Out and about đi đây đi đó
8 Be good at sth/doing sth
Be good for sb/sth
giỏi làm việc gì
tốt cho ai/cái gì
9 Do one's laundry giặt quần áo
10 Teach sb how to do sth dạy ai cách làm điều gì
11 Be responsible with sth
Be responsible for sth/doing sth
Take responsibility for sth/doing sth
có trách nhiệm với cái gì
có trách nhiệm về điều gì/làm cái gì
chịu trách nhiệm cho điều gì/làm cái gì
12 Do chores làm việc vặt
13 Encourage sb to do sth khuyến khích ai làm điều gì
14 Without sth/doing sth mà không có cái gì/làm điều gì
15 Sign up for sth đăng ký cái gì
16 Force sb to do sth buộc ai phải làm gì
17 Make sure bảo đảm, chắc chắn
18 Get round tránh né, đi lại
19 Come up with nghĩ ra, nảy ra
20 Write down viết ra, ghi chú
21 Base sth on sth căn cứ cái gì trên cái gì
22 Make a choice đưa ra lựa chọn
23 Move forward tiến lên phía trước
24 Carry out tiến hành
25 Get into the habit of sth có thói quen gì
26 Make use of tận dụng
27 Make a list lập danh sách
28 Make decisions đưa ra quyết định
29 Remove sth from sth loại bỏ cái gì khỏi cái gì
30 Add sth to sth thêm cái gì vào cái gì
31 Set goals to do sth đặt mục tiêu để làm gì
32 Make plans to do sth lập kế hoạch để làm gì
33 On one’s own tự thân, tự mình
34 Try to do sth
Try doing sth
cố gắng làm điều gì
thử làm điều gì
35 Move on to sth chuyển sang cái gì
36 Make an effort to do sth nỗ lực làm điều gì
37 Be afraid of doing sth sợ làm điều gì
38 Motivate sb to do sth thúc đẩy ai làm gì
39 Do babysitting trông trẻ
40 Count towards sth được bao gồm để tính vào cái gì
41 The pros and cons ưu nhược điểm
III. GRAMMAR (Cleft sentences with It is/was.... that/who....)
- Câu chẻ được dùng để tập trung vào một phân cụ thể của câu và để nhấn mạnh điều chúng ta muốn
nói.
- Cấu trúc của câu chẻ có dạng:
IT IS/WAS + THÀNH PHẦN NHẤN MẠNH + THAT/WHO + ...
(Thành phẫn nhấn mạnh gồm: chủ ngữ/tân ngữ/trạng ngữ)
Ví dụ:
+ The teacher's guidance helped him excel in the subject.
→ It was the teacher's guidance that helped him excel in the subject. (Nhân mạnh chủ ngữ)
+ I met my wife for the first time in London.
→ It was in London that I met my wife for the first time. (Nhấn mạnh trạng ngữ)
+ I often ask my brother to help me with my homework.
→ It is my brother who/that I often ask to help me with my homework. {Nhấn mạnh tân ngữ)
IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. normal B. forty C. world D. chores
2. A. great B. dream C. heat D. treat
3. A. local B. club C. center D. count
4. A. provide B. money C. freedom D. toward
5. A. service B. influence C. outside D. children
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
1. A. manage B. answer C. contact D. believe
2. A. install B. study C. decide D. improve
3. A. development B. relationship C. identify D. disadvantage
4. A. teenager B. dependent C. challenging D. family
5. A. responsible B. recovery C. independence D. American
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. They need someone dependable to take care of their children while they are at work. They used to
have a good babysitter.
A. faithful B. honest C. enthusiastic D. reliable
2. Jack was responsible for his class’s window breaking. Someone saw him throwing a ball into it
yesterday.
A. caused B. controlled C. destroyed D. damaged
3. When the washing machine stops, remove the wet clothes and hang them to dry.
A. put out B. take in C. take out D. put up with
4. Most parents force their children to study hard. Sometimes children feel stressed about that.
A. limit B. check C. prevent D. obligate
5. Even the smallest baby can identify his mother by her voice. They are really sensible.
A. know B. understand C. recognize D. show
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. Peter may look a bit fierce but actually he’s fairly harmless.
A. damaging B. funny C. humourous D. cheerful
2. Living in the school's dorm is optional. Students may share apartments with their friends.
A. necessary B. mandatory C. important D. efficient
3. He’s disorganized, inefficient, never there when you want him - in short, the man’s hopeless.
A. disadvantaged B. disordered C. disagreed D. disciplined
4. We encouraged him to express his emotions and attitudes to that issue. He usually kept quiet.
A. persuaded B. inspired C. discouraged D. restored
5. She is unconfident. She never deals with difficult situations.
A. solves B. ignores C. requires D. admires
Give the correct forms of words in brackets.
1. Becoming (DEPEND) ________ is important for teenagers because that is helpful for them in the
future.
2. Not many people have the (CONFIDENT) ________ to deal with difficult situations.
3. His (RESPONSIBLE) ________ causes a lot of trouble and financial damages to the company.
4. Before we make a (DECIDE) ________ , we must think carefully.
5. Students’ (MOTIVATE) ________ makes them study hard.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. Whenever I have a difficult situation, I ask him because he often ________ the solutions easily.
A. carries out B. comes up with C. gets around D. gets into
2. Her mother wants her to contact her ________ while she’s out.
A. from day to day B. from time to time
C. from hour to hour D. from minute to minute
3. We should make ________ of time-management tools to know what we need to do every day or week.
A. benefit B. help C. use D. sure
4. It was ________ their parents' trust that took a long time.
A. achieving B. bringing C. checking D. earning
5. The most important thing to be independent is getting into the ________ of planning what you do in
a day, a month or a year.
A. habit B. time C. schedule D. challenge
6. Their son is ________ at home. He can cook, clean the house and do the laundry!
A. dependent B. independent C. dependence D. independence
7. When teenagers do some part-time jobs, they get to know how to ________ their money.
A. manage B. management C. manager D. manageable
8. I want to ________ the time-management app to plan my weekly schedule.
A. installment B. installing C. installed D. install
9. If you have any problems, write down the options, so that you can review the advantages and
________ of each one.
A. disadvantageous B. advantageous C. disadvantageously D. disadvantages
10. Once you have made your choice, you must create a plan of ________ steps to move forward.
A. separate B. specific C. common D. detailed
11. It's my father who taught me how to be responsible ________ money.
A. with B. for C. about D. in
12. All teenagers need to study basic ________ that are necessary or extremely useful to manage well
in daily life.
A. cooking skills B. communication skills C. life skills D. teamwork skills
13. He always ________ his parents, especially his father.
A. follows B. trusts C thinks D. hopes
14. They never have to ask their children to study hard because they are highly ________.
A. self-motivated B. self-confident C. self-studying D. self-teaching
15. You should ________ your clothes into whites and colours and wash them separately.
A. manage B. keep C. separate D. load
Fill in the blanks with suitable prepositions.
1. He's good ________ doing the household chores, so his parents never worry about him when they're
out.
2. To wash your clothes, you have to load the washing machine and turn it ________ .
3. If you feel tired, get ________ for a while and you will feel better.
4. After making a plan of specific steps for the project, they carried ________ the plan and waited for
the results.
5. Never make a decision based ________ emotion, so you will be successful.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
1. Without the teacher's help, the child managing to do exercises by himself.
A B C D
2. When you have any difficulties, identify the problem and come up as many solutions
A B C D
as possible.
3. Teenagers want to be independence but they don't know what they have to face.
A B C D
4. You should have a notebook to plan all your activities and responsible in a week.
A B C D
5. What I must know is how to be responsible for time and money.
A B C D
C. GRAMMAR
Rewrite the sentences using cleft sentences focusing on the underlined parts.
1. The scenic beauty of the mountains attracts tourists from all over the world.
→ It ____________________________________________________________________________ .
2. The loud noise from the construction site disturbed our peaceful afternoon.
→ It ____________________________________________________________________________ .
3. John broke the window last night.
→ It ____________________________________________________________________________ .
4. My mother taught me to cook when I was small.
→ It ____________________________________________________________________________ .
5. I found the book I had been looking for in the library.
→ It ____________________________________________________________________________
6. The teacher's dedication inspires her students to do their best.
→ It ____________________________________________________________________________
7. I met my old friend at the mall yesterday.
→ It ____________________________________________________________________________ .
8. He always dreamed of owning the expensive and luxurious sports car.
→ It ____________________________________________________________________________ .
9. She called her mother to share the good news.
→ It ____________________________________________________________________________ .
10. We could go outside only after the rain had stopped.
→ It ____________________________________________________________________________ .
Find and correct the mistake in the following sentences.
11. It was with much difficulty who she solved the challenging math problem.
A B C D
12. It is the fascinating and insightful documentary about the wildlife that kept us glued to
A B C D
the television.
13. It was the top of the Eiffel Tower that they shared a romantic kiss.
A B C D
14. There was the gold necklace that she wore to the elegant dinner.
A B C D
15. It is the delicious aroma of the food that draw us into the restaurant.
A B C D
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
1. Jane is talking to Sue.
Sue: Have a nice holiday!
Jane: ________
A. Same to you. B. Thanks for your compliment.
C. You’re welcome. D. Thank you for what you’ve done.
2. Sue is asking Jane.
Sue: I wish you best luck in your new position.
Jane: ________
A. You too. B. You are the best.
C. Thank you for your wish. D. Thanks. I will not forget you.
3. Jane and Sue are talking to each other.
Jane: Hope you feel better soon.
Sue: ________
A. I see. I'll do my best. B. Never mind.
C. You are welcome. D. I'll take some aspirin. Thanks.
4. Jane is talking to Jack.
Jack: Hi, Jane. Happy birthday!
Jane: ________
A. How are you? B. Thank you.
C. Do you know that? D. You are right.
5. Rose is talking to Jane.
Rose: Happy New Year! Wishing you a great year ahead!
Jane: ________
A. I know it’s true. B. A new year comes.
C. I have some ideas about that. D. Thanks. Hope your wishes come true.
D. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10.
The perception of independence can (1) ________ between Vietnamese culture and other
cultures, (2) ________ it is influenced by a variety of factors such as history, traditions, and societal
values. In Vietnamese culture, independence is (3) ________ seen as a balance between individual
autonomy and the collective well-being of the community. (4) ________ personal freedom and
self-determination are valued, there is also a strong emphasis on family and community
interconnectedness. Vietnamese individuals often prioritize the needs and expectations of their family
and community, considering them an integral part of their own identity. This interdependence fosters a
sense of responsibility and a collective mindset in decision-making processes. (5) ________ , some other
cultures may place a greater emphasis on individualism and
personal independence. In these cultures, the focus is often on pursuing one’s own goals and aspirations,
with (6) ________ consideration given to communal obligations. Individual autonomy
and personal choice are highly valued, and decisions are (7) ________ based on personal desires and
preferences rather than collective considerations.
These differences in perception of independence can (8) ________ variations in attitudes
towards relationships, decision-making, and the balance between individual and communal interests.
While both perspectives have their merits, understanding and respecting these cultural differences can
(9) ________ better cross-cultural understanding and collaboration.
It allows individuals from different cultures to appreciate and learn from each other's perspectives, (10)
________ mutual respect and cooperation.
(Adapted from Vietcetera)
1. A. vary B. diverse C. distinguish D. differ
2. A. so B. but C. and D. as
3. A. never B. always C. often D. hardly
4. A. Since B. While C. Despite D. Whereas
5. A. In addition B. In contrast C. In conclusion D. In short
6. A. more B. few C. much D. less
7. A. get B. taken C. made D. done
8. A. turn to B. result from C. lead to D. make up
9. A. enlarge B. promote C. push D. limit
10. A. fostering B. fostered C. to foster D. foster
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 11 to 17.
The age at which teenagers should become independent is a topic of debate and can vary depending
on cultural norms and individual circumstances. While there is no set age that universally marks the
transition to independence, it is generally recognized that the teenage years are a crucial period for
developing autonomy and taking on increasing responsibility.
During adolescence, teenagers undergo significant physical, emotional, and cognitive changes.
They begin to form their own identities, explore their interests, and develop a sense of self. This period
provides an opportunity for teenagers to gradually take on more independence and learn essential life
skills that will prepare them for adulthood. However, it is important to note that independence should be
a gradual process and not something expected to happen overnight. Teenagers still require guidance,
support, and supervision from parents, caregivers, and trusted adults. The transition to independence
should be based on individual maturity, readiness, and the ability to handle increasing responsibilities.
Factors such as cultural expectations, family dynamics, and the level of trust and communication within
the family also play a role in determining when teenagers should become more independent. Open and
honest communication between parents and teenagers is crucial in navigating this transition, as it allows
for discussions about expectations, boundaries, and the gradual relinquishing of parental control.
It is important to recognize that the journey towards independence is not solely determined by age,
but also by the readiness and capabilities of the teenager. Some teenagers may display greater maturity
and responsibility at an earlier age, while others may require more time and support to develop these
skills. Parental guidance and assessment of the teenager’s readiness are vital in determining when they
should gradually assume more independence. It is essential to strike a balance between fostering
independence and ensuring the teenager’s well-being and safety. By providing opportunities for growth,
encouraging responsible decision-making, and maintaining a supportive environment, parents can help
teenagers navigate the path to independence at a pace that suits their individual development.
(Adapted from The Forbes)
11. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Importance of Independence in Teenagers
B. Determining the Age of Independence for Teenagers
C. The Transition to Independence in Adolescence
D. Cultivating Autonomy and Responsibility in Teenagers
12. According to the passage, the following factors should be considered when determining the transition
to independence for teenagers EXCEPT ________ .
A. Their physical and emotional changes during adolescence.
B. Cultural norms and individual circumstances.
C. The level of trust and communication within the family.
D. Financial ability to pay for life on their own.
13. The word "universally" in paragraph 1 is closest in meaning to ________ .
A. widely B. normally C. ultimately D. exclusively
14. The word "undergo" in paragraph 2 is closest in meaning to ________ .
A. experience B. sustain C. witness D. preview
15. The word "it" in paragraph 2 refers to ________ .
A. transition B. adolescence
C. parental control D. open and honest communication
16. Which of the following is not true according to the passage?
A. Independence should be a gradual process for every teenager.
B. Teenagers do not need guidance and support from adults to become independent themselves.
C. Factors such as cultural expectations and family dynamics influence the transition to
independence.
D. Honest talk between parents and teenagers is crucial during the transition to independence.
17. Which of the following can be inferred from the passage?
A. Teenagers who become independent earlier in life are more successful in adulthood.
B. The transition to independence can be challenging for both teenagers and parents.
C. Parents should exert strict control over their teenagers’ decisions and actions.
D. The journey towards independence is solely determined by age.
UNIT 8:15-MINUTE TEST
1. Rewrite the sentences using cleft sentences focusing on the underlined parts.
1. Jack guided me on how to use the app last week.
→ ______________________________________________________________________________ .
2. They lent me 20 million to buy a new house.
→ ______________________________________________________________________________ .
3. Our class went camping in Ba Vi last weekend.
→ ______________________________________________________________________________ .
4. My mother bought me a new computer on my birthday last year.
→ ______________________________________________________________________________ .
5. They offered Mary the position of academic board director.
→ ______________________________________________________________________________ .
II. Fill in the blank with suitable prepositions.
6. Make sure you can safely get ________ by yourself using public transport or walking.
7. To begin ________ , identify the problem and try to find solutions.
8. Once you have made your choice, create a plan of specific steps to move forward and carry ________
your plan.
9. He can come ________ the answers to the exercises fast.
10. The child is able to communicate ________ her foreign teacher fluently.
UNIT 8: 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. honest B. house C. help D. hard
2. A. trust B. stuck C. focus D. study
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
3. A. parent B. money C. schedule D. belief
4. A. extremely B. important C. computer D. motivate
5. A. independent B. activity C. responsible D. reliable
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
6. He is a dependable worker. He works hard and never says anything wrong.
A. responsible B. manageable C. reliable D. separate
7. Parents never trust in their children completely. They often check and follow them when they go out.
A. hope B. believe C. expect D. hold
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
8. Some parents think playing with bad friends is harmful for their children. They may be influenced
by their friends’ behaviours.
A. toxic B. destructive C. painful D. innocuous
9. Music and art are optional subjects in some programmes at my school.
A. compulsory B. controllable C. manageable D. necessary
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. My parents thought I didn't have the confidence to ________ difficult situations.
A. carry out B. deal with C. get around D. write down
11. He's managed to convince them that he’s responsible when he’s ________.
A. out and about B. out and away C. out and out D. out of work
12. Jack is good ________ managing his time and money.
A. on B. in C. at D. about
13. They showed me a time-managing app to plan my weekly schedule including all my activities and
________.
A. responsible B. irresponsible C. responsibilities D. irresponsibilities
14. Some parents encourage their children ________ part-time jobs and pay me for doing certain chores
around the house.
A. take B. to take C. taking D. taken
15. My sister is ________ because she’s able to do or achieve something without pressure from others.
A. self-confident B. dependent C. self-motivated D. responsible
16. It’s my parents ________ taught me how to be responsible with money.
A. that B. whom C. what D. where
17. It’s my mum ________ still thinks I don’t have the skills to be independent.
A. whom B. which C. when D. who
18. These students need more ________ which is necessary or extremely useful to manage well in daily
life.
A. life skills B. communication skills C. management skills D. practical skills
19. It’s ________ my parents' trust that took a long time.
A. trying B. earning C. gaining D. providing
20. She is a good student. Her ________ is so good that teachers never have to help her with exercises.
A. behaviour B. training C. practice D. self-study
21. Learning how to ________ our time and money is really important for us.
A. spend B. waste C. manage D. use
22. A good night’s sleep is necessary for teenage brain ________ and good health.
A. develop B. development C. developing D. developed
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
23. It’s the new car which my father bought me for my great academic results.
A B C D
24. Don't base your decisive on emotion only but think carefully and make plans for your
A B C D
choice.
25. One of the skills you should learn to achieve independence in the future is getting to
A B C
the habit of making to-do lists every day or week.
D
READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
Teenagers should (26) ________ to become independent as it is a crucial part of their personal
growth and development. Independence equips teenagers (27) ________ valuable life skills and prepares
them for the challenges and responsibilities of adulthood. By becoming independent, teenagers learn to
make their own decisions, take responsibility for their actions, and develop a sense of self-reliance. It
allows them to explore their interests, pursue their goals, and shape their own identity. Independence
also fosters resilience, problem-solving abilities, and critical thinking skills, (28) ________ are essential
for navigating the complexities of life. (29) ________ , becoming independent empowers teenagers to
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf

More Related Content

What's hot

ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...
BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...
BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

What's hot (20)

ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...
BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...
BỘ BÀI TẬP TEST THEO UNIT - FORM 2025 - TIẾNG ANH 12 GLOBAL SUCCESS - KÌ 1 (B...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS GIẢI CHI TIẾT (TRANG AN...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CÓ FILE NGHE - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ KÈM B...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL CẢ NĂM (BẢN HS-GV) CÓ TEST THEO UN...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 10 GLOBAL SUCCESS NĂM 2023 CÓ FILE NGHE - 2 HỌC ...
 

Similar to HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf

BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ARALING PANLIPUNAN 12.docx
ARALING PANLIPUNAN 12.docxARALING PANLIPUNAN 12.docx
ARALING PANLIPUNAN 12.docx
isaganiabril1
 
Anh 10 2016-2017-p2
Anh 10  2016-2017-p2Anh 10  2016-2017-p2
Anh 10 2016-2017-p2
QUYET PHAM CONG
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Toeic b l unit 1
Toeic b  l unit 1Toeic b  l unit 1
Toeic b l unit 1
Hao Nguyen
 
Hanging Out : preserving an ephemeral print culture in Dunedin
Hanging Out : preserving an ephemeral print culture in DunedinHanging Out : preserving an ephemeral print culture in Dunedin
Hanging Out : preserving an ephemeral print culture in Dunedin
Sarah Gallagher
 
Paragraph writing by ista
Paragraph writing by istaParagraph writing by ista
Paragraph writing by ista
Merry Janietta
 
kisi-kisi US 2022 B.Ing.docx
kisi-kisi US 2022 B.Ing.docxkisi-kisi US 2022 B.Ing.docx
kisi-kisi US 2022 B.Ing.docx
RAHMATSYAH1997
 
Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10
Phuong ThayTro.Net
 
thi-thu-lan-1-ma-de-503.pdf
thi-thu-lan-1-ma-de-503.pdfthi-thu-lan-1-ma-de-503.pdf
thi-thu-lan-1-ma-de-503.pdf
DuynNguynTh15
 
Libro Intermedio 1
Libro Intermedio 1Libro Intermedio 1
Libro Intermedio 1
Alberto Ignacio Calvo Chamache
 
Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh
Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh
Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh
GD Thảo BoO's
 
social-science-6.pdf
social-science-6.pdfsocial-science-6.pdf
social-science-6.pdf
ssuser559721
 
Introduction To Folklore Online Name _________________________.docx
Introduction To Folklore Online  Name _________________________.docxIntroduction To Folklore Online  Name _________________________.docx
Introduction To Folklore Online Name _________________________.docx
mariuse18nolet
 
Disney's utopia
Disney's utopiaDisney's utopia
file Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docx
file Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docxfile Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docx
file Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docx
PhngThLmHnh
 
2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer
2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer
2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer
Arneyo
 
cv 2nd September 2015
cv 2nd September 2015cv 2nd September 2015
cv 2nd September 2015
John Morrow
 
9th grade semester test
9th grade semester test 9th grade semester test
9th grade semester test
aolia
 

Similar to HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf (20)

BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT - TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 9 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - C...
 
ARALING PANLIPUNAN 12.docx
ARALING PANLIPUNAN 12.docxARALING PANLIPUNAN 12.docx
ARALING PANLIPUNAN 12.docx
 
Anh 10 2016-2017-p2
Anh 10  2016-2017-p2Anh 10  2016-2017-p2
Anh 10 2016-2017-p2
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM + BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCC...
 
Toeic b l unit 1
Toeic b  l unit 1Toeic b  l unit 1
Toeic b l unit 1
 
Hanging Out : preserving an ephemeral print culture in Dunedin
Hanging Out : preserving an ephemeral print culture in DunedinHanging Out : preserving an ephemeral print culture in Dunedin
Hanging Out : preserving an ephemeral print culture in Dunedin
 
Paragraph writing by ista
Paragraph writing by istaParagraph writing by ista
Paragraph writing by ista
 
kisi-kisi US 2022 B.Ing.docx
kisi-kisi US 2022 B.Ing.docxkisi-kisi US 2022 B.Ing.docx
kisi-kisi US 2022 B.Ing.docx
 
Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10Unit 4: special education tiếng Anh 10
Unit 4: special education tiếng Anh 10
 
thi-thu-lan-1-ma-de-503.pdf
thi-thu-lan-1-ma-de-503.pdfthi-thu-lan-1-ma-de-503.pdf
thi-thu-lan-1-ma-de-503.pdf
 
Libro Intermedio 1
Libro Intermedio 1Libro Intermedio 1
Libro Intermedio 1
 
Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh
Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh
Bộ đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh
 
social-science-6.pdf
social-science-6.pdfsocial-science-6.pdf
social-science-6.pdf
 
Introduction To Folklore Online Name _________________________.docx
Introduction To Folklore Online  Name _________________________.docxIntroduction To Folklore Online  Name _________________________.docx
Introduction To Folklore Online Name _________________________.docx
 
Disney's utopia
Disney's utopiaDisney's utopia
Disney's utopia
 
file Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docx
file Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docxfile Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docx
file Word de Tieng Anh minh hoa TN THPT 2025 (1).docx
 
2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer
2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer
2016 20 let_20bse_20pre-board_20with_20answer
 
cv 2nd September 2015
cv 2nd September 2015cv 2nd September 2015
cv 2nd September 2015
 
9th grade semester test
9th grade semester test 9th grade semester test
9th grade semester test
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...
TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...
TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI CỦA BỘ F...
 
TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...
TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...
TUYỂN TẬP ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM CHUẨN CẤU TRÚC MỚI...
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
 
BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG 3 B...
 
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
BỘ ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO CHUYÊN 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2024 - 2025 (CÓ GIẢI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - CẢ NĂM DÙNG CHUNG CÁC BỘ SÁCH CHÂN TR...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 11 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
 
TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TỈNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 NĂM HỌC 2023-2024...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - HK1 (C...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU - CẢ NĂ...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 

Recently uploaded

MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHatMVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
Celine George
 
A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...
A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...
A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...
Association for Project Management
 
FIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.ppt
FIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.pptFIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.ppt
FIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.ppt
ashutoshklal29
 
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
MANIVALANSR
 
Parent PD Design for Professional Development .docx
Parent PD Design for Professional Development .docxParent PD Design for Professional Development .docx
Parent PD Design for Professional Development .docx
AntonioJarligoCompra
 
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHatSQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
The Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdf
The Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdfThe Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdf
The Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdf
luzmilaglez334
 
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privilegesLecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Murugan146644
 
Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...
Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...
Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...
Alvaro Barbosa
 
FINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdf
FINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdfFINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdf
FINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdf
maritescanete2
 
Introduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.pptIntroduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.ppt
Dr. S. Bulomine Regi
 
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-marketHow To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
Sikandar Ali
 
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHatNode JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List ScanningOdoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
Celine George
 
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHatJava MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
Celine George
 
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
mansk2
 
Our Guide to the July 2024 USPS® Rate Change
Our Guide to the July 2024 USPS® Rate ChangeOur Guide to the July 2024 USPS® Rate Change
Our Guide to the July 2024 USPS® Rate Change
Postal Advocate Inc.
 
C# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
C# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdfC# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
C# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
Scholarhat
 

Recently uploaded (20)

MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHatMVC Interview Questions PDF By ScholarHat
MVC Interview Questions PDF By ScholarHat
 
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
 
A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...
A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...
A beginner’s guide to project reviews - everything you wanted to know but wer...
 
FIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.ppt
FIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.pptFIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.ppt
FIRST AID PRESENTATION ON INDUSTRIAL SAFETY by dr lal.ppt
 
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
 
Parent PD Design for Professional Development .docx
Parent PD Design for Professional Development .docxParent PD Design for Professional Development .docx
Parent PD Design for Professional Development .docx
 
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHatSQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
SQL Server Interview Questions PDF By ScholarHat
 
The Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdf
The Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdfThe Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdf
The Cruelty of Animal Testing in the Industry.pdf
 
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privilegesLecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
 
Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...
Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...
Benchmarking Sustainability: Neurosciences and AI Tech Research in Macau - Ke...
 
FINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdf
FINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdfFINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdf
FINAL MATATAG Science CG 2023 Grades 3-10.pdf
 
Introduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.pptIntroduction to Banking System in India.ppt
Introduction to Banking System in India.ppt
 
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-marketHow To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
How To Sell Hamster Kombat Coin In Pre-market
 
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHatNode JS Interview Question PDF By ScholarHat
Node JS Interview Question PDF By ScholarHat
 
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List ScanningOdoo 17 Events - Attendees List Scanning
Odoo 17 Events - Attendees List Scanning
 
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHatJava MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
Java MCQ Questions and Answers PDF By ScholarHat
 
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
 
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
 
Our Guide to the July 2024 USPS® Rate Change
Our Guide to the July 2024 USPS® Rate ChangeOur Guide to the July 2024 USPS® Rate Change
Our Guide to the July 2024 USPS® Rate Change
 
C# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
C# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdfC# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
C# Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
 

HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG).pdf

 • 1. HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (485 TRANG) WORD VERSION | 2024 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM H Ọ C T Ố T T I Ế N G A N H G L O B A L S U C C E S S Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group vectorstock.com/31086119
 • 2. UNIT 6: PRESERVING OUR HERITAGE I. VOCABULARY STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI NGHĨA 1 Field trip /ˈfiːld ˌtrɪp/ np chuyến đi thực tế 2 Heritage Heritage site /ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ/ /ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ ˌsaɪt/ n np di sản khu di tích 3 Appreciate Appreciation Appreciable Appreciative /əˈpriː.ʃi.eɪt/ /əˌpriː.ʃiˈeɪ.ʃən/ /əˈpriː.ʃə.bəl/ /əˈpriː.ʃə.t̬ɪv/ v n adj adj cảm kích, đánh giá cao sự cảm kích, sự đánh giá cao tương đối, đáng kể tán thưởng, cảm kích, đánh giá cao 4 Trending /trendɪŋ / adj đang thịnh hành 5 Challenge /'ʧælindʒ/ v/n thách thức/sự thách thức 6 Issue /'iʃu:/ v/n phát hành/vấn đề 7 History Historic Historical Historian /'histəri/ /hɪ'stɔ:r.ɪk/ /hɪ'stɔ:r.ɪ.kəl/ /hɪ'stɔ:r.i.ən/ n adj adj n lịch sử nổi tiếng trong lịch sử, có tính lịch sử thuộc/liên quan tới lịch sử, có thật trong lịch sử nhà sử học 8 Restore /rɪ'stɔ:r/ v khôi phục, hồi phục 9 Pedestrian /pə'des.tri.ən/ n khách bộ hành 10 Folk /fouk/ adj/n dân ca; dân gian 11 Floating market /ˈfloʊ.t̬ɪŋ 'mɑ:r.kɪt/ np chợ nổi 12 Delta /'deltə/ n châu thổ; đồng bằng 13 Original /ə'rɪdʒ.ən.əl/ adj nguyên bản, độc đáo 14 Architecture /ˈɑːr.kə.tek.tʃɚ/ n công trình kiến trúc 15 Urban /'ə:bən/ adj thuộc, ở thành phổ; thuộc đô thị 16 Ancient /'einʃənt/ adj cổ đại, cổ 17 Culture Cultural /'kaltʃə/ /'kʌl.ʧɚ.əl/ n adj văn hóa thuộc văn hóa 18 Monument /ˈmɑːn.jə.mənt/ n tượng đài 19 Natural Nature /'nætʃərəl/ /'neiʧə/ adj n thuộc tự nhiên thiên nhiên, tự nhiên, bản chất
 • 3. 20 Mixed /mɪkst/ adj lẫn lộn, trộn lẫn 21 Complex /kəm'pleks/ /ˈkɒmpleks/ adj n phức tạp, rắc rối quần thể 22 Landscape /'lændskeip/ n phong cảnh, bức tranh miêu tả vùng nông thôn 23 Scenic /'si:nɪk/ adj thuộc cảnh vật 24 Recommend /rekə'mend/ v khuyên, giới thiệu 25 Suggest Suggestion Suggestive Suggestible /sə'dʒest/ /sə'dʒes.ʧən/ /sə'dʒes.tɪv/ /sə'dʒes.tə.bəl/ v n adj adj đề nghị, đề xuất sự đề nghị, sự gợi ý, đề xuất mang tính chất gợi ý, gợi nhớ dễ bị ảnh hưởng (bởi đề nghị của người khác...) 26 Preserve Preservation Preservative /prɪˈzɝːv/ /ˌprez.ɚˈveɪ.ʃən/ /prɪˈzɝː.və.t̬ɪv/ v n n bảo vệ, lưu giữ, bảo quản sự giữ gìn chất bảo quản 27 Fashionable /ˈfæʃ.ən.ə.bəl/ adj hợp thời trang 28 Limestone /ˈlaɪm.stoʊn/ n đá vôi 29 Valley /'væli/ n thung lũng 30 Sustainable /səˈsteɪ.nə.bəl/ adj không làm hại môi trường, bền vững 31 Imperial Citadel /ɪmˈpɪr.i.əl ˈsɪt̬.ə.del/ np hoàng thành 32 Individual /ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/ adj/n một mình; riêng lẻ, từng người/cá nhân 33 Crowdfunding /ˈkraʊd.fʌn.dɪŋ/ n huy động vốn từ cộng đồng 34 Non-profit /ˌnɑːnˈprɑː.fɪt/ adj phi lợi nhuận 35 Donate Donation /ˈdoʊ.neɪt/ /doʊ'neɪ.ʃən/ v n quyên góp, ủng hộ sự quyên góp 36 Fine /fain/ n tiền phạt 37 Damage /'dæmidʒ/ n/v sự hư hại/gây hư hại 38 Unique /ju:'ni:k/ adj độc nhất vô nhị 39 Punishment /'pʌn.ɪʃ.mənt/ n sự trừng phạt 40 Crime /kraim/ n tội phạm, tội ác II. STRUCTURES STT CẤU TRÚC NGHĨA 1 Need to do sth cần phải làm gì đó
 • 4. 2 Plan to do sth = plan on doing sth lên kế hoạch làm gì 3 Pass down truyền lại 4 Prevent sb from doing sth ngăn cản ai làm gì đó 5 Encourage sb to do sth Encourage doing sth khuyến khích ai làm điều gì khuyến khích làm điều gì đó 6 Invite sb to do sth mời ai làm gì đó 7 Suggest doing sth gợi ý làm điều gì đó 8 Have a keen interest in sth có hứng thú với cái gì 9 Be related to sth có liên quan đến cái gì 10 Give voice to sth bày tỏ quan điểm, suy nghĩ về điều gì 11 Care about quan tâm đến 12 Propose doing sth đề xuất làm gì đó 13 Set up thiết lập, thành lập 14 Take action hành động 15 Make use of sth tận dụng cái gì 16 Raise/heighten/increase one's awareness of sth Raise awareness about sth Nâng cao nhận thức của ai đó về cái gì (nhận thức rằng cái gì tồn tại và quan trọng) Nâng cao mối quan tâm, lo ngại về một tình huống/lĩnh vực cụ thể 17 Introduce sth/sb to sb giới thiệu cái gì/ai với ai 18 Be famous for sth nổi tiếng vì cái gì 19 As a result/consequence do đó, do vậy 20 Deal with đối phó, giải quyết 21 Present a challenge to sb/sth đặt ra một thách thức cho ai/cái gì 22 Raise money for sth gây quỹ cho cái gì 23 Regardless of bất kể, bất chấp 24 Face time in prison đối mặt với thời gian ngồi tù 25 Stop sb from doing sth ngăn chặn ai làm gì đó 26 Throw sth at sb ném cái gì vào ai III. GRAMMAR (To-infinitive clauses) Một mệnh đề to-infinitive có thể được dùng để: 1. Diễn tả mục đích
 • 5. Ví dụ: I am trying to learn English well to find a better job. (Tôi đang cổ gắng học tốt tiếng Anh để tìm một công việc tốt hơn.) 2. Bổ nghĩa cho một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second,...), so sánh nhất và các từ như next, last, only Ví dụ: He was the last person to leave the meeting room. (Anh ta là người cuối cùng rời khỏi phòng họp.) IV. PRACTICE EXERCISES A. PHONETICS Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. any B. plan C. can D. fan 2. A. focal B. song C. folk D. go 3. A. culture B. truly C. club D. rubbish 4. A. history B. heritage C. whether D. heavy 5. A. challenge B. check C. chorus D. cheerful Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 1. A. idea B. winner C. postcard D. music 2. A. entry B. student C. country D. advice 3. A. society B. traditional C. information D. encouragement 4. A. media B. heritage C. importance D. instrument 5. A. scenery B. condition C. monument D. history B. VOCABULARY Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. Some videos about country life are now trending on social media. A. developed B. familiar C. popular D. common 2. This way, they will be able to give voice to suggestions and solutions to problems they care about. A. write B. run C. express D. hear 3. Another problem might be young people’s lack of knowledge about our cultural heritage. As a result, they don’t care much about the condition of heritage. A. However B. Moreover C. Furthermore D. Therefore 4. We should promote heritage values on social media so that young people know more about traditional culture. A. donate B. encourage C. develop D. expand 5. The landscape is not changed or damaged by human activities. It is strictly protected. A. destroyed B. rebuilt C. embarrassed D. surprised Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
 • 6. 1. Hoi An is an ancient town which became a World Heritage Site in 1999. Its houses are small and old. A. old B. wealthy C. poor D. modern 2. Preserving is to keep something in its original state or in good condition and prevent it from being damaged. A. renewed B. updated C. derived D. designed 3. The clubs will hold events for young people to experience and learn about traditional performing arts, such as Don Ca Tai Tu, Ca Tru... A. common B. classic C. new D. historic 4. A postcard challenge will invite people to create and share unusual and exciting cards about the heritage sites they have visited. A. amazing B. familiar C. astonishing D. awesome 5. This heritage site has natural importance because people love its scenery. A. home-made B. organic C. expected D. man-made Give the correct forms of words in brackets. 1. They organized a competition to encourage young people to express their ________ (APPRECIATE) to their cultural heritage. 2. They suggested using ________ (SOCIETY) media activities, such as photo competitions, to help people know about their heritage sites. 3. Forming ________ (HISTORY) society or local groups who have been interested in their history is some students’ idea. 4. We should set up folk clubs to ________ (PRESERVATION) this kind of music. 5. When you join the club, you can learn some ________ (TRADITION) musical instruments. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 1. Cultural ________ may include temples, pagodas and monuments. A. instrument B. landscape C. values D. heritage 2. All buildings in Trang An are kept in their ________ state, which helps scientists learn about lifestyles from the 15th to the 19th century. A. original B. floating C. cultural D. historical 3. The authority plans to ________ the old monuments which were damaged by the storm. A. preserve B. restore C. build D. paint 4. We should increase ________ to preserve some kind of traditional music because there are very few musicians left. A. success B. awareness C. enthusiasm D. efforts 5. The best way to preserve cultural heritage is to raise people’s ________ of its importance. A. awareness B. attention C. behaviour D. attitude 6. Traditional arts are not ________, which is not interesting for young people. A. outdated B. exciting C. fashionable D. creative 7. Learning about cultural heritage at school helps students understand its ________. A. lesson B. value C. effect D. consequence 8. Promoting cultural heritage on ________ spreads information to more people quickly.
 • 7. A. radio B. songs C. newspapers D. social media 9. We may let people know about our culture; we should introduce cultural heritage to foreign ________ through tourism activities. A. visitors B. experts C. students D. volunteers 10. Creating ________ topics or challenges on social media is a good way to get people's attention to our culture. A. growing B. increasing C. trending D. raising 11. The competition is a chance for people to ________ suggestions and solutions to problems. A. take action B. give voice to C. set up D. deal with 12. They ________ setting up some clubs for students to attend and learn more about our culture. A. planned B. created C. proposed D. preserved 13. People’s lack of knowledge about cultural heritage is a big _______ that we must find a solution to. A. issue B. task C. interest D. result 14. Preserving the national heritage can present a ________ to many nations, especially if they have many sites. A. product B. fine C. present D. challenge 15. A non-profit organization uses its website to reach people around the world and collects ________ from ones who want to help. A. donations B. donate C. to donate D. donating Fill in the blanks with suitable prepositions. 1. Folk songs are traditional ones to a particular group or country and usually passed ________ from generation to generation. 2. The authorities hope the harsher punishments can stop people ________ destroying or damaging cultural sites and items. 3. The best way to preserve cultural heritage is to raise people’s awareness ________ its importance. 4. My friends show no interest ________ the clubs of folk music, singing or dancing. 5. They will be able to give voice ________ suggestions and solutions to problems they care ________. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 1. Two 10th grade students suggested forming historic society or local groups who have a A B keen interest in their holiday. C D 2. To restore heritage, a group of students proposed setting up folk clubs. A B C D 3. The country has found a new method of raising money of heritage projects from a large A B C D number of individuals and businesses. 4. Spain is one of the countries that has successful promoted its cultural heritage through A B C D
 • 8. tourism. 5. Many ancient houses in the city are not well promoted because of changes over time A B C D and bad weather. C. GRAMMAR Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 1. The best way ________ London is by taking a guided tour. A. seen B. to see C. seeing D. having seen 2. ________ traffic, they are leaving early for work. A. Avoided B. Having avoided C. To avoid D. To avoiding 3. ________ about the concert, they are buying tickets online. A. Excited B. Exciting C. To excite D. Having excited 4. John F. Kennedy was the last US president ________. A. to assassinate B. assassinated C. assassinating D. to be assassinated 5. ________ to stay fit, he goes jogging every morning. A. To want B. Wanted C. Wanting D. To be wanted 6. The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ to the World Heritage List. A. adding B. to add C. to be added D. added 7. ________ to catch the bus, she is waving at her friend. A. Running B. To run C. Run D. Having run 8. Situated on Cam Khe Hill, Tomb of Minh Mang is one of the most interesting royal tombs ________ in Hue. A. to visit B. visited C. visiting D. being visited 9. The most magnificent feature of Taj Mahal ________ is the central dome. A. noticed B. being noticed C. to notice D. noticing 10. ________ a book, she is drinking a cup of tea. A. Having read B. Reading C. Being read D. To read 11. Henry VIII of England was the only king ________ six times. A. to marry B. married C. was married D. marrying 12. I think China will be the next country ________ the Olympic Games. A. who host B. hosting C. to host D. hosted 13. ________ for energy, fossil fuels release carbon dioxide into the atmosphere. A. Burning B. To burn C. Having burnt D. Burnt 14. At 24, William Pitt was the youngest person ________ Prime Minister. A. becoming B. to become C. became D. was become 15. They saved money ________ a new car for their family. A. bought B. to buying C. buying D. to buy
 • 9. 16. The capital city of Ecuador was the first city in the world ________ a World Heritage Site by UNESCO. A. to declare B. declared C. declaring D. to be declared 17. I practice playing the guitar every day ________ a skilled musician. A. to become B. became C. becoming D. having become 18. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage in Viet Nam ________ by UNESCO. A. to be recognised B. to recognise C. recognising D. recognised 19. ________ broadens the mind and enriches life experiences. A. Having travelled B. Travelled C. Traveling D. To travelling 20. The most challenging thing about learning a new language is ________ vocabulary. A. to memorize B. memorizing C. memorized D. having memorized Combine the sentences using to-infinitive clauses. 21. They traveled to Italy. They wanted to explore ancient ruins and indulge in delicious cuisine. → They _________________________________________________________________________ . 22. She goes to the gym every day. She wants to exercise and stay healthy. → She___________________________________________________________________________ . 23. He bought a new camera. He wanted to capture beautiful moments during his trip. → He ___________________________________________________________________________ . 24. They donated money to the local charity. They wanted to help underprivileged children go to school. → They _________________________________________________________________________ . 25. She attended the workshop. She wanted to learn new techniques for better productivity. → She___________________________________________________________________________ . D. SPEAKING Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 1. Jane is talking to Sue. Sue: Can you tell me the way to the theater? Jane: ________ A. No. I can’t. I can’t say anything. B. Walk along this street and it’s just around the corner. C. Don’t walk. It's quite far. D. Turn left or turn right? 2. Sue is asking Jane. Sue: How can I get to the post office from here? Jane: ________
 • 10. A. You can get to the post office easily. B. You can get to the post office by car. C. Go straight ahead. Take the first turn on the left. D. Go away and don't come back until I call you. 3. Jane and Sue are talking to each other. Jane: Which is the easiest way to go to the National University? Sue: ________ A. Walking along the street and turning left at the traffic light. B. Walking is good for your health. C. I don't think walking is a good solution. D. I love walking there. 4. Jane is in the street. Pedestrian: Excuse me, is the supermarket near here? Jane: ________ A. I don’t know about it. B. You can buy things in the supermarket. C. Supermarkets are convenient. D. It's over there, next to the shoe shop. 5. Father is talking to Jane. Father: Is Hoan Kiem Lake near here? Jane: ________ A. It’s a very beautiful site. B. It’s not far from here. You can walk there. C. I have never been there. D. I am just walking. E. READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10. Preserving heritage is a collective responsibility (1) ________ requires conscious efforts and strategic approaches. Firstly, documentation plays a crucial role (2) ________ safeguarding heritage. It involves thorough research, and documentation of historical records, artifacts, and oral traditions (3)________ with a particular heritage. This process helps create an extensive archive that (4) ________ as a reference for future generations and aids in understanding and appreciating the (5) ________ of heritage. Secondly, active conservation measures must be implemented to protect physical heritage. This includes regular (6) ________, restoration, and preventive measures to prevent deterioration and damage. Collaboration between heritage experts, conservation professionals, and local communities is essential to (7) ________ the proper implementation of conservation techniques (8) ________ respecting the integrity and authenticity of the heritage. (9) ________, promoting public awareness and engagement through educational programs, guided tours, and cultural events can (10) ________ a sense of pride and ownership among the community, encouraging their active participation in heritage preservation. (Adapted from National Geographic) 1. A. that B. who C. where D. when 2. A. of B. for C. at D. in
 • 11. 3. A. equipped B. collaborated C. connected D. associated 4. A. acts B. serves C. does D. works 5. A. significant B. significance C. insignificant D. insignificance 6. A. maintain B. maintaining C. maintained D. maintenance 7. A. endure B. enjoy C. ensure D. entail 8. A. because of B. although C. while D. meanwhile 9. A. However B. Moreover C. Therefore D. Otherwise 10. A. foster B. enhance C. enlarge D. widen Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 11 to 17. Vietnam boasts a rich cultural heritage that spans thousands of years, with diverse influences from its indigenous roots, neighboring countries, and colonial history. However, the current status of heritage preservation in Vietnam is a topic of concern. Rapid urbanization, economic development, and modernization have posed significant challenges to the preservation and protection of Vietnam’s cultural treasures. One issue faced by Vietnam is the encroachment of urban development on historical sites and traditional communities. As cities expand and modern infrastructure is built, historical buildings and neighborhoods often face the threat of demolition or alteration. This poses a risk to the physical integrity and authenticity of Vietnam’s heritage. Efforts are being made to strike a balance between development and preservation, with initiatives to restore and adapt historic structures for modern use, ensuring their cultural significance is not lost. Another challenge is the preservation of intangible heritage, such as traditional crafts, music, and rituals. With the globalization of culture and changing societal dynamics, there is a risk of these traditions fading away. Recognizing this, the Vietnamese government and local communities have initiated programs to promote and safeguard intangible heritage. Cultural festivals, craft workshops, and educational initiatives are being organized to raise awareness and engage younger generations in the importance of preserving their cultural heritage. Furthermore, tourism has both positive and negative impacts on heritage preservation in Vietnam. While tourism can provide economic opportunities and support conservation efforts, it can also lead to over-commercialization and cultural commodification. Striking a balance between sustainable tourism development and heritage protection is crucial. The Vietnamese government has implemented regulations to manage tourism activities and promote responsible travel practices to ensure that heritage sites are respected and preserved for future generations. In conclusion, the current status of heritage preservation in Vietnam is a complex and evolving challenge. With growing awareness of the importance of cultural heritage, efforts are being made to protect and promote Vietnam’s rich heritage. However, it requires a delicate balance between development and preservation, as well as active community participation and responsible tourism practices, to ensure that Vietnam’s cultural treasures continue to thrive and inspire future generations. (Adapted from Vnexpress) 11. Which of the following can be the best title for the passage? A. The Challenges of Heritage Preservation in Vietnam B. Vietnam’s Cultural Heritage: How to Protect It?
 • 12. C. Balancing Development and Heritage Protection in Vietnam D. The Evolving Status of Heritage in Vietnam 12. According to the passage, the present status of conserving heritage in Vietnam is ________ . A. a matter of worry B. top concern C. of little attention D. inconsiderable 13. The word "their" in paragraph 3 refers to ________ . A. initiatives’ B. efforts’ C. development and preservation’s D. historic structures' 14. The word "fading away” in paragraph 3 is closest in meaning to ________ . A. declining B. disappearing C. losing D. arising 15. The word "thrive" in the last paragraph is closest in meaning to ________ . A. sprout B. evaporate C. grow D. appear 16. Which of the following is not true according to the passage? A. Rapid urbanization and economic development have posed challenges to heritage preservation in Vietnam. B. The Vietnamese government has yet to take any initiatives to promote and safeguard intangible heritage. C. Preservation of intangible heritage in Vietnam includes traditional crafts, music, and rituals. D. Tourism can have both positive and negative impacts on heritage preservation in Vietnam. 17. It can be inferred from the passage that ________ . A. Vietnam's cultural heritage has been on the verge of disappearance due to rapid urbanization. B. the Vietnamese government has prioritized economic development over heritage preservation. C. balancing development and preservation is crucial for the protection of Vietnam’s cultural treasures. D. authorities should limit tourism as it can negatively impact the heritage of Vietnam. UNIT 6:15-MINUTE TEST I. Combine the sentences using to -infinitive clause. 1. Many tourists go to Ha Long Bay. They want to enjoy the beautiful scenery. → ______________________________________________________________________________ . 2. He always arrives at the office early. He is always the first one there. → ______________________________________________________________________________ . 3. They went to Sam Son Beach last week. They wanted to swim and enjoy seafood. → ______________________________________________________________________________ . 4. He bought a city map. He wanted to travel around. → ______________________________________________________________________________ . 5. No one wants to do the cleaning. Only Jane does it.
 • 13. → ______________________________________________________________________________ . II. Fill suitable prepositions in the blanks. 6. They took a boat trip around the floating market to listen ________ Don Ca Tai Tu there. 7. Some traditional arts have passes ________ from generations to generations. 8. My father has a keen interest ________ Ca Tru and Quan Ho songs. 9. These monuments are related ________ historic events in the revolution period. 10. We should make use ________ modern technologies to advertise our city's tourism. UNIT 6: 45-MINUTE TEST Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. site B. mix C. trip D. will 2. A. receive B. local C. postcard D. across Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 3. A. preserve B. return C. restore D. damage 4. A. monument B. importance C. history D. origin 5. A. ordinary B. pedestrian C. appreciate D. traditional Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 6. Ca Tru should be preserved because nowadays there are very few ca tru musicians left. A. provided B. pretended C. kept D. held 7. The video went viral and quickly became a trending topic on YouTube. A. favorable B. fashionable C. upgrading D. going up Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 8. The government should pass a law in which they prevent local people from destroying historic places. A. follow B. encourage C. care D. protect 9. Our team is well-equipped to deal with challenging situations. A. control B. support C. manage D. ignore Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 10. As a part of the school cultural programme, they need to plan a _______ to a heritage site in Viet Nam. A. school tour B. camping C. field trip D. flight 11. Trang An Scenic Landscape Complex is the only place in Southeast Asia to be ________ as a mixed heritage site by UNESCO. A. recognized B. approved C. agreed D. realized
 • 14. 12. Tourists can visit the old temples and monuments to ________ Vietnamese history. A. care about B. learn about C. take up D. set up 13. You will know more about urban lifestyles and traditions from the 15th to the 19th century and will see examples of ________ architecture. A. modern B. fashionable C. up-to-date D. ancient 14. I enjoy reading ________ novels set in World War I. A. history B. historical C. historic D. historian 15. ________ heritage may include temples, pagodas and monuments. A. Traditional B. International C. National D. Cultural 16. ________ songs reflect the traditions and history of a particular region. A. Folk B. Pop C. Classical D. Rock 17. The government plans to ________ the old buildings which were damaged by the storm. A. destroy B. restore C. break D. collapse 18. He created a website ________ more information about local historical sites to visitors. A. give B. to give C. giving D. given 19. To encourage young people ________ our cultural heritage, we should have some competitions about this topic. A. to express B. to show C. to appreciate D. to present 20. Jack was the only person ________ in the competition about World Heritage. A. participating B. to participate C. participate D. participated 21. With the project, this group of students will be able to give ________ to suggestions and solutions to problems they care about. A. ear B. action C. voice D. behaviour 22. To preserve heritage, such as traditional music and stories, a group of secondary school students proposed ________ folk clubs. A. setting up B. passing down C. taking action D. dealing with Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 23. He is usually the last person understanding the issue. A B C D 24. Tradition crafts like pottery and weaving are still practiced in some rural areas. A B C D 25. We may make use for social media to promote heritage and introduce it to friends. A B C D READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30. One remarkable Vietnamese heritage is the ancient town of Hoi An, (26) ________ in Quang Nam Province. Hoi An stands as a living testament to the region's rich cultural history and (27) ________
 • 15. marvels. This UNESCO World Heritage site exhibits a harmonious fusion of indigenous, Chinese, Japanese, and European influences, reflecting its vibrant trading past. The town's well-preserved streets, (28) ________ with colorful buildings, traditional wooden houses, and iconic Japanese-covered bridges, offer a glimpse into the thriving trading port (29) ________ once attracted merchants from across the globe. Hoi An's enduring charm lies not only in its physical beauty but (30) ________ in its bustling markets, traditional craft workshops, and diverse culinary delights, making it an enchanting destination that encapsulates the cultural essence of Vietnam. (Adapted from The Forbes) 26. A. locating B. located C. locate D. to locate 27. A. architectural B. architecture C. architect D. architecting 28. A. equipped B. dealt C. adorned D. come 29. A. where B. which C. who D. when 30. A. for B. instead C. as D. also Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35. Preserving our heritage is a crucial task that involves safeguarding our cultural history and identity. It means protecting both the physical objects and the intangible aspects of our past that have been passed down to us. Things like historical sites, artifacts, traditions, and languages are all part of our heritage and deserve to be taken care of. Nations should be in an attempt to preserve their heritage because heritage allows future generations to learn from and appreciate the accomplishments and struggles of those who came before us. It helps us understand where we come from and how our societies have developed over time. When we preserve our heritage, we also feel a strong sense of belonging, as it connects us to our shared history and cultural practices. In addition, preserving heritage promotes cultural diversity and encourages communication between different cultures. It helps us appreciate the uniqueness of each culture and promotes respect and understanding among people. By celebrating and protecting our diverse heritage, we create opportunities for cultural exchange, which brings people together and helps build a more harmonious and inclusive society. Preserving heritage is not just a responsibility; it is an investment in our collective memory, identity, and the future well-being of generations to come. So let's cherish and protect our heritage, ensuring that it continues to enrich and inspire us for years to come. (Adapted from Heritage Daily) 31. Which of the following can be the best title for the passage? A. The Importance of Preserving Cultural Heritage B. Safeguarding Our Heritage for Future Generations C. Promoting Cultural Diversity through Heritage Preservation D. The Significance of Heritage in Building Inclusive Societies 32. According to paragraph 1, preserving heritage means ________ . A. protecting the environment around us so that it will be sustainable B. carefully protecting historical sites and tourist attractions C. protecting both tangible and intangible aspects of our inherited past D. protecting the traditional values passed down from previous generations
 • 16. 33. The word "it" in paragraph 2 refers to ________ . A. future generation B. heritage C. nation D. accomplishments and struggles 34. The word "uniqueness" in paragraph 2 is closest in meaning to ________ . A. differentiation B. similarity C. resemblance D. distinctiveness 35. Which of the following is not true according to the passage? A. Preserving heritage helps us understand our roots and societal development. B. Heritage preservation fosters a strong sense of belonging. C. Protecting physical objects is more important than intangible aspects of heritage. D. Preserving heritage promotes cultural diversity and intercultural understanding. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 36. Mary is talking to Peter. Mary: Could you tell me the way to the supermarket? Peter: ________ A. Thank you. B. You’ll see it on the right. C. It's a big one. D. Sure. It's not far from here. 37. Mary is talking to Peter. Mary: Now you go straight ahead until you get to Ronan Street and it’s at the corner. Peter: ________ A. Thanks for your help. B. You are so careful. C. I don’t think so. D. Do you go now? Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is combined from two following sentences. 38. Jack went to Ha Noi. He wanted to see Ho Chi Minh's Mausoleum and Hoan Kiem Lake. A. Jack went to Ha Noi to want to see Ho Chi Minh’s Mausoleum and Hoan Kiem Lake. B. Jack went to Ha Noi, wanted to see Ho Chi Minh's Mausoleum and Hoan Kiem Lake. C. Jack went to Ha Noi to see Ho Chi Minh's Mausoleum and Hoan Kiem Lake. D. Jack went to Ha Noi and see Ho Chi Minh’s Mausoleum and Hoan Kiem Lake. 39. He answers all questions about President Ho Chi Minh. No one can do that. A. He is the only person to answer all questions about President Ho Chi Minh. B. He is the only person answered all questions about President Ho Chi Minh. C. He was the only person to answer all questions about President Ho Chi Minh. D. He is the only person answering all questions about President Ho Chi Minh. 40. My friend has booked a plane ticket to Hue. She wants to see monuments there. A. My friend has booked a plane ticket to Hue to see monuments. B. My friend has booked a plane ticket to Hue seeing monuments. C. My friend has booked a plane ticket to Hue seen monuments there. D. My friend has booked a plane ticket to Hue and seen monuments there.
 • 17. UNIT 7: EDUCATION OPTIONS FOR SCHOOL-LEAVERS I. VOCABULARY ST T TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI NGHĨA 1 Education fair /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən fer/ np hội chợ giáo dục 2 Option Optional /'ɑ:pʃən/ /'ɑ:p.ʃən.əl/ n adj sự lựa chọn, tùy chọn tuỳ ý, tùy chọn 3 Entrance exam /'en.trəns ɪgˌzæm/ np kỳ thi tuyển sinh 4 Academic Academy Academics /ækə'demik/ /ə'kædəmi/ /ˌæk.ə'dem.ɪks/ adj n n hàn lâm học viện các môn học ở trung học hoặc đại học Academician /əˌkæd.əˈmɪʃ.ən/ n học viên 5 Vocational school /voʊˈkeɪ.ʃən.əl ˌskuːl/ np trường dạy nghề 6 Mechanic /mə'kæn.ɪk/ n thợ máy, công nhân cơ khí 7 Sensible Sensitive Senseless Sense /'sen.sə.bəl/ /ˈsen.sə.t̬ɪv/ /'sens.ləs/ /sens/ adj adj adj n có đầu óc xét đoán, khôn ngoan nhạy cảm ngu dại, không hợp lý giác quan, cảm giác, ý thức 8 Representative /ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.t̬ɪv/ n người đại diện 9 School-leaver /ˌskuːlˈliː.vɚ/ n người vừa học xong, người mới ra trường 10 Higher education /ˌhaɪ.ɚ ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ np giáo dục đại học 11 Qualification Qualify Qualified /ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/ /'kwɑː.lə.faɪ/ /'kwɑː.lə.faɪd/ n v adj bằng cấp, năng lực; chuyên môn đủ tiêu chuẩn, có đủ điều kiện đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ 12 Graduation Graduate /ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən/ /'grædʒ.u.ət/ n v/n sự tốt nghiệp tốt nghiệp/sinh viên tốt nghiệp 13 Specific /spə'sifik/ adj rõ ràng, cụ thể 14 Official /ə'fiʃəl/ adj chính thức 15 Record /rɪ'kɔ:rd/ n thành tích, kỷ lục, sự ghi lại 16 Pursue /pɚ'su:/ v theo đuổi 17 Education Educational /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl/ n adj sự giáo dục thuộc giáo dục
 • 18. Educated Educative Educator Educate /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪd/ /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɪv/ /ˈedʒ.ə.keɪ.t̬ɚ/ /ˈedʒ.ə.keɪt/ adj adj n v được đào tạo, có học thức mang tính giáo dục giáo viên, giảng viên giáo dục, dạy học 18 Expert /ˈek.spɝːt/ n/adj chuyên gia/về mặt chuyên môn 19 Formal Informal /'fɔ:r.məl/ /ɪn'fɔ:r.məl/ adj adj chính thức; chính thống, trang trọng không chính thống 20 Degree /dɪ'gri:/ n bằng cấp 21 Independently /ˌɪn.dɪˈpen.dənt.li/ adv một cách độc lập 22 Job market /dʒɑ:b 'ma:r.kɪt/ np thị trường việc làm 23 Apprenticeship Apprentice /əˈpren.t̬ɪs.ʃɪp/ /əˈpren.t̬ɪs/ n n quá trình/thời gian học việc người học việc 24 Hands-on /ˌhænd'za:n/ adj thực tế, thực tiễn 25 Experience /ɪk'spɪr.i.əns/ n kinh nghiệm, sự từng trải 26 Wage Salary /weɪdʒ/ /ˈsæl.ɚ.i/ n n tiền công tiền lương 27 Cover /'kʌv.ɚ/ v trang trải; bao phủ, bao trùm 28 Living cost /'lɪvɪŋ ˌkɑ:st/ np sinh hoạt phí 29 Institution /ˌɪn.stə'tu:.ʃən/ n cơ quan; trụ sở cơ quan, tổ chức, thể chế 30 Educational journey /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən.əl ˈdʒɝː.ni/ np hành trình giáo dục 31 Critical thinking skill /ˌkrɪt̬.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ skɪl/ np kỹ năng tư duy phản biện 32 Professional /prə'feʃ.ən.əl/ adj chuyên nghiệp 33 Brochure /broʊˈʃʊr/ n tờ rơi quảng cáo 34 Formal education /'fɔ:r.məl ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ np giáo dục chính quy 35 Alternatively /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv.li/ adv ngoài ra 36 Bachelor's degree /ˌbætʃ.əl.ɚz dɪˈɡriː/ np bằng cử nhân 37 Master's degree /ˌmæs.tɚz dɪˈɡriː/ np bằng thạc sĩ 38 Doctorate /ˈdɑːk.tɚ.ət/ n bằng tiến sĩ II. STRUCTURES STT CẤU TRÚC NGHĨA 1 Make a decision đưa ra quyết định
 • 19. 2 Be glad to do sth rất vui khi làm điều gì 3 Get into university đậu vào đại học 4 Hope to do sth hy vọng làm gì đó 5 Follow one's dream theo đuổi ước mơ 6 Regret doing sth Regret to do sth hối hận vì đã làm gì rất tiếc khi phải làm gì 7 Make sb + adj Make sb do sth làm cho ai đó thế nào khiến cho ai đó làm gì 8 Be proud of sb/sth tự hào về ai/điều gì 9 Help sb (to) do sth giúp ai đó làm điều gì 10 Choose to do sth chọn làm điều gì 11 Ask about sth Ask for sth hỏi về điều gì đó yêu cầu điều gì đó 12 Make friends kết bạn 13 Manage to do sth xoay xở để làm điều gì 14 Have/gain an advantage over sb có lợi thế hơn ai đó 15 When it comes to sth khi nói đến điều gì 16 Succeed in doing sth thành công trong việc làm gì 17 Make an appointment to do sth đặt lịch hẹn để làm gì 18 Focus on tập trung vào 19 Prefer to do sth/doing sth thích làm gì hơn 20 At least ít nhất 21 In order to/so as to + V (bare) để làm điều gì 22 Do training tập luyện, đào tạo III. GRAMMAR (Perfect gerunds and perfect participle clause) 1. Perfect gerunds (danh động từ hoàn thành) - Danh động từ hoàn thành có dạng HAVING VP2 - Danh động từ hoàn thành luôn đề cập đến thời gian trước thời điểm đó của động từ trong mệnh đề chính. Nó được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động đã được hoàn thành trong quá khứ. - Nó có thể được sử dụng như: + Chủ ngữ của câu Ví dụ: Having won many maths competitions helped me win this scholarship. (Chiến thắng trong nhiều cuộc thi toán học đã giúp tôi giành được học bổng này.)
 • 20. + Tân ngữ sau một số động từ (admit, deny, forget, remember, mention, regret, etc.) hoặc sau giới từ Ví dụ: He admitted having skipped the important meeting to attend a personal event. (Anh ta thừa nhận đã bỏ qua cuộc họp quan trọng đó để tham gia một sự kiện cá nhân.) The team is proud of having won the championship for the third consecutive year. (Đội tự hào vì đã giành chức vô địch năm thứ ba liên tiếp.) 2. Perfect participle clause (Mệnh đề phân từ hoàn thành) - Phân từ hoàn thành có dạng giống như danh động từ hoàn thành: HAVING + VP2 - Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để: + Miêu tả một hành động xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính Ví dụ: Having completed my assignments, I rewarded myself with a movie night. (Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi tự thưởng cho mình một đêm xem phim.) + Nói về lí do cho hành động trong mệnh đề chính Ví dụ: Having traveled to many countries, they became seasoned adventurers. (Đã đi đến nhiều quốc gia, họ trở thành những nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm.) IV. PRACTICE EXERCISES A. PHONETICS Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. event B. exam C. edit D. enhance 2. A. sensible B. business C. person D. institute 3. A. trade B. date C. place D. map 4. A. check B. chef C. brochure D. schedule 5. A. real B. ready C. threat D. head Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 1. A. subject B. degree C. market D. expert 2. A. vocation B. addition C. graduate D. advantage 3. A. different B. specific C. dependent D. convenient 4. A. discussion B. appointment C. duration D. bachelor 5. A. qualification B. university C. educational D. representative B. VOCABULARY Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. I want to become a restaurant cook, so I'm looking for a professional cooking course. A. checked B. trained C. accepted D. connected 2. We can learn a lot about a particular school from its school’s brochure which has a lot of information.
 • 21. A. information handbook B. notebook C. diary D. dictionary 3. My mother is an expert at making cakes. She usually sells her cakes to famous restaurants. A. learner B. teacher C. master D. trainer 4. Some students pursue their passions in music or art instead of other academic subjects. A. follow B. try C. fulfill D. last 5. They will participate in workshops and get hands-on experience leading classes. A. sensible B. formal C. official D. practical Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. Many students go on to higher education after receiving their vocational qualifications. A. choose B. stop C. maintain D. continue 2. During vocational education, students learn specific skills for their careers. A. common B. special C. detailed D. particular 3. Learning from skilled people is the best way of training because no teacher tells you what exactly happens when you work. A. experienced B. sensible C. inexperienced D. creative 4. Educational opportunities are available to young people. If they don’t want to study academic subjects, they can get a career education. A. convenient B. limited C. accessible D. usable 5. They just want to have a job immediately after they graduate from university. A. urgently B. instantly C. shortly D. later Give the correct forms of words in brackets. 1. University students love their opportunity to live (DEPENDENT) ________ and join different clubs. 2. They can get into university if they earn high grades or pass the university (ENTER) ________ exam. 3. Having won several biology (COMPETE) ________ , I want to study biology and become a scientist. 4. (VOCATION) ________ schools are those who want to develop skills for particular jobs. 5. He didn't get the job he wanted because he didn’t have the right (QUALIFY) ________ . Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 1. Having his father work very hard for many years helped Nam make his ________. A. decide B. decision C. decisive D. decisively 2. It’s not hard for students to ________ university nowadays. A. focus on B. ask for C. succeed in D. get into 3. She is a ________ because she just left school. A. graduate B. school-leaver C. doctorate D. educator 4. We've talked to ________ experts about what young people should do after leaving school. A. educate B. education C. educational D. educator 5. He received many letters from secondary school students asking ________ the different options for school-leavers.
 • 22. A. for B. about C. to D. from 6. ________ is really for people who want formal learning to get an academic degree. A. Distance education B. Continuing education C. Service education D. Higher education 7. Vocational education will help you ________ the practical skills and knowledge necessary for a specific job. A. take B. catch C. gain D. keep 8. After getting their vocational qualifications, ________ can immediately start work and earn a salary. A. graduates B. school-leavers C. teachers D. professors 9. Apprenticeship provides students with ________ experience and gives them wages to cover their living costs. A. hands-off B. hands-free C. hands-on D. hands-down 10. He ________ getting one of the most prestigious companies’ scholarships. A. focused on B. succeeded in C. asked about D. asked for 11. Students can get a ________ related to an academic subject at college or university. A. certificate B. credit C. degree D. qualification 12. ________ is a period of time working for and learning from a skilled person. A. Apprenticeship B. Probation C. Undergraduate D. Postgraduate 13. He has worked as a visiting lecturer for various educational ________. A. institutions B. secondary schools C universities D. primary schools 14. In England students must stay in ________ education or do a training course until the age of 18. A. sixth-form B. apprentice C. full-time D. part-time 15. Exams are taken at the end of the two-year course and the grades are used to ________ university courses. A. apply for B. get into C. refer to D. go on Fill in the blanks with suitable prepositions. 1. In the UK students usually focus ________ three or four subjects they are interested in or related to the degree they want to study at university. 2. Nowadays there are educational opportunities available ________ all school-leavers. 3. At vocational schools, the students can do apprenticeship and get experience ________ the job. 4. Students with IELTS certificates have an advantage ________ students having no English certificates. 5. He was proud ________ having won first place in the competition. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 1. Some students prefer getting into vocational courses or find a job after leaving school. A B C D 2. Having qualifications from good educator institutions helps young people find jobs A B C
 • 23. easily after graduation. D 3. You can earn an academy degree at higher education institutions. A B C D 4. Students have to study for at least three years in order to getting a bachelor’s degree. A B C D 5. I'm writing to ask about more information about the entrance exam. A B C D C. GRAMMAR Decide whether the underlined parts are perfect gerund (PG) or perfect participle (PP). 1. Having won the championship, the team celebrated their victory. 2. I remember having visited that museum when I was a child. 3. The students admitted having copied portions of their assignments from the internet. 4. We are proud of having built a successful business from scratch. 5. We congratulated Sarah on having been promoted to the position of manager. 6. Having completed his degree gave John more confidence to enter the workforce. 7. Not having read the book, he can’t give us his opinion. 8. He apologized for having arrived late to the important presentation. 9. Having learned to play the guitar, he entertained the crowd with his music. 10. Not having studied hard enough, I failed the entrance exam. Rewrite these sentences using perfect gerunds or perfect participle clauses. 11. After I had prepared well for my final exam, I felt fairly confident about my success. → Having prepared well for my final exam helped________________________________________ . 12. "You have cheated on the exam,” said the teacher. → The teacher accused the students of _________________________________________________ . 13. "No, I have never seen the confidential document on my coworker’s desk," said he. → He denied _____________________________________________________________________ . 14. Sarah had studied diligently, so she felt confident about her upcoming exam. → Having studied diligently,_________________________________________________________ . 15. They saved enough money, and then they planned an exciting vacation abroad. → Having________________________________________________________________________ . D. SPEAKING Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 1. Jane is talking to Sue about the exam. Sue: Will you be available on Saturday? We’ll talk more about it. Jane: ________
 • 24. A. All right. I'll see you then. B. Sorry. I forgot to make an appointment. C. That suits you. D. Is it convenient for you? 2. Sue is asking Jane. Sue: Could I meet you on Thursday morning? I would like your advice on how to prepare for apprenticeship next month. Jane: ________ A. It’s OK for me to do some training. B. Apprenticeship is good for your future job. C. I'm fine if you want to go around. D. Sorry. I have another appointment at that time. I'm free in the afternoon. 3. Jane and Sue are talking to each other. Jane: What time can I come to see you tomorrow? Sue: ________ A. Would you mind if I leave now? B. Would 9 o’clock suit you? C. I think it will be fine. D. Do you get there by car? 4. Jane is talking to Jack. Jack: I want to go shopping with you. When’s convenient for you? Jane: ________ A. OK. I'll go and see you. B. You’ve got an appointment with me. C. I'm free tomorrow morning. D. I couldn’t make it at that time. 5. Rose is talking to Jane. Rose: I’d like to arrange an appointment with you tonight. Jane: ________ A. That sounds great. B. I want some more time. C. That doesn’t mean to me. D. Are you free then? E. READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from Ito 10. A school-leaver (1) ________ to an individual who has recently completed their secondary education and is transitioning (2) ________ the next phase of their academic or professional journey. It is a significant milestone in their lives, as they (3) ________ farewell to their school years and embark on a new chapter. School-leavers face a myriad of options and decisions, (4) ________ from pursuing higher education to vocational training or entering the workforce directly. This period marks a crucial time for self-reflection and exploration, [5] ________ they discover their passions, interests, and strengths while considering the future pathways available to them. For many school-leavers, the decision to continue their education at a college or university is a (6) ________ choice. Higher education provides an opportunity to specialize in a specific field of study and gain in-depth knowledge and skills. It opens (7) ________ to a wide range of career opportunities and equips individuals with critical thinking, problem-solving, and communication skills essential for
 • 25. success in today’s competitive world. Alternatively, some school-leavers may opt (8) ________ vocational training or apprenticeships, seeking hands-on experience and practical skills (9) ________ directly apply to specific industries or trades. This (10) ________ offers a more focused and efficient route to employment, allowing individuals to acquire specialized skills and enter the workforce sooner. (Adapted from www.chronicle.com) 1. A. refers B. prefers C. applies D. turns 2. A. at B. with C. into D. for 3. A. buy B. bid C. abide D. talk 4. A. range B. ranged C. ranging D. to range 5. A. for B. as C. after D. but 6. A. popularity B. popularized C. popular D. popularly 7. A. windows B. routes C. doorway D. doors 8. A. for B. out C. in D. at 9. A. who B. when C. where D. that 10. A. doorway B. route C. pathway D. track Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 11 to 17. When it comes to education options for school-leavers, there are several paths to consider. One common option is pursuing higher education at a university or college. This path typically involves obtaining a bachelor’s degree in a chosen field of study, which can provide a solid foundation for various career opportunities. Universities and colleges offer a wide range of academic programs, allowing school-leavers to explore their interests and specialize in areas that align with their career aspirations. Another option for school-leavers is vocational education and training (VET) programs. VET emphasizes providing practical skills and knowledge that directly apply to specific industries or trades. These programs offer hands-on training, preparing individuals for careers in fields such as healthcare, information technology, construction, hospitality, and automotive industries. VET programs often include apprenticeships or internships, allowing students to gain valuable work experience while studying. For those who prefer a more experiential approach, apprenticeships can be a valuable education option. Apprenticeships combine on-the-job training with classroom instruction, allowing school- leavers to earn while they learn. They provide a unique opportunity to gain practical skills and industry- specific knowledge directly from professionals in the field. Apprenticeships are available in a variety of industries, such as construction, culinary arts, electrical work, and healthcare. Ultimately, the choice of education option for school-leavers depends on individual interests, goals, and learning preferences. Whether it’s pursuing higher education at a university, enrolling in a vocational program, or embarking on an apprenticeship, each path offers distinct advantages and can lead to rewarding career paths. It's important for school-leavers to explore and evaluate these options carefully to make an informed decision that aligns with their aspirations and sets them on a path to success. (Adapted from Education Week) 11. Which of the following can be the best title for the passage? A. Exploring Various Education Options for School-Leavers B. Navigating Pathways after School: Education Options for Postgraduate
 • 26. C. Making Informed Decisions: How to Choose the Right Education Path for School-Leavers D. Mapping Future Careers: Exploring Opportunities for School-Leavers 12. According to the passage, the common path after leaving school for students is ________ . A. tertiary education B. VET programs C. apprenticeship D. internship 13. The word "align with” in paragraph 1 is closest in meaning to ________ . A. come up with B. deal with C. go with D. match with 14. The word "emphasize" in paragraph 2 is closest in meaning to ________ . A. understate B. highlight C. strengthen D. italicize 15. The word "them" in the last paragraph refers to ________ . A. aspirations B. options C. school-leavers D. decisions 16. Which of the following is NOT true according to the passage? A. Pursuing higher education at a university or college typically involves obtaining a bachelor’s degree. B. Vocational education and training (VET) programs focus on providing practical skills and knowledge for specific industries or trades. C. Apprenticeships do not offer any classroom instruction and are solely based on on-the-job training. D. School-leavers have the opportunity to specialize in areas aligned with their career aspirations through university or college education. 17. It can be inferred from the passage that ________. A. Apprenticeships provide a more practical learning experience compared to higher education. B. Vocational education and training (VET) programs are more beneficial for school-leavers than pursuing a university degree. C. School-leavers should prioritize earning potential when choosing an education option. D. Considering individual interests and career aspirations when choosing an education option for school-leavers is important. UNIT 7:15-MINUTE TEST I. Rewrite the sentences using Perfect Participle Clauses or Perfect Gerunds. 1. She didn’t get up early and then she got to school late. → ______________________________________________________________________________ . 2. After Jack had sent the CV online, he realized that he had forgotten to fill in his phone number. → ______________________________________________________________________________ . 3. I had not prepared well for the presentation, so I didn’t get a good mark on it. → ______________________________________________________________________________ . 4. After he bought a new book, he read it anywhere and anytime. → ______________________________________________________________________________ . 5. He didn’t remember that he had met her at his teacher’s house. → ______________________________________________________________________________ .
 • 27. 6. They regretted that they hadn’t known about that math teacher earlier. → ______________________________________________________________________________ . II. Give the correct form of words in brackets. 7. Vocational education is often referred to as career education or (TECHNIQUE) ________ education. 8. I would like your (ADVISE) ________ on how to prepare for my university entrance exam next year. 9. College or university students usually have an (ADVANTAGEOUS) ________ over students from vocational schools. 10. (EDUCATE) ________ managed to find new teaching methods for those who never attended school. UNIT 7: 45-MINUTE TEST Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. entrance B. enter C. encourage D. ending 2. A. won B. shop C. become D. brother Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 3. A. option B. student C. event D. knowledge 4. A. university B. representative C. educational D. particularly 5. A. specific B. scientist C. official D. vocation Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 6. In order to resolve the issue, we need to identify the specific root cause of the problem. A. particular B. common C. general D. different 7. What makes you think you are qualified for this job? Did you take the course for that major at university? A. equipped B. capable C. suitable D. proficient Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 8. He succeeded in achieving the scholarship of that company. He could be an official staff member after the course. A. managed B. failed C. tried D. covered 9. After graduation, the students can immediately find a job without waiting for the qualification. A. later B. alternatively C. shortly D. urgently Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 10. Many parents would like their children to pursue ________ at universities after leaving school. A. graduation ceremony B. higher education C. vocational education D. education fair 11. ________ his school year, he started to find a part-time job.
 • 28. A. Finish B. To finish C. Having finished D. Finished 12. To be considered for this position, applicants must possess the necessary ________ and experience. A. qualifications B. degrees C. certificates D. credits 13. Many young people find it hard to get a good job after ________. A. graduate B. graduated C. to graduate D. graduation 14. ________ about the job advertisement earlier, I missed the deadline for applying for it. A. Having known B. Not having known C. Known D. Know 15. Higher education is really for people who want formal learning in order to get an ________ degree. A. academic B. academy C. academician D. academia 16. If you are good at certain subjects and need a degree ________ those subjects, the university is the right choice for you. A. focused on B. relied on C. related to D. based on 17. I would like to thank my teacher for ________ me to pursue my passion for writing. A. being inspired B. inspire C. to inspire D. having inspired 18. Besides studying, university students have a chance to live ________. A. dependent B. independently C. independent D. dependence 19. University students have broader career ________ and an advantage in the job market. A. options B. experiences C. decisions D. application 20. ________ answering questions a lot made me feel confident in the interview. A. To practise B. To have practise C. Having practised D. Practised 21. Vocational schools may offer students an ________ in which they may have hands-on experience. A. probation B. apprenticeship C. training D. challenge 22. There are a lot of ________ opportunities for school-leavers today. A. education B. educate C. educator D. educational Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 23. He was proud of had won the first place in the English Speaking Contest. A B C D 24. Vocation training is usually much shorter than a college or university course. A B C D 25. Failed the university entrance exams, he decided to train to become a car mechanic. A B C D READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30. Vocational training in Vietnam plays a vital role in preparing individuals for specific careers and industries. The country recognizes the importance of practical skills and knowledge in the workforce, and vocational training programs provide hands-on training (26) ________ directly applies to various
 • 29. sectors. In Vietnam, vocational training encompasses a wide range of fields, (27) ________ hospitality, manufacturing, information technology, construction, and healthcare. These programs offer practical training, often incorporating apprenticeships or internships, allowing students to gain valuable work experience (28) ________ acquiring industry-specific skills. Vocational training in Vietnam aims to enhance (29) ________ and provide individuals with the necessary tools to succeed in their chosen fields, (30) ________ to the overall growth and development of the nation's workforce. (Adapted from VNexpress) 26. A. where B. that C. who D. when 27. A. including B. consisting C. comprising D. containing 28. A. while B. meanwhile C. despite D. due to 29. A. employee B. employment C. employer D. employability 30. A. contributed B. dedicated C. contributing D. dedicating Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35. One option for school leavers is to pursue vocational education and training (VET) programs. VET offers practical and skill-based training that prepares individuals for specific careers or industries. These programs provide hands-on experience and often lead to recognized qualifications or certifications. By choosing VET, school-leavers will have the opportunity to gain valuable skills and knowledge that are directly applicable to the workforce. They can learn practical trades such as plumbing, carpentry, or automotive mechanics, or specialize in areas like hospitality, healthcare, or information technology. VET programs focus on building practical skills, problem-solving abilities, and industry-specific knowledge, making graduates highly employable in their chosen fields. Another advantage of VET programs is the flexibility they offer. Many VET courses are available at different levels, from certificates to diplomas, allowing school-leavers to choose a program that suits their interests and career goals. Furthermore, VET programs often incorporate work placements or internships, providing students with real-world experience and networking opportunities within their chosen industry. Choosing VET as an option after finishing school can be a conducive pathway for those who prefer a more hands-on and practical approach to learning. It offers a direct route to acquiring specific skills, increasing employability, and opening doors to various career opportunities. Whether someone wants to enter the workforce immediately or pursue further education in the future, VET can provide a solid foundation for success. (Adapted from The Washington Post) 31. Which of the following can be the best title for the passage? A. Explaining Why Many Students Leave Their School B. Exploring Career Pathways through Vocational Education and Training C. Enhancing Employability with Vocational Education and Training D. Exploring a Potential Option for School-Leavers 32. According to paragraph 1, what does VET offer? A. training based on general knowledge B. training based on elementary knowledge C. training based on experience and skills
 • 30. D. training based on practical professional experience 33. The word "they" in paragraph 2 refers to ________ . A. knowledge B. school-leavers C. the workforce D. valuable skills 34. The word "conducive" in paragraph 4 is closest in meaning to ________ . A. favourable B. instrumental C. convenient D. opportune 35. Which of the following is not true according to the passage? A. VET programs offer practical and skill-based training. B. VET programs focus on building problem-solving abilities. C. VET programs do not provide any recognized qualifications or certifications. D. VET programs offer flexibility with various course levels to choose from. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 36. Jack is asking Jane. Jack: Will you be available on Sunday? Jane: ________ A. Alright. I know you like it. B. Yes. Let’s meet that day. C. Ok, I’ll show you. D. OK, I'll be ready. 37. Jack is asking Jane. Jack: I want you to help me find some information about the English course right now. Peter: ________ A. I’m afraid I can’t make it at the right time. B. You should follow me at that time. C. All right, I'll see you then. D. Sorry, I was busy. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 38. After they did the paperwork, they took the oral test. A. Having done the paperwork, they took the oral test. B. Done the paperwork, they took the oral test. C. Doing the paperwork, they took the oral test. D. They did the paperwork, having taken the oral test. 39. He regretted that he hadn’t chosen that course at university. A. He regretted having chosen that course at university. B. He regretted having choose that course at university. C. He regretted chosen that course at university. D. He regretted not having chosen that course at university. 40. My friends found companies for apprenticeships, and then they started to complete the CV for application. A. Having found companies for apprenticeships, my friends started to complete the CV for application. B. Found companies for apprenticeships, my friends started to complete the CV for application.
 • 31. C. To find companies for apprenticeships, my friends started to complete the CV for application. D. My friends found companies for apprenticeships, having started to complete the CV for application.
 • 32. UNIT 8: BECOMING INDEPENDENT I. VOCABULARY STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI NGHĨA 1 Depend Dependent Dependable Independent Independence Dependence /dɪ'pend/ /dɪ'pen.dənt/ /dɪ'pen.də.bəl/ /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/ /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/ /dɪ'pen.dəns/ v adj adj adj n n phụ thuộc vào, tùy thuộc dựa vào, phụ thuộc đáng tin cậy độc lập, không phụ thuộc sự độc lập sự nương tựa, sự phụ thuộc 2 Responsible Irresponsible Responsibility Irresponsibility /rɪ'spɑ:n.sə.bəl/ /ˌɪr.əˈspɑːn.sə.bəl/ /rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/ /ˌɪr.əˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/ adj adj n n có trách nhiệm vô trách nhiệm trách nhiệm sự vô trách nhiệm 3 Manage Management Manageable /'mæn.ədʒ/ /'mæn.əʤ.mənt/ /'mæn.ə.dʒə.bəl/ v n adj giải quyết, quản lý, kiểm soát việc quản lý có thể quản lý được, dễ giải quyết Manager /ˈmæn.ə.dʒɚ/ n người quản lý 4 Time-management Money-management /'taɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt/ /'mʌn.i ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ np np quản lý thời gian quản lý tiền bạc 5 Schedule /'skedʒ.u:l/ n kế hoạch, lịch trình 6 Install /ɪn'stɑ:l/ v lắp đặt 7 Self-motivated /self ˈmoʊ.t̬ɪ.veɪ.t̬ɪd/ adj có khả năng tự thúc đẩy, động lực tự thân Motivate Motivation Motivated /ˈmoʊ.t̬ə.veɪt/ /ˌmoʊ.t̬əˈveɪ.ʃən/ /ˈmoʊ.t̬ɪ.veɪ.t̬ɪd/ v n adj thúc đẩy sự thúc đẩy, động lực có động lực 8 Self-study /ˌselfˈstʌd.i/ n tự học 9 Trust /trʌst/ v/n tin tưởng, sự tin tưởng 10 Life skill /'laɪf ˌskɪl/ np kỹ năng sống 11 Honest Honesty Dishonest Dishonesty /'ɑ:.nɪst/ /ˈɑː.nə.sti/ /dɪ'sɑ:.nɪst/ /dɪ'sɑ:.nə.sti/ adj n adj n trung thực, thật thà sự trung thực, sự thật thà không trung thực sự không trung thực
 • 33. 12 Reliable Rely Reliant Reliability /rɪˈlaɪ.ə.bəl/ /rɪ'laɪ/ /rɪ'laɪ.ənt/ /rɪˌlaɪ.əˈbɪl.ə.t̬i/ adj v adj n có thể tin tưởng phụ thuộc dựa dẫm, phụ thuộc sự tin cậy 13 Harm Harmful Harmless /ha:rm/ /'hɑ:rm.fəl/ /'hɑ:rm.ləs/ n/v adj adj sự tổn hại/gây hại có hại vô hại 14 Pressure /ˈpreʃ.ɚ/ n áp lực, áp suất, sức ép 15 Decision-making skill /dɪ'sɪʒ.ən 'meɪ.kɪŋ skɪl/ np kỹ năng ra quyết định 16 Teenager Teenage /'ti:nˌeɪ.dʒɚ/ /'ti:n.eɪdʒ/ n adj người ờ độ tuổi thanh thiếu niên thanh thiếu niên 17 Public transport /ˌpʌb.hk 'træn.spɔ:rt/ np phương tiện giao thông công cộng 18 Identify /aɪˈden.t̬ə.faɪ/ v nhận ra, nhận dạng 19 Solve Solution /sa:lv/ /sə'lu:.ʃən/ v n giải quyết, tìm ra lời giải giải pháp, cách giải quyết 20 Option Optional /'ɑ:p.ʃən/ /'ɑ:p.ʃən.əl/ n adj sự lựa chọn, tùy chọn không bắt buộc, tùy chọn 21 Review /rɪ'vju:/ v xem xét 22 Specific /spə'sɪf.ɪk/ adj rõ ràng, cụ thể, đặc trưng, riêng biệt 23 Extracurricular activity /ˌek.strə.kəˈrɪk.jə.lɚ ækˈtɪv.ə.t̬i/ np hoạt động ngoại khóa 24 Separately /ˈsep.ɚ.ət.li/ adv tách biệt, riêng biệt 25 Washing powder Washing liquid /ˈwɑː.ʃɪŋ ˌpaʊ.dɚ/ /ˈwɑː.ʃɪŋ ˌlɪk.wɪd/ np np bột giặt nước giặt 26 Instruction /ɪn'strʌk.ʃən/ n chỉ dẫn, hướng dẫn 27 Item /'aɪ.t̬əm/ n khoản; món; đồ 28 Rinse /rɪns/ v giặt, súc; rửa 29 Measure /'meʒ.ɚ/ v đo lường 30 Sense of responsibility /sens əv rɪˌspɑːn.səˈbɪl.ə.t̬i/ np tinh thần trách nhiệm 31 Organized /'ɔ:r.gən.aɪzd/ adj được tổ chức tốt, có tổ chức 32 Curious /ˈkjʊr.i.əs/ adj tò mò, ham hiểu biết 33 Characteristic /ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/ n/adj đặc trưng
 • 34. II. STRUCTURES STT CẤU TRÚC NGHĨA 1 Keep doing sth tiếp tục làm gì 2 From time to time thỉnh thoảng, đôi lúc 3 Used to do sth thường làm gì trong quá khứ 4 Have the confidence to do sth có sự tự tin để làm điều gì đó 5 Deal with sth đối phó với cái gì 6 Earn one's trust giành được lòng tin của ai 7 Out and about đi đây đi đó 8 Be good at sth/doing sth Be good for sb/sth giỏi làm việc gì tốt cho ai/cái gì 9 Do one's laundry giặt quần áo 10 Teach sb how to do sth dạy ai cách làm điều gì 11 Be responsible with sth Be responsible for sth/doing sth Take responsibility for sth/doing sth có trách nhiệm với cái gì có trách nhiệm về điều gì/làm cái gì chịu trách nhiệm cho điều gì/làm cái gì 12 Do chores làm việc vặt 13 Encourage sb to do sth khuyến khích ai làm điều gì 14 Without sth/doing sth mà không có cái gì/làm điều gì 15 Sign up for sth đăng ký cái gì 16 Force sb to do sth buộc ai phải làm gì 17 Make sure bảo đảm, chắc chắn 18 Get round tránh né, đi lại 19 Come up with nghĩ ra, nảy ra 20 Write down viết ra, ghi chú 21 Base sth on sth căn cứ cái gì trên cái gì 22 Make a choice đưa ra lựa chọn 23 Move forward tiến lên phía trước 24 Carry out tiến hành 25 Get into the habit of sth có thói quen gì 26 Make use of tận dụng 27 Make a list lập danh sách
 • 35. 28 Make decisions đưa ra quyết định 29 Remove sth from sth loại bỏ cái gì khỏi cái gì 30 Add sth to sth thêm cái gì vào cái gì 31 Set goals to do sth đặt mục tiêu để làm gì 32 Make plans to do sth lập kế hoạch để làm gì 33 On one’s own tự thân, tự mình 34 Try to do sth Try doing sth cố gắng làm điều gì thử làm điều gì 35 Move on to sth chuyển sang cái gì 36 Make an effort to do sth nỗ lực làm điều gì 37 Be afraid of doing sth sợ làm điều gì 38 Motivate sb to do sth thúc đẩy ai làm gì 39 Do babysitting trông trẻ 40 Count towards sth được bao gồm để tính vào cái gì 41 The pros and cons ưu nhược điểm III. GRAMMAR (Cleft sentences with It is/was.... that/who....) - Câu chẻ được dùng để tập trung vào một phân cụ thể của câu và để nhấn mạnh điều chúng ta muốn nói. - Cấu trúc của câu chẻ có dạng: IT IS/WAS + THÀNH PHẦN NHẤN MẠNH + THAT/WHO + ... (Thành phẫn nhấn mạnh gồm: chủ ngữ/tân ngữ/trạng ngữ) Ví dụ: + The teacher's guidance helped him excel in the subject. → It was the teacher's guidance that helped him excel in the subject. (Nhân mạnh chủ ngữ) + I met my wife for the first time in London. → It was in London that I met my wife for the first time. (Nhấn mạnh trạng ngữ) + I often ask my brother to help me with my homework. → It is my brother who/that I often ask to help me with my homework. {Nhấn mạnh tân ngữ) IV. PRACTICE EXERCISES A. PHONETICS Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. normal B. forty C. world D. chores 2. A. great B. dream C. heat D. treat
 • 36. 3. A. local B. club C. center D. count 4. A. provide B. money C. freedom D. toward 5. A. service B. influence C. outside D. children Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 1. A. manage B. answer C. contact D. believe 2. A. install B. study C. decide D. improve 3. A. development B. relationship C. identify D. disadvantage 4. A. teenager B. dependent C. challenging D. family 5. A. responsible B. recovery C. independence D. American B. VOCABULARY Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. They need someone dependable to take care of their children while they are at work. They used to have a good babysitter. A. faithful B. honest C. enthusiastic D. reliable 2. Jack was responsible for his class’s window breaking. Someone saw him throwing a ball into it yesterday. A. caused B. controlled C. destroyed D. damaged 3. When the washing machine stops, remove the wet clothes and hang them to dry. A. put out B. take in C. take out D. put up with 4. Most parents force their children to study hard. Sometimes children feel stressed about that. A. limit B. check C. prevent D. obligate 5. Even the smallest baby can identify his mother by her voice. They are really sensible. A. know B. understand C. recognize D. show Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. Peter may look a bit fierce but actually he’s fairly harmless. A. damaging B. funny C. humourous D. cheerful 2. Living in the school's dorm is optional. Students may share apartments with their friends. A. necessary B. mandatory C. important D. efficient 3. He’s disorganized, inefficient, never there when you want him - in short, the man’s hopeless. A. disadvantaged B. disordered C. disagreed D. disciplined 4. We encouraged him to express his emotions and attitudes to that issue. He usually kept quiet. A. persuaded B. inspired C. discouraged D. restored 5. She is unconfident. She never deals with difficult situations. A. solves B. ignores C. requires D. admires Give the correct forms of words in brackets.
 • 37. 1. Becoming (DEPEND) ________ is important for teenagers because that is helpful for them in the future. 2. Not many people have the (CONFIDENT) ________ to deal with difficult situations. 3. His (RESPONSIBLE) ________ causes a lot of trouble and financial damages to the company. 4. Before we make a (DECIDE) ________ , we must think carefully. 5. Students’ (MOTIVATE) ________ makes them study hard. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 1. Whenever I have a difficult situation, I ask him because he often ________ the solutions easily. A. carries out B. comes up with C. gets around D. gets into 2. Her mother wants her to contact her ________ while she’s out. A. from day to day B. from time to time C. from hour to hour D. from minute to minute 3. We should make ________ of time-management tools to know what we need to do every day or week. A. benefit B. help C. use D. sure 4. It was ________ their parents' trust that took a long time. A. achieving B. bringing C. checking D. earning 5. The most important thing to be independent is getting into the ________ of planning what you do in a day, a month or a year. A. habit B. time C. schedule D. challenge 6. Their son is ________ at home. He can cook, clean the house and do the laundry! A. dependent B. independent C. dependence D. independence 7. When teenagers do some part-time jobs, they get to know how to ________ their money. A. manage B. management C. manager D. manageable 8. I want to ________ the time-management app to plan my weekly schedule. A. installment B. installing C. installed D. install 9. If you have any problems, write down the options, so that you can review the advantages and ________ of each one. A. disadvantageous B. advantageous C. disadvantageously D. disadvantages 10. Once you have made your choice, you must create a plan of ________ steps to move forward. A. separate B. specific C. common D. detailed 11. It's my father who taught me how to be responsible ________ money. A. with B. for C. about D. in 12. All teenagers need to study basic ________ that are necessary or extremely useful to manage well in daily life. A. cooking skills B. communication skills C. life skills D. teamwork skills 13. He always ________ his parents, especially his father. A. follows B. trusts C thinks D. hopes 14. They never have to ask their children to study hard because they are highly ________. A. self-motivated B. self-confident C. self-studying D. self-teaching
 • 38. 15. You should ________ your clothes into whites and colours and wash them separately. A. manage B. keep C. separate D. load Fill in the blanks with suitable prepositions. 1. He's good ________ doing the household chores, so his parents never worry about him when they're out. 2. To wash your clothes, you have to load the washing machine and turn it ________ . 3. If you feel tired, get ________ for a while and you will feel better. 4. After making a plan of specific steps for the project, they carried ________ the plan and waited for the results. 5. Never make a decision based ________ emotion, so you will be successful. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 1. Without the teacher's help, the child managing to do exercises by himself. A B C D 2. When you have any difficulties, identify the problem and come up as many solutions A B C D as possible. 3. Teenagers want to be independence but they don't know what they have to face. A B C D 4. You should have a notebook to plan all your activities and responsible in a week. A B C D 5. What I must know is how to be responsible for time and money. A B C D C. GRAMMAR Rewrite the sentences using cleft sentences focusing on the underlined parts. 1. The scenic beauty of the mountains attracts tourists from all over the world. → It ____________________________________________________________________________ . 2. The loud noise from the construction site disturbed our peaceful afternoon. → It ____________________________________________________________________________ . 3. John broke the window last night. → It ____________________________________________________________________________ . 4. My mother taught me to cook when I was small. → It ____________________________________________________________________________ . 5. I found the book I had been looking for in the library. → It ____________________________________________________________________________ 6. The teacher's dedication inspires her students to do their best. → It ____________________________________________________________________________
 • 39. 7. I met my old friend at the mall yesterday. → It ____________________________________________________________________________ . 8. He always dreamed of owning the expensive and luxurious sports car. → It ____________________________________________________________________________ . 9. She called her mother to share the good news. → It ____________________________________________________________________________ . 10. We could go outside only after the rain had stopped. → It ____________________________________________________________________________ . Find and correct the mistake in the following sentences. 11. It was with much difficulty who she solved the challenging math problem. A B C D 12. It is the fascinating and insightful documentary about the wildlife that kept us glued to A B C D the television. 13. It was the top of the Eiffel Tower that they shared a romantic kiss. A B C D 14. There was the gold necklace that she wore to the elegant dinner. A B C D 15. It is the delicious aroma of the food that draw us into the restaurant. A B C D D. SPEAKING Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 1. Jane is talking to Sue. Sue: Have a nice holiday! Jane: ________ A. Same to you. B. Thanks for your compliment. C. You’re welcome. D. Thank you for what you’ve done. 2. Sue is asking Jane. Sue: I wish you best luck in your new position. Jane: ________ A. You too. B. You are the best. C. Thank you for your wish. D. Thanks. I will not forget you. 3. Jane and Sue are talking to each other. Jane: Hope you feel better soon. Sue: ________ A. I see. I'll do my best. B. Never mind.
 • 40. C. You are welcome. D. I'll take some aspirin. Thanks. 4. Jane is talking to Jack. Jack: Hi, Jane. Happy birthday! Jane: ________ A. How are you? B. Thank you. C. Do you know that? D. You are right. 5. Rose is talking to Jane. Rose: Happy New Year! Wishing you a great year ahead! Jane: ________ A. I know it’s true. B. A new year comes. C. I have some ideas about that. D. Thanks. Hope your wishes come true. D. READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10. The perception of independence can (1) ________ between Vietnamese culture and other cultures, (2) ________ it is influenced by a variety of factors such as history, traditions, and societal values. In Vietnamese culture, independence is (3) ________ seen as a balance between individual autonomy and the collective well-being of the community. (4) ________ personal freedom and self-determination are valued, there is also a strong emphasis on family and community interconnectedness. Vietnamese individuals often prioritize the needs and expectations of their family and community, considering them an integral part of their own identity. This interdependence fosters a sense of responsibility and a collective mindset in decision-making processes. (5) ________ , some other cultures may place a greater emphasis on individualism and personal independence. In these cultures, the focus is often on pursuing one’s own goals and aspirations, with (6) ________ consideration given to communal obligations. Individual autonomy and personal choice are highly valued, and decisions are (7) ________ based on personal desires and preferences rather than collective considerations. These differences in perception of independence can (8) ________ variations in attitudes towards relationships, decision-making, and the balance between individual and communal interests. While both perspectives have their merits, understanding and respecting these cultural differences can (9) ________ better cross-cultural understanding and collaboration. It allows individuals from different cultures to appreciate and learn from each other's perspectives, (10) ________ mutual respect and cooperation. (Adapted from Vietcetera) 1. A. vary B. diverse C. distinguish D. differ 2. A. so B. but C. and D. as 3. A. never B. always C. often D. hardly 4. A. Since B. While C. Despite D. Whereas 5. A. In addition B. In contrast C. In conclusion D. In short
 • 41. 6. A. more B. few C. much D. less 7. A. get B. taken C. made D. done 8. A. turn to B. result from C. lead to D. make up 9. A. enlarge B. promote C. push D. limit 10. A. fostering B. fostered C. to foster D. foster Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 11 to 17. The age at which teenagers should become independent is a topic of debate and can vary depending on cultural norms and individual circumstances. While there is no set age that universally marks the transition to independence, it is generally recognized that the teenage years are a crucial period for developing autonomy and taking on increasing responsibility. During adolescence, teenagers undergo significant physical, emotional, and cognitive changes. They begin to form their own identities, explore their interests, and develop a sense of self. This period provides an opportunity for teenagers to gradually take on more independence and learn essential life skills that will prepare them for adulthood. However, it is important to note that independence should be a gradual process and not something expected to happen overnight. Teenagers still require guidance, support, and supervision from parents, caregivers, and trusted adults. The transition to independence should be based on individual maturity, readiness, and the ability to handle increasing responsibilities. Factors such as cultural expectations, family dynamics, and the level of trust and communication within the family also play a role in determining when teenagers should become more independent. Open and honest communication between parents and teenagers is crucial in navigating this transition, as it allows for discussions about expectations, boundaries, and the gradual relinquishing of parental control. It is important to recognize that the journey towards independence is not solely determined by age, but also by the readiness and capabilities of the teenager. Some teenagers may display greater maturity and responsibility at an earlier age, while others may require more time and support to develop these skills. Parental guidance and assessment of the teenager’s readiness are vital in determining when they should gradually assume more independence. It is essential to strike a balance between fostering independence and ensuring the teenager’s well-being and safety. By providing opportunities for growth, encouraging responsible decision-making, and maintaining a supportive environment, parents can help teenagers navigate the path to independence at a pace that suits their individual development. (Adapted from The Forbes) 11. Which of the following can be the best title for the passage? A. The Importance of Independence in Teenagers B. Determining the Age of Independence for Teenagers C. The Transition to Independence in Adolescence D. Cultivating Autonomy and Responsibility in Teenagers 12. According to the passage, the following factors should be considered when determining the transition to independence for teenagers EXCEPT ________ . A. Their physical and emotional changes during adolescence. B. Cultural norms and individual circumstances. C. The level of trust and communication within the family. D. Financial ability to pay for life on their own.
 • 42. 13. The word "universally" in paragraph 1 is closest in meaning to ________ . A. widely B. normally C. ultimately D. exclusively 14. The word "undergo" in paragraph 2 is closest in meaning to ________ . A. experience B. sustain C. witness D. preview 15. The word "it" in paragraph 2 refers to ________ . A. transition B. adolescence C. parental control D. open and honest communication 16. Which of the following is not true according to the passage? A. Independence should be a gradual process for every teenager. B. Teenagers do not need guidance and support from adults to become independent themselves. C. Factors such as cultural expectations and family dynamics influence the transition to independence. D. Honest talk between parents and teenagers is crucial during the transition to independence. 17. Which of the following can be inferred from the passage? A. Teenagers who become independent earlier in life are more successful in adulthood. B. The transition to independence can be challenging for both teenagers and parents. C. Parents should exert strict control over their teenagers’ decisions and actions. D. The journey towards independence is solely determined by age. UNIT 8:15-MINUTE TEST 1. Rewrite the sentences using cleft sentences focusing on the underlined parts. 1. Jack guided me on how to use the app last week. → ______________________________________________________________________________ . 2. They lent me 20 million to buy a new house. → ______________________________________________________________________________ . 3. Our class went camping in Ba Vi last weekend. → ______________________________________________________________________________ . 4. My mother bought me a new computer on my birthday last year. → ______________________________________________________________________________ . 5. They offered Mary the position of academic board director. → ______________________________________________________________________________ . II. Fill in the blank with suitable prepositions. 6. Make sure you can safely get ________ by yourself using public transport or walking. 7. To begin ________ , identify the problem and try to find solutions. 8. Once you have made your choice, create a plan of specific steps to move forward and carry ________ your plan. 9. He can come ________ the answers to the exercises fast.
 • 43. 10. The child is able to communicate ________ her foreign teacher fluently. UNIT 8: 45-MINUTE TEST Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. honest B. house C. help D. hard 2. A. trust B. stuck C. focus D. study Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 3. A. parent B. money C. schedule D. belief 4. A. extremely B. important C. computer D. motivate 5. A. independent B. activity C. responsible D. reliable Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 6. He is a dependable worker. He works hard and never says anything wrong. A. responsible B. manageable C. reliable D. separate 7. Parents never trust in their children completely. They often check and follow them when they go out. A. hope B. believe C. expect D. hold Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 8. Some parents think playing with bad friends is harmful for their children. They may be influenced by their friends’ behaviours. A. toxic B. destructive C. painful D. innocuous 9. Music and art are optional subjects in some programmes at my school. A. compulsory B. controllable C. manageable D. necessary Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 10. My parents thought I didn't have the confidence to ________ difficult situations. A. carry out B. deal with C. get around D. write down 11. He's managed to convince them that he’s responsible when he’s ________. A. out and about B. out and away C. out and out D. out of work 12. Jack is good ________ managing his time and money. A. on B. in C. at D. about 13. They showed me a time-managing app to plan my weekly schedule including all my activities and ________. A. responsible B. irresponsible C. responsibilities D. irresponsibilities 14. Some parents encourage their children ________ part-time jobs and pay me for doing certain chores around the house. A. take B. to take C. taking D. taken 15. My sister is ________ because she’s able to do or achieve something without pressure from others.
 • 44. A. self-confident B. dependent C. self-motivated D. responsible 16. It’s my parents ________ taught me how to be responsible with money. A. that B. whom C. what D. where 17. It’s my mum ________ still thinks I don’t have the skills to be independent. A. whom B. which C. when D. who 18. These students need more ________ which is necessary or extremely useful to manage well in daily life. A. life skills B. communication skills C. management skills D. practical skills 19. It’s ________ my parents' trust that took a long time. A. trying B. earning C. gaining D. providing 20. She is a good student. Her ________ is so good that teachers never have to help her with exercises. A. behaviour B. training C. practice D. self-study 21. Learning how to ________ our time and money is really important for us. A. spend B. waste C. manage D. use 22. A good night’s sleep is necessary for teenage brain ________ and good health. A. develop B. development C. developing D. developed Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 23. It’s the new car which my father bought me for my great academic results. A B C D 24. Don't base your decisive on emotion only but think carefully and make plans for your A B C D choice. 25. One of the skills you should learn to achieve independence in the future is getting to A B C the habit of making to-do lists every day or week. D READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30. Teenagers should (26) ________ to become independent as it is a crucial part of their personal growth and development. Independence equips teenagers (27) ________ valuable life skills and prepares them for the challenges and responsibilities of adulthood. By becoming independent, teenagers learn to make their own decisions, take responsibility for their actions, and develop a sense of self-reliance. It allows them to explore their interests, pursue their goals, and shape their own identity. Independence also fosters resilience, problem-solving abilities, and critical thinking skills, (28) ________ are essential for navigating the complexities of life. (29) ________ , becoming independent empowers teenagers to