SlideShare a Scribd company logo
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh
11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa
2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ
Dạy Kèm Quy Nhơn)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
Đ Ề C Ư Ơ N G Ô N T Ậ P G I Ữ A K Ì
T I Ế N G A N H
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
vectorstock.com/31086119
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
1
Unit 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
(VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION)
A. Vocabulary:
*Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới!
Vocabulary Type IPA Vietnamese meaning
1. Heritage (noun) /ˈherɪtɪdʒ/ Di sản
2. Recommend (verb) /ˌrekəˈmend/ Gợi ý, đề xuất
3. Mixed heritage (noun) /mɪkst ˈherɪtɪdʒ/ Di sản hỗn hợp
4. Landscape (noun) /ˈlændskeɪp/ Phong cảnh
5. Monument (noun) /ˈmɒnjəmənt/ Đài tưởng niệm
6. Ancient (adjective) /ˈeɪnʃənt/ Cổ xưa
7. Original (adjective) /əˈrɪdʒənl/ Nguyên bản
8. Promote (verb) /prəˈmoʊt/ Quảng bá
9. Folk singing (noun) /foʊk ˈsɪŋɪŋ/ Ca hát dân ca
10. Restore (verb) /rɪˈstɔr/ Phục hồi
11. Historical (adjective) /hɪˈstɔrɪkəl/ Thuộc về lịch sử
12. Historic (adjective) /hɪsˈtɔrɪk/ Có ý nghĩa lịch sử
13. Ordinary people (noun) /ˈɔrdəˌneri ˈpipəl/ Người dân thường
14. Floating market (noun) /ˈfloʊtɪŋ ˈmɑrkɪt/ Chợ nổi
15. Souvenir (noun) /ˌsuːvəˈnɪr/ Đồ lưu niệm
16. Appreciate (verb) /əˈpriʃiˌeɪt/ Đánh giá cao
17. Give voice to (idiom) /ɡɪv vɔɪs tuː/ Cho tiếng nói cho
18. Contribute to (verb) /kənˈtrɪbjut tuː/ Đóng góp vào
19. Folk (noun) /foʊk/ Dân gian
20. Tourism (noun) /ˈtʊrɪzəm/ Du lịch
21. World heritage site (noun) /wə:rld ˈherɪtɪdʒ saɪt/ Di sản thế giới
22. Limestone (noun) /ˈlaɪmstoʊn/ Đá vôi
23. Citadel (noun) /ˈsɪtəˌdɛl/ Thành cổ
24. Crowdfunding (noun) /ˈkroʊdˌfʌndɪŋ/ Quyên góp từ cộng đồng
25. Pay a fine (idiom) /peɪ ə faɪn/ Trả tiền phạt
26. Punishment (noun) /ˈpʌnɪʃmənt/ Hình phạt
B. Grammar
I. TO INFINITIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ TO V)
- Mệnh đề To V dùng để
+ Bài tỏ mục đích của việc gì đó:
E.g: Being an environmentalist, she works hard to preserve her local heritages.
(Là một nhà bào vệ môi trường, cô ấy làm việc chăm chỉ để bảo tồn những di sản địa phương của cô ấy)
+ Dùng sau một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second, ...), so sánh nhất (the best,
the most,…), next, last, và only.
E.g: Emily is always the first person to talk about environmental issues in the conference.
(Emily luôn là người đầu tiên nói về những vấn đề môi trường ở cuộc hội nghị)
- Một số động từ theo sau là To V:
afford (đủ khả năng ) learn ( học)
agree (đồng ý ) manage (sắp xếp )
appear ( xuất hiện ) mean (ý định )
arrange ( sắp xếp ) need ( cần )
ask ( hỏi ,yêu cầu ) offer (đề nghị )
beg ( nài nỉ , van xin ) plan ( lên kế hoạch )
care ( chăm sóc ) prepare ( chuẩn bị )
claim (đòi hỏi, yêu cầu ) pretend ( giả vờ )
consent ( bằng lòng) promise ( hứa )
decide ( quyết định ) refuse ( từ chối )
demand ( yêu cầu ) seem ( dường như )
deserve ( xứng đáng ) struggle (đấu tranh)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
2
expect ( mong đợi ) swear ( xin thề )
fail ( thất bại ) threaten (đe doạ )
happen (tình cờ) volunteer ( tình nguyện )
hesitate (do dự ) wait (đợi )
hope (hi vọng ) want ( muốn )
intend ( dự định) wish (mong)
instruct ( hướng dẫn,thông báo) would like ( muốn )
HANDOUT
I. Complete the following sentences with the words and phrases in the box.
cultural heritage mixed heritage sites folk culture a landscape
natural heritage the performing arts monuments crowdfunding
1. __________ contain elements of both natural and cultural importance.
2. __________ refers to a culture traditionally practised by small, rural groups living away from other
groups.
3. __________ is a method of raising money for something by asking many people to give small amounts,
usually on the Internet.
4. __________ is a large area of land, often in the country, which is beautiful to look at.
5. __________ includes objects, sites, traditions, or practices that have been passed down from past
generations and represent the history and identity of a country or society.
6. ___________ refers to features of biodiversity, protected natural areas of great beauty, natural habitats of
endangered species of animals and plants, and ecosystems.
7. ___________ are arts such as music, dance, and drama, which are performed for an audience.
8. ___________ are statues, buildings, or other large structures built to remind people of famous people or
important events.
II. Choose the correct word or phrase to complete each sentence.
1. A large number of historical/historic objects were found in the cave.
2. All the buildings are well preserved/well promoted as they are kept in their original state.
3. The old paintings have all been carefully restored/appreciated.
4. The best way to preserve our cultural/natural heritage is to keep it alive.
5. We used social media to propose/promote the festival to a wider audience.
6. The temple was badly damaged/restored in the earthquake.
7. The exhibition will help students appreciate/hold local culture.
8. Taking a boat trip is a good way to enjoy the beautiful landscape/history of the area.
III. There is a mistake in each sentence. Find the mistake and correct it.
1. Thanks to donations, local authorities have enough money to keep the old buildings in their origin state.
A B C D
2. The site is famous for its ancient temples and history monuments.
A B C D
3. The authorities hope harsher punish will stop people from damaging cultural sites.
A B C D
4. Preserving heritage has recently become a trend topic on social media.
A B C D
5. A lot of money was raised online to restoration the old city centre.
A B C D
6. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as the first mix World Heritage Site in 2014.
A B C D
7. Many countries have successfully promotion their cultural heritage through tourism.
A B C D
8. The singing compete has attracted a lot of talented young people.
A B C D
IV. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.
1. Using social media is a good way (introduce) ________ local heritage to the world.
2. Ha Long Bay is the only heritage site in Viet Nam (recognize) ________ twice by UNESCO.
3. The last continent (discover) ________ was Antarctica in the early 1800s.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
3
4. My mother is the oldest member (join) ________ the folk dance club.
5. They hired a team of experts (restore) ________ the wall paintings inside the pagoda.
6. The best way (enjoy) ________ folk music is to watch live performances.
7. My brother participated in the competition (test) ________ his ideas about promoting heritage.
8. Norwegian explorer, Roald Amundsen was the first person (reach) ________ the South Pole.
V. Give the correct answers to complete the following sentences.
1. Son Doong Cave is the largest cave (discover) __________ in Phong Nha-Ke Bang National Park.
2. The first thing (notice)_________ when you enter the city is the big, wooden church.
3. The travel agency offers a lot of destinations for tourists (choose)__________ from.
4. The first city (host)__________ the Summer Olympics twice was Paris, France.
5. What are the most interesting things for a tourist (see)__________ and do in your city?
6. Located on a bridge over the Thu Bon River, Cau Pagoda is one of the most interesting places
(visit)__________ in Hoi An.
7. One of the first sites that (add)__________ to UNESCO’s World Heritage List was Yellowstone National
Park in the United States.
8. At 16, Mary left school (take care)__________ of her younger brothers.
VI. Rewrite the sentences replacing the underlined relative clauses with to-infinitive clauses.
1. My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden that they could enjoy.
⟶ My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden ________________.
2. He loves parties. He is always the first person who comes and the last one who leaves.
⟶ He loves parties. He is always the first _____________ and the last ________________.
The last person who leaves the room must turn off the lights.
⟶ The last person __________________________________________________
4. Mai was the last student in my class who joined the trip to the Imperial Citadel this weekend.
⟶ Mai was the last student in my class _____________________________________.
5. The first job applicant that we will interview today doesn’t have any experience.
⟶ The first job applicant __________________________________________________
6. I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper that I could wrap it with.
⟶ I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper ___________________.
7. The most interesting thing that you can do in Ha Long is to go on a boat tour around the islands.
⟶ The most interesting thing ___________________________________________________
8. There are many ways that you can enjoy don ca tai tu in Mekong River Delta.
⟶ There are many ways __________________________________________.
VII. Combine the sentences using to-infinitive clauses.
1. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as a mixed World Heritage Site. It is the only
mixed heritage site in Southeast Asia.
⟶ Trang An Scenic Landscape Complex ______________________________________.
2. Minh left the show very early. He was the first person who did so.
⟶ Minh ______________________________________.
3. We went to Hoi An last month. We wanted to visit the ancient buildings there.
⟶ We ______________________________________.
4. Anna joined the school trip. She was the last person who did so.
⟶ Anna ______________________________________.
5. We went to the Mekong River Delta. We wanted to watch live performances of don ca tai tu there.
⟶ We ______________________________________.
6. My parents went to Ha Long Bay. They wanted to take a three-day cruise there.
⟶ My parents ______________________________________.
7. The local authority opened a visitor centre near the heritage site. They wanted to give tourists more
information about the site.
⟶ The local authority ______________________________________.
8. Mrs Hoa joined the walking holiday. She was the oldest person who did so.
⟶ Mrs Hoa ______________________________________.
VIII. Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful
sentences. Change the verb forms if necessary.
1. / has organized / to attract /some activities/ traditional music lovers./The local authority/
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
4
____________________________________________________________________________.
2. / was/ the first site in Quang Nam/ the World Heritage List. / to be added to/My Son Sanctuary/
____________________________________________________________________________.
3. / to do /The most interesting /is kayaking./ activity on the island/
____________________________________________________________________________.
4. /are performed/of folk art / at important festivals./ Different forms/
____________________________________________________________________________.
5./we went to/ to take part in/Last week, / the Hung King Festival./ Phu Tho/
____________________________________________________________________________.
6. / to raise money/ for heritage projects./is a good way/Crowdfunding /
____________________________________________________________________________.
7./ are badly/ Many heritage sites/ by mass tourism./ affected/
____________________________________________________________________________.
8. /The old town is not only /its unique architecture,/ but also for its fine cuisine./famous for/
____________________________________________________________________________.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Unit 6 – PRESERVING OUR HERITAGE
(VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION)
A. Vocabulary:
*Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới!
Vocabulary Type IPA Vietnamese meaning
1. Heritage (noun) /ˈherɪtɪdʒ/ Di sản
2. Recommend + Ving (verb) /ˌrekəˈmend/ Gợi ý, đề xuất
3. Mixed heritage (noun) /mɪkst ˈherɪtɪdʒ/ Di sản hỗn hợp
4. Landscape (noun) /ˈlændskeɪp/ Phong cảnh
5. Monument (noun) /ˈmɒnjəmənt/ Đài tưởng niệm,di tích
6. Ancient (adjective) /ˈeɪnʃənt/ Cổ xưa
7. Original (adjective) /əˈrɪdʒənl/ Nguyên bản
8. Promote (verb) /prəˈməʊt/ Quảng bá,thúc đẩy,thăng tiến
9. Folk singing (noun) /fəʊk ˈsɪŋɪŋ/ Ca hát dân ca
10. Restore (verb) /rɪˈstɔ:/ Khôi phục
11. Historical (adjective) /hɪˈstɔrɪkəl/ Thuộc về lịch sử
12. Historic (adjective) /hɪsˈtɔrɪk/ Có ý nghĩa lịch sử
13. Ordinary people (noun) /ˈɔ:dəˌneri ˈpipəl/ Người dân thường
14. Floating market (noun) /ˈfləʊtɪŋ ˈmɑ:kɪt/ Chợ nổi
15. Souvenir (noun) /ˌsuːvəˈnɪr/ Đồ lưu niệm
16. Appreciate (verb) /əˈpriʃiˌeɪt/ Đánh giá cao
17. Give voice to (idiom) /ɡɪv vɔɪs tuː/ Lên tiếng nói cho
18. Contribute to (verb) /kənˈtrɪbjut tuː/ Đóng góp vào
19. Folk (noun) /fəʊk/ Dân gian
20. Tourism (noun) /ˈtʊrɪzəm/ Du lịch
21. World heritage site (noun) /wə:rld ˈherɪtɪdʒ saɪt/ Di sản thế giới
22. Limestone (noun) /ˈlaɪmstəʊn/ Đá vôi
23. Citadel (noun) /ˈsɪtəˌdəl/ Thành cổ
24. Crowdfunding (noun) /ˈkroʊdˌfʌndɪŋ/ Quyên góp từ cộng đồng
25. Pay a fine (idiom) /peɪ ə faɪn/ Trả tiền phạt
26. Punishment (noun) /ˈpʌnɪʃmənt/ Hình phạt
B. Grammar
I. TO INFINITIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ TO V)
- Mệnh đề To V dùng để
+ Bày tỏ mục đích của việc gì đó:
E.g: Being an environmentalist, she works hard to preserve her local heritages.
(Là một nhà bào vệ môi trường, cô ấy làm việc chăm chỉ để bảo tồn những di sản địa phương của cô ấy)
+Dùng sau một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second, ...), so sánh nhất (the best,
the most,…), next, last, và only.
E.g: Emily is always the first person to talk about environmental issues in the conference.
(Emily luôn là người đầu tiên nói về những vấn đề môi trường ở cuộc hội nghị)
- Một số động từ theo sau là To V:
afford (đủ khả năng ) learn ( học)
agree (đồng ý ) manage (sắp xếp )
appear ( xuất hiện ) mean (ý định )
arrange ( sắp xếp ) need ( cần )
ask ( hỏi ,yêu cầu ) offer (đề nghị )
beg ( nài nỉ , van xin ) plan ( lên kế hoạch )
care ( chăm sóc ) prepare ( chuẩn bị )
claim (đòi hỏi, yêu cầu ) pretend ( giả vờ )
consent ( bằng lòng) promise ( hứa )
decide ( quyết định ) refuse ( từ chối )
demand ( yêu cầu ) seem ( dường như )
deserve ( xứng đáng ) struggle (đấu tranh)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
expect ( mong đợi ) swear ( xin thề )
fail ( thất bại ) threaten (đe doạ )
happen (tình cờ) volunteer ( tình nguyện )
hesitate (do dự ) wait (đợi )
hope (hi vọng ) want ( muốn )
intend ( dự định) wish (mong)
instruct ( hướng dẫn,thông báo) would like ( muốn )
HANDOUT
I. Complete the following sentences with the words and phrases in the box.
cultural heritage mixed heritage sites folk culture a landscape
natural heritage the performing arts monuments crowdfunding
Phương pháp giải:
- cultural heritage: di sản văn hóa
- mixed heritage sites: di sản hỗn hợp
- folk culture: văn hóa dân gian
- a landscape: một phong cảnh, cảnh quan
- natural heritage: di sản thiên nhiên
- the performing arts: nghệ thuật biểu diễn
- monuments: lăng mộ
- crowdfunding: việc quyên góp từ cộng đồng
1. __________ contain elements of both natural and cultural importance.
Mixed heritage sites
Các khu di sản hỗn hợp bao gồm các yếu tố có tầm quan trọng cả về tự nhiên và văn hóa.
2. __________ refers to a culture traditionally practised by small, rural groups living away from other
groups.
Folk culture
(Văn hóa dân gian đề cập đến một nền văn hóa truyền thống được thực hành bởi các nhóm nhỏ vùng nông
thôn sống cách xa các nhóm khác.)
3. __________ is a method of raising money for something by asking many people to give small amounts,
usually on the Internet.
Crowdfunding
(Huy động vốn từ cộng đồng là một cách quyên góp tiền cho một thứ gì đó bằng cách yêu cầu nhiều người
đóng góp số tiền nhỏ, thường là trên mạng.)
4. __________ is a large area of land, often in the country, which is beautiful to look at.
A landscape
(Phong cảnh là một vùng đất rộng lớn, thường ở trong nước, rất đẹp.)
5. __________ includes objects, sites, traditions, or practices that have been passed down from past
generations and represent the history and identity of a country or society.
Cultural heritage
(Di sản văn hóa bao gồm các đồ vật, địa điểm, truyền thống hoặc tập quán được truyền lại từ các thế hệ
trước và đại diện cho lịch sử và bản sắc của một quốc gia hoặc xã hội.)
6. ___________ refers to features of biodiversity, protected natural areas of great beauty, natural habitats of
endangered species of animals and plants, and ecosystems.
Natural heritage
(Di sản thiên nhiên là các đặc điểm về đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên có vẻ đẹp tuyệt vời,
môi trường sống tự nhiên của các loài động vật
7. ___________ are arts such as music, dance, and drama, which are performed for an audience.
The performing arts
(Nghệ thuật biểu diễn là các loại hình nghệ thuật như ca, múa, kịch được biểu diễn phục vụ khán giả.)
8. ___________ are statues, buildings, or other large structures built to remind people of famous people or
important events.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Monuments
(Tượng đài là những bức tượng, tòa nhà hoặc các cấu trúc lớn khác được xây dựng để nhắc nhở mọi người
về những người nổi tiếng hoặc các sự kiện quan trọng.)
II. Choose the correct word or phrase to complete each sentence.
1. A large number of historical/historic objects were found in the cave.
(Một số lượng lớn các hiện vật lịch sử đã được tìm thấy trong hang động.)
2. All the buildings are well preserved/well promoted as they are kept in their original state.
(Tất cả các tòa nhà đều được bảo quản tốt vì chúng được giữ nguyên trạng.)
3. The old paintings have all been carefully restored/appreciated.
(Những bức tranh cũ đều đã được phục hồi cẩn thận.)
4. The best way to preserve our cultural/natural heritage is to keep it alive.
(Cách tốt nhất để bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta là giữ cho nó tồn tại.)
5. We used social media to propose/promote the festival to a wider audience.
(Chúng tôi đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá lễ hội tới nhiều đối tượng hơn.)
6. The temple was badly damaged/restored in the earthquake.
(Đền thờ bị hư hại nặng nề trong trận động đất.)
7. The exhibition will help students appreciate/hold local culture.
(Triển lãm sẽ giúp học sinh đánh giá cao văn hóa địa phương.)
8. Taking a boat trip is a good way to enjoy the beautiful landscape/history of the area.
(Đi thuyền là một cách hay để thưởng thức cảnh đẹp của khu vực.)
III. There is a mistake in each sentence. Find the mistake and correct it.
1. Thanks to donations, local authorities have enough money to keep the old buildings in their origin state.
A B C D
Trước danh từ “state” cần một tính từ để tạo thành cụm “original state: trạng thái ban đầu, nguyên trạng”
=> origin⟶ original.
Original state : trạng thái ban đầu
(Nhờ quyên góp, chính quyền địa phương có đủ tiền để giữ các tòa nhà cũ ở trạng thái ban đầu.)
2. The site is famous for its ancient temples and history monuments.
A B C D
Trước danh từ “monuments” cần một tính từ để tạo thành cụm “historic monuments: di tích lịch sử”
=> history⟶ historic.
(Địa điểm này nổi tiếng với những ngôi đền cổ và di tích lịch sử.)
3. The authorities hope harsher punish will stop people from damaging cultural sites.
A B C D
HASH (ADJ): KHẮC NGHIỆT,NGHIÊM KHẮC
UK /hɑːʃ/ US /hɑːrʃ/
Stop sb from ving/st : ngăn chặn ai đó làm gì
Sau tính từ “harsher” ta cần một danh từ tạo thành cụm “harsher punishment: hình phạt khắc nghiệt”
=> punish(v): phạt⟶ punishment(n): sự trừng phạt.
(Các nhà chức trách hy vọng hình phạt khắc nghiệt hơn sẽ ngăn chặn người dân phá hoại các di tích văn
hóa.)
4. Preserving heritage has recently become a trend topic on social media.
A B C D
Trước danh từ “topic” cần một tính từ để tạo thành cụm “trending topic: chủ đề thịnh hành”
=> trend⟶ trending.
(Bảo tồn di sản gần đây đã trở thành một chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội.)
5. A lot of money was raised online to restoration the old city centre.
A B C D
Từ “to” trong câu nhằm chỉ mục đích nên sau nó cần một động từ nguyên thể => restoration(n): sự khôi
phục⟶ restore (v): khôi phục.
(Rất nhiều tiền đã được quyên góp trực tuyến để khôi phục lại trung tâm thành phố cũ.)
6. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as the first mix World Heritage Site in 2014.
A B C D
Trước cụm danh từ “World Heritage Site” ta cần một tính từ => mix⟶ mixed.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
(Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An được công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp lần thứ nhất vào năm
2014.)
7. Many countries have successfully promotion their cultural heritage through tourism.
A B C D
Câu ở thì hiện tại hoàn thành nên sau “have + adv” cần một động từ phân từ hai => promotion⟶
promoted.
(Nhiều quốc gia đã quảng bá thành công di sản văn hóa của họ thông qua du lịch.)
8. The singing compete has attracted a lot of talented young people.
A B C D
Sau “singing” là tính từ chỉ mục đích ta cần một danh từ để tạo thành cụm “singing competition: cuộc thi ca
hát” => compete⟶ competition.
(Cuộc thi hát đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tài năng.)
IV. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.
Phương pháp giải:
Mệnh đề to-infinitive có thể được dùng:
- diễn tả mục đích.
- Dùng sau một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second, ...), so sánh nhất (the best,
the most,…), next, last, và only.
1. Using social media is a good way (introduce) ________ local heritage to the world.
Câu diễn tả mục đích => to introduce.
(Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội là một cách hay để giới thiệu di sản địa phương với thế giới.)
2. Ha Long Bay is the only heritage site in Viet Nam (recognize) ________ twice by UNESCO.
the only + Noun + to V => to be recognised.
Ha Long Bay is the only heritage site in Viet Nam to be recognised twice by UNESCO.
(Vịnh Hạ Long là di sản duy nhất của Việt Nam được UNESCO hai lần công nhận.)
3. The last continent (discover) ________ was Antarctica in the early 1800s.
The last + Noun + to V => to be discovered.
(Lục địa cuối cùng được phát hiện là Nam Cực vào đầu những năm 1800.)
4. My mother is the oldest member (join) ________ the folk dance club.
the oldest + Noun + to V => to join.
(Mẹ tôi là thành viên lớn tuổi nhất tham gia câu lạc bộ dân vũ.)
5. They hired a team of experts (restore) ________ the wall paintings inside the pagoda.
Câu diễn tả mục đích => to restore.
(Họ đã thuê một nhóm chuyên gia để khôi phục lại những bức tranh tường bên trong chùa.)
6. The best way (enjoy) ________ folk music is to watch live performances.
The best + Noun + to V => to enjoy.
The best way to enjoy folk music is to watch live performances.
(Cách tốt nhất để thưởng thức âm nhạc dân gian là xem các buổi biểu diễn trực tiếp.)
7. My brother participated in the competition (test) ________ his ideas about promoting heritage.
Câu diễn tả mục đích => to test.
(Anh trai tôi tham gia cuộc thi để thử nghiệm ý tưởng của mình về việc quảng bá di sản.)
8. Norwegian explorer, Roald Amundsen was the first person (reach) ________ the South Pole.
the first + Noun + to V => to reach.
(Nhà thám hiểm người Na Uy, Roald Amundsen là người đầu tiên đến Nam Cực.)
V. Give the correct answers to complete the following sentences.
1. Son Doong Cave is the largest cave (discover) __________ in Phong Nha-Ke Bang National Park.
to be discovered (the largest + noun + to V)
(Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất được phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.)
2. The first thing (notice)_________ when you enter the city is the big, wooden church.
to notice (the first + noun + to V)
(Điều đầu tiên nhận thấy khi bạn bước vào thành phố là nhà thờ lớn bằng gỗ.)
3. The travel agency offers a lot of destinations for tourists (choose)__________ from.
The travel agency offers a lot of destinations for tourists to choose from.
(Các công ty du lịch cung cấp rất nhiều điểm đến cho khách du lịch lựa chọn.)
4. The first city (host)__________ the Summer Olympics twice was Paris, France.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
to host (the first + noun + to V)
(Thành phố đầu tiên đăng cai Thế vận hội Mùa hè hai lần là Paris, Pháp.)
5. What are the most interesting things for a tourist (see)__________ and do in your city?
to see (Câu chỉ mục đích nên cần to-infinitive (for sb to do sth) => chọn “to see and do”.)
What are the most interesting things for a tourist to see and do in your city?
(Những điều thú vị nhất cho khách du lịch để xem và làm trong thành phố của bạn là gì?)
6. Located on a bridge over the Thu Bon River, Cau Pagoda is one of the most interesting places
(visit)__________ in Hoi An.
to visit (the most + adj + noun + to V)
(Nằm trên cây cầu bắc qua sông Thu Bồn, chùa Cầu là một trong những địa điểm tham quan thú vị nhất ở
Hội An.)
7. One of the first sites that (add)__________ to UNESCO’s World Heritage List was Yellowstone National
Park in the United States.
was added (“that” là đại từ quan hệ thay thế cho chủ ngữ “One of the first sites” nên sau “that” cần động từ
dạng bị động => chọn “was added”.)
(Một trong những địa điểm đầu tiên được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO là Công viên
Quốc gia Yellowstone ở Hoa Kỳ.)
8. At 16, Mary left school (take care)__________ of her younger brothers.
to take care (Câu chỉ mục đích nên cần dùng mệnh đề to-infinitive => chọn “to take care”.)
(Năm 16 tuổi, Mary nghỉ học để chăm sóc các em trai.)
VI. Rewrite the sentences replacing the underlined relative clauses with to-infinitive clauses.
1. My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden that they could enjoy.
⟶ My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden ________________.
My parents don't like living in a flat. They wish they had a garden to enjoy.
(Cha mẹ tôi không thích sống trong một căn hộ. Họ ước họ có một khu vườn để tận hưởng.)
2. He loves parties. He is always the first person who comes and the last one who leaves.
⟶ He loves parties. He is always the first _____________ and the last ________________.
He loves parties. He is always the first person to come and the last one to leave.
(Anh ấy thích tiệc tùng. Anh ấy luôn là người đầu tiên đến và là người cuối cùng rời đi.)
3.The last person who leaves the room must turn off the lights.
⟶ The last person __________________________________________________
The last person to leave the room must turn off the lights.
(Người cuối cùng ra khỏi phòng phải tắt đèn.)
4. Mai was the last student in my class who joined the trip to the Imperial Citadel this weekend.
⟶ Mai was the last student in my class _____________________________________.
Mai was the last student in my class to join the trip to the Imperial Citadel this weekend.
(Mai là học sinh cuối cùng trong lớp tôi tham gia chuyến đi đến Hoàng Thành vào cuối tuần này.)
5. The first job applicant that we will interview today doesn’t have any experience.
⟶ The first job applicant __________________________________________________
The first job applicant to be interviewed today doesn't have any experience.
(Người xin việc đầu tiên được phỏng vấn ngày hôm nay không có bất kỳ kinh nghiệm nào.)
6. I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper that I could wrap it with.
⟶ I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper ___________________.
I've got a nice present for my mum, but I haven't got any paper to wrap it with.
(Tôi có một món quà tuyệt vời cho mẹ của mình, nhưng tôi không có giấy để bọc nó.)
7. The most interesting thing that you can do in Ha Long is to go on a boat tour around the islands.
⟶ The most interesting thing ___________________________________________________
The most interesting thing to do in Ha Long is to go on a boat tour around the islands.
(Điều thú vị nhất ở Hạ Long là đi thuyền tham quan quanh các đảo.)
8. There are many ways that you can enjoy don ca tai tu in Mekong River Delta.
⟶ There are many ways __________________________________________.
There are many ways to enjoy don ca tai tu in Mekong River Delta.
(Có nhiều cách thưởng thức đờn ca tài tử ở Đồng bằng sông Cửu Long.)
VII. Combine the sentences using to-infinitive clauses.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
1. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as a mixed World Heritage Site. It is the only
mixed heritage site in Southeast Asia.
⟶ Trang An Scenic Landscape Complex ______________________________________.
Trang An Scenic Landscape Complex is the only mixed heritage site in Southeast Asia to be recognized
as a mixed World Heritage Site.
(Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An là di sản duy nhất ở Đông Nam Á được công nhận là Di sản thế
giới hỗn hợp.)
2. Minh left the show very early. He was the first person who did so. LEAVE LEFT LEFT
⟶ Minh ______________________________________.
Minh was the first person to leave the show very early.
(Minh là người đầu tiên rời buổi biểu diễn từ rất sớm.)
3. We went to Hoi An last month. We wanted to visit the ancient buildings there.
⟶ We ______________________________________.
We went to Hoi An last month to visit the ancient buildings.
(Chúng tôi đã đến Hội An vào tháng trước để thăm những tòa nhà cổ kính.)
4. Anna joined the school trip. She was the last person who did so.
⟶ Anna ______________________________________.
Anna was the last person to join the school trip.
(Anna là người cuối cùng tham gia chuyến dã ngoại của trường.)
5. We went to the Mekong River Delta. We wanted to watch live performances of don ca tai tu there.
⟶ We ______________________________________.
We went to the Mekong River Delta to watch live performances of don ca tai tu.
(Chúng tôi đã đến đồng bằng sông Cửu Long để xem biểu diễn trực tiếp của đờn ca tài tử.)
6. My parents went to Ha Long Bay. They wanted to take a three-day cruise there.
⟶ My parents ______________________________________.
My parents went to Ha Long Bay to take a three-day cruise.
(Bố mẹ tôi đi du thuyền ba ngày ở Vịnh Hạ Long.)
7. The local authority opened a visitor centre near the heritage site. They wanted to give tourists more
information about the site.
⟶ The local authority ______________________________________.
The local authority opened a visitor centre near the heritage site to give tourists more Information
about the site.
(Chính quyền địa phương đã mở một trung tâm du khách gần khu di sản để cung cấp cho khách du lịch thêm
thông tin về khu di sản.)
8. Mrs Hoa joined the walking holiday. She was the oldest person who did so.
⟶ Mrs Hoa ______________________________________.
Mrs Hoa was the oldest person to join the walking holiday.
(Bà Hoa là người lớn tuổi nhất tham gia ngày hội đi bộ.)
VIII. Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful
sentences. Change the verb forms if necessary.
1. / has organized / to attract /some activities/ traditional music lovers./The local authority/
____________________________________________________________________________.
The local authority has organized some activities to attract traditional music lovers.
(Chính quyền địa phương đã tổ chức/tổ chức nhiều/một số hoạt động để thu hút những người yêu âm nhạc
truyền thống.)
2. / was/ the first site in Quang Nam/ the World Heritage List. / to be added to/My Son Sanctuary/
____________________________________________________________________________.
My Son Sanctuary was the first site in Quang Nam to be added to the World Heritage List.
(Thánh địa Mỹ Sơn là địa điểm đầu tiên của Quảng Nam được bổ sung vào Danh mục Di sản Thế giới.)
3. / to do /The most interesting /is kayaking./ activity/ on the island/
____________________________________________________________________________.
The most interesting activity to do on the island is kayaking.
(Hoạt động thú vị nhất để làm trên đảo là (đi) chèo thuyền kayak.)
4. /are performed/of folk art / at important festivals./ Different forms/
____________________________________________________________________________.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Different forms of folk art are performed at important festivals.
(Các loại hình nghệ thuật dân gian được trình diễn tại các lễ hội quan trọng.)
5./we went to/ to take part in/Last week, / the Hung King Festival./ Phu Tho/
____________________________________________________________________________.
Last week,we went to Phu Tho to take part in the Hung King Festival.
(Tuần trước, chúng tôi đã đến Phú Thọ để tham dự Lễ hội Hùng Vương.)
6. / to raise money/ for heritage projects./is a good way/Crowdfunding /
____________________________________________________________________________.
Crowdfunding is a good way to raise money for heritage projects.
(Quyên góp từ cộng đồng là một cách tốt để gây quỹ cho các dự án di sản.)
7./ are badly/ Many heritage sites/ by mass tourism./ affected/
____________________________________________________________________________.
Many heritage sites are badly affected by mass tourism.
(Nhiều di sản bị ảnh hưởng nặng nề bởi du lịch hàng loạt.)
8. /The old town is not only /its unique architecture,/ but also for its fine cuisine./famous for/
____________________________________________________________________________.
The old town is not only famous for its unique architecture, but also for its fine cuisine.
(Phố cổ không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo mà còn có nền ẩm thực hảo hạng.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
PRACTICE TEST UNIT 6:PRESERVING OUR HERITAGE
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from that of the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape
Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. patient
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple
Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 5: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different
communities.
A. onto B. about C. into D. for
Question 6: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________.
A. citadel B. complex C. monument D. temple
Question 7: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other
provinces.
A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged
Question 8: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese
heritage.
A. heritage B. landscape C. limestone D. complex
Question 9: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market.
A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited
Question 10: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry.
A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art
Question 11: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next
generation.
A. blood B. silk C. torch D. light
Question 12: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of Vietnamese
heritage.
A. in B. on C. at D. out
Question 13: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage.
A. cultural B. natural C. mixed D. complex
Question 14: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations.
A. have B. make C. present D. lead to
Question 15: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects.
A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State
Question 16: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________.
A. cost B. money C. finance D. fine
Read the following text and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
option that best fits each of the numbered blanks from 10 to 15.
Quan ho singing
Current situation
• First appeared (17) _______ Bac Ninh Province
• Recognized as (18) _______ UNESCO’s World Cultural Heritage in 2009
• Facing challenges such as lack of interest in traditional culture, fewer performance opportunities, and
competition from other styles of music
Preservation
Song collections
• Many quan ho songs were recorded.
• The best songs were published.
Training
• Quan ho singing clubs were set up for sharing knowledge of the art form.
• Older singers provide training sessions.
• Young people learn the melodies by singing along with experienced performers.
Promotion
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
• A quan ho singing (19) _______ is held annually.
• Winners are invited to sing at various cultural exchanges.
Question 17: A. in B. on C. at D. for
Question 18: A. a B. an C. the D. Ø (no article)
Question 19: A. competitive B. competition C. compete D.competitor
ANNOUNCEMENT OF SCHOOL YEAR-END PARTY
The School Youth Union would like to announce:
• All students (20) _______ to be present at 19:00 on May 29.
• Each class is to prepare a performance for the Talent Show. Each performance should not
exceed 5 minutes.
• Each class is to (21) _______ one student to take part in the "King and Queen of the
Night" event.
(22) _______ you have any questions, please contact your class monitor.
Question 20: A. requiring B. requires C. have required D. are required
Question 21: A. nominate B. dominate C. activate D. illustrate
Question 22: A. Had B. Were C. Do D. Should
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the
sentences to make a meaningful paragraph/letter in each of the following questions.
Question 23:
a. Also, volunteering helps students connect with the community, making them aware of the needs
around them.
b. Additionally, students develop such important skills as teamwork and communication ones while
they volunteer.
c. Firstly, students who do voluntary work gain valuable real-world experience which can help in their
future careers.
d. Finally, doing volunteer work can be a rewarding experience, as students feel good about helping
others.
e. High school students benefit from doing voluntary work in many ways.
A. e-c-a-b-d B. e-a-c-b-d C. c-a-b-d-e D. c-e-a-b-d
Question 24:
a. Besides, doing chores together can actually be fun and it makes the work go faster.
b. Dear Mike, I hope you are well! I've been thinking about why it's important for children to help with
housework.
c. It's a good way for families to spend time together and learn new skills.
d. Firstly, it teaches us responsibility and how to take care of our own things.
e. Also, when we help our parents, it shows them respect and gratitude for all they do for
us. f. Best wishes.
A. b-c-a-e-d-f B. b-d-e-a-c-f C. b-a-d-e-c-f D. b-e-d-a-c-f
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of
the numbered blanks .
Music brings many benefits to our lives, especially when we learn something new. Firstly, it
makes learning more enjoyable. When we listen to music while studying, it can help us feel relaxed and
happy. (25) _______. For example, if you are learning a new language, listening to songs in that language
can help you understand and remember words better.
Secondly, music helps us focus. (26) _______, our mind becomes less distracted. We can
concentrate better on our tasks, whether it's reading, writing, or solving problems. This is because music
has a special way of grabbing our attention and (27) _______.
Finally, music connects us with other cultures. Through music, we can learn about the traditions,
feelings, and (28) _______. It's like traveling to new places without leaving (29) _______. We can hear
different instruments, rhythms, and voices that tell us about the rich diversity of our world.
In summary, music is not just about entertainment. It helps us learn better, stay focused, and
(30) _______. It's a powerful tool that can make our learning journey more exciting and rewarding.
Question 25: A. This makes it easier to remember what we learn
B. Which makes it easier to remember what we learn
C. Making it easier to remember what we learn
D. It makes it easier to remember what do we learn
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Question 26: A. When we listen to calm music B.Listen to calm music
C. To listen to calm music D.Having listened to calm music
Question 27: A. keeping us engaged B. keeping engaging us
C. to keep us engaged D. to keep engaging us
Question 28: A. from different parts of the world stories of people
B. stories from different parts of the world of people
C. people from different parts of the world stories
D. stories of people from different parts of the world
Question 29: A. their home B. this home C. our home D. its home
Question 30: A. other cultures are connected
B. connect with other cultures
C. we are connected with other cultures
D. to connect with other cultures
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the questions.
Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive experience.
While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and
don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation of
sand brought in by the river.
Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple
continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds to
the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting either
early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable during these
times.
It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing
for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the adjacent
area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage and cultural
significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the temple's
guidelines.
Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil
location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those
seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture.
https://www.tripadvisor.com
Question 31: What is the best title for the passage?
A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda.
C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting
Question 32: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda?
A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m
Question 33: The word " appreciate" in the 3rd paragraph is closet in meaning to _________.
A. value B. thank C. understand D. study
Question 34: The word "Its" in the 4th paragraph refers to _________.
A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s
Question 35: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned:
A. There are many incense rings in Ong Pagoda.
B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay.
C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot.
D. There are some regulations in Ong Pagoda.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word
or phrase that best fits each of the numbered blanks.
A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual
activity and (36)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the
people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events such
as festivals, death anniversary rituals and festive occasions, “Đờn ca tài tử” is thus intimately connected with
(37)____________ cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts. The performers express their
feelings by improvising, ornamenting (38)____________varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic
patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different instruments,(39)_______ include
the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute, percussion, monochord and
bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two classical songs. The
(40)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from master instrumentalists
and singers to students. Musicians need to study for at least three years to learn the basic instrumental techniques
and master the musical modes to express different moods and emotions. Vocal students study the traditional
songs and learn to improvise subtly, using different ornamentation techniques.
https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/
Question 36: A. natural B. cultural C. historic D. historical
Question 37: A. the others B. others C. other D. another
Question 38: A. but B. or C. yet D. and
Question 39: A. which B. who C. when D. where
Question 40: A. performing B. playing C. getting D. taking
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
KEY PRACTICE TEST UNIT 6:PRESERVING OUR HERITAGE
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs
from that of the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape
A. /ˈeɪnʃənt/ B. /ˈləʊkəl/ C. /kriˈeɪt/ D. /ˈlændskeɪp/
Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. patient
A. /ˈherɪtɪdʒ/ B. /ˈfestɪvəl/ C. /ˈsɪtədəl/ /ˈpeɪʃənt/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple
A. /ˈkɒmpleks/ B. /ˈfestɪv/ C. /prɪˈzəːrv/ D. /ˈtempəl/
Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding
A. /pəˈfɔːrməns/ B. /ˈherɪtɪdʒ/ C. /ˈmɒnjʊmənt/ D. /ˈkrəʊdfʌndɪŋ/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the
following questions.
Question 5: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different
communities.
A. onto B. about C. into D. for
learn about: học về gì đó, tìm hiểu về gì đó
Tạm dịch:Các trường học tổ chức các sự kiện văn hóa để học sinh tìm hiểu về di sản của các cộng đồng khác
nhau.
Question 6: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________.
A. citadel B. complex C. monument D. temple
prominent monument (n): tượng đài/di tích nổi bật
Tạm dịch:Ở Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di tích/tượng đài nổi bật.
A. thành B. phức hợp C. tượng đài/di tích D. đền, tháp
Question 7: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other
provinces.
A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged
Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy về câu đầu là về câu chỉ mục địch, nên cần to-infinitve clause để diễn tả.
Tạm dịch:Để khuyến khích thanh thiếu niên tìm hiểu di sản địa phương, trường đại học Cần Thơ tổ chức
một số chuyến đi đến các tỉnh khác.
Question 8: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese
heritage.
A. heritage B. landscape C. limestone D. complex
A large complex : 1 quần thể lớn
Tạm dịch:Cố đô Huế là một quần thể lớn đại diện cho sự tráng lệ của di sản Việt Nam.
A. di sản B. cảnh quan C. đá vôi D. khu phức hợp
Question 9: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market.
A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited
The first To-infinitive clause
Tạm dịch:Đối với những người mới đến, địa điểm đầu tiên để ghé thăm ở Cần Thơ chính là chợ nổi Cái Răng
nhộn nhịp.
Question 10: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry.
A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art
Tạm dịch:Đờn Ca Tài Tử là một ca khúc ______ truyền thống của Việt Nam kết hợp giữa âm nhạc và thơ ca.
A. gây quỹ cộng đồng B. di sản văn hóa C. kiến trúc cổ D. nghệ thuật biểu diễn
Question 11: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next
generation.
A. blood B. silk C. torch D. light
Idioms: pass the torch: truyền lại giá trị hay việc gì đó quan trọng
Tạm dịch:May áo dài rực rỡ sắc màu là một cách hay để truyền ngọn đuốc bản sắc văn hóa cho thế hệ sau.
Question 12: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of Vietnamese
heritage.
A. in B. on C. at D. out
Result in: dẫn đến việc
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Tạm dịch:Bảo tồn các nghề thủ công truyền thống có thể dẫn đến việc tiếp nối các khía cạnh quan trọng của
di sản Việt Nam.
Question 13: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage.
A. cultural B. natural C. mixed D. complex
Natural heritage: di sản tự nhiên
Tạm dịch:Đồng bằng sông Cửu Long là một ví dụ điển hình về di sản tự nhiên đa dạng của Việt Nam.
Question 14: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations.
A. have B. make C. present D. lead to
Cụm từ: present a challenge: thách thức
Tạm dịch:Bảo tồn di sản có thể là một thách thức đối với nhiều quốc gia.
Question 15: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects.
A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State
Tạm dịch:Huy động vốn từ cộng đồng giúp bảo vệ và khôi phục di sản bằng cách gây quỹ tiền cho các dự
án văn hóa.
A. Đá vôi B. Huy động vốn cộng đồng C. Thung lũng D. Bang
Question 16: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________.
A. cost B. money C. finance D. fine
Cụm từ: pay a fine: trả tiền phạt
Tạm dịch:Du khách nên cẩn thận không xả rác tại các khu di sản, nếu không có thể phải nộp phạt.
Read the following text and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
option that best fits each of the numbered blanks from 10 to 15.
Quan ho singing
Current situation
• First appeared (17) _______ Bac Ninh Province
• Recognized as (18) _______ UNESCO’s World Cultural Heritage in 2009
• Facing challenges such as lack of interest in traditional culture, fewer performance opportunities, and
competition from other styles of music
Preservation
Song collections
• Many quan ho songs were recorded.
• The best songs were published.
Training
• Quan ho singing clubs were set up for sharing knowledge of the art form.
• Older singers provide training sessions.
• Young people learn the melodies by singing along with experienced performers.
Promotion
• A quan ho singing (19) _______ is held annually.
• Winners are invited to sing at various cultural exchanges.
Question 17: A. in B. on C. at D. for
Question 18: A. a B. an C. the D. Ø (no article)
Question 19: A. competitive B. competition C. compete D.competitor
singing competition: cuộc thi hát.
(Hát quan họ)
Tình hình hiện nay
• Xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh
• Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2009
• Đối mặt với những thách thức như thiếu quan tâm đến văn hóa truyền thống, ít cơ hội biểu diễn hơn và sự
cạnh tranh từ các phong cách âm nhạc khác
Sự bảo tồn
Bộ sưu tập bài hát
• Nhiều bài hát quan họ đã được thu âm.
• Những bài hát hay nhất đã được xuất bản.
Đào tạo
• Các câu lạc bộ hát quan họ được thành lập để chia sẻ kiến thức về loại hình nghệ thuật này.
• Các ca sĩ lớn tuổi cung cấp các buổi đào tạo.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
• Những người trẻ tuổi học các giai điệu bằng cách hát theo những người biểu diễn có kinh nghiệm.
Thúc đẩy
• Cuộc thi hát quan họ được tổ chức hàng năm.
• Người đoạt giải được mời hát tại các buổi giao lưu văn hóa khác nhau.)
ANNOUNCEMENT OF SCHOOL YEAR-END PARTY
The School Youth Union would like to announce:
• All students (20) _______ to be present at 19:00 on May 29.
• Each class is to prepare a performance for the Talent Show. Each performance should not
exceed 5 minutes.
• Each class is to (21) _______ one student to take part in the "King and Queen of the
Night" event.
(22) _______ you have any questions, please contact your class monitor.
Question 20: A. requiring B. requires C. have required D. are required
Cần 1 câu ở dạng Bị động.
Question 21: A. nominate B. dominate C. activate D. illustrate
nominate: đề cử, chọn ra (ở đây là chọn ra 1 bạn tham gia sự kiện kia) +
dominate: thống trị, điều khiển
+ activate: kích hoạt
+ illustrate: minh hoạ
Question 22: A. Had B. Were C. Do D. Should
Đây là Đảo Ngữ cho Câu Điều Kiện Loại 1: Should + S + V-nguyên thể
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the
sentences to make a meaningful paragraph/letter in each of the following questions.
Question 23:
a. Also, volunteering helps students connect with the community, making them aware of the needs
around them.
b. Additionally, students develop such important skills as teamwork and communication ones while
they volunteer.
c. Firstly, students who do voluntary work gain valuable real-world experience which can help in their
future careers.
d. Finally, doing volunteer work can be a rewarding experience, as students feel good about helping
others.
e. High school students benefit from doing voluntary work in many ways.
A. e-c-a-b-d B. e-a-c-b-d
C. c-a-b-d-e D. c-e-a-b-d
- câu đầu tiên nên là câu mở màn cho chủ đề => e
- Firstly luôn là ý chính đầu tiên => c
- a và b đều có thể chọn nhưng vì chỉ có a – b ở đáp án nên việc chọn ý tiếp theo không quan trọng
nữa.
- d có finally nên luôn là ý cuối cùng.
Question 24:
a. Besides, doing chores together can actually be fun and it makes the work go faster.
b. Dear Mike, I hope you are well! I've been thinking about why it's important for children to help with
housework.
c. It's a good way for families to spend time together and learn new skills.
d. Firstly, it teaches us responsibility and how to take care of our own things.
e. Also, when we help our parents, it shows them respect and gratitude for all they do for
us. f. Best wishes.
A. b-c-a-e-d-f B. b-d-e-a-c-f
C. b-a-d-e-c-f D. b-e-d-a-c-f
- b và f luôn là mở đầu và kết thúc.
- Firstly luôn là ý chính đầu tiên => d
- vì chỉ có ý B. là có d ở vị trí thứ 2 nên đây là key luôn.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of
the numbered blanks .
Music brings many benefits to our lives, especially when we learn something new. Firstly, it
makes learning more enjoyable. When we listen to music while studying, it can help us feel relaxed and
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
happy. (25) _______. For example, if you are learning a new language, listening to songs in that language
can help you understand and remember words better.
Secondly, music helps us focus. (26) _______, our mind becomes less distracted. We can
concentrate better on our tasks, whether it's reading, writing, or solving problems. This is because music
has a special way of grabbing our attention and (27) _______.
Finally, music connects us with other cultures. Through music, we can learn about the traditions,
feelings, and (28) _______. It's like traveling to new places without leaving (29) _______. We can hear
different instruments, rhythms, and voices that tell us about the rich diversity of our world.
In summary, music is not just about entertainment. It helps us learn better, stay focused, and
(30) _______. It's a powerful tool that can make our learning journey more exciting and rewarding.
Question 25: A. This makes it easier to remember what we learn
B. Which makes it easier to remember what we learn
C. Making it easier to remember what we learn
D. It makes it easier to remember what do we learn
This ở đây giúp nối ý ở câu trước ; this = it can help us feel relaxed and happy. + B sai do which không
thể đứng sau dấu chấm hết câu (nếu trước nó là dấu phẩy thì đúng). + C sai do câu sẽ bị lửng vì chưa có
Chủ ngữ và Động từ chính.
+ D làm cho câu bị lửng ý, vì It ở đây không xác định là gì.
Question 26: A. When we listen to calm music B.Listen to calm music
C. To listen to calm music D.Having listened to calm music
ý A tạo ra 1 câu đầy đủ ý vì có liên từ when và hợp với vế sau.
+ ý B là 1 câu mệnh lệnh, nếu nó có từ and ở sau thì đúng.
+ ý C là câu chỉ mục đích – không hợp nghĩa.
+ ý D là câu Rút gọn mệnh đề trạng ngữ => chủ ngữ ở vế sau là we thì ý này đúng.
Question 27: A. keeping us engaged B. keeping engaging us
C. to keep us engaged D. to keep engaging us
Ta cần 1 Động từ V-ing để đồng dạng với từ grabbing ở trước nên chỉ có thể chọn A hoặc B. Chỉ có cụm
keep us engaged là hợp lý.
Question 28: A. from different parts of the world stories of people
B. stories from different parts of the world of people
C. people from different parts of the world stories
D. stories of people from different parts of the world
Hãy để ý đoạn trước – từ mở đầu cho câu này là 1 từ đồng dạng với traditions và feelings => chỉ có B, C,
D là có thể chọn. B và C khá tối nghĩa nên loại => chỉ có D là hợp lý nhất.
Question 29: A. their home B. this home C. our home D. its home
We đang là chủ ngữ cho các câu nên từ tương ứng với nó là our.
Question 30: A. other cultures are connected
B. connect with other cultures
C. we are connected with other cultures
D. to connect with other cultures
Ta cần 1 từ đồng dạng với learn và stay ở trước nên chỉ có ý nào có connect dạng nguyên thể không to mới
chọn được.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the questions.
Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive experience.
While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and
don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation of
sand brought in by the river.
Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple
continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds to
the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting either
early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable during these
times.
It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing
for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the adjacent
area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage and cultural
significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the temple's
guidelines.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil
location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those
seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture.
https://www.tripadvisor.com
Question 31: What is the best title for the passage?
A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda.
C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting
Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là gì?
A. Nét đặc sắc của chùa Ông B. Khám phá chùa Ông
C. Cách tham quan chùa Ông D. Hạn chế tham quan
Đọc cả bài ta thấy tác giả đang miêu tả về chuyến thăm quan khám phá chùa Ông hơn là mô tả đặc điểm của
chùa hoặc hướng dẫn thăm ngôi chùa.
Question 32: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda?
A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m
Theo tác giả, thời điểm nào KHÔNG nên đến thăm chùa Ông?
A. 5h30- 6h00 sáng B. 5h00 – 6h00 chiều C. 1h00 – 2h00 chiều D. 4h00 - 5h00 chiều
Question 33: The word " appreciate" in the 3rd paragraph is closet in meaning to _________.
A. value B. thank C. understand D. study
Từ "đánh giá cao" trong đoạn 3 có nghĩa gần gũi với ________.
A. đánh giá cao B. cảm ơn C. hiểu D. nghiên cứu
Question 34: The word "Its" in the 4th paragraph refers to _________.
A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s
Từ "its" trong đoạn cuối đề cập đến __________.
A. của khách B. của địa điểm C. của địa phương D. của chùa
Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil
location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those
seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture.
(Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và nội tâm. Sự kết hợp giữa vị trí yên
tĩnh, hương trầm thanh tạo và khung cảnh dòng sông quyến rũ của nơi đây khiến nó trở thành điểm đến không
thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá địa phương)
Question 35: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned:
A. There are many incense rings in Ong Pagoda.
B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay.
C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot.
D. There are some regulations in Ong Pagoda.
DỊCH BÀI ĐỌC
Chùa Ông tọa lạc tại vị trí thuận tiện tại bến Ninh Kiều, mang đến cho du khách những trải nghiệm thanh
thản và đáng để đắm chìm. Trong khi khám phá địa điểm linh thiêng này, hãy thong thả tản bộ dọc bờ sông để
đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ và đừng bỏ lỡ con đường đi bộ quyến rũ dẫn đến Bãi biển Cần
Thơ Mini, được tô điểm bởi một lượng cát nhỏ do dòng sông đưa vào.
Khi bước vào chùa Ông, hãy chuẩn bị đắm mình trong làn hương thơm ngát. Ngôi chùa liên tục đốt vô
số vòng hương, tỏa ra khói thơm hàng giờ liền. Mặc dù điều này làm tăng thêm bầu không khí tâm linh nhưng
nó có thể gây choáng ngợp đối với một số người. Để tránh khó chịu, tôi khuyên bạn nên đến thăm vào sáng sớm
hoặc chiều muộn vì nhiệt độ bên trong có xu hướng dễ chịu hơn trong thời gian này.
Cần lưu ý rằng ngôi chùa có một số hạn chế nhất định đối với việc chụp hình, điều này có thể gây thất vọng
đôi chút đối với những người đam mê chụp ảnh. Tuy nhiên, đứng sợ! Bạn vẫn có thể đánh giá cao cổng chào
bên ngoài rất đáng chú ý và khu vực lân cận có tượng đài bác Hồ. Những tuyệt tác kiến trúc này thể hiện di sản
phong phú và ý nghĩa văn hóa sâu sắc của địa điểm, cho phép bạn ghi lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trong
khi vẫn tôn trọng các nguyên tắc của ngôi chùa.
Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và đánh vào nội tâm. Sự kết hợp
giữa vị trí yên tĩnh, hương trầm thanh tao và khung cảnh đồng sông quyến rũ khiến nơi đây trở thành điểm đến
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa địa
phương.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word
or phrase that best fits each of the numbered blanks.
A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual
activity and (36)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the
people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events such
as festivals, death anniversary rituals and festive occasions, “Đờn ca tài tử” is thus intimately connected with
(37)____________ cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts. The performers express their
feelings by improvising, ornamenting (38)____________varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic
patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different instruments,(39)_______ include
the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute, percussion, monochord and
bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two classical songs. The
(40)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from master instrumentalists
and singers to students. Musicians need to study for at least three years to learn the basic instrumental techniques
and master the musical modes to express different moods and emotions. Vocal students study the traditional
songs and learn to improvise subtly, using different ornamentation techniques.
https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/
Question 36: A. natural B. cultural C. historic D. historical
Dựa vào nghĩa của câu thì đáp án B "cultural heritage" (di sản văn hóa) là hợp lí nhất vì "đờn ca tài từ” chính
xác nhất là một di sản văn hóa.
Question 37: A. the others B. others C. other D. another
Question 38: A. but B. or C. yet D. and
Dựa vào nghĩa của câu:
The performers express their feelings by improvising, ornamenting and varying the ‘skeletal melody’ and
main rhythmic patterns of these pieces. (Những người biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng
biến, trang trí và thay đổi ‘giai điệu xương’ và các mẫu nhịp điệu chính của những tác phẩm này.)
Question 39: A. which B. who C. when D. where
Question 40: A. performing B. playing C. getting D. taking
Cụm từ: Performing art: thuật biểu diễn
DỊCH BÀI ĐỌC
Là một loại hình nghệ thuật âm nhạc vừa có nguồn gốc bác học vừa mang tính dân gian, Đờn ca tài tử là một
phần không thể thiếu trong sinh hoạt tinh thần và di sản văn hóa của người dân miền Nam Việt Nam. Âm
nhạc, ca hát gợi lên cuộc sống, lao động của người dân trên mảnh đất, dòng sông vùng đồng bằng sông Cửu
Long. Được biểu diễn trong nhiều sự kiện như lễ hội, lễ giỗ và các dịp lễ hội. Đờn ca tài tử vì thế gắn liền mật
thiết với các phong tục, tập quán văn hóa, truyền thống truyền miệng và thủ công mỹ nghệ khác. Những người
biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng biến, trang trí và thay đổi 'giai điệu xương’ và các mẫu
nhịp điệu chính của những tác phẩm này. “Đờn ca tài tử” được chơi trên nhiều loại nhạc cụ khác nhau, bao
gồm đàn nguyệt, đàn violon hai dây, đàn tam thập lục, đàn luýt, bộ gõ, đàn bầu và sáo trúc. Tiết mục của
nó dựa trên 20 bài hát chính và 72 bài hát cổ điển. Nghệ thuật biểu diễn được truyền miệng, dựa trên sự bắt
chước, từ các nhạc công và ca sĩ bậc thầy đến học trò. Các nhạc sĩ cần phải học ít nhất ba năm để học các
kỹ thuật chơi nhạc cụ cơ bản và nắm vững các thể thức âm nhạc để thể hiện những tâm trạng và cảm xúc
khác nhau. Học sinh thanh nhạc nghiên cứu các bài hát truyền thống và học cách ứng biển một cách tính
tế, sử dụng các kỹ thuật trang trí khác nhau.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Unit 7:EDUCATION OPTIONS FOR SCHOOL-LEAVERS
(VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION)
A. Vocabulary:
*Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới!
1.education fair /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən feər/ (n) hội chợ giáo dục
There was an education fair last weekend. (Có một hội chợ giáo dục vào cuối tuần trước.)
2.useful /ˈjuːs.fəl/ (adj) hữu ích
The fair was great, and we got a lot of useful information.
(Hội chợ rất tuyệt, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin hữu ích.)
3.option /ˈɒpʃn/(n) lựa chọn
After finishing school, we mainly have two education options.
(Sau khi học xong, chúng tôi chủ yếu có hai lựa chọn giáo dục.)
4.entrance exam /ˈen.trəns ɪɡˌzæm/ (n.phr) kì thi đầu vào
For example, we can get into university if we earn high grades or pass the university entrance exam.
(Ví dụ, chúng ta có thể vào đại học nếu chúng ta đạt điểm cao hoặc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.)
5.academic /ˌækəˈdemɪk/(adj) (adj) có tích chất học thuật, liên quan tới học tập
School-leavers only have the option of academic education.
(Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có lựa chọn giáo dục học thuật.)
6.vocational school /vəʊˈkeɪ.ʃən.əl ˌskuːl/ (n) trường dạy nghề
The other option is going to a vocational school where we can learn skills for particular jobs.
(Lựa chọn khác là đến một trường dạy nghề,nơi chúng ta có thể học các kỹ năng cho những công việc cụ
thể.)
7.biology /baɪˈɒlədʒi/ (n) sinh học
Having won several biology competitions, I want to study biology and become a scientist.
(Giành chiến thắng trong một số cuộc thi sinh học, tôi muốn học sinh học và trở thành một nhà khoa học.)
8.scientist /ˈsaɪəntɪst/ (n) nhà khoa học
Having won several biology competitions, I want to study biology and become a scientist.
(Giành chiến thắng trong một số cuộc thi sinh học, tôi muốn học sinh học và trở thành một nhà khoa học.)
9.mechanic /məˈkænɪk/ (n) thợ cơ khí
Well, I don't think university is for me. I want to go to a vocational school because I want to become a car
mechanic.
(Chà,tôi không nghĩ đại học là dành cho tôi.Tôi muốn học trường dạy nghề vì tôi muốn trở thành thợ sửa xe.
)
10.sensible /ˈsensəbl/ (adj) hợp lý
That's very sensible, Nam! (Rất là hợp lý/có óc xét đoán/,Nam ơi!)
11.school-leaver /ˌskuːlˈliː.vər/ (n) học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
School-leavers only have the option of academic education.
(Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có lựa chọn giáo dục học thuật.)
12.pursue /pəˈsjuː/ (v) theo đuổi
Many parents nowadays want their children to pursue higher education at universities after leaving school.
(Nhiều bậc cha mẹ ngày nay muốn con cái của họ theo đuổi giáo dục cao hơn tại các trường đại học sau khi
rời ghế nhà trường.)
13.graduation /ˌɡrædʒuˈeɪʃn/ (n) tốt nghiệp
Many young people find it hard to get a job immediately after graduation.
(Nhiều bạn trẻ sau khi ra trường khó có việc làm ngay.)
14.higher education /ˌhaɪ.ər ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ (n) giáo dục cao hơn
Many parents nowadays want their children to pursue higher education at universities after leaving school.
(Nhiều bậc cha mẹ ngày nay muốn con cái của họ theo đuổi giáo dục cao hơn tại các trường đại học sau khi
rời ghế nhà trường.)
15.presentation /ˌpreznˈteɪʃn/ (n) bài thuyết trình
After I answered the job interview questions, I was asked to prepare a short presentation.
(Sau khi tôi trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc, tôi được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn.)
16.apply /əˈplaɪ/ (v) nộp đơn
Having finished school, I can apply for university.
(Học xong, tôi có thể nộp đơn vào đại học.)
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
17.qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n) bằng cấp
He didn’t get the job he wanted because he didn’t have the right qualification.
(Anh ấy đã không nhận được công việc mình muốn bởi vì anh ấy không có bằng cấp phù hợp.)
18.immediately /ɪˈmiːdiətli/ (adv) ngay lập tức
Many young people find it hard to get a job immediately after graduation.
(Nhiều bạn trẻ sau khi ra trường khó có việc làm ngay.)
19.formal /ˈfɔːml/ (adj) chính thức,trang trọng
Higher education is really for people who want formal learning in order to get an academic degree.
(Giáo dục đại học thực sự dành cho những người muốn học chính thức để lấy bằng cấp học thuật.)
20.degree /dɪˈɡriː/(n) bằng cấp
Higher education is really for people who want formal learning in order to get an academic degree.
(Giáo dục đại học thực sự dành cho những người muốn học chính thức để lấy bằng cấp học thuật.)
21.independently /ˌɪn.dɪˈpen.dənt.li/ (adv) độc lập,không phụ thuộc.
Besides studying, university students also have the opportunity to live independently, make new friends,and
join different clubs.
(Bên cạnh việc học tập,sinh viên đại học còn có cơ hội sống độc lập, kết bạn mới và tham gia các câu lạc bộ
khác nhau.)
22.manage /ˈmænɪdʒ/ (v) quản lý
Many students still manage to work part-time during their university years.
(Nhiều sinh viên vẫn xoay sở để làm việc bán thời gian trong những năm học đại học.)
23.trade /treɪd/ (n) nghề nghiệp
If you are not interested in traditional academic subjects and want to work in a specific trade, then
vocational education is the right choice for you.
(Nếu bạn không quan tâm đến các môn học truyền thống và muốn làm việc trong một ngành nghề cụ thể, thì
giáo dục nghề nghiệp là lựa chọn phù hợp cho bạn.)
24.practical skill /ˈpræk.tɪ.kəl skɪl/ (n) kỹ năng thực tế
You will gain the practical skills and knowledge necessary for a specific job.
(Bạn sẽ đạt được những kỹ năng thực tế và kiến thức cần thiết cho một công việc cụ thể.)
25.specific /spəˈsɪfɪk/ (adj) cụ thể
You will gain the practical skills and knowledge necessary for a specific job.
(Bạn sẽ đạt được những kỹ năng thực tế và kiến thức cần thiết cho một công việc cụ thể.)
26.apprenticeship /əˈprentɪʃɪp/ (n) học nghề
In addition, a vocational school may also offer you an apprenticeship.
(Ngoài ra, một trường dạy nghề cũng có thể cho bạn học nghề.)
27.hands-on /ˌhændz ˈɒn/ (adj) thực tế = practical (adj): thực tế
This type of training not only provides students with hands-on experience,but also gives them wages to
cover their living costs.
(Loại hình đào tạo này không chỉ cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực tế mà còn mang lại cho họ tiền
lương để trang trải chi phí sinh hoạt.)
28.salary /ˈsæləri/ (n) tiền lương cố định hàng tháng hoặc hàng năm
Earning a salary while studying. (Kiếm tiền trong khi học.)
29.institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/(n) hành trình
You can choose from hundreds of vocational schools or higher education institutions to continue your
educational journey.
(Bạn có thể chọn từ hàng trăm trường dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục đại học để tiếp tục hành trình giáo dục
của mình.)
30.broad /brɔːd/ (adj) nhiều, rộng
They will also have broader career options and an advantage in the job market.
(Họ cũng sẽ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn và có lợi thế hơn trong thị trường việc làm.)
31.duration /dʒʊəˈreɪ.ʃən/ (n) khoảng thời gian
I think it's the short duration of study.
(Tôi nghĩ đó là thời gian học ngắn.)
32.critical thinking /ˌkrɪt̬.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/ (n) tư duy phản biện
develop critical thinking skills (phát triển kỹ năng tư duy phản biện)
33.professional /prəˈfeʃənl/ (adj) chuyên nghiệp
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
I want to become a restaurant cook, so I'm looking for a professional cooking course.
(Tôi muốn trở thành một đầu bếp nhà hàng, vì vậy tôi đang tìm kiếm một khóa học nấu ăn chuyên nghiệp.)
34.brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ (n) tài liệu quảng cáo
We can learn a lot about a particular school from its school brochure.
(Chúng ta có thể tìm hiểu rất nhiều về một trường học cụ thể từ tài liệu quảng cáo của trường.)
35.apprentice /əˈprentɪs/ (n) người học việc
Once you join a course, you'll have the opportunity to work as an apprentice in a restaurant.
(Khi bạn tham gia một khóa học, bạn sẽ có cơ hội làm việc như một người học việc trong một nhà hàng.)
36.wage /weɪdʒ/(n) (n) tiền lương nhận được theo khối lượng công việc, năng suất và thường không cố định.
How much is the daily wage? (Lương ngày là bao nhiêu?)
37.advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/ (n) quảng cáo
Look at the advertisement about a vocational school and its tour guide training courses.
(Xem quảng cáo về một trường dạy nghề và các khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch.)
38.request /rɪˈkwest/ (n) yêu cầu
A request letter about a course. (Một lá thư yêu cầu về một khóa học.)
39.suit /suːt/ (v) phù hợp
Do you think that dress suit yme? (Cậu có nghĩ cái váy đó hợp tớ không?)
40.alternatively /ɔːlˈtɜːnətɪvli/ (adv) ngoài ra
Alternatively, students can go to a sixth-form college or stay at their secondary school if it offers a sixth for
two more years.
(Ngoài ra,học sinh có thể đến một trường đại học dạng thứ sáu hoặc ở lại trường trung học của họ nếu
trường đó cung cấp dạng thứ sáu trong hai năm nữa.)
41.sixth-form college /ˈsɪksθ ˌfɔːm ˈkɒl.ɪdʒ/
(n) Trường dành cho học sinh từ 16 – 19 tuổi và tập trung vào các trình độ A-levels nhằm chuẩn bị cho sinh
viên vào các trường đại học
Alternatively, students can go to a sixth-form college or stay at their secondary school if it offers a sixth for
m for two more years.
(Ngoài ra, học sinh có thể đến một trường đại học dạng thứ sáu hoặc ở lại trường trung học của họ nếu trườ
ng đó cung cấp dạng thứ sáu trong hai năm nữa.)
42.technical /ˈteknɪkl/ (adj) kỹ thuật
That is why vocational education is often referred to as career education or technical education.
(Đó là lý do tại sao giáo dục nghề nghiệp thường được gọi là giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục kỹ thuật.)
43.focus on /ˈfəʊkəs ɒn/ (v.phr) tập trung
Students usually focus on three or four subjects that they are interested in or related to the degree they want
to study at university.
(Sinh viên thường tập trung vào ba hoặc bốn môn học mà họ quan tâm hoặc liên quan đến bằng cấp mà họ
muốn theo học tại trường đại học.)
44.bachelor’s degree /ˌbætʃ.əl.əz dɪˈɡriː/ (n) bằng cử nhân
At university, students study for at least three years in order to get a bachelor's degree.
(Tại trường đại học, sinh viên học ít nhất ba năm để lấy bằng cử nhân.)
45.master’s degree /ˌmɑː.stəz dɪˈɡriː/ (n) bằng thạc sĩ
After the first degree, they can study for one to two years to get a master's degree, and three to five years to
get a doctorate.
(Sau khi cấp bằng thứ nhất, họ có thể học từ 1 đến 2 năm để lấy bằng thạc sĩ và từ 3 đến 5 năm để lấy bằng
tiến sĩ.)
46.doctorate /ˈdɒktərət/(n) bằng tiến sĩ
After the first degree, they can study for one to two years to get a master's degree, and three to five years to
get a doctorate.
(Sau khi cấp bằng thứ nhất, họ có thể học từ 1 đến 2 năm để lấy bằng thạc sĩ và từ 3 đến 5 năm để lấy bằng
tiến sĩ.)
47.go on /gəʊ ɒn/ (v.phr) tiếp tục
Many students still go on to higher education after receiving their vocational qualifications.
(Nhiều sinh viên vẫn tiếp tục học cao hơn sau khi nhận được bằng cấp nghề.)
48.refer /rɪˈfəː(r)/ (v) nhắc đến
That is why vocational education is often referred to as career education or technical education.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
(Đó là lý do tại sao giáo dục nghề nghiệp thường được gọi là giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục kỹ thuật.)
49.fee /fiː/ (n) học phí
How much is the fee for this cooking course? (Học phí cho khóa học nấu ăn này là bao nhiêu?)
50.attend /əˈtend/ (v) tham dự
Did you attend the education fair?(Bạn đã tham dự hội chợ giáo dục phải không? )
B. Grammar
I. PERFECT GERUNDS & PERFECT PARTICIPLE CLAUSES
I. Perfect gerunds (Danh động từ hoàn thành)
Danh động từ hoàn thành (having done) luôn ám chỉ một khoảng thời gian trước khi xảy ra hành động trong
mệnh đề chính. Nó được sử dụng để nhấn mạnh hành động đã được hoàn tất trong quá khứ. Nó có thể được
sử dụng như:
- chủ ngữ của câu.
Ví dụ: Having studied science subjects made it easy for me to choose a university degree.
(Việc học các môn khoa học giúp tôi dễ dàng lựa chọn bằng cấp đại học.)
- tân ngữ sau một số động từ (admit – thừa nhận, deny – phủ nhận, forget – quên, mention – đề cập, regret –
hối tiếc, và remember – nhớ) hoặc sau giới từ.
Ví dụ: My friend didn’t remember having lent me his English textbook.
(Bạn tôi không nhớ đã cho tôi mượn sách tiếng Anh của anh ấy.)
My cousin often talked about having studied for five years at a top university.
(Anh họ tôi thường kể về việc đã học 5 năm tại một trường đại học hàng đầu.)
II. Perfect participle clauses (Mệnh đề phân từ hoàn thành)
Phân từ hoàn thành có hình thức giống với danh động từ hoàn thành (having asked, having studied,…)
Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để:
- miêu tả một hành động xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính.
Ví dụ: Having finished their course, the started looking for jobs.
(Sau khi hoàn thành khóa học của họ, bắt đầu tìm kiếm việc làm.)
- nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính.
Ví dụ: Not having read the book, he can’t give us his opinion.
(Chưa đọc cuốn sách, anh ấy không thể cho chúng tôi ý kiến của mình.)
HANDOUT
I.Choose the best answers to complete the sentences.
1. __________ education is a popular option for school-leavers who don’t go to university.
A. Vocational B. Academic C. Secondary D. Formal
2. After completing their vocational courses, students are offered four-month __________ to learn from
skilled people in the trade.
A. education B. apprenticeships C. courses D. breaks
3. The University of Oxford is one of the best academic __________ in the world.
A. chances B. careers C. institutions D. companies
4. __________ gives students the opportunity to study a subject in depth.
A. Secondary education B. Vocational education C. Special education D. Higher education
5. My brother wasn’t offered the job because he didn’t have the right __________.
A. qualifications B. trades C. apprentices D. skilled people
6. He completed a __________ cooking course at this vocational school before he became a restaurant cook.
A. business B. professional C. formal D. responsible
7. At the education fair, we collected a lot of __________ from different institutions about their training
programmes.
A. answers B. questions C. brochures D. donations
8. Despite their financial difficulties, my parents __________ to pay for my university education.
A. disagreed B. approved C. refused D. managed
II.Complete the following sentences with the words and phrases in the box.
scholarship skill qualification
academic undergraduate professional
1. One of the reasons for Vietnamese students' studying abroad is the quality of the ________ programmes
in higher education.
2. Most of these students are interested in pursuing________ studies for bachelor's degrees.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
3. Some students decide to study in the United States or the United Kingdom to improve their
language________ , which can help them to get a better job.
4. Some universities in the United States offer different________ to international students to help to cover
tuition fees and living costs.
5. The higher education ________ gained at UK universities and colleges are recognized worldwide.
6. Universities must better prepare students for their ________ careers.
III. Complete the text using the correct forms of the words in the box.
formal vocational school school-leave academic
apprentice qualification graduation entrance
Nowadays, there are many educational opportunities available to school-leavers. If they plan to work in a
certain trade, they can go to a (1) __________. These schools will provide training and (2) __________
related to a particular job, such as being a cook, hotel receptionist, or hairdresser. Vocational schools also
work closely with different industries where students can work as (3) __________ even during their study
time. Other (4) __________ may want to continue their (5) __________ education. To do that, they should
have good (6) __________ results or pass the university (7) __________ exam. University students usually
find jobs or do other courses after (8) __________.
IV. Choose the best answers to complete the sentences.
1. My mother remembered __________ visited this place.
A. having B. have C. had D. has
2. __________ talked with my teacher helped me understand the lesson better.
A. Had B. Having C. Have D. Has
3. Nam regretted not having __________ the university entrance exam.
A. taking B. take C. taken D. took
4. My parents were proud of having __________ the best schools in the area for me and my brothers.
A. choose B. choosing C. chose D. chosen
5. __________ studied the brochure carefully, my brother decided to apply for the hotel management course.
A. Having B. Having been C. Have D. Had
6. Having made the wrong decision, he __________ interest in studying the subject.
A. having lost B. lost C. have lost D. having
7. Not __________ read the text, he couldn’t answer the questions.
A. having had B. having been C. having D. have
8. Having __________ carefully for the exam, she could answer all the questions easily.
A. been revised B. had revised C. revise D. revised
V. Rewrite these sentences using perfect participle clauses or perfect gerunds. Add commas where
necessary.
1. My mother didn’t go to university. She regretted it.
→ My mother regretted____________________________________________________
2. My sister finished school. Then she went to a vocational school to train to be a tour guide.
→ Having____________________________________________________
3. My grandfather did not remember that he had lost his reading glasses.
→ My grandfather did not remember______________________________________________________
4. My brother wrote his first travel book after he had returned from Japan.
→ Having______________________________________________________
5. Trang won the first prize in the competition. She is very proud of this.
→Trang is very proud of ______________________________________________________________
6. Nam worked as a mechanic’s apprentice and learnt useful job skills.
→ Having____________________________________________________________
7. Phong achieved excellent grades at school, so he improved his chances of getting into a top university.
→ Having_________________________________________________________________
8. I spent a lot of time talking to her, and I realised she was not telling me the truth.
→ Having__________________________________________________________________
VI. Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them.
(Hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.)
1. Tom: Ms Hoa, __________ an appointment with you next Monday to discuss my essay. Would 9 a.m. be
convenient for you?
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
Ms Hoa: All right, I’ll see you then.
A. I’d like to make B. I’d like to do C. I’d like to call D. I like to book
2. Lan: Ms Van, I would like to meet you to review my exam grades. Will you be available at 2 p.m. today?
Ms Van: I’m sorry, __________ this afternoon.
A. I can’t do it B. I can’t make it C. I don’t want it D. I don’t need it
3. Khoa: Mr Smith, could I meet you on Friday afternoon after 4:30?
Mr Smith: OK, __________ at around five.
A. I’d like to B. may I see you C. I’ll see you D. I can meet
4. Lan: Good afternoon. Is Dr Hoa in her office today?
Receptionist: Sorry, she’s just left for an important meeting. She’ll __________ to see you tomorrow
morning.
A. sound good B. suit you C. be convenient D. be available
5. Laura: Mike, I’d like to arrange a meeting of the history club next week. ____________ for you?
Mike: I think Tuesday after school will suit me.
A. Would Tuesday suit B. What time C. When’s convenient D. Are you free
VII. Rewrite the sentences without changing their meanings.
1. Secondary school students can earn extra pocket money by taking part-time jobs.
→ Taking part-time jobs can help ________________________________________________
2. Teenagers can buy some of the things they need or want with the money they earn.
→ The money teenagers earn can be used to ________________________________________________
3. Teenagers are forced to learn how to manage their time better when they have part-time jobs.
→ Having part-time jobs forces teenagers ________________________________________________
4. Students have to be more efficient at working and studying.
→ Students have to ________________________________________________
5. Students have to make better use of their time.
→ Students have to be _________________________________________________.
6. Teenagers can develop communication skills by interacting with different people.
→ Interaction with different people can help ______________________________________.
7. Students can become aware of cultural differences in the workplace.
→ Students can become familiar ________________________________________________
8. Having a part-time job can help a teenager gain work experience.
→ A teenager can ________________________________________________
VII. Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful
sentences. You may need to change the forms of some nouns and verbs.
1. who/ may become/ take part-time jobs/tired and stressed./Secondary school students/
____________________________________________________________________________.
2. /who work are often/Teens/ very busy/ to rest and study./ and have less time/
____________________________________________________________________________.
3./ who work and study Teenagers/may not / at the same time/get enough sleep./
____________________________________________________________________________.
4. /can cause tiredness and illnesses,/the common cold / such as/or the flu./A lack of sleep /
____________________________________________________________________________.
5. /get nearer, /more stressed/ because of /working teens may feel/the need to study./When exams /
____________________________________________________________________________.
6. /may not be able to/ if they fail to balance /get good grades/ work and study./ Working teens /
____________________________________________________________________________.
7. /should keep in mind/ Working students/ comes first./that studying always//
____________________________________________________________________________.
8./ may force students / Part-time jobs/and drop out of school./to ignore their studies/
____________________________________________________________________________.
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf
Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf

More Related Content

What's hot

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

What's hot (20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 9 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2024-2025 - ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
BỘ CÂU HỎI TRỌNG ĐIỂM - BỨT PHÁ DÀNH ĐIỂM 9+ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ TH...
 
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
 
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
TỔNG ÔN TẬP THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ Â...
 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - HK2 (...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
 

Similar to Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf

GDĐP LOP 6 (ban day mau).pdf
GDĐP LOP 6 (ban day mau).pdfGDĐP LOP 6 (ban day mau).pdf
GDĐP LOP 6 (ban day mau).pdf
hoangdungvms
 
Chương trình thực địa
Chương trình thực địaChương trình thực địa
Chương trình thực địa
Thành Nguyễn
 
Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.doc
Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.docKhóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.doc
Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.doc
mokoboo56
 
GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13
GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13
GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13C??ng Nguy?n
 
Du lich van mieu quoc tu giam ha noi
Du lich van mieu quoc tu giam ha noiDu lich van mieu quoc tu giam ha noi
Du lich van mieu quoc tu giam ha noi
Chau Duong
 
Đề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia
Đề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng GiaĐề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia
Đề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...
Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...
Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...
DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
 
Chuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc Gia
Chuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc GiaChuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc Gia
Chuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc Gia
Nhận Viết Thuê Đề Tài Zalo: 0934.573.149
 
Phép phân tích và tổng hợp
Phép phân tích và tổng hợpPhép phân tích và tổng hợp
Phép phân tích và tổng hợp
Ngoc Ha Pham
 
Luận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAY
Luận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAYLuận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAY
Luận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)
longvanhien
 
Chương trình thực địa
Chương trình thực địaChương trình thực địa
Chương trình thực địa
Thành Nguyễn
 
Đồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.doc
Đồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.docĐồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.doc
Đồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.doc
DV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
 
tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doc
tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doctu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doc
tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doc
ssuserd7fd5f
 
Article ( Mạo từ).pdf
Article ( Mạo từ).pdfArticle ( Mạo từ).pdf
Article ( Mạo từ).pdf
PhanPhiSn
 
Don ca tai tu san pham du lich hap dan o nam bo
Don ca tai tu san pham du lich hap dan o nam boDon ca tai tu san pham du lich hap dan o nam bo
Don ca tai tu san pham du lich hap dan o nam bo
Chau Duong
 

Similar to Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf (20)

GDĐP LOP 6 (ban day mau).pdf
GDĐP LOP 6 (ban day mau).pdfGDĐP LOP 6 (ban day mau).pdf
GDĐP LOP 6 (ban day mau).pdf
 
Chương trình thực địa
Chương trình thực địaChương trình thực địa
Chương trình thực địa
 
Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.doc
Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.docKhóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.doc
Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Tàng Hải Phòng Trong Phát Triển Du Lịch Thành Phố.doc
 
GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13
GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13
GFOC - Tổng hợp dự án nhiệm kì 12 - 13
 
Du lich van mieu quoc tu giam ha noi
Du lich van mieu quoc tu giam ha noiDu lich van mieu quoc tu giam ha noi
Du lich van mieu quoc tu giam ha noi
 
Đề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia
Đề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng GiaĐề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia
Đề tài: Phát huy di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia
 
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
Dgnl dhqg tphcm 2022 de so 6
 
đE Tai Tram
đE Tai TramđE Tai Tram
đE Tai Tram
 
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN TIẾNG ANH - CÁC TRƯỜNG ...
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...
Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...
Luận Văn Tìm Hiểu Tài Nguyên Du Lịch Ở Làng Chài Cửa Vạ - Hiện Trạng Và Giải...
 
Chuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc Gia
Chuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc GiaChuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc Gia
Chuyên Đề Đặc Điểm Di Tích Lịch Sử -Văn Hóa Cấp Quốc Gia
 
Phép phân tích và tổng hợp
Phép phân tích và tổng hợpPhép phân tích và tổng hợp
Phép phân tích và tổng hợp
 
Luận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAY
Luận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAYLuận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAY
Luận văn: Di sản khảo cổ học trong bối cảnh đương đại, HAY
 
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)
Toàn cảnh văn hóa, thể thao và du lịch - Số 1033 (vanhien.vn)
 
Chương trình thực địa
Chương trình thực địaChương trình thực địa
Chương trình thực địa
 
Đồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.doc
Đồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.docĐồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.doc
Đồng dao và trò chơi dân gian trẻ em Ở Huyện khoái châu – hưng yên.doc
 
tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doc
tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doctu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doc
tu-vung-tieng-anh-lop-9-unit-2-clothing.doc
 
Article ( Mạo từ).pdf
Article ( Mạo từ).pdfArticle ( Mạo từ).pdf
Article ( Mạo từ).pdf
 
Don ca tai tu san pham du lich hap dan o nam bo
Don ca tai tu san pham du lich hap dan o nam boDon ca tai tu san pham du lich hap dan o nam bo
Don ca tai tu san pham du lich hap dan o nam bo
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...
98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...
98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÂU HỎI TRONG ĐỀ MINH HỌA THI TỐT NGHIỆP THPT ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 (B...
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM FRIENDS PLUS SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ FI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS LỚP 3 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP Á...
 
98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...
98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...
98 BÀI LUYỆN NGHE TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH DẠNG TRẮC NGHIỆM 4 CÂU TRẢ ...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
 
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
50 ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 9 - NĂM HỌC 2022-2023 (CÓ LINK HÌNH, FILE AUDIO VÀ ĐÁ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 

Recently uploaded

kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
Luận Văn Uy Tín
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
Nguyntrnhnganh
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Man_Ebook
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.pptNgon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
linhlevietdav
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
williamminerva131
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
Luận Văn Uy Tín
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
phamvanchinhlqd
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
LinhChu679649
 
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptxNgon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
linhlevietdav
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Little Daisy
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

Recently uploaded (20)

kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.pptNgon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
 
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptxNgon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
Ngon_ngu_hoc_doi_chieu Các phạm trù cơ bản.pptx
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 

Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn).pdf

 • 1. Đề cương + Test ôn tập Giữa Kì 2 Tiếng anh 11 - Global Success (Theo chuẩn minh họa 2025) (Gói được cập nhật liên tục bởi đội ngũ Dạy Kèm Quy Nhơn) WORD VERSION | 2024 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM Đ Ề C Ư Ơ N G Ô N T Ậ P G I Ữ A K Ì T I Ế N G A N H Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group vectorstock.com/31086119
 • 2. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 1 Unit 6 – PRESERVING OUR HERITAGE (VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION) A. Vocabulary: *Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới! Vocabulary Type IPA Vietnamese meaning 1. Heritage (noun) /ˈherɪtɪdʒ/ Di sản 2. Recommend (verb) /ˌrekəˈmend/ Gợi ý, đề xuất 3. Mixed heritage (noun) /mɪkst ˈherɪtɪdʒ/ Di sản hỗn hợp 4. Landscape (noun) /ˈlændskeɪp/ Phong cảnh 5. Monument (noun) /ˈmɒnjəmənt/ Đài tưởng niệm 6. Ancient (adjective) /ˈeɪnʃənt/ Cổ xưa 7. Original (adjective) /əˈrɪdʒənl/ Nguyên bản 8. Promote (verb) /prəˈmoʊt/ Quảng bá 9. Folk singing (noun) /foʊk ˈsɪŋɪŋ/ Ca hát dân ca 10. Restore (verb) /rɪˈstɔr/ Phục hồi 11. Historical (adjective) /hɪˈstɔrɪkəl/ Thuộc về lịch sử 12. Historic (adjective) /hɪsˈtɔrɪk/ Có ý nghĩa lịch sử 13. Ordinary people (noun) /ˈɔrdəˌneri ˈpipəl/ Người dân thường 14. Floating market (noun) /ˈfloʊtɪŋ ˈmɑrkɪt/ Chợ nổi 15. Souvenir (noun) /ˌsuːvəˈnɪr/ Đồ lưu niệm 16. Appreciate (verb) /əˈpriʃiˌeɪt/ Đánh giá cao 17. Give voice to (idiom) /ɡɪv vɔɪs tuː/ Cho tiếng nói cho 18. Contribute to (verb) /kənˈtrɪbjut tuː/ Đóng góp vào 19. Folk (noun) /foʊk/ Dân gian 20. Tourism (noun) /ˈtʊrɪzəm/ Du lịch 21. World heritage site (noun) /wə:rld ˈherɪtɪdʒ saɪt/ Di sản thế giới 22. Limestone (noun) /ˈlaɪmstoʊn/ Đá vôi 23. Citadel (noun) /ˈsɪtəˌdɛl/ Thành cổ 24. Crowdfunding (noun) /ˈkroʊdˌfʌndɪŋ/ Quyên góp từ cộng đồng 25. Pay a fine (idiom) /peɪ ə faɪn/ Trả tiền phạt 26. Punishment (noun) /ˈpʌnɪʃmənt/ Hình phạt B. Grammar I. TO INFINITIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ TO V) - Mệnh đề To V dùng để + Bài tỏ mục đích của việc gì đó: E.g: Being an environmentalist, she works hard to preserve her local heritages. (Là một nhà bào vệ môi trường, cô ấy làm việc chăm chỉ để bảo tồn những di sản địa phương của cô ấy) + Dùng sau một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second, ...), so sánh nhất (the best, the most,…), next, last, và only. E.g: Emily is always the first person to talk about environmental issues in the conference. (Emily luôn là người đầu tiên nói về những vấn đề môi trường ở cuộc hội nghị) - Một số động từ theo sau là To V: afford (đủ khả năng ) learn ( học) agree (đồng ý ) manage (sắp xếp ) appear ( xuất hiện ) mean (ý định ) arrange ( sắp xếp ) need ( cần ) ask ( hỏi ,yêu cầu ) offer (đề nghị ) beg ( nài nỉ , van xin ) plan ( lên kế hoạch ) care ( chăm sóc ) prepare ( chuẩn bị ) claim (đòi hỏi, yêu cầu ) pretend ( giả vờ ) consent ( bằng lòng) promise ( hứa ) decide ( quyết định ) refuse ( từ chối ) demand ( yêu cầu ) seem ( dường như ) deserve ( xứng đáng ) struggle (đấu tranh)
 • 3. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 2 expect ( mong đợi ) swear ( xin thề ) fail ( thất bại ) threaten (đe doạ ) happen (tình cờ) volunteer ( tình nguyện ) hesitate (do dự ) wait (đợi ) hope (hi vọng ) want ( muốn ) intend ( dự định) wish (mong) instruct ( hướng dẫn,thông báo) would like ( muốn ) HANDOUT I. Complete the following sentences with the words and phrases in the box. cultural heritage mixed heritage sites folk culture a landscape natural heritage the performing arts monuments crowdfunding 1. __________ contain elements of both natural and cultural importance. 2. __________ refers to a culture traditionally practised by small, rural groups living away from other groups. 3. __________ is a method of raising money for something by asking many people to give small amounts, usually on the Internet. 4. __________ is a large area of land, often in the country, which is beautiful to look at. 5. __________ includes objects, sites, traditions, or practices that have been passed down from past generations and represent the history and identity of a country or society. 6. ___________ refers to features of biodiversity, protected natural areas of great beauty, natural habitats of endangered species of animals and plants, and ecosystems. 7. ___________ are arts such as music, dance, and drama, which are performed for an audience. 8. ___________ are statues, buildings, or other large structures built to remind people of famous people or important events. II. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. 1. A large number of historical/historic objects were found in the cave. 2. All the buildings are well preserved/well promoted as they are kept in their original state. 3. The old paintings have all been carefully restored/appreciated. 4. The best way to preserve our cultural/natural heritage is to keep it alive. 5. We used social media to propose/promote the festival to a wider audience. 6. The temple was badly damaged/restored in the earthquake. 7. The exhibition will help students appreciate/hold local culture. 8. Taking a boat trip is a good way to enjoy the beautiful landscape/history of the area. III. There is a mistake in each sentence. Find the mistake and correct it. 1. Thanks to donations, local authorities have enough money to keep the old buildings in their origin state. A B C D 2. The site is famous for its ancient temples and history monuments. A B C D 3. The authorities hope harsher punish will stop people from damaging cultural sites. A B C D 4. Preserving heritage has recently become a trend topic on social media. A B C D 5. A lot of money was raised online to restoration the old city centre. A B C D 6. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as the first mix World Heritage Site in 2014. A B C D 7. Many countries have successfully promotion their cultural heritage through tourism. A B C D 8. The singing compete has attracted a lot of talented young people. A B C D IV. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1. Using social media is a good way (introduce) ________ local heritage to the world. 2. Ha Long Bay is the only heritage site in Viet Nam (recognize) ________ twice by UNESCO. 3. The last continent (discover) ________ was Antarctica in the early 1800s.
 • 4. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 3 4. My mother is the oldest member (join) ________ the folk dance club. 5. They hired a team of experts (restore) ________ the wall paintings inside the pagoda. 6. The best way (enjoy) ________ folk music is to watch live performances. 7. My brother participated in the competition (test) ________ his ideas about promoting heritage. 8. Norwegian explorer, Roald Amundsen was the first person (reach) ________ the South Pole. V. Give the correct answers to complete the following sentences. 1. Son Doong Cave is the largest cave (discover) __________ in Phong Nha-Ke Bang National Park. 2. The first thing (notice)_________ when you enter the city is the big, wooden church. 3. The travel agency offers a lot of destinations for tourists (choose)__________ from. 4. The first city (host)__________ the Summer Olympics twice was Paris, France. 5. What are the most interesting things for a tourist (see)__________ and do in your city? 6. Located on a bridge over the Thu Bon River, Cau Pagoda is one of the most interesting places (visit)__________ in Hoi An. 7. One of the first sites that (add)__________ to UNESCO’s World Heritage List was Yellowstone National Park in the United States. 8. At 16, Mary left school (take care)__________ of her younger brothers. VI. Rewrite the sentences replacing the underlined relative clauses with to-infinitive clauses. 1. My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden that they could enjoy. ⟶ My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden ________________. 2. He loves parties. He is always the first person who comes and the last one who leaves. ⟶ He loves parties. He is always the first _____________ and the last ________________. The last person who leaves the room must turn off the lights. ⟶ The last person __________________________________________________ 4. Mai was the last student in my class who joined the trip to the Imperial Citadel this weekend. ⟶ Mai was the last student in my class _____________________________________. 5. The first job applicant that we will interview today doesn’t have any experience. ⟶ The first job applicant __________________________________________________ 6. I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper that I could wrap it with. ⟶ I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper ___________________. 7. The most interesting thing that you can do in Ha Long is to go on a boat tour around the islands. ⟶ The most interesting thing ___________________________________________________ 8. There are many ways that you can enjoy don ca tai tu in Mekong River Delta. ⟶ There are many ways __________________________________________. VII. Combine the sentences using to-infinitive clauses. 1. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as a mixed World Heritage Site. It is the only mixed heritage site in Southeast Asia. ⟶ Trang An Scenic Landscape Complex ______________________________________. 2. Minh left the show very early. He was the first person who did so. ⟶ Minh ______________________________________. 3. We went to Hoi An last month. We wanted to visit the ancient buildings there. ⟶ We ______________________________________. 4. Anna joined the school trip. She was the last person who did so. ⟶ Anna ______________________________________. 5. We went to the Mekong River Delta. We wanted to watch live performances of don ca tai tu there. ⟶ We ______________________________________. 6. My parents went to Ha Long Bay. They wanted to take a three-day cruise there. ⟶ My parents ______________________________________. 7. The local authority opened a visitor centre near the heritage site. They wanted to give tourists more information about the site. ⟶ The local authority ______________________________________. 8. Mrs Hoa joined the walking holiday. She was the oldest person who did so. ⟶ Mrs Hoa ______________________________________. VIII. Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful sentences. Change the verb forms if necessary. 1. / has organized / to attract /some activities/ traditional music lovers./The local authority/
 • 5. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 4 ____________________________________________________________________________. 2. / was/ the first site in Quang Nam/ the World Heritage List. / to be added to/My Son Sanctuary/ ____________________________________________________________________________. 3. / to do /The most interesting /is kayaking./ activity on the island/ ____________________________________________________________________________. 4. /are performed/of folk art / at important festivals./ Different forms/ ____________________________________________________________________________. 5./we went to/ to take part in/Last week, / the Hung King Festival./ Phu Tho/ ____________________________________________________________________________. 6. / to raise money/ for heritage projects./is a good way/Crowdfunding / ____________________________________________________________________________. 7./ are badly/ Many heritage sites/ by mass tourism./ affected/ ____________________________________________________________________________. 8. /The old town is not only /its unique architecture,/ but also for its fine cuisine./famous for/ ____________________________________________________________________________.
 • 6. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Unit 6 – PRESERVING OUR HERITAGE (VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION) A. Vocabulary: *Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới! Vocabulary Type IPA Vietnamese meaning 1. Heritage (noun) /ˈherɪtɪdʒ/ Di sản 2. Recommend + Ving (verb) /ˌrekəˈmend/ Gợi ý, đề xuất 3. Mixed heritage (noun) /mɪkst ˈherɪtɪdʒ/ Di sản hỗn hợp 4. Landscape (noun) /ˈlændskeɪp/ Phong cảnh 5. Monument (noun) /ˈmɒnjəmənt/ Đài tưởng niệm,di tích 6. Ancient (adjective) /ˈeɪnʃənt/ Cổ xưa 7. Original (adjective) /əˈrɪdʒənl/ Nguyên bản 8. Promote (verb) /prəˈməʊt/ Quảng bá,thúc đẩy,thăng tiến 9. Folk singing (noun) /fəʊk ˈsɪŋɪŋ/ Ca hát dân ca 10. Restore (verb) /rɪˈstɔ:/ Khôi phục 11. Historical (adjective) /hɪˈstɔrɪkəl/ Thuộc về lịch sử 12. Historic (adjective) /hɪsˈtɔrɪk/ Có ý nghĩa lịch sử 13. Ordinary people (noun) /ˈɔ:dəˌneri ˈpipəl/ Người dân thường 14. Floating market (noun) /ˈfləʊtɪŋ ˈmɑ:kɪt/ Chợ nổi 15. Souvenir (noun) /ˌsuːvəˈnɪr/ Đồ lưu niệm 16. Appreciate (verb) /əˈpriʃiˌeɪt/ Đánh giá cao 17. Give voice to (idiom) /ɡɪv vɔɪs tuː/ Lên tiếng nói cho 18. Contribute to (verb) /kənˈtrɪbjut tuː/ Đóng góp vào 19. Folk (noun) /fəʊk/ Dân gian 20. Tourism (noun) /ˈtʊrɪzəm/ Du lịch 21. World heritage site (noun) /wə:rld ˈherɪtɪdʒ saɪt/ Di sản thế giới 22. Limestone (noun) /ˈlaɪmstəʊn/ Đá vôi 23. Citadel (noun) /ˈsɪtəˌdəl/ Thành cổ 24. Crowdfunding (noun) /ˈkroʊdˌfʌndɪŋ/ Quyên góp từ cộng đồng 25. Pay a fine (idiom) /peɪ ə faɪn/ Trả tiền phạt 26. Punishment (noun) /ˈpʌnɪʃmənt/ Hình phạt B. Grammar I. TO INFINITIVE CLAUSE (MỆNH ĐỀ TO V) - Mệnh đề To V dùng để + Bày tỏ mục đích của việc gì đó: E.g: Being an environmentalist, she works hard to preserve her local heritages. (Là một nhà bào vệ môi trường, cô ấy làm việc chăm chỉ để bảo tồn những di sản địa phương của cô ấy) +Dùng sau một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second, ...), so sánh nhất (the best, the most,…), next, last, và only. E.g: Emily is always the first person to talk about environmental issues in the conference. (Emily luôn là người đầu tiên nói về những vấn đề môi trường ở cuộc hội nghị) - Một số động từ theo sau là To V: afford (đủ khả năng ) learn ( học) agree (đồng ý ) manage (sắp xếp ) appear ( xuất hiện ) mean (ý định ) arrange ( sắp xếp ) need ( cần ) ask ( hỏi ,yêu cầu ) offer (đề nghị ) beg ( nài nỉ , van xin ) plan ( lên kế hoạch ) care ( chăm sóc ) prepare ( chuẩn bị ) claim (đòi hỏi, yêu cầu ) pretend ( giả vờ ) consent ( bằng lòng) promise ( hứa ) decide ( quyết định ) refuse ( từ chối ) demand ( yêu cầu ) seem ( dường như ) deserve ( xứng đáng ) struggle (đấu tranh)
 • 7. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L expect ( mong đợi ) swear ( xin thề ) fail ( thất bại ) threaten (đe doạ ) happen (tình cờ) volunteer ( tình nguyện ) hesitate (do dự ) wait (đợi ) hope (hi vọng ) want ( muốn ) intend ( dự định) wish (mong) instruct ( hướng dẫn,thông báo) would like ( muốn ) HANDOUT I. Complete the following sentences with the words and phrases in the box. cultural heritage mixed heritage sites folk culture a landscape natural heritage the performing arts monuments crowdfunding Phương pháp giải: - cultural heritage: di sản văn hóa - mixed heritage sites: di sản hỗn hợp - folk culture: văn hóa dân gian - a landscape: một phong cảnh, cảnh quan - natural heritage: di sản thiên nhiên - the performing arts: nghệ thuật biểu diễn - monuments: lăng mộ - crowdfunding: việc quyên góp từ cộng đồng 1. __________ contain elements of both natural and cultural importance. Mixed heritage sites Các khu di sản hỗn hợp bao gồm các yếu tố có tầm quan trọng cả về tự nhiên và văn hóa. 2. __________ refers to a culture traditionally practised by small, rural groups living away from other groups. Folk culture (Văn hóa dân gian đề cập đến một nền văn hóa truyền thống được thực hành bởi các nhóm nhỏ vùng nông thôn sống cách xa các nhóm khác.) 3. __________ is a method of raising money for something by asking many people to give small amounts, usually on the Internet. Crowdfunding (Huy động vốn từ cộng đồng là một cách quyên góp tiền cho một thứ gì đó bằng cách yêu cầu nhiều người đóng góp số tiền nhỏ, thường là trên mạng.) 4. __________ is a large area of land, often in the country, which is beautiful to look at. A landscape (Phong cảnh là một vùng đất rộng lớn, thường ở trong nước, rất đẹp.) 5. __________ includes objects, sites, traditions, or practices that have been passed down from past generations and represent the history and identity of a country or society. Cultural heritage (Di sản văn hóa bao gồm các đồ vật, địa điểm, truyền thống hoặc tập quán được truyền lại từ các thế hệ trước và đại diện cho lịch sử và bản sắc của một quốc gia hoặc xã hội.) 6. ___________ refers to features of biodiversity, protected natural areas of great beauty, natural habitats of endangered species of animals and plants, and ecosystems. Natural heritage (Di sản thiên nhiên là các đặc điểm về đa dạng sinh học, các khu bảo tồn thiên nhiên có vẻ đẹp tuyệt vời, môi trường sống tự nhiên của các loài động vật 7. ___________ are arts such as music, dance, and drama, which are performed for an audience. The performing arts (Nghệ thuật biểu diễn là các loại hình nghệ thuật như ca, múa, kịch được biểu diễn phục vụ khán giả.) 8. ___________ are statues, buildings, or other large structures built to remind people of famous people or important events.
 • 8. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Monuments (Tượng đài là những bức tượng, tòa nhà hoặc các cấu trúc lớn khác được xây dựng để nhắc nhở mọi người về những người nổi tiếng hoặc các sự kiện quan trọng.) II. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. 1. A large number of historical/historic objects were found in the cave. (Một số lượng lớn các hiện vật lịch sử đã được tìm thấy trong hang động.) 2. All the buildings are well preserved/well promoted as they are kept in their original state. (Tất cả các tòa nhà đều được bảo quản tốt vì chúng được giữ nguyên trạng.) 3. The old paintings have all been carefully restored/appreciated. (Những bức tranh cũ đều đã được phục hồi cẩn thận.) 4. The best way to preserve our cultural/natural heritage is to keep it alive. (Cách tốt nhất để bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta là giữ cho nó tồn tại.) 5. We used social media to propose/promote the festival to a wider audience. (Chúng tôi đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá lễ hội tới nhiều đối tượng hơn.) 6. The temple was badly damaged/restored in the earthquake. (Đền thờ bị hư hại nặng nề trong trận động đất.) 7. The exhibition will help students appreciate/hold local culture. (Triển lãm sẽ giúp học sinh đánh giá cao văn hóa địa phương.) 8. Taking a boat trip is a good way to enjoy the beautiful landscape/history of the area. (Đi thuyền là một cách hay để thưởng thức cảnh đẹp của khu vực.) III. There is a mistake in each sentence. Find the mistake and correct it. 1. Thanks to donations, local authorities have enough money to keep the old buildings in their origin state. A B C D Trước danh từ “state” cần một tính từ để tạo thành cụm “original state: trạng thái ban đầu, nguyên trạng” => origin⟶ original. Original state : trạng thái ban đầu (Nhờ quyên góp, chính quyền địa phương có đủ tiền để giữ các tòa nhà cũ ở trạng thái ban đầu.) 2. The site is famous for its ancient temples and history monuments. A B C D Trước danh từ “monuments” cần một tính từ để tạo thành cụm “historic monuments: di tích lịch sử” => history⟶ historic. (Địa điểm này nổi tiếng với những ngôi đền cổ và di tích lịch sử.) 3. The authorities hope harsher punish will stop people from damaging cultural sites. A B C D HASH (ADJ): KHẮC NGHIỆT,NGHIÊM KHẮC UK /hɑːʃ/ US /hɑːrʃ/ Stop sb from ving/st : ngăn chặn ai đó làm gì Sau tính từ “harsher” ta cần một danh từ tạo thành cụm “harsher punishment: hình phạt khắc nghiệt” => punish(v): phạt⟶ punishment(n): sự trừng phạt. (Các nhà chức trách hy vọng hình phạt khắc nghiệt hơn sẽ ngăn chặn người dân phá hoại các di tích văn hóa.) 4. Preserving heritage has recently become a trend topic on social media. A B C D Trước danh từ “topic” cần một tính từ để tạo thành cụm “trending topic: chủ đề thịnh hành” => trend⟶ trending. (Bảo tồn di sản gần đây đã trở thành một chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội.) 5. A lot of money was raised online to restoration the old city centre. A B C D Từ “to” trong câu nhằm chỉ mục đích nên sau nó cần một động từ nguyên thể => restoration(n): sự khôi phục⟶ restore (v): khôi phục. (Rất nhiều tiền đã được quyên góp trực tuyến để khôi phục lại trung tâm thành phố cũ.) 6. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as the first mix World Heritage Site in 2014. A B C D Trước cụm danh từ “World Heritage Site” ta cần một tính từ => mix⟶ mixed.
 • 9. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L (Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An được công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp lần thứ nhất vào năm 2014.) 7. Many countries have successfully promotion their cultural heritage through tourism. A B C D Câu ở thì hiện tại hoàn thành nên sau “have + adv” cần một động từ phân từ hai => promotion⟶ promoted. (Nhiều quốc gia đã quảng bá thành công di sản văn hóa của họ thông qua du lịch.) 8. The singing compete has attracted a lot of talented young people. A B C D Sau “singing” là tính từ chỉ mục đích ta cần một danh từ để tạo thành cụm “singing competition: cuộc thi ca hát” => compete⟶ competition. (Cuộc thi hát đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tài năng.) IV. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Phương pháp giải: Mệnh đề to-infinitive có thể được dùng: - diễn tả mục đích. - Dùng sau một danh từ hoặc cụm danh từ có chứa số thứ tự (the first, the second, ...), so sánh nhất (the best, the most,…), next, last, và only. 1. Using social media is a good way (introduce) ________ local heritage to the world. Câu diễn tả mục đích => to introduce. (Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội là một cách hay để giới thiệu di sản địa phương với thế giới.) 2. Ha Long Bay is the only heritage site in Viet Nam (recognize) ________ twice by UNESCO. the only + Noun + to V => to be recognised. Ha Long Bay is the only heritage site in Viet Nam to be recognised twice by UNESCO. (Vịnh Hạ Long là di sản duy nhất của Việt Nam được UNESCO hai lần công nhận.) 3. The last continent (discover) ________ was Antarctica in the early 1800s. The last + Noun + to V => to be discovered. (Lục địa cuối cùng được phát hiện là Nam Cực vào đầu những năm 1800.) 4. My mother is the oldest member (join) ________ the folk dance club. the oldest + Noun + to V => to join. (Mẹ tôi là thành viên lớn tuổi nhất tham gia câu lạc bộ dân vũ.) 5. They hired a team of experts (restore) ________ the wall paintings inside the pagoda. Câu diễn tả mục đích => to restore. (Họ đã thuê một nhóm chuyên gia để khôi phục lại những bức tranh tường bên trong chùa.) 6. The best way (enjoy) ________ folk music is to watch live performances. The best + Noun + to V => to enjoy. The best way to enjoy folk music is to watch live performances. (Cách tốt nhất để thưởng thức âm nhạc dân gian là xem các buổi biểu diễn trực tiếp.) 7. My brother participated in the competition (test) ________ his ideas about promoting heritage. Câu diễn tả mục đích => to test. (Anh trai tôi tham gia cuộc thi để thử nghiệm ý tưởng của mình về việc quảng bá di sản.) 8. Norwegian explorer, Roald Amundsen was the first person (reach) ________ the South Pole. the first + Noun + to V => to reach. (Nhà thám hiểm người Na Uy, Roald Amundsen là người đầu tiên đến Nam Cực.) V. Give the correct answers to complete the following sentences. 1. Son Doong Cave is the largest cave (discover) __________ in Phong Nha-Ke Bang National Park. to be discovered (the largest + noun + to V) (Hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất được phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.) 2. The first thing (notice)_________ when you enter the city is the big, wooden church. to notice (the first + noun + to V) (Điều đầu tiên nhận thấy khi bạn bước vào thành phố là nhà thờ lớn bằng gỗ.) 3. The travel agency offers a lot of destinations for tourists (choose)__________ from. The travel agency offers a lot of destinations for tourists to choose from. (Các công ty du lịch cung cấp rất nhiều điểm đến cho khách du lịch lựa chọn.) 4. The first city (host)__________ the Summer Olympics twice was Paris, France.
 • 10. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L to host (the first + noun + to V) (Thành phố đầu tiên đăng cai Thế vận hội Mùa hè hai lần là Paris, Pháp.) 5. What are the most interesting things for a tourist (see)__________ and do in your city? to see (Câu chỉ mục đích nên cần to-infinitive (for sb to do sth) => chọn “to see and do”.) What are the most interesting things for a tourist to see and do in your city? (Những điều thú vị nhất cho khách du lịch để xem và làm trong thành phố của bạn là gì?) 6. Located on a bridge over the Thu Bon River, Cau Pagoda is one of the most interesting places (visit)__________ in Hoi An. to visit (the most + adj + noun + to V) (Nằm trên cây cầu bắc qua sông Thu Bồn, chùa Cầu là một trong những địa điểm tham quan thú vị nhất ở Hội An.) 7. One of the first sites that (add)__________ to UNESCO’s World Heritage List was Yellowstone National Park in the United States. was added (“that” là đại từ quan hệ thay thế cho chủ ngữ “One of the first sites” nên sau “that” cần động từ dạng bị động => chọn “was added”.) (Một trong những địa điểm đầu tiên được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO là Công viên Quốc gia Yellowstone ở Hoa Kỳ.) 8. At 16, Mary left school (take care)__________ of her younger brothers. to take care (Câu chỉ mục đích nên cần dùng mệnh đề to-infinitive => chọn “to take care”.) (Năm 16 tuổi, Mary nghỉ học để chăm sóc các em trai.) VI. Rewrite the sentences replacing the underlined relative clauses with to-infinitive clauses. 1. My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden that they could enjoy. ⟶ My parents don’t like living in a flat. They wish they had a garden ________________. My parents don't like living in a flat. They wish they had a garden to enjoy. (Cha mẹ tôi không thích sống trong một căn hộ. Họ ước họ có một khu vườn để tận hưởng.) 2. He loves parties. He is always the first person who comes and the last one who leaves. ⟶ He loves parties. He is always the first _____________ and the last ________________. He loves parties. He is always the first person to come and the last one to leave. (Anh ấy thích tiệc tùng. Anh ấy luôn là người đầu tiên đến và là người cuối cùng rời đi.) 3.The last person who leaves the room must turn off the lights. ⟶ The last person __________________________________________________ The last person to leave the room must turn off the lights. (Người cuối cùng ra khỏi phòng phải tắt đèn.) 4. Mai was the last student in my class who joined the trip to the Imperial Citadel this weekend. ⟶ Mai was the last student in my class _____________________________________. Mai was the last student in my class to join the trip to the Imperial Citadel this weekend. (Mai là học sinh cuối cùng trong lớp tôi tham gia chuyến đi đến Hoàng Thành vào cuối tuần này.) 5. The first job applicant that we will interview today doesn’t have any experience. ⟶ The first job applicant __________________________________________________ The first job applicant to be interviewed today doesn't have any experience. (Người xin việc đầu tiên được phỏng vấn ngày hôm nay không có bất kỳ kinh nghiệm nào.) 6. I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper that I could wrap it with. ⟶ I’ve got a nice present for my mum, but I haven’t got any paper ___________________. I've got a nice present for my mum, but I haven't got any paper to wrap it with. (Tôi có một món quà tuyệt vời cho mẹ của mình, nhưng tôi không có giấy để bọc nó.) 7. The most interesting thing that you can do in Ha Long is to go on a boat tour around the islands. ⟶ The most interesting thing ___________________________________________________ The most interesting thing to do in Ha Long is to go on a boat tour around the islands. (Điều thú vị nhất ở Hạ Long là đi thuyền tham quan quanh các đảo.) 8. There are many ways that you can enjoy don ca tai tu in Mekong River Delta. ⟶ There are many ways __________________________________________. There are many ways to enjoy don ca tai tu in Mekong River Delta. (Có nhiều cách thưởng thức đờn ca tài tử ở Đồng bằng sông Cửu Long.) VII. Combine the sentences using to-infinitive clauses.
 • 11. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 1. Trang An Scenic Landscape Complex was recognized as a mixed World Heritage Site. It is the only mixed heritage site in Southeast Asia. ⟶ Trang An Scenic Landscape Complex ______________________________________. Trang An Scenic Landscape Complex is the only mixed heritage site in Southeast Asia to be recognized as a mixed World Heritage Site. (Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An là di sản duy nhất ở Đông Nam Á được công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp.) 2. Minh left the show very early. He was the first person who did so. LEAVE LEFT LEFT ⟶ Minh ______________________________________. Minh was the first person to leave the show very early. (Minh là người đầu tiên rời buổi biểu diễn từ rất sớm.) 3. We went to Hoi An last month. We wanted to visit the ancient buildings there. ⟶ We ______________________________________. We went to Hoi An last month to visit the ancient buildings. (Chúng tôi đã đến Hội An vào tháng trước để thăm những tòa nhà cổ kính.) 4. Anna joined the school trip. She was the last person who did so. ⟶ Anna ______________________________________. Anna was the last person to join the school trip. (Anna là người cuối cùng tham gia chuyến dã ngoại của trường.) 5. We went to the Mekong River Delta. We wanted to watch live performances of don ca tai tu there. ⟶ We ______________________________________. We went to the Mekong River Delta to watch live performances of don ca tai tu. (Chúng tôi đã đến đồng bằng sông Cửu Long để xem biểu diễn trực tiếp của đờn ca tài tử.) 6. My parents went to Ha Long Bay. They wanted to take a three-day cruise there. ⟶ My parents ______________________________________. My parents went to Ha Long Bay to take a three-day cruise. (Bố mẹ tôi đi du thuyền ba ngày ở Vịnh Hạ Long.) 7. The local authority opened a visitor centre near the heritage site. They wanted to give tourists more information about the site. ⟶ The local authority ______________________________________. The local authority opened a visitor centre near the heritage site to give tourists more Information about the site. (Chính quyền địa phương đã mở một trung tâm du khách gần khu di sản để cung cấp cho khách du lịch thêm thông tin về khu di sản.) 8. Mrs Hoa joined the walking holiday. She was the oldest person who did so. ⟶ Mrs Hoa ______________________________________. Mrs Hoa was the oldest person to join the walking holiday. (Bà Hoa là người lớn tuổi nhất tham gia ngày hội đi bộ.) VIII. Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful sentences. Change the verb forms if necessary. 1. / has organized / to attract /some activities/ traditional music lovers./The local authority/ ____________________________________________________________________________. The local authority has organized some activities to attract traditional music lovers. (Chính quyền địa phương đã tổ chức/tổ chức nhiều/một số hoạt động để thu hút những người yêu âm nhạc truyền thống.) 2. / was/ the first site in Quang Nam/ the World Heritage List. / to be added to/My Son Sanctuary/ ____________________________________________________________________________. My Son Sanctuary was the first site in Quang Nam to be added to the World Heritage List. (Thánh địa Mỹ Sơn là địa điểm đầu tiên của Quảng Nam được bổ sung vào Danh mục Di sản Thế giới.) 3. / to do /The most interesting /is kayaking./ activity/ on the island/ ____________________________________________________________________________. The most interesting activity to do on the island is kayaking. (Hoạt động thú vị nhất để làm trên đảo là (đi) chèo thuyền kayak.) 4. /are performed/of folk art / at important festivals./ Different forms/ ____________________________________________________________________________.
 • 12. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Different forms of folk art are performed at important festivals. (Các loại hình nghệ thuật dân gian được trình diễn tại các lễ hội quan trọng.) 5./we went to/ to take part in/Last week, / the Hung King Festival./ Phu Tho/ ____________________________________________________________________________. Last week,we went to Phu Tho to take part in the Hung King Festival. (Tuần trước, chúng tôi đã đến Phú Thọ để tham dự Lễ hội Hùng Vương.) 6. / to raise money/ for heritage projects./is a good way/Crowdfunding / ____________________________________________________________________________. Crowdfunding is a good way to raise money for heritage projects. (Quyên góp từ cộng đồng là một cách tốt để gây quỹ cho các dự án di sản.) 7./ are badly/ Many heritage sites/ by mass tourism./ affected/ ____________________________________________________________________________. Many heritage sites are badly affected by mass tourism. (Nhiều di sản bị ảnh hưởng nặng nề bởi du lịch hàng loạt.) 8. /The old town is not only /its unique architecture,/ but also for its fine cuisine./famous for/ ____________________________________________________________________________. The old town is not only famous for its unique architecture, but also for its fine cuisine. (Phố cổ không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo mà còn có nền ẩm thực hảo hạng.)
 • 13. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L PRACTICE TEST UNIT 6:PRESERVING OUR HERITAGE Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. patient Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 5: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different communities. A. onto B. about C. into D. for Question 6: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________. A. citadel B. complex C. monument D. temple Question 7: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other provinces. A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged Question 8: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese heritage. A. heritage B. landscape C. limestone D. complex Question 9: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market. A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited Question 10: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry. A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art Question 11: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next generation. A. blood B. silk C. torch D. light Question 12: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of Vietnamese heritage. A. in B. on C. at D. out Question 13: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage. A. cultural B. natural C. mixed D. complex Question 14: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations. A. have B. make C. present D. lead to Question 15: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects. A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State Question 16: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________. A. cost B. money C. finance D. fine Read the following text and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 10 to 15. Quan ho singing Current situation • First appeared (17) _______ Bac Ninh Province • Recognized as (18) _______ UNESCO’s World Cultural Heritage in 2009 • Facing challenges such as lack of interest in traditional culture, fewer performance opportunities, and competition from other styles of music Preservation Song collections • Many quan ho songs were recorded. • The best songs were published. Training • Quan ho singing clubs were set up for sharing knowledge of the art form. • Older singers provide training sessions. • Young people learn the melodies by singing along with experienced performers. Promotion
 • 14. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L • A quan ho singing (19) _______ is held annually. • Winners are invited to sing at various cultural exchanges. Question 17: A. in B. on C. at D. for Question 18: A. a B. an C. the D. Ø (no article) Question 19: A. competitive B. competition C. compete D.competitor ANNOUNCEMENT OF SCHOOL YEAR-END PARTY The School Youth Union would like to announce: • All students (20) _______ to be present at 19:00 on May 29. • Each class is to prepare a performance for the Talent Show. Each performance should not exceed 5 minutes. • Each class is to (21) _______ one student to take part in the "King and Queen of the Night" event. (22) _______ you have any questions, please contact your class monitor. Question 20: A. requiring B. requires C. have required D. are required Question 21: A. nominate B. dominate C. activate D. illustrate Question 22: A. Had B. Were C. Do D. Should Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/letter in each of the following questions. Question 23: a. Also, volunteering helps students connect with the community, making them aware of the needs around them. b. Additionally, students develop such important skills as teamwork and communication ones while they volunteer. c. Firstly, students who do voluntary work gain valuable real-world experience which can help in their future careers. d. Finally, doing volunteer work can be a rewarding experience, as students feel good about helping others. e. High school students benefit from doing voluntary work in many ways. A. e-c-a-b-d B. e-a-c-b-d C. c-a-b-d-e D. c-e-a-b-d Question 24: a. Besides, doing chores together can actually be fun and it makes the work go faster. b. Dear Mike, I hope you are well! I've been thinking about why it's important for children to help with housework. c. It's a good way for families to spend time together and learn new skills. d. Firstly, it teaches us responsibility and how to take care of our own things. e. Also, when we help our parents, it shows them respect and gratitude for all they do for us. f. Best wishes. A. b-c-a-e-d-f B. b-d-e-a-c-f C. b-a-d-e-c-f D. b-e-d-a-c-f Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks . Music brings many benefits to our lives, especially when we learn something new. Firstly, it makes learning more enjoyable. When we listen to music while studying, it can help us feel relaxed and happy. (25) _______. For example, if you are learning a new language, listening to songs in that language can help you understand and remember words better. Secondly, music helps us focus. (26) _______, our mind becomes less distracted. We can concentrate better on our tasks, whether it's reading, writing, or solving problems. This is because music has a special way of grabbing our attention and (27) _______. Finally, music connects us with other cultures. Through music, we can learn about the traditions, feelings, and (28) _______. It's like traveling to new places without leaving (29) _______. We can hear different instruments, rhythms, and voices that tell us about the rich diversity of our world. In summary, music is not just about entertainment. It helps us learn better, stay focused, and (30) _______. It's a powerful tool that can make our learning journey more exciting and rewarding. Question 25: A. This makes it easier to remember what we learn B. Which makes it easier to remember what we learn C. Making it easier to remember what we learn D. It makes it easier to remember what do we learn
 • 15. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Question 26: A. When we listen to calm music B.Listen to calm music C. To listen to calm music D.Having listened to calm music Question 27: A. keeping us engaged B. keeping engaging us C. to keep us engaged D. to keep engaging us Question 28: A. from different parts of the world stories of people B. stories from different parts of the world of people C. people from different parts of the world stories D. stories of people from different parts of the world Question 29: A. their home B. this home C. our home D. its home Question 30: A. other cultures are connected B. connect with other cultures C. we are connected with other cultures D. to connect with other cultures Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive experience. While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation of sand brought in by the river. Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds to the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting either early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable during these times. It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the adjacent area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage and cultural significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the temple's guidelines. Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture. https://www.tripadvisor.com Question 31: What is the best title for the passage? A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda. C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting Question 32: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda? A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m Question 33: The word " appreciate" in the 3rd paragraph is closet in meaning to _________. A. value B. thank C. understand D. study Question 34: The word "Its" in the 4th paragraph refers to _________. A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s Question 35: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned: A. There are many incense rings in Ong Pagoda. B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay. C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot. D. There are some regulations in Ong Pagoda.
 • 16. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual activity and (36)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events such as festivals, death anniversary rituals and festive occasions, “Đờn ca tài tử” is thus intimately connected with (37)____________ cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts. The performers express their feelings by improvising, ornamenting (38)____________varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different instruments,(39)_______ include the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute, percussion, monochord and bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two classical songs. The (40)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from master instrumentalists and singers to students. Musicians need to study for at least three years to learn the basic instrumental techniques and master the musical modes to express different moods and emotions. Vocal students study the traditional songs and learn to improvise subtly, using different ornamentation techniques. https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/ Question 36: A. natural B. cultural C. historic D. historical Question 37: A. the others B. others C. other D. another Question 38: A. but B. or C. yet D. and Question 39: A. which B. who C. when D. where Question 40: A. performing B. playing C. getting D. taking
 • 17. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L KEY PRACTICE TEST UNIT 6:PRESERVING OUR HERITAGE Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from that of the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. ancient B. local C. create D. landscape A. /ˈeɪnʃənt/ B. /ˈləʊkəl/ C. /kriˈeɪt/ D. /ˈlændskeɪp/ Question 2: A. heritage B. festival C. citadel D. patient A. /ˈherɪtɪdʒ/ B. /ˈfestɪvəl/ C. /ˈsɪtədəl/ /ˈpeɪʃənt/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Question 3: A. complex B. festive C. preserve D. temple A. /ˈkɒmpleks/ B. /ˈfestɪv/ C. /prɪˈzəːrv/ D. /ˈtempəl/ Question 4: A. performance B. heritage C. monument D. crowdfunding A. /pəˈfɔːrməns/ B. /ˈherɪtɪdʒ/ C. /ˈmɒnjʊmənt/ D. /ˈkrəʊdfʌndɪŋ/ Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 5: Schools organize cultural events for students to learn ________ the heritage of different communities. A. onto B. about C. into D. for learn about: học về gì đó, tìm hiểu về gì đó Tạm dịch:Các trường học tổ chức các sự kiện văn hóa để học sinh tìm hiểu về di sản của các cộng đồng khác nhau. Question 6: In Ha Noi, the Ho Chi Minh Mausoleum is a prominent ____________. A. citadel B. complex C. monument D. temple prominent monument (n): tượng đài/di tích nổi bật Tạm dịch:Ở Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di tích/tượng đài nổi bật. A. thành B. phức hợp C. tượng đài/di tích D. đền, tháp Question 7: _________ teenagers to study local heritages, Can Tho university hosted several trips to other provinces. A. To encourage B. Encouraging C. To encouraging D. Encouraged Dựa vào nghĩa của câu, ta thấy về câu đầu là về câu chỉ mục địch, nên cần to-infinitve clause để diễn tả. Tạm dịch:Để khuyến khích thanh thiếu niên tìm hiểu di sản địa phương, trường đại học Cần Thơ tổ chức một số chuyến đi đến các tỉnh khác. Question 8: The Imperial City in Hue is a large ______ that represents the magnificence of Vietnamese heritage. A. heritage B. landscape C. limestone D. complex A large complex : 1 quần thể lớn Tạm dịch:Cố đô Huế là một quần thể lớn đại diện cho sự tráng lệ của di sản Việt Nam. A. di sản B. cảnh quan C. đá vôi D. khu phức hợp Question 9: For newcomers, the first place _______ in Cần Thơ is the bustling Cái Răng Floating Market. A. visiting B. to visiting C. to visit D. is visited The first To-infinitive clause Tạm dịch:Đối với những người mới đến, địa điểm đầu tiên để ghé thăm ở Cần Thơ chính là chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp. Question 10: Đờn Ca Tài Tử is a traditional Vietnamese ___________ that combines music and poetry. A. crowdfunding B. cultural heritage C. ancient architecture D. performing art Tạm dịch:Đờn Ca Tài Tử là một ca khúc ______ truyền thống của Việt Nam kết hợp giữa âm nhạc và thơ ca. A. gây quỹ cộng đồng B. di sản văn hóa C. kiến trúc cổ D. nghệ thuật biểu diễn Question 11: Making colorful ao dai is a beautiful way to pass the _____ of cultural identity to the next generation. A. blood B. silk C. torch D. light Idioms: pass the torch: truyền lại giá trị hay việc gì đó quan trọng Tạm dịch:May áo dài rực rỡ sắc màu là một cách hay để truyền ngọn đuốc bản sắc văn hóa cho thế hệ sau. Question 12: Preserving traditional crafts can result ____ the continuation of important aspects of Vietnamese heritage. A. in B. on C. at D. out Result in: dẫn đến việc
 • 18. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Tạm dịch:Bảo tồn các nghề thủ công truyền thống có thể dẫn đến việc tiếp nối các khía cạnh quan trọng của di sản Việt Nam. Question 13: The Mekong Delta is a prime example of Vietnam's diverse _______ heritage. A. cultural B. natural C. mixed D. complex Natural heritage: di sản tự nhiên Tạm dịch:Đồng bằng sông Cửu Long là một ví dụ điển hình về di sản tự nhiên đa dạng của Việt Nam. Question 14: Preserving heritage can ________ a challenge to many nations. A. have B. make C. present D. lead to Cụm từ: present a challenge: thách thức Tạm dịch:Bảo tồn di sản có thể là một thách thức đối với nhiều quốc gia. Question 15: ___________ helps protect and restore heritage by raising money for cultural projects. A. Limestone B. Crowdfunding C. Valley D. State Tạm dịch:Huy động vốn từ cộng đồng giúp bảo vệ và khôi phục di sản bằng cách gây quỹ tiền cho các dự án văn hóa. A. Đá vôi B. Huy động vốn cộng đồng C. Thung lũng D. Bang Question 16: Visitors should be careful not to litter at heritage sites, or they may have to pay a ________. A. cost B. money C. finance D. fine Cụm từ: pay a fine: trả tiền phạt Tạm dịch:Du khách nên cẩn thận không xả rác tại các khu di sản, nếu không có thể phải nộp phạt. Read the following text and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 10 to 15. Quan ho singing Current situation • First appeared (17) _______ Bac Ninh Province • Recognized as (18) _______ UNESCO’s World Cultural Heritage in 2009 • Facing challenges such as lack of interest in traditional culture, fewer performance opportunities, and competition from other styles of music Preservation Song collections • Many quan ho songs were recorded. • The best songs were published. Training • Quan ho singing clubs were set up for sharing knowledge of the art form. • Older singers provide training sessions. • Young people learn the melodies by singing along with experienced performers. Promotion • A quan ho singing (19) _______ is held annually. • Winners are invited to sing at various cultural exchanges. Question 17: A. in B. on C. at D. for Question 18: A. a B. an C. the D. Ø (no article) Question 19: A. competitive B. competition C. compete D.competitor singing competition: cuộc thi hát. (Hát quan họ) Tình hình hiện nay • Xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh • Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2009 • Đối mặt với những thách thức như thiếu quan tâm đến văn hóa truyền thống, ít cơ hội biểu diễn hơn và sự cạnh tranh từ các phong cách âm nhạc khác Sự bảo tồn Bộ sưu tập bài hát • Nhiều bài hát quan họ đã được thu âm. • Những bài hát hay nhất đã được xuất bản. Đào tạo • Các câu lạc bộ hát quan họ được thành lập để chia sẻ kiến thức về loại hình nghệ thuật này. • Các ca sĩ lớn tuổi cung cấp các buổi đào tạo.
 • 19. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L • Những người trẻ tuổi học các giai điệu bằng cách hát theo những người biểu diễn có kinh nghiệm. Thúc đẩy • Cuộc thi hát quan họ được tổ chức hàng năm. • Người đoạt giải được mời hát tại các buổi giao lưu văn hóa khác nhau.) ANNOUNCEMENT OF SCHOOL YEAR-END PARTY The School Youth Union would like to announce: • All students (20) _______ to be present at 19:00 on May 29. • Each class is to prepare a performance for the Talent Show. Each performance should not exceed 5 minutes. • Each class is to (21) _______ one student to take part in the "King and Queen of the Night" event. (22) _______ you have any questions, please contact your class monitor. Question 20: A. requiring B. requires C. have required D. are required Cần 1 câu ở dạng Bị động. Question 21: A. nominate B. dominate C. activate D. illustrate nominate: đề cử, chọn ra (ở đây là chọn ra 1 bạn tham gia sự kiện kia) + dominate: thống trị, điều khiển + activate: kích hoạt + illustrate: minh hoạ Question 22: A. Had B. Were C. Do D. Should Đây là Đảo Ngữ cho Câu Điều Kiện Loại 1: Should + S + V-nguyên thể Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful paragraph/letter in each of the following questions. Question 23: a. Also, volunteering helps students connect with the community, making them aware of the needs around them. b. Additionally, students develop such important skills as teamwork and communication ones while they volunteer. c. Firstly, students who do voluntary work gain valuable real-world experience which can help in their future careers. d. Finally, doing volunteer work can be a rewarding experience, as students feel good about helping others. e. High school students benefit from doing voluntary work in many ways. A. e-c-a-b-d B. e-a-c-b-d C. c-a-b-d-e D. c-e-a-b-d - câu đầu tiên nên là câu mở màn cho chủ đề => e - Firstly luôn là ý chính đầu tiên => c - a và b đều có thể chọn nhưng vì chỉ có a – b ở đáp án nên việc chọn ý tiếp theo không quan trọng nữa. - d có finally nên luôn là ý cuối cùng. Question 24: a. Besides, doing chores together can actually be fun and it makes the work go faster. b. Dear Mike, I hope you are well! I've been thinking about why it's important for children to help with housework. c. It's a good way for families to spend time together and learn new skills. d. Firstly, it teaches us responsibility and how to take care of our own things. e. Also, when we help our parents, it shows them respect and gratitude for all they do for us. f. Best wishes. A. b-c-a-e-d-f B. b-d-e-a-c-f C. b-a-d-e-c-f D. b-e-d-a-c-f - b và f luôn là mở đầu và kết thúc. - Firstly luôn là ý chính đầu tiên => d - vì chỉ có ý B. là có d ở vị trí thứ 2 nên đây là key luôn. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks . Music brings many benefits to our lives, especially when we learn something new. Firstly, it makes learning more enjoyable. When we listen to music while studying, it can help us feel relaxed and
 • 20. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L happy. (25) _______. For example, if you are learning a new language, listening to songs in that language can help you understand and remember words better. Secondly, music helps us focus. (26) _______, our mind becomes less distracted. We can concentrate better on our tasks, whether it's reading, writing, or solving problems. This is because music has a special way of grabbing our attention and (27) _______. Finally, music connects us with other cultures. Through music, we can learn about the traditions, feelings, and (28) _______. It's like traveling to new places without leaving (29) _______. We can hear different instruments, rhythms, and voices that tell us about the rich diversity of our world. In summary, music is not just about entertainment. It helps us learn better, stay focused, and (30) _______. It's a powerful tool that can make our learning journey more exciting and rewarding. Question 25: A. This makes it easier to remember what we learn B. Which makes it easier to remember what we learn C. Making it easier to remember what we learn D. It makes it easier to remember what do we learn This ở đây giúp nối ý ở câu trước ; this = it can help us feel relaxed and happy. + B sai do which không thể đứng sau dấu chấm hết câu (nếu trước nó là dấu phẩy thì đúng). + C sai do câu sẽ bị lửng vì chưa có Chủ ngữ và Động từ chính. + D làm cho câu bị lửng ý, vì It ở đây không xác định là gì. Question 26: A. When we listen to calm music B.Listen to calm music C. To listen to calm music D.Having listened to calm music ý A tạo ra 1 câu đầy đủ ý vì có liên từ when và hợp với vế sau. + ý B là 1 câu mệnh lệnh, nếu nó có từ and ở sau thì đúng. + ý C là câu chỉ mục đích – không hợp nghĩa. + ý D là câu Rút gọn mệnh đề trạng ngữ => chủ ngữ ở vế sau là we thì ý này đúng. Question 27: A. keeping us engaged B. keeping engaging us C. to keep us engaged D. to keep engaging us Ta cần 1 Động từ V-ing để đồng dạng với từ grabbing ở trước nên chỉ có thể chọn A hoặc B. Chỉ có cụm keep us engaged là hợp lý. Question 28: A. from different parts of the world stories of people B. stories from different parts of the world of people C. people from different parts of the world stories D. stories of people from different parts of the world Hãy để ý đoạn trước – từ mở đầu cho câu này là 1 từ đồng dạng với traditions và feelings => chỉ có B, C, D là có thể chọn. B và C khá tối nghĩa nên loại => chỉ có D là hợp lý nhất. Question 29: A. their home B. this home C. our home D. its home We đang là chủ ngữ cho các câu nên từ tương ứng với nó là our. Question 30: A. other cultures are connected B. connect with other cultures C. we are connected with other cultures D. to connect with other cultures Ta cần 1 từ đồng dạng với learn và stay ở trước nên chỉ có ý nào có connect dạng nguyên thể không to mới chọn được. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Ong Pagoda, conveniently located at Ninh Kieu Wharf, offers visitors a serene and immersive experience. While exploring this sacred site, take a leisurely stroll along the river to soak in the picturesque scenery, and don't miss the charming walking route leading to Can Tho Mini Beach, adorned with a small accumulation of sand brought in by the river. Upon entering Ong Pagoda, prepare to be enveloped in an aromatic cloud of incense. The temple continuously burns numerous incense rings, releasing their fragrant smoke for hours on end. While this adds to the spiritual ambiance, it may prove overwhelming for some. To avoid discomfort, I recommend visiting either early in the morning or late in the afternoon, as the temperature inside tends to be more tolerable during these times. It's worth noting that the temple has certain restrictions on photography, which can be a tad disappointing for avid shutterbugs. However, fear not! You can still appreciate the remarkable exterior gate and the adjacent area featuring the Ho Chi Minh monument. These architectural marvels showcase the rich heritage and cultural significance of the site, allowing you to capture some memorable moments while respecting the temple's guidelines.
 • 21. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture. https://www.tripadvisor.com Question 31: What is the best title for the passage? A. Ong Pagoda’s features B. Exploring Ong Pagoda. C. How to visit Ong Pagoda. D. Restriction on visiting Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là gì? A. Nét đặc sắc của chùa Ông B. Khám phá chùa Ông C. Cách tham quan chùa Ông D. Hạn chế tham quan Đọc cả bài ta thấy tác giả đang miêu tả về chuyến thăm quan khám phá chùa Ông hơn là mô tả đặc điểm của chùa hoặc hướng dẫn thăm ngôi chùa. Question 32: According to the author, what is NOT the recommended time to visit Ong Pagoda? A. 5.30 - 6.00a.m B. 5.00 – 6.00p.m C. 1.00 – 2.00p.m D. 4.00 – 5.00p.m Theo tác giả, thời điểm nào KHÔNG nên đến thăm chùa Ông? A. 5h30- 6h00 sáng B. 5h00 – 6h00 chiều C. 1h00 – 2h00 chiều D. 4h00 - 5h00 chiều Question 33: The word " appreciate" in the 3rd paragraph is closet in meaning to _________. A. value B. thank C. understand D. study Từ "đánh giá cao" trong đoạn 3 có nghĩa gần gũi với ________. A. đánh giá cao B. cảm ơn C. hiểu D. nghiên cứu Question 34: The word "Its" in the 4th paragraph refers to _________. A. visitor’s B. location’s C. local’s D. Pagoda’s Từ "its" trong đoạn cuối đề cập đến __________. A. của khách B. của địa điểm C. của địa phương D. của chùa Overall, a visit to Ong Pagoda offers a profound and introspective experience. The combination of its tranquil location, the ethereal scent of incense, and the captivating river views make it a must-visit destination for those seeking spiritual solace and a deeper understanding of the local culture. (Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và nội tâm. Sự kết hợp giữa vị trí yên tĩnh, hương trầm thanh tạo và khung cảnh dòng sông quyến rũ của nơi đây khiến nó trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá địa phương) Question 35: According to the passage, which of the following sentences is NOT mentioned: A. There are many incense rings in Ong Pagoda. B. Ong Pagoda is located in Ninh Kieu Quay. C. The temperature inside Ong Pagoda is usually hot. D. There are some regulations in Ong Pagoda. DỊCH BÀI ĐỌC Chùa Ông tọa lạc tại vị trí thuận tiện tại bến Ninh Kiều, mang đến cho du khách những trải nghiệm thanh thản và đáng để đắm chìm. Trong khi khám phá địa điểm linh thiêng này, hãy thong thả tản bộ dọc bờ sông để đắm mình trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ và đừng bỏ lỡ con đường đi bộ quyến rũ dẫn đến Bãi biển Cần Thơ Mini, được tô điểm bởi một lượng cát nhỏ do dòng sông đưa vào. Khi bước vào chùa Ông, hãy chuẩn bị đắm mình trong làn hương thơm ngát. Ngôi chùa liên tục đốt vô số vòng hương, tỏa ra khói thơm hàng giờ liền. Mặc dù điều này làm tăng thêm bầu không khí tâm linh nhưng nó có thể gây choáng ngợp đối với một số người. Để tránh khó chịu, tôi khuyên bạn nên đến thăm vào sáng sớm hoặc chiều muộn vì nhiệt độ bên trong có xu hướng dễ chịu hơn trong thời gian này. Cần lưu ý rằng ngôi chùa có một số hạn chế nhất định đối với việc chụp hình, điều này có thể gây thất vọng đôi chút đối với những người đam mê chụp ảnh. Tuy nhiên, đứng sợ! Bạn vẫn có thể đánh giá cao cổng chào bên ngoài rất đáng chú ý và khu vực lân cận có tượng đài bác Hồ. Những tuyệt tác kiến trúc này thể hiện di sản phong phú và ý nghĩa văn hóa sâu sắc của địa điểm, cho phép bạn ghi lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trong khi vẫn tôn trọng các nguyên tắc của ngôi chùa. Nhìn chung, chuyến viếng thăm chùa Ông mang lại trải nghiệm sâu sắc và đánh vào nội tâm. Sự kết hợp giữa vị trí yên tĩnh, hương trầm thanh tao và khung cảnh đồng sông quyến rũ khiến nơi đây trở thành điểm đến
 • 22. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm sự an ủi tinh thần và sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa địa phương. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. A musical art with both scholarly and folk roots, “Đờn ca tài tử” is an indispensable part of the spiritual activity and (36)____________ heritage of the people of southern Viet Nam. The music and songs evoke the people’s life and work on the land and rivers of the Mekong Delta region. Performed at numerous events such as festivals, death anniversary rituals and festive occasions, “Đờn ca tài tử” is thus intimately connected with (37)____________ cultural practices and customs, oral traditions and handicrafts. The performers express their feelings by improvising, ornamenting (38)____________varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. “Đờn ca tài tử” is played on a variety of different instruments,(39)_______ include the moon-shaped lute, two-stringed fiddle, sixteen-stringed zither, pear-shaped lute, percussion, monochord and bamboo flute. Its repertoire is based on twenty principal songs and seventy-two classical songs. The (40)____________art is passed on through oral transmission, based on imitation, from master instrumentalists and singers to students. Musicians need to study for at least three years to learn the basic instrumental techniques and master the musical modes to express different moods and emotions. Vocal students study the traditional songs and learn to improvise subtly, using different ornamentation techniques. https://vietnamdiscovery.com/culture-arts/don-ca-tai-tu/ Question 36: A. natural B. cultural C. historic D. historical Dựa vào nghĩa của câu thì đáp án B "cultural heritage" (di sản văn hóa) là hợp lí nhất vì "đờn ca tài từ” chính xác nhất là một di sản văn hóa. Question 37: A. the others B. others C. other D. another Question 38: A. but B. or C. yet D. and Dựa vào nghĩa của câu: The performers express their feelings by improvising, ornamenting and varying the ‘skeletal melody’ and main rhythmic patterns of these pieces. (Những người biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng biến, trang trí và thay đổi ‘giai điệu xương’ và các mẫu nhịp điệu chính của những tác phẩm này.) Question 39: A. which B. who C. when D. where Question 40: A. performing B. playing C. getting D. taking Cụm từ: Performing art: thuật biểu diễn DỊCH BÀI ĐỌC Là một loại hình nghệ thuật âm nhạc vừa có nguồn gốc bác học vừa mang tính dân gian, Đờn ca tài tử là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt tinh thần và di sản văn hóa của người dân miền Nam Việt Nam. Âm nhạc, ca hát gợi lên cuộc sống, lao động của người dân trên mảnh đất, dòng sông vùng đồng bằng sông Cửu Long. Được biểu diễn trong nhiều sự kiện như lễ hội, lễ giỗ và các dịp lễ hội. Đờn ca tài tử vì thế gắn liền mật thiết với các phong tục, tập quán văn hóa, truyền thống truyền miệng và thủ công mỹ nghệ khác. Những người biểu diễn thể hiện cảm xúc của mình bằng cách ứng biến, trang trí và thay đổi 'giai điệu xương’ và các mẫu nhịp điệu chính của những tác phẩm này. “Đờn ca tài tử” được chơi trên nhiều loại nhạc cụ khác nhau, bao gồm đàn nguyệt, đàn violon hai dây, đàn tam thập lục, đàn luýt, bộ gõ, đàn bầu và sáo trúc. Tiết mục của nó dựa trên 20 bài hát chính và 72 bài hát cổ điển. Nghệ thuật biểu diễn được truyền miệng, dựa trên sự bắt chước, từ các nhạc công và ca sĩ bậc thầy đến học trò. Các nhạc sĩ cần phải học ít nhất ba năm để học các kỹ thuật chơi nhạc cụ cơ bản và nắm vững các thể thức âm nhạc để thể hiện những tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Học sinh thanh nhạc nghiên cứu các bài hát truyền thống và học cách ứng biển một cách tính tế, sử dụng các kỹ thuật trang trí khác nhau.
 • 23. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Unit 7:EDUCATION OPTIONS FOR SCHOOL-LEAVERS (VOCABULARY AND GRAMMAR COLLECTION) A. Vocabulary: *Thứ tự của các từ vựng đang đi theo thứ tự xuất hiện trong sgk từ trên xuống dưới! 1.education fair /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən feər/ (n) hội chợ giáo dục There was an education fair last weekend. (Có một hội chợ giáo dục vào cuối tuần trước.) 2.useful /ˈjuːs.fəl/ (adj) hữu ích The fair was great, and we got a lot of useful information. (Hội chợ rất tuyệt, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin hữu ích.) 3.option /ˈɒpʃn/(n) lựa chọn After finishing school, we mainly have two education options. (Sau khi học xong, chúng tôi chủ yếu có hai lựa chọn giáo dục.) 4.entrance exam /ˈen.trəns ɪɡˌzæm/ (n.phr) kì thi đầu vào For example, we can get into university if we earn high grades or pass the university entrance exam. (Ví dụ, chúng ta có thể vào đại học nếu chúng ta đạt điểm cao hoặc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.) 5.academic /ˌækəˈdemɪk/(adj) (adj) có tích chất học thuật, liên quan tới học tập School-leavers only have the option of academic education. (Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có lựa chọn giáo dục học thuật.) 6.vocational school /vəʊˈkeɪ.ʃən.əl ˌskuːl/ (n) trường dạy nghề The other option is going to a vocational school where we can learn skills for particular jobs. (Lựa chọn khác là đến một trường dạy nghề,nơi chúng ta có thể học các kỹ năng cho những công việc cụ thể.) 7.biology /baɪˈɒlədʒi/ (n) sinh học Having won several biology competitions, I want to study biology and become a scientist. (Giành chiến thắng trong một số cuộc thi sinh học, tôi muốn học sinh học và trở thành một nhà khoa học.) 8.scientist /ˈsaɪəntɪst/ (n) nhà khoa học Having won several biology competitions, I want to study biology and become a scientist. (Giành chiến thắng trong một số cuộc thi sinh học, tôi muốn học sinh học và trở thành một nhà khoa học.) 9.mechanic /məˈkænɪk/ (n) thợ cơ khí Well, I don't think university is for me. I want to go to a vocational school because I want to become a car mechanic. (Chà,tôi không nghĩ đại học là dành cho tôi.Tôi muốn học trường dạy nghề vì tôi muốn trở thành thợ sửa xe. ) 10.sensible /ˈsensəbl/ (adj) hợp lý That's very sensible, Nam! (Rất là hợp lý/có óc xét đoán/,Nam ơi!) 11.school-leaver /ˌskuːlˈliː.vər/ (n) học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông School-leavers only have the option of academic education. (Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có lựa chọn giáo dục học thuật.) 12.pursue /pəˈsjuː/ (v) theo đuổi Many parents nowadays want their children to pursue higher education at universities after leaving school. (Nhiều bậc cha mẹ ngày nay muốn con cái của họ theo đuổi giáo dục cao hơn tại các trường đại học sau khi rời ghế nhà trường.) 13.graduation /ˌɡrædʒuˈeɪʃn/ (n) tốt nghiệp Many young people find it hard to get a job immediately after graduation. (Nhiều bạn trẻ sau khi ra trường khó có việc làm ngay.) 14.higher education /ˌhaɪ.ər ed.jʊˈkeɪ.ʃən/ (n) giáo dục cao hơn Many parents nowadays want their children to pursue higher education at universities after leaving school. (Nhiều bậc cha mẹ ngày nay muốn con cái của họ theo đuổi giáo dục cao hơn tại các trường đại học sau khi rời ghế nhà trường.) 15.presentation /ˌpreznˈteɪʃn/ (n) bài thuyết trình After I answered the job interview questions, I was asked to prepare a short presentation. (Sau khi tôi trả lời các câu hỏi phỏng vấn xin việc, tôi được yêu cầu chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn.) 16.apply /əˈplaɪ/ (v) nộp đơn Having finished school, I can apply for university. (Học xong, tôi có thể nộp đơn vào đại học.)
 • 24. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 17.qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n) bằng cấp He didn’t get the job he wanted because he didn’t have the right qualification. (Anh ấy đã không nhận được công việc mình muốn bởi vì anh ấy không có bằng cấp phù hợp.) 18.immediately /ɪˈmiːdiətli/ (adv) ngay lập tức Many young people find it hard to get a job immediately after graduation. (Nhiều bạn trẻ sau khi ra trường khó có việc làm ngay.) 19.formal /ˈfɔːml/ (adj) chính thức,trang trọng Higher education is really for people who want formal learning in order to get an academic degree. (Giáo dục đại học thực sự dành cho những người muốn học chính thức để lấy bằng cấp học thuật.) 20.degree /dɪˈɡriː/(n) bằng cấp Higher education is really for people who want formal learning in order to get an academic degree. (Giáo dục đại học thực sự dành cho những người muốn học chính thức để lấy bằng cấp học thuật.) 21.independently /ˌɪn.dɪˈpen.dənt.li/ (adv) độc lập,không phụ thuộc. Besides studying, university students also have the opportunity to live independently, make new friends,and join different clubs. (Bên cạnh việc học tập,sinh viên đại học còn có cơ hội sống độc lập, kết bạn mới và tham gia các câu lạc bộ khác nhau.) 22.manage /ˈmænɪdʒ/ (v) quản lý Many students still manage to work part-time during their university years. (Nhiều sinh viên vẫn xoay sở để làm việc bán thời gian trong những năm học đại học.) 23.trade /treɪd/ (n) nghề nghiệp If you are not interested in traditional academic subjects and want to work in a specific trade, then vocational education is the right choice for you. (Nếu bạn không quan tâm đến các môn học truyền thống và muốn làm việc trong một ngành nghề cụ thể, thì giáo dục nghề nghiệp là lựa chọn phù hợp cho bạn.) 24.practical skill /ˈpræk.tɪ.kəl skɪl/ (n) kỹ năng thực tế You will gain the practical skills and knowledge necessary for a specific job. (Bạn sẽ đạt được những kỹ năng thực tế và kiến thức cần thiết cho một công việc cụ thể.) 25.specific /spəˈsɪfɪk/ (adj) cụ thể You will gain the practical skills and knowledge necessary for a specific job. (Bạn sẽ đạt được những kỹ năng thực tế và kiến thức cần thiết cho một công việc cụ thể.) 26.apprenticeship /əˈprentɪʃɪp/ (n) học nghề In addition, a vocational school may also offer you an apprenticeship. (Ngoài ra, một trường dạy nghề cũng có thể cho bạn học nghề.) 27.hands-on /ˌhændz ˈɒn/ (adj) thực tế = practical (adj): thực tế This type of training not only provides students with hands-on experience,but also gives them wages to cover their living costs. (Loại hình đào tạo này không chỉ cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực tế mà còn mang lại cho họ tiền lương để trang trải chi phí sinh hoạt.) 28.salary /ˈsæləri/ (n) tiền lương cố định hàng tháng hoặc hàng năm Earning a salary while studying. (Kiếm tiền trong khi học.) 29.institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/(n) hành trình You can choose from hundreds of vocational schools or higher education institutions to continue your educational journey. (Bạn có thể chọn từ hàng trăm trường dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục đại học để tiếp tục hành trình giáo dục của mình.) 30.broad /brɔːd/ (adj) nhiều, rộng They will also have broader career options and an advantage in the job market. (Họ cũng sẽ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn và có lợi thế hơn trong thị trường việc làm.) 31.duration /dʒʊəˈreɪ.ʃən/ (n) khoảng thời gian I think it's the short duration of study. (Tôi nghĩ đó là thời gian học ngắn.) 32.critical thinking /ˌkrɪt̬.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/ (n) tư duy phản biện develop critical thinking skills (phát triển kỹ năng tư duy phản biện) 33.professional /prəˈfeʃənl/ (adj) chuyên nghiệp
 • 25. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L I want to become a restaurant cook, so I'm looking for a professional cooking course. (Tôi muốn trở thành một đầu bếp nhà hàng, vì vậy tôi đang tìm kiếm một khóa học nấu ăn chuyên nghiệp.) 34.brochure /ˈbrəʊʃə(r)/ (n) tài liệu quảng cáo We can learn a lot about a particular school from its school brochure. (Chúng ta có thể tìm hiểu rất nhiều về một trường học cụ thể từ tài liệu quảng cáo của trường.) 35.apprentice /əˈprentɪs/ (n) người học việc Once you join a course, you'll have the opportunity to work as an apprentice in a restaurant. (Khi bạn tham gia một khóa học, bạn sẽ có cơ hội làm việc như một người học việc trong một nhà hàng.) 36.wage /weɪdʒ/(n) (n) tiền lương nhận được theo khối lượng công việc, năng suất và thường không cố định. How much is the daily wage? (Lương ngày là bao nhiêu?) 37.advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/ (n) quảng cáo Look at the advertisement about a vocational school and its tour guide training courses. (Xem quảng cáo về một trường dạy nghề và các khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch.) 38.request /rɪˈkwest/ (n) yêu cầu A request letter about a course. (Một lá thư yêu cầu về một khóa học.) 39.suit /suːt/ (v) phù hợp Do you think that dress suit yme? (Cậu có nghĩ cái váy đó hợp tớ không?) 40.alternatively /ɔːlˈtɜːnətɪvli/ (adv) ngoài ra Alternatively, students can go to a sixth-form college or stay at their secondary school if it offers a sixth for two more years. (Ngoài ra,học sinh có thể đến một trường đại học dạng thứ sáu hoặc ở lại trường trung học của họ nếu trường đó cung cấp dạng thứ sáu trong hai năm nữa.) 41.sixth-form college /ˈsɪksθ ˌfɔːm ˈkɒl.ɪdʒ/ (n) Trường dành cho học sinh từ 16 – 19 tuổi và tập trung vào các trình độ A-levels nhằm chuẩn bị cho sinh viên vào các trường đại học Alternatively, students can go to a sixth-form college or stay at their secondary school if it offers a sixth for m for two more years. (Ngoài ra, học sinh có thể đến một trường đại học dạng thứ sáu hoặc ở lại trường trung học của họ nếu trườ ng đó cung cấp dạng thứ sáu trong hai năm nữa.) 42.technical /ˈteknɪkl/ (adj) kỹ thuật That is why vocational education is often referred to as career education or technical education. (Đó là lý do tại sao giáo dục nghề nghiệp thường được gọi là giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục kỹ thuật.) 43.focus on /ˈfəʊkəs ɒn/ (v.phr) tập trung Students usually focus on three or four subjects that they are interested in or related to the degree they want to study at university. (Sinh viên thường tập trung vào ba hoặc bốn môn học mà họ quan tâm hoặc liên quan đến bằng cấp mà họ muốn theo học tại trường đại học.) 44.bachelor’s degree /ˌbætʃ.əl.əz dɪˈɡriː/ (n) bằng cử nhân At university, students study for at least three years in order to get a bachelor's degree. (Tại trường đại học, sinh viên học ít nhất ba năm để lấy bằng cử nhân.) 45.master’s degree /ˌmɑː.stəz dɪˈɡriː/ (n) bằng thạc sĩ After the first degree, they can study for one to two years to get a master's degree, and three to five years to get a doctorate. (Sau khi cấp bằng thứ nhất, họ có thể học từ 1 đến 2 năm để lấy bằng thạc sĩ và từ 3 đến 5 năm để lấy bằng tiến sĩ.) 46.doctorate /ˈdɒktərət/(n) bằng tiến sĩ After the first degree, they can study for one to two years to get a master's degree, and three to five years to get a doctorate. (Sau khi cấp bằng thứ nhất, họ có thể học từ 1 đến 2 năm để lấy bằng thạc sĩ và từ 3 đến 5 năm để lấy bằng tiến sĩ.) 47.go on /gəʊ ɒn/ (v.phr) tiếp tục Many students still go on to higher education after receiving their vocational qualifications. (Nhiều sinh viên vẫn tiếp tục học cao hơn sau khi nhận được bằng cấp nghề.) 48.refer /rɪˈfəː(r)/ (v) nhắc đến That is why vocational education is often referred to as career education or technical education.
 • 26. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L (Đó là lý do tại sao giáo dục nghề nghiệp thường được gọi là giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục kỹ thuật.) 49.fee /fiː/ (n) học phí How much is the fee for this cooking course? (Học phí cho khóa học nấu ăn này là bao nhiêu?) 50.attend /əˈtend/ (v) tham dự Did you attend the education fair?(Bạn đã tham dự hội chợ giáo dục phải không? ) B. Grammar I. PERFECT GERUNDS & PERFECT PARTICIPLE CLAUSES I. Perfect gerunds (Danh động từ hoàn thành) Danh động từ hoàn thành (having done) luôn ám chỉ một khoảng thời gian trước khi xảy ra hành động trong mệnh đề chính. Nó được sử dụng để nhấn mạnh hành động đã được hoàn tất trong quá khứ. Nó có thể được sử dụng như: - chủ ngữ của câu. Ví dụ: Having studied science subjects made it easy for me to choose a university degree. (Việc học các môn khoa học giúp tôi dễ dàng lựa chọn bằng cấp đại học.) - tân ngữ sau một số động từ (admit – thừa nhận, deny – phủ nhận, forget – quên, mention – đề cập, regret – hối tiếc, và remember – nhớ) hoặc sau giới từ. Ví dụ: My friend didn’t remember having lent me his English textbook. (Bạn tôi không nhớ đã cho tôi mượn sách tiếng Anh của anh ấy.) My cousin often talked about having studied for five years at a top university. (Anh họ tôi thường kể về việc đã học 5 năm tại một trường đại học hàng đầu.) II. Perfect participle clauses (Mệnh đề phân từ hoàn thành) Phân từ hoàn thành có hình thức giống với danh động từ hoàn thành (having asked, having studied,…) Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành để: - miêu tả một hành động xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính. Ví dụ: Having finished their course, the started looking for jobs. (Sau khi hoàn thành khóa học của họ, bắt đầu tìm kiếm việc làm.) - nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính. Ví dụ: Not having read the book, he can’t give us his opinion. (Chưa đọc cuốn sách, anh ấy không thể cho chúng tôi ý kiến của mình.) HANDOUT I.Choose the best answers to complete the sentences. 1. __________ education is a popular option for school-leavers who don’t go to university. A. Vocational B. Academic C. Secondary D. Formal 2. After completing their vocational courses, students are offered four-month __________ to learn from skilled people in the trade. A. education B. apprenticeships C. courses D. breaks 3. The University of Oxford is one of the best academic __________ in the world. A. chances B. careers C. institutions D. companies 4. __________ gives students the opportunity to study a subject in depth. A. Secondary education B. Vocational education C. Special education D. Higher education 5. My brother wasn’t offered the job because he didn’t have the right __________. A. qualifications B. trades C. apprentices D. skilled people 6. He completed a __________ cooking course at this vocational school before he became a restaurant cook. A. business B. professional C. formal D. responsible 7. At the education fair, we collected a lot of __________ from different institutions about their training programmes. A. answers B. questions C. brochures D. donations 8. Despite their financial difficulties, my parents __________ to pay for my university education. A. disagreed B. approved C. refused D. managed II.Complete the following sentences with the words and phrases in the box. scholarship skill qualification academic undergraduate professional 1. One of the reasons for Vietnamese students' studying abroad is the quality of the ________ programmes in higher education. 2. Most of these students are interested in pursuing________ studies for bachelor's degrees.
 • 27. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L 3. Some students decide to study in the United States or the United Kingdom to improve their language________ , which can help them to get a better job. 4. Some universities in the United States offer different________ to international students to help to cover tuition fees and living costs. 5. The higher education ________ gained at UK universities and colleges are recognized worldwide. 6. Universities must better prepare students for their ________ careers. III. Complete the text using the correct forms of the words in the box. formal vocational school school-leave academic apprentice qualification graduation entrance Nowadays, there are many educational opportunities available to school-leavers. If they plan to work in a certain trade, they can go to a (1) __________. These schools will provide training and (2) __________ related to a particular job, such as being a cook, hotel receptionist, or hairdresser. Vocational schools also work closely with different industries where students can work as (3) __________ even during their study time. Other (4) __________ may want to continue their (5) __________ education. To do that, they should have good (6) __________ results or pass the university (7) __________ exam. University students usually find jobs or do other courses after (8) __________. IV. Choose the best answers to complete the sentences. 1. My mother remembered __________ visited this place. A. having B. have C. had D. has 2. __________ talked with my teacher helped me understand the lesson better. A. Had B. Having C. Have D. Has 3. Nam regretted not having __________ the university entrance exam. A. taking B. take C. taken D. took 4. My parents were proud of having __________ the best schools in the area for me and my brothers. A. choose B. choosing C. chose D. chosen 5. __________ studied the brochure carefully, my brother decided to apply for the hotel management course. A. Having B. Having been C. Have D. Had 6. Having made the wrong decision, he __________ interest in studying the subject. A. having lost B. lost C. have lost D. having 7. Not __________ read the text, he couldn’t answer the questions. A. having had B. having been C. having D. have 8. Having __________ carefully for the exam, she could answer all the questions easily. A. been revised B. had revised C. revise D. revised V. Rewrite these sentences using perfect participle clauses or perfect gerunds. Add commas where necessary. 1. My mother didn’t go to university. She regretted it. → My mother regretted____________________________________________________ 2. My sister finished school. Then she went to a vocational school to train to be a tour guide. → Having____________________________________________________ 3. My grandfather did not remember that he had lost his reading glasses. → My grandfather did not remember______________________________________________________ 4. My brother wrote his first travel book after he had returned from Japan. → Having______________________________________________________ 5. Trang won the first prize in the competition. She is very proud of this. →Trang is very proud of ______________________________________________________________ 6. Nam worked as a mechanic’s apprentice and learnt useful job skills. → Having____________________________________________________________ 7. Phong achieved excellent grades at school, so he improved his chances of getting into a top university. → Having_________________________________________________________________ 8. I spent a lot of time talking to her, and I realised she was not telling me the truth. → Having__________________________________________________________________ VI. Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. (Hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhất. Sau đó thực hành đọc chúng.) 1. Tom: Ms Hoa, __________ an appointment with you next Monday to discuss my essay. Would 9 a.m. be convenient for you?
 • 28. D Ạ Y K È M Q U Y N H Ơ N O F F I C I A L Ms Hoa: All right, I’ll see you then. A. I’d like to make B. I’d like to do C. I’d like to call D. I like to book 2. Lan: Ms Van, I would like to meet you to review my exam grades. Will you be available at 2 p.m. today? Ms Van: I’m sorry, __________ this afternoon. A. I can’t do it B. I can’t make it C. I don’t want it D. I don’t need it 3. Khoa: Mr Smith, could I meet you on Friday afternoon after 4:30? Mr Smith: OK, __________ at around five. A. I’d like to B. may I see you C. I’ll see you D. I can meet 4. Lan: Good afternoon. Is Dr Hoa in her office today? Receptionist: Sorry, she’s just left for an important meeting. She’ll __________ to see you tomorrow morning. A. sound good B. suit you C. be convenient D. be available 5. Laura: Mike, I’d like to arrange a meeting of the history club next week. ____________ for you? Mike: I think Tuesday after school will suit me. A. Would Tuesday suit B. What time C. When’s convenient D. Are you free VII. Rewrite the sentences without changing their meanings. 1. Secondary school students can earn extra pocket money by taking part-time jobs. → Taking part-time jobs can help ________________________________________________ 2. Teenagers can buy some of the things they need or want with the money they earn. → The money teenagers earn can be used to ________________________________________________ 3. Teenagers are forced to learn how to manage their time better when they have part-time jobs. → Having part-time jobs forces teenagers ________________________________________________ 4. Students have to be more efficient at working and studying. → Students have to ________________________________________________ 5. Students have to make better use of their time. → Students have to be _________________________________________________. 6. Teenagers can develop communication skills by interacting with different people. → Interaction with different people can help ______________________________________. 7. Students can become aware of cultural differences in the workplace. → Students can become familiar ________________________________________________ 8. Having a part-time job can help a teenager gain work experience. → A teenager can ________________________________________________ VII. Use the words and phrases below, and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some nouns and verbs. 1. who/ may become/ take part-time jobs/tired and stressed./Secondary school students/ ____________________________________________________________________________. 2. /who work are often/Teens/ very busy/ to rest and study./ and have less time/ ____________________________________________________________________________. 3./ who work and study Teenagers/may not / at the same time/get enough sleep./ ____________________________________________________________________________. 4. /can cause tiredness and illnesses,/the common cold / such as/or the flu./A lack of sleep / ____________________________________________________________________________. 5. /get nearer, /more stressed/ because of /working teens may feel/the need to study./When exams / ____________________________________________________________________________. 6. /may not be able to/ if they fail to balance /get good grades/ work and study./ Working teens / ____________________________________________________________________________. 7. /should keep in mind/ Working students/ comes first./that studying always// ____________________________________________________________________________. 8./ may force students / Part-time jobs/and drop out of school./to ignore their studies/ ____________________________________________________________________________.