SlideShare a Scribd company logo
1 of 191
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG
TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI
TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG)
(LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
H Ọ C T Ố T T I Ế N G A N H
G L O B A L S U C C E S S
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
vectorstock.com/31086119
UNIT 1:
A LONG AND HEALTHY LIFE
I. VOCABULARY
STT
TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ
LOẠI
NGHĨA
1
Balanced
Balance
/'bæl.ənst/
/'bæl.əns/
adj
n/v
cân bằng, cân đối
sự thăng bằng, sự cân bằng/cân bằng
2 Diet /'daɪ.ət/ n chế độ ăn
3
Enthusiasm
Enthusiastic
Enthusiastically
Enthusiast
/ɪn'θu:.zi.æz.əm/
/ɪnˌθu:.ziˈæs.tɪk/
/ɪnˌθuː.ziˈæs.tɪ.kəl.i/
/ɪn'θu:.zi.æst/
n
adj
adv
n
sự nhiệt tình
tràn đầy nhiệt huyết
một cách nhiệt tình
người nhiệt tình
4
Physical /'fɪz.ɪ.kəl/ adj thân thể, thuộc tự nhiên, liên quan đến vật
lý
Physically /'fiz.ɪ.kəl.i/ adv về mặt thể chất, theo quy luật tự nhiên
Physics
Physicist
Physician
/'fɪz.ɪks/
/'fɪz.ɪ.sɪst/
/fɪ'zɪʃ.ən/
n
n
n
môn Vật lý
nhà vật lý
bác sĩ điều trị
5 Mental /'men.təl/ adj thuộc tâm thần, thuộc trí óc
6
Treatment
Treat
/'tri:t.mənt/
/tri:t/
n
v
sự đối xử, sự điều trị
đối xử, điều trị
7 Suffer /'sʌfɚ/ v đau khổ, chịu đựng, mắc phải
8
Injury
Injure
Injured
/'ɪn.ʤər.i/
/'ɪn.ʤɚ/
/'ɪn.dʒɚd/
n
v
adj
chấn thương
gây thương tích
bị thương
9
Strength
Strengthen
Strong
Strongly
/streŋθ/
/'streŋ.θən/
/strɑ:ŋ/
/'stra:ŋ.li/
n
v
adj
adv
sức mạnh
củng cố, tăng cường
khỏe mạnh, bền vững, chắc chắn, kiên cố
mạnh, chắc chắn
10
Examine
Examination
Examiner
Examinee
/ɪg'zæm.ɪn/
/ɪɡˌzæm.əˈneɪ.ʃən/
/ɪgˈzæm.ɪ.nər/
/ɪgˌzæmb.ə'ni:/
v
n
n
n
khảo sát, khám, kiểm tra
sự khảo sát, kỳ thi, sự thẩm vấn
giám khảo
thí sinh
11 Muscle /'mʌs.əl/ n cơ bắp
12 Life expectancy /'laɪf ɪkˌspek.tən.si/ np tuổi thọ
13
Explain
Explanation
Explicable
/ɪk'spleɪn/
/ˌek.splə'neɪ.ʃən/
/ɪk'splɪkəbl/
v
n
adj
giải thích
sự giảng giải, lời giải thích
có thể giải thích được
14 Ingredient /ɪn'gri:.di.ənt/ n thành phần
15
Nutrition
Nutrient
Nutritional
Nutritious
/nu:'trɪʃ.ən/
/'nu:.tri.ənt/
/nu:'trɪʃ.ən.əl/
/nu:'trɪʃ.əs/
n
n
adj
adj
sự dinh dưỡng; khoa dinh dưỡng
chất dinh dưỡng
dinh dưỡng
bổ dưỡng
16 Mineral /'mɪn.ər.əl/ n khoáng chất
17 Repetitive /rɪˈpet̬.ə.t̬ɪv/ adj mang tính lặp đi lặp lại
18 Electronic device /iˌlek'tra:.nɪk dɪ'vaɪs/ np thiết bị điện tử
19 Fitness /'fɪt.nəs/ n sự sung sức, sự khỏe khoắn
20 Bacteria /bæk'tɪr.i.ə/ n vi khuẩn
21 Organism /'ɔ:.gən.ɪ.zəm/ n sinh vật
22
Infection
Infectious
Infect
/ɪn'fek.ʃən/
/ɪn'fek.ʃəs/
/ɪn'fekt/
n
adj
v
sự lây nhiễm
truyền nhiễm
lây nhiễm
23 Tuberculosis /tuːˌbɝː.kjəˈloʊ.sɪs/ n bệnh lao
24 Food poisoning /'fu:d ˌpɔɪ.zən.ɪŋ/ np ngộ độc thực phẩm
25 Antibiotic /ˌæn.t̬i.baɪˈɑː.t̬ɪk/ n thuốc kháng sinh
26 Tiny /'taɪ.ni/ adj nhỏ xíu
27 Germ /dʒɝːm/ n vi trùng, mầm mống
II. STRUCTURES
STT CẤU TRÚC NGHĨA
1 Work out tập thể dục; tính toán
2 Give up bỏ cuộc, từ bỏ
3 Stay up thức
4
Stop to do sth
Stop doing sth
dừng lại để làm gì
ngừng hẳn làm gì đó
5 Learn sth from sb học hỏi điều gì từ ai
6 Do/take exercise tập thể dục
7 Spend time doing sth dành thời gian làm gì
8 Stay healthy khỏe mạnh
9 Suffer from chịu đựng, trải qua, mắc phải
10
Try to do sth
Try doing sth
cố gắng làm điều gì
thử làm điều gì
11 Pay attention to sb/sth chú ý đến ai/cái gì
12 Avoid doing sth tránh làm điều gì
13
Remember to do sth
Remember doing sth
nhớ phải làm điều gì
nhớ đã làm điều gì
14 Start to do/doing sth bắt đầu làm điều gì
15
To begin with đầu tiên (được sử dụng để đưa ra lý do quan
trọng đầu tiên cho một cái gì đó)
16 Be suitable for sb/sth phù hợp với ai/cái gì
17 Keep fit giữ dáng
18 Be ready for sth sẵn sàng cho cái gì
19 At least ít nhất là
20 Give off tỏa ra, phát ra, bốc ra
21 Prevent sb from doing sth ngăn cản ai làm điều gì
22 Fall asleep ngủ thiếp đi, chìm vào giấc ngủ
23 Cut down on cắt giảm
24 How about + Ving gợi ý làm điều gì
25
Forget to do sth
Forget doing sth
quên làm điều gì
quên đã làm điều gì
26 Be pleased to do sth vui lòng làm điều gì
III. GRAMMAR (Past simple vs present perfect)
THÌ
ĐỘNG
TỪ
CÁCH DÙNG CÔNG THỨC TỪ NHẬN BIẾT
1. Thì
quá
khứ
đơn
- Diễn tả hành động đã xảy ra
và đã chấm dứt trong quá
khứ, không còn liên quan tới
hiện tại.
- Diễn tả hành động xảy ra
nối tiếp nhau trong quá khứ.
- Diễn tả hồi ức, kỉ niệm.
V (ed)/v (cột 2)
S + V was: số ít
be
were: số nhiều
Thành lập phủ định và nghi vấn:
* V(did):
- ago
- last
- yesterday
- in + một mốc thời
gian trong quá khứ
(in 2000...)
(-): S + did + not + V (bare)
(?): Did + S + V (bare) + ?
* Be (was/were):
(-): S + was/were + not + .…
(?): Was/Were + S + ….?
2. Thì
hiện
tại
hoàn
thành
- Diễn tả hành động xảy ra
trong quá khứ nhưng không
rõ thời gian.
- Diễn tả hành động lặp đi lặp
lại nhiều lần trong quá khứ.
- Diễn tả hành động xảy ra
trong quá khứ nhưng để lại
dấu hiệu hoặc hậu quả ở hiện
tại.
- Diễn tả những trải nghiệm.
- Diễn tả những hành động
xảy ra trong quá khứ nhưng
kéo dài tới hiện tại và vẫn còn
có khả năng sẽ tiếp diễn trong
tương lai.
S + have/has + V(pp)
(have: I/số nhiều has: số ít)
Thành lập phủ định và nghi vấn:
(-): S+ have/has + not + V(pp)
(?): Have/Has + S + V(pp)
- for
- since
- ever
- never
- so far
- recently
- lately
- before (đứng cuối
câu)
- up to now/up to
present/until now
- yet
- just
- already
IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. fit B. visit C. diet D. injure
2. A. wonderful B. together C. develop D. condition
3. A. suffer B. fortunate C. summer D. just
4. A. prefer B. exercise C. answer D. better
5. A. healthy B. headache C. treatment D. feather
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
1. A. balance B. burger C. lesson D. infect
2. A. mental B. receive C. early D. healthy
3. A. celebrate B. vegetable C. expectancy D. organism
4. A. physical B. mineral C. condition D. injury
5. A. fortunate B. ingredient C. remember D. develop
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. Viruses are tiny germs that cause diseases in people, animals and plants. They are about 0.02 to 0.25
microns.
A. huge B. large C. small D. giant
2. Regular exercise can increase your fitness.
A. different B. changing C. unusual D. everyday
3. You can burn fat by doing this simple exercise routine. Repeat the actions again and again.
A. technique B. habit C. movement D. diet
4. Antibiotics are often used to treat infections caused by bacteria.
A. cure B. control C. reduce D. expand
5. Bacteria are so dangerous. Scientists should find a way to get rid of them all.
A. release B. waste C. remove D. erase
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. To stay healthy, you should cut down on sugar and fast food.
A. increase B. reduce C. develop D. replace
2. How can we prevent diseases caused by viruses?
A. continue B. approve C. support D. avoid
3. Having a balanced diet is the key to a healthy lifestyle.
A. unreasonable B. fair C. equivalent D. suitable
4. They are not living things so they need to enter our bodies to become active.
A. alive B. effective C. idle D. mobile
5. They can cause a range of illnesses, from the common cold to more serious diseases such as Covid-
19.
A. severe B. unimportant C. thoughtful D. honest
Give the correct forms of words in brackets.
1. Taking regular exercise and eating a _________ (BALANCE) diet are the key to a long and healthy
life.
2. The doctor _________ (EXAMINATION) her carefully, but could not find anything wrong.
3. She suffered from a serious headache, but after _________ (TREAT), she felt better.
4. One possible _________ (EXPLAIN) for higher life expectancy is owing to having healthy lifestyle
habits.
5. It’s important to take preventive measures to avoid the spread of contagious _________ (ILL).
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. _________ has generally increased over the past few decades, and some people enjoy a longer and
healthier life than others.
A. Life expectancy B. Life expectation C. Life requirements D. Lifestyle
2. He started eating healthy food and _________ up bad habits.
A. put B. looked C. gave D. took
3. He has changed his lifestyle since he visited his grandfather, who has just _________ his 90th
birthday.
A. celebrate B. celebrated C. celebrating D. celebrates
4. The doctor _________ the patient thoroughly to determine the cause of his symptoms.
A. examiner B. examination C. examinee D. examined
5. My friend can’t sleep well. She is _________ from stress.
A. suffering B. keeping C. getting D. checking
6. You should spend time _________ exercise to stay healthy.
A. do B. to do C. doing D. did
7. The first step to have a healthy lifestyle is paying attention to ingredients and _________, such as
vitamins and minerals.
A. nutrition B. nutrients C. nutritional D. nutritious
8. We had better add more fresh fruits and vegetables to our _________.
A. ingredient B. diet C. recipe D. form
9. When your body is ready for more exercise, you can _________ longer.
A. keep fit B. give up C. stay up D. work out
10. Before you go to bed, avoid _________ coffee or energy drinks.
A. have B. to have C. having D. has
11. The mobile phone’s screen _________ blue light that can prevent you from sleeping well.
A. gives off B. takes off C. put off D. turn off
12. If you can't fall asleep, do something _________ or listen to some soft music to relax.
A. repeat B. repetition C. repetitively D. repetitive
13. Don’t forget _________ enough water if you want to keep fit.
A. drink B. to drink C. drinking D. drinks
14. If you have time, you should choose a sport that is _________ for you to stay healthy.
A. suitable B. enthusiastic C. explainable D. harmful
15. Some bacteria can cause _________ diseases such as tuberculosis or food poisoning.
A. infection B. infect C. infectious D. infected
Fill in the blanks with suitable prepositions.
1. To begin _________ , open your legs wider than your shoulders and move your arms out.
2. In case you are unable _________ sleep, reading is a good way to help you feel sleepy.
3. We don't often pay attention _________ the amount of calories we take in every day.
4. Make sure that you are ready _________ the exercise by doing some gentle movements.
5. The doctor suggested we cut down _________ sweet things or fried dishes.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
1. Playing sports is helpful and increases your fit.
A B C D
2. How about to join the reading club with your friends?
A B C D
3. I’m pleased to help you this exercise.
A B C D
4. My father used to do a lot of exercise when he is young.
A B C D
5. Jack was in the hospital for months because he is suffering from a bad disease.
A B C D
C. GRAMMAR
Give the correct forms of the verbs in brackets.
1. She (walk) _________ to the park yesterday and (enjoy) _________ the beautiful weather.
2. She already (finish) _________ her presentation and is ready to present it.
3. He (study) _________ for hours last night to prepare for the exam.
4. They (visit) _________ their grandparents last summer vacation?
5. The company (achieve) _________ its sales targets for the quarter.
6. I (not finish) _________ reading the book that my friend recommended yet.
7. The team (win) _________ the championship last year with a remarkable performance.
8. They (travel) _________ to many countries in the past year.
9. When I (be) _________ a child, I used to play soccer with my friends every evening.
10. We (know) _________ each other for a long time.
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
1. Jane is carrying a heavy bag.
Sue: Can I give you a hand?
Jane: _________
A. Great! Have a good workout. B. That’s very kind of you.
C. I don’t know. D. Yes. That’s a nice bag.
2. Jane is trying to open the door.
Sue: Let me help you.
Jane: _________
A. That’s enough. B. What a pity!
C. Thanks but I think I’m fine. D. No. That's mine.
3. Jane is at the supermarket.
The shop assistant: Is there anything else I can do for you?
Jane: _________
A. Thanks for your help. B. Never say it again.
C. Never mind. D. No. No one can help me.
4. Jane is trying to do an exercise routine.
Teacher: Let me help you with this exercise.
Jane: _________
A. That’s OK. B. Let me do it again.
C. Thank you very much. D. You are so pretty.
5. Jane is doing some exercises.
Jane: I want to change the speed on this treadmill but I don't know how.
Trainer: _________
A. Do it right now. B. Why don't you know?
C. There is nothing to do. D. You can just press this button. Let me show you.
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.
Living a healthy life is very important for our well-being. When we are healthy, we feel (1) _________
and can do things we enjoy. Eating healthy foods, like fruits and vegetables, helps our bodies stay strong
and gives us energy. It is also important to exercise regularly, like (2) _________ sports or going for
walks, to keep our bodies active and fit. Getting enough sleep at night helps us feel rested and ready for
the day. Taking (3) _________ of our bodies and staying away from things (4) _________ can harm us,
like smoking or too much junk food, is important too. When we live a healthy life, we can have more
fun, (5) _________ happier, and enjoy life to the fullest.
(Adapted from Reading Explorer)
1. A. well B. good C. badly D. bad
2. A. doing B. making C. playing D. having
3. A. charge B. care C. note D. advantage
4. A. where B. who C. when D. that
5. A. be B. are C. getting D. Ø
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 6 to 10.
Everyone wants to live a long and healthy life. It’s important to take care of ourselves and make
choices that promote good health. By making simple lifestyle changes, we can increase our chances of
living a long and fulfilling life.
Exercise is important for staying healthy. Doing activities like walking, jogging, or dancing makes
our hearts strong, muscles toned, and bones healthy. It also makes us feel happy and lowers the chances
of getting sick, like heart disease and diabetes.
Eating good food is very crucial too. We should eat different fruits, vegetables, whole grains, and
lean meats. These foods give us important vitamins and energy. We should try not to have too many
sugary drinks, processed foods, or snacks with lots of fat. Eating healthy helps our bodies stay strong,
keeps us at a good weight, and reduces the chance of getting sick.
Getting enough sleep is also essential for our bodies. When we sleep, our bodies rest and get better.
It helps our bodies be strong and our brains work well. If we don't get enough sleep, we can feel tired,
have trouble paying attention, and get sick more easily. We should try to sleep for seven to nine hours
every night.
Last but not least, we need to manage stress to stay healthy. Stress can make our bodies and minds
feel bad. We can find good ways to handle stress, like doing relaxing activities, enjoying our hobbies,
or talking to our friends and family. When we manage stress in healthy ways, it helps us stay healthy
and happy.
(Adapted from Centers for Disease Control and Prevention)
6. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Importance of Exercise for Good Health
B. Tips for a Long and Healthy Life
C. Managing Stress for a Healthy Lifestyle
D. The Role of Sleep in Maintaining Good Health
7. According to the passage, how does exercise contribute to staying healthy?
A. It makes our hearts strong and muscles toned.
B. It helps us become taller and stronger.
C. It makes us feel sleepy and tired.
D. It completely eliminates the chances of getting sick.
8. According to the passage, we can manage stress in healthy ways by _________.
A. doing relaxing activities, enjoying hobbies, or talking to friends and family
B. eating healthy foods and not skipping meals
C. watching television and playing video games for long hours to relax
D. avoiding social interactions and isolating ourselves
9. Which of the following is not true according to the passage?
A. Exercise helps in preventing heart disease and diabetes.
B. Consuming sugary drinks and snacks with high fat content is beneficial for our bodies.
C. Getting enough sleep improves our physical and mental well-being.
D. Managing stress contributes to our overall health and happiness.
10. It can be inferred from the passage that _________.
A. Eating a variety of fruits and vegetables provides essential nutrients for our bodies.
B. Exercising regularly leads to weight gain and a higher risk of illness.
C. Lack of sleep has no impact on our cognitive functions.
D. Managing stress negatively affects our physical and mental health.
UNIT 1:15-MINUTE TEST
I. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. He _________ his grandparents last week.
A. visited B. visits C. has visited D. is visiting
2. Peter _________ his essay on travelling.
A. just finished B. just has finished
C. have just finished D. has just finished
3. Her mother _________ from a very bad backache, but she is fine now.
A. has suffered B. suffered C. suffers D. is suffering
4. Their children _________ camping in Cuc Phuong forest last week. They _________ a lot of fun.
A. go/have B. went/has had C. went/had D. has gone/had
5. Life in the country _________ over the past decade. Now people live much better.
A. has improved B. improved
C. is improving D. improves
6. She _________ exercise regularly recently.
A. does B. has done C. is doing D. did
7. Mary _________ here since she _________ from university.
A. has lived/graduated B. lived/graduated
C. has lived/has graduated D. live/has graduated
8. They _________ each other for many years.
A. know B. knew
C. has known D. have known
9. Her parents _________ for Paris yesterday.
A. have left B. has left C. left D. are leaving
10. The doctor _________ me. Luckily, the treatment is working.
A. have examined just B. has just examined
C. examined D. are examining
II. Give the correct forms of verbs in brackets.
11. They (start) _________ to cycle along the countryside last Friday.
12. She (have) _________ a healthy diet for a long time.
13. The boy (be) _________ ill yesterday and (not go) _________ to school.
14. The authority (decide) _________ to plant 20 trees along this street recently.
15. It (rain) _________ a lot last June.
UNIT 1: 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. learn B. early C. hear D. earth
2. A. headache B. chosen C. stomach D. chemist
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
3. A. again B. prefer C. healthy D. correct
4. A. activity B. physically C. expectancy D. nutritional
5. A. infection B. difference C. bacteria D. instruction
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
6. She is always full of energy in class. She never stops moving and talking.
A. having enough power B. feeling stressful
C. suffering from pressure D. having the strength and enthusiasm
7. Some young people have unhealthy habits such as staying up late or eating too much fast food.
A. actions B. behaviors C. thoughts D. routines
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
8. Tiny living organisms, which we can’t usually see with our normal eyes, may cause infectious
diseases.
A. Bitsy B. Slim C. Huge D. Slender
9. Don’t give up your habit of doing exercise because it helps you be strong and healthy.
A. stop B. continue C. start D. stay
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. He _________ his daily habits since he visited his grandfather.
A. changes B. have changed C. changed D. has changed
11. It’s necessary for us to do some _________ activities to stay healthy.
A. physics B. physical C. physically D. physicist
12. She has learned _______ him that taking regular exercise and eating a balanced diet help us keep fit.
A. from B. about C. for D. in
13. In the past, people _________ a lot of clean vegetables and other healthy food.
A. eat B. have eaten C. ate D. are eating
14. Have you started to _________ again? Do you feel better now?
A. give up B. work out C. give off D. suffer from
15. After _________ she could walk and talk to other people.
A. sleep B. fitness C. treatment D. explanation
16. Some people can’t sleep well because they _________ stress.
A. increase B. suffer from C. receive D. improve
17. They _________ my blood pressure.
A. just checked B. just check C. are just checking D. have just checked
18. My brother often _________ late to finish his homework, which is not good for his health.
A. stays up B. takes up C. brings up D. gives up
19. Exercise is good but avoid _________ right before you go to bed.
A. exercise B. to exercise C. exercising D. exercises
20. Doctors always advised her to cut _________ salt and sugar in her diet.
A. off B. on C. down on D. about
21. How about _________ the reading club with you?
A. join B. joining C. to join D. joined
22. _________ are often used to treat infections caused by bacteria.
A. Nutrients B. Minerals C. Diets D. Antibiotics
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
23. Why don’t you coming to my birthday next weekend?
A B C D
24. My mother improved her cooking skill since she started her online cooking course.
A B C D
25. I'm pleasant to know that you joined the sports club at school.
A B C D
READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
A good health is essential for our lives. (26) _________ , if we neglect our health and make poor
lifestyle choices, there can be several negative consequences. According to researchers, neglecting our
health can (27) _________ to various health problems. Firstly, a sedentary lifestyle and lack of exercise
can increase the risk of obesity, heart disease, and diabetes. Secondly, poor nutrition and an unhealthy
diet can result in nutrient deficiencies, weakened immune systems, and increased susceptibility to
illnesses and infections. Additionally, neglecting our mental health can lead to stress, anxiety, and
depression. It can (28) _________ our emotional well-being, relationships, and ability to cope with
challenges. Neglecting our health can also impact our energy levels, productivity, and overall enjoyment
of life. It is important to prioritize our health by adopting healthy habits (29) _________ as regular
exercise, balanced nutrition, sufficient sleep, and stress management. Taking care of our physical and
mental well-being allows us (30) _________ lead a fulfilling and vibrant life. Remember, small positive
changes in our daily routine can make a big difference in our overall health and happiness.
(Adapted from Healthline)
26. A. Moreover B. Because C. However D. Although
27. A. lead B. love C. choose D. result
28. A. effect B. affect C. effecting D. affecting
29. A. so B. too C. such D. enough
30. A. for B. to C. of D. towards
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 31 to 35.
Once upon a time, there was a young boy named Jack who lived in a small village. He loved playing
soccer with his friends and exploring the beautiful outdoors. One day, Jack’s teacher, Miss Emily, came
to their classroom and shared an exciting story about living a healthy life. She told them about a magical
land called "Healthytown" where everyone was happy and full of energy. In Healthytown, the residents
ate nutritious foods like fruits, vegetables, and whole grains. They played games, danced, and practiced
yoga to stay active and strong. They also drank plenty of water and got enough sleep each night to keep
their bodies refreshed.
Jack was fascinated by this story and wanted to learn more about living a healthy life. Miss Emily
gave them a special book called "The Guide to a Healthy Life," which was filled with helpful tips and
colorful illustrations. Jack started reading the book and discovered many exhilarating things. He learned
that by eating healthy foods, he could have more energy to play and do his favorite activities. He also
learned that being active every day, whether it's riding a bike or playing tag, could make his muscles
strong and his heart healthy.
Excited to put his newfound knowledge into practice. Jack began making small changes in his life.
He started eating more fruits and vegetables, drinking water instead of sugary drinks, and playing outside
with his friends regularly. As days went by, Jack started feeling more energetic and happy. He noticed
that he didn’t get tired as quickly and could run faster during soccer games. He even inspired his friends
to join him in his healthy lifestyle journey. Jack shared his book with his family, and they all started
making healthier choices together. They went on family hikes, cooked nutritious meals, and supported
each other in their quest for a healthy life.
(Adapted from The Guide to a Healthy Life)
31. Which of the following can be the best title for the passage?
A. Jack's Adventures in Healthytown
B. The Magical Land of Health and Happiness
C. The Importance of Living a Healthy Life
D. Exploring the Outdoors and Playing Soccer
32. According to the passage, what did Miss Emily give to Jack and his classmates?
A. A special book about soccer techniques
B. A guide to healthy eating and exercise
C. A map of Healthytown
D. A soccer ball to play with
33. The word "exhilarating" in paragraph 2 is closest in meaning to _________.
A. captivating B. boring C. daunting D. dragging
34. Which of the following is NOT true according to the passage?
A. The residents of Healthytown eat nutritious foods like fruits, vegetables, and whole grains.
B. Being active every day can make muscles strong and the heart healthy.
C. Jack’s teacher’s name is Miss Emily.
D. Jack's friends were not interested in joining him on his healthy lifestyle journey.
35. What is the main message of the story?
A. It is important to eat fruits and vegetables every day.
B. Living a healthy lifestyle leads to happiness and energy.
C. Reading books can inspire children to make positive changes.
D. Soccer is the best sport for staying active and strong.
Mark the letter A, B, C, orD to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
36. Mary is talking to Peter.
Mary: Is there anything I can do for you?
Peter: _________
A. Oh, please. B. I can do this.
C. Not now. D. You are welcome.
37. Mary is talking to Peter.
Mary: Can I help you with this heavy bag?
Peter: _________
A. It's OK. B. It makes sense.
C. I don't know. D. Thanks but I think I’m fine.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following
questions.
38. Why don’t you take a nap before continuing your work?
A. How about taking a nap before continuing your work?
B. Do you want to ask if you have to take a nap before your work?
C. Don’t forget to take a nap before you continue your work.
D. Do you mind taking a nap before you continue your work?
39. Everyone asks him not to eat sweet things a lot.
A. Everyone suggests he should eat sweet things a lot.
B. He doesn't eat sweet things a lot and everyone encourages him to do that.
C. Everyone prevents him from eating sweet things a lot.
D. He remembers to eat sweet things a lot.
40. I am so happy to follow the teacher’s instructions of having good habits.
A. I’m ready for the teacher’s instructions on having good habits.
B. I remember to follow the teacher's instructions of having good habits.
C. The teacher instructs me on some good habits and I follow them.
D. I’m pleased to follow the teacher's instructions on having good habits.
UNIT 2:
THE GENERATION GAP
I. VOCABULARY
STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM
TỪ
LOẠI
NGHĨA
1
Generate
Generator
Generation
Generational
Generation gap
/'dʒen.ə.reɪt/
/ˈdʒen.ər.eɪ.t̬ɚ/
/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/
/ˌdʒen.ə'reɪ.ʃən.əl/
/dʒen.ə'reɪ.ʃən ˌgæp/
v
n
n
adj
np
tạo ra; phát ra
máy phát điện
thế hệ
thuộc thế hệ
khoảng cách thế hệ
2
Differ
Different
Difference
Differentiate
/ˈdɪf.ɚ/
/ˈdɪf.ɚ.ənt/
/ˈdɪf.ɚ.əns/
/ˌdɪf.əˈren.ʃi.eɪt/
v
adj
n
v
khác
khác nhau
sự khác nhau
phân biệt
3
Belief
Believe
/bɪ'li:f/
/bɪ'li:v/
n
v
niềm tin, tín ngưỡng
tin tưởng
4
Behave
Behavior
Behavioral
/bɪ'heɪv/
/bɪ'heɪ.vjər/
/bɪˈheɪ.vjɚ.əl/
v
n
adj
cư xử, đối xử
hành vi, cách cư xử
thuộc hành vi
5
Nuclear family
Extended family
/ˌnuː.kliː.ɚ ˈfæm.əl.i/
/ɪkˌsten.dɪd ˈfæm.əl.i/
np
np
gia đình 2 thế hệ (bố mẹ và con cái)
đại gia đình (gia đình nhiều thế hệ)
6
Argue
Argument
/'ɑ:rg.ju:/
/'a:rg.jə.mənt/
v
n
tranh luận; biện luận, phản đối
sự cãi nhau, cuộc tranh luận
7 Gender /'dʒendə/ n giống, giới tính
8 Conflict /'ka:n.flɪkt/ n sự xung đột, cuộc xung đột
9 Characteristic /ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/ n đặc điểm
10 Quality /ˈkwɑː.lə.t̬i/ n chất lượng, phẩm chất
11 Breadwinner /ˈbredˌwɪn.ɚ/ n trụ cột gia đình
12 Common /'ka:mən/ adj thông thường, bình thường, phổ biến
13 Influence /'ɪn.flu.əns/ n sự ảnh hưởng
14
Economic
Economical
Economy
Economics
Economist
/ˌi:.kə'nɑː.mɪk/
/ˌiː.kəˈnɑː.mɪ.kəl/
/iˈkɑː.nə.mi/
/ˌiː.kəˈnɑː.mɪks/
/i'kɑː.nə.mɪst/
adj
adj
n
n
n
thuộc về kinh tế
tiết kiệm
nền kinh tế
kinh tế học
nhà kinh tế học
15
Social
Sociable
Socialize
Society
Socialization
/ˈsoʊ.ʃəl/
/ˈsoʊ.ʃə.bəl/
/ˈsoʊ.ʃə.laɪz/
/səˈsaɪ.ə.t̬i/
/ˌsoʊ.ʃəl.əˈzeɪ.ʃən/
adj
adj
v
n
n
có tính chất xã hội
dễ chan hòa, dễ hòa nhập
xã hội hóa
xã hội, tầng lớp, giai cấp xã hội
sự xã hội hóa
16 Experience /ɪk'spɪəriəns/ n/v kinh nghiệm, sự từng trải/trải qua
17 Critical /ˈkrɪt̬.ɪ.kəl/ adj phê phán, chỉ trích
18 Thinker /ˈθɪŋ.kɚ/ n nhà tư tưởng, người suy nghĩ
19
Curious
Curiosity
/ˈkjʊr.i.əs/
/ˌkjʊr.iˈɑː.sə.t̬i/
adj
n
tò mò, ham hiểu biết
tính ham hiểu biết, tính tò mò
20 Digital native /ˌdɪdʒ.ɪ.təl ˈneɪ.t̬ɪv/ np chuyên gia về kỹ thuật số
21
Experiment /ɪk'sper.ə.mənt/ n/v cuộc thử nghiệm;
cuộc thí nghiệm/ thí nghiệm, thử
nghiệm
22 Platform /'plæt.fɔ:rm/ n sân ga, bục, nền tảng
23 Hire /haɪr/ v thuê
24
Immigrate
Immigrant
Immigration
/'ɪm.ə.greɪt/
/'ɪm.ə.grənt/
/ˌɪm.əˈɡreɪ.ʃən/
v
n
n
nhập cư
người nhập cư
sự nhập cư
25
Individualism
Individual
/ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.ə.lɪ.zəm/
/ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/
n
n/adj
chủ nghĩa cá nhân
cá nhân/ một mình; riêng lẻ
26 Freedom /'fri:.dəm/ n tình trạng tự do; quyền tự do
27
Honesty
Honest
Dishonest
/'ɑ:.nə.sti/
/'ɑ:.nɪst/
/dɪ'sɑ:.nɪst/
n
adj
adj
sự trung thực; thật thà
trung thực
không trung thực
28
Competition
Competitor
Competitiveness
Compete
Competitive
/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/
/kəmˈpet̬.ə.t̬ɚ/
/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv.nəs/
/kəm'pi:t/
/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/
n
n
n
v
adj
sự cạnh tranh, cuộc thi đấu
đối thủ cạnh tranh
tính cạnh tranh, tính đua tranh
cạnh tranh, đua tranh
cạnh tranh, có sức cạnh tranh
II. STRUCTURES
STT CẤU TRÚC NGHĨA
1 Argue about/over sth
Have arguments over/about sth with sb
tranh luận về điều gì đó tranh luận về điều gì
với ai
2 Learn to do sth học cách làm gì đó
3 Hold views about sth giữ quan điểm về điều gì
4 Want sb to do sth muốn ai làm điều gì đó
5 Hope to do sth hi vọng làm điều gì đó
6 Do the housework làm việc nhà
7 Share one's views cùng chung quan điểm
8 Follow one's dream theo đuổi ước mơ
9 Give sb advice cho ai đó lời khuyên
10 Force sb to do sth ép ai làm điều gì đó
11 Follow in one’s footsteps theo bước, tiếp bước ai
12 Consist of bao gồm
13 Belong to sb thuộc về ai đó
14 Without + V-ing/N mà không có cái gì/làm gì đó
15 Deal with đối phó, giải quyết
16 Refer to sth đề cập tới cái gì
17 Grow up lớn lên, trưởng thành
18 Be prepared to do sth sẵn sàng để làm điều gì đó
19 Try out kiểm tra, thử xem có hoạt động không
20 Be able to do sth có khả năng, năng lực làm gì
21 Suit one’s need phù hợp với nhu cầu của ai đó
22 Be interested in sth/doing sth thích thú, quan tâm với cái gì/ làm cái gì
23 Rely on sb/sth phụ thuộc vào ai/ điều gì
24 Be on the scene có mặt tại hiện trường
25 Go through đi qua, kiểm tra kỹ, xem xét
26 Complain about sth phàn nàn, khiếu nại về điều gì
27 Be likely to do sth có khả năng sẽ làm điều gì đó
28 In addition thêm vào đó, ngoài ra
29 Lead to sth dẫn đến điều gì
30 In conclusion kết luận, tóm lại
31 Adapt to sth thích nghi với điều gì
32 Fail to do sth thất bại khi làm gì
33 Attitude to/toward(s) thái độ về điều gì
III. GRAMMAR (Modal verbs: MUST, HAVE TO, and SHOULD)
1. Chúng ta sử dụng must và have to để nói về sự cần thiết khi làm việc gì đó ở hiện tại.
Ví dụ: I must/have to go and get the kids from school. (Tôi phải đi đón bọn trẻ ở trường.)
2. Chúng ta sử dụng have to đế nói về nghĩa vụ/bổn phận trong quá khứ hoặc tương lai.
Ví dụ: John had to leave early for work this morning. (Sáng nay John phải đi làm sớm).
I will have to attend a meeting tomorrow afternoon. (Tôi sẽ phải tham dự một cuộc họp vào chiều
mai.)
3. Trong tiếng Anh - Anh có sự khác biệt giữa must và have to. Must được dùng để nói về những gì
người nói hoặc người nghe muốn hoặc nghĩ là cần thiết, và have to được dùng để nói về các quy tắc,
luật lệ và mong muốn của người khác.
Ví dụ: I must finish this essay today. I'm going out tomorrow. (Tôi phải hoàn thành bài luận này ngày
hôm nay. Tôi sẽ đi chơi vào ngày mai.)
I have to finish this essay today. We have to hand them in tomorrow. (Tôi phải hoàn thành bài
luận này ngày hôm nay. Chúng ta phải nộp chúng vào ngày mai.)
4. Chúng ta sử dụng mustn't để thể hiện sự việc gì đó mà chúng ta không được cho phép làm.
Ví dụ: You mustn't smoke in this area; it's strictly prohibited. (Bạn không được hút thuốc trong khu vực
này; nó bị nghiêm cấm.)
5. Chúng ta sử dụng don’t have to để nói rằng việc gì đó là không cần thiết.
Ví dụ: They don't have to wear a uniform to this event; it's a casual gathering. (Họ không cần phải mặc
đồng phục cho sự kiện này; đó là một cuộc tụ họp bình thường.)
6. Chúng ta sử dụng should và shouldn’t để đưa ra lời khuyên, lời đề nghị, hoặc đề xuất một ý kiến về
việc gì đúng hay sai.
Ví dụ: You should take the train instead of driving to avoid traffic. (Bạn nên đi tàu thay vì lái xe để
tránh kẹt xe.)
IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. extend B. between C. believe D. member
2. A. accept B. nuclear C. discuss D. include
3. A. consist B. also C. conclude D. common
4. A. name B. gap C. same D. change
5. A. digital B. notice C. idea D. differ
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
1. A. device B. complain C. limit D. allow
2. A. parent B. upset C. laptop D. damage
3. A. teenager B. computer C. conclusion D. supporting
4. A. immigration B. economy C. experience D. society
5. A. behavior B. education C. economic D. generation
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. Generation X experienced many social changes and developments in history, so they are always
ready for changes.
A. passed B. achieved C. witnessed D. underwent
2. These young people are critical thinkers because they achieved higher levels of education than
previous generations.
A. positive B. analytical C. passive D. active
3. When working in a team, Millennials welcome different points of view and ideas from others.
A. opinions B. behaviors C. places D. activities
4. They saw so many people lose their jobs so they think it is safer to be your own boss than relying on
someone else to hire you.
A. asking for B. trying out C. growing up D. depending on
5. They are very creative and able to experiment with platforms to suit their needs.
A. test B. investigate C. determine D. manage
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. My parents limit the time I spend on electronic devices.
A. prevent B. reduce C. allow D. replace
2. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time and cause weight gain.
A. enhance B. break C. injure D. ruin
3. Controlling the time the children spend on digital devices will ensure that they have time for
homework and outdoor activities.
A. Managing B. Maintaining C. Holding D. Freeing
4. The young accept American values such as individualism, freedom, honesty and competition.
A. liberation B. release C. limitation D. delivery
5. Young people may not do what their parents want them to do or what they are expected to do. As a
result, Asian American parents may fail to have their children follow the tradition.
A. succeed B. manage C. collapse D. argue
Give the correct forms of words in brackets.
1. Generation gap is the _________ (DIFFER) in beliefs and behaviors between young and old people.
2. Though people in a family understand each other well, daily _________ (ARGUE) are unavoidable.
3. When we live with our extended family, we have to deal with _________ (GENERATION) conflicts.
4. Each generation has its common characteristics that are influenced by social and _________
(ECONOMY) conditions.
5. Generation Y, referring to those born between the early 1980s and late 1990s, are _________
(CURIOSITY) and ready to accept changes.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. Watching TV too much may _________ to sleep and weight problems.
A. cause B. lead C. result D. arrive
2. They often force their children _________ their native country’s cultural values.
A. to follow B. follow C. followed D. following
3. A traditional view is that men are the _________ in the family.
A. housewives B. housekeepers C. keys D. breadwinners
4. If you live in an extended family, you have to learn _________ the differences between the
generations.
A. accept B. to accept C. accepting D. accepted
5. Our parents always think we should follow our dreams and never ask us to follow in their _________.
A. footprints B. feet C. footsteps D. footfalls
6. The advice that parents _________ us is always helpful because they have experienced it for a long
time.
A. take B. give C. make D. get
7. Some old people think women _________ do all the housework.
A. have to B. should C. need D. can
8. You must respect older people and you can learn some _________ lessons from them.
A. value B. valueless C. valuable D. invaluable
9. Each generation comes with its _________, which are influenced by the historical, economic and
social conditions of the country they live in.
A. values B. views C. behaviors D. characteristics
10. Children nowadays _________ online and never know the world before digital and social media.
A. try out B. grow up C. go through D. rely on
11. Many young people are _________ starting their own businesses and companies.
A. able to B. be likely to C. interested in D. on the scene
12. Most of us can _________ lots of things with our parents.
A. share B. complain C. belong D. suit
13. The young now want to make their own _________ about their lives.
A. decide B. decisive C. decisions D. decided
14. She is not _________ to become a musician because her parents think it’s not a good job.
A. prepared B. let C. used D. allowed
15. No children want their parents to _________ everything they do.
A. worry B. control C. limit D. hire
Fill in the blanks with suitable prepositions.
1. Due to their different attitudes _________ the new culture, Asian American children may have cultural
values different from their parents’ Asian cultural values.
2. Living in an extended family, you have to deal _________ many problems, especially differences
between young and old people.
3. _________ the other hand, many first-generation Asian American parents fail to adapt to the new
culture.
4. My grandparents hold traditional views _________ male jobs and gender roles.
5. Children should ask their parents _________ permission if they want to hang out with their friends.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
1. Parents always keep complaining to their children's clothes and hairstyles.
A B C D
2. Young people can use apps and digital devices in creativity ways.
A B C D
3. I must clean my room every day because my mother forces me to do it.
A B C D
4. Millennials or generation Y refers those born between the early 1980s and late 1990s.
A B C D
5. They think that children have to respect their parents and grandparents.
A B C D
C. GRAMMAR
Choose the correct modal verbs to complete the sentences.
1. I think you (should/must) apologize for your behavior; it was disrespectful.
2. You (don't have to/mustn’t) bring any food to the party; we'll provide everything.
3. Students (must/mustn’t) use their cell phones during exams. It's against the rules.
4. We (don't have to/mustn’t) forget to lock the doors before leaving the house.
5. You (should/mustn’t) go to bed early to get enough rest for tomorrow’s exam.
6. She will (have to/must) buy a new phone as her current one is not working properly.
7. We (don't have to/have to) pay our bills by the end of the month or they will cut off the electricity.
8. We (must/mustn’t) be at the airport at least two hours before our flight.
9. I think you (should/shouldn’t) wear a helmet while riding a motorcycle for safety.
10. You (shouldn't/don't have to) eat too much junk food; it’s not good for your health.
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
1. Jane is on the bus.
Jane: Would you mind if I sit here?
The woman: _________
A. No. Why not? B. Are you sure?
C. Of course not. D. It is not good.
2. Sue and Jane are talking to each other.
Sue: Is it OK if I go to the library this afternoon?
Jane: _________
A. Do you go there often? B. Certainly.
C. No one will go there. D. Yes, I do.
3. Jane is taking a test in the class.
Jane: Do you mind if I ask you a question?
Teacher: _________
A. Don't be quiet. B. Think about it carefully.
C. I think it’s good for you. D. I’m sorry but that's not possible.
4. Jane is talking to her mother.
Jane: Mum, can I go to my friend’s house this weekend?
Mother: _________
A. Certainly. Who is your friend? B. Where are you going?
C. Yes. Who is coming? D. No worries. Who has ideas?
5. Jane is talking to her mother.
Jane: Is it OK if I stay the night at my friend's house?
Mother: _________
A. You can say that again. B. I'm afraid not. You must be at home before 10.
C. You are right. D. Just a good question.
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10.
The generation gap, which refers to the differences (1) _________ values, beliefs, and behaviors
between younger and older generations, can have significant negative effects on individuals and society
as a (2) _________ . This divide often leads to a lack of understanding and communication between
generations, resulting in (3) _________ relationships, increased conflict, and societal fragmentation.
According to a study (4) _________ by the Pew Research Center in 2020, generational differences have
been identified as a major source of tension and disagreement in areas (5) _________ politics, social
issues, and technology. The widening generation gap can (6) _________ progress and cooperation, as
each generation tends to prioritize its own perspectives and interests, (7) _________ it challenging to
find common ground. (8) _________ , the lack of mutual understanding and respect can lead to
stereotypes, prejudice, and discrimination, perpetuating intergenerational conflicts. It is crucial to bridge
the generation gap (9) _________ fostering open dialogue, promoting empathy, and encouraging
intergenerational collaboration to create a harmonious and cohesive society. (10) _________
acknowledging and addressing these negative effects can we hope to bridge the gap and cultivate a more
inclusive and cohesive society for future generations.
(Adapted from "Family communication patterns and intergenerational ambivalence in young adults'
relationships" Forbes)
1. A. among B. in C. between D. of
2. A. result B. rule C. background D. whole
3. A. strained B. constrained C. trained D. restrained
4. A. conduct B. conducts C. conducting D. conducted
5. A. such as B. including C. comprising D. consisting of
6. A. hindrance B. hinder C. hindsight D. hindmost
7. A. make B. made C. making D. to make
8. A. However B. Although C. Furthermore D. Therefore
9. A. by B. through C. with D. via
10. A. Only after B. Only if C. Only by D. Only when
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 11 to 17.
In the past, the generation gap was quite distinct, with significant differences between older and
younger generations in terms of values, beliefs, and lifestyles. Traditional values and conservative
attitudes often dominated older generations, while younger generations sought more freedom,
independence, and social change. Communication between generations was often limited, resulting in
misunderstandings and conflicts.
However, in the present, the generation gap has undergone some transformations. With
advancements in technology and rapid societal changes, the gap has narrowed in certain aspects. Today,
older and younger generations have more opportunities to connect and understand each other.
One major factor contributing to this change is the influence of technology. Older generations have
become more tech-savvy, embracing smartphones, social media, and other digital platforms. This has
opened up new avenues for communication and sharing experiences between generations. Additionally,
younger generations have become more open to learning from the wisdom and experiences of their
elders.
Moreover, there is a growing recognition of the importance of intergenerational dialogue and
understanding. Efforts are being made to bridge the gap through initiatives such as intergenerational
activities, mentorship programs, and family bonding experiences. These initiatives foster mutual respect,
empathy, and appreciation for the unique perspectives and contributions of each generation.
While some differences still exist, the present generation gap is characterized more by a blend of
traditional values and modern ideas. Older generations can learn from the enthusiasm and fresh
perspectives of the younger generation, while the younger generation can benefit from the wisdom and
life experiences of their elders.
In conclusion, the generation gap has evolved over time, with greater opportunities for
communication and understanding between older and younger generations. By embracing technology,
fostering intergenerational dialogue, and acknowledging the value of different perspectives, we can
bridge the gap and foster harmony in our families, communities, and society as a whole.
(Adapted from "Bridging the Generation Gap: How to Bring Different Generations Together", Study.com)
11. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Challenges of the Generation Gap
B. The Evolution of the Generation Gap
C. The Generation Gap in Today’s Society
D. The Impact of Technology on the Generation Gap
12. The word "tech-savvy" in paragraph 3 probably means _________ .
A. technologically challenged
B. technologically enthusiastic
C. technologically knowledgeable
D. technologically illiterate
13. According to the passage, what has contributed to narrowing the generation gap in the present?
A. Older generations’ acceptance of embracing technology
B. Limited opportunities for intergenerational dialogue
C. The influence of social media on younger generations
D. The recognition of the importance of understanding between generations
14. It can be inferred from the passage that older generations have become more _________ .
A. conservative in their values
B. resistant to learning from younger generations
C. open to using technology
D. isolated from their younger counterparts
15. The word "blend" in paragraph 5 is closest in meaning to _________ .
A. mix B. union C. joint D. inclusion
16. According to the passage, efforts to bridge the generation gap include all of the following EXCEPT
_________ .
A. intergenerational activities
B. mentorship programs
C. family bonding experiences
D. using less technology to communicate
17. What is the main message conveyed in the passage?
A. The generation gap is wider now than it was in the past.
B. Technology has created more barriers between generations.
C. Understanding and communication between generations are key to bridging the gap.
D. Traditional values and ideas have become obsolete in today’s society.
UNIT 2:15-MINUTE TEST
I. Fill “must / mustn't / have to / don’t have to / should / shouldn't” in the blanks.
1. It's 10 p.m. I _________ go home now.
2. Students _________ wear uniforms on weekdays at school.
3. I _________ be back home by 9 p.m. My parents let me decide what to do.
4. I think we _________ stay out too late at night. It's dangerous.
5. In Vietnam, all people _________ drive on the right.
6. Young people _________ give up some bad habits such as staying up late and spending too much
time playing games.
7. You _________ wash all dishes but just enough for ten people.
8. Children _________ obey their parents and try to study hard.
9. You _________ behave rudely to other people.
10. They _________ be at work before 7:50 and get ready for their work.
II. Fill in the correct prepositions to complete sentences.
11. Young people are interested _________ doing what they like.
12. These shoes belong _________ my brothers. He collects shoes.
13. My child is good _________ using electronic devices.
14. Parents always complain _________ their children’s habits but still love them a lot.
15. _________ addition, too much screen time is bad for teenagers' health.
UNIT 2: 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. reduce B. support C. confuse D. music
2. A. women B. follow C. topic D. online
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
3. A. open B. parent C. decide D. differ
4. A. disagreement B. economist C. competition D. individual
5. A. digital B. quality C. essential D. immigrant
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined
word(s) in each of the following sentences.
6. She’s a sociable child who'll talk to anyone.
A. friendly B. strict C. funny D. hard-working
7. She found herself in conflict with her parents over her future career.
A. battle B. fight C. agreement D. disagreement
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
8. She answered all my questions with her usual honesty. I could see it when I looked at her.
A. loyalty B. cheating C. trustworthiness D. frankness
9. Everyone has the right to freedom of expression so parents should encourage their children to do that.
A. independence B. flexibility C. power D. limitation
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. Children of Asian American _________ adapt to American culture much faster than their parents.
A. immigrate B. immigrants C. immigration D. immigrated
11. Some older people fail to _________ to the new culture.
A. learn B. achieve C. change D. adapt
12. In some extended families, grandparents force their children and grandchildren ________ traditional
values.
A. to follow B. follow C. following D. followed
13. Hoa lives in a/an _________ family that consists of her grandparents, parents and younger sister.
A. traditional B. extended C. nuclear D. natural
14. The older _________ usually has a more traditional view.
A. era B. family C. generation D. group
15. Teenagers often come into _________ with their parents about career choices.
A. argue B. argument C. argumentative D. arguing
16. You _________ tidy up your bedroom. No one can clean it for you.
A. don't have to B. shouldn't C. mustn’t D. must
17. In the past, grandmothers _________ stay at home and do all the housework.
A. had to B. have to C. must D. should
18. My parents respect my choices. I mustn’t follow _________ their footsteps.
A. for B. in C. to D. on
19. Some values such as individualism, freedom, honesty and _________ are accepted by the younger
generation now.
A. compete B. competition C. competitive D. competitors
20. Soon a new generation, labeled Gen Alpha, will be _________ the scene.
A. off B. with C. about D. on
21. ________ conditions of the country is a key which influences each generation’s characteristics.
A. Society B. Sociable C. Social D. Socialize
22. _________ are people born in the era of technology and their lives relate to digital and social media.
A. Curious generations B. Immigrants C. Teenagers D. Digital natives
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
23. My mother forces me to play the piano every day. I must do it or my mother gets angry.
A B C D
24. Generation conflicts are unavoidable in the extended family, so you should accept that.
A B C D
25. She usually has some arguments in small things with family members.
A B C D
READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
The generation gap in Vietnam presents (26) _________ challenges and opportunities. With the
rapid development and globalization, younger generations in Vietnam often have different values,
attitudes, and aspirations (27) _________ to older generations. This can lead to communication and
understanding gaps between them. (28) _________ , it also creates opportunities for mutual learning and
growth. Younger generations bring fresh perspectives and ideas, while older generations offer wisdom
and experience. (29) _________ fostering open dialogue and embracing the diversity of viewpoints,
Vietnam can (30) _________ the positive aspects of the generation gap to drive social progress,
economic development, and intergenerational harmony.
(Adapted from "Intergenerational Relations and Family Changes in Vietnam", Vnexpress)
26. A. both B. either C. neither D. nor
27. A. comparing B. compared C. comparison D. compare
28. A. Since B. However C. Therefore D. Moreover
29. A. On B. In C. From D. By
30. A. bring B. earn C. harness D. utilize
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 31 to 35.
The generation gap in the business world is a fascinating phenomenon that highlights the differences
in attitudes, values, and approaches to conducting business between different generations. One of the
key areas where the generation gap is evident is in technology adoption. Younger generations, such as
Millennials and Generation Z, have grown up in the digital age and are generally more comfortable with
technology. They readily embrace new tools, platforms, and digital strategies, which can significantly
impact business practices, marketing strategies, and communication methods.
Workforce expectations also play a crucial role in the generation gap. Each generation has its own
set of expectations when it comes to work-life balance, career progression, and job satisfaction. Younger
generations often prioritize flexibility, purpose-driven work, and a healthy work-life balance.
Meanwhile, older generations may place more emphasis on job stability, loyalty, and traditional career
paths. Leadership styles are another area where the generation gap becomes evident. Baby Boomers and
Generation X typically favor hierarchical structures and a more top-down management style. They are
used to a more authoritative approach to leadership. Conversely, younger generations often prefer
collaborative and inclusive leadership styles, valuing input from all levels of the organization. They
thrive in environments that encourage participation, teamwork, and innovation. Communication
preferences have also evolved with each generation. The way people communicate and consume
information has drastically changed over the years. Younger generations are inclined towards instant
messaging, social media, and other digital channels for communication.
(Adapted from "Generation Gap at Work - Reshaping the Workplace")
31. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Impact of Technology on Business Practices
B. The Generation Gap in Such a Technological Era
C. Managing and Motivating Multi-Generational Workforce
D. The Generation Gap and Its Effect on Leadership Styles
32. According to the passage, the younger generation _________ .
A. prefer hierarchical structures in the workplace.
B. value input from all levels of the organization.
C. prioritize traditional career paths.
D. communicate primarily through traditional channels.
33. The word "they” in the first paragraph refers to _________ .
A. younger generations B. Gen Z C. technology D. digital age
34. The word "thrive” in paragraph 2 is closest in meaning to _________ .
A. explode B. shrink C. succeed D. fail
35. Which of the following is not true according to the passage?
A. Younger generations are more comfortable with technology.
B. Older generations prioritize flexibility and work-life balance.
C. Leadership styles vary between generations.
D. Communication preferences have evolved over the years.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
36. Jack is talking to Peter.
Jack: Teenagers shouldn’t spend too much time watching online videos or playing games.
Peter: _________
A. I think it's good. B. I can't agree with you more.
C. I'm afraid not. D. Do you mind that?
37. Jack is talking to Peter.
Jack: Would you mind if I wrote about generation gap issues in your family?
Peter: _________
A. I don’t have any ideas. B. The bigger the better.
C. Please feel free to do that. D. Of course you will like it.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following
questions.
38. I am not allowed to wear jeans or color my hair.
A. I mustn't wear jeans or color my hair.
B. I shouldn’t wear jeans or color my hair.
C. I must wear jeans or color my hair.
D. I don’t have to wear jeans or color my hair.
39. I think it's necessary for you to go home right after you finish your work.
A. You don’t have to go home right after you finish your work.
B. You mustn't go home right after you finish your work.
C. You should go home right after you finish your work.
D. You must go home right after you finish your work.
40. If I were you, I would follow your father’s advice.
A. You must follow your father's advice.
B. You should follow your father’s advice.
C. You have to follow your father’s advice.
D. You shouldn't follow your father’s advice.
UNIT 3:
CITIES OF THE FUTURE
I. VOCABULARY
STT
TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ
LOẠI
NGHĨA
1
Exhibition
Exhibit
/ˌek.səˈbɪʃ.ən/
/ɪg'zɪb.ɪt/
n
v
cuộc triển lãm, sự biểu lộ
triển lãm, biểu lộ
2 Impact /'ɪm.pækt/ n ảnh hưởng
3 Vehicle /'vi:.ə.kəl/ n xe cộ
4 Traffic jam /'træf.ɪkˌdʒæm/ np ách tắc giao thông
5 City dweller /ˈsɪt̬.i ˈdwel.ɚ/ np cư dân thành phố
6
Efficiently
Efficient
Efficiency
/ɪ'fɪʃ.ənt.li/
/ɪ'fʧ.ənt/
/ɪ'fɪʃ.ən.si/
adv
adj
n
một cách hiệu quả
có năng lực, có hiệu suất cao
tính hiệu quả, hiệu suất
7 Infrastructure /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ/ n cơ sở hạ tầng
8 High-rise /'haɪ raɪz/ n nhà cao tầng
9
Carbon footprint /ˌkɑːr.bən ˈfʊt.prɪnt/ n dấu chân carbon (tổng khí thải
được tạo ra bởi một cá nhân, tổ
chức, hoặc trong sản xuất)
10
Transport /'træn.spɔ:rt/ n (= transportation) sự chuyên
chở, vận tải/vận chuyển;
phương tiện vận chuyển
11 Urban centre /ˈɝː.bən 'sentər/ np trung tâm đô thị
12 Roof garden ˈruːf ˌɡɑːr.dən/ np vườn trên mái
13 Skyscraper /ˈskaɪˌskreɪ.pɚ/ n tòa nhà chọc trời
14 Smoothly /'smu:ð.li/ adv một cách êm ả, trôi chảy
15
Architecture
Architect
/ˈɑːr.kə.tek.tʃɚ/
/ˈɑːr.kə.tekt/
n
n
công trình kiến trúc
kiến trúc sư
16 Suburban /sə'bɝ:.bən/ adj thuộc ngoại ô
17 Sustainable /sə'steɪ.nə.bəl/ adj bền vững
18 Sensor /'sen.sɚ/ n cảm biến
19 Biodiversity /ˌbaɪ.oʊ.dɪˈvɝː.sə.t̬i/ n đa dạng sinh học
20
Renewable
Non-renewable
/rɪˈnuː.ə.bəl/
/ˌnɑːn.rɪˈnuː.ə.bəl/
adj
adj
có thể tái tạo
không thể tái tạo
21 Eco-friendly /ˈek.oʊˌfrend.li/ adj thân thiện với môi trường
22
Computer -
controlled
/kəmˈpjuː.t̬ɚ kənˈtroʊld/ adj được điều khiển bằng máy tính
23 Emission /ɪ'mɪʃ.ən/ n sự tỏa ra
24 Pedestrian zone /pə'des.tri.ən zoon/ np khu vực dành cho người đi bộ
25 Cycle path /'saɪ.kəl ˌpæθ/ np đường dành cho xe đạp
26 Livable /ˈlɪv.ə.bəl/ adj có thể ở được, đáng sống
27
Living conditions /ˈlɪv.ɪŋ kən'dɪʃ.ənz/ np điều kiện sống, điều kiện sinh
hoạt
28 Rush hour /'rʌʃˌaʊr/ np giờ cao điểm
29
Interact
Interaction
Interactive
/ˌɪn.t̬ɚˈækt/
/ˌɪn.t̬ɚˈræk.ʃən/
/ˌɪn.t̬ɚˈræk.tɪv/
v
n
adj
tương tác
sự tương tác
có tính tương tác
30
Neighbor
Neighborhood
/ˈneɪ·bər/
/ˈneɪ.bɚ.hʊd/
n
n
người hàng xóm
hàng xóm, vùng lân cận
31 Privacy /ˈpraɪ.və.si/ n sự riêng tư; đời tư
32 Sense of community /sens ɑ:v kəˈmjuː.nə.t̬i/ np ý thức cộng đồng
33
Security
Secure
/səˈkjʊr.ə.t̬i/
/səˈkjʊr/
n
adj
sự an toàn
an tâm, bảo đảm
34
Advantage
Disadvantage
/ədˈvæn.t̬ɪdʒ/
/ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒ/
n
n
sự thuận lợi, lợi thế
sự bất lợi
35 Victim /ˈvɪk.təm/ n nạn nhân
36 Cybercrime /ˈsaɪ.bɚ.kraɪm/ n tội phạm mạng
37 Expert /ˈek.spɝːt/ n chuyên gia
38 Extend /ɪkˈstend/ v mở rộng, trải dài
II. STRUCTURES
STT CẤU TRÚC NGHĨA
1 Feel free to do sth cảm thấy thoải mái khi làm gì
2 Have an impact on sb/sth có ảnh hưởng đến ai/cái gì
3 Be impressed by/at/with sth bị ấn tượng bởi cái gì
4 Attract one's attention thu hút sự chú ý của ai đó
5 Be expected to do sth được mong đợi để làm điều gì đó
6 Cope with sth đối phó, giải quyết điều gì
7 A range of một loạt
8 Warn sb about/against sth cảnh báo ai về điều gì
9 Make room for sth tạo không gian, chỗ trổng cho cái gì
10 Care about sth quan tâm đến điều gì
11 Be made available for sb có sẵn cho ai đó
12 Provide sb with sth
Provide sth to/for sb
cung cấp cho ai cái gì
cung cấp cái gì cho ai
13 Without + V-ing/N mà không làm gì/mà không có cái gì
14 Thanks to sb/sth nhờ có ai/cái gì
15 Interact with sb/sth tương tác với ai/cái gì
16 Pros and cons ưu và nhược điểm
17 On the other hand mặt khác
III. GRAMMAR (Stative verbs and linking verbs)
1. Stative verbs in the continuous form (Động từ trạng thái ở hình thức tiếp diễn)
- Động từ trạng thái miêu tả một trạng thái thay vì một hành động
- Chúng thường ám chỉ suy nghĩ và ý kiến (agree - đồng ý, believe - tin, remember - nhớ, think - nghĩ,
understand - hiểu), cảm giác và cảm xúc (hate - ghét, love - yêu thích, prefer - thích hơn), giác quan
(appear - dường như, feel - cảm thấy, hear - nghe thấy, look - trông có vẻ, see - nhìn thấy, seem - trông
có vẻ, smell - ngửi, taste - có vị) và sự sở hữu (belong - thuộc về, have - có, own - sở hữu).
- Chúng thường không được sử dụng ở hình thức tiếp diễn. Tuy nhiên, một số động từ trạng thái có thể
được sử dụng ở hình thức tiếp diễn để miêu tả hành động, tùy thuộc vào ngữ cảnh.
Ví dụ: She has a younger sister. (Cô ấy có một em gái.)
He is having a birthday party now. (Hiện giờ anh ấy đang có tiệc sinh nhật.)
2. Linking verbs (Động từ nối)
- Một động từ nối được sử dụng để liên kết chủ thể với một tính từ hoặc một danh từ miêu tả hoặc xác
định chủ thể đó. Những liên động từ phổ biển bao gồm be (thì, là), seem (có vẻ như), look (trông có
vẻ), become (trở nên), appear (xuất hiện), sound (nghe có vẻ), taste (nếm/có vị), và smell (ngửi).
Ví dụ: She seems very happy. (Cô ấy dường như rất hạnh phúc.)
His job has become his whole life. (Công việc của anh ấy đã trở thành tất cả cuộc sống của anh
ấy.)
IV. PRACTICE EXERCISES
A. PHONETICS
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. future B. usage C. public D. museum
2. A. private B. city C. install D. impress
3. A. effect B. design C. reduce D. dweller
4. A. occur B. across C. special D. skyscraper
5. A. camel B. attract C. camera D. animal
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
1. A. expect B. provide C. become D. feature
2. A. emission B. quality C. various D. vehicle
3. A. fantastic B. sustainable C. operate D. collection
4. A. environment B. education C. population D. disadvantage
5. A. possession B. identify C. architecture D. pedestrian
B. VOCABULARY
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. Some people aren't able to cope with the stresses of the job in big cities.
A. deal with B. get familiar with C. care about D. interact with
2. Smart technologies have made the lives of city dwellers more convenient.
A. people living in the country B. people who like to work in the city
C. people living in the city D. people who don't like to live in the city
3. In Toronto (Canada), you can book an appointment and see a doctor online from your own home.
A. create B. provide C. reserve D. join
4. The mobile app can give you route recommendations and work out the calories you burn.
A. instructions B. references C. congratulations D. compliments
5. What are the pros and cons of living in a big city?
A. likes and dislikes B. new and old things
C. modern and ancient things D. advantages and disadvantages
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
1. By using renewable energy sources, we can power our homes and businesses more efficiently and
reduce our carbon footprint.
A. unsuccessfully B. inadequately C. difficultly D. incompletely
2. City life has both advantages and disadvantages which will be solved in the future.
A. interests B. prosperities C. benefits D. drawbacks
3. In conclusion, a smart city helps people live better.
A. In addition B. To begin with C. To sum up D. In general
4. She is absolutely sure that tall buildings will be built soon in this area.
A. gradually B. frequently C. completely D. indefinitely
5. The new technology can help save time by predicting changes in traffic and warning people of
possible traffic jams.
A. misunderstand B. ignoring C. concentrating D. locating
Give the correct forms of words in brackets.
1. There will be an ________ (EXHIBIT) of future cities at the city center stadium.
2. The skyscraper attracts people’s attention because of its unusual ________ (ARCHITECT).
3. AI technologies, such as cameras and smart sensors, will be installed to help the city operate more
________ (EFFICIENCY).
4. More pedestrian zones for walking and cycle paths will be made available for people in all ________
(NEIGHBOR).
5. Living in a smart city has some ________ (ADVANTAGE), such as overpopulation and pollution.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
1. Smart technologies make people’s lives easier by reducing ________ chores.
A. home B. house C. family D. household
2. Most people use ________ transport such as trams and electric buses in big cities.
A. public B. private C. common D. particular
3. Tall buildings can actually limit the ________ of the built environment and help solve housing
problems in big cities.
A. exhibition B. impact C. carbon footprint D. roof garden
4. Traffic ________ are the city’s biggest problem, especially during rush hour.
A. jams B. vehicles C. skyscrapers D. urban centers
5. Building a good ________, basic systems such as transport, banks..., is important for the country's
economy.
A. urban center B. infrastructure C. office D. environment
6. The new underground has allowed ________ to get around more easily.
A. rich people B. students C. city dwellers D. tour guides
7. With the help of technology, people can grow vegetables in roof gardens of ________ buildings.
A. high-standard B. high-quality C. high-rise D. high-level
8. Most people are moving away from the ________ of large cities to the suburbs.
A. urban center B. supermarket C. finance center D. city hall
9. A smart city is a modern ________ area that uses a range of technologies to provide services, solve
problems and support people better.
A. suburban B. crowded C. polluted D. urban
10. These smart technologies will help ________ energy, reduce air pollution, and fight climate change.
A. waste B. save C. use D. spend
11. Modern green infrastructure will be more ________ because most cities use renewable and clean
energy.
A. eco-chic B. eco-anxiety C. eco-friendly D. eco-warrior
12. Computer-controlled transport systems like electric buses and trains will produce less greenhouse
gas ________.
A. emit B. emissions C. emits D. emitted
13. ________ are the areas for walking only.
A. Cycle paths B. Roads C. Highways D. Pedestrian zones
14. These features will make future cities more ________ and will provide a high quality of life to city
dwellers.
A. live B. life C. liveable D. living
15. ________ are devices that can react to light, heat or pressure.
A. Sensors B. Remote controls C. Victims D. Computers
Fill in the blanks with suitable prepositions.
1. The cities of the future will be smarter and more sustainable to cope ________ a growing population
and improve people’s lives.
2. Making room ________ biodiversity and nature can be done in various ways including underground
and rooftop farming, green roofs, and roof gardens.
3. As people care more ________ the environment, most cities will use renewable and clean energy.
4. I'm really impressed ________ the high-rise buildings in modern cities.
5. The social media campaign had a significant impact ________ raising awareness about environmental
issues.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
1. Eco-friend public transport will produce less carbon dioxide or waste and will be
A B C
controlled by computers.
D
2. People’s lives will be easier because AI techniques will help them do many daily activities.
A B C D
3. Thanks for technology, people now can save their time doing the housework.
A B C D
4. Widening the road is sounding a good solution to traffic problems in the areas.
A B C D
5. The project aims improve the city’s old infrastructure by creating more pedestrian
A B C
zones and cycle paths.
D
C. GRAMMAR
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. What’s the matter? You look ________.
A. happily B. happy C. unhappy D. unhappily
2. I have been very ________ up to this point, but I am going to lose my temper if you don't find my
baggage immediately.
A. impatiently B. impatient C. patient D. patiently
3. You seem more ________ now.
A. relaxed B. relax C. relaxing D. relaxingly
4. These watermelons were ________ sweet.
A. excepting B. exception C. exceptional D. exceptionally
5. The cake tastes ________
A. good B. goodly C. well D. badly
6. That kitten’s fur ________ so soft.
A. looks B. sounds C. smells D. tastes
7. The waves crashed on the shore where they ________ cool on my hot feet.
A. appeared B. felt C. looked D. sounded
8. The milk went ________ within seven days from opening.
A. bad B. badly C. best D. well
9. My darling, you looked ________ in that dress.
A. beauty B. beautify C. beautiful D. beautifully
10. She looked ________ around for a weapon.
A. desperate B. desperating C. desperately D. desperation
11. Nicole grew ________ from the hours of overtime at work. It became quite ________ that she needed
a long vacation.
A. tired/obvious B. tired/obviously C. tiredly/obvious D. tiredly/obviously
12. The young girl sing ________
A. amazing good B. amazing well C. amazingly good D. amazingly well
13. She said she would become a ________ singer ________
A. famous/quick B. famous/quickly C. famously/quick D. famously/quickly
14. The skies became ________ as the moon moved between the Earth and the Sun.
A. surprising dark B. surprising darkly
C. surprisingly dark D. surprisingly darkly
15. " ________ you ________ comfortable?", he asked.
A. Did/feel B. Does/feel C. Were/feeling D. Are/feeling
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
16. The chef tasted the meat cautious before carefully serving it to his special guest.
A B C D
17. She is loving to explore new cultures and immerse herself in different experiences while
A B C
traveling.
D
18. After being closed for a long period of time, the house became dirty and smelled awfully.
A B C D
19. All the members of the committee felt happily about the ultimate decision.
A B C D
20. Sophie has lived in Thailand for several years. She knows the culture very good.
A B C D
21. I feel both excited and nervously because I have got a date with Lara tomorrow.
A B C D
22. The humid weather made it difficultly to enjoy the tropical beach.
A B C D
23. The food was good with reasonable price, but the service was slowly.
A B C D
24. Naomi vividly is remembering the day her daughter was born.
A B C D
25. She is always believing that education is the key to a brighter future for individuals and
A B C D
society.
D. SPEAKING
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
1. Jane is talking to Tom.
Jane: I heard that in the future people will live on the moon. Do you think that will be possible?
Tom: ________
A. Yes. It's impossible. B. I'm not really sure about it.
C. Don’t mention it. D. That sounds bad.
2. Sue and Jane are talking to each other.
Sue: I think we’ll use driverless buses and flying cars in the future.
Jane: ________
A. I’m a bit tired. B. I have a good idea.
C. I don’t know for sure. D. Of course not.
3. Jane is talking to Jack.
Jane: I think AI robots will do all the household chores.
Jack: ________
A. Let’s do it. B. Why? I don't understand.
C. I think it would be a good way. D. There can’t be any doubt.
4. Jane is talking to her mother.
Jane: Mum, I think our city will become more modern.
Mother: ________
A. I'm absolutely sure about it. B. You can't do anything.
C. I have some ideas for that. D. We hope that.
5. Jane is talking to Jack.
Jane: I think smart technologies are good for us.
Jack: ________
A. You are welcome. B. I think it’s quite hard to do that.
C. You are excellent. D. There's some doubt in my mind.
E. READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.
The physical health of city dwellers in the next 100 years is likely to experience significant
advancements and challenges. With the continuous evolution of healthcare technology and urban
planning, cities may prioritize the well-being of their residents more than (1) ________ before.
Innovations such as telemedicine, personalized healthcare, and preventive measures could lead to
improved access to healthcare services and more efficient medical treatments. Furthermore, the
integration of green spaces, sustainable transportation systems, and walkable (2)________may
encourage physical activity and contribute to healthier lifestyles.
However, as cities continue to expand and populations grow, issues such as pollution, overcrowding,
and limited access to green spaces may contribute to various health concerns. Environmental changes,
including climate change and natural disasters, can have adverse effects on air quality, water sources,
and overall well-being. The emergence of new infectious diseases or the re-emergence of old ones could
also pose risks to urban populations. (3)_________, the advancements of technologies can also pose a
threat of a notable increase in sedentary lifestyles among people (4) ________ can lead to several
diseases afterward. These challenges (5) ________ proactive measures in urban planning, healthcare
infrastructure, and public health initiatives to safeguard the physical health of city dwellers in the coming
years.
(Adapted from The Guardian)
1. A. never B. ever C. none D. neither
2. A. neighborliness B. neighboring C. neighbor D. neighborhoods
3. A. Furthermore B. However C. Thus D. Otherwise
4. A. which B. who C. when D. why
5. A. necessarily B. necessary C. necessity D. necessitate
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 6 to 10.
As cities continue to grow, they face many problems and disadvantages that need attention and
creative solutions. One major concern is the increasing issue of having too many people in one place,
which strains resources and infrastructure. More and more people are moving to cities in search of
opportunities, causing them to become crowded, congested, and overwhelming for transportation,
housing, and healthcare.
According to a report by the United Nations in 2018, it is predicted that by 2050, around 68% of the
world’s population will live in cities. This rapid increase in urban population is likely to make existing
problems worse and create new ones. The strain on resources, along with poor planning and limited
space, can result in unequal access to services, making life difficult for many city residents. Furthermore,
the concentration of industries, vehicles, and energy use in cities contributes significantly to air pollution,
greenhouse gas emissions, and the depletion of natural resources. Another disadvantage of future cities
is the potential for people to feel isolated and disconnected from others. Despite the increasing
connectivity provided by technology, the fast-paced urban lifestyle and lack of social connection can
lead to loneliness. City life can be impersonal and temporary, making it difficult to build a sense of
community and belonging.
To tackle these challenges, city planners, policy makers, and communities must collaborate to
develop innovative strategies for sustainable urban development. This includes creating efficient
transportation systems, promoting environmentally friendly infrastructure, and designing inclusive
spaces that encourage social interaction. By prioritizing the well-being of residents, considering the
environmental impact, and embracing technological advancements, cities of the future have the potential
to overcome these problems and become thriving, resilient, and livable places.
(Adapted from The New York Time)
4. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Future Challenges of Urbanization
B. Overpopulation: A Threat to Future Cities
C. Sustainable Solutions for Urban Development
D. The Negative Impact of Cities on the Environment
5. The word "depletion” in passage 2 is closest in meaning to ________.
A. exhaustion B. augmentation C. conclusion D. deletion
6. The word it in passage 2 refers to ________.
A. loneliness B. social interaction C. urban lifestyle D. city life
7. Which of the following is NOT true according to the passage?
A. Urbanization leads to overcrowding and strain on essential services.
B. Over seven-tenths of the global population is estimated to reside in cities by 2050.
C. Concentration of industries and vehicles in cities contributes to air pollution.
D. Lack of social cohesion in cities can result in social isolation.
8. It can be inferred from the passage that ________.
A. Urbanization will solve the problem of resource depletion.
B. The quality of life in cities is expected to improve in the future.
C. Sustainable practices and policies are needed to mitigate the drawbacks of urbanization.
D. Technology can help to eliminate feelings of loneliness and disconnection in cities.
UNIT 3:15-MINUTE TEST
I. Give the correct form of verbs in brackets.
1. I (think) ________ that most young people like city life.
2. We (have) ________ a great time in Nha Trang now.
3. I (see) ________ what he wants to do.
4. Peter (believe) ________ that his brother will win the match.
5. My mother (think) ________ of buying a new washing machine.
6. This book (belong) ________ to May.
7. Why you (look) ________ at me like that?
8. My parents always (agree) ________ with my decisions.
9. It (seem) ________ that no one has lived here for a long time.
10. The museum (sound) ________ a good place for tourists to visit.
II. Fill in the correct prepositions to complete sentences.
9. By next year the city's population is expected ________ reach 2 million.
10. The most urgent issue that we are coping ________ is pollution in the city.
13. I was impressed ________ the skyscrapers and modern buildings in Dubai.
14. The government provided the poor ________ jobs and accommodation.
15. Parents always have great impact ________ their children.
UNIT 3: 45-MINUTE TEST
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three
in pronunciation in each of the following questions.
1. A. climate B. inform C. service D. include
2. A. under B. support C. butter D. public
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of
primary stress in each of the following questions.
3. A. transport B. improve C. daily D. sensor
4. A. interact B. suburban C. convenient D. advantage
5. A. document B. company C. government D. attraction
Mark the letter A, B, C, or Dto indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
6. AI technologies will help the city operate more efficiently.
A. intelligently B. adequately C. effectively D. magnificently
7. Traffic is now flowing smoothly again.
A. evenly B. quickly C. slowly D. fluently
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
in each of the following sentences.
8. This type of farming is simply not sustainable anymore.
A. stable B. difficult C. suitable D. temporary
9. I want to find a neighborhood in this city that is liveable and convenient for living.
A. endurable B. unacceptable C. bearable D. comfortable
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences.
10. Street lights can ________ when the streets are empty and sensors can inform waste collection teams
when the bins are full.
A. turn up B. turn on C. turn down D. turn off
11. Cities in the future will have a lower carbon footprint and will be more ________.
A. sustainable B. changeable C. adaptable D. favorite
12. City ________ often face the challenges of high living costs and crowded spaces.
A. inhabitants B. residents C. dwellers D. citizens
13. Good ________ is crucial for the development and growth of any city.
A. architecture B. infrastructure C. biodiversity D. cybercrime
14. Implementing effective traffic management strategies can help alleviate ________ jams in busy
cities.
A. traffic B. sensor C. operation D. device
15. ________ energy sources like coal and oil contribute to environmental pollution.
A. Eco-friendly B. Renewable
C. Non-renewable D. Computer-controlled
16. James ________ an intelligent person but he sometimes asks silly questions.
A. is seeming B. seemed C. seem D. seems
17. Please be quiet. I ________.
A. think B. am thinking C. thought D. thinks
18. You should try this soup. It ________ very delicious.
A. is tasting B. tasted C. taste D. tastes
19. My city was ranked as the most ________ city in the country because of its excellent facilities and
clean air.
A. live B. life C. living D. liveable
20. Electric buses and trains will produce less greenhouse gas ________.
A. emit B. emissions C. emitting D. emitted
21. Infrastructure will be made available ________ the city dwellers before winter comes.
A. for B. in C. off D. about
22. Nice restaurants and cafeterias in the downtown ________ tourists' attention.
A. take B. invite C. attract D. create
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the
following questions.
23. Sensors around the city warn the team in charge on broken lights or full bins.
A B C D
24. Don't bother him because he thinks now.
A B C D
25. Urban life is seeming more exciting to young people.
A B C D
READING
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase
that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
In the future, cities will experience many changes to adapt to (26) ________ populations and
environmental concerns. These cities will use advanced technologies to make life better for the people
(27) ________ live there. They will have smart transportation systems that are more efficient and include
things like self-driving cars and improved public transportation. The cities will also focus (28) ________
being more environmentally friendly by using renewable energy sources and designing buildings that
are good for the environment. (29) ________ , there will be a greater emphasis on including everyone
in city life, with better access for people with disabilities and opportunities for people to be
(30)________ in decision-making through digital platforms. Overall, the cities of the future will aim to
create a better balance between technology and the well-being of the people who call them home.
(Adapted from English Reading and Comprehension)
26. A. grown B. grew C. grow D. growing
27. A. which B. who C. when D. where
28. A. on B. about C. of D. in
29. A. Additionally B. Consequently C. However D. Therefore
30. A. interested B. specialized C. invested D. involved
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each
of the questions from 31 to 35.
In the cities of the future, people will experience big changes in their everyday lives. These urban
residents will be part of a highly advanced and connected environment, where new technologies and
innovative infrastructure come together to make city life easier and more efficient.
Future cities will have smart systems that use resources well, make getting around easier, and help
protect the environment. Buildings will be energy-efficient and have smart sensors that adjust things like
temperature and lighting based on how many people are there. This will save energy and reduce the
amount of pollution. Transportation systems will be well-connected, so people can easily move from
one place to another. Electric and self-driving cars will also be common, which means less traffic and
less air pollution.
In addition, technology will change the way people interact with their city. Advanced augmented
reality (AR) systems will show digital information on top of the real world, giving people useful and
personalized suggestions. They will also be able to navigate the city with the help of interactive
holographic displays that show important places, public transportation options, and real-time traffic
updates. Also, there will be fast internet everywhere, so people can easily communicate and connect
everyday objects to the internet to make life easier.
But there will also be challenges along with these advancements. People in future cities will need
to adapt to new complexities and risks. As technology becomes more important for critical infrastructure,
there will be a bigger risk of cyber-attacks and data breaches. It will be important to have strong security
measures to protect people’s privacy and keep their information safe from bad actors.
(Adapted from Solution)
31. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The Challenges of Future Cities
B. The Benefits of Advanced Technologies in Cities
C. Urbanization and Its Impact on Everyday Life
D. Exploring the Possibilities of Smart Cities
32. What are some features of future cities mentioned in the passage?
A. Historical architecture and traditional infrastructure.
B. Limited availability of resources and inefficient transportation systems.
C. Smart systems, energy-efficient buildings, and well-connected transportation networks.
D. Lack of internet connectivity and minimal technological advancements.
33. The word "advanced" in the first paragraph is closest in meaning to ________.
A. out-of-date B. state-of-the-art C. old-fashioned D. elaborate
34. The word "they” in paragraph 3 refers to ________.
A. people
B. personalized suggestions
C. Advanced augmented reality (AR) systems
D. interactive holographic displays
35. Which of the following is not true according to the passage?
A. Future cities will have energy-efficient buildings with smart sensors.
B. Transportation systems in future cities will be well-connected.
C. Augmented reality (AR) systems will not be used widely in future cities.
D. Future cities will have fast internet connectivity.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following
exchanges.
36. Jack is talking to Peter.
Jack: Do you mind if I borrow your new book about the future cities?
Peter: ________
A. Yes. I have a new book. B. Please feel free to get it.
C. It's mine, not John. D. It makes sense.
37. Jack is talking to Peter.
Jack: Do you think the authority can build a very big shopping center in this area?
Peter: ________
A. I’m not sure this is true. B. There's nothing to prove for that.
C. I don't understand much. D. It's a good answer.
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following
questions.
38. With the help of technology, people can grow vegetables in roof gardens.
A. Technology provides people with vegetables in roof gardens.
B. Roof gardens are good places for people to grow vegetables.
C. People can’t grow vegetables in roof gardens without the help of technology.
D. No technology can help people to grow vegetables in roof gardens.
39. Stopping using private cars in urban areas is a good solution to many environmental problems.
A. Many environmental problems can be solved by stopping using private cars in urban areas.
B. A solution to many environmental problems is to stop private cars.
C. The best solution to stop using private cars is to solve environmental problems.
D. Using private cars can stop many environmental problems.
40. She’s impressed with the art on the walls along the streets in this city.
A. The art on the walls along the streets makes her impressive in this city.
B. The impression of the city is her art on the walls along the streets.
C. The walls along the streets in this city are impressive art to her.
D. The art on the walls along the streets in this city gives her an impression.
UNIT 4:
ASEAN AND VIETNAM
I. VOCABULARY
STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM
TỪ
LOẠI
NGHĨA
1 Splash /splæʃ/ v té, vẩy, làm bắn nước
2 Monk /mʌŋk/ n thầy tu
3 Buddhist /ˈbʊd.ɪst/ n Phật tử
4 Parade /pə'reɪd/ n cuộc diễu hành, cuộc duyệt binh
5 Prosperity /prɑːˈsper.ə.t̬i/ n sự phát đạt, sự thịnh vượng
6 Ancestor /ˈæn.ses.tɚ/ n tổ tiên
7 Honor /ˈɑː.nɚ/ n danh dự
8 Stilt walking /stɪlts 'wɑ:.kɪŋ/ np đi cà kheo
9 Tug of war /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ np kéo co
10 Bamboo dancing /bæm'bu: 'dæn.sɪŋ/ np múa sạp
11 Disability /ˌdɪs.əˈbɪl.ə.t̬i/ n sự tàn tật; sự bất lực
12 Representative /ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.t̬ɪv/ adj/n tiêu biểu/người đại diện
13
Feature /ˈfiː.tʃɚ/ n/v nét đặc biệt, phần quan trọng của/
đặc trưng
14 Gender equality /ˈdʒen.dɚ iˈkwɑː.lə.t̬i/ np bình đẳng giới
15 Eye-opening /ˈaɪˌoʊp.nɪŋ/ adj mở mang tầm mắt
16
Participate
Participation
Participant
/pɑ:rˈtɪs.ə.peɪt/
/pɑ:r.tɪs.əˈpeɪʃən/
/pɑ:rˈtɪs.ə.pənt/
v
n
n
tham dự
sự tham dự
người tham dự
17
Culture
Cultural
/ˈkʌl.tʃɚ/
/ˈkʌl.tʃɚ.əl/
n
adj
văn hóa
thuộc văn hóa
18 Relation /rɪˈleɪ.ʃən/ n mối quan hệ, mối liên hệ
19
Contribute
Contribution
/kənˈtrɪb.juːt/
/ˌkɑːn.trɪˈbjuː.ʃən/
v
n
đóng góp, góp phần
sự đóng góp
20 Leadership skill /ˈliː.dɚ.ʃɪp skɪl/ np kỹ năng lãnh đạo
21 Current issue /ˈkɝː.ənt ˈɪs.juː/ np vấn đề hiện tại
22 Cultural exchange /ˈkʌl.tʃɚ.əl ɪksˈtʃeɪndʒ/ np giao lưu văn hóa
23 Strengthen /ˈstreŋ.θən/ v củng cố, tăng cường
24 Goal /goʊl/ n bàn thắng; điểm, mục tiêu cố gắng
25 Theme /θi:m/ n chủ đề
26 Community /kəˈmjuː.nə.t̬i/ n cộng đồng
27
Develop
Developing
Developed
Development
/dɪˈvel.əp/
/dɪˈvel.ə.pɪŋ/
/dɪˈvel.əpt/
/dɪˈvel.əp.mənt/
v
adj
adj
n
mở rộng, phát triển
đang phát triển
phát triển
sự phát triển
28 Volunteer /ˌva:.lən'tɪr/ v/n tình nguyện/ tình nguyện viên
29 Youth /ju:θ/ n tuổi trẻ
30
Promote /prəˈmoʊt/ v thăng chức, xúc tiến, quảng bá
Promotion /prəˈmoʊ.ʃən/ n sự thăng chức, sự thúc đẩy khuyến
mại
Promotional /prəˈmoʊ.ʃən.əl/ adj (thuộc) quảng cáo
31 Experience /ɪkˈspɪr.i.əns/ n/v kinh nghiệm, trải nghiệm/ trải qua
II. STRUCTURES
STT CẤU TRÚC NGHĨA
1 Reply to sb/sth trả lời/hồi đáp ai/cái gì đó
2 Invite sb to do sth mời ai làm điều gì đó
3 Take part in sth = participate in sth tham gia vào cái gì
4 Prepare for sth chuẩn bị cho điều gì
5 Be qualified for sth đủ tiêu chuẩn cho việc gì đó
6 Depend on sb/sth phụ thuộc vào ai/cái gì
7 Be related to sth liên quan đến điều gì
8 Be keen on doing sth thích làm gì đó
9 Reach a goal đạt được một mục tiêu
10 Share sth with sb chia sẻ thứ gì đó với ai
11 Like/enjoy doing sth thích làm gì đó
12 Mind doing sth ngại/phiền làm điều gì đó
13 Involve doing sth liên quan đến việc làm gì đó/bao gồm, đòi hỏi làm gì đó
14 Suggest doing sth gợi ý làm điều gì
15 Succeed in doing sth thành công trong việc làm gì
16 Raise awareness of sth nâng cao nhận thức về điều gì
17 In a variety of nhiều, đa dạng
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 - TIẾNG ANH 11 GLO...
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 - TIẾNG ANH 11 GLO...MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 - TIẾNG ANH 11 GLO...
MA TRẬN + ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 - TIẾNG ANH 11 GLO...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
PRACTICE TEST ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 CHUẨN - TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD (PRACTICE TEST) (BẢ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 - NĂM 2024 DÙNG CHUNG CHO SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC ...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CẢ NĂM TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS 2024 - ĐỦ 4 KỸ NĂNG CÓ FILE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CẢ NĂM TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS 2024 - ĐỦ 4 KỸ NĂNG CÓ FILE...BÀI TẬP BỔ TRỢ CẢ NĂM TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS 2024 - ĐỦ 4 KỸ NĂNG CÓ FILE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CẢ NĂM TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS 2024 - ĐỦ 4 KỸ NĂNG CÓ FILE...
 
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
 
TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 LẦN THỨ XXIV - 2018 TIẾNG ANH LỚP ...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 LẦN THỨ XXIV - 2018 TIẾNG ANH LỚP ...TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 LẦN THỨ XXIV - 2018 TIẾNG ANH LỚP ...
TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30-4 LẦN THỨ XXIV - 2018 TIẾNG ANH LỚP ...
 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
 
716 BÀI TẬP VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO TOÁN 10 CHINH PHỤC 8+, 9+ (TRẮC NGHIỆM, T...
716 BÀI TẬP VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO TOÁN 10 CHINH PHỤC 8+, 9+ (TRẮC NGHIỆM, T...716 BÀI TẬP VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO TOÁN 10 CHINH PHỤC 8+, 9+ (TRẮC NGHIỆM, T...
716 BÀI TẬP VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO TOÁN 10 CHINH PHỤC 8+, 9+ (TRẮC NGHIỆM, T...
 
CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP THEO CHUYÊN ĐỀ (172 TRANG) + BÀI TẬP NGỮ PHÁP 30 CHUYÊN...
CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP THEO CHUYÊN ĐỀ (172 TRANG) + BÀI TẬP NGỮ PHÁP 30 CHUYÊN...CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP THEO CHUYÊN ĐỀ (172 TRANG) + BÀI TẬP NGỮ PHÁP 30 CHUYÊN...
CÁC CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP THEO CHUYÊN ĐỀ (172 TRANG) + BÀI TẬP NGỮ PHÁP 30 CHUYÊN...
 
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 MỨC ĐỘ LỊCH SỬ 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (CÓ ĐÁP ÁN) (27...
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 MỨC ĐỘ LỊCH SỬ 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (CÓ ĐÁP ÁN) (27...BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 MỨC ĐỘ LỊCH SỬ 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (CÓ ĐÁP ÁN) (27...
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 4 MỨC ĐỘ LỊCH SỬ 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (CÓ ĐÁP ÁN) (27...
 
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
ĐỀ ÔN TẬP THAM KHẢO THI THỬ GIỮA HỌC KÌ 2 HÓA HỌC 11 - DÙNG CHUNG 3 SÁCH - TH...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 

Similar to HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf

Similar to HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf (20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 I-LEARN SMART WORLD CÓ NGHE (PRACTICE T...
 
Review.docx
Review.docxReview.docx
Review.docx
 
Lesson Exemplar Mapeh 7 Health
Lesson Exemplar Mapeh 7 HealthLesson Exemplar Mapeh 7 Health
Lesson Exemplar Mapeh 7 Health
 
health 1.pptx
health 1.pptxhealth 1.pptx
health 1.pptx
 
Quiz Bee (Nutirtion).pptx
Quiz Bee (Nutirtion).pptxQuiz Bee (Nutirtion).pptx
Quiz Bee (Nutirtion).pptx
 
Mapeh 10 diagnostic test
Mapeh 10 diagnostic testMapeh 10 diagnostic test
Mapeh 10 diagnostic test
 
health education 7 1st quarter Lesson 4 management in health concerns during ...
health education 7 1st quarter Lesson 4 management in health concerns during ...health education 7 1st quarter Lesson 4 management in health concerns during ...
health education 7 1st quarter Lesson 4 management in health concerns during ...
 
Chn2
Chn2Chn2
Chn2
 
The Low Allergy Diet Second Phase of Your Candida Cleanse.pdf
The Low Allergy Diet Second Phase of Your Candida Cleanse.pdfThe Low Allergy Diet Second Phase of Your Candida Cleanse.pdf
The Low Allergy Diet Second Phase of Your Candida Cleanse.pdf
 
Beyond Killing Candida Building Gut Health for Lasting Results.pdf
Beyond Killing Candida Building Gut Health for Lasting Results.pdfBeyond Killing Candida Building Gut Health for Lasting Results.pdf
Beyond Killing Candida Building Gut Health for Lasting Results.pdf
 
The Candida Myth Buster: Real Foods for Effective Cleansing
The Candida Myth Buster: Real Foods for Effective CleansingThe Candida Myth Buster: Real Foods for Effective Cleansing
The Candida Myth Buster: Real Foods for Effective Cleansing
 
The Fungus Among Us A Candida Cleanse Backed by Science.pdf
The Fungus Among Us A Candida Cleanse Backed by Science.pdfThe Fungus Among Us A Candida Cleanse Backed by Science.pdf
The Fungus Among Us A Candida Cleanse Backed by Science.pdf
 
20 Years of Candida Expertise A Three-Phase Cleansing Protocol.pdf
20 Years of Candida Expertise A Three-Phase Cleansing Protocol.pdf20 Years of Candida Expertise A Three-Phase Cleansing Protocol.pdf
20 Years of Candida Expertise A Three-Phase Cleansing Protocol.pdf
 
The MEVY Diet Meat, Eggs, Vegetables, Yogurt.pdf
The MEVY Diet Meat, Eggs, Vegetables, Yogurt.pdfThe MEVY Diet Meat, Eggs, Vegetables, Yogurt.pdf
The MEVY Diet Meat, Eggs, Vegetables, Yogurt.pdf
 
Revolutionizing the Candida Cleanse: A 3-Step System
Revolutionizing the Candida Cleanse: A 3-Step SystemRevolutionizing the Candida Cleanse: A 3-Step System
Revolutionizing the Candida Cleanse: A 3-Step System
 
Conquering Candida The Diet That Defies Common Restrictions.pdf
Conquering Candida The Diet That Defies Common Restrictions.pdfConquering Candida The Diet That Defies Common Restrictions.pdf
Conquering Candida The Diet That Defies Common Restrictions.pdf
 
Candida Overgrowth The Comprehensive Cleanse You Need.pdf
Candida Overgrowth The Comprehensive Cleanse You Need.pdfCandida Overgrowth The Comprehensive Cleanse You Need.pdf
Candida Overgrowth The Comprehensive Cleanse You Need.pdf
 
From MEVY to Reintroduction A Candida Cleanse Journey.pdf
From MEVY to Reintroduction A Candida Cleanse Journey.pdfFrom MEVY to Reintroduction A Candida Cleanse Journey.pdf
From MEVY to Reintroduction A Candida Cleanse Journey.pdf
 
why am i healthy when i'm healthy.pptx
why am i healthy when i'm healthy.pptxwhy am i healthy when i'm healthy.pptx
why am i healthy when i'm healthy.pptx
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
 
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
 
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
 

Recently uploaded

SURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project researchSURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project research
CaitlinCummins3
 
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
Krashi Coaching
 

Recently uploaded (20)

IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.
IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.
IPL Online Quiz by Pragya; Question Set.
 
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community PartnershipsSpring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
 
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
 
diagnosting testing bsc 2nd sem.pptx....
diagnosting testing bsc 2nd sem.pptx....diagnosting testing bsc 2nd sem.pptx....
diagnosting testing bsc 2nd sem.pptx....
 
ANTI PARKISON DRUGS.pptx
ANTI     PARKISON     DRUGS.pptxANTI     PARKISON     DRUGS.pptx
ANTI PARKISON DRUGS.pptx
 
e-Sealing at EADTU by Kamakshi Rajagopal
e-Sealing at EADTU by Kamakshi Rajagopale-Sealing at EADTU by Kamakshi Rajagopal
e-Sealing at EADTU by Kamakshi Rajagopal
 
An overview of the various scriptures in Hinduism
An overview of the various scriptures in HinduismAn overview of the various scriptures in Hinduism
An overview of the various scriptures in Hinduism
 
“O BEIJO” EM ARTE .
“O BEIJO” EM ARTE            .“O BEIJO” EM ARTE            .
“O BEIJO” EM ARTE .
 
An Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge AppAn Overview of the Odoo 17 Knowledge App
An Overview of the Odoo 17 Knowledge App
 
Analyzing and resolving a communication crisis in Dhaka textiles LTD.pptx
Analyzing and resolving a communication crisis in Dhaka textiles LTD.pptxAnalyzing and resolving a communication crisis in Dhaka textiles LTD.pptx
Analyzing and resolving a communication crisis in Dhaka textiles LTD.pptx
 
Mattingly "AI & Prompt Design: Named Entity Recognition"
Mattingly "AI & Prompt Design: Named Entity Recognition"Mattingly "AI & Prompt Design: Named Entity Recognition"
Mattingly "AI & Prompt Design: Named Entity Recognition"
 
Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"
Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"
Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"
 
SURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project researchSURVEY I created for uni project research
SURVEY I created for uni project research
 
philosophy and it's principles based on the life
philosophy and it's principles based on the lifephilosophy and it's principles based on the life
philosophy and it's principles based on the life
 
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptxPSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
PSYPACT- Practicing Over State Lines May 2024.pptx
 
8 Tips for Effective Working Capital Management
8 Tips for Effective Working Capital Management8 Tips for Effective Working Capital Management
8 Tips for Effective Working Capital Management
 
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
 
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
MSc Ag Genetics & Plant Breeding: Insights from Previous Year JNKVV Entrance ...
 
How To Create Editable Tree View in Odoo 17
How To Create Editable Tree View in Odoo 17How To Create Editable Tree View in Odoo 17
How To Create Editable Tree View in Odoo 17
 

HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG).pdf

 • 1. HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂM (TRANG ANH, MINH TRANG) (LƯU HÀNH NỘI BỘ) (957 TRANG) WORD VERSION | 2024 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM H Ọ C T Ố T T I Ế N G A N H G L O B A L S U C C E S S Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group vectorstock.com/31086119
 • 2. UNIT 1: A LONG AND HEALTHY LIFE I. VOCABULARY STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI NGHĨA 1 Balanced Balance /'bæl.ənst/ /'bæl.əns/ adj n/v cân bằng, cân đối sự thăng bằng, sự cân bằng/cân bằng 2 Diet /'daɪ.ət/ n chế độ ăn 3 Enthusiasm Enthusiastic Enthusiastically Enthusiast /ɪn'θu:.zi.æz.əm/ /ɪnˌθu:.ziˈæs.tɪk/ /ɪnˌθuː.ziˈæs.tɪ.kəl.i/ /ɪn'θu:.zi.æst/ n adj adv n sự nhiệt tình tràn đầy nhiệt huyết một cách nhiệt tình người nhiệt tình 4 Physical /'fɪz.ɪ.kəl/ adj thân thể, thuộc tự nhiên, liên quan đến vật lý Physically /'fiz.ɪ.kəl.i/ adv về mặt thể chất, theo quy luật tự nhiên Physics Physicist Physician /'fɪz.ɪks/ /'fɪz.ɪ.sɪst/ /fɪ'zɪʃ.ən/ n n n môn Vật lý nhà vật lý bác sĩ điều trị 5 Mental /'men.təl/ adj thuộc tâm thần, thuộc trí óc 6 Treatment Treat /'tri:t.mənt/ /tri:t/ n v sự đối xử, sự điều trị đối xử, điều trị 7 Suffer /'sʌfɚ/ v đau khổ, chịu đựng, mắc phải 8 Injury Injure Injured /'ɪn.ʤər.i/ /'ɪn.ʤɚ/ /'ɪn.dʒɚd/ n v adj chấn thương gây thương tích bị thương 9 Strength Strengthen Strong Strongly /streŋθ/ /'streŋ.θən/ /strɑ:ŋ/ /'stra:ŋ.li/ n v adj adv sức mạnh củng cố, tăng cường khỏe mạnh, bền vững, chắc chắn, kiên cố mạnh, chắc chắn 10 Examine Examination Examiner Examinee /ɪg'zæm.ɪn/ /ɪɡˌzæm.əˈneɪ.ʃən/ /ɪgˈzæm.ɪ.nər/ /ɪgˌzæmb.ə'ni:/ v n n n khảo sát, khám, kiểm tra sự khảo sát, kỳ thi, sự thẩm vấn giám khảo thí sinh 11 Muscle /'mʌs.əl/ n cơ bắp
 • 3. 12 Life expectancy /'laɪf ɪkˌspek.tən.si/ np tuổi thọ 13 Explain Explanation Explicable /ɪk'spleɪn/ /ˌek.splə'neɪ.ʃən/ /ɪk'splɪkəbl/ v n adj giải thích sự giảng giải, lời giải thích có thể giải thích được 14 Ingredient /ɪn'gri:.di.ənt/ n thành phần 15 Nutrition Nutrient Nutritional Nutritious /nu:'trɪʃ.ən/ /'nu:.tri.ənt/ /nu:'trɪʃ.ən.əl/ /nu:'trɪʃ.əs/ n n adj adj sự dinh dưỡng; khoa dinh dưỡng chất dinh dưỡng dinh dưỡng bổ dưỡng 16 Mineral /'mɪn.ər.əl/ n khoáng chất 17 Repetitive /rɪˈpet̬.ə.t̬ɪv/ adj mang tính lặp đi lặp lại 18 Electronic device /iˌlek'tra:.nɪk dɪ'vaɪs/ np thiết bị điện tử 19 Fitness /'fɪt.nəs/ n sự sung sức, sự khỏe khoắn 20 Bacteria /bæk'tɪr.i.ə/ n vi khuẩn 21 Organism /'ɔ:.gən.ɪ.zəm/ n sinh vật 22 Infection Infectious Infect /ɪn'fek.ʃən/ /ɪn'fek.ʃəs/ /ɪn'fekt/ n adj v sự lây nhiễm truyền nhiễm lây nhiễm 23 Tuberculosis /tuːˌbɝː.kjəˈloʊ.sɪs/ n bệnh lao 24 Food poisoning /'fu:d ˌpɔɪ.zən.ɪŋ/ np ngộ độc thực phẩm 25 Antibiotic /ˌæn.t̬i.baɪˈɑː.t̬ɪk/ n thuốc kháng sinh 26 Tiny /'taɪ.ni/ adj nhỏ xíu 27 Germ /dʒɝːm/ n vi trùng, mầm mống II. STRUCTURES STT CẤU TRÚC NGHĨA 1 Work out tập thể dục; tính toán 2 Give up bỏ cuộc, từ bỏ 3 Stay up thức 4 Stop to do sth Stop doing sth dừng lại để làm gì ngừng hẳn làm gì đó 5 Learn sth from sb học hỏi điều gì từ ai 6 Do/take exercise tập thể dục 7 Spend time doing sth dành thời gian làm gì
 • 4. 8 Stay healthy khỏe mạnh 9 Suffer from chịu đựng, trải qua, mắc phải 10 Try to do sth Try doing sth cố gắng làm điều gì thử làm điều gì 11 Pay attention to sb/sth chú ý đến ai/cái gì 12 Avoid doing sth tránh làm điều gì 13 Remember to do sth Remember doing sth nhớ phải làm điều gì nhớ đã làm điều gì 14 Start to do/doing sth bắt đầu làm điều gì 15 To begin with đầu tiên (được sử dụng để đưa ra lý do quan trọng đầu tiên cho một cái gì đó) 16 Be suitable for sb/sth phù hợp với ai/cái gì 17 Keep fit giữ dáng 18 Be ready for sth sẵn sàng cho cái gì 19 At least ít nhất là 20 Give off tỏa ra, phát ra, bốc ra 21 Prevent sb from doing sth ngăn cản ai làm điều gì 22 Fall asleep ngủ thiếp đi, chìm vào giấc ngủ 23 Cut down on cắt giảm 24 How about + Ving gợi ý làm điều gì 25 Forget to do sth Forget doing sth quên làm điều gì quên đã làm điều gì 26 Be pleased to do sth vui lòng làm điều gì III. GRAMMAR (Past simple vs present perfect) THÌ ĐỘNG TỪ CÁCH DÙNG CÔNG THỨC TỪ NHẬN BIẾT 1. Thì quá khứ đơn - Diễn tả hành động đã xảy ra và đã chấm dứt trong quá khứ, không còn liên quan tới hiện tại. - Diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ. - Diễn tả hồi ức, kỉ niệm. V (ed)/v (cột 2) S + V was: số ít be were: số nhiều Thành lập phủ định và nghi vấn: * V(did): - ago - last - yesterday - in + một mốc thời gian trong quá khứ (in 2000...)
 • 5. (-): S + did + not + V (bare) (?): Did + S + V (bare) + ? * Be (was/were): (-): S + was/were + not + .… (?): Was/Were + S + ….? 2. Thì hiện tại hoàn thành - Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian. - Diễn tả hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ. - Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng để lại dấu hiệu hoặc hậu quả ở hiện tại. - Diễn tả những trải nghiệm. - Diễn tả những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dài tới hiện tại và vẫn còn có khả năng sẽ tiếp diễn trong tương lai. S + have/has + V(pp) (have: I/số nhiều has: số ít) Thành lập phủ định và nghi vấn: (-): S+ have/has + not + V(pp) (?): Have/Has + S + V(pp) - for - since - ever - never - so far - recently - lately - before (đứng cuối câu) - up to now/up to present/until now - yet - just - already IV. PRACTICE EXERCISES A. PHONETICS Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. fit B. visit C. diet D. injure 2. A. wonderful B. together C. develop D. condition 3. A. suffer B. fortunate C. summer D. just 4. A. prefer B. exercise C. answer D. better 5. A. healthy B. headache C. treatment D. feather Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 1. A. balance B. burger C. lesson D. infect 2. A. mental B. receive C. early D. healthy 3. A. celebrate B. vegetable C. expectancy D. organism 4. A. physical B. mineral C. condition D. injury 5. A. fortunate B. ingredient C. remember D. develop
 • 6. B. VOCABULARY Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. Viruses are tiny germs that cause diseases in people, animals and plants. They are about 0.02 to 0.25 microns. A. huge B. large C. small D. giant 2. Regular exercise can increase your fitness. A. different B. changing C. unusual D. everyday 3. You can burn fat by doing this simple exercise routine. Repeat the actions again and again. A. technique B. habit C. movement D. diet 4. Antibiotics are often used to treat infections caused by bacteria. A. cure B. control C. reduce D. expand 5. Bacteria are so dangerous. Scientists should find a way to get rid of them all. A. release B. waste C. remove D. erase Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. To stay healthy, you should cut down on sugar and fast food. A. increase B. reduce C. develop D. replace 2. How can we prevent diseases caused by viruses? A. continue B. approve C. support D. avoid 3. Having a balanced diet is the key to a healthy lifestyle. A. unreasonable B. fair C. equivalent D. suitable 4. They are not living things so they need to enter our bodies to become active. A. alive B. effective C. idle D. mobile 5. They can cause a range of illnesses, from the common cold to more serious diseases such as Covid- 19. A. severe B. unimportant C. thoughtful D. honest Give the correct forms of words in brackets. 1. Taking regular exercise and eating a _________ (BALANCE) diet are the key to a long and healthy life. 2. The doctor _________ (EXAMINATION) her carefully, but could not find anything wrong. 3. She suffered from a serious headache, but after _________ (TREAT), she felt better. 4. One possible _________ (EXPLAIN) for higher life expectancy is owing to having healthy lifestyle habits. 5. It’s important to take preventive measures to avoid the spread of contagious _________ (ILL). Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 1. _________ has generally increased over the past few decades, and some people enjoy a longer and healthier life than others. A. Life expectancy B. Life expectation C. Life requirements D. Lifestyle 2. He started eating healthy food and _________ up bad habits.
 • 7. A. put B. looked C. gave D. took 3. He has changed his lifestyle since he visited his grandfather, who has just _________ his 90th birthday. A. celebrate B. celebrated C. celebrating D. celebrates 4. The doctor _________ the patient thoroughly to determine the cause of his symptoms. A. examiner B. examination C. examinee D. examined 5. My friend can’t sleep well. She is _________ from stress. A. suffering B. keeping C. getting D. checking 6. You should spend time _________ exercise to stay healthy. A. do B. to do C. doing D. did 7. The first step to have a healthy lifestyle is paying attention to ingredients and _________, such as vitamins and minerals. A. nutrition B. nutrients C. nutritional D. nutritious 8. We had better add more fresh fruits and vegetables to our _________. A. ingredient B. diet C. recipe D. form 9. When your body is ready for more exercise, you can _________ longer. A. keep fit B. give up C. stay up D. work out 10. Before you go to bed, avoid _________ coffee or energy drinks. A. have B. to have C. having D. has 11. The mobile phone’s screen _________ blue light that can prevent you from sleeping well. A. gives off B. takes off C. put off D. turn off 12. If you can't fall asleep, do something _________ or listen to some soft music to relax. A. repeat B. repetition C. repetitively D. repetitive 13. Don’t forget _________ enough water if you want to keep fit. A. drink B. to drink C. drinking D. drinks 14. If you have time, you should choose a sport that is _________ for you to stay healthy. A. suitable B. enthusiastic C. explainable D. harmful 15. Some bacteria can cause _________ diseases such as tuberculosis or food poisoning. A. infection B. infect C. infectious D. infected Fill in the blanks with suitable prepositions. 1. To begin _________ , open your legs wider than your shoulders and move your arms out. 2. In case you are unable _________ sleep, reading is a good way to help you feel sleepy. 3. We don't often pay attention _________ the amount of calories we take in every day. 4. Make sure that you are ready _________ the exercise by doing some gentle movements. 5. The doctor suggested we cut down _________ sweet things or fried dishes. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 1. Playing sports is helpful and increases your fit. A B C D
 • 8. 2. How about to join the reading club with your friends? A B C D 3. I’m pleased to help you this exercise. A B C D 4. My father used to do a lot of exercise when he is young. A B C D 5. Jack was in the hospital for months because he is suffering from a bad disease. A B C D C. GRAMMAR Give the correct forms of the verbs in brackets. 1. She (walk) _________ to the park yesterday and (enjoy) _________ the beautiful weather. 2. She already (finish) _________ her presentation and is ready to present it. 3. He (study) _________ for hours last night to prepare for the exam. 4. They (visit) _________ their grandparents last summer vacation? 5. The company (achieve) _________ its sales targets for the quarter. 6. I (not finish) _________ reading the book that my friend recommended yet. 7. The team (win) _________ the championship last year with a remarkable performance. 8. They (travel) _________ to many countries in the past year. 9. When I (be) _________ a child, I used to play soccer with my friends every evening. 10. We (know) _________ each other for a long time. D. SPEAKING Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 1. Jane is carrying a heavy bag. Sue: Can I give you a hand? Jane: _________ A. Great! Have a good workout. B. That’s very kind of you. C. I don’t know. D. Yes. That’s a nice bag. 2. Jane is trying to open the door. Sue: Let me help you. Jane: _________ A. That’s enough. B. What a pity! C. Thanks but I think I’m fine. D. No. That's mine. 3. Jane is at the supermarket. The shop assistant: Is there anything else I can do for you? Jane: _________ A. Thanks for your help. B. Never say it again.
 • 9. C. Never mind. D. No. No one can help me. 4. Jane is trying to do an exercise routine. Teacher: Let me help you with this exercise. Jane: _________ A. That’s OK. B. Let me do it again. C. Thank you very much. D. You are so pretty. 5. Jane is doing some exercises. Jane: I want to change the speed on this treadmill but I don't know how. Trainer: _________ A. Do it right now. B. Why don't you know? C. There is nothing to do. D. You can just press this button. Let me show you. E. READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5. Living a healthy life is very important for our well-being. When we are healthy, we feel (1) _________ and can do things we enjoy. Eating healthy foods, like fruits and vegetables, helps our bodies stay strong and gives us energy. It is also important to exercise regularly, like (2) _________ sports or going for walks, to keep our bodies active and fit. Getting enough sleep at night helps us feel rested and ready for the day. Taking (3) _________ of our bodies and staying away from things (4) _________ can harm us, like smoking or too much junk food, is important too. When we live a healthy life, we can have more fun, (5) _________ happier, and enjoy life to the fullest. (Adapted from Reading Explorer) 1. A. well B. good C. badly D. bad 2. A. doing B. making C. playing D. having 3. A. charge B. care C. note D. advantage 4. A. where B. who C. when D. that 5. A. be B. are C. getting D. Ø Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 6 to 10. Everyone wants to live a long and healthy life. It’s important to take care of ourselves and make choices that promote good health. By making simple lifestyle changes, we can increase our chances of living a long and fulfilling life. Exercise is important for staying healthy. Doing activities like walking, jogging, or dancing makes our hearts strong, muscles toned, and bones healthy. It also makes us feel happy and lowers the chances of getting sick, like heart disease and diabetes. Eating good food is very crucial too. We should eat different fruits, vegetables, whole grains, and lean meats. These foods give us important vitamins and energy. We should try not to have too many sugary drinks, processed foods, or snacks with lots of fat. Eating healthy helps our bodies stay strong, keeps us at a good weight, and reduces the chance of getting sick.
 • 10. Getting enough sleep is also essential for our bodies. When we sleep, our bodies rest and get better. It helps our bodies be strong and our brains work well. If we don't get enough sleep, we can feel tired, have trouble paying attention, and get sick more easily. We should try to sleep for seven to nine hours every night. Last but not least, we need to manage stress to stay healthy. Stress can make our bodies and minds feel bad. We can find good ways to handle stress, like doing relaxing activities, enjoying our hobbies, or talking to our friends and family. When we manage stress in healthy ways, it helps us stay healthy and happy. (Adapted from Centers for Disease Control and Prevention) 6. Which of the following can be the best title for the passage? A. The Importance of Exercise for Good Health B. Tips for a Long and Healthy Life C. Managing Stress for a Healthy Lifestyle D. The Role of Sleep in Maintaining Good Health 7. According to the passage, how does exercise contribute to staying healthy? A. It makes our hearts strong and muscles toned. B. It helps us become taller and stronger. C. It makes us feel sleepy and tired. D. It completely eliminates the chances of getting sick. 8. According to the passage, we can manage stress in healthy ways by _________. A. doing relaxing activities, enjoying hobbies, or talking to friends and family B. eating healthy foods and not skipping meals C. watching television and playing video games for long hours to relax D. avoiding social interactions and isolating ourselves 9. Which of the following is not true according to the passage? A. Exercise helps in preventing heart disease and diabetes. B. Consuming sugary drinks and snacks with high fat content is beneficial for our bodies. C. Getting enough sleep improves our physical and mental well-being. D. Managing stress contributes to our overall health and happiness. 10. It can be inferred from the passage that _________. A. Eating a variety of fruits and vegetables provides essential nutrients for our bodies. B. Exercising regularly leads to weight gain and a higher risk of illness. C. Lack of sleep has no impact on our cognitive functions. D. Managing stress negatively affects our physical and mental health.
 • 11. UNIT 1:15-MINUTE TEST I. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 1. He _________ his grandparents last week. A. visited B. visits C. has visited D. is visiting 2. Peter _________ his essay on travelling. A. just finished B. just has finished C. have just finished D. has just finished 3. Her mother _________ from a very bad backache, but she is fine now. A. has suffered B. suffered C. suffers D. is suffering 4. Their children _________ camping in Cuc Phuong forest last week. They _________ a lot of fun. A. go/have B. went/has had C. went/had D. has gone/had 5. Life in the country _________ over the past decade. Now people live much better. A. has improved B. improved C. is improving D. improves 6. She _________ exercise regularly recently. A. does B. has done C. is doing D. did 7. Mary _________ here since she _________ from university. A. has lived/graduated B. lived/graduated C. has lived/has graduated D. live/has graduated 8. They _________ each other for many years. A. know B. knew C. has known D. have known 9. Her parents _________ for Paris yesterday. A. have left B. has left C. left D. are leaving 10. The doctor _________ me. Luckily, the treatment is working. A. have examined just B. has just examined C. examined D. are examining II. Give the correct forms of verbs in brackets. 11. They (start) _________ to cycle along the countryside last Friday. 12. She (have) _________ a healthy diet for a long time. 13. The boy (be) _________ ill yesterday and (not go) _________ to school. 14. The authority (decide) _________ to plant 20 trees along this street recently. 15. It (rain) _________ a lot last June. UNIT 1: 45-MINUTE TEST Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. learn B. early C. hear D. earth
 • 12. 2. A. headache B. chosen C. stomach D. chemist Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 3. A. again B. prefer C. healthy D. correct 4. A. activity B. physically C. expectancy D. nutritional 5. A. infection B. difference C. bacteria D. instruction Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 6. She is always full of energy in class. She never stops moving and talking. A. having enough power B. feeling stressful C. suffering from pressure D. having the strength and enthusiasm 7. Some young people have unhealthy habits such as staying up late or eating too much fast food. A. actions B. behaviors C. thoughts D. routines Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 8. Tiny living organisms, which we can’t usually see with our normal eyes, may cause infectious diseases. A. Bitsy B. Slim C. Huge D. Slender 9. Don’t give up your habit of doing exercise because it helps you be strong and healthy. A. stop B. continue C. start D. stay Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 10. He _________ his daily habits since he visited his grandfather. A. changes B. have changed C. changed D. has changed 11. It’s necessary for us to do some _________ activities to stay healthy. A. physics B. physical C. physically D. physicist 12. She has learned _______ him that taking regular exercise and eating a balanced diet help us keep fit. A. from B. about C. for D. in 13. In the past, people _________ a lot of clean vegetables and other healthy food. A. eat B. have eaten C. ate D. are eating 14. Have you started to _________ again? Do you feel better now? A. give up B. work out C. give off D. suffer from 15. After _________ she could walk and talk to other people. A. sleep B. fitness C. treatment D. explanation 16. Some people can’t sleep well because they _________ stress. A. increase B. suffer from C. receive D. improve 17. They _________ my blood pressure. A. just checked B. just check C. are just checking D. have just checked 18. My brother often _________ late to finish his homework, which is not good for his health. A. stays up B. takes up C. brings up D. gives up
 • 13. 19. Exercise is good but avoid _________ right before you go to bed. A. exercise B. to exercise C. exercising D. exercises 20. Doctors always advised her to cut _________ salt and sugar in her diet. A. off B. on C. down on D. about 21. How about _________ the reading club with you? A. join B. joining C. to join D. joined 22. _________ are often used to treat infections caused by bacteria. A. Nutrients B. Minerals C. Diets D. Antibiotics Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 23. Why don’t you coming to my birthday next weekend? A B C D 24. My mother improved her cooking skill since she started her online cooking course. A B C D 25. I'm pleasant to know that you joined the sports club at school. A B C D READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30. A good health is essential for our lives. (26) _________ , if we neglect our health and make poor lifestyle choices, there can be several negative consequences. According to researchers, neglecting our health can (27) _________ to various health problems. Firstly, a sedentary lifestyle and lack of exercise can increase the risk of obesity, heart disease, and diabetes. Secondly, poor nutrition and an unhealthy diet can result in nutrient deficiencies, weakened immune systems, and increased susceptibility to illnesses and infections. Additionally, neglecting our mental health can lead to stress, anxiety, and depression. It can (28) _________ our emotional well-being, relationships, and ability to cope with challenges. Neglecting our health can also impact our energy levels, productivity, and overall enjoyment of life. It is important to prioritize our health by adopting healthy habits (29) _________ as regular exercise, balanced nutrition, sufficient sleep, and stress management. Taking care of our physical and mental well-being allows us (30) _________ lead a fulfilling and vibrant life. Remember, small positive changes in our daily routine can make a big difference in our overall health and happiness. (Adapted from Healthline) 26. A. Moreover B. Because C. However D. Although 27. A. lead B. love C. choose D. result 28. A. effect B. affect C. effecting D. affecting 29. A. so B. too C. such D. enough 30. A. for B. to C. of D. towards Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35.
 • 14. Once upon a time, there was a young boy named Jack who lived in a small village. He loved playing soccer with his friends and exploring the beautiful outdoors. One day, Jack’s teacher, Miss Emily, came to their classroom and shared an exciting story about living a healthy life. She told them about a magical land called "Healthytown" where everyone was happy and full of energy. In Healthytown, the residents ate nutritious foods like fruits, vegetables, and whole grains. They played games, danced, and practiced yoga to stay active and strong. They also drank plenty of water and got enough sleep each night to keep their bodies refreshed. Jack was fascinated by this story and wanted to learn more about living a healthy life. Miss Emily gave them a special book called "The Guide to a Healthy Life," which was filled with helpful tips and colorful illustrations. Jack started reading the book and discovered many exhilarating things. He learned that by eating healthy foods, he could have more energy to play and do his favorite activities. He also learned that being active every day, whether it's riding a bike or playing tag, could make his muscles strong and his heart healthy. Excited to put his newfound knowledge into practice. Jack began making small changes in his life. He started eating more fruits and vegetables, drinking water instead of sugary drinks, and playing outside with his friends regularly. As days went by, Jack started feeling more energetic and happy. He noticed that he didn’t get tired as quickly and could run faster during soccer games. He even inspired his friends to join him in his healthy lifestyle journey. Jack shared his book with his family, and they all started making healthier choices together. They went on family hikes, cooked nutritious meals, and supported each other in their quest for a healthy life. (Adapted from The Guide to a Healthy Life) 31. Which of the following can be the best title for the passage? A. Jack's Adventures in Healthytown B. The Magical Land of Health and Happiness C. The Importance of Living a Healthy Life D. Exploring the Outdoors and Playing Soccer 32. According to the passage, what did Miss Emily give to Jack and his classmates? A. A special book about soccer techniques B. A guide to healthy eating and exercise C. A map of Healthytown D. A soccer ball to play with 33. The word "exhilarating" in paragraph 2 is closest in meaning to _________. A. captivating B. boring C. daunting D. dragging 34. Which of the following is NOT true according to the passage? A. The residents of Healthytown eat nutritious foods like fruits, vegetables, and whole grains. B. Being active every day can make muscles strong and the heart healthy. C. Jack’s teacher’s name is Miss Emily. D. Jack's friends were not interested in joining him on his healthy lifestyle journey. 35. What is the main message of the story? A. It is important to eat fruits and vegetables every day. B. Living a healthy lifestyle leads to happiness and energy.
 • 15. C. Reading books can inspire children to make positive changes. D. Soccer is the best sport for staying active and strong. Mark the letter A, B, C, orD to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 36. Mary is talking to Peter. Mary: Is there anything I can do for you? Peter: _________ A. Oh, please. B. I can do this. C. Not now. D. You are welcome. 37. Mary is talking to Peter. Mary: Can I help you with this heavy bag? Peter: _________ A. It's OK. B. It makes sense. C. I don't know. D. Thanks but I think I’m fine. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 38. Why don’t you take a nap before continuing your work? A. How about taking a nap before continuing your work? B. Do you want to ask if you have to take a nap before your work? C. Don’t forget to take a nap before you continue your work. D. Do you mind taking a nap before you continue your work? 39. Everyone asks him not to eat sweet things a lot. A. Everyone suggests he should eat sweet things a lot. B. He doesn't eat sweet things a lot and everyone encourages him to do that. C. Everyone prevents him from eating sweet things a lot. D. He remembers to eat sweet things a lot. 40. I am so happy to follow the teacher’s instructions of having good habits. A. I’m ready for the teacher’s instructions on having good habits. B. I remember to follow the teacher's instructions of having good habits. C. The teacher instructs me on some good habits and I follow them. D. I’m pleased to follow the teacher's instructions on having good habits.
 • 16. UNIT 2: THE GENERATION GAP I. VOCABULARY STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI NGHĨA 1 Generate Generator Generation Generational Generation gap /'dʒen.ə.reɪt/ /ˈdʒen.ər.eɪ.t̬ɚ/ /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ /ˌdʒen.ə'reɪ.ʃən.əl/ /dʒen.ə'reɪ.ʃən ˌgæp/ v n n adj np tạo ra; phát ra máy phát điện thế hệ thuộc thế hệ khoảng cách thế hệ 2 Differ Different Difference Differentiate /ˈdɪf.ɚ/ /ˈdɪf.ɚ.ənt/ /ˈdɪf.ɚ.əns/ /ˌdɪf.əˈren.ʃi.eɪt/ v adj n v khác khác nhau sự khác nhau phân biệt 3 Belief Believe /bɪ'li:f/ /bɪ'li:v/ n v niềm tin, tín ngưỡng tin tưởng 4 Behave Behavior Behavioral /bɪ'heɪv/ /bɪ'heɪ.vjər/ /bɪˈheɪ.vjɚ.əl/ v n adj cư xử, đối xử hành vi, cách cư xử thuộc hành vi 5 Nuclear family Extended family /ˌnuː.kliː.ɚ ˈfæm.əl.i/ /ɪkˌsten.dɪd ˈfæm.əl.i/ np np gia đình 2 thế hệ (bố mẹ và con cái) đại gia đình (gia đình nhiều thế hệ) 6 Argue Argument /'ɑ:rg.ju:/ /'a:rg.jə.mənt/ v n tranh luận; biện luận, phản đối sự cãi nhau, cuộc tranh luận 7 Gender /'dʒendə/ n giống, giới tính 8 Conflict /'ka:n.flɪkt/ n sự xung đột, cuộc xung đột 9 Characteristic /ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/ n đặc điểm 10 Quality /ˈkwɑː.lə.t̬i/ n chất lượng, phẩm chất 11 Breadwinner /ˈbredˌwɪn.ɚ/ n trụ cột gia đình 12 Common /'ka:mən/ adj thông thường, bình thường, phổ biến 13 Influence /'ɪn.flu.əns/ n sự ảnh hưởng 14 Economic Economical Economy Economics Economist /ˌi:.kə'nɑː.mɪk/ /ˌiː.kəˈnɑː.mɪ.kəl/ /iˈkɑː.nə.mi/ /ˌiː.kəˈnɑː.mɪks/ /i'kɑː.nə.mɪst/ adj adj n n n thuộc về kinh tế tiết kiệm nền kinh tế kinh tế học nhà kinh tế học
 • 17. 15 Social Sociable Socialize Society Socialization /ˈsoʊ.ʃəl/ /ˈsoʊ.ʃə.bəl/ /ˈsoʊ.ʃə.laɪz/ /səˈsaɪ.ə.t̬i/ /ˌsoʊ.ʃəl.əˈzeɪ.ʃən/ adj adj v n n có tính chất xã hội dễ chan hòa, dễ hòa nhập xã hội hóa xã hội, tầng lớp, giai cấp xã hội sự xã hội hóa 16 Experience /ɪk'spɪəriəns/ n/v kinh nghiệm, sự từng trải/trải qua 17 Critical /ˈkrɪt̬.ɪ.kəl/ adj phê phán, chỉ trích 18 Thinker /ˈθɪŋ.kɚ/ n nhà tư tưởng, người suy nghĩ 19 Curious Curiosity /ˈkjʊr.i.əs/ /ˌkjʊr.iˈɑː.sə.t̬i/ adj n tò mò, ham hiểu biết tính ham hiểu biết, tính tò mò 20 Digital native /ˌdɪdʒ.ɪ.təl ˈneɪ.t̬ɪv/ np chuyên gia về kỹ thuật số 21 Experiment /ɪk'sper.ə.mənt/ n/v cuộc thử nghiệm; cuộc thí nghiệm/ thí nghiệm, thử nghiệm 22 Platform /'plæt.fɔ:rm/ n sân ga, bục, nền tảng 23 Hire /haɪr/ v thuê 24 Immigrate Immigrant Immigration /'ɪm.ə.greɪt/ /'ɪm.ə.grənt/ /ˌɪm.əˈɡreɪ.ʃən/ v n n nhập cư người nhập cư sự nhập cư 25 Individualism Individual /ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.ə.lɪ.zəm/ /ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/ n n/adj chủ nghĩa cá nhân cá nhân/ một mình; riêng lẻ 26 Freedom /'fri:.dəm/ n tình trạng tự do; quyền tự do 27 Honesty Honest Dishonest /'ɑ:.nə.sti/ /'ɑ:.nɪst/ /dɪ'sɑ:.nɪst/ n adj adj sự trung thực; thật thà trung thực không trung thực 28 Competition Competitor Competitiveness Compete Competitive /ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/ /kəmˈpet̬.ə.t̬ɚ/ /kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv.nəs/ /kəm'pi:t/ /kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/ n n n v adj sự cạnh tranh, cuộc thi đấu đối thủ cạnh tranh tính cạnh tranh, tính đua tranh cạnh tranh, đua tranh cạnh tranh, có sức cạnh tranh II. STRUCTURES STT CẤU TRÚC NGHĨA
 • 18. 1 Argue about/over sth Have arguments over/about sth with sb tranh luận về điều gì đó tranh luận về điều gì với ai 2 Learn to do sth học cách làm gì đó 3 Hold views about sth giữ quan điểm về điều gì 4 Want sb to do sth muốn ai làm điều gì đó 5 Hope to do sth hi vọng làm điều gì đó 6 Do the housework làm việc nhà 7 Share one's views cùng chung quan điểm 8 Follow one's dream theo đuổi ước mơ 9 Give sb advice cho ai đó lời khuyên 10 Force sb to do sth ép ai làm điều gì đó 11 Follow in one’s footsteps theo bước, tiếp bước ai 12 Consist of bao gồm 13 Belong to sb thuộc về ai đó 14 Without + V-ing/N mà không có cái gì/làm gì đó 15 Deal with đối phó, giải quyết 16 Refer to sth đề cập tới cái gì 17 Grow up lớn lên, trưởng thành 18 Be prepared to do sth sẵn sàng để làm điều gì đó 19 Try out kiểm tra, thử xem có hoạt động không 20 Be able to do sth có khả năng, năng lực làm gì 21 Suit one’s need phù hợp với nhu cầu của ai đó 22 Be interested in sth/doing sth thích thú, quan tâm với cái gì/ làm cái gì 23 Rely on sb/sth phụ thuộc vào ai/ điều gì 24 Be on the scene có mặt tại hiện trường 25 Go through đi qua, kiểm tra kỹ, xem xét 26 Complain about sth phàn nàn, khiếu nại về điều gì 27 Be likely to do sth có khả năng sẽ làm điều gì đó 28 In addition thêm vào đó, ngoài ra 29 Lead to sth dẫn đến điều gì 30 In conclusion kết luận, tóm lại 31 Adapt to sth thích nghi với điều gì
 • 19. 32 Fail to do sth thất bại khi làm gì 33 Attitude to/toward(s) thái độ về điều gì III. GRAMMAR (Modal verbs: MUST, HAVE TO, and SHOULD) 1. Chúng ta sử dụng must và have to để nói về sự cần thiết khi làm việc gì đó ở hiện tại. Ví dụ: I must/have to go and get the kids from school. (Tôi phải đi đón bọn trẻ ở trường.) 2. Chúng ta sử dụng have to đế nói về nghĩa vụ/bổn phận trong quá khứ hoặc tương lai. Ví dụ: John had to leave early for work this morning. (Sáng nay John phải đi làm sớm). I will have to attend a meeting tomorrow afternoon. (Tôi sẽ phải tham dự một cuộc họp vào chiều mai.) 3. Trong tiếng Anh - Anh có sự khác biệt giữa must và have to. Must được dùng để nói về những gì người nói hoặc người nghe muốn hoặc nghĩ là cần thiết, và have to được dùng để nói về các quy tắc, luật lệ và mong muốn của người khác. Ví dụ: I must finish this essay today. I'm going out tomorrow. (Tôi phải hoàn thành bài luận này ngày hôm nay. Tôi sẽ đi chơi vào ngày mai.) I have to finish this essay today. We have to hand them in tomorrow. (Tôi phải hoàn thành bài luận này ngày hôm nay. Chúng ta phải nộp chúng vào ngày mai.) 4. Chúng ta sử dụng mustn't để thể hiện sự việc gì đó mà chúng ta không được cho phép làm. Ví dụ: You mustn't smoke in this area; it's strictly prohibited. (Bạn không được hút thuốc trong khu vực này; nó bị nghiêm cấm.) 5. Chúng ta sử dụng don’t have to để nói rằng việc gì đó là không cần thiết. Ví dụ: They don't have to wear a uniform to this event; it's a casual gathering. (Họ không cần phải mặc đồng phục cho sự kiện này; đó là một cuộc tụ họp bình thường.) 6. Chúng ta sử dụng should và shouldn’t để đưa ra lời khuyên, lời đề nghị, hoặc đề xuất một ý kiến về việc gì đúng hay sai. Ví dụ: You should take the train instead of driving to avoid traffic. (Bạn nên đi tàu thay vì lái xe để tránh kẹt xe.) IV. PRACTICE EXERCISES A. PHONETICS Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. extend B. between C. believe D. member 2. A. accept B. nuclear C. discuss D. include 3. A. consist B. also C. conclude D. common
 • 20. 4. A. name B. gap C. same D. change 5. A. digital B. notice C. idea D. differ Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 1. A. device B. complain C. limit D. allow 2. A. parent B. upset C. laptop D. damage 3. A. teenager B. computer C. conclusion D. supporting 4. A. immigration B. economy C. experience D. society 5. A. behavior B. education C. economic D. generation B. VOCABULARY Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. Generation X experienced many social changes and developments in history, so they are always ready for changes. A. passed B. achieved C. witnessed D. underwent 2. These young people are critical thinkers because they achieved higher levels of education than previous generations. A. positive B. analytical C. passive D. active 3. When working in a team, Millennials welcome different points of view and ideas from others. A. opinions B. behaviors C. places D. activities 4. They saw so many people lose their jobs so they think it is safer to be your own boss than relying on someone else to hire you. A. asking for B. trying out C. growing up D. depending on 5. They are very creative and able to experiment with platforms to suit their needs. A. test B. investigate C. determine D. manage Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. My parents limit the time I spend on electronic devices. A. prevent B. reduce C. allow D. replace 2. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time and cause weight gain. A. enhance B. break C. injure D. ruin 3. Controlling the time the children spend on digital devices will ensure that they have time for homework and outdoor activities. A. Managing B. Maintaining C. Holding D. Freeing 4. The young accept American values such as individualism, freedom, honesty and competition. A. liberation B. release C. limitation D. delivery 5. Young people may not do what their parents want them to do or what they are expected to do. As a result, Asian American parents may fail to have their children follow the tradition. A. succeed B. manage C. collapse D. argue Give the correct forms of words in brackets.
 • 21. 1. Generation gap is the _________ (DIFFER) in beliefs and behaviors between young and old people. 2. Though people in a family understand each other well, daily _________ (ARGUE) are unavoidable. 3. When we live with our extended family, we have to deal with _________ (GENERATION) conflicts. 4. Each generation has its common characteristics that are influenced by social and _________ (ECONOMY) conditions. 5. Generation Y, referring to those born between the early 1980s and late 1990s, are _________ (CURIOSITY) and ready to accept changes. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 1. Watching TV too much may _________ to sleep and weight problems. A. cause B. lead C. result D. arrive 2. They often force their children _________ their native country’s cultural values. A. to follow B. follow C. followed D. following 3. A traditional view is that men are the _________ in the family. A. housewives B. housekeepers C. keys D. breadwinners 4. If you live in an extended family, you have to learn _________ the differences between the generations. A. accept B. to accept C. accepting D. accepted 5. Our parents always think we should follow our dreams and never ask us to follow in their _________. A. footprints B. feet C. footsteps D. footfalls 6. The advice that parents _________ us is always helpful because they have experienced it for a long time. A. take B. give C. make D. get 7. Some old people think women _________ do all the housework. A. have to B. should C. need D. can 8. You must respect older people and you can learn some _________ lessons from them. A. value B. valueless C. valuable D. invaluable 9. Each generation comes with its _________, which are influenced by the historical, economic and social conditions of the country they live in. A. values B. views C. behaviors D. characteristics 10. Children nowadays _________ online and never know the world before digital and social media. A. try out B. grow up C. go through D. rely on 11. Many young people are _________ starting their own businesses and companies. A. able to B. be likely to C. interested in D. on the scene 12. Most of us can _________ lots of things with our parents. A. share B. complain C. belong D. suit 13. The young now want to make their own _________ about their lives. A. decide B. decisive C. decisions D. decided 14. She is not _________ to become a musician because her parents think it’s not a good job. A. prepared B. let C. used D. allowed
 • 22. 15. No children want their parents to _________ everything they do. A. worry B. control C. limit D. hire Fill in the blanks with suitable prepositions. 1. Due to their different attitudes _________ the new culture, Asian American children may have cultural values different from their parents’ Asian cultural values. 2. Living in an extended family, you have to deal _________ many problems, especially differences between young and old people. 3. _________ the other hand, many first-generation Asian American parents fail to adapt to the new culture. 4. My grandparents hold traditional views _________ male jobs and gender roles. 5. Children should ask their parents _________ permission if they want to hang out with their friends. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 1. Parents always keep complaining to their children's clothes and hairstyles. A B C D 2. Young people can use apps and digital devices in creativity ways. A B C D 3. I must clean my room every day because my mother forces me to do it. A B C D 4. Millennials or generation Y refers those born between the early 1980s and late 1990s. A B C D 5. They think that children have to respect their parents and grandparents. A B C D C. GRAMMAR Choose the correct modal verbs to complete the sentences. 1. I think you (should/must) apologize for your behavior; it was disrespectful. 2. You (don't have to/mustn’t) bring any food to the party; we'll provide everything. 3. Students (must/mustn’t) use their cell phones during exams. It's against the rules. 4. We (don't have to/mustn’t) forget to lock the doors before leaving the house. 5. You (should/mustn’t) go to bed early to get enough rest for tomorrow’s exam. 6. She will (have to/must) buy a new phone as her current one is not working properly. 7. We (don't have to/have to) pay our bills by the end of the month or they will cut off the electricity. 8. We (must/mustn’t) be at the airport at least two hours before our flight. 9. I think you (should/shouldn’t) wear a helmet while riding a motorcycle for safety. 10. You (shouldn't/don't have to) eat too much junk food; it’s not good for your health. D. SPEAKING
 • 23. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 1. Jane is on the bus. Jane: Would you mind if I sit here? The woman: _________ A. No. Why not? B. Are you sure? C. Of course not. D. It is not good. 2. Sue and Jane are talking to each other. Sue: Is it OK if I go to the library this afternoon? Jane: _________ A. Do you go there often? B. Certainly. C. No one will go there. D. Yes, I do. 3. Jane is taking a test in the class. Jane: Do you mind if I ask you a question? Teacher: _________ A. Don't be quiet. B. Think about it carefully. C. I think it’s good for you. D. I’m sorry but that's not possible. 4. Jane is talking to her mother. Jane: Mum, can I go to my friend’s house this weekend? Mother: _________ A. Certainly. Who is your friend? B. Where are you going? C. Yes. Who is coming? D. No worries. Who has ideas? 5. Jane is talking to her mother. Jane: Is it OK if I stay the night at my friend's house? Mother: _________ A. You can say that again. B. I'm afraid not. You must be at home before 10. C. You are right. D. Just a good question. E. READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 10. The generation gap, which refers to the differences (1) _________ values, beliefs, and behaviors between younger and older generations, can have significant negative effects on individuals and society as a (2) _________ . This divide often leads to a lack of understanding and communication between generations, resulting in (3) _________ relationships, increased conflict, and societal fragmentation. According to a study (4) _________ by the Pew Research Center in 2020, generational differences have been identified as a major source of tension and disagreement in areas (5) _________ politics, social issues, and technology. The widening generation gap can (6) _________ progress and cooperation, as each generation tends to prioritize its own perspectives and interests, (7) _________ it challenging to find common ground. (8) _________ , the lack of mutual understanding and respect can lead to
 • 24. stereotypes, prejudice, and discrimination, perpetuating intergenerational conflicts. It is crucial to bridge the generation gap (9) _________ fostering open dialogue, promoting empathy, and encouraging intergenerational collaboration to create a harmonious and cohesive society. (10) _________ acknowledging and addressing these negative effects can we hope to bridge the gap and cultivate a more inclusive and cohesive society for future generations. (Adapted from "Family communication patterns and intergenerational ambivalence in young adults' relationships" Forbes) 1. A. among B. in C. between D. of 2. A. result B. rule C. background D. whole 3. A. strained B. constrained C. trained D. restrained 4. A. conduct B. conducts C. conducting D. conducted 5. A. such as B. including C. comprising D. consisting of 6. A. hindrance B. hinder C. hindsight D. hindmost 7. A. make B. made C. making D. to make 8. A. However B. Although C. Furthermore D. Therefore 9. A. by B. through C. with D. via 10. A. Only after B. Only if C. Only by D. Only when Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 11 to 17. In the past, the generation gap was quite distinct, with significant differences between older and younger generations in terms of values, beliefs, and lifestyles. Traditional values and conservative attitudes often dominated older generations, while younger generations sought more freedom, independence, and social change. Communication between generations was often limited, resulting in misunderstandings and conflicts. However, in the present, the generation gap has undergone some transformations. With advancements in technology and rapid societal changes, the gap has narrowed in certain aspects. Today, older and younger generations have more opportunities to connect and understand each other. One major factor contributing to this change is the influence of technology. Older generations have become more tech-savvy, embracing smartphones, social media, and other digital platforms. This has opened up new avenues for communication and sharing experiences between generations. Additionally, younger generations have become more open to learning from the wisdom and experiences of their elders. Moreover, there is a growing recognition of the importance of intergenerational dialogue and understanding. Efforts are being made to bridge the gap through initiatives such as intergenerational activities, mentorship programs, and family bonding experiences. These initiatives foster mutual respect, empathy, and appreciation for the unique perspectives and contributions of each generation. While some differences still exist, the present generation gap is characterized more by a blend of traditional values and modern ideas. Older generations can learn from the enthusiasm and fresh perspectives of the younger generation, while the younger generation can benefit from the wisdom and life experiences of their elders. In conclusion, the generation gap has evolved over time, with greater opportunities for communication and understanding between older and younger generations. By embracing technology,
 • 25. fostering intergenerational dialogue, and acknowledging the value of different perspectives, we can bridge the gap and foster harmony in our families, communities, and society as a whole. (Adapted from "Bridging the Generation Gap: How to Bring Different Generations Together", Study.com) 11. Which of the following can be the best title for the passage? A. The Challenges of the Generation Gap B. The Evolution of the Generation Gap C. The Generation Gap in Today’s Society D. The Impact of Technology on the Generation Gap 12. The word "tech-savvy" in paragraph 3 probably means _________ . A. technologically challenged B. technologically enthusiastic C. technologically knowledgeable D. technologically illiterate 13. According to the passage, what has contributed to narrowing the generation gap in the present? A. Older generations’ acceptance of embracing technology B. Limited opportunities for intergenerational dialogue C. The influence of social media on younger generations D. The recognition of the importance of understanding between generations 14. It can be inferred from the passage that older generations have become more _________ . A. conservative in their values B. resistant to learning from younger generations C. open to using technology D. isolated from their younger counterparts 15. The word "blend" in paragraph 5 is closest in meaning to _________ . A. mix B. union C. joint D. inclusion 16. According to the passage, efforts to bridge the generation gap include all of the following EXCEPT _________ . A. intergenerational activities B. mentorship programs C. family bonding experiences D. using less technology to communicate 17. What is the main message conveyed in the passage? A. The generation gap is wider now than it was in the past. B. Technology has created more barriers between generations. C. Understanding and communication between generations are key to bridging the gap. D. Traditional values and ideas have become obsolete in today’s society.
 • 26. UNIT 2:15-MINUTE TEST I. Fill “must / mustn't / have to / don’t have to / should / shouldn't” in the blanks. 1. It's 10 p.m. I _________ go home now. 2. Students _________ wear uniforms on weekdays at school. 3. I _________ be back home by 9 p.m. My parents let me decide what to do. 4. I think we _________ stay out too late at night. It's dangerous. 5. In Vietnam, all people _________ drive on the right. 6. Young people _________ give up some bad habits such as staying up late and spending too much time playing games. 7. You _________ wash all dishes but just enough for ten people. 8. Children _________ obey their parents and try to study hard. 9. You _________ behave rudely to other people. 10. They _________ be at work before 7:50 and get ready for their work. II. Fill in the correct prepositions to complete sentences. 11. Young people are interested _________ doing what they like. 12. These shoes belong _________ my brothers. He collects shoes. 13. My child is good _________ using electronic devices. 14. Parents always complain _________ their children’s habits but still love them a lot. 15. _________ addition, too much screen time is bad for teenagers' health. UNIT 2: 45-MINUTE TEST Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. reduce B. support C. confuse D. music 2. A. women B. follow C. topic D. online Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 3. A. open B. parent C. decide D. differ 4. A. disagreement B. economist C. competition D. individual 5. A. digital B. quality C. essential D. immigrant Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 6. She’s a sociable child who'll talk to anyone. A. friendly B. strict C. funny D. hard-working 7. She found herself in conflict with her parents over her future career. A. battle B. fight C. agreement D. disagreement Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.
 • 27. 8. She answered all my questions with her usual honesty. I could see it when I looked at her. A. loyalty B. cheating C. trustworthiness D. frankness 9. Everyone has the right to freedom of expression so parents should encourage their children to do that. A. independence B. flexibility C. power D. limitation Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 10. Children of Asian American _________ adapt to American culture much faster than their parents. A. immigrate B. immigrants C. immigration D. immigrated 11. Some older people fail to _________ to the new culture. A. learn B. achieve C. change D. adapt 12. In some extended families, grandparents force their children and grandchildren ________ traditional values. A. to follow B. follow C. following D. followed 13. Hoa lives in a/an _________ family that consists of her grandparents, parents and younger sister. A. traditional B. extended C. nuclear D. natural 14. The older _________ usually has a more traditional view. A. era B. family C. generation D. group 15. Teenagers often come into _________ with their parents about career choices. A. argue B. argument C. argumentative D. arguing 16. You _________ tidy up your bedroom. No one can clean it for you. A. don't have to B. shouldn't C. mustn’t D. must 17. In the past, grandmothers _________ stay at home and do all the housework. A. had to B. have to C. must D. should 18. My parents respect my choices. I mustn’t follow _________ their footsteps. A. for B. in C. to D. on 19. Some values such as individualism, freedom, honesty and _________ are accepted by the younger generation now. A. compete B. competition C. competitive D. competitors 20. Soon a new generation, labeled Gen Alpha, will be _________ the scene. A. off B. with C. about D. on 21. ________ conditions of the country is a key which influences each generation’s characteristics. A. Society B. Sociable C. Social D. Socialize 22. _________ are people born in the era of technology and their lives relate to digital and social media. A. Curious generations B. Immigrants C. Teenagers D. Digital natives Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 23. My mother forces me to play the piano every day. I must do it or my mother gets angry. A B C D 24. Generation conflicts are unavoidable in the extended family, so you should accept that. A B C D
 • 28. 25. She usually has some arguments in small things with family members. A B C D READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30. The generation gap in Vietnam presents (26) _________ challenges and opportunities. With the rapid development and globalization, younger generations in Vietnam often have different values, attitudes, and aspirations (27) _________ to older generations. This can lead to communication and understanding gaps between them. (28) _________ , it also creates opportunities for mutual learning and growth. Younger generations bring fresh perspectives and ideas, while older generations offer wisdom and experience. (29) _________ fostering open dialogue and embracing the diversity of viewpoints, Vietnam can (30) _________ the positive aspects of the generation gap to drive social progress, economic development, and intergenerational harmony. (Adapted from "Intergenerational Relations and Family Changes in Vietnam", Vnexpress) 26. A. both B. either C. neither D. nor 27. A. comparing B. compared C. comparison D. compare 28. A. Since B. However C. Therefore D. Moreover 29. A. On B. In C. From D. By 30. A. bring B. earn C. harness D. utilize Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35. The generation gap in the business world is a fascinating phenomenon that highlights the differences in attitudes, values, and approaches to conducting business between different generations. One of the key areas where the generation gap is evident is in technology adoption. Younger generations, such as Millennials and Generation Z, have grown up in the digital age and are generally more comfortable with technology. They readily embrace new tools, platforms, and digital strategies, which can significantly impact business practices, marketing strategies, and communication methods. Workforce expectations also play a crucial role in the generation gap. Each generation has its own set of expectations when it comes to work-life balance, career progression, and job satisfaction. Younger generations often prioritize flexibility, purpose-driven work, and a healthy work-life balance. Meanwhile, older generations may place more emphasis on job stability, loyalty, and traditional career paths. Leadership styles are another area where the generation gap becomes evident. Baby Boomers and Generation X typically favor hierarchical structures and a more top-down management style. They are used to a more authoritative approach to leadership. Conversely, younger generations often prefer collaborative and inclusive leadership styles, valuing input from all levels of the organization. They thrive in environments that encourage participation, teamwork, and innovation. Communication preferences have also evolved with each generation. The way people communicate and consume information has drastically changed over the years. Younger generations are inclined towards instant messaging, social media, and other digital channels for communication. (Adapted from "Generation Gap at Work - Reshaping the Workplace") 31. Which of the following can be the best title for the passage?
 • 29. A. The Impact of Technology on Business Practices B. The Generation Gap in Such a Technological Era C. Managing and Motivating Multi-Generational Workforce D. The Generation Gap and Its Effect on Leadership Styles 32. According to the passage, the younger generation _________ . A. prefer hierarchical structures in the workplace. B. value input from all levels of the organization. C. prioritize traditional career paths. D. communicate primarily through traditional channels. 33. The word "they” in the first paragraph refers to _________ . A. younger generations B. Gen Z C. technology D. digital age 34. The word "thrive” in paragraph 2 is closest in meaning to _________ . A. explode B. shrink C. succeed D. fail 35. Which of the following is not true according to the passage? A. Younger generations are more comfortable with technology. B. Older generations prioritize flexibility and work-life balance. C. Leadership styles vary between generations. D. Communication preferences have evolved over the years. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 36. Jack is talking to Peter. Jack: Teenagers shouldn’t spend too much time watching online videos or playing games. Peter: _________ A. I think it's good. B. I can't agree with you more. C. I'm afraid not. D. Do you mind that? 37. Jack is talking to Peter. Jack: Would you mind if I wrote about generation gap issues in your family? Peter: _________ A. I don’t have any ideas. B. The bigger the better. C. Please feel free to do that. D. Of course you will like it. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 38. I am not allowed to wear jeans or color my hair. A. I mustn't wear jeans or color my hair. B. I shouldn’t wear jeans or color my hair. C. I must wear jeans or color my hair. D. I don’t have to wear jeans or color my hair. 39. I think it's necessary for you to go home right after you finish your work. A. You don’t have to go home right after you finish your work.
 • 30. B. You mustn't go home right after you finish your work. C. You should go home right after you finish your work. D. You must go home right after you finish your work. 40. If I were you, I would follow your father’s advice. A. You must follow your father's advice. B. You should follow your father’s advice. C. You have to follow your father’s advice. D. You shouldn't follow your father’s advice.
 • 31. UNIT 3: CITIES OF THE FUTURE I. VOCABULARY STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI NGHĨA 1 Exhibition Exhibit /ˌek.səˈbɪʃ.ən/ /ɪg'zɪb.ɪt/ n v cuộc triển lãm, sự biểu lộ triển lãm, biểu lộ 2 Impact /'ɪm.pækt/ n ảnh hưởng 3 Vehicle /'vi:.ə.kəl/ n xe cộ 4 Traffic jam /'træf.ɪkˌdʒæm/ np ách tắc giao thông 5 City dweller /ˈsɪt̬.i ˈdwel.ɚ/ np cư dân thành phố 6 Efficiently Efficient Efficiency /ɪ'fɪʃ.ənt.li/ /ɪ'fʧ.ənt/ /ɪ'fɪʃ.ən.si/ adv adj n một cách hiệu quả có năng lực, có hiệu suất cao tính hiệu quả, hiệu suất 7 Infrastructure /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ/ n cơ sở hạ tầng 8 High-rise /'haɪ raɪz/ n nhà cao tầng 9 Carbon footprint /ˌkɑːr.bən ˈfʊt.prɪnt/ n dấu chân carbon (tổng khí thải được tạo ra bởi một cá nhân, tổ chức, hoặc trong sản xuất) 10 Transport /'træn.spɔ:rt/ n (= transportation) sự chuyên chở, vận tải/vận chuyển; phương tiện vận chuyển 11 Urban centre /ˈɝː.bən 'sentər/ np trung tâm đô thị 12 Roof garden ˈruːf ˌɡɑːr.dən/ np vườn trên mái 13 Skyscraper /ˈskaɪˌskreɪ.pɚ/ n tòa nhà chọc trời 14 Smoothly /'smu:ð.li/ adv một cách êm ả, trôi chảy 15 Architecture Architect /ˈɑːr.kə.tek.tʃɚ/ /ˈɑːr.kə.tekt/ n n công trình kiến trúc kiến trúc sư 16 Suburban /sə'bɝ:.bən/ adj thuộc ngoại ô 17 Sustainable /sə'steɪ.nə.bəl/ adj bền vững 18 Sensor /'sen.sɚ/ n cảm biến 19 Biodiversity /ˌbaɪ.oʊ.dɪˈvɝː.sə.t̬i/ n đa dạng sinh học 20 Renewable Non-renewable /rɪˈnuː.ə.bəl/ /ˌnɑːn.rɪˈnuː.ə.bəl/ adj adj có thể tái tạo không thể tái tạo 21 Eco-friendly /ˈek.oʊˌfrend.li/ adj thân thiện với môi trường
 • 32. 22 Computer - controlled /kəmˈpjuː.t̬ɚ kənˈtroʊld/ adj được điều khiển bằng máy tính 23 Emission /ɪ'mɪʃ.ən/ n sự tỏa ra 24 Pedestrian zone /pə'des.tri.ən zoon/ np khu vực dành cho người đi bộ 25 Cycle path /'saɪ.kəl ˌpæθ/ np đường dành cho xe đạp 26 Livable /ˈlɪv.ə.bəl/ adj có thể ở được, đáng sống 27 Living conditions /ˈlɪv.ɪŋ kən'dɪʃ.ənz/ np điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt 28 Rush hour /'rʌʃˌaʊr/ np giờ cao điểm 29 Interact Interaction Interactive /ˌɪn.t̬ɚˈækt/ /ˌɪn.t̬ɚˈræk.ʃən/ /ˌɪn.t̬ɚˈræk.tɪv/ v n adj tương tác sự tương tác có tính tương tác 30 Neighbor Neighborhood /ˈneɪ·bər/ /ˈneɪ.bɚ.hʊd/ n n người hàng xóm hàng xóm, vùng lân cận 31 Privacy /ˈpraɪ.və.si/ n sự riêng tư; đời tư 32 Sense of community /sens ɑ:v kəˈmjuː.nə.t̬i/ np ý thức cộng đồng 33 Security Secure /səˈkjʊr.ə.t̬i/ /səˈkjʊr/ n adj sự an toàn an tâm, bảo đảm 34 Advantage Disadvantage /ədˈvæn.t̬ɪdʒ/ /ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒ/ n n sự thuận lợi, lợi thế sự bất lợi 35 Victim /ˈvɪk.təm/ n nạn nhân 36 Cybercrime /ˈsaɪ.bɚ.kraɪm/ n tội phạm mạng 37 Expert /ˈek.spɝːt/ n chuyên gia 38 Extend /ɪkˈstend/ v mở rộng, trải dài II. STRUCTURES STT CẤU TRÚC NGHĨA 1 Feel free to do sth cảm thấy thoải mái khi làm gì 2 Have an impact on sb/sth có ảnh hưởng đến ai/cái gì 3 Be impressed by/at/with sth bị ấn tượng bởi cái gì 4 Attract one's attention thu hút sự chú ý của ai đó 5 Be expected to do sth được mong đợi để làm điều gì đó 6 Cope with sth đối phó, giải quyết điều gì 7 A range of một loạt
 • 33. 8 Warn sb about/against sth cảnh báo ai về điều gì 9 Make room for sth tạo không gian, chỗ trổng cho cái gì 10 Care about sth quan tâm đến điều gì 11 Be made available for sb có sẵn cho ai đó 12 Provide sb with sth Provide sth to/for sb cung cấp cho ai cái gì cung cấp cái gì cho ai 13 Without + V-ing/N mà không làm gì/mà không có cái gì 14 Thanks to sb/sth nhờ có ai/cái gì 15 Interact with sb/sth tương tác với ai/cái gì 16 Pros and cons ưu và nhược điểm 17 On the other hand mặt khác III. GRAMMAR (Stative verbs and linking verbs) 1. Stative verbs in the continuous form (Động từ trạng thái ở hình thức tiếp diễn) - Động từ trạng thái miêu tả một trạng thái thay vì một hành động - Chúng thường ám chỉ suy nghĩ và ý kiến (agree - đồng ý, believe - tin, remember - nhớ, think - nghĩ, understand - hiểu), cảm giác và cảm xúc (hate - ghét, love - yêu thích, prefer - thích hơn), giác quan (appear - dường như, feel - cảm thấy, hear - nghe thấy, look - trông có vẻ, see - nhìn thấy, seem - trông có vẻ, smell - ngửi, taste - có vị) và sự sở hữu (belong - thuộc về, have - có, own - sở hữu). - Chúng thường không được sử dụng ở hình thức tiếp diễn. Tuy nhiên, một số động từ trạng thái có thể được sử dụng ở hình thức tiếp diễn để miêu tả hành động, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ: She has a younger sister. (Cô ấy có một em gái.) He is having a birthday party now. (Hiện giờ anh ấy đang có tiệc sinh nhật.) 2. Linking verbs (Động từ nối) - Một động từ nối được sử dụng để liên kết chủ thể với một tính từ hoặc một danh từ miêu tả hoặc xác định chủ thể đó. Những liên động từ phổ biển bao gồm be (thì, là), seem (có vẻ như), look (trông có vẻ), become (trở nên), appear (xuất hiện), sound (nghe có vẻ), taste (nếm/có vị), và smell (ngửi). Ví dụ: She seems very happy. (Cô ấy dường như rất hạnh phúc.) His job has become his whole life. (Công việc của anh ấy đã trở thành tất cả cuộc sống của anh ấy.) IV. PRACTICE EXERCISES A. PHONETICS Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. future B. usage C. public D. museum 2. A. private B. city C. install D. impress 3. A. effect B. design C. reduce D. dweller
 • 34. 4. A. occur B. across C. special D. skyscraper 5. A. camel B. attract C. camera D. animal Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 1. A. expect B. provide C. become D. feature 2. A. emission B. quality C. various D. vehicle 3. A. fantastic B. sustainable C. operate D. collection 4. A. environment B. education C. population D. disadvantage 5. A. possession B. identify C. architecture D. pedestrian B. VOCABULARY Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. Some people aren't able to cope with the stresses of the job in big cities. A. deal with B. get familiar with C. care about D. interact with 2. Smart technologies have made the lives of city dwellers more convenient. A. people living in the country B. people who like to work in the city C. people living in the city D. people who don't like to live in the city 3. In Toronto (Canada), you can book an appointment and see a doctor online from your own home. A. create B. provide C. reserve D. join 4. The mobile app can give you route recommendations and work out the calories you burn. A. instructions B. references C. congratulations D. compliments 5. What are the pros and cons of living in a big city? A. likes and dislikes B. new and old things C. modern and ancient things D. advantages and disadvantages Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 1. By using renewable energy sources, we can power our homes and businesses more efficiently and reduce our carbon footprint. A. unsuccessfully B. inadequately C. difficultly D. incompletely 2. City life has both advantages and disadvantages which will be solved in the future. A. interests B. prosperities C. benefits D. drawbacks 3. In conclusion, a smart city helps people live better. A. In addition B. To begin with C. To sum up D. In general 4. She is absolutely sure that tall buildings will be built soon in this area. A. gradually B. frequently C. completely D. indefinitely 5. The new technology can help save time by predicting changes in traffic and warning people of possible traffic jams. A. misunderstand B. ignoring C. concentrating D. locating
 • 35. Give the correct forms of words in brackets. 1. There will be an ________ (EXHIBIT) of future cities at the city center stadium. 2. The skyscraper attracts people’s attention because of its unusual ________ (ARCHITECT). 3. AI technologies, such as cameras and smart sensors, will be installed to help the city operate more ________ (EFFICIENCY). 4. More pedestrian zones for walking and cycle paths will be made available for people in all ________ (NEIGHBOR). 5. Living in a smart city has some ________ (ADVANTAGE), such as overpopulation and pollution. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 1. Smart technologies make people’s lives easier by reducing ________ chores. A. home B. house C. family D. household 2. Most people use ________ transport such as trams and electric buses in big cities. A. public B. private C. common D. particular 3. Tall buildings can actually limit the ________ of the built environment and help solve housing problems in big cities. A. exhibition B. impact C. carbon footprint D. roof garden 4. Traffic ________ are the city’s biggest problem, especially during rush hour. A. jams B. vehicles C. skyscrapers D. urban centers 5. Building a good ________, basic systems such as transport, banks..., is important for the country's economy. A. urban center B. infrastructure C. office D. environment 6. The new underground has allowed ________ to get around more easily. A. rich people B. students C. city dwellers D. tour guides 7. With the help of technology, people can grow vegetables in roof gardens of ________ buildings. A. high-standard B. high-quality C. high-rise D. high-level 8. Most people are moving away from the ________ of large cities to the suburbs. A. urban center B. supermarket C. finance center D. city hall 9. A smart city is a modern ________ area that uses a range of technologies to provide services, solve problems and support people better. A. suburban B. crowded C. polluted D. urban 10. These smart technologies will help ________ energy, reduce air pollution, and fight climate change. A. waste B. save C. use D. spend 11. Modern green infrastructure will be more ________ because most cities use renewable and clean energy. A. eco-chic B. eco-anxiety C. eco-friendly D. eco-warrior 12. Computer-controlled transport systems like electric buses and trains will produce less greenhouse gas ________. A. emit B. emissions C. emits D. emitted 13. ________ are the areas for walking only. A. Cycle paths B. Roads C. Highways D. Pedestrian zones
 • 36. 14. These features will make future cities more ________ and will provide a high quality of life to city dwellers. A. live B. life C. liveable D. living 15. ________ are devices that can react to light, heat or pressure. A. Sensors B. Remote controls C. Victims D. Computers Fill in the blanks with suitable prepositions. 1. The cities of the future will be smarter and more sustainable to cope ________ a growing population and improve people’s lives. 2. Making room ________ biodiversity and nature can be done in various ways including underground and rooftop farming, green roofs, and roof gardens. 3. As people care more ________ the environment, most cities will use renewable and clean energy. 4. I'm really impressed ________ the high-rise buildings in modern cities. 5. The social media campaign had a significant impact ________ raising awareness about environmental issues. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 1. Eco-friend public transport will produce less carbon dioxide or waste and will be A B C controlled by computers. D 2. People’s lives will be easier because AI techniques will help them do many daily activities. A B C D 3. Thanks for technology, people now can save their time doing the housework. A B C D 4. Widening the road is sounding a good solution to traffic problems in the areas. A B C D 5. The project aims improve the city’s old infrastructure by creating more pedestrian A B C zones and cycle paths. D C. GRAMMAR Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 1. What’s the matter? You look ________. A. happily B. happy C. unhappy D. unhappily 2. I have been very ________ up to this point, but I am going to lose my temper if you don't find my baggage immediately. A. impatiently B. impatient C. patient D. patiently 3. You seem more ________ now.
 • 37. A. relaxed B. relax C. relaxing D. relaxingly 4. These watermelons were ________ sweet. A. excepting B. exception C. exceptional D. exceptionally 5. The cake tastes ________ A. good B. goodly C. well D. badly 6. That kitten’s fur ________ so soft. A. looks B. sounds C. smells D. tastes 7. The waves crashed on the shore where they ________ cool on my hot feet. A. appeared B. felt C. looked D. sounded 8. The milk went ________ within seven days from opening. A. bad B. badly C. best D. well 9. My darling, you looked ________ in that dress. A. beauty B. beautify C. beautiful D. beautifully 10. She looked ________ around for a weapon. A. desperate B. desperating C. desperately D. desperation 11. Nicole grew ________ from the hours of overtime at work. It became quite ________ that she needed a long vacation. A. tired/obvious B. tired/obviously C. tiredly/obvious D. tiredly/obviously 12. The young girl sing ________ A. amazing good B. amazing well C. amazingly good D. amazingly well 13. She said she would become a ________ singer ________ A. famous/quick B. famous/quickly C. famously/quick D. famously/quickly 14. The skies became ________ as the moon moved between the Earth and the Sun. A. surprising dark B. surprising darkly C. surprisingly dark D. surprisingly darkly 15. " ________ you ________ comfortable?", he asked. A. Did/feel B. Does/feel C. Were/feeling D. Are/feeling Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 16. The chef tasted the meat cautious before carefully serving it to his special guest. A B C D 17. She is loving to explore new cultures and immerse herself in different experiences while A B C traveling. D 18. After being closed for a long period of time, the house became dirty and smelled awfully. A B C D 19. All the members of the committee felt happily about the ultimate decision. A B C D
 • 38. 20. Sophie has lived in Thailand for several years. She knows the culture very good. A B C D 21. I feel both excited and nervously because I have got a date with Lara tomorrow. A B C D 22. The humid weather made it difficultly to enjoy the tropical beach. A B C D 23. The food was good with reasonable price, but the service was slowly. A B C D 24. Naomi vividly is remembering the day her daughter was born. A B C D 25. She is always believing that education is the key to a brighter future for individuals and A B C D society. D. SPEAKING Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 1. Jane is talking to Tom. Jane: I heard that in the future people will live on the moon. Do you think that will be possible? Tom: ________ A. Yes. It's impossible. B. I'm not really sure about it. C. Don’t mention it. D. That sounds bad. 2. Sue and Jane are talking to each other. Sue: I think we’ll use driverless buses and flying cars in the future. Jane: ________ A. I’m a bit tired. B. I have a good idea. C. I don’t know for sure. D. Of course not. 3. Jane is talking to Jack. Jane: I think AI robots will do all the household chores. Jack: ________ A. Let’s do it. B. Why? I don't understand. C. I think it would be a good way. D. There can’t be any doubt. 4. Jane is talking to her mother. Jane: Mum, I think our city will become more modern. Mother: ________ A. I'm absolutely sure about it. B. You can't do anything. C. I have some ideas for that. D. We hope that. 5. Jane is talking to Jack. Jane: I think smart technologies are good for us.
 • 39. Jack: ________ A. You are welcome. B. I think it’s quite hard to do that. C. You are excellent. D. There's some doubt in my mind. E. READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5. The physical health of city dwellers in the next 100 years is likely to experience significant advancements and challenges. With the continuous evolution of healthcare technology and urban planning, cities may prioritize the well-being of their residents more than (1) ________ before. Innovations such as telemedicine, personalized healthcare, and preventive measures could lead to improved access to healthcare services and more efficient medical treatments. Furthermore, the integration of green spaces, sustainable transportation systems, and walkable (2)________may encourage physical activity and contribute to healthier lifestyles. However, as cities continue to expand and populations grow, issues such as pollution, overcrowding, and limited access to green spaces may contribute to various health concerns. Environmental changes, including climate change and natural disasters, can have adverse effects on air quality, water sources, and overall well-being. The emergence of new infectious diseases or the re-emergence of old ones could also pose risks to urban populations. (3)_________, the advancements of technologies can also pose a threat of a notable increase in sedentary lifestyles among people (4) ________ can lead to several diseases afterward. These challenges (5) ________ proactive measures in urban planning, healthcare infrastructure, and public health initiatives to safeguard the physical health of city dwellers in the coming years. (Adapted from The Guardian) 1. A. never B. ever C. none D. neither 2. A. neighborliness B. neighboring C. neighbor D. neighborhoods 3. A. Furthermore B. However C. Thus D. Otherwise 4. A. which B. who C. when D. why 5. A. necessarily B. necessary C. necessity D. necessitate Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 6 to 10. As cities continue to grow, they face many problems and disadvantages that need attention and creative solutions. One major concern is the increasing issue of having too many people in one place, which strains resources and infrastructure. More and more people are moving to cities in search of opportunities, causing them to become crowded, congested, and overwhelming for transportation, housing, and healthcare. According to a report by the United Nations in 2018, it is predicted that by 2050, around 68% of the world’s population will live in cities. This rapid increase in urban population is likely to make existing problems worse and create new ones. The strain on resources, along with poor planning and limited space, can result in unequal access to services, making life difficult for many city residents. Furthermore, the concentration of industries, vehicles, and energy use in cities contributes significantly to air pollution, greenhouse gas emissions, and the depletion of natural resources. Another disadvantage of future cities
 • 40. is the potential for people to feel isolated and disconnected from others. Despite the increasing connectivity provided by technology, the fast-paced urban lifestyle and lack of social connection can lead to loneliness. City life can be impersonal and temporary, making it difficult to build a sense of community and belonging. To tackle these challenges, city planners, policy makers, and communities must collaborate to develop innovative strategies for sustainable urban development. This includes creating efficient transportation systems, promoting environmentally friendly infrastructure, and designing inclusive spaces that encourage social interaction. By prioritizing the well-being of residents, considering the environmental impact, and embracing technological advancements, cities of the future have the potential to overcome these problems and become thriving, resilient, and livable places. (Adapted from The New York Time) 4. Which of the following can be the best title for the passage? A. The Future Challenges of Urbanization B. Overpopulation: A Threat to Future Cities C. Sustainable Solutions for Urban Development D. The Negative Impact of Cities on the Environment 5. The word "depletion” in passage 2 is closest in meaning to ________. A. exhaustion B. augmentation C. conclusion D. deletion 6. The word it in passage 2 refers to ________. A. loneliness B. social interaction C. urban lifestyle D. city life 7. Which of the following is NOT true according to the passage? A. Urbanization leads to overcrowding and strain on essential services. B. Over seven-tenths of the global population is estimated to reside in cities by 2050. C. Concentration of industries and vehicles in cities contributes to air pollution. D. Lack of social cohesion in cities can result in social isolation. 8. It can be inferred from the passage that ________. A. Urbanization will solve the problem of resource depletion. B. The quality of life in cities is expected to improve in the future. C. Sustainable practices and policies are needed to mitigate the drawbacks of urbanization. D. Technology can help to eliminate feelings of loneliness and disconnection in cities. UNIT 3:15-MINUTE TEST I. Give the correct form of verbs in brackets. 1. I (think) ________ that most young people like city life. 2. We (have) ________ a great time in Nha Trang now. 3. I (see) ________ what he wants to do. 4. Peter (believe) ________ that his brother will win the match. 5. My mother (think) ________ of buying a new washing machine. 6. This book (belong) ________ to May.
 • 41. 7. Why you (look) ________ at me like that? 8. My parents always (agree) ________ with my decisions. 9. It (seem) ________ that no one has lived here for a long time. 10. The museum (sound) ________ a good place for tourists to visit. II. Fill in the correct prepositions to complete sentences. 9. By next year the city's population is expected ________ reach 2 million. 10. The most urgent issue that we are coping ________ is pollution in the city. 13. I was impressed ________ the skyscrapers and modern buildings in Dubai. 14. The government provided the poor ________ jobs and accommodation. 15. Parents always have great impact ________ their children. UNIT 3: 45-MINUTE TEST Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 1. A. climate B. inform C. service D. include 2. A. under B. support C. butter D. public Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. 3. A. transport B. improve C. daily D. sensor 4. A. interact B. suburban C. convenient D. advantage 5. A. document B. company C. government D. attraction Mark the letter A, B, C, or Dto indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 6. AI technologies will help the city operate more efficiently. A. intelligently B. adequately C. effectively D. magnificently 7. Traffic is now flowing smoothly again. A. evenly B. quickly C. slowly D. fluently Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences. 8. This type of farming is simply not sustainable anymore. A. stable B. difficult C. suitable D. temporary 9. I want to find a neighborhood in this city that is liveable and convenient for living. A. endurable B. unacceptable C. bearable D. comfortable Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences. 10. Street lights can ________ when the streets are empty and sensors can inform waste collection teams when the bins are full. A. turn up B. turn on C. turn down D. turn off 11. Cities in the future will have a lower carbon footprint and will be more ________.
 • 42. A. sustainable B. changeable C. adaptable D. favorite 12. City ________ often face the challenges of high living costs and crowded spaces. A. inhabitants B. residents C. dwellers D. citizens 13. Good ________ is crucial for the development and growth of any city. A. architecture B. infrastructure C. biodiversity D. cybercrime 14. Implementing effective traffic management strategies can help alleviate ________ jams in busy cities. A. traffic B. sensor C. operation D. device 15. ________ energy sources like coal and oil contribute to environmental pollution. A. Eco-friendly B. Renewable C. Non-renewable D. Computer-controlled 16. James ________ an intelligent person but he sometimes asks silly questions. A. is seeming B. seemed C. seem D. seems 17. Please be quiet. I ________. A. think B. am thinking C. thought D. thinks 18. You should try this soup. It ________ very delicious. A. is tasting B. tasted C. taste D. tastes 19. My city was ranked as the most ________ city in the country because of its excellent facilities and clean air. A. live B. life C. living D. liveable 20. Electric buses and trains will produce less greenhouse gas ________. A. emit B. emissions C. emitting D. emitted 21. Infrastructure will be made available ________ the city dwellers before winter comes. A. for B. in C. off D. about 22. Nice restaurants and cafeterias in the downtown ________ tourists' attention. A. take B. invite C. attract D. create Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 23. Sensors around the city warn the team in charge on broken lights or full bins. A B C D 24. Don't bother him because he thinks now. A B C D 25. Urban life is seeming more exciting to young people. A B C D READING Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.
 • 43. In the future, cities will experience many changes to adapt to (26) ________ populations and environmental concerns. These cities will use advanced technologies to make life better for the people (27) ________ live there. They will have smart transportation systems that are more efficient and include things like self-driving cars and improved public transportation. The cities will also focus (28) ________ being more environmentally friendly by using renewable energy sources and designing buildings that are good for the environment. (29) ________ , there will be a greater emphasis on including everyone in city life, with better access for people with disabilities and opportunities for people to be (30)________ in decision-making through digital platforms. Overall, the cities of the future will aim to create a better balance between technology and the well-being of the people who call them home. (Adapted from English Reading and Comprehension) 26. A. grown B. grew C. grow D. growing 27. A. which B. who C. when D. where 28. A. on B. about C. of D. in 29. A. Additionally B. Consequently C. However D. Therefore 30. A. interested B. specialized C. invested D. involved Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35. In the cities of the future, people will experience big changes in their everyday lives. These urban residents will be part of a highly advanced and connected environment, where new technologies and innovative infrastructure come together to make city life easier and more efficient. Future cities will have smart systems that use resources well, make getting around easier, and help protect the environment. Buildings will be energy-efficient and have smart sensors that adjust things like temperature and lighting based on how many people are there. This will save energy and reduce the amount of pollution. Transportation systems will be well-connected, so people can easily move from one place to another. Electric and self-driving cars will also be common, which means less traffic and less air pollution. In addition, technology will change the way people interact with their city. Advanced augmented reality (AR) systems will show digital information on top of the real world, giving people useful and personalized suggestions. They will also be able to navigate the city with the help of interactive holographic displays that show important places, public transportation options, and real-time traffic updates. Also, there will be fast internet everywhere, so people can easily communicate and connect everyday objects to the internet to make life easier. But there will also be challenges along with these advancements. People in future cities will need to adapt to new complexities and risks. As technology becomes more important for critical infrastructure, there will be a bigger risk of cyber-attacks and data breaches. It will be important to have strong security measures to protect people’s privacy and keep their information safe from bad actors. (Adapted from Solution) 31. Which of the following can be the best title for the passage? A. The Challenges of Future Cities B. The Benefits of Advanced Technologies in Cities C. Urbanization and Its Impact on Everyday Life D. Exploring the Possibilities of Smart Cities
 • 44. 32. What are some features of future cities mentioned in the passage? A. Historical architecture and traditional infrastructure. B. Limited availability of resources and inefficient transportation systems. C. Smart systems, energy-efficient buildings, and well-connected transportation networks. D. Lack of internet connectivity and minimal technological advancements. 33. The word "advanced" in the first paragraph is closest in meaning to ________. A. out-of-date B. state-of-the-art C. old-fashioned D. elaborate 34. The word "they” in paragraph 3 refers to ________. A. people B. personalized suggestions C. Advanced augmented reality (AR) systems D. interactive holographic displays 35. Which of the following is not true according to the passage? A. Future cities will have energy-efficient buildings with smart sensors. B. Transportation systems in future cities will be well-connected. C. Augmented reality (AR) systems will not be used widely in future cities. D. Future cities will have fast internet connectivity. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges. 36. Jack is talking to Peter. Jack: Do you mind if I borrow your new book about the future cities? Peter: ________ A. Yes. I have a new book. B. Please feel free to get it. C. It's mine, not John. D. It makes sense. 37. Jack is talking to Peter. Jack: Do you think the authority can build a very big shopping center in this area? Peter: ________ A. I’m not sure this is true. B. There's nothing to prove for that. C. I don't understand much. D. It's a good answer. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 38. With the help of technology, people can grow vegetables in roof gardens. A. Technology provides people with vegetables in roof gardens. B. Roof gardens are good places for people to grow vegetables. C. People can’t grow vegetables in roof gardens without the help of technology. D. No technology can help people to grow vegetables in roof gardens. 39. Stopping using private cars in urban areas is a good solution to many environmental problems. A. Many environmental problems can be solved by stopping using private cars in urban areas. B. A solution to many environmental problems is to stop private cars.
 • 45. C. The best solution to stop using private cars is to solve environmental problems. D. Using private cars can stop many environmental problems. 40. She’s impressed with the art on the walls along the streets in this city. A. The art on the walls along the streets makes her impressive in this city. B. The impression of the city is her art on the walls along the streets. C. The walls along the streets in this city are impressive art to her. D. The art on the walls along the streets in this city gives her an impression.
 • 46. UNIT 4: ASEAN AND VIETNAM I. VOCABULARY STT TỪ VỰNG PHIÊN ÂM TỪ LOẠI NGHĨA 1 Splash /splæʃ/ v té, vẩy, làm bắn nước 2 Monk /mʌŋk/ n thầy tu 3 Buddhist /ˈbʊd.ɪst/ n Phật tử 4 Parade /pə'reɪd/ n cuộc diễu hành, cuộc duyệt binh 5 Prosperity /prɑːˈsper.ə.t̬i/ n sự phát đạt, sự thịnh vượng 6 Ancestor /ˈæn.ses.tɚ/ n tổ tiên 7 Honor /ˈɑː.nɚ/ n danh dự 8 Stilt walking /stɪlts 'wɑ:.kɪŋ/ np đi cà kheo 9 Tug of war /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ np kéo co 10 Bamboo dancing /bæm'bu: 'dæn.sɪŋ/ np múa sạp 11 Disability /ˌdɪs.əˈbɪl.ə.t̬i/ n sự tàn tật; sự bất lực 12 Representative /ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.t̬ɪv/ adj/n tiêu biểu/người đại diện 13 Feature /ˈfiː.tʃɚ/ n/v nét đặc biệt, phần quan trọng của/ đặc trưng 14 Gender equality /ˈdʒen.dɚ iˈkwɑː.lə.t̬i/ np bình đẳng giới 15 Eye-opening /ˈaɪˌoʊp.nɪŋ/ adj mở mang tầm mắt 16 Participate Participation Participant /pɑ:rˈtɪs.ə.peɪt/ /pɑ:r.tɪs.əˈpeɪʃən/ /pɑ:rˈtɪs.ə.pənt/ v n n tham dự sự tham dự người tham dự 17 Culture Cultural /ˈkʌl.tʃɚ/ /ˈkʌl.tʃɚ.əl/ n adj văn hóa thuộc văn hóa 18 Relation /rɪˈleɪ.ʃən/ n mối quan hệ, mối liên hệ 19 Contribute Contribution /kənˈtrɪb.juːt/ /ˌkɑːn.trɪˈbjuː.ʃən/ v n đóng góp, góp phần sự đóng góp 20 Leadership skill /ˈliː.dɚ.ʃɪp skɪl/ np kỹ năng lãnh đạo 21 Current issue /ˈkɝː.ənt ˈɪs.juː/ np vấn đề hiện tại 22 Cultural exchange /ˈkʌl.tʃɚ.əl ɪksˈtʃeɪndʒ/ np giao lưu văn hóa 23 Strengthen /ˈstreŋ.θən/ v củng cố, tăng cường 24 Goal /goʊl/ n bàn thắng; điểm, mục tiêu cố gắng
 • 47. 25 Theme /θi:m/ n chủ đề 26 Community /kəˈmjuː.nə.t̬i/ n cộng đồng 27 Develop Developing Developed Development /dɪˈvel.əp/ /dɪˈvel.ə.pɪŋ/ /dɪˈvel.əpt/ /dɪˈvel.əp.mənt/ v adj adj n mở rộng, phát triển đang phát triển phát triển sự phát triển 28 Volunteer /ˌva:.lən'tɪr/ v/n tình nguyện/ tình nguyện viên 29 Youth /ju:θ/ n tuổi trẻ 30 Promote /prəˈmoʊt/ v thăng chức, xúc tiến, quảng bá Promotion /prəˈmoʊ.ʃən/ n sự thăng chức, sự thúc đẩy khuyến mại Promotional /prəˈmoʊ.ʃən.əl/ adj (thuộc) quảng cáo 31 Experience /ɪkˈspɪr.i.əns/ n/v kinh nghiệm, trải nghiệm/ trải qua II. STRUCTURES STT CẤU TRÚC NGHĨA 1 Reply to sb/sth trả lời/hồi đáp ai/cái gì đó 2 Invite sb to do sth mời ai làm điều gì đó 3 Take part in sth = participate in sth tham gia vào cái gì 4 Prepare for sth chuẩn bị cho điều gì 5 Be qualified for sth đủ tiêu chuẩn cho việc gì đó 6 Depend on sb/sth phụ thuộc vào ai/cái gì 7 Be related to sth liên quan đến điều gì 8 Be keen on doing sth thích làm gì đó 9 Reach a goal đạt được một mục tiêu 10 Share sth with sb chia sẻ thứ gì đó với ai 11 Like/enjoy doing sth thích làm gì đó 12 Mind doing sth ngại/phiền làm điều gì đó 13 Involve doing sth liên quan đến việc làm gì đó/bao gồm, đòi hỏi làm gì đó 14 Suggest doing sth gợi ý làm điều gì 15 Succeed in doing sth thành công trong việc làm gì 16 Raise awareness of sth nâng cao nhận thức về điều gì 17 In a variety of nhiều, đa dạng