SlideShare a Scribd company logo
HUVUDDELAR I PROGRAMMET
-	Forskningsteorier om effektivt ledarskap och 	
	 högpresterande organisationer.
-	Individuell feedback på det egna ledarskapet
-	Eget arbete, coaching och reflektion
-	Verktyg och metoder som ger resultat i affären.
-	Träning i att coacha andra och bli coachad själv
-	Stöd från din handledare och ditt lärteam
-	Praktisk träning i att hantera vardagliga situa-	
	 tioner och utmaningar kopplat till din vardag
-	Verksamhetsstyrning
-	Att leda i förändring
-	Byggstenar för en effektiv verksamhet
-	Djupanalys och handlingsplan som säkerställer 	
	 din yrkesmässiga och personliga utveckling.
PERSONLIG LEDARUTVECKLINGSPLAN
- PLP
Under programmet skriver du kontinuerligt ned
dina reflektioner, insikter, erfarenheter och mål
i din Personliga Ledarutvecklingsplan. Du reflek-
terar över de insikter och lärdomar som program-
met ger dig och vad dessa innebär för dig och
ditt framtida ledarskap.
Ett stort ansvar läggs på dig som deltagare att
aktivt medverka under programmet. Du kommer
få uppleva olika metoder för att skapa engage-
mang och närvaro samt för att finna ditt eget
fokus. Perioderna mellan momenten karaktärise-
ras av utvecklingsarbete kopplat till din arbets-
plats. Du kommer att ha en tät dialog med ditt
team, och du har flera individuella möten och
samtal med din handledare.
FAKTA
Programmet genomförs som ett öppet program.
Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas för
företagsanpassat genomförande.
PROGRAMSTARTER: se www.ihm.se
OMFATTNING: 9 dagar i fyra steg.
L
A
E
D
SR
APK
IHM VERKSAMHETS-
UTVECKLANDE LEDARSKAP
HUR SKAPAS EN FRAMGÅNGSRIK
VERKSAMHET?
För att utveckla organisationer krävs att ledar-
skapet ständigt står i fokus och utvecklas. Dina
medarbetares resultat och prestation är ett sätt
att mäta effekten av ditt ledarskap, marknadens
agerande ett annat.
IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap tar sin
utgångspunkt i resultatet av din samverkan med
dina medarbetare, och ger dig konkreta verktyg
och metoder för att utveckla dig själv, dina
medarbetare och ditt team för att därmed öka
lönsamheten i verksamheten.
Programmet har ett tydligt fokus på ökad affärs-
förmåga med utgångspunkt i ditt eget ledarskap.
Du får konkreta verktyg och metoder som stär-
ker din förmåga att hantera det moderna och
komplexa ledarskapet i en omvärld som blir allt
mer global och oförutsägbar.
Du har varit chef några år och vill utvecklas vi-
dare i din ledarroll med hjälp av självinsikt och
feedback. Vi fokuserar på både din verksamhet
och ditt ledarskap. Du kommer få uppleva olika
metoder för att skapa engagemang och närvaro
samt för att finna ditt eget fokus.
FORSKNINGSBASERAT OCH KVALITETS-
SÄKRAT LEDARKONCEPT
Utvecklande ledarskap (UL) utgör grunden i
programmet. UL är kvalitetssäkrat av Försvars-
högskolan, Institutionen för Ledarskap och
Management, och bygger på många års svensk
och internationell forskning.
UL är den ledarmodell som har tydligast påverkan
på resultatet i organisationen, och den ledarmo-
dell som forskarna ser bäst kommer klara av att
möta de nya generationernas krav på ledarskapet.
”Maximera dina medarbetares potential
och prestationsförmåga.
”
SJÄLVGÅENDE MEDARBETARE
Dagens organisationer är komplexa och kräver
en ny typ av ledarskap med självgående med-
arbetare som tar eget ansvar och som kan fatta
självständiga beslut.
Det handlar om att få alla att arbeta mot ett
gemensamt mål och hitta rätt styrmodeller.
Utmaningen ligger i att finna den metod, eller
mix av metoder, som kan bli en lämplig styr-
modell för din specifika verksamhet.
För att styrmodeller skall leda till mätbart resultat
måste du också förstå de processer som ligger
bakom mänskligt beteende och agerande.
ATT LEDA I EN KOMPLEX VÄRLD
Att genomföra förändringar är inte alltid lätt,
eftersom både personliga och organisatoriska
dilemman måste hanteras. För att säkra att
organisationen bidrar till att nå verksamhets-
målen, behöver vi ta hänsyn till ledarskapets
betydelse och människors skilda förhållningssätt
till förändring.
IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap ger dig de
verktyg och insikter du behöver för att kunna leda
i en tid där förändring ständigt står på agendan.
Att vara ett föredöme som ledare, tydligt staka ut
riktningen och bygga ett hållbart förhållningssätt
är några av framgångsfaktorerna för att lyckas leda
i den nya tiden.
EFFEKT I VARDAGEN
Under programmet kommer vi att knyta ihop
dina insikter och ledarbeteenden med din styr-
modell. Vi belyser vad som hindrar oss från att
utvecklas och ser till att vi blir medvetna om
våra egna och organisationens försvar. Fokus är
att utveckla din verksamhet med hjälp av kon-
kreta verktyg, och med hjälp av ditt lärteam och
handledaren kommer du att bli klar över vad
som bör hanteras för fortsatt utveckling.
			
RESULTAT EFTER PROGRAMMET
-	Ökad självinsikt och förmåga att analysera, 		
	 reflektera över och medvetet utveckla dina 		
	 dagliga ledarhandlingar
-	Personlig feedback på ditt ledarskap och ett 	 	
	 tydliggörande av dina utvecklingsbehov
-	Ökad insikt kring hur du kan utveckla din 	 	
	 verksamhet genom att stärka samspelet mellan 		
	ledarskapet, organisationen och din styrmodell
-	Förståelse för hur olika ledarbeteenden påverkar 	
	 medarbetarnas prestationsförmåga
-	Ökad självkännedom och ökad självkänsla som 		
	 ledare
-	Kunskap om att leda i förändring och hantera
	 medarbetarnas reaktioner
-	En personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla
	 ditt ledarskap och därigenom dina medarbetare
	 samt verksamheten
-	Verktyg för att bygga ett förhållningssätt som 	 	
	 påverkar medarbetare, kunder och marknad på 		
	 ett positivt sätt
-	 Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv 	
	 feedback
-	Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt 		
	sätt
”Idag handlar ledarskap om att
kunna leda i en tid som
är gränslös och oförutsägbar.
”
IHM VERKSAMHETSUTVECKLANDE
LEDARSKAP
www.ihm.se
Tel. 0200-24 00 24
BUSINESS in PROGRESS
På IHM träffas människor i ledande positioner
med målet att öka sin förmåga att leda i en tid
där utveckling och förändring ständigt står på
agendan. Här får du och dina medansvariga rätt
förutsättningar att skapa ett konkurrenskraftigt
företag med förmåga till ständig förnyelse.
Ledarskap handlar om att påverka, styra och
samverka mot gemensamt mål, hantera konflikter
på vägen, inspirera i motgång, visa omtanke och
vara ödmjuk när så behövs. Och samtidigt gå där
sida vid sida och vara ett föredöme för gruppen
och företaget.
I våra ledarprogram fokuserar vi på att träna
ledare i att utveckla kraft och engagemang hos
medarbetarna och driva förändring för att nå
affärsmålen. Hög aktivitetsnivå och en tydlig
koppling till dina affärsmässiga och personliga
utmaningar ger dig det du behöver för att kunna
verka fullt ut.
På IHM får du och dina medarbetare rätt för-
utsättningar att skapa ett konkurrenskraftigt
företag med förmåga till ständig förnyelse.
Affärscase och massor med träning under ledning
av skickliga handledare och specialister från
näringslivet ger engagerade, mer självgående
medarbetare med förmåga att gå från ord till
handling.

More Related Content

What's hot

Göran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsultGöran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsult
Leventa AB
 
Ny som chef
Ny som chefNy som chef
Agile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamik
Knowit_TM
 
Motivationshuset 2010
Motivationshuset 2010Motivationshuset 2010
Motivationshuset 2010
Motivationshuset
 
Folder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
Lars Aspling
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Magnus Gr
 
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
 

What's hot (8)

Göran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsultGöran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsult
 
Ny som chef
Ny som chefNy som chef
Ny som chef
 
Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128
 
Agile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamik
 
Motivationshuset 2010
Motivationshuset 2010Motivationshuset 2010
Motivationshuset 2010
 
Folder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016
 
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
 

Similar to ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb

Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz
 
Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
Henrik Bagewitz
 
Nl pp rac2015ny
Nl pp rac2015nyNl pp rac2015ny
Nl pp rac2015ny
Lotta Bengtsson
 
Talent management-130206
Talent management-130206Talent management-130206
Talent management-130206Hindrik Öunpuu
 
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...Solange Hamrin
 
Grupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_programGrupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_programAnnie Rüdén
 
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- onlineRecruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online
caniceconsulting
 
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
KUB-projektet
 
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDELRecruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL
caniceconsulting
 
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSENRecruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
caniceconsulting
 
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
caniceconsulting
 
Strategic Competence Management
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence Management
Rolf Häsänen
 
Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare
Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnareÄgarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare
Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare
Rexor AB
 
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015Kenth Åkerman
 
öKa din effektivitet ökad insikt ger hög effekt
öKa din effektivitet  ökad insikt ger hög effektöKa din effektivitet  ökad insikt ger hög effekt
öKa din effektivitet ökad insikt ger hög effektolovnordgren
 
Att leda team
Att leda teamAtt leda team
Att leda team
Ledarskapscentrum
 

Similar to ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb (20)

Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
 
Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
 
Nl pp rac2015ny
Nl pp rac2015nyNl pp rac2015ny
Nl pp rac2015ny
 
Consultancy 2015
Consultancy 2015Consultancy 2015
Consultancy 2015
 
Talent management-130206
Talent management-130206Talent management-130206
Talent management-130206
 
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
 
Grupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_programGrupp 4 vdägar_program
Grupp 4 vdägar_program
 
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- onlineRecruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online
Recruit modul 5 mentorskap som hjalpmedel- online
 
Full Hand info
Full Hand infoFull Hand info
Full Hand info
 
Hur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rättHur vet jag att jag är på rätt
Hur vet jag att jag är på rätt
 
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDELRecruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL
Recruit Potential Module 5 - MENTORSKAP SOM HJÄLPMEDEL
 
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSENRecruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
Recruit Potential Module 6 - INTEGRATION PÅ ARBETSPLATSEN
 
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
Recruit modul 6 halsosam arbetsplats online
 
Strategic Competence Management
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence Management
 
Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare
Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnareÄgarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare
Ägarledda tjänsteföretag - framtidens vinnare
 
PoL_Ikea_L
PoL_Ikea_LPoL_Ikea_L
PoL_Ikea_L
 
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015
Koncept_Leda_i_förändring_jan_2015
 
PoL_Ikea_L_UA
PoL_Ikea_L_UAPoL_Ikea_L_UA
PoL_Ikea_L_UA
 
öKa din effektivitet ökad insikt ger hög effekt
öKa din effektivitet  ökad insikt ger hög effektöKa din effektivitet  ökad insikt ger hög effekt
öKa din effektivitet ökad insikt ger hög effekt
 
Att leda team
Att leda teamAtt leda team
Att leda team
 

ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb

 • 1. HUVUDDELAR I PROGRAMMET - Forskningsteorier om effektivt ledarskap och högpresterande organisationer. - Individuell feedback på det egna ledarskapet - Eget arbete, coaching och reflektion - Verktyg och metoder som ger resultat i affären. - Träning i att coacha andra och bli coachad själv - Stöd från din handledare och ditt lärteam - Praktisk träning i att hantera vardagliga situa- tioner och utmaningar kopplat till din vardag - Verksamhetsstyrning - Att leda i förändring - Byggstenar för en effektiv verksamhet - Djupanalys och handlingsplan som säkerställer din yrkesmässiga och personliga utveckling. PERSONLIG LEDARUTVECKLINGSPLAN - PLP Under programmet skriver du kontinuerligt ned dina reflektioner, insikter, erfarenheter och mål i din Personliga Ledarutvecklingsplan. Du reflek- terar över de insikter och lärdomar som program- met ger dig och vad dessa innebär för dig och ditt framtida ledarskap. Ett stort ansvar läggs på dig som deltagare att aktivt medverka under programmet. Du kommer få uppleva olika metoder för att skapa engage- mang och närvaro samt för att finna ditt eget fokus. Perioderna mellan momenten karaktärise- ras av utvecklingsarbete kopplat till din arbets- plats. Du kommer att ha en tät dialog med ditt team, och du har flera individuella möten och samtal med din handledare. FAKTA Programmet genomförs som ett öppet program. Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas för företagsanpassat genomförande. PROGRAMSTARTER: se www.ihm.se OMFATTNING: 9 dagar i fyra steg. L A E D SR APK IHM VERKSAMHETS- UTVECKLANDE LEDARSKAP HUR SKAPAS EN FRAMGÅNGSRIK VERKSAMHET? För att utveckla organisationer krävs att ledar- skapet ständigt står i fokus och utvecklas. Dina medarbetares resultat och prestation är ett sätt att mäta effekten av ditt ledarskap, marknadens agerande ett annat. IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap tar sin utgångspunkt i resultatet av din samverkan med dina medarbetare, och ger dig konkreta verktyg och metoder för att utveckla dig själv, dina medarbetare och ditt team för att därmed öka lönsamheten i verksamheten. Programmet har ett tydligt fokus på ökad affärs- förmåga med utgångspunkt i ditt eget ledarskap. Du får konkreta verktyg och metoder som stär- ker din förmåga att hantera det moderna och komplexa ledarskapet i en omvärld som blir allt mer global och oförutsägbar. Du har varit chef några år och vill utvecklas vi- dare i din ledarroll med hjälp av självinsikt och feedback. Vi fokuserar på både din verksamhet och ditt ledarskap. Du kommer få uppleva olika metoder för att skapa engagemang och närvaro samt för att finna ditt eget fokus. FORSKNINGSBASERAT OCH KVALITETS- SÄKRAT LEDARKONCEPT Utvecklande ledarskap (UL) utgör grunden i programmet. UL är kvalitetssäkrat av Försvars- högskolan, Institutionen för Ledarskap och Management, och bygger på många års svensk och internationell forskning. UL är den ledarmodell som har tydligast påverkan på resultatet i organisationen, och den ledarmo- dell som forskarna ser bäst kommer klara av att möta de nya generationernas krav på ledarskapet. ”Maximera dina medarbetares potential och prestationsförmåga. ”
 • 2. SJÄLVGÅENDE MEDARBETARE Dagens organisationer är komplexa och kräver en ny typ av ledarskap med självgående med- arbetare som tar eget ansvar och som kan fatta självständiga beslut. Det handlar om att få alla att arbeta mot ett gemensamt mål och hitta rätt styrmodeller. Utmaningen ligger i att finna den metod, eller mix av metoder, som kan bli en lämplig styr- modell för din specifika verksamhet. För att styrmodeller skall leda till mätbart resultat måste du också förstå de processer som ligger bakom mänskligt beteende och agerande. ATT LEDA I EN KOMPLEX VÄRLD Att genomföra förändringar är inte alltid lätt, eftersom både personliga och organisatoriska dilemman måste hanteras. För att säkra att organisationen bidrar till att nå verksamhets- målen, behöver vi ta hänsyn till ledarskapets betydelse och människors skilda förhållningssätt till förändring. IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap ger dig de verktyg och insikter du behöver för att kunna leda i en tid där förändring ständigt står på agendan. Att vara ett föredöme som ledare, tydligt staka ut riktningen och bygga ett hållbart förhållningssätt är några av framgångsfaktorerna för att lyckas leda i den nya tiden. EFFEKT I VARDAGEN Under programmet kommer vi att knyta ihop dina insikter och ledarbeteenden med din styr- modell. Vi belyser vad som hindrar oss från att utvecklas och ser till att vi blir medvetna om våra egna och organisationens försvar. Fokus är att utveckla din verksamhet med hjälp av kon- kreta verktyg, och med hjälp av ditt lärteam och handledaren kommer du att bli klar över vad som bör hanteras för fortsatt utveckling. RESULTAT EFTER PROGRAMMET - Ökad självinsikt och förmåga att analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar - Personlig feedback på ditt ledarskap och ett tydliggörande av dina utvecklingsbehov - Ökad insikt kring hur du kan utveckla din verksamhet genom att stärka samspelet mellan ledarskapet, organisationen och din styrmodell - Förståelse för hur olika ledarbeteenden påverkar medarbetarnas prestationsförmåga - Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare - Kunskap om att leda i förändring och hantera medarbetarnas reaktioner - En personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap och därigenom dina medarbetare samt verksamheten - Verktyg för att bygga ett förhållningssätt som påverkar medarbetare, kunder och marknad på ett positivt sätt - Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback - Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt ”Idag handlar ledarskap om att kunna leda i en tid som är gränslös och oförutsägbar. ” IHM VERKSAMHETSUTVECKLANDE LEDARSKAP www.ihm.se Tel. 0200-24 00 24 BUSINESS in PROGRESS På IHM träffas människor i ledande positioner med målet att öka sin förmåga att leda i en tid där utveckling och förändring ständigt står på agendan. Här får du och dina medansvariga rätt förutsättningar att skapa ett konkurrenskraftigt företag med förmåga till ständig förnyelse. Ledarskap handlar om att påverka, styra och samverka mot gemensamt mål, hantera konflikter på vägen, inspirera i motgång, visa omtanke och vara ödmjuk när så behövs. Och samtidigt gå där sida vid sida och vara ett föredöme för gruppen och företaget. I våra ledarprogram fokuserar vi på att träna ledare i att utveckla kraft och engagemang hos medarbetarna och driva förändring för att nå affärsmålen. Hög aktivitetsnivå och en tydlig koppling till dina affärsmässiga och personliga utmaningar ger dig det du behöver för att kunna verka fullt ut. På IHM får du och dina medarbetare rätt för- utsättningar att skapa ett konkurrenskraftigt företag med förmåga till ständig förnyelse. Affärscase och massor med träning under ledning av skickliga handledare och specialister från näringslivet ger engagerade, mer självgående medarbetare med förmåga att gå från ord till handling.