SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
018 Vd-tidningen 6.2015
TEMA Projektledning
T E X T A N D E R S L A N D É N
KILLNADEN I HUR olika organi-
sationer arbetar med projekt
är stor. PMI intervjuar varje år
3 000 projektledare i en interna-
tionell studie och verksamheter
duktiga på projekt, program och portfölj
är väldigt mycket mer framgångsrika.
• De blir färdiga med sina projekt i tid,
överskrider inte budget och når målet i 80
procent av fallen.
• De möter nyttan 2,5 gånger oftare
och förlorar 13 gånger mindre pengar
på grund av dåliga projektresultat än
motsvarande grupp.
• De är 10 till 20 procent effektivare att
driva sina projekt och har avsevärt högre
förmåga att nå sina strategiska mål.
Ett projekt är en tillfällig och unik
satsning för att uppnå ett definierat
resultat, produkt eller tjänst. Projektet
har en egen organisation med budget,
tidsplan och mål som i slutändan ska ge
affärsnytta och stärka företaget. Sats-
ningen är unik eftersom den inte är del
av det vardagliga linjearbete. Projekten
hanterar ofta komplicerade utmaningar
och när arbetet är avslutat upplöses orga-
nisationen igen.
Projektgruppen leds av projektledaren
som arbetar på uppdrag av en beställare
och projektägare. En styrgrupp fattar
strategiska beslut under resans gång.
Projektledaren leder arbetet och tar fram
underlag för att kunna avgöra om idén
eller behovet förtjänar att omvandlas till
färdigt resultat.
S
Henrik Bagewitz är marknads- och kommunikations-
chef för intresseorganisationen PMI Sverige. I februari
tillträder han som chef för projektrådgivning på KPMG
Sverige. Han kommer närmast från tjänsten som chef
för projektledning på Swedavia.
PMI Sverige är en ideell organisation som verkar för
framgångsrika och hållbara projekt.
Här är råden som ger dina projekt verksamhetsnytta. Henrik Bagewitz,
marknads- och kommunikationschef för intresseorganisationen PMI
i Sverige ger sina främsta tips för att lyckas med din projektverksamhet.
BÄST RESULTAT MED
RÄTT KOMPETENS
019Vd-tidningen 6.2015
TEMAProjektledning
FÖRETAGSLEDNINGEN SKAPAR
FÖRUTSÄTTNINGAR
Företagsledningen avgör vilka frågor som
är viktiga för organisationen. För att på
allvar bli framgångsrik med projektverk-
samheten krävs en ledning som engage-
rar sig och tar ansvar för att projektverk-
samheten fungerar väl. Låt inte projekten
bli vid-sidan-om-aktiviteter som inte syns.
PROJEKT GENOMFÖR STRATEGIER
Projekten är ofta helt avgörande för hur
företaget lyckas. De stora utvecklingssats-
ningarna och transformationerna genom-
förs ofta i projektform. Koppla projekten
till era strategier. Säkerställ att hante-
ringen av era projekt ligger nära ledningen
som behöver ha intresse och kompetens
inte bara i strategiutveckling utan även i
frågor som rör genomförandet av strategi-
erna. Omvänt behöver projektverksamhe-
ten förstå företagets affärsinriktning.
PRIORITERA PROJEKTEN
Säkerställ att företagets begränsade
resurser används där de gör störst nytta.
För att nå framgång med din projektverk-
samhet krävs att ni noga väljer ut vilka
projekt ni ska satsa på och vilka projekt
som inte ska starta eller som ska stängas.
FATTA RELEVANTA BESLUT
Ni ska veta vilka projekt som har mest
potential och hur de kommer att få
företaget att komma närmare sina mål.
Det kan vara klokt att bestämma vilka
kriterier som avgör hur prioriteringen av
projektportföljen ska se ut. Vanliga krite-
rier att utgå ifrån är lönsamhet, strategisk
koppling, risk och genomförbarhet. Hur
prioriterar ditt företag?
De enskilda projekten måste följas
noga för att ledningen ska kunna jämföra
med andra projekt och se var man får igen
mest på satsade pengar.
STYRGRUPPEN ÄR PROJEKTLEDARENS
STYRELSE
Projektledaren agerar på delegerat
mandat från projektägaren som finan-
sierar projektet och ofta är styrgrup-
pens ordförande. Styrgruppen pekar ut
vilken effekt projektet ska uppnå och
fattar beslut om projektets framdrift och
riktning. Styrgruppen stödjer projektä-
garen och projektledaren under resans
gång. Som beställare är det viktigt att
vara tydlig med sina förväntningar, »som
man ropar får man svar«. Underlätta för
er projektledares möjlighet att bygga en
projektorganisation med rätt kompetens,
fel team minskar sannolikheten för att
projektet ska lyckas.
SATSA PÅ PROFESSIONELL
PROJEKTKOMPETENS
Rusta de personer på företaget som
arbetar i projekt med förmågor och
insikter som gör att projekten kan bli
framgångsrika. Kanske kan det vara värt
att satsa på utbildning av styrgrupper
eller certifiering av era projektledare?
ARBETA LÖPANDE MED KVALITET
Ta stöd i den struktur som en projektmo-
dell erbjuder. Om alla projekt följer den
är det enklare att bygga in en kultur där
kvalitetsarbetet sker löpande. Försök att
bygga en lärandekultur som gör att ni hela
tiden blir duktigare på att driva projekt.
Med en struktur för beslutsfattande är det
naturligt när och hur beslut fattas. Det
ger projektledare, styrgrupp och ledning
ett bra underlag för att se hur projekten
utvecklas. Glöm inte att följa upp effekten
av avslutade projekt, det ger värdefulla
insikter för framtida satsningar.
FÅ PROJEKTEN ATT DRA NYTTA
AV VARANDRA
När ni har flera projekt igång som driver
mot samma önskade effekt för företa-
get kan det vara klokt att koordinera och
organisera dem som ett program. Det
ger projekten möjlighet att arbeta för
varandra och visar var resurser ger mest
effekt. Om ett företag har många projekt
kan ett projektkontor vara en bra idé.
Projektkontoret förvaltar och utvecklar
projektverksamheten på företaget och
fungerar som ett viktigt strategiskt stöd
för ledningen.
Shutterstock
020 Vd-tidningen 6.2015
TEMA Projektledning
OM DU VILL CERTIFIERA DIG
Projektledare som vill certifiera sig stärker företagets konkurrenskraft och får ett
bevis på sin kompetens. Det finns två internationella certifieringsorgan i världen:
Vässa din
projektledare
Projektledaren har självklart en nyckelroll
att spela om projekten ska nå framgång
eller ej. De bästa projektledarna har en
kunskap som vilar på vad som kallas en
kompetenstriangel:
1 De förstår affären. Vad är det som
ska göras och vilken effekt ska
uppnås? Vilken betydelse har det här
projektet i företaget och dess utveckling?
2 Visar ledarskap och tar projektet
mot mål i samarbete med
projektets intressenter. Projektledaren
behöver både ha integritet och ett
konsultativt lyhört förhållningssätt. Han
eller hon leder och organiserar en
arbetsgrupp som ska leverera under kort
tid. En bra projektledare är en föränd-
ringsledare som förstår utmaningen i att
förändra beteenden och tankemönster.
3 Projektledaren behöver ha kunskap
om vedertagna processer, metoder
och verktyg för att leda projektet i mål.
IPMA
Internationell certifiering utvecklad av International Project
Management Association i fyra olika nivåer, A, B, C och D
som validerar befintlig kunskap. IPMA fokuserar på erfaren-
heter, beteendekompetens och reflektion. D-kursen kräver
inte någon tidigare erfarenhet och de andra från 33 till 55
månaders erfarenhet som projektledare. Utbildningen pågår
i 5 till 6 månader. Cirkapris 22 000 till 26 000 kronor.
LÄS MER PÅ: projektforum.se
PMI
Den vanligaste certifieringen från Project Management
Institute med huvudsäte i USA heter Project Management
Professional (PMP). Kräver tre års projektledarerfarenhet om
du har en högskoleexamen och fem år om du har gymna-
sieexamen. En certifiering kräver att du någon gång genom-
gått en projektledarutbildning på minst 35 timmar. Kostar
cirka 3 500 kronor. Antal certifierade i världen: 500 000.
LÄS MER PÅ: pmi-se.org
Shutterstock

More Related Content

What's hot

Göran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsultGöran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsultLeventa AB
 
Whitepaper Produktledarrollen
Whitepaper ProduktledarrollenWhitepaper Produktledarrollen
Whitepaper Produktledarrollenbillgren
 
Strategisk produktutveckling - så funkar det!
Strategisk produktutveckling - så funkar det!Strategisk produktutveckling - så funkar det!
Strategisk produktutveckling - så funkar det!Daniel Maurer
 
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit
 
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit
 
Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt? E-delegationen
 
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B..."Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...Svenskt Projektforum
 

What's hot (8)

Göran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsultGöran Persson - förändringskonsult
Göran Persson - förändringskonsult
 
Whitepaper Produktledarrollen
Whitepaper ProduktledarrollenWhitepaper Produktledarrollen
Whitepaper Produktledarrollen
 
Strategisk produktutveckling - så funkar det!
Strategisk produktutveckling - så funkar det!Strategisk produktutveckling - så funkar det!
Strategisk produktutveckling - så funkar det!
 
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
 
Planner 2017
Planner 2017Planner 2017
Planner 2017
 
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
 
Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt?
 
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B..."Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
 

Viewers also liked

Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
 
Ingles true false
Ingles true falseIngles true false
Ingles true falsepedenejo
 
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensHenrik Bagewitz
 
Become an industrial machinery mechanic
Become an industrial machinery mechanicBecome an industrial machinery mechanic
Become an industrial machinery mechanicpedenejo
 
Menceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshor
Menceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshorMenceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshor
Menceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshorpaimenyenangkan
 
Beriman kepada hari akhir
Beriman kepada hari akhirBeriman kepada hari akhir
Beriman kepada hari akhirpaimenyenangkan
 
Ppt iman-kepada-qadha-dan-qadar
Ppt iman-kepada-qadha-dan-qadarPpt iman-kepada-qadha-dan-qadar
Ppt iman-kepada-qadha-dan-qadarpaimenyenangkan
 
Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13
Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13
Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13paimenyenangkan
 
AbleOverview 20161107
AbleOverview 20161107AbleOverview 20161107
AbleOverview 20161107Steve Krawciw
 

Viewers also liked (13)

Bäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetensBäst resultat med rätt kompetens
Bäst resultat med rätt kompetens
 
Ingles true false
Ingles true falseIngles true false
Ingles true false
 
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetensVDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
VDtidningen_December 2015_Bäst resultat med rätt kompetens
 
Become an industrial machinery mechanic
Become an industrial machinery mechanicBecome an industrial machinery mechanic
Become an industrial machinery mechanic
 
zakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannyazakat dan ketentuannya
zakat dan ketentuannya
 
Menceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshor
Menceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshorMenceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshor
Menceritakan tentang perjuangan kaum muhajirin dan anshor
 
Asi eksklusif
Asi eksklusifAsi eksklusif
Asi eksklusif
 
Beriman kepada hari akhir
Beriman kepada hari akhirBeriman kepada hari akhir
Beriman kepada hari akhir
 
Ppt iman-kepada-qadha-dan-qadar
Ppt iman-kepada-qadha-dan-qadarPpt iman-kepada-qadha-dan-qadar
Ppt iman-kepada-qadha-dan-qadar
 
Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13
Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13
Surat al maidah ayat 3 dan surat al hujurat ayat 13
 
Silabus Semester 2
Silabus Semester 2Silabus Semester 2
Silabus Semester 2
 
RPP Semester 2
RPP Semester 2RPP Semester 2
RPP Semester 2
 
AbleOverview 20161107
AbleOverview 20161107AbleOverview 20161107
AbleOverview 20161107
 

Similar to Bäst resultat med rätt kompetens

Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Mats Hultman
 
Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214pertjernberg
 
50 nyanser av lean
50 nyanser av lean50 nyanser av lean
50 nyanser av leanClaes Molin
 
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrontit
 
Mcm module 5a
Mcm module 5aMcm module 5a
Mcm module 5awebsule
 
Frukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrontit
 
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningSå skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningDolda Jobb
 
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Mia Kolmodin
 
Strategic Competence Management
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence ManagementRolf Häsänen
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Magnus Gr
 
Utvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitet
Utvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitetUtvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitet
Utvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitetTranscendent Group
 
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16Frontit
 
Folder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult AbLars Aspling
 
Frukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdfFrontit
 
Agile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminariumAgile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminariumOmegapoint Academy
 

Similar to Bäst resultat med rätt kompetens (20)

Consultancy 2015
Consultancy 2015Consultancy 2015
Consultancy 2015
 
Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
 
Detaljerad beskrivning av STINGs stöd
Detaljerad beskrivning av STINGs stödDetaljerad beskrivning av STINGs stöd
Detaljerad beskrivning av STINGs stöd
 
Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214
 
50 nyanser av lean
50 nyanser av lean50 nyanser av lean
50 nyanser av lean
 
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i ÖrebroFrukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
Frukostseminariet Tillitsbaserad projektledning i Örebro
 
Mcm module 5a
Mcm module 5aMcm module 5a
Mcm module 5a
 
Frukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdfFrukostseminarium Malmö.pdf
Frukostseminarium Malmö.pdf
 
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningSå skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
 
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
Rapport: Status för tillitsbaserad ledning och ledarskap inom svensk offentl...
 
IT- och Managementkonsulter till ditt projekt
IT- och Managementkonsulter till ditt projekt IT- och Managementkonsulter till ditt projekt
IT- och Managementkonsulter till ditt projekt
 
Strategic Competence Management
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence Management
 
Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016Tillväxtprogrammet 2016
Tillväxtprogrammet 2016
 
Utvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitet
Utvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitetUtvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitet
Utvecklandet av en strategisk plan för din internrevisionsaktivitet
 
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
Projektkontoret i en föränderlig omvärld Sundsvall 2017 11-16
 
Folder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult AbFolder Aspling Konsult Ab
Folder Aspling Konsult Ab
 
Frukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdfFrukostseminarium Gavle.pdf
Frukostseminarium Gavle.pdf
 
Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128
 
Agile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminariumAgile Enterprise: frukostseminarium
Agile Enterprise: frukostseminarium
 
Ny som chef
Ny som chefNy som chef
Ny som chef
 

Bäst resultat med rätt kompetens

 • 1. 018 Vd-tidningen 6.2015 TEMA Projektledning T E X T A N D E R S L A N D É N KILLNADEN I HUR olika organi- sationer arbetar med projekt är stor. PMI intervjuar varje år 3 000 projektledare i en interna- tionell studie och verksamheter duktiga på projekt, program och portfölj är väldigt mycket mer framgångsrika. • De blir färdiga med sina projekt i tid, överskrider inte budget och når målet i 80 procent av fallen. • De möter nyttan 2,5 gånger oftare och förlorar 13 gånger mindre pengar på grund av dåliga projektresultat än motsvarande grupp. • De är 10 till 20 procent effektivare att driva sina projekt och har avsevärt högre förmåga att nå sina strategiska mål. Ett projekt är en tillfällig och unik satsning för att uppnå ett definierat resultat, produkt eller tjänst. Projektet har en egen organisation med budget, tidsplan och mål som i slutändan ska ge affärsnytta och stärka företaget. Sats- ningen är unik eftersom den inte är del av det vardagliga linjearbete. Projekten hanterar ofta komplicerade utmaningar och när arbetet är avslutat upplöses orga- nisationen igen. Projektgruppen leds av projektledaren som arbetar på uppdrag av en beställare och projektägare. En styrgrupp fattar strategiska beslut under resans gång. Projektledaren leder arbetet och tar fram underlag för att kunna avgöra om idén eller behovet förtjänar att omvandlas till färdigt resultat. S Henrik Bagewitz är marknads- och kommunikations- chef för intresseorganisationen PMI Sverige. I februari tillträder han som chef för projektrådgivning på KPMG Sverige. Han kommer närmast från tjänsten som chef för projektledning på Swedavia. PMI Sverige är en ideell organisation som verkar för framgångsrika och hållbara projekt. Här är råden som ger dina projekt verksamhetsnytta. Henrik Bagewitz, marknads- och kommunikationschef för intresseorganisationen PMI i Sverige ger sina främsta tips för att lyckas med din projektverksamhet. BÄST RESULTAT MED RÄTT KOMPETENS
 • 2. 019Vd-tidningen 6.2015 TEMAProjektledning FÖRETAGSLEDNINGEN SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR Företagsledningen avgör vilka frågor som är viktiga för organisationen. För att på allvar bli framgångsrik med projektverk- samheten krävs en ledning som engage- rar sig och tar ansvar för att projektverk- samheten fungerar väl. Låt inte projekten bli vid-sidan-om-aktiviteter som inte syns. PROJEKT GENOMFÖR STRATEGIER Projekten är ofta helt avgörande för hur företaget lyckas. De stora utvecklingssats- ningarna och transformationerna genom- förs ofta i projektform. Koppla projekten till era strategier. Säkerställ att hante- ringen av era projekt ligger nära ledningen som behöver ha intresse och kompetens inte bara i strategiutveckling utan även i frågor som rör genomförandet av strategi- erna. Omvänt behöver projektverksamhe- ten förstå företagets affärsinriktning. PRIORITERA PROJEKTEN Säkerställ att företagets begränsade resurser används där de gör störst nytta. För att nå framgång med din projektverk- samhet krävs att ni noga väljer ut vilka projekt ni ska satsa på och vilka projekt som inte ska starta eller som ska stängas. FATTA RELEVANTA BESLUT Ni ska veta vilka projekt som har mest potential och hur de kommer att få företaget att komma närmare sina mål. Det kan vara klokt att bestämma vilka kriterier som avgör hur prioriteringen av projektportföljen ska se ut. Vanliga krite- rier att utgå ifrån är lönsamhet, strategisk koppling, risk och genomförbarhet. Hur prioriterar ditt företag? De enskilda projekten måste följas noga för att ledningen ska kunna jämföra med andra projekt och se var man får igen mest på satsade pengar. STYRGRUPPEN ÄR PROJEKTLEDARENS STYRELSE Projektledaren agerar på delegerat mandat från projektägaren som finan- sierar projektet och ofta är styrgrup- pens ordförande. Styrgruppen pekar ut vilken effekt projektet ska uppnå och fattar beslut om projektets framdrift och riktning. Styrgruppen stödjer projektä- garen och projektledaren under resans gång. Som beställare är det viktigt att vara tydlig med sina förväntningar, »som man ropar får man svar«. Underlätta för er projektledares möjlighet att bygga en projektorganisation med rätt kompetens, fel team minskar sannolikheten för att projektet ska lyckas. SATSA PÅ PROFESSIONELL PROJEKTKOMPETENS Rusta de personer på företaget som arbetar i projekt med förmågor och insikter som gör att projekten kan bli framgångsrika. Kanske kan det vara värt att satsa på utbildning av styrgrupper eller certifiering av era projektledare? ARBETA LÖPANDE MED KVALITET Ta stöd i den struktur som en projektmo- dell erbjuder. Om alla projekt följer den är det enklare att bygga in en kultur där kvalitetsarbetet sker löpande. Försök att bygga en lärandekultur som gör att ni hela tiden blir duktigare på att driva projekt. Med en struktur för beslutsfattande är det naturligt när och hur beslut fattas. Det ger projektledare, styrgrupp och ledning ett bra underlag för att se hur projekten utvecklas. Glöm inte att följa upp effekten av avslutade projekt, det ger värdefulla insikter för framtida satsningar. FÅ PROJEKTEN ATT DRA NYTTA AV VARANDRA När ni har flera projekt igång som driver mot samma önskade effekt för företa- get kan det vara klokt att koordinera och organisera dem som ett program. Det ger projekten möjlighet att arbeta för varandra och visar var resurser ger mest effekt. Om ett företag har många projekt kan ett projektkontor vara en bra idé. Projektkontoret förvaltar och utvecklar projektverksamheten på företaget och fungerar som ett viktigt strategiskt stöd för ledningen. Shutterstock
 • 3. 020 Vd-tidningen 6.2015 TEMA Projektledning OM DU VILL CERTIFIERA DIG Projektledare som vill certifiera sig stärker företagets konkurrenskraft och får ett bevis på sin kompetens. Det finns två internationella certifieringsorgan i världen: Vässa din projektledare Projektledaren har självklart en nyckelroll att spela om projekten ska nå framgång eller ej. De bästa projektledarna har en kunskap som vilar på vad som kallas en kompetenstriangel: 1 De förstår affären. Vad är det som ska göras och vilken effekt ska uppnås? Vilken betydelse har det här projektet i företaget och dess utveckling? 2 Visar ledarskap och tar projektet mot mål i samarbete med projektets intressenter. Projektledaren behöver både ha integritet och ett konsultativt lyhört förhållningssätt. Han eller hon leder och organiserar en arbetsgrupp som ska leverera under kort tid. En bra projektledare är en föränd- ringsledare som förstår utmaningen i att förändra beteenden och tankemönster. 3 Projektledaren behöver ha kunskap om vedertagna processer, metoder och verktyg för att leda projektet i mål. IPMA Internationell certifiering utvecklad av International Project Management Association i fyra olika nivåer, A, B, C och D som validerar befintlig kunskap. IPMA fokuserar på erfaren- heter, beteendekompetens och reflektion. D-kursen kräver inte någon tidigare erfarenhet och de andra från 33 till 55 månaders erfarenhet som projektledare. Utbildningen pågår i 5 till 6 månader. Cirkapris 22 000 till 26 000 kronor. LÄS MER PÅ: projektforum.se PMI Den vanligaste certifieringen från Project Management Institute med huvudsäte i USA heter Project Management Professional (PMP). Kräver tre års projektledarerfarenhet om du har en högskoleexamen och fem år om du har gymna- sieexamen. En certifiering kräver att du någon gång genom- gått en projektledarutbildning på minst 35 timmar. Kostar cirka 3 500 kronor. Antal certifierade i världen: 500 000. LÄS MER PÅ: pmi-se.org Shutterstock