SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
Jäsenjärjestöjen johdon
 näkemyksiä SOSTEN
  tulevaisuudesta
  Strategiaseminaari
   Helsinki 3.5.2012
•  43 osallistujaa 37 jäsenjärjestöstä


  keskusteluja vauhditti ja yhteenvedon
  kokosi Sirpa Arvonen, Humap OY
Kuulemista
          Vaikuttamista
                Osallistumista


 Päivän ohjelma:
 •  Pääsihteerin haastattelu
 •  Näyttelykävely
 •  Open space –kokous
 •  Akvaariokeskustelu
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/3
•  koulutus x 4
•  yhteistyön kehittäminen x 4
•  toimintaedellytysten vahvistaminen x 5
•  vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan x 5
•  tukipalveluiden tuotto x 3
•  pienten järjestöjen erityiskysymysten tuki ja koul.
•  hyvinvointiyhteiskunnan puolustaminen
•  yhteistoimintakatalysaattori
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/3
• koota jäsentensä tietoa ja signaalit yhteis-kunnasta
 vietäväksi poliittiseen keskusteluun
• alueellisesti yhteisen vaikuttamistoiminnan
 koordinointi
• innovaatioiden edistäminen
• onko tutkimustoiminta SOSTEn tehtävä?Voisiko olla
 kehittämis- ja toimintatutkimusta?
• asiakasnäkökulman edistäminen
• kansalaisareena
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 3/3
• tuoda esiin toimivia toimintatapoja
• oman alan kannanotot jokainen järjestö itse
• rahoitusjärjestelmän kehittäminen
• näpit irti RAY:n rahoista!
• epäkohtien esille ottaminen ja soste-toiminnan
 kehitt.
• tiedonhankinta ja –välitys järjestöpoliittisesti
 tärkeistä asioista
• ei-tutkimusta vaan verkostoitumisen tukemista
• luoda keskusteluyhteyksiä luovasti
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa?
•  asiantuntijoiden välitys            1/3
•  verkostojen luominen
•  järjestöjen voima yhteen ->yhdessä enemmän
•  järjestämällä arviointitilaisuuksia
•  hyvien käytäntöjen levittäminen
•  näkökulmien turvaaminen erilaisilla foorumeilla
•  yhteisiä toimitiloja
•  paikallinen yhteistyö on tiloja merkittävämpää
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa?
• välitystoimisto; tiloja, hankkeita       2/3
• kansalaisyhteiskunnan äänen esille tuominen
 yleisesti
• kuntien ja alueiden ohjelmista tietoa
• kunnallisvaaleihin vaikuttaminen alueita kuunnellen
• keräämällä alueelliset järjestöt yhteen
• tavispuhetta, joka erottuu virkamiesjargoneista
• foorumeita ideoinnille
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa?
• koulutusta, tiedotusta              3/3
 –>kannustetaan yhteiseen toimintaan
• alan koulutusta kentän tarpeita kuunnellen
• jäsenten tasa-arvon edistäminen
• yhteistoimintaa eri palvelualojen kanssa, kolmas
 sektori mukaan toimintaan
• Mihin SOSTEn palvelu ulottuu – jäsenliittojen
 jäsenyhdistykset alueilla?
• kolmannen sektorin arvostus
Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn tutkimus-
toiminnalle?               1/2

• pitääkö SOSTEn olla tutkimus- ja koulutuslaitos?
• SOSTEn ei pidä itse panostaa tutkimukseen vaan
 koota jäsentensä tekemän tutkimustyön tuloksia
• tiedon kokoaja ja välittäjä enemmän kuin tuottaja
• SOTE-järjestöjen oma informaatikko/tietokeskus
• kokemustietoa ”virallisia” tilastoja varten esim.
 tilastot vrt. ihmisen arki
• soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä
 ammattikorkeakoulujen kanssa
Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn tutkimus-
toiminnalle?               2/2

• Julkiseen lastensuojeluun liittyvää tutkimusta
• Välittää tutkijoita yhdistyksiin -> aluekartoituksia
 ->tiedon jalostaminen
Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn koulutus-
toiminnalle?
• järjestötekniset koulutukset
• Jyväskylän järjestötutkinnon laadun valvonta
• laadukas järjestökoulutus
• SOTE-lainsäädäntökoulutus
• koulutusta erikseen eri kokoisille järjestöille
• uusille työntekijöille/toimijoille
 yhdistystoimintakoulutusta (esim. vakuutukset)
• yhteistyö myös peruskoulujen kanssa
Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn
asiantuntijatoiminnalle vaikuttamis-
toiminnassa?
                       1/3
• tilaisuuksia, joissa järjestöt tulisivat esiin/tutuiksi
 toisilleen esim. kuntien alueella
• yhteistyöverkostot tietyn teeman ympärillä, järjestöt
 eivät kilpailisi keskenään
• kuulemistilaisuudet hyviä
• kehitysprojektien juurruttaminen
• tietoa uusista lakihankkeista
• hyvä hallintotapa
Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn
asiantuntijatoiminnalle vaikuttamis-
toiminnassa?
                             2/3
•  järjestöjen ja sote-alan kohtaaminen
•  sukupuolinäkökulman tuominen
•  vaikuttamisen arviointiohjeita
•  vaikuttamistyössä vedotaan kv-sopimuksiin
  ->tukea niiden hyödyntämiseen paikallisvaikuttamisessa
• sosiaalistavan tuetun lomatoiminnan vaikuttavuuden
 kehittäminen
• myös käännöspalvelu
Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn
asiantuntijatoiminnalle vaikuttamis-
toiminnassa?
                         3/3
• viestintää på svenska
• vammaisten oikeuksien ajaminen
• tuki esimerkiksi kilpailutusasioiden työstämiseen
Osallistujien esille nostama teema 1:
         SOSTE ja kunnat
• kuntien ja järjestöjen vuoropuhelu – miten edetään
 SOSTEn avulla?
• sote-sektorin ääni ja paikka kuntien suunnitelmissa –
 kenen ääntä SOSTE käyttää?
• SOSTEn ja valtakunnallisten järjestöjen suhde ja
 työnjako – valtakunta ja alue
• miten SOSTE toimii alueellisena äänitorvena
 suhteessa suureneviin kuntiin?
• vaikuttamistoiminnan tukeminen
SOSTE ja kunnat: keskustelu    1/3

• kumppanuus ja yhteistyö
• haastavaa rakentaa yhteistyötä
• palvelutoiminnan ja kansalaistoiminnan tarjonta
• ovatko järjestöt kuntien strategiasuunnitelmien
 ulkopuolella
• SOSTE ei substanssivaikuttaja tietoinen –
 tiedonvälittäjä
• järjestösektorin maine ->kuka tuo mukaan
 keskusteluun
SOSTE ja kunnat: keskustelu     2/3

• meneekö järjestö (yksityisenä kansalais-vaikuttajana)
 yksin suoraan neuvotteluihin kunnan kanssa?
• kunta – aluehallinto-organisaatiot
• kunta – järjestöt – SOSTE
• järjestöt – aluehallinto-organisaatiot
• ennaltaehkäisevän työn hintalappu
• kuntapäättäjät - virkamiehet
SOSTE ja kunnat: keskustelu     3/3

• talous/säästöt –näkökulma usein lyhyellä aikavälillä
  -> järjestöt mukaan kunnissa ja maakunnissa
   valmistelutyöhön
Osallistujien esille nostama teema 2:
SOSTE ja järjestöjen rajapinnat         1/2
• miten sovitaan SOSTEn ja substanssikeskus-
 järjestöjen työnjaosta?
• SOSTEn aluetyön suhde perusjärjestöjen
 aluetyöhön?
• alueellinen koulutusyhteistyö järjestöjen
 yhteistyönä/SOSTEn tukena ja apuna
• vapaaehtoistoimintaan innostaminen ja
 sitouttaminen -> SOSTE hyvien käytäntöjen välittäjä?
• hallinto- ja neuvontapalvelut alueella
• mikä on yhteinen hyvä – miten se löytyy?
Osallistujien esille nostama teema 2:
SOSTE ja järjestöjen rajapinnat    2/2
• minkä lisäarvon SOSTEN alueellinen toiminta tuo?
 (tarvitaanko sitä ylipäätään?)
• järjestöjen paikka ja asema (kilpailutukset,
 yleishyödyllisyys jne)
• SOSTEn saavutettavuus alueellisesti
• miten poispriorisointi tapahtuu?
• koulutus – missä SOSTEn koulutus alkaa ja missä se
 päättyy
• SOSTEn rooli? Alueellinen koulutus ja
 vaikuttamistoiminta (järjestökoulutus, sote-hlstön
 koulutus, viestintäkoulutus)
SOSTE ja järjestöjen rajapinnat: keskustelu 1/2

• jos SOSTElla on aluetyötä, se on selkeästi
 määriteltävä. Aluetyö vs. paikallistoiminta. Määrittely
 tehdään aluekierroksen jälkeen saadun palautteen
 mukaan
• miten SOSTE välttää virkamiesmäisyyden?Haluaako
 se aidosti dialogin jäsentensä kanssa
 valtakunnallisesti ja alueellisesti?
• informaatio, tietopankki +koulutus toiminnalliseen
 keskiöön. Sote-alan rakennemuutoksen tulkki ja
 vaikuttaja
SOSTE ja järjestöjen rajapinnat: keskustelu 2/2


• arvioinnin ja seurannan kehittäminen jäsenten avuksi
• PTS:ssa alueellinen vaikuttaminen/koordinaatio
• seuranta, arviointi ja barometritieto tärkeää. Se on
 eriasia kuin tutkimustyö
• tarkka rajaus strategiaan
Osallistujien esille nostama teema 3:
SOSTE ja alueellinen toiminta     1/2
• alue- ja paikallisjärjestöjen verkostoitumisen
 kehittäminen & olemassa olevien resurssien käyttö
 aluella/paikallisesti
• alueella keskeiset rakenteet, jotka ottavat huomioon
 vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet
• kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ja
 kehittäminen
• alueelliset yhteistoimintapisteet
• järjestöjen ainutlaatuisuus ja itsenäisyys
Osallistujien esille nostama teema 3:
SOSTE ja alueellinen toiminta     2/2
• kolmannen sektorin palveluiden löytäminen yhdeltä
 luukulta
• ALUE – mitä on? Määrittäminen toiminnallisesti
 (yhteistyö), maantieteellisesti ja hallinnollisesti
• järjestöjen yhteistyö alueella – miten kehitetään
 yhteistyötä?
• yhteistyön koordinoija ja ”mitä järjestöissä on
 menossa”, tiedon kokoaja ja jakaja
SOSTE ja alueellinen toiminta: keskustelu
                     1/2
• alueelliset yhteistyöpisteet ->tarvitaanko vielä SOSTE
 paikallisesti?
• yksi malli ei sovi kaikille -> isot vs pienet
• SOSTE ”auto” syrjäseudulle, työntekijä liikkumaan
• SOSTE kokoaisi, mitä järjestöissä tapahtuu
 ->info takaisin järjestöille
• SOSTE    -> järjestökoulutusta alueille
 (erityiskoulutus järjestöiltä)
SOSTE ja alueellinen toiminta: keskustelu
                      2/2
•  synergian etsiminen, ei kilpailua
•  vapaaehtoistyön kirkastaminen
•  miten nuoret järjestötyöhön?
•  alueellinen luottamustyö ->miten ihmiset mukaan?
•  järjestöjen neuvontapuhelin -> apua järjestöjen
  kiemuroihin
Osallistujien esille nostama teema 4:
Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä
• yhteistyön lisääminen – kolmas sektori ja
 julkinen sektori (järjestö – sairaanhoito)
• rajattoman, matalan kynnyksen yhteistyön
 kehittäminen
• epäviralliset pörinäkerhot – suhde viralliseen
 järjestöorganisaatioon
Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä:
keskustelu                 1/3
• järjestöjen/liittojen yhteistyö julkisen sektorin
 kanssa
• asiantuntijuuden tasa-arvoinen huomioiminen
• vaikuttaminen rakenteisiin, asenteisiin ja
 asiantuntijuuden siirtymisiin
• ihmislähtöisten ekosysteemien ruokkiminen
• vertaistuki
• matalan kynnyksen kohtaaminen
• kansalaisyhteistyö
Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä:
keskustelu                 2/3
• SOSTEn rooli edelläkävijänä ja uusien
 toimintamallien kehittämisessä
• rohkeutta, luovuutta, ei virheiden varomis-
 ta:rohkea luopuminen vanhoista toimintamal-
 leista – uuteen suuntautuminen (arviointia),
 varhaisesta puuttumisesta varhaiseen tuke-
 miseen
• ihmiset sitoutuvat aatteeseen, eri organisaatioon
• kokemuksellisuus
Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä:
keskustelu                 3/3
• uusien innovaatioiden generaattorit
• yhteys järjestöjen kautta ihmiseen, toimijoihin
Osallistujien esille nostama teema 5:
         SOSTE ja RAY
• RAY:n rooli järjestöjen ohjauksessa->SOSTEn
 toimet?
• Järjestöjen itsenäisyys? vrt. RAY:n ja stm:n
 ohjaus
• SOSTEn vaikuttamistyö: RAY:n rahat järjestöille
• Edunvalvonnan tehostaminen: RAY rajoittaa
 liikaa kansalaisjärjestötoimintaa
SOSTE ja RAY : keskustelu
                         1/3
• RAY:n ja SOSTEn koulutukset koordinoitava
• SOSTEn (JÄRVI) arviointiosaaminen hyödynnettävä
 RAY:ssä
• SOSTE ja RAY auttavat järjestöjä kertomaan
 toimintansa tuloksista
• jatkuvat kehittämishankkeet eivät saa vaikeuttaa
 perustyötä
• pieniä kannustettava, erityispiirteet ymmärrettävä
SOSTE ja RAY : keskustelu
                         2/3
• yhdistämiseen oltava hyvät syyt
• myös pieniä järjestöjä tarvitaan
• RAY:n monopolin turvaaminen
• RAY:n tuotot kokonaan järjestöille
• lomakkeet voivat myös auttaa järjestöjä kehittämään
 omaa toimintaa
• järjestöjen tuottamien palvelujen merkityksen +
 etujen esiin tuominen mm. asiakaslähtöisyys
SOSTE ja RAY : keskustelu
                           3/3
• SOSTE vaikuttajana, järjestöjen näkemysten
 tuominen valtiovallan suuntaan
• selvitykset hankalia, resursseja vaativia, sekavia,
 epäselviä, kielellisesti huonoa, erityisesti pienet
 järjestöt vaikeuksissa, uudet lomakkeet arvioitava
  ->kehitettävä lomakkeet ja kyselyt hyvissä ajoin
• sähköinen asiointi vaatii koulutusta ja perehdytystä
• RAY:n asiantuntemus koskien järjestöjen
 erityisominaisuuksia puutteellista (esim. kilpailutus)
• perustehtävään aikaa ja resursseja
Osallistujien esille nostama teema 6:
Erityisryhmät                   1/2
 • miten ennaltaehkäisevä eri sektoreilta yhteen
  alueilla, ennaltaehkäisevä esiin, sukupolvet,
  sukupuolet?
 • etsivä työ (tukea tarvitsevat ihmiset <->järjestöt)
 • hankintalaki (soveltamisala, erityisryhmien
  oikeusasema kansalaisina, suhde sosiaalipoliittisiin
  erityislakeihin)
 • miten järjestöjen innovaaatiot esiin? +
  erityisryhmät+työmenetelmät alueilla esiin, SOSTE
  välittäjänä
Osallistujien esille nostama teema 6:
Erityisryhmät                   2/2
• SOSTEn tuki vammaisten henkilöiden
 ihmisoikeussopimusten ratifioimiseksi
• yleishyödyllisyyden käsite (asuntopolitiikka,
 erityisryhmät, ARA/avustukset ja korkotukilainat,
 asunnot/apu- ja tukipalvelut
Erityisryhmät: keskustelu
                        1/2
• kansalaisuus ja osallisuus
• kokemusasiantuntijuus
• palvelumuotoilu käyttöön
• reilun palvelun yritykset, yleishyödyllinen
 järjestötausta
• yleishyödyllisyyden määrittely
• ihmisten tarinat esiin!
• Nimby/Jimby
Erityisryhmät: keskustelu
                         2/2
• sosiaalisen median mahdollisuudet
• SOSTElle voimakas, kansallinen ja EU-tason
 osaaminen ja lobbaus
• SOSTElle voimakas, proaktiivinen rooli
 yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa
• erityispalvelujen turvaaminen, järjestämisen
 turvaaminen hankintalain ulkopuolella
• säätiölain uudistus yleishyödyllistä
• URW-prosessi
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                   1/9
• tällainen foorumi on hyvä ja SOSTEn kannattaa jatkaa
 tätä tapaa
• hienoa rakentaa yhdessä strategiaa
• tärkeää, miten yhteistyö rakentuu eri
 organisaatioiden välillä
• nyt ollaan hyvin erilaisia ja eri kokoisia, on erilaisia
 tulokulmia. SOSTElle on paljon odotuksia ja täytyy
 valita alueiden olennaiset asiat
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                    2/9
• pitää mennä enemmistön tavalla toimia. Ei käytetä
 nettiä vaan tällaisia kasvokkain kohtaamisia ja
 mietintää, miten konkreettisesti edetään: mitkä ovat
 SOSTEn ja oman järjestön rajapinnat. Alueella on
 tärkeää korostaa mitä tarpeita ja odotuksia SOSTEn
 roolille.
• Kaikki eivät tiedä SOSTEsta ja siksi on paljon tehtävä
 markkinointityötä
• Levittämistyö on SOSTEn tärkeä tehtävä, jotta kaikki
 eivät keksi pyörää uudelleen.
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                    3/9
• tärkeää hyödyntää myös olemassa olevaa intraa
• tärkeää jatkaa tätä päivää 1-2 asian kanssa ja
 saada onnistumisen kokemus. Tiedon jakaminen
 ei ole niin tärkeää.
• Tarve kartalle tai visuaaliselle kuvalle, mitä
 kaikkea tähän liittyy
• Jatkossakin vapaaehtoisille on saatava
 vaikuttamisen mahdollisuus. Luodaan uusia
 paikkoja tälle.
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                   4/9
• SOSTEn määriteltävä tarkkaan, keitä on mahdollisuus
 palvella, mihin on resursseja ja esim. kuuluuko
 vapaaehtoiset
• tietääkö strategiatyöhön osallistuneet tarpeeksi eli
 onko pohjatietoa, jotta pystyy aidosti vaikuttamaan
 oikealla tavalla?
• SOSTElla vaara tehdä aito yhteistyö kankeammaksi.
 Yhteistyö vaatii paljon resursseja. Tärkeää ihmisten
 kuunteleminen ja katseleminen, ei suoraan lähdetä
 yhdessä tekemään.
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                    5/9
• kaipaan voimakasta kansallista ja EU-tason
 osaamista. Tämä on mennyt heikompaan suuntaan ja
 osittain puuttunut. SOSTE: suhde alueelliseen
 toimintaan on erittäin tärkeä ja resurssien fokusointi
 pitää tehdä tähän.
• SOSTElla on paljon työtä tunnettuuden tekemiseksi.
 Tämä päivä on ollut kuitenkin voimaannuttava
 kokemus.
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                    6/9
• hyvä edetä avoimella agendalla ja se pitää myös
 kestää. Edessä on vielä vahva priorisointi. On
 kestettävä myös se kritiikki, joka priorisoinnista
 tulee.
• positiivinen mielikuva, että ollaan valmiita
 kuuntelemaan ja puhdistamaan pöytä eli
 lähtemään tarpeista.
• täysin minusta ei puhtaalta pöydältä pystytä
 lähtemään, koska on vanhoja riippoja.
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                        7/9

• kattojärjestö on hyvä; muilta järjestöiltä on paljon
 opittavaa ja on tehty hyvin paljon yhteistyötä. Myös
 kansallinen edunvalvonta on tärkeää, koska mm.
 pienet järjestöt tarvitsevat tukea.
• tänään täältä puuttuu suuria järjestöjä, mutta monet
 pienet ovat aktiivisia, Mistäköhän tämä johtuu?
• Minusta kuitenkin hienoa, että näin monen järjestön
 edustaja on mukana.
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                        8/9

• SOSTEn on lunastettava olemassa olon oikeus eli
 tarvitaan arkeistettu konkreettinen materiaali
 elokuussa. Siinä pitää olla kuvattu aluetapahtumien
 pohjalta, mikä SOSTE on jne.
• hyvä palauttaa aina takaisin alueiden tarpeisiin ja
 miksi ollaan liitytty SOSTEen
• Vertailu ammattijärjestöihin, jossa hienoa luottaa,
 että vie eteenpäin isoa kuvaa. Oman järjestön
 tehtävä on viedä substanssiasioita.
Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki)
                     9/9
• Edunvalvonta on tärkeä
• ruotsinkielinen voisi olla esimerkiksi yksi alue.
 Suomen- ja ruotsinkielisten on tärkeää tavata
 toisiaan, Toisaalta joillekin suomen kieli voi olla este
 osallistumiselle.
• SOSTEn on pystyttävä kanavoimaan edunvalvontaa,
 joka hyödyttää kansalaisia.
• Oman järjestön pitää tietää, mitä SOSTE tekee ja sen
 alla olevat tietävät mitä järjestö tekee. Heidän ei
 kuitenkaan tarvitse tietää SOSTEsta.
Kiitokset yhteistyöstä!

  Keskustelu jatkuu

More Related Content

What's hot

Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Antti Möller
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
THL
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kai Kortelainen
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
EevaKuuluvainen
 

What's hot (17)

Aluekierros Tampere
Aluekierros TampereAluekierros Tampere
Aluekierros Tampere
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaKaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
 
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
 
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategiaElina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
Elina Pajula: Pohjois-Karjalan järjestöstrategia
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
 
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
Pia Hakamäki: Hyvinvointityön yhteistyö pienissä kunnissa, Soihtu-arviointitu...
 
20.10.2009
20.10.200920.10.2009
20.10.2009
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
 
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, proj...
 
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossaJärjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
Järjestön jatkuva ja suunnitelmallinen markkinointi verkossa
 
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013 Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
Puheenjohtajakokouksen suunnitelma piirin johtamisesta 2013
 
Kuntaliitto_Kehto-foorumitoiminnan kehittaminen, Eija Kupi ja Katri Valkokari...
Kuntaliitto_Kehto-foorumitoiminnan kehittaminen, Eija Kupi ja Katri Valkokari...Kuntaliitto_Kehto-foorumitoiminnan kehittaminen, Eija Kupi ja Katri Valkokari...
Kuntaliitto_Kehto-foorumitoiminnan kehittaminen, Eija Kupi ja Katri Valkokari...
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
 

Viewers also liked

Ludo Philippaerts
Ludo PhilippaertsLudo Philippaerts
Ludo Philippaerts
Aino Lätti
 
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
haiyenphan
 
Ludo philippaerts
Ludo philippaertsLudo philippaerts
Ludo philippaerts
Aino Lätti
 

Viewers also liked (11)

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistäVapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
Building high performance
Building high performanceBuilding high performance
Building high performance
 
Ludo Philippaerts
Ludo PhilippaertsLudo Philippaerts
Ludo Philippaerts
 
Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
 
Ludo philippaerts
Ludo philippaertsLudo philippaerts
Ludo philippaerts
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
Interpersonal communication project
Interpersonal communication projectInterpersonal communication project
Interpersonal communication project
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 

Similar to Strategiakierros helsinki aamupaiva

Similar to Strategiakierros helsinki aamupaiva (20)

Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöilleSosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
Sosiaalinen media ja mediakentän muutos järjestöille
 
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
AVAIN vaikuttavaan sosiaalityöhön
 
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
Vaikuttaako tieto kuntapäätöksenteossa?
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
 
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
Vuorovaikutus suunnittelussa 23.4.2015
 
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
 
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen mediaKulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
Kulttuurilaitokset ja sosiaalinen media
 
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
 
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksiMatka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
Matka suunnittelevaksi maantieteilijäksi
 
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila, toimintamallit ja kehittämist...
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin elySatu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
 
Vates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittely
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (12)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 

Strategiakierros helsinki aamupaiva

 • 1. Jäsenjärjestöjen johdon näkemyksiä SOSTEN tulevaisuudesta Strategiaseminaari Helsinki 3.5.2012
 • 2. 43 osallistujaa 37 jäsenjärjestöstä keskusteluja vauhditti ja yhteenvedon kokosi Sirpa Arvonen, Humap OY
 • 3. Kuulemista Vaikuttamista Osallistumista Päivän ohjelma: • Pääsihteerin haastattelu • Näyttelykävely • Open space –kokous • Akvaariokeskustelu
 • 4. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/3 • koulutus x 4 • yhteistyön kehittäminen x 4 • toimintaedellytysten vahvistaminen x 5 • vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan x 5 • tukipalveluiden tuotto x 3 • pienten järjestöjen erityiskysymysten tuki ja koul. • hyvinvointiyhteiskunnan puolustaminen • yhteistoimintakatalysaattori
 • 5. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/3 • koota jäsentensä tietoa ja signaalit yhteis-kunnasta vietäväksi poliittiseen keskusteluun • alueellisesti yhteisen vaikuttamistoiminnan koordinointi • innovaatioiden edistäminen • onko tutkimustoiminta SOSTEn tehtävä?Voisiko olla kehittämis- ja toimintatutkimusta? • asiakasnäkökulman edistäminen • kansalaisareena
 • 6. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 3/3 • tuoda esiin toimivia toimintatapoja • oman alan kannanotot jokainen järjestö itse • rahoitusjärjestelmän kehittäminen • näpit irti RAY:n rahoista! • epäkohtien esille ottaminen ja soste-toiminnan kehitt. • tiedonhankinta ja –välitys järjestöpoliittisesti tärkeistä asioista • ei-tutkimusta vaan verkostoitumisen tukemista • luoda keskusteluyhteyksiä luovasti
 • 7. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa? • asiantuntijoiden välitys 1/3 • verkostojen luominen • järjestöjen voima yhteen ->yhdessä enemmän • järjestämällä arviointitilaisuuksia • hyvien käytäntöjen levittäminen • näkökulmien turvaaminen erilaisilla foorumeilla • yhteisiä toimitiloja • paikallinen yhteistyö on tiloja merkittävämpää
 • 8. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa? • välitystoimisto; tiloja, hankkeita 2/3 • kansalaisyhteiskunnan äänen esille tuominen yleisesti • kuntien ja alueiden ohjelmista tietoa • kunnallisvaaleihin vaikuttaminen alueita kuunnellen • keräämällä alueelliset järjestöt yhteen • tavispuhetta, joka erottuu virkamiesjargoneista • foorumeita ideoinnille
 • 9. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali-ja terveysalan alueellista toimintaa? • koulutusta, tiedotusta 3/3 –>kannustetaan yhteiseen toimintaan • alan koulutusta kentän tarpeita kuunnellen • jäsenten tasa-arvon edistäminen • yhteistoimintaa eri palvelualojen kanssa, kolmas sektori mukaan toimintaan • Mihin SOSTEn palvelu ulottuu – jäsenliittojen jäsenyhdistykset alueilla? • kolmannen sektorin arvostus
 • 10. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn tutkimus- toiminnalle? 1/2 • pitääkö SOSTEn olla tutkimus- ja koulutuslaitos? • SOSTEn ei pidä itse panostaa tutkimukseen vaan koota jäsentensä tekemän tutkimustyön tuloksia • tiedon kokoaja ja välittäjä enemmän kuin tuottaja • SOTE-järjestöjen oma informaatikko/tietokeskus • kokemustietoa ”virallisia” tilastoja varten esim. tilastot vrt. ihmisen arki • soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa
 • 11. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn tutkimus- toiminnalle? 2/2 • Julkiseen lastensuojeluun liittyvää tutkimusta • Välittää tutkijoita yhdistyksiin -> aluekartoituksia ->tiedon jalostaminen
 • 12. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn koulutus- toiminnalle? • järjestötekniset koulutukset • Jyväskylän järjestötutkinnon laadun valvonta • laadukas järjestökoulutus • SOTE-lainsäädäntökoulutus • koulutusta erikseen eri kokoisille järjestöille • uusille työntekijöille/toimijoille yhdistystoimintakoulutusta (esim. vakuutukset) • yhteistyö myös peruskoulujen kanssa
 • 13. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn asiantuntijatoiminnalle vaikuttamis- toiminnassa? 1/3 • tilaisuuksia, joissa järjestöt tulisivat esiin/tutuiksi toisilleen esim. kuntien alueella • yhteistyöverkostot tietyn teeman ympärillä, järjestöt eivät kilpailisi keskenään • kuulemistilaisuudet hyviä • kehitysprojektien juurruttaminen • tietoa uusista lakihankkeista • hyvä hallintotapa
 • 14. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn asiantuntijatoiminnalle vaikuttamis- toiminnassa? 2/3 • järjestöjen ja sote-alan kohtaaminen • sukupuolinäkökulman tuominen • vaikuttamisen arviointiohjeita • vaikuttamistyössä vedotaan kv-sopimuksiin ->tukea niiden hyödyntämiseen paikallisvaikuttamisessa • sosiaalistavan tuetun lomatoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen • myös käännöspalvelu
 • 15. Millaisia toiveita Teillä on SOSTEn asiantuntijatoiminnalle vaikuttamis- toiminnassa? 3/3 • viestintää på svenska • vammaisten oikeuksien ajaminen • tuki esimerkiksi kilpailutusasioiden työstämiseen
 • 16. Osallistujien esille nostama teema 1: SOSTE ja kunnat • kuntien ja järjestöjen vuoropuhelu – miten edetään SOSTEn avulla? • sote-sektorin ääni ja paikka kuntien suunnitelmissa – kenen ääntä SOSTE käyttää? • SOSTEn ja valtakunnallisten järjestöjen suhde ja työnjako – valtakunta ja alue • miten SOSTE toimii alueellisena äänitorvena suhteessa suureneviin kuntiin? • vaikuttamistoiminnan tukeminen
 • 17. SOSTE ja kunnat: keskustelu 1/3 • kumppanuus ja yhteistyö • haastavaa rakentaa yhteistyötä • palvelutoiminnan ja kansalaistoiminnan tarjonta • ovatko järjestöt kuntien strategiasuunnitelmien ulkopuolella • SOSTE ei substanssivaikuttaja tietoinen – tiedonvälittäjä • järjestösektorin maine ->kuka tuo mukaan keskusteluun
 • 18. SOSTE ja kunnat: keskustelu 2/3 • meneekö järjestö (yksityisenä kansalais-vaikuttajana) yksin suoraan neuvotteluihin kunnan kanssa? • kunta – aluehallinto-organisaatiot • kunta – järjestöt – SOSTE • järjestöt – aluehallinto-organisaatiot • ennaltaehkäisevän työn hintalappu • kuntapäättäjät - virkamiehet
 • 19. SOSTE ja kunnat: keskustelu 3/3 • talous/säästöt –näkökulma usein lyhyellä aikavälillä -> järjestöt mukaan kunnissa ja maakunnissa valmistelutyöhön
 • 20. Osallistujien esille nostama teema 2: SOSTE ja järjestöjen rajapinnat 1/2 • miten sovitaan SOSTEn ja substanssikeskus- järjestöjen työnjaosta? • SOSTEn aluetyön suhde perusjärjestöjen aluetyöhön? • alueellinen koulutusyhteistyö järjestöjen yhteistyönä/SOSTEn tukena ja apuna • vapaaehtoistoimintaan innostaminen ja sitouttaminen -> SOSTE hyvien käytäntöjen välittäjä? • hallinto- ja neuvontapalvelut alueella • mikä on yhteinen hyvä – miten se löytyy?
 • 21. Osallistujien esille nostama teema 2: SOSTE ja järjestöjen rajapinnat 2/2 • minkä lisäarvon SOSTEN alueellinen toiminta tuo? (tarvitaanko sitä ylipäätään?) • järjestöjen paikka ja asema (kilpailutukset, yleishyödyllisyys jne) • SOSTEn saavutettavuus alueellisesti • miten poispriorisointi tapahtuu? • koulutus – missä SOSTEn koulutus alkaa ja missä se päättyy • SOSTEn rooli? Alueellinen koulutus ja vaikuttamistoiminta (järjestökoulutus, sote-hlstön koulutus, viestintäkoulutus)
 • 22. SOSTE ja järjestöjen rajapinnat: keskustelu 1/2 • jos SOSTElla on aluetyötä, se on selkeästi määriteltävä. Aluetyö vs. paikallistoiminta. Määrittely tehdään aluekierroksen jälkeen saadun palautteen mukaan • miten SOSTE välttää virkamiesmäisyyden?Haluaako se aidosti dialogin jäsentensä kanssa valtakunnallisesti ja alueellisesti? • informaatio, tietopankki +koulutus toiminnalliseen keskiöön. Sote-alan rakennemuutoksen tulkki ja vaikuttaja
 • 23. SOSTE ja järjestöjen rajapinnat: keskustelu 2/2 • arvioinnin ja seurannan kehittäminen jäsenten avuksi • PTS:ssa alueellinen vaikuttaminen/koordinaatio • seuranta, arviointi ja barometritieto tärkeää. Se on eriasia kuin tutkimustyö • tarkka rajaus strategiaan
 • 24. Osallistujien esille nostama teema 3: SOSTE ja alueellinen toiminta 1/2 • alue- ja paikallisjärjestöjen verkostoitumisen kehittäminen & olemassa olevien resurssien käyttö aluella/paikallisesti • alueella keskeiset rakenteet, jotka ottavat huomioon vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet • kansalaisjärjestötoiminnan edellytykset ja kehittäminen • alueelliset yhteistoimintapisteet • järjestöjen ainutlaatuisuus ja itsenäisyys
 • 25. Osallistujien esille nostama teema 3: SOSTE ja alueellinen toiminta 2/2 • kolmannen sektorin palveluiden löytäminen yhdeltä luukulta • ALUE – mitä on? Määrittäminen toiminnallisesti (yhteistyö), maantieteellisesti ja hallinnollisesti • järjestöjen yhteistyö alueella – miten kehitetään yhteistyötä? • yhteistyön koordinoija ja ”mitä järjestöissä on menossa”, tiedon kokoaja ja jakaja
 • 26. SOSTE ja alueellinen toiminta: keskustelu 1/2 • alueelliset yhteistyöpisteet ->tarvitaanko vielä SOSTE paikallisesti? • yksi malli ei sovi kaikille -> isot vs pienet • SOSTE ”auto” syrjäseudulle, työntekijä liikkumaan • SOSTE kokoaisi, mitä järjestöissä tapahtuu ->info takaisin järjestöille • SOSTE -> järjestökoulutusta alueille (erityiskoulutus järjestöiltä)
 • 27. SOSTE ja alueellinen toiminta: keskustelu 2/2 • synergian etsiminen, ei kilpailua • vapaaehtoistyön kirkastaminen • miten nuoret järjestötyöhön? • alueellinen luottamustyö ->miten ihmiset mukaan? • järjestöjen neuvontapuhelin -> apua järjestöjen kiemuroihin
 • 28. Osallistujien esille nostama teema 4: Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä • yhteistyön lisääminen – kolmas sektori ja julkinen sektori (järjestö – sairaanhoito) • rajattoman, matalan kynnyksen yhteistyön kehittäminen • epäviralliset pörinäkerhot – suhde viralliseen järjestöorganisaatioon
 • 29. Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä: keskustelu 1/3 • järjestöjen/liittojen yhteistyö julkisen sektorin kanssa • asiantuntijuuden tasa-arvoinen huomioiminen • vaikuttaminen rakenteisiin, asenteisiin ja asiantuntijuuden siirtymisiin • ihmislähtöisten ekosysteemien ruokkiminen • vertaistuki • matalan kynnyksen kohtaaminen • kansalaisyhteistyö
 • 30. Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä: keskustelu 2/3 • SOSTEn rooli edelläkävijänä ja uusien toimintamallien kehittämisessä • rohkeutta, luovuutta, ei virheiden varomis- ta:rohkea luopuminen vanhoista toimintamal- leista – uuteen suuntautuminen (arviointia), varhaisesta puuttumisesta varhaiseen tuke- miseen • ihmiset sitoutuvat aatteeseen, eri organisaatioon • kokemuksellisuus
 • 31. Yhteistyön kehittäminen eri sektoreiden välillä: keskustelu 3/3 • uusien innovaatioiden generaattorit • yhteys järjestöjen kautta ihmiseen, toimijoihin
 • 32. Osallistujien esille nostama teema 5: SOSTE ja RAY • RAY:n rooli järjestöjen ohjauksessa->SOSTEn toimet? • Järjestöjen itsenäisyys? vrt. RAY:n ja stm:n ohjaus • SOSTEn vaikuttamistyö: RAY:n rahat järjestöille • Edunvalvonnan tehostaminen: RAY rajoittaa liikaa kansalaisjärjestötoimintaa
 • 33. SOSTE ja RAY : keskustelu 1/3 • RAY:n ja SOSTEn koulutukset koordinoitava • SOSTEn (JÄRVI) arviointiosaaminen hyödynnettävä RAY:ssä • SOSTE ja RAY auttavat järjestöjä kertomaan toimintansa tuloksista • jatkuvat kehittämishankkeet eivät saa vaikeuttaa perustyötä • pieniä kannustettava, erityispiirteet ymmärrettävä
 • 34. SOSTE ja RAY : keskustelu 2/3 • yhdistämiseen oltava hyvät syyt • myös pieniä järjestöjä tarvitaan • RAY:n monopolin turvaaminen • RAY:n tuotot kokonaan järjestöille • lomakkeet voivat myös auttaa järjestöjä kehittämään omaa toimintaa • järjestöjen tuottamien palvelujen merkityksen + etujen esiin tuominen mm. asiakaslähtöisyys
 • 35. SOSTE ja RAY : keskustelu 3/3 • SOSTE vaikuttajana, järjestöjen näkemysten tuominen valtiovallan suuntaan • selvitykset hankalia, resursseja vaativia, sekavia, epäselviä, kielellisesti huonoa, erityisesti pienet järjestöt vaikeuksissa, uudet lomakkeet arvioitava ->kehitettävä lomakkeet ja kyselyt hyvissä ajoin • sähköinen asiointi vaatii koulutusta ja perehdytystä • RAY:n asiantuntemus koskien järjestöjen erityisominaisuuksia puutteellista (esim. kilpailutus) • perustehtävään aikaa ja resursseja
 • 36. Osallistujien esille nostama teema 6: Erityisryhmät 1/2 • miten ennaltaehkäisevä eri sektoreilta yhteen alueilla, ennaltaehkäisevä esiin, sukupolvet, sukupuolet? • etsivä työ (tukea tarvitsevat ihmiset <->järjestöt) • hankintalaki (soveltamisala, erityisryhmien oikeusasema kansalaisina, suhde sosiaalipoliittisiin erityislakeihin) • miten järjestöjen innovaaatiot esiin? + erityisryhmät+työmenetelmät alueilla esiin, SOSTE välittäjänä
 • 37. Osallistujien esille nostama teema 6: Erityisryhmät 2/2 • SOSTEn tuki vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimusten ratifioimiseksi • yleishyödyllisyyden käsite (asuntopolitiikka, erityisryhmät, ARA/avustukset ja korkotukilainat, asunnot/apu- ja tukipalvelut
 • 38. Erityisryhmät: keskustelu 1/2 • kansalaisuus ja osallisuus • kokemusasiantuntijuus • palvelumuotoilu käyttöön • reilun palvelun yritykset, yleishyödyllinen järjestötausta • yleishyödyllisyyden määrittely • ihmisten tarinat esiin! • Nimby/Jimby
 • 39. Erityisryhmät: keskustelu 2/2 • sosiaalisen median mahdollisuudet • SOSTElle voimakas, kansallinen ja EU-tason osaaminen ja lobbaus • SOSTElle voimakas, proaktiivinen rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa • erityispalvelujen turvaaminen, järjestämisen turvaaminen hankintalain ulkopuolella • säätiölain uudistus yleishyödyllistä • URW-prosessi
 • 40. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 1/9 • tällainen foorumi on hyvä ja SOSTEn kannattaa jatkaa tätä tapaa • hienoa rakentaa yhdessä strategiaa • tärkeää, miten yhteistyö rakentuu eri organisaatioiden välillä • nyt ollaan hyvin erilaisia ja eri kokoisia, on erilaisia tulokulmia. SOSTElle on paljon odotuksia ja täytyy valita alueiden olennaiset asiat
 • 41. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 2/9 • pitää mennä enemmistön tavalla toimia. Ei käytetä nettiä vaan tällaisia kasvokkain kohtaamisia ja mietintää, miten konkreettisesti edetään: mitkä ovat SOSTEn ja oman järjestön rajapinnat. Alueella on tärkeää korostaa mitä tarpeita ja odotuksia SOSTEn roolille. • Kaikki eivät tiedä SOSTEsta ja siksi on paljon tehtävä markkinointityötä • Levittämistyö on SOSTEn tärkeä tehtävä, jotta kaikki eivät keksi pyörää uudelleen.
 • 42. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 3/9 • tärkeää hyödyntää myös olemassa olevaa intraa • tärkeää jatkaa tätä päivää 1-2 asian kanssa ja saada onnistumisen kokemus. Tiedon jakaminen ei ole niin tärkeää. • Tarve kartalle tai visuaaliselle kuvalle, mitä kaikkea tähän liittyy • Jatkossakin vapaaehtoisille on saatava vaikuttamisen mahdollisuus. Luodaan uusia paikkoja tälle.
 • 43. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 4/9 • SOSTEn määriteltävä tarkkaan, keitä on mahdollisuus palvella, mihin on resursseja ja esim. kuuluuko vapaaehtoiset • tietääkö strategiatyöhön osallistuneet tarpeeksi eli onko pohjatietoa, jotta pystyy aidosti vaikuttamaan oikealla tavalla? • SOSTElla vaara tehdä aito yhteistyö kankeammaksi. Yhteistyö vaatii paljon resursseja. Tärkeää ihmisten kuunteleminen ja katseleminen, ei suoraan lähdetä yhdessä tekemään.
 • 44. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 5/9 • kaipaan voimakasta kansallista ja EU-tason osaamista. Tämä on mennyt heikompaan suuntaan ja osittain puuttunut. SOSTE: suhde alueelliseen toimintaan on erittäin tärkeä ja resurssien fokusointi pitää tehdä tähän. • SOSTElla on paljon työtä tunnettuuden tekemiseksi. Tämä päivä on ollut kuitenkin voimaannuttava kokemus.
 • 45. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 6/9 • hyvä edetä avoimella agendalla ja se pitää myös kestää. Edessä on vielä vahva priorisointi. On kestettävä myös se kritiikki, joka priorisoinnista tulee. • positiivinen mielikuva, että ollaan valmiita kuuntelemaan ja puhdistamaan pöytä eli lähtemään tarpeista. • täysin minusta ei puhtaalta pöydältä pystytä lähtemään, koska on vanhoja riippoja.
 • 46. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 7/9 • kattojärjestö on hyvä; muilta järjestöiltä on paljon opittavaa ja on tehty hyvin paljon yhteistyötä. Myös kansallinen edunvalvonta on tärkeää, koska mm. pienet järjestöt tarvitsevat tukea. • tänään täältä puuttuu suuria järjestöjä, mutta monet pienet ovat aktiivisia, Mistäköhän tämä johtuu? • Minusta kuitenkin hienoa, että näin monen järjestön edustaja on mukana.
 • 47. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 8/9 • SOSTEn on lunastettava olemassa olon oikeus eli tarvitaan arkeistettu konkreettinen materiaali elokuussa. Siinä pitää olla kuvattu aluetapahtumien pohjalta, mikä SOSTE on jne. • hyvä palauttaa aina takaisin alueiden tarpeisiin ja miksi ollaan liitytty SOSTEen • Vertailu ammattijärjestöihin, jossa hienoa luottaa, että vie eteenpäin isoa kuvaa. Oman järjestön tehtävä on viedä substanssiasioita.
 • 48. Yhteenvetoa (akvaariokeskustelun sisärinki) 9/9 • Edunvalvonta on tärkeä • ruotsinkielinen voisi olla esimerkiksi yksi alue. Suomen- ja ruotsinkielisten on tärkeää tavata toisiaan, Toisaalta joillekin suomen kieli voi olla este osallistumiselle. • SOSTEn on pystyttävä kanavoimaan edunvalvontaa, joka hyödyttää kansalaisia. • Oman järjestön pitää tietää, mitä SOSTE tekee ja sen alla olevat tietävät mitä järjestö tekee. Heidän ei kuitenkaan tarvitse tietää SOSTEsta.
 • 49. Kiitokset yhteistyöstä! Keskustelu jatkuu