SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
SOSTEn jäsenjärjestöjen
näkemyksiä SOSTEn alueellisesta
toiminnasta
 Strategiaseminaari Oulu 30.5.2012
 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2
1. Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä
  yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen
  kanssa
2. Tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia,
  arviointia sekä muita tukipalveluja
3. Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen
  näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin
4. Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan
  kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä
 - Kokonaisuus, jossa jokainen tavoite vaikuttaa
  toiseen tavoitteeseen ja edellyttää toisia tavoitteita.
Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen
  tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2
•   Tavoitteita konkreettisiksi. Priorisointia
•   Alueellinen näkökulma huomioon!
•   Tukea ja palveluja saatava tasavertaisesti eri puolilla
   Suomea
•   Alueelliset yhteistyöforumit
•   Tärkeää, että alueilla voi sopeuttaa toiminnan alueen
   tarpeisiin ja toimintakulttuuriin
•   Jos ei ole aluetyötä, on vaikuttaminen huteralla
   pohjalla
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2
• Alueellisten verkostojen liikkeellelaittaja
• Tukea arvioinnin tekemiseen- koulutus ei riitä
• Koolle kutsujan tärkeä tehtävä yhteistyön
 verkostoitumisen kannalta
• Yhdistysten toimintaedellytysten takaamiseen rakenteet
 ja rahoitusmalleja pysyvästi
• Markkinoi toimintoja nuorille esim. messuilla
• Aluetyöntekijöillä liian iso toimialue
• Kuka koordinoi alueellista yhteistyötä kun ESKO päättyy?
• Koulutusta alueille vapaaehtoistyöntekijöiden tarpeisiin
Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea
sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2
• Suomi-neito uusin silmin (Oulu keskellä)
• Hankkeet alueille Helsingin sijaan-> siis koko
 valtakuntaan! SOSTElla liikaa ihmisiä Helsingissä-
 >hajautus
• Hankkeisiin tukea ja ohjausta
• Aihepiireittäin ryhmiä vrt. STKL-ryhmät kuten
 lastensuojelu, omaishoito, verkkoviestintä
• Uusia ideoita perusyhdistystoimintaan
• Järjestöpäivien jatkokehittäminen
• Aluetyöntekijät tärkeitä
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2
• Enemmän resursseja pääkaupunkiseudun
 ulkopuolelle
• Tukea alueellisiin verkkopalveluihin ToimintaSuomen
 sijaan
• Alueelliset järjestöpäivät hyvät ja tarpeelliset
• Viestintää alueen lehtiin
• Paikallisyhdistysten toiminnan kehittäminen,
 toiminnan arvioinnin mahdollistaminen
• Tutkimustoimintaa: Miten aluerakennemuutokset
 vaikuttavat paikallisiin ja alueellisiin yhd. toimijoihin?
Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,
asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle?    2/2

•Yleisen tason järjestötoiminnan vaikuttavuus
tutkimusta
•Tukea vapaaehtoisille esimiehille esim. Hallitus
•Hyvien menetelmien/käytäntöjen tunnettuus myös
Helsinkiin
•SOSTEn koulutusten hinta yleensä järjestöille
kohtuuton. Koulutuksia edullisesti alueellisesti
•Järjestöbarometristä alueellisia nostoja
•Arviointitukea hallituksen jäsenille (suuri vastuu)
•Ohjausta ja tukea arvioinnin tekoon paikanpäälle
Osallistujien esille nostamat
teemat
Teema 1: Verkostot            1/2

• Järjestöjen välinen yhteistyö
• Miten ja missä ideoita jaetaan?
• Miten järjestöjen välistä yhteistyötä koordinoidaan
 jatkossa konkreettisesti?
• Hanke-, ja projektityön tukeminen
• Tuleeko koulutuksia verkostoitumistilaisuuksiksi?
• Teemakoulutuspäiviä
• Tukea hankevalmisteluun;rahoitus jne.
• Resursseja alueelle
• Pysyviä ja suunnitelmallisia yhteistyörakenteita
Teema 1: Verkostot            2/2• Turhat raja-aidat kaadettava
• Substanssialueilla omia verkostoja
• Alueelliset erot huomioon aluetyössä
•Järjestöjen kesken kokoontumisareenat
Teema 2: Tasa-arvoistaminen          1/2

• Osallistamisen tasa-arvoistaminen; erilaiset järjestöt,
 kustannukset, alueellisuus
• Alueellisen tasa-arvon toteutuminen SOSTEn
 kaikessa toiminnassa(erityisesti Pohjois-Suomi)
• Aluekysymys; Mikä on oikeasti keskellä?
• Miksi Helsingin tapahtumat ovat valtakunnallisia ja
 Oulun alueellisia?
• Miksi kehitysideat ei saa kulkea pohjoisesta etelään?
• Keskustoimistot keskemmälle Suomea
Teema 2: Tasa-arvoistaminen         2/2

• Haja-asutusalueet huomioon
• Videoneuvottelulaitteet reuna-alueille, kuten
 Helsinkiinkin (Utsjoella on jo)
• Mahdollistetaan tasa-arvoiset
 osallistumismahdollisuudet kaikille koko maassa
• SOSTEen videoneuvottelulaitteet
• Koulutukset nettistreaminä
• Vertaistukitoiminta videoneuvotteluna tai second
 lifessa
Teema 3: Jatkuvuus             1/2


• Mitä sitten SOSTE?
• Mistä rahoitus? Priorisointi?
• Aluetyön resurssit
• Järjestöjen hallitustyöskentelyn tukeminen esim.
koulutuksia arvioinnista
• Alueellisten teemallisten tukien jakaminen
• Miten päätösvaltaa alueille?
• Yhdistyksille yhteisesti ilmainen koulutus
paikallistasolle
• Kuka priorisoi; ylhäältä vai alhaalta käsin?
Teema 3: Jatkuvuus             2/2

• Pelko jatkuvuudesta. Mitä uusi Oulu tuo mukanaan?
 Lisää niukkuutta? Samalla yhdistyksiltä odotetaan
 valtavasti
• Muut resurssit; Toinen aluetyöntekijä koska iso alue
• Raja-aitojen rikkominen yhdistysten välillä
• Luottamushenkilökoulutus
• SOSTEn vaikuttamistyön jakaminen; tehtävien
 jakamista demokraattisesti
• Sotu-yhdistysten näkyvämpi rooli- aluetyön resurssi
Teema 4: Vaikuttamistyö           1/2


• Miten SOSTE voi auttaa järjestöjen kuntatyössä?
• Miten pysyviä rakenteita ja rahoitusta kuntien ja
 järjestöjen väliseen yhteistyöhön?
• Kuntakierrokset joissa turvataan paikallisten
 yhdistysten toimintaedellytyksiä. Jatkuuko toiminta?
• Yhteisen alueellisen vaikuttamistyön kehittäminen
• Alueyhteistyön kehittäminen aluetyöntekijöiden
 kesken esim. aluetiimi
• Mihin paikallisyhdistykset tarvitsevat valtakunnallista
 näkyvyyttä (ToimintaSuomi)?
Teema 4: Vaikuttamistyö           2/2

• Paikallinen verkkovaikuttaminen tärkeää
• Järjestöjen verkkopalvelut kuntalaisten käyttämiin
sivustoihin
• Ihmisten näköisiä toimintoja, kehitystyö yhdessä
loppukäyttäjien kanssa = asiakaskehittäjä
• ESKOn jatko?
• Face-to-face- vaikuttamistyö
• Resurssien yhdistäminen
• Kieli ymmärrettäväksi (viranomaiset/järjestöväki)
• Suunnitelmallisuus yhteiseen vaikuttamiseen esim.
Mediakampanja ennen kuntakäyntejä->virtuaalisesti
Osallistujien tekemä
yhteenveto keskustelujen
pohjalta
Yhteenvetoa                    1/6

• Vahvaa valtakunnallista työtä ei voi olla ilman vahvaa
 alueellista työtä
• Millä saadaan tasa-arvoa ympäri Suomen esim.
 Videoneuvotteluilla
• Upeaa huomata, kuinka paljon energiaa erilaisissa
 yhdistyksissä on!
• Kattojärjestö voi kanavoida energiaa
• Aluetyön merkitys tärkeä- resurssit ei riitä
• Alueilta voima ja kehittämistyö; kierrokset hyvä asia
 ja pitää kuunnella
Yhteenvetoa                    2/6


• Aluetyö ollut laadukasta, mutta lisäresursseja
 tarvitaan
• Sosiaali- ja terveyshuolto sektoroitua, raja-aidat
 pitäisi kaataa, jotta vähillä resursseilla saadaan
 enemmän aikaisiksi
• Yhteisen löytämiseen tarvitaan koordinaatiota.
 Paljon asioita,joita voi viedä yhdessä eteenpäin
• Suunnitelmallisesti yhdessä tasa-arvoisuus ja
 yhdenvertaisuus-> jatkotyöt sitten omien parissa
• Kuntakierrokset eri teemoissa alueille
Yhteenvetoa                   3/6


• Jos SOSTElla ei tarpeeksi resursseja, mikä on
 aluetyön rooli?
• Tavoitteet jonkinlaiseen järjestykseen, jotta
 edellytyksiä tehokkaalle toiminnalle-> laajalla
 sektorille ei voi yhdistys toimia
• Jäsenien äänen kuuleminen, myös niiden joilla ei
 yhdistystoimintaa.
• Kulttuurierot enemmän näkyville päätöksenteossa
• Järjestöjen äänet kuulumaan-> viittomakielinen nimi
 SOSTEsta hyvä asia
Yhteenvetoa                    4/6

• Alueellista yhteistyötä niin, että kutsuja puolin ja
 toisin
• Alueellinen sosiaali-ja terveysturvayhdistys huolehti
 meistä aikaisemmin. Millainen toimintaympäristö nyt
 on?
• Me ollaan onnekkaita Oulussa keskellä Suomea.
 Miten yhteistyötä reuna-alueiden kanssa voisi
 tiivistää- kuten Helsingin. Virtuaaliset menetelmät
 käyttöön.
Yhteenvetoa                    5/6


• Sosiaalisen median ympäristö käyttöön-> toimitaan
 siellä osallistavasti
• Verkkoviestinnästä keskusteltu-> alueellisia
 verkkopalveluita ja niiden suhde ToimintaSuomeen?
• Miten järjestöt kuntien verkkopalveluissa?
 Loppukäyttäjät mukaan kehitystyöhön.
• Vertaistukitoimintaa verkossa kehitetty monissa
 hankkeissa. Vaikuttamistoimintaakin verkkoon
 esim. Verkkolehti ”Puoltajat”,jossa vertaistoimittajat
Yhteenvetoa                    6/6


• Miten osallistuminen mahdollistuu kustannusten
näkökulmasta? Miten tuetaan yhteistyötä?
• Koulutustoimintaa videotallenteina verkossa
• Voisiko uuden SOSTEn rooli olla lähellä ihmisiä olevan
yhdistys-, ja järjestötoiminnan tukeminen?
• Yhteys päättäjiin-> kuntayhtymät ja niihin
vaikuttaminen

More Related Content

What's hot

4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
Jaana Seipiharju
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa - hanke
 
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Antti Möller
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
EevaKuuluvainen
 
Työpajan työn tulokset
Työpajan työn tuloksetTyöpajan työn tulokset
Työpajan työn tulokset
EevaKuuluvainen
 

What's hot (17)

Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Aluekierros Jyväskylä
Aluekierros JyväskyläAluekierros Jyväskylä
Aluekierros Jyväskylä
 
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
4 talvensaari leader nyt ja tulevaisuudessa
 
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
Menestyjäksi Lapissa, Elinikäisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen -hank...
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
 
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana fooruminaKaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
Kaupunginosasivut asukkaita yhdistävänä ja aluetta palvelevana foorumina
 
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
Vapaaehtoisuus Suomen Ladussa 2014
 
Johanna Selkee alueverkostot 20092017
Johanna Selkee alueverkostot 20092017Johanna Selkee alueverkostot 20092017
Johanna Selkee alueverkostot 20092017
 
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
Alueellista demokratiaa pihlaja_sandberg_2012
 
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittelyTHL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön esittely
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
 
Nuorisotyö Helsingissä
Nuorisotyö HelsingissäNuorisotyö Helsingissä
Nuorisotyö Helsingissä
 
Työpajan työn tulokset
Työpajan työn tuloksetTyöpajan työn tulokset
Työpajan työn tulokset
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkostoEtelä-Karjalaan yhdistysverkosto
Etelä-Karjalaan yhdistysverkosto
 
Kotona Paras
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
 

Viewers also liked (8)

Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113Tyyne hakkarainen240113
Tyyne hakkarainen240113
 
Building high performance
Building high performanceBuilding high performance
Building high performance
 
Ludo Philippaerts
Ludo PhilippaertsLudo Philippaerts
Ludo Philippaerts
 
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
Phầnithựctrạngvềhệthốngkiểmsoátnộibộchutrìnhbánhàngvàthutiềntạicôngtycpdịchvụ...
 
Ludo philippaerts
Ludo philippaertsLudo philippaerts
Ludo philippaerts
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Välineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - TwitterVälineet haltuun - Twitter
Välineet haltuun - Twitter
 
Interpersonal communication project
Interpersonal communication projectInterpersonal communication project
Interpersonal communication project
 

Similar to Aluekierros Oulu

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Business Arena Oy
 
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
Socca_osaamiskeskus
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaaYhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Henrik
 
Kehytapaaminen1.2012 (id 406)
Kehytapaaminen1.2012 (id 406)Kehytapaaminen1.2012 (id 406)
Kehytapaaminen1.2012 (id 406)
SYL
 

Similar to Aluekierros Oulu (20)

SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdfSosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
 
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössäHimanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
Himanka Saija: Järjestöt mukana hyvinvointikertomustyössä
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne R...
 
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältäSosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
Sosiaalisen median ryhmät, yhteisöt ja verkostot pintaa syvemmältä
 
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
Uimaopettajat valmiustilassa - aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajie...
 
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiotJorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
Jorma Niemelä Sosiaalityön varjot ja visiot
 
Kuntauudistuslausuntotalkoot
KuntauudistuslausuntotalkootKuntauudistuslausuntotalkoot
Kuntauudistuslausuntotalkoot
 
Lape kick off Pakarinen Terttu
Lape kick off Pakarinen TerttuLape kick off Pakarinen Terttu
Lape kick off Pakarinen Terttu
 
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön? Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
Miten yhteen sovittava johtaminen viedään käytäntöön?
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
GeroMetron esittely Arja Peiponen 4.4.2014
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaaYhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, kohti tavoitteellista toimintaa
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
Osallistumisympäristö Kuntatalo 16.3.2012
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
 
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi maakuntien perhekeskus-h...
 
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynä
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynäVates-säätiö lyhyesti esiteltynä
Vates-säätiö lyhyesti esiteltynä
 
Yhteiskehittäminen verkostopäivässä
Yhteiskehittäminen verkostopäivässäYhteiskehittäminen verkostopäivässä
Yhteiskehittäminen verkostopäivässä
 
Kehytapaaminen1.2012 (id 406)
Kehytapaaminen1.2012 (id 406)Kehytapaaminen1.2012 (id 406)
Kehytapaaminen1.2012 (id 406)
 

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

More from SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (15)

SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Välfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finlandVälfärdsutredningen presentation finland
Välfärdsutredningen presentation finland
 
Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016Järjestöbarometri 2016
Järjestöbarometri 2016
 
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
SOSTE - Selvitys järjestöjen palveluista 2016
 
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksestaSosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
Sosiaalibarometri 2016: Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta
 
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
Arpajaislaki keskustelutilaisuus 21.3.2106
 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmenSosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikymmen
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuunKokonaistoiminnan arviointi haltuun
Kokonaistoiminnan arviointi haltuun
 
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
Rahapelijärjestelmä uudistuu - Roadshow 2015
 
Blogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendiBlogit- nouseva trendi
Blogit- nouseva trendi
 
SOSTEn verkostot
SOSTEn verkostotSOSTEn verkostot
SOSTEn verkostot
 
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitysJarjestobarometri 2014- yleisesitys
Jarjestobarometri 2014- yleisesitys
 
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
 
Kohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointalouttaKohti hyvinvointaloutta
Kohti hyvinvointaloutta
 

Aluekierros Oulu

 • 1. SOSTEn jäsenjärjestöjen näkemyksiä SOSTEn alueellisesta toiminnasta Strategiaseminaari Oulu 30.5.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 • 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 1/2 1. Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa 2. Tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia sekä muita tukipalveluja 3. Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin 4. Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä - Kokonaisuus, jossa jokainen tavoite vaikuttaa toiseen tavoitteeseen ja edellyttää toisia tavoitteita.
 • 3. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta? 2/2 • Tavoitteita konkreettisiksi. Priorisointia • Alueellinen näkökulma huomioon! • Tukea ja palveluja saatava tasavertaisesti eri puolilla Suomea • Alueelliset yhteistyöforumit • Tärkeää, että alueilla voi sopeuttaa toiminnan alueen tarpeisiin ja toimintakulttuuriin • Jos ei ole aluetyötä, on vaikuttaminen huteralla pohjalla
 • 4. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 1/2 • Alueellisten verkostojen liikkeellelaittaja • Tukea arvioinnin tekemiseen- koulutus ei riitä • Koolle kutsujan tärkeä tehtävä yhteistyön verkostoitumisen kannalta • Yhdistysten toimintaedellytysten takaamiseen rakenteet ja rahoitusmalleja pysyvästi • Markkinoi toimintoja nuorille esim. messuilla • Aluetyöntekijöillä liian iso toimialue • Kuka koordinoi alueellista yhteistyötä kun ESKO päättyy? • Koulutusta alueille vapaaehtoistyöntekijöiden tarpeisiin
 • 5. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukea sosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa? 2/2 • Suomi-neito uusin silmin (Oulu keskellä) • Hankkeet alueille Helsingin sijaan-> siis koko valtakuntaan! SOSTElla liikaa ihmisiä Helsingissä- >hajautus • Hankkeisiin tukea ja ohjausta • Aihepiireittäin ryhmiä vrt. STKL-ryhmät kuten lastensuojelu, omaishoito, verkkoviestintä • Uusia ideoita perusyhdistystoimintaan • Järjestöpäivien jatkokehittäminen • Aluetyöntekijät tärkeitä
 • 6. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2 • Enemmän resursseja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle • Tukea alueellisiin verkkopalveluihin ToimintaSuomen sijaan • Alueelliset järjestöpäivät hyvät ja tarpeelliset • Viestintää alueen lehtiin • Paikallisyhdistysten toiminnan kehittäminen, toiminnan arvioinnin mahdollistaminen • Tutkimustoimintaa: Miten aluerakennemuutokset vaikuttavat paikallisiin ja alueellisiin yhd. toimijoihin?
 • 7. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-, asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/2 •Yleisen tason järjestötoiminnan vaikuttavuus tutkimusta •Tukea vapaaehtoisille esimiehille esim. Hallitus •Hyvien menetelmien/käytäntöjen tunnettuus myös Helsinkiin •SOSTEn koulutusten hinta yleensä järjestöille kohtuuton. Koulutuksia edullisesti alueellisesti •Järjestöbarometristä alueellisia nostoja •Arviointitukea hallituksen jäsenille (suuri vastuu) •Ohjausta ja tukea arvioinnin tekoon paikanpäälle
 • 9. Teema 1: Verkostot 1/2 • Järjestöjen välinen yhteistyö • Miten ja missä ideoita jaetaan? • Miten järjestöjen välistä yhteistyötä koordinoidaan jatkossa konkreettisesti? • Hanke-, ja projektityön tukeminen • Tuleeko koulutuksia verkostoitumistilaisuuksiksi? • Teemakoulutuspäiviä • Tukea hankevalmisteluun;rahoitus jne. • Resursseja alueelle • Pysyviä ja suunnitelmallisia yhteistyörakenteita
 • 10. Teema 1: Verkostot 2/2 • Turhat raja-aidat kaadettava • Substanssialueilla omia verkostoja • Alueelliset erot huomioon aluetyössä •Järjestöjen kesken kokoontumisareenat
 • 11. Teema 2: Tasa-arvoistaminen 1/2 • Osallistamisen tasa-arvoistaminen; erilaiset järjestöt, kustannukset, alueellisuus • Alueellisen tasa-arvon toteutuminen SOSTEn kaikessa toiminnassa(erityisesti Pohjois-Suomi) • Aluekysymys; Mikä on oikeasti keskellä? • Miksi Helsingin tapahtumat ovat valtakunnallisia ja Oulun alueellisia? • Miksi kehitysideat ei saa kulkea pohjoisesta etelään? • Keskustoimistot keskemmälle Suomea
 • 12. Teema 2: Tasa-arvoistaminen 2/2 • Haja-asutusalueet huomioon • Videoneuvottelulaitteet reuna-alueille, kuten Helsinkiinkin (Utsjoella on jo) • Mahdollistetaan tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet kaikille koko maassa • SOSTEen videoneuvottelulaitteet • Koulutukset nettistreaminä • Vertaistukitoiminta videoneuvotteluna tai second lifessa
 • 13. Teema 3: Jatkuvuus 1/2 • Mitä sitten SOSTE? • Mistä rahoitus? Priorisointi? • Aluetyön resurssit • Järjestöjen hallitustyöskentelyn tukeminen esim. koulutuksia arvioinnista • Alueellisten teemallisten tukien jakaminen • Miten päätösvaltaa alueille? • Yhdistyksille yhteisesti ilmainen koulutus paikallistasolle • Kuka priorisoi; ylhäältä vai alhaalta käsin?
 • 14. Teema 3: Jatkuvuus 2/2 • Pelko jatkuvuudesta. Mitä uusi Oulu tuo mukanaan? Lisää niukkuutta? Samalla yhdistyksiltä odotetaan valtavasti • Muut resurssit; Toinen aluetyöntekijä koska iso alue • Raja-aitojen rikkominen yhdistysten välillä • Luottamushenkilökoulutus • SOSTEn vaikuttamistyön jakaminen; tehtävien jakamista demokraattisesti • Sotu-yhdistysten näkyvämpi rooli- aluetyön resurssi
 • 15. Teema 4: Vaikuttamistyö 1/2 • Miten SOSTE voi auttaa järjestöjen kuntatyössä? • Miten pysyviä rakenteita ja rahoitusta kuntien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön? • Kuntakierrokset joissa turvataan paikallisten yhdistysten toimintaedellytyksiä. Jatkuuko toiminta? • Yhteisen alueellisen vaikuttamistyön kehittäminen • Alueyhteistyön kehittäminen aluetyöntekijöiden kesken esim. aluetiimi • Mihin paikallisyhdistykset tarvitsevat valtakunnallista näkyvyyttä (ToimintaSuomi)?
 • 16. Teema 4: Vaikuttamistyö 2/2 • Paikallinen verkkovaikuttaminen tärkeää • Järjestöjen verkkopalvelut kuntalaisten käyttämiin sivustoihin • Ihmisten näköisiä toimintoja, kehitystyö yhdessä loppukäyttäjien kanssa = asiakaskehittäjä • ESKOn jatko? • Face-to-face- vaikuttamistyö • Resurssien yhdistäminen • Kieli ymmärrettäväksi (viranomaiset/järjestöväki) • Suunnitelmallisuus yhteiseen vaikuttamiseen esim. Mediakampanja ennen kuntakäyntejä->virtuaalisesti
 • 18. Yhteenvetoa 1/6 • Vahvaa valtakunnallista työtä ei voi olla ilman vahvaa alueellista työtä • Millä saadaan tasa-arvoa ympäri Suomen esim. Videoneuvotteluilla • Upeaa huomata, kuinka paljon energiaa erilaisissa yhdistyksissä on! • Kattojärjestö voi kanavoida energiaa • Aluetyön merkitys tärkeä- resurssit ei riitä • Alueilta voima ja kehittämistyö; kierrokset hyvä asia ja pitää kuunnella
 • 19. Yhteenvetoa 2/6 • Aluetyö ollut laadukasta, mutta lisäresursseja tarvitaan • Sosiaali- ja terveyshuolto sektoroitua, raja-aidat pitäisi kaataa, jotta vähillä resursseilla saadaan enemmän aikaisiksi • Yhteisen löytämiseen tarvitaan koordinaatiota. Paljon asioita,joita voi viedä yhdessä eteenpäin • Suunnitelmallisesti yhdessä tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus-> jatkotyöt sitten omien parissa • Kuntakierrokset eri teemoissa alueille
 • 20. Yhteenvetoa 3/6 • Jos SOSTElla ei tarpeeksi resursseja, mikä on aluetyön rooli? • Tavoitteet jonkinlaiseen järjestykseen, jotta edellytyksiä tehokkaalle toiminnalle-> laajalla sektorille ei voi yhdistys toimia • Jäsenien äänen kuuleminen, myös niiden joilla ei yhdistystoimintaa. • Kulttuurierot enemmän näkyville päätöksenteossa • Järjestöjen äänet kuulumaan-> viittomakielinen nimi SOSTEsta hyvä asia
 • 21. Yhteenvetoa 4/6 • Alueellista yhteistyötä niin, että kutsuja puolin ja toisin • Alueellinen sosiaali-ja terveysturvayhdistys huolehti meistä aikaisemmin. Millainen toimintaympäristö nyt on? • Me ollaan onnekkaita Oulussa keskellä Suomea. Miten yhteistyötä reuna-alueiden kanssa voisi tiivistää- kuten Helsingin. Virtuaaliset menetelmät käyttöön.
 • 22. Yhteenvetoa 5/6 • Sosiaalisen median ympäristö käyttöön-> toimitaan siellä osallistavasti • Verkkoviestinnästä keskusteltu-> alueellisia verkkopalveluita ja niiden suhde ToimintaSuomeen? • Miten järjestöt kuntien verkkopalveluissa? Loppukäyttäjät mukaan kehitystyöhön. • Vertaistukitoimintaa verkossa kehitetty monissa hankkeissa. Vaikuttamistoimintaakin verkkoon esim. Verkkolehti ”Puoltajat”,jossa vertaistoimittajat
 • 23. Yhteenvetoa 6/6 • Miten osallistuminen mahdollistuu kustannusten näkökulmasta? Miten tuetaan yhteistyötä? • Koulutustoimintaa videotallenteina verkossa • Voisiko uuden SOSTEn rooli olla lähellä ihmisiä olevan yhdistys-, ja järjestötoiminnan tukeminen? • Yhteys päättäjiin-> kuntayhtymät ja niihin vaikuttaminen