SlideShare a Scribd company logo
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
1
Упутство за спровођење и за употребу резултата иницијалног тестирања
из српског/матерњег језика и књижевности и математике
у шестом и осмом разреду основне школе
и у другом разреду средње школе
Школска 2016/2017. години
У складу са својим надлежностима које се односе на пружање стручне подршке школама, Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је тестове из српског/матерњег језика и
математике за иницијално тестирање знања ученика у шестом и осмом разреду основне школе и у
другом разреду средње школе у школској 2016/2017. години. Тестови су припремљени на основу
наставних планова и програма и образовних стандарда. Применом ових тестова школе остварују
активности прописане чланом 10.
и чланом 13.
Сврха примене ових тестова је процена постигнућа у оквиру одређених области из
одговарајућег предмета, која су од значаја за даље напредовање ученика. Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања је школама учинио доступним у електронској форми:
‒ упутство за спровођење иницијалног тестирања;
‒ тестове из српског/матерњег језика и математике за одговарајуће разреде и то за сваки
разред по две комбинације;
‒ упутства за прегледање, са решењима и начином бодовања за сваки тест/комбинацију; ‒
‒ упутства за коришћење програма за унос и обраду података;
‒ програм за унос и обраду података.
Молимо вас да не објављујете тестове и делове тестова на интернету. Завод ће на сајту
објавити све материјале након спроведених свих активности.
I АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО РЕАЛИЗОВАТИ
1. Обезбеђивање штампања и безбедног чувања свих тестова
Директор школе треба да обезбеди штампање и безбедно чување тестова, чиме се
осигурава да садржај тестова остане непознат ученицима и наставницима до
тестирања. Тестове доставља наставницима непосредно пре тестирања. Посебно
треба водити рачуна, при планирању броја примерака за штампу, о томе да постоје
две комбинације сваког теста и да се оне ученицима у једном одељењу наизменично
дају.
Иницијални тестови из математике су преведени на језике националних мањина.
Уколико не постоји тест за одређени матерњи језик, наставници школе ће сами
припремити ове тестове, као што то предвиђа и Правилник о оцењивању.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
2
2. Обавештавање ученика о спровођењу иницијалног тестирања
Наставници одговарајућег предмета обавештавају ученике о спровођењу тестирања
на начин како је то уређено чланом 12.
чланом 15.
У информацији за ученике обавезно треба нагласити
следеће:
‒ на тестирању ће ученици имати прилику да решавају непознате задатке и
да провере своје знање у одређеним областима предмета;
‒ ученичка постигнућа на тесту се не оцењују и предметни наставник ће
бити упознат са резултатима сваког ученика;
‒ ученици на тестирање треба да понесу одговарајући прибор;
‒ тестови не морају да се попуњавају хемијском оловком.
3. Припрема услова за тестирање ученика
Наставници одговарајућег предмета на уобичајен начин тестирају ученике, као што би
спровели и било који други тест. Уколико су спречени да у одређеним терминима
спроведу тестирање, школа ће им обезбедити адекватну замену.
Школа је у обавези да припреми услове за регуларно спровођење тестирања:
‒ ученици се тестирају у својим учионицама;
‒ ученици не треба да имају увид у садржај тестова пре тестирања;
‒ сви ученици треба да имају једнаке услове за рад;
‒ време предвиђено за тестирање је један школски час.
Све ученике једног разреда треба тестирати у исто време, уколико постоје
организационе могућности. Уколико су ученици на екскурзији и сл. школа ће одредити
други датум за тестирање.
Уколико у школи има ученика којима се прилагођавају услови и садржаји наставе,
предметни наставник треба да процени да ли и у којој мери сваки од ових ученика
треба да буде тестиран. То значи да ученици који похађају наставу према
индивидуалним образовним плановима могу радити само неке од задатака у тесту
или се могу ослободити тестирања.
ВАЖНО:
 Сваки тест из српског језика и математике је за сваки разред направљен
у две комбинације, са одговарајућим упутством за прегледање.
 Обратите пажњу да је комбинација теста означена само у горњем десном
углу. То је последњи број у шифри теста.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
3
Слика 1. Приказ шифре теста
 За основне школе припремљени су следећи тестови:
 Тест из српског језика за ученике 8. разреда – тестови са шифром
80001 и 80002;
 Тест из српског језика за ученике 6. разреда – тестови са шифром
60001 и 60002;
 Тест из математике за ученике 8. разреда – тестови са шифром
80001 и 80002;
 Тест из математике за ученике 6. разреда – тестови са шифром
60001 и 60002;
 За средње школе припремљени су следећи тестови:
 Тест из српског језика и књижевности за ученике 2. разреда у
четворогодишњим школама – тестови са шифром 24001 и 24002;
 Тест из српског језика и књижевности за ученике 2. разреда у
трогодишњем школама – тестови са шифром 23001 и 23002;
 Тест из математике за ученике који су у првом разреду имали 4
часа математике недељно – тестови са шифром 2А001 и 2А002;
 Тест из математике за ученике који су у првом разреду имали 3
часа математике недељно – тестови са шифром 2B001 и 2B002;
 Тест из математике за ученике који су у првом разреду имали 2
часа математике недељно – тестови са шифром 2C001 и 2C002;
Ученици могу да користе додатни празан папир за рад, који предају заједно са тестом.
4. Прегледање тестова на основу Упутства за прегледање
Наставници прегледају све тестове у радној седмици након иницијалног тестирања.
На основу Упутства за прегледање, наставници бодују и кодирају решења задатка.
Опште правило:
‒ потпуно тачан задатак – 1 бод (код 1);
‒ делимично тачан задатак (само ако је предвиђено Упутством) – 0,5 бодова (код 0.5);
‒ нетачан задатак – 0 бодова (код 0);
‒ задатак није рађен – 0 бодова (код 9).
Након прегледа тестова подаци су уносе у , при
чему се користи .
5. Употреба програма за унос и обраду података
Подаци о постигнућима ученика уносе се у одговарајући Excel
који су саставни део материјала за тестирање. Пре уноса података
потребно је да особа која ће уносити податке пажљиво прочита
. Програмом се генеришу графички
прикази резултата тестирања на нивоу задатка у односу на свако одељење и разред.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
4
II АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ
Наставници анализирају резултате ученика и утврђују области у којима је потребна додатна
подршка да би остварили очекиване исходе учења изражене кроз стандарде постигнућа.
Како је сваки задатак у вези са одређеним образовним стандардом или делом тог стандарда,
важно је утврдити и у ком степену су ученици остварили очекивани исход учења. Уколико се
утврди да су постигнућа ученика испод очекиваних, потребно је да наставници планирају
активности како би помогли ученицима да унапреде знање у оним областима у којима не
постижу очекиване резултате.
Потребно је анализирати постигнућа на нивоу школе, одељења и ученика. Свака од ових анализа
може пружити драгоцене податке за програмирање редовне, додатне и допунске наставе. Осим
тога, уколико се укаже потреба, прописи предвиђају и индивидуални рад са ученицима.
Када се анализирају постигнућа одељења и разреда, у првом кораку користе се добијени
графикони, али се даље ради на квалитативној анализи, у чему је највећи допринос наставника.
Анализа постигнућа сваког ученика ради се заједно са учеником на часу, при чему сваки
ученик има увид у свој тест.
Ученицима који су погрешно урадили задатак треба омогућити на истом часу да утврде разлоге
због којих су направили грешку или нису ни покушали да реше задатак.
Резултати на иницијалном тестирању основа су за фокусирано програмирање наставе у коме ће
се пажња обратити на различите потребе ученика у настави. Очекује се да у плановима и
наставним припремама буде јасно видљив индивидуализовани приступ. Индивидуализације
треба да буде у избору различитих активности на часу, у избору облика рада, у одабиру домаћих
задатака, у припреми тестова и писаних провера.
Молимо школе да чувају годину дана еxel фајлове са обрађеним резултатима јер Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања повремено врши истраживања у вези са
квалитетом задатака и тестова. Због ових истраживања резултати тестирања се преузимају из
одређеног узорка школа.

More Related Content

What's hot

Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
Verica Arula
 
portfolio učenika
portfolio učenikaportfolio učenika
portfolio učenika
Jelena Dešić
 
3.roditeljski 1.b
3.roditeljski 1.b3.roditeljski 1.b
3.roditeljski 1.b
Sandra Vuk
 
Pisana priprema za tematski dan
Pisana priprema za tematski danPisana priprema za tematski dan
Pisana priprema za tematski dan
Dragana Misic
 
Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika
Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnikaPortfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika
Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika
attention interactive
 
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija  ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovicMoja prezentacija  ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovicIvica Zupanjac
 
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne daPriprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
2017 kombinovani test sa resenjem
2017 kombinovani test sa resenjem2017 kombinovani test sa resenjem
2017 kombinovani test sa resenjem
Историјска ризница
 
Tematski dan " Jesen"
Tematski dan " Jesen"Tematski dan " Jesen"
Tematski dan " Jesen"
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja
2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja
2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja
saculatac
 
Materijali
MaterijaliMaterijali
Plan i program dood a
Plan i program dood aPlan i program dood a
Plan i program dood aNada Mandić
 
Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.
Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.
Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.
Владимир Тодосијевић
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Dragan Djukic
 
Promenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reciPromenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reci
MajaGerasimovic
 
Adaptacija ucenika prvog razreda na nasu skolu
Adaptacija ucenika prvog razreda na nasu skoluAdaptacija ucenika prvog razreda na nasu skolu
Adaptacija ucenika prvog razreda na nasu skolu
Natasa Pantovic
 

What's hot (20)

марко краљевић и бег костадин
марко краљевић и бег костадинмарко краљевић и бег костадин
марко краљевић и бег костадин
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
 
portfolio učenika
portfolio učenikaportfolio učenika
portfolio učenika
 
3.roditeljski 1.b
3.roditeljski 1.b3.roditeljski 1.b
3.roditeljski 1.b
 
Pisana priprema za tematski dan
Pisana priprema za tematski danPisana priprema za tematski dan
Pisana priprema za tematski dan
 
Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika
Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnikaPortfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika
Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika
 
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija  ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovicMoja prezentacija  ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
Moja prezentacija ocenjivanje ucenika final-nebojisa trajkovic
 
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne daPriprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
Priprema za tematski dan Zlo je ko ne zna , a učiti se ne da
 
2017 kombinovani test sa resenjem
2017 kombinovani test sa resenjem2017 kombinovani test sa resenjem
2017 kombinovani test sa resenjem
 
Tematski dan " Jesen"
Tematski dan " Jesen"Tematski dan " Jesen"
Tematski dan " Jesen"
 
2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja
2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja
2.mnozenje jednocifrenog i dvocifrenog broja
 
Pedagoski profil
Pedagoski profilPedagoski profil
Pedagoski profil
 
Licni plan su_juric
Licni plan su_juricLicni plan su_juric
Licni plan su_juric
 
Materijali
MaterijaliMaterijali
Materijali
 
Program rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razredProgram rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razred
 
Plan i program dood a
Plan i program dood aPlan i program dood a
Plan i program dood a
 
Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.
Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.
Развојни план 2019/20. - 2023/24. год.
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
 
Promenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reciPromenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reci
 
Adaptacija ucenika prvog razreda na nasu skolu
Adaptacija ucenika prvog razreda na nasu skoluAdaptacija ucenika prvog razreda na nasu skolu
Adaptacija ucenika prvog razreda na nasu skolu
 

Similar to 1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda

Strucna veca
Strucna vecaStrucna veca
Strucna veca
Gorica Mladenovic
 
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispitaSadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
bbilja
 
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
DaniloPriunjak
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
phskola
 
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanovePravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanoveZorana Galic
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
VesnaDzinovic
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
dragana41
 
Правилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установеПравилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установе
Bojana Bogojević
 
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
Jelena Volarov
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
Pogimnazija
 
PRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docxPRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docx
Slavoljub Vasić
 
Za roditeljski ppt
Za roditeljski pptZa roditeljski ppt
Za roditeljski ppt
Jelena Volarov
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-планbbilja
 
Правилник о оцењивању
Правилник о оцењивањуПравилник о оцењивању
Правилник о оцењивању
Ana Rasic
 

Similar to 1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda (20)

Ii анализа резултата и планирање наставе
Ii анализа резултата и планирање наставеIi анализа резултата и планирање наставе
Ii анализа резултата и планирање наставе
 
Strucna veca
Strucna vecaStrucna veca
Strucna veca
 
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispitaSadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
Sadrzaj i nacin_polaganja_maturskog_ispita
 
Obavestenje analiza testova
Obavestenje analiza testovaObavestenje analiza testova
Obavestenje analiza testova
 
Plan unapredjenja rada na osnovu eksternog vrednovanja
Plan unapredjenja rada na osnovu eksternog vrednovanjaPlan unapredjenja rada na osnovu eksternog vrednovanja
Plan unapredjenja rada na osnovu eksternog vrednovanja
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
 
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
 
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godiniIzvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
Izvestaj o radu Poljoprivredno-hemijske škole u školskoj 2015/2016. godini
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
 
3 ocenjivanje ucenika final d
3 ocenjivanje ucenika final d3 ocenjivanje ucenika final d
3 ocenjivanje ucenika final d
 
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanovePravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
 
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
Koncepcija-državne-mature-na-kraju-srednjeg-obrazovanja-pripremila-Vanja-Jere...
 
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
18.3.2022.-Koncepcija državne mature na kraju srednjeg obrazovanja-pripremila...
 
Правилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установеПравилник о квалитету рада установе
Правилник о квалитету рада установе
 
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptxZA RODITELJSKI PPT.pptx
ZA RODITELJSKI PPT.pptx
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
 
PRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docxPRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docx
 
Za roditeljski ppt
Za roditeljski pptZa roditeljski ppt
Za roditeljski ppt
 
школски развојни-план
школски развојни-планшколски развојни-план
школски развојни-план
 
Правилник о оцењивању
Правилник о оцењивањуПравилник о оцењивању
Правилник о оцењивању
 

More from Оливера Радивојевић Вељовић

Maturski ispit iz mat opsti
Maturski ispit iz mat opstiMaturski ispit iz mat opsti

More from Оливера Радивојевић Вељовић (18)

Prez1
Prez1Prez1
Prez1
 
I smena odeljenja
I smena   odeljenjaI smena   odeljenja
I smena odeljenja
 
Задаци за матурски испит 2013/14
Задаци за матурски испит 2013/14Задаци за матурски испит 2013/14
Задаци за матурски испит 2013/14
 
Zadaci za maturski ispit farm lab 2013 14
Zadaci za maturski ispit farm lab 2013 14Zadaci za maturski ispit farm lab 2013 14
Zadaci za maturski ispit farm lab 2013 14
 
Maturski ispit iz mat opsti
Maturski ispit iz mat opstiMaturski ispit iz mat opsti
Maturski ispit iz mat opsti
 
Maturski ispit iz mat opsti
Maturski ispit iz mat opstiMaturski ispit iz mat opsti
Maturski ispit iz mat opsti
 
условна вероватноћа
условна вероватноћаусловна вероватноћа
условна вероватноћа
 
вероватноћа деф
вероватноћа дефвероватноћа деф
вероватноћа деф
 
вероватноћа деф
вероватноћа дефвероватноћа деф
вероватноћа деф
 
Tanja
TanjaTanja
Tanja
 
вероватноћа деф
вероватноћа дефвероватноћа деф
вероватноћа деф
 
Maturski ispit iz mat
Maturski ispit iz matMaturski ispit iz mat
Maturski ispit iz mat
 
12
1212
12
 
11
1111
11
 
1
11
1
 
Задаци
ЗадациЗадаци
Задаци
 
број пи
број пиброј пи
број пи
 
задаци за 2 и 3 нада
задаци за 2 и 3 надазадаци за 2 и 3 нада
задаци за 2 и 3 нада
 

1 uputstvo za-sprovodjenje-inicijalnog-testiranja-ii-razreda

  • 1. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 1 Упутство за спровођење и за употребу резултата иницијалног тестирања из српског/матерњег језика и књижевности и математике у шестом и осмом разреду основне школе и у другом разреду средње школе Школска 2016/2017. години У складу са својим надлежностима које се односе на пружање стручне подршке школама, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је тестове из српског/матерњег језика и математике за иницијално тестирање знања ученика у шестом и осмом разреду основне школе и у другом разреду средње школе у школској 2016/2017. години. Тестови су припремљени на основу наставних планова и програма и образовних стандарда. Применом ових тестова школе остварују активности прописане чланом 10. и чланом 13. Сврха примене ових тестова је процена постигнућа у оквиру одређених области из одговарајућег предмета, која су од значаја за даље напредовање ученика. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је школама учинио доступним у електронској форми: ‒ упутство за спровођење иницијалног тестирања; ‒ тестове из српског/матерњег језика и математике за одговарајуће разреде и то за сваки разред по две комбинације; ‒ упутства за прегледање, са решењима и начином бодовања за сваки тест/комбинацију; ‒ ‒ упутства за коришћење програма за унос и обраду података; ‒ програм за унос и обраду података. Молимо вас да не објављујете тестове и делове тестова на интернету. Завод ће на сајту објавити све материјале након спроведених свих активности. I АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО РЕАЛИЗОВАТИ 1. Обезбеђивање штампања и безбедног чувања свих тестова Директор школе треба да обезбеди штампање и безбедно чување тестова, чиме се осигурава да садржај тестова остане непознат ученицима и наставницима до тестирања. Тестове доставља наставницима непосредно пре тестирања. Посебно треба водити рачуна, при планирању броја примерака за штампу, о томе да постоје две комбинације сваког теста и да се оне ученицима у једном одељењу наизменично дају. Иницијални тестови из математике су преведени на језике националних мањина. Уколико не постоји тест за одређени матерњи језик, наставници школе ће сами припремити ове тестове, као што то предвиђа и Правилник о оцењивању.
  • 2. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2 2. Обавештавање ученика о спровођењу иницијалног тестирања Наставници одговарајућег предмета обавештавају ученике о спровођењу тестирања на начин како је то уређено чланом 12. чланом 15. У информацији за ученике обавезно треба нагласити следеће: ‒ на тестирању ће ученици имати прилику да решавају непознате задатке и да провере своје знање у одређеним областима предмета; ‒ ученичка постигнућа на тесту се не оцењују и предметни наставник ће бити упознат са резултатима сваког ученика; ‒ ученици на тестирање треба да понесу одговарајући прибор; ‒ тестови не морају да се попуњавају хемијском оловком. 3. Припрема услова за тестирање ученика Наставници одговарајућег предмета на уобичајен начин тестирају ученике, као што би спровели и било који други тест. Уколико су спречени да у одређеним терминима спроведу тестирање, школа ће им обезбедити адекватну замену. Школа је у обавези да припреми услове за регуларно спровођење тестирања: ‒ ученици се тестирају у својим учионицама; ‒ ученици не треба да имају увид у садржај тестова пре тестирања; ‒ сви ученици треба да имају једнаке услове за рад; ‒ време предвиђено за тестирање је један школски час. Све ученике једног разреда треба тестирати у исто време, уколико постоје организационе могућности. Уколико су ученици на екскурзији и сл. школа ће одредити други датум за тестирање. Уколико у школи има ученика којима се прилагођавају услови и садржаји наставе, предметни наставник треба да процени да ли и у којој мери сваки од ових ученика треба да буде тестиран. То значи да ученици који похађају наставу према индивидуалним образовним плановима могу радити само неке од задатака у тесту или се могу ослободити тестирања. ВАЖНО:  Сваки тест из српског језика и математике је за сваки разред направљен у две комбинације, са одговарајућим упутством за прегледање.  Обратите пажњу да је комбинација теста означена само у горњем десном углу. То је последњи број у шифри теста.
  • 3. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 3 Слика 1. Приказ шифре теста  За основне школе припремљени су следећи тестови:  Тест из српског језика за ученике 8. разреда – тестови са шифром 80001 и 80002;  Тест из српског језика за ученике 6. разреда – тестови са шифром 60001 и 60002;  Тест из математике за ученике 8. разреда – тестови са шифром 80001 и 80002;  Тест из математике за ученике 6. разреда – тестови са шифром 60001 и 60002;  За средње школе припремљени су следећи тестови:  Тест из српског језика и књижевности за ученике 2. разреда у четворогодишњим школама – тестови са шифром 24001 и 24002;  Тест из српског језика и књижевности за ученике 2. разреда у трогодишњем школама – тестови са шифром 23001 и 23002;  Тест из математике за ученике који су у првом разреду имали 4 часа математике недељно – тестови са шифром 2А001 и 2А002;  Тест из математике за ученике који су у првом разреду имали 3 часа математике недељно – тестови са шифром 2B001 и 2B002;  Тест из математике за ученике који су у првом разреду имали 2 часа математике недељно – тестови са шифром 2C001 и 2C002; Ученици могу да користе додатни празан папир за рад, који предају заједно са тестом. 4. Прегледање тестова на основу Упутства за прегледање Наставници прегледају све тестове у радној седмици након иницијалног тестирања. На основу Упутства за прегледање, наставници бодују и кодирају решења задатка. Опште правило: ‒ потпуно тачан задатак – 1 бод (код 1); ‒ делимично тачан задатак (само ако је предвиђено Упутством) – 0,5 бодова (код 0.5); ‒ нетачан задатак – 0 бодова (код 0); ‒ задатак није рађен – 0 бодова (код 9). Након прегледа тестова подаци су уносе у , при чему се користи . 5. Употреба програма за унос и обраду података Подаци о постигнућима ученика уносе се у одговарајући Excel који су саставни део материјала за тестирање. Пре уноса података потребно је да особа која ће уносити податке пажљиво прочита . Програмом се генеришу графички прикази резултата тестирања на нивоу задатка у односу на свако одељење и разред.
  • 4. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 4 II АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА И ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ Наставници анализирају резултате ученика и утврђују области у којима је потребна додатна подршка да би остварили очекиване исходе учења изражене кроз стандарде постигнућа. Како је сваки задатак у вези са одређеним образовним стандардом или делом тог стандарда, важно је утврдити и у ком степену су ученици остварили очекивани исход учења. Уколико се утврди да су постигнућа ученика испод очекиваних, потребно је да наставници планирају активности како би помогли ученицима да унапреде знање у оним областима у којима не постижу очекиване резултате. Потребно је анализирати постигнућа на нивоу школе, одељења и ученика. Свака од ових анализа може пружити драгоцене податке за програмирање редовне, додатне и допунске наставе. Осим тога, уколико се укаже потреба, прописи предвиђају и индивидуални рад са ученицима. Када се анализирају постигнућа одељења и разреда, у првом кораку користе се добијени графикони, али се даље ради на квалитативној анализи, у чему је највећи допринос наставника. Анализа постигнућа сваког ученика ради се заједно са учеником на часу, при чему сваки ученик има увид у свој тест. Ученицима који су погрешно урадили задатак треба омогућити на истом часу да утврде разлоге због којих су направили грешку или нису ни покушали да реше задатак. Резултати на иницијалном тестирању основа су за фокусирано програмирање наставе у коме ће се пажња обратити на различите потребе ученика у настави. Очекује се да у плановима и наставним припремама буде јасно видљив индивидуализовани приступ. Индивидуализације треба да буде у избору различитих активности на часу, у избору облика рада, у одабиру домаћих задатака, у припреми тестова и писаних провера. Молимо школе да чувају годину дана еxel фајлове са обрађеним резултатима јер Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања повремено врши истраживања у вези са квалитетом задатака и тестова. Због ових истраживања резултати тестирања се преузимају из одређеног узорка школа.