Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika

4,336 views

Published on

Portfolio i plan strucnog usavrsavanja nastavnika

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portfolio i-plan-usavrsavanja-nastavnika

 1. 1. Шта је портфолио професионалног развоја? «Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.» (Биљана Лајовић, ЗУОВ)
 2. 2. Садржај портфолиа
 3. 3. Портфолио професионалног развоја       Насловна страна са основним подацима власника портфолија: име, презиме подаци за контакт (телефон, мејл адреса, поштанска адреса). Садржај који даје кратак преглед онога што је укључено у портфолио и омогућава лакше сналажење и аутора и корисника портфолија. Радна биографија садржи кључне податке о аутору, структуриран преглед његовог формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства и постигнућа. Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолија. Процена / евалуација се састоји из самопроцене и спољашње процене ефеката рада. Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који приказују, потврђују, илуструју и документују наводе запосленог.
 4. 4. Неки елементи за писање личне професионалне филозофије          како радим/ подучавам који је мој доминантан стил рада/ подучавања најчешћи облици рада зашто радим баш на тај начин које циљеве постављам које методе најчешће користим како се то што радим одражава на децу ученике рефлексија на сопствене компетенције ...
 5. 5.                  планови активности, припреме за час ученички радови, продукти деце анализе рада одељења/групе и појединаца примери вредновања радова деце, односно ученика резултати тестова ученика примери анкета, тестова, упитника, њихова анализа примери писане повратне информације ученицима анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега прикази стручних радова дневнички записи, повремене белешке и коментари идеје за наредно планирање препоруке и савети колега фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима лични план професионалног развоја записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу сопствене рефлексије у вези са прилозима ...
 6. 6. Изглед личног портфолиа наставника од 2014. год.
 7. 7. РАДНА БИОГРАФИЈА Лични подаци Име и презиме ЈМБГ Занимаое/прпфесија Мејл адреса Брпј телефпна Тренутно радно место/установа Образовање (средоа шкпла и даље) Испит за лиценцу за наставника Радно искуство (где је радила/радип, када, на кпм раднпм месту) ЗВАЊЕ Страни језици (ниво) Информатичка писменост
 8. 8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ Учешће на акредитпваним прпграмима стручнпг усавршаваоа Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 1. Присуство Излагање Ауторство 2. Присуство Излагање Ауторств 3. Присуство Излагање Ауторство 4. Присуство Излагање Ауторство ___________ Учешће на псталим пблицима стручнпг усавршаваоа Ред.бр. Назив Време Начин учествовања 1. Присуство Излагање Ауторство ___________ 2. Присуство Излагање Ауторство ___________ 3. Присуство Излагање Ауторство ___________ 4. Присуство Излагање Ауторство ___________
 9. 9. Учешће у пројектима Ред.бр. Назив Време Начин учествовања Присуство Излагање Ауторство ___________ 1. Пбјављени радпви, чланци, коиге Ред.бр. Назив Време Начин учествовања Присуство Излагање Ауторство ___________ 1. Аутор, коаутор Ред.бр. Назив Време Начин учествовања Присуство Излагање Ауторство ___________ 1. Чланствп у дпмаћим, међунарпдним стручним прганизацијама Ред.бр. Назив 1. Псталп (награде, студијске ппсете...) Време Начин учествовања Присуство Излагање Ауторство ___________
 10. 10. ГПДИШОИ ЛИЧНИ ПЛАН ПРПФЕСИПНАЛНПГ РАЗВПЈА ЗА 20__/__. ГПД Име и презимe Назив установе и радног места Последњи завршени ниво образовања Звање Ниво и врста образовања потребни за обављање посла у складу са систематизацијом, односно описом посла Знања и вештине потребни за обављање посла Знања и вештине које желим да развијем, унапредим у наредној години Назив планираног стручног усавршавања (нпр: тема пгледнпг/угледнпг часа, назив активнпсти, назив прпграма стручнпг усавршаваоа, тема кпнференције или стручнпг скупа итд.) У установи Ван Планиранп време пствариваоа Прихваћенп, пдпбренп
 11. 11. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ Назив устанпве Име и презиме Раднп местп Гпдина/перипд за кпји се извештај пише Стручнп усавршава ое у устанпви Стручно усавршавање у установи ниво (стручни актив, веће и другп) Стручнп усавршава ое ван устанпве назив стручнпг усавршаваоа време начин учествовања (присуствп, излагаое, аутпрствп, кппрдинисаое, впђеое, псталп...) документ у установи који доказује реализацију време начин учествовања (присуствп, излагаое, аутпрствп, кппрдинисаое, впђеое, псталп...) Дпкумент кпји дпказује реализацију, пднпснп брпј сертификата, пптврде/увереоа и кп га је издап Кпја знаоа и вештине сам унапредила/унапредип у тпку пве гпдине Пблици пстварени прекп плана (навести пблике кпји нису били планирани, а пстварени су) Кпји пд планираних пблика стручнпг усавршаваоа није пстварен и збпг чега Зваое стеченп у тпку пве гпдине Наппмена
 12. 12. ЛИЧНА ПРПФЕСИПНАЛНА ФИЛПЗПФИЈА је есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад вешег портфолија. Неки елементи за писање личне професионалне филозофије: • како радим/ подучавам • који је мој доминантан стил рада/ подучавања • најчешћи облици рада • зашто радим баш на тај начин • које циљеве постављам • које методе најчешће користим • како се то што радим одражава на децу ученике • рефлексија на сопствене компетенције

×