SlideShare a Scribd company logo
Biljana Radović
TESTOVI ZNANJA
PODSETNIK ZA NASTAVNIKE
1 SADRŽAJ
2 O kontrolnim zadacima ...................................................................................................................................2
3 O testovima .....................................................................................................................................................2
3.1 Metrijske karakteristike ....................................................................................................................................2
3.2 Dve osnovne vrste testova u odnosu na cilj testiranja......................................................................................3
3.3 Primena revidirane Blumove taksonomije pri izradi testa ................................................................................3
4 Zadaci ..............................................................................................................................................................4
4.1 Vrste zadataka...................................................................................................................................................4
4.2 Zadaci zatvorenog tipa ......................................................................................................................................4
4.2.1 Zadaci alternativnog izbora...........................................................................................................................4
4.2.2 Zadaci višestrukog izbora..............................................................................................................................4
4.2.3 Zadaci povezivanja........................................................................................................................................5
4.2.4 Zadaci uređivanja..........................................................................................................................................6
4.2.5 Preporuke za oblikovanje zadataka zatvorenog tipa ....................................................................................6
4.3 Zadaci otvorenog tipa........................................................................................................................................6
4.3.1 Zadaci dopunjavanja.....................................................................................................................................6
4.3.2 Zadaci dopunjavanja tablica .........................................................................................................................7
4.3.3 Esejski zadaci.................................................................................................................................................7
4.3.4 Preporuke za oblikovanje zadataka otvorenog tipa......................................................................................8
4.4 Dokumentacija o zadatku..................................................................................................................................8
5 Priprema i zadavanje testa..............................................................................................................................9
5.1 Najčešći problemi u konstrukciji zadataka........................................................................................................9
5.2 Pravila formulisanja zadataka ...........................................................................................................................9
5.3 Preporuke za odabir zadataka i ocenjivanje......................................................................................................9
5.4 Uputstvo za zadavanje testa ...........................................................................................................................10
6 Literatura.......................................................................................................................................................10
2
2 O KONTROLNIM ZADACIMA
Pismene provere znanja u formi kontrolnih zadataka sasvim su sigurno nastali radi brže provere znanja i uštede u
vremenu. Kako je ovakva praksa rasla, razmatrane su njene pedagoške karakteristike, pa su uobičajeni kontrolni zadaci
zabeležili pomak od loše osmišljenih esejskih zadataka do proverenih testova znanja. Mada se danas uočavaju slabosti
i provere znanja testovnim putem, upotrebu kontrolnih zadataka čine održivom dve tvrdnje:
 Učenici imaju svoje specifičnosti, oni različito uče, misle i ponašaju se, pa im je potrebno pružiti priliku da na
različite načine pokažu svoja postignuća;
 Pismenim proverama znanja može se postići viši nivo objektivnosti nego usmenim proverama.
Iskustva iz škola pokazuju da se pismene provere znanja često koriste, ali sa brojnim manjkavostima:
 daju se neplanski, zbog nedostatka vremena za usmenu proveru,
 zadaju se slični ili čak isti zadaci kakvi su vežbani na času,
 određeni tipovi zadataka se koriste na neodgovarajući način,
 kriterijum ocenjivanja je često nejasan,
 učenici nisu uvek upoznati sa kriterijumima,
 koriste se testovi koji nisu sastavljeni po standardima.
Prevazilaženje navedenih nedostataka postiže se podizanjem kvaliteta zadataka, sa namerom da kontrolni zadatak
zaista dobije formu proverenog testa, kao i sa nekoliko organizacionih mera:
 pismene provere potrebno je planirati na početku godine, a učenici treba da budu upoznati sa planom. Najbolje je
da se upoznaju na samom početku školske godine;
 učenici moraju biti upoznati sa ciljevima, očekivanjima i kriterijumima;
 važno je držati se plana provere, ne pomerati datum, ne menjati ciljeve i kriterijume.
3 O TESTOVIMA
Testovi su merni instrumenti i koriste se u gotovo svim naukama. Nastali su sa ciljem objektivnog merenja neke
pojave. Kada je u pitanju pedagogija i psihologija, testovi predstavljaju niz pažljivo odabranih zadataka kojima se mogu
meriti sposobnosti, osobine, znanje i sl. U obrazovanju testovi se najčešće koriste za merenje postignuća učenika.
3.1 METRIJSKE KARAKTERISTIKE
Kao i svi merni instrumenti, testovi moraju biti baždareni, što znači da su proverene njegove metrijske karakteristike.
Postoji više metrijskih karakteristike koje test treba da zadovolji i do njih se dolazi ozbiljnim i dugotrajnim poslom
standardizacije testa.
Od nastavnika se ne očekuje da kreiraju standardizovane testove, ali se očekuje da zadovolje osnovne principe
objektivnosti, koje sami mogu proveriti bez posebnog poznavanja statistike i psihometrije.
Dobar test ima sledeće osobine:
 sadrži zadatke koji su raznovrsni (nije dobro da se više zadataka odnosi na isti ishod, jer time učenika koji nije
postigao jedan ishod onemogućujemo da uradi više zadataka);
 sadrži zadatke koji su izbalansirani po težini (test treba da sadrži zadatke koji se odnose na sve nivoe postignuća);
 ima unapred definisane tačne odgovore;
 ima unapred jasno definisano bodovanje i prevođenje bodova u ocenu;
 kriterijumi su unapred poznati đacima.
Treba praviti razliku između metrijskih karakteristika celog testa i metrijskih karakteristika svakog pojedinačnog
zadatka koji se nalazi unutar testa. Kvalitet celog testa postiže se izborom kvalitetnih zadataka. Na primer,
diskriminativnost celog testa postiže se diskriminativnim zadacima. Svaki zadatak treba da bude:
3
 pouzdan (tj. da proverava upravo ono znanje ili veštinu koja je cilj testiranja. Na primer, treba biti siguran da
zadatak meri učeničko znanje ili veštinu, a ne prirodnu sposobnost za neku intelektualnu operaciju);
 valjan (dobro reprezentuje pojavu, događaj i sl. Nisu dobri zadaci koji sadrže izuzetke, retke slučajeve, nerealne
situacije, ili relacije koje nisu naučno potvrđene);
 diskriminativan (utvrđuje razlike između učenika, rangira ih. Treba izbegavati zadatke na koje skoro svi učenici
znaju odgovor ili one na koje skoro nijedan ne zna odgovor).
Osim navedenih metrijskih karakteristika, dobar zadatak treba da ima sledeće osobine:
 jednostavan (saopšten na jednostavan način);
 relevantan (povezan sa iskustvom učenika i misaonim procesima koje je učenik u stanju da izvede na određenom
uzrastu);
 fokusiran (usmeren na suštinu);
 precizan (izrečen jasno, bez mogućnost različitog razumevanja i bez bilo kakvog podrazumevanja).
3.2 DVE OSNOVNE VRSTE TESTOVA U ODNOSU NA CILJ TESTIRANJA
Testovi se mogu podeliti po različitim kriterijumima. Za nastavnike je važna podela koja je u vezi sa ciljevima
testiranja. Inicijalni testovi po svojoj prirodi spadaju u kriterijske.
Normativni Kriterijski
Meri postignuće učenika u odnosu na druge učenike. Meri postignuće učenika u odnosu na planirano gradivo.
Meri individualne razlike.
Meri postugnuće ciljeva/ishoda. Ne može se primenjivati
ako ciljevi/ishodi nisu definisani.
Kriterijum je relativan. Kriterijum je apsolutan.
Vrednovanje na osnovu diskriminativnosti zadataka.
Vrednovanje na osnovu poređenja postignuća učenika
pre i nakon obrade.
Obično se sastavljaju tako da sadrže oko 50% zadataka
srednje težine, a po 25% težih i lakših.
Sastavljaju se prema karakteristikama gradiva, tako da se
zadacima „pokrivaju“ očekivani ishodi.
Rezultati se iskazuju u odnosu na mogući skor testa. Na
grafičkom prikazu raspoređuju se po krivulji normalne
raspodele.
Rezultati se iskazuju kvantitativno u procentima, u
odnosu na gradivo, ili kvalitativno. Grafički prikaz daje
asimetričnu krivulju.
3.3 PRIMENA REVIDIRANE BLUMOVE TAKSONOMIJE PRI IZRADI TESTA
Revidirana Blumova taksonomija definiše 4 vrste znanja koje se mogu sticati i 4 vrsta misaonih (kognitivnih, saznajnih)
procesa koji se mogu koristiti i oni se mogu prikazati taksonomskom tablicom.
Pamćenje Razumevanje Primena Analiza Evaluacija Kreacija
Činjenično
znanje
Konceptualno
znanje
Proceduralno
znanje
Metakognitivno
znanje
Za svaki zadatak koji se priprema za test dobro je pronaći mesto u tablici. Time će nastavnik identifikovati koja znanja i
koje vrste misaonih procesa zahteva od učenika, steći će jasaniji uvid u težinu zadatka i sl.
Ovaj posao olakšava postojanje standarda postignuća, jer svaki standard predstavlja očekivani ishod. Testovni zadaci
treba da su vezani za standarde/ishode, a ishodi se mogu postaviti u određeno mesto na tablici. Na primer, u tablici je
označeno mesto ishoda Učenik koristi tabelarni i grafički prikaz podataka i ume da ovako prikazane podatke čita,
tumači i primenjuje.
4
S obzirom da još uvek ne postoje standardi za sve predmete na svim nivoima obrazovanja, kao i činjenicu da standardi
nisu eksplicitno vezani za razred, nego za cikluse obrazovanja, dobro je da nastavnik ciljeve i ishode (ili postojeće
standarde) konkretizuje za određenu fazu školovanja. U tabeli ispod nalaze se primeri.
Ishod Konkretizacija ishoda za određenu fazu školovanja
Učenici razumeju uzroke važnih istorijskih događaja u
savremenoj istoriji Srbije.
Učenici ume da navede najmanje 3 uzroka određenih
(konkretnih) događaja.
Učenici znaju način na koji mogu rešiti problem.
Učenici umeju da procene koji od dva metoda je bolji za
rešavanje određenog problema.
Učenici prepoznaju karakteristike različitih vrsta
mentalnh bolesti.
Učenici umeju da klasifikuju opisane slučajeve mentalne
bolesti.
4 ZADACI
4.1 VRSTE ZADATAKA
Zadaci se mogu podeliti prema više kriterijuma, ali najčešće korišćena je podela na zadatke zatvorenog i otvorenog
tipa.
Zadaci zatvorenog tipa su oni kod kojih su unapred određeni tačni odgovori koje učenik treba da identifikuje. Teškoća
sa korišćenjem ovakvih zadataka je u definisanju kvalitetnih ponuđenih odgovora. Najčešće korišćeni zadaci
zatvorenog tipa su:
 zadaci alternativnog izbora,
 zadaci višestrukog izbora,
 zadaci povezivanja,
 zadaci uređivanja.
Zadaci otvorenog tipa sastoje se u zahtevu na koji učenik može da odgovori slobodnim odgovorom. Teškoća sa
ovakvim zadacima je u kriterijumima vrednovanja. Najčešće korišćeni zadacu otvorenog tipa su:
 zadaci dopunjavanja,
 zadaci dopunjavanja tablica,
 esejski zadaci.
4.2 ZADACI ZATVORENOG TIPA
4.2.1 ZADACI ALTERNATIVNOG IZBORA
Primeri
Zaokruži slovo T ako je tvrdnja tačna, a slovo N ako je netačna:
Penicilin je otkrio aleksandar Fleming. T N
Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:
Penicilin je otkrio: a) Fleming b) Paster
Ocenjivanje 1 bod za tačan, – 1 za netačan, 0 ako ne odgovori
Mogućnosti Činjenično i konceptualno znanje.
Prednosti
Lako se formulišu.
Brzo se rešavaju.
Bodovanje je brzo i objektivno.
Nedostaci
Tačan odgovor ne sme biti suviše očigledan.
Ponekad je teško naći alternative koje su potpuno tačne ili netačne.
Velika mogućnost pogađanja, koje se prevazilazi negativni bodovima.
Zadatke uvek treba davati u grupi, da bi test bio pouzdan potreban je velik broj zadataka.
Treba imati više kombinacija zadataka jer učenici mogu pamtiti nizove tačnih odgovora.
4.2.2 ZADACI VIŠESTRUKOG IZBORA
5
Primer Ocenjivanje
Primeri
1. Zaokruži slovo ispred naziva opere koju je komponovao V. A. Mocart:
a) Tristan i Izolda
b) Čarobna frula
c) Aida
d) Travijata
Tačan odgovor 1 bod.
Netačan se ne boduje.
2. Zaokruži tačne odgovore.
Prvi let avionom
a) konstruisala su braća Rajt
b) izveden je u Americi
c) trajao je 1,5 sat
d) izveo je Luj Blerio
e) izveden je 1903. godine
f) preleteo je Lamanš
Po 1 bod za svaki tačan
odgovor, ukupno 3, po
jedan -1 bod za svaki
pogrešan odgovor.
U slučaju da su označeni
svi odgovori - 0.
3. Pročitaj iskaze o piscu i književnom delu. Ispred svakog iskaza
zaokruži T ako je tačna, ili N ako je netačna. Ukoliko smatraš da je iskaz
netačan, podvuci pogrešan pojam i na crtu u zagradi napiši ispravan.
T N Roman „Ana Karenjina“ napisao je Lav Tolstoj, a radnja se dešava u
Rusiji tokom 20. veka. (..............)
T N Roman „Ana Karenjina“ smatra se jednim od najvažnijih romana
književnog romantizma. (..............)
T N Lik Alekseja Vronskog, konjičkog oficira i Aninog ljubavnika, Tolstoj
je osmislio na osnovu realnog lika. (..............)
T N Jedno od najpoznatijih Tolstojevih dela je „Rat i mir“ koje je napisao
posle „Ane Karenjine“. (..............)
Prvi nivo:
za svaki tačno zaokružen
odgovor 1 bod,
pogrešan -1.
Drugi nivo:
za svaki tačno podvučen i
upisan odgovor 1 bod.
Ukupno 8 (računati bod za
drugi nivo i za tačne iskaze
u kojima nije potrebno
uneti ispravan odgovor).
Mogućnosti
Može da meri sve nivoe postignuća i sve vrste znanja.
Postoji mogućnost ponude više tačnih odgovora, čime se zadatak usložanjava i dobija veća težina.
(Oprez: naznačiti da ima više tačnih odgovora. Ne služimo se zamkama.)
Prednosti
Smatra se boljom vrstom zadataka.
Zahtev je jasan.
Zadaci se brzo rešavaju.
Smanjena je mogućnost pogađanja.
Bodovanje je objektivno, brzo i lako.
Nedostaci
Ponuđeni odgovori moraju biti jasni, bez mogućnosti različite intepretacije.
Tačan odgovor mora biti potpuno tačan, dok ostali mogu biti netečni ili delimično tačni.
Teško je sastaviti kvalitetne netačne odgovore.
4.2.3 ZADACI POVEZIVANJA
Primeri Bodovanje
Primeri
1. Sa leve strane su navedene biološke grupe, a sa desne strane bića.
Poveži svako biće sa grupom kojoj pripada.
sisari gušter
insekti pauk
gmizavci delfin
lav
kornjača
slepi miš
Tačan odgovor 1 bod,
pogrešan -1 (ili po ½ boda
za tačan i -1/2 boda za
netačan, ukoliko je zadatak
lak u odnosu na ostale)
2. Podvuci sve imenice u tekstu, a zatim na linije ispod napiši vlastite i
glagolske.
Maja je planirala sređivanje kuće i odlazak u kupovinu. Nakon toga, rešila
je da ode kod Vesne po svoju svesku iz matematike.
Prvi nivo:
svaki tačno podvučen
odgovor 1 bod, svaki
pogrešan odgovor -1.
6
Vlastite imenice su: __________________________
Glagolske imenice su: __________________________
Drugi nivo:
za svaki tačno izdvojen i
upisan pojam još po 2
boda.
Ukupno 14.
Mogućnosti Za ispitivanje velikog broja činjenica. Omogućuju racionalno ispitivanje većeg obima gradiva.
Prednosti
Lako se konstruišu.
Bodovanje objektivno i brzo.
Nedostaci
Voditi računa o jasnom uputstvu.
Rešavanje traži dosta vremena.
Treba posebno voditi računa o izradi ključa za odgovore.
4.2.4 ZADACI UREĐIVANJA
Primeri
1. Austrougarska je objavila rat Kraljevini Srbiji 28.jula 1914. Odredi redosled događaja koji
su doveli do objave rata unoseći na prazne linije brojeve od 1 do 3.
__ ultimatum Austrougarske vladi Kraljevine Srbije;
__ atentat na nadvojvodu Franca ferdinanda;
__ teritorijalne promene posle balkanskih ratova.
Ocenjivanje Za tačan odgovor 1 bod, za pogrešan -1, ukupno 3.
Mogućnosti
Pogodni za ispitivanje razumevanja uzročno – posledičnih veza, evolucije, razvoja pojedinih
pojava, redosleda veličine, postupaka, događaja i sl.
Prednosti
Pored znanja, na tačnost odgovora utiču logičko rasuđivanje i zaključivanje.
Može se kombinovati sa zadatkom višestrukog izbora uvođenjem netačnih odgovora, čime
zadatak znatno dobija na težini, pa je koristan za testiranje starijih i naprednijih učenika.
Nedostaci Nepoznavanje samo jednog elementa eliminiše mogućnost dobijanja bodova.
4.2.5 PREPORUKE ZA OBLIKOVANJE ZADATAKA ZATVORENOG TIPA
 Zahtevaju pažljivo formulisanje ponuđenih odgovora. Mogućnost: ranije zadatke otvorenog tipa preoblikovati u
zadatke zatvorenog tipa, a netačne odgovore naći među najprivlačnijim učeničkim netačnim odgovorima.
 Zadatak nije dobar ako učenik na osnovu ponuđenih odgovora treba da zaključuje kakav je zahtev.
 Zadatak nije dobar ako učenik može da odgovori eliminacijom manje verovatnih odgovora.
 Pri oblikovanju poći od tačnog odgovora. Paziti da se ne pojavi više tačnih ili nijedan tačan odgovor.
4.3 ZADACI OTVORENOG TIPA
4.3.1 ZADACI DOPUNJAVANJA
Primer
Dopuni sledeću rečenicu:
Mineral vlaknaste građe, po hemijskom sastavu magnezijum silikat je
_________________________ .
Ocenjivanje Tačan odgovor 1 bod ili 0,5, u zavisnosti od balansa sa ostalim zadacima.
Mogućnosti provere
Niži nivoi postignuća.
Primereniji za prirodne nauke, mere samo reprodukciju činjenica, bez razumevanja.
Prednosti
Jednostavno se konstruiše.
Ekonomičan je.
Mogu zahvatiti širok opseg gradiva.
Nema mogućnosti pogađanja.
Nedostaci
Ne može se postići potpuna objektivnost u ocenjivanju (nekad učenici daju tačne, ali
neočekivane odgovore).
Teško je sastaviti zadatke za više nivoe postignuča.
Ponekad ih je teško sastaviti tako da imaju samo jedan tačan odgovor.
Ako se u jednoj rečenici traži dopunjavanje više delova, zahtev postaje nejasan.
7
4.3.2 ZADACI DOPUNJAVANJA TABLICA
Primer
Popuni prazna polja u tablici.
Naziv soli Formula Uobičajeni naziv Osobine supstance Područje primene
Natrijum hlorid U ishrani
NaNo3
Bezbojna
supstanca,
rastvorna u vodi
Soda
Prah bele boje,
rastvorljiv u vodi
Natrijum
hidrogen
karbonat
U medicini,
kulinarstvu
Ocenjivanje Svaki tačan odgovor u polju 1 bod. Ukupno 12.
Mogućnosti provere
Za ispitivanje sistematičnog znanja.
Naješće za ispitivanje činjeničnog znanja u vrmenskoj, prostornoj prirodno matematičkoj
dimenziji i znanja o pojedinim ličnostima.
Pogodni za interdisciplinarno ispitivanje znanja.
Prednosti
Ekonomični.
Jednostavni za proveravanje.
Nedostaci Teži za sastavljanje.
4.3.3 ESEJSKI ZADACI
Primer ispravne i pogrešne primene esejskih zadataka
Ispravna primena Pogrešna primena
Želimo da saznamo:
 kako učenik gleda na dela nekog pisca, da li mu se
dopada, u čemu vidi vrednost, šta je saznao, naučio,
koji stav je potvrdio ili izgradio i sl.
 da učenik razmišlja o važnosti otkrića DNK za nauku,
šta se sve može time postići u budućnosti, kako će to
uticati na razvoj čoveka i sl.
Želimo da sazanamo:
 da li učenik poznaje biografiju i delo nekog pisca;
 da li učenik poznaje strukturu DNK, njenu funkciju i
sl.
Primer kriterijuma za ocenjivanje
Odlično:
Sadržaj: Daju se jasna i pronicljiva zapažanja o priči, likovima i temi. Analizira se omiljeni deo i opisuje se lični doživljaj
priče. Čitalac se uspešno ubeđuje da ovu knjigu treba da pročita.
Način pisanja: Uvod odmah privlači pažnju i otkriva osnovnu ideju sastava i stil pisanja. Koriste se zanimljiv jezik, reči i
izrazi u celom sastavu. Pravilno se upotrebljava gramatika i pravopis, reči se biraju pažljivo, čitalac uživa čitajući.
Vrlo dobro:
Sadržaj: Daju se jasna i detaljna zapažanja o priči likovima i temi. Opisuje se omiljeni deo priče i objašnjava zašto je to
omiljeni deo. Dobar pokušaj da se čitalac ubedi da knjigu treba pročitati.
Način pisanja: Zanimljiv uvod otkriva osnovnu ideju i stil pisanja. Koriste se zanimljive i tačne reči u celom sastavu.
Pravilna upotreba gramatike i pravopisa, čime sastav dobija na kvalitetu.
... itd, za svaku ocenu pojedinačno.
Ocenjivanje
Potrebno je unapred predvideti tačne odgovore i razbiti ih u logičke celine, od kojih svaka nosi
određeni broj bodova.
8
Ocena NE MOŽE imati veliku težinu. Esejskim zadacima podstičemo na razmišljanje o
problemu, ali ne možemo sankcionisati učenika ako misli konfuzno, pogrešno, ili ako nema
jasan stav.
Esejskim zadacima proveravaju se stavovi i vrednosni sistem, što nije propisano gradivom, ali
je naš zadatak da ih gradimo.
Mogućnosti provere
Složeni misaoni procesi, kritičko mišljenje, rešavanje problema, veštine jezičkog izražavanja i
sl. Pogodni i za analizu, sintezu, posobnosti izdvajanja bitnog, kritički stav i sl. Zahtiva od
učenika razvijene tehnike učenja.
Prednosti
Jednostavno se konstruišu.
Onemogućeno pogađanje.
Zahtevaju doslovnu ili slobodnu reprodukciju.
Učenik ima priliku da se izrazi.
Nedostaci
Najviše prigovora na ovu vrstu zadataka zbog nedostatka objektivnosti u ocenjivanju.
Ključ za odgovore i sitem bodovanja se teško formulišu.
Teško je izbeći nedoslednost i nepreciznost kriterijuma. Na uspešnost učenika utiče raspodela
vremena. Učenik ne zna obim informacija koji se od njega očekuje, ne zna kriterijum
ocenjivanja, razlike među ocenama. (Prigovor:“Sve mi je tačno, a dobio sam 2“). Zahteva
detaljna uputstva za izradu, sa definisanim očekivanjima i kriterijumima.
Problemi u bodovanju neočkeivanih odgovora.
Na bodovanje utiču drugi faktori: rukopis, pismenost, a posebno dužina odgovora.
Najmanje objektivna vrsta zadataka!
Nastavnik treba da odredi koji obim informacija i kog kvaliteta nosi bod.
Ne znamo da li učenik i nastavnik vrše izbor važnih informacija po istom kriterijumu.
4.3.4 PREPORUKE ZA OBLIKOVANJE ZADATAKA OTVORENOG TIPA
 Konstriusati zadatke sa što specifičnijim i jasno formulisanim zahtevima, ograničenim prostorom za odgovore.
 Upoznati učenike sa raspoloživim vremenom i obaveštavati ih o vremenu.
 Definisati kriterijume na osnovu ciljeva testiranja.Treba da bude jasno do koje mere utiče kvantitet, a do koje
kvalitet.
 Učeniku naglasiti da li će bodovanje zavisitit od: izbora i broja informacija, stepena samostalnosti, krativnosti i
kritičnosti, obrazloženja podataka, neke od kombinacija ovih mogućnosti.
 Preporučuje se da bodovanje vrše bar dva nastavnika, nezavisno jedan od drugog i bez znanja čiji test pregledaju.
 Procenjuje se svaki pojedinačni odgovor u odnosu na navedene kriterijume.
4.4 DOKUMENTACIJA O ZADATKU
Dokumentacija o zadatku treba da sadrži:
 razred, predmet, oblast;
 ishod/standard, nivo, tip zadatka;
 uputstvo, tekst zadatka;
 rešenje/ključ za odgovore;
 ključ za bodovanje;
 vreme za izradu;
 rezultati evaluacije, komentari;
 ime autora.
Primer obrasca za dokumentaciju o zadatku
Razred: Predmet: Nastavna oblast/tema:
Ishod/standard Nivo:
9
Tip zadatka: Vreme za izradu:
Uputstvo/tekst zadatka:
Rešenje/ključ za odgovore:
Ključ za bodovanje:
Evaluacija:
Autor:
5 PRIPREMA I ZADAVANJE TESTA
5.1 NAJČEŠĆI PROBLEMI U KONSTRUKCIJI ZADATAKA
 Mere nešto drugo, a ne ono što se nameravalo.
 Formulisani su nejasno i višeznačno.
 Previše očigledno upućuju na tačan odgovor.
5.2 PRAVILA FORMULISANJA ZADATAKA
 Gramatički, pravopisno i stilski ispravno;
 Izbegavati upitne rečenice. Koristiti jasne zahteve sa glagolom (Npr: Ne “Kako radi parna turbina?”, već “Opiši
način rada parne turbine”);
 Formulisani zahtev u skladu sa očekivanim odgovorom (Npr. ako se traži opis, ne očekivati objašnjenje);
 Koristiti reči poznate učenicima;
 Koristiti precizne, kvantitativne odrednice. Izbagavati uopštene i kvalitativne;
 Formulisati iskaze drugačije od udžbenika;
 Izbegavati negacije, ili ih jasno označiti;
 Dobro grafički dizajnirati (preglednost, čitljivost, prostor za odgovor);
 Ilustracije: samo ako su deo zadatka (jasne i vidljive);
 Međusobno nezavisni zadaci (odgovor na jednom ne utiče na drugi);
 Ne postavljati zamke kojima se mere sposobnosti, a ne znanje;
 Ne tražiti ono što učenik ne zna, već što zna;
 Ne postavljati trivijalne zadatke;
 Ispitivati jasno definisane i naučno verifikovane sadržaje;
 Dati sve potreben elemente za rešavanje zadatka;
 Urediti nizove po složenosti ili sličnosti.
5.3 PREPORUKE ZA ODABIR ZADATAKA I OCENJIVANJE
 Težina: ravnomerna zastupljenost lakih i teških zadataka.
 Odrediti koja znanja se očekuju za pojedine ocene. (Određivanje pragova procentima – besmisleno ako se ne
oslanja na misaone procese i očekivana znanja)
 Određivanje težine zadatka (broja bodova koji će nositi): Uporediti vreme koje je nastavniku bilo potrebno da
učenicima objasni neku pojavu, događaj i sl. Ono za čega je trebalo više vremena – nosi više bodova.
 Eliminacija zbog nediskriminativnosti:
 zadaci koje su svi uradili;
 zadaci koje nije niko uradio;
10
 Greške u pravopisu ne utiču na ocenu, osim ako je pravopis cilj provere.
 Što je zadatak slobodniji, uputstvo za rad i za bodovanje treba da budu opširniji.
5.4 UPUTSTVO ZA ZADAVANJE TESTA
 Uskladite svoj plan sa drugim nastavnicima. Izbagavajte u jednom danu testiranje iz 2 predmeta;
 Pripremite dobro učenike: sadržaj testa, tip zadataka, bodovanje, ocenjivanje. Zadajte unapred zadatke slične po
formi i sadržaju, ali ne iste;
 Zadajte češći kontrolni sa manje gradiva. Time se može dublje zaći u gradivo;
 Primenjujte testove samo na redovnim časovima;
 Izbegavajte testiranje nakon fizičkog vaspitanja;
 Obezbedite dobre uslove.
 Počnite na vreme i odmerite vreme koje je potrebno učenicima;
 Odmah ukažite na svrhu testiranja;
 Pripremite dovoljan broj testova, po mogućstvu u više grupa;
 Postignite balans kriterijuma i treme kako bi izbegli obeshrabrenost.
 Jasno dajte uputstvo. Dodatna objašnjenja dajte pred svim učenicima.
 Kad prođe 2/3 vremena obavestite učenike koliko im je preostalo vremena.
 Bar 2 puta proverite rad svakog učenika, da biste bili sigurni da su dobro razumeli zadatke.
 Završite tako što će svi odložiti olovke i tek onda skupite testove.
 Ne menjate kriterijume “u hodu”.
 Povratnu informaciju dajte na prvom narednom času. Dajte testove na uvid. Razgovarajte o testu: o očekivanim
odgovorima, težini i sl.
 Omogućite učenicima da ponove test.
6 LITERATURA
Gojkov, G. Dokimologija, internet izdanje, http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/Dokimologija.pdf
Voker, K. Šmit, E. Pametni zadaci, Kreativni centar, 2010
Primena testova znanja, priručnik za obuku nastavnika, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2005.

More Related Content

What's hot

допунска настава српски језик и математика, трећи разред
допунска настава  српски језик и математика, трећи разреддопунска настава  српски језик и математика, трећи разред
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
Gordana Janevska
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Dragan Djukic
 
Promenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reciPromenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reci
MajaGerasimovic
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Ljiljana Rehner
 
Kako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanje
Kako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanjeKako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanje
Kako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanje
Biljana Atanackovic
 
функционални стилови
функционални стиловифункционални стилови
функционални стилови
milijana1
 
Ваздух
ВаздухВаздух
Biljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših vodaBiljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših voda
Aida Kurtanović
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
Verica Arula
 
вежбање за контролни српски
вежбање  за контролни српскивежбање  за контролни српски
вежбање за контролни српски
Tanja Krpović
 
gramatika-ruskog-jezika-pdf
gramatika-ruskog-jezika-pdfgramatika-ruskog-jezika-pdf
gramatika-ruskog-jezika-pdf
Marija Todorović
 
Gradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicicGradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicic
Obrazovanjeplus
 
Гласовне промене
Гласовне променеГласовне промене
Гласовне промене
Ивана Цекић
 
Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
Ивана Цекић
 

What's hot (20)

Predlog kontrolnih l ogos
Predlog kontrolnih l ogosPredlog kontrolnih l ogos
Predlog kontrolnih l ogos
 
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
допунска настава  српски језик и математика, трећи разреддопунска настава  српски језик и математика, трећи разред
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
 
Promenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reciPromenljive i nepromenljive vrste reci
Promenljive i nepromenljive vrste reci
 
иницијални тест за 5. разред
иницијални тест за 5. разрединицијални тест за 5. разред
иницијални тест за 5. разред
 
Reljef
ReljefReljef
Reljef
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
 
Kako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanje
Kako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanjeKako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanje
Kako oceniti prezentaciju kriterijumi za ocenjivanje
 
функционални стилови
функционални стиловифункционални стилови
функционални стилови
 
Ваздух
ВаздухВаздух
Ваздух
 
Biljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših vodaBiljke i životinje naših voda
Biljke i životinje naših voda
 
Formativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanjeFormativno ocenjivanje
Formativno ocenjivanje
 
Testovi sa resenjima
Testovi sa resenjimaTestovi sa resenjima
Testovi sa resenjima
 
вежбање за контролни српски
вежбање  за контролни српскивежбање  за контролни српски
вежбање за контролни српски
 
Kontrolne vezbe sa_resenjima
Kontrolne vezbe sa_resenjimaKontrolne vezbe sa_resenjima
Kontrolne vezbe sa_resenjima
 
gramatika-ruskog-jezika-pdf
gramatika-ruskog-jezika-pdfgramatika-ruskog-jezika-pdf
gramatika-ruskog-jezika-pdf
 
Gradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicicGradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicic
 
Geografske karte
Geografske karteGeografske karte
Geografske karte
 
Гласовне промене
Гласовне променеГласовне промене
Гласовне промене
 
Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
 

Viewers also liked

Test znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvodTest znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvod
Siniša Ćulafić
 
Sile
SileSile
Sveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školi
Sveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školiSveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školi
Sveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školi
Fahir Terzić
 
Zbirka primera inkluzivne prakse
Zbirka primera inkluzivne prakseZbirka primera inkluzivne prakse
Zbirka primera inkluzivne prakse
Zorana Galic
 
Matematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizikeMatematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizike
goran_milic
 
Kretanje
KretanjeKretanje
Kretanje
goran_milic
 
Merenje
MerenjeMerenje
Merenje
goran_milic
 
Energijia toplota
Energijia toplotaEnergijia toplota
Energijia toplota
goran_milic
 
Elektricna struja
Elektricna strujaElektricna struja
Elektricna struja
goran_milic
 
текстуални задаци са множењем и дељењем
текстуални задаци са множењем и дељењемтекстуални задаци са множењем и дељењем
текстуални задаци са множењем и дељењем
Milica Vasiljevic
 
Dip in 4 testovi
Dip in 4 testoviDip in 4 testovi
Dip in 4 testovi
Alme Dina Tokić
 
Rastvori
RastvoriRastvori
Rastvori
Biljana Ristic
 
Hordati, uvodno predavanje, 6. razred
Hordati, uvodno predavanje, 6. razredHordati, uvodno predavanje, 6. razred
Hordati, uvodno predavanje, 6. razred
Elementary School "Bora Lazić"
 
Ribe
RibeRibe
Ribe
RibeRibe
Oboljenja organa za varenje
Oboljenja organa za varenjeOboljenja organa za varenje
Oboljenja organa za varenje
Ivana Damnjanović
 

Viewers also liked (20)

Provera znanja 7 iz fiz
Provera znanja 7 iz fizProvera znanja 7 iz fiz
Provera znanja 7 iz fiz
 
Test znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvodTest znanja 6 uvod
Test znanja 6 uvod
 
Sile
SileSile
Sile
 
Sveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školi
Sveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školiSveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školi
Sveska za praćenje i napredovanje učenika u osnovnoj školi
 
Srpski jezik - provera
Srpski jezik - proveraSrpski jezik - provera
Srpski jezik - provera
 
Zbirka primera inkluzivne prakse
Zbirka primera inkluzivne prakseZbirka primera inkluzivne prakse
Zbirka primera inkluzivne prakse
 
Matematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizikeMatematicke osnovefizike
Matematicke osnovefizike
 
Kretanje
KretanjeKretanje
Kretanje
 
Merenje
MerenjeMerenje
Merenje
 
Energijia toplota
Energijia toplotaEnergijia toplota
Energijia toplota
 
Elektricna struja
Elektricna strujaElektricna struja
Elektricna struja
 
Polugodišnji 7.razred
Polugodišnji  7.razredPolugodišnji  7.razred
Polugodišnji 7.razred
 
Pripreme zacasove
Pripreme zacasovePripreme zacasove
Pripreme zacasove
 
текстуални задаци са множењем и дељењем
текстуални задаци са множењем и дељењемтекстуални задаци са множењем и дељењем
текстуални задаци са множењем и дељењем
 
Dip in 4 testovi
Dip in 4 testoviDip in 4 testovi
Dip in 4 testovi
 
Rastvori
RastvoriRastvori
Rastvori
 
Hordati, uvodno predavanje, 6. razred
Hordati, uvodno predavanje, 6. razredHordati, uvodno predavanje, 6. razred
Hordati, uvodno predavanje, 6. razred
 
Ribe
RibeRibe
Ribe
 
Ribe
RibeRibe
Ribe
 
Oboljenja organa za varenje
Oboljenja organa za varenjeOboljenja organa za varenje
Oboljenja organa za varenje
 

Similar to Testovi znanja - podsetnik za nastavnike

4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
DaniloPriunjak
 
Testovi znanja
Testovi znanjaTestovi znanja
Testovi znanja
New User
 
Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanjuOcenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju
psh-skola
 
Ocenjivanje ucenika
 Ocenjivanje ucenika Ocenjivanje ucenika
Ocenjivanje ucenika
Bojjanna
 
PRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docxPRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docx
Slavoljub Vasić
 
Strucna veca
Strucna vecaStrucna veca
Strucna veca
Gorica Mladenovic
 
Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docx
Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docxPravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docx
Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docx
Slavoljub Vasić
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
Zorana Galic
 
Ocenjivanje znanja
Ocenjivanje znanjaOcenjivanje znanja
Ocenjivanje znanja
New User
 
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacijaRoditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
OS-VukKaradzic-Socanica
 
Ocenjivanje
OcenjivanjeOcenjivanje
Ocenjivanje
Gorica Mladenovic
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
Pogimnazija
 
Ocenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanjuOcenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanju
psh-skola
 
Правилник о оцењивању
Правилник о оцењивањуПравилник о оцењивању
Правилник о оцењивању
Ana Rasic
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
bbilja
 
Ocenjivanje performansi zaposlenih osnovi upravljanja ljudskim resursima
Ocenjivanje performansi zaposlenih  osnovi upravljanja ljudskim resursimaOcenjivanje performansi zaposlenih  osnovi upravljanja ljudskim resursima
Ocenjivanje performansi zaposlenih osnovi upravljanja ljudskim resursima
borises
 

Similar to Testovi znanja - podsetnik za nastavnike (20)

4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
4_ProcesIzradeTZ_lekcija4.pdf
 
Testovi znanja
Testovi znanjaTestovi znanja
Testovi znanja
 
Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanjuOcenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju
 
Ocenjivanje ucenika
 Ocenjivanje ucenika Ocenjivanje ucenika
Ocenjivanje ucenika
 
Ocenjiva
OcenjivaOcenjiva
Ocenjiva
 
PRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docxPRAVILNIK_2019.docx
PRAVILNIK_2019.docx
 
3 ocenjivanje ucenika final d
3 ocenjivanje ucenika final d3 ocenjivanje ucenika final d
3 ocenjivanje ucenika final d
 
Ii анализа резултата и планирање наставе
Ii анализа резултата и планирање наставеIi анализа резултата и планирање наставе
Ii анализа резултата и планирање наставе
 
Strucna veca
Strucna vecaStrucna veca
Strucna veca
 
Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docx
Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docxPravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docx
Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno.docx
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
 
Ocenjivanje znanja
Ocenjivanje znanjaOcenjivanje znanja
Ocenjivanje znanja
 
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacijaRoditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
 
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice
 
Ocenjivanje
OcenjivanjeOcenjivanje
Ocenjivanje
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
 
Ocenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanjuOcenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanju
Ocenjivanje veština u srednjem stručnom obrazovanju
 
Правилник о оцењивању
Правилник о оцењивањуПравилник о оцењивању
Правилник о оцењивању
 
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanjuPravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju
 
Ocenjivanje performansi zaposlenih osnovi upravljanja ljudskim resursima
Ocenjivanje performansi zaposlenih  osnovi upravljanja ljudskim resursimaOcenjivanje performansi zaposlenih  osnovi upravljanja ljudskim resursima
Ocenjivanje performansi zaposlenih osnovi upravljanja ljudskim resursima
 

More from Biljana Radović

Australijski obrazovni sistem 2
Australijski obrazovni sistem 2 Australijski obrazovni sistem 2
Australijski obrazovni sistem 2
Biljana Radović
 
Kako pomoi detetu da donese profesionalnu odluku
Kako pomoi detetu da donese profesionalnu odlukuKako pomoi detetu da donese profesionalnu odluku
Kako pomoi detetu da donese profesionalnu odluku
Biljana Radović
 
Угвејв упутство за коришћење
Угвејв  упутство за коришћењеУгвејв  упутство за коришћење
Угвејв упутство за коришћење
Biljana Radović
 
Uputstvo za Heap Note
Uputstvo za Heap NoteUputstvo za Heap Note
Uputstvo za Heap Note
Biljana Radović
 
Poremećaj pažnje i hiperaktivnost
Poremećaj pažnje i hiperaktivnostPoremećaj pažnje i hiperaktivnost
Poremećaj pažnje i hiperaktivnost
Biljana Radović
 
Kako vaspitati odgovornog adolescenta
Kako vaspitati odgovornog adolescentaKako vaspitati odgovornog adolescenta
Kako vaspitati odgovornog adolescenta
Biljana Radović
 

More from Biljana Radović (6)

Australijski obrazovni sistem 2
Australijski obrazovni sistem 2 Australijski obrazovni sistem 2
Australijski obrazovni sistem 2
 
Kako pomoi detetu da donese profesionalnu odluku
Kako pomoi detetu da donese profesionalnu odlukuKako pomoi detetu da donese profesionalnu odluku
Kako pomoi detetu da donese profesionalnu odluku
 
Угвејв упутство за коришћење
Угвејв  упутство за коришћењеУгвејв  упутство за коришћење
Угвејв упутство за коришћење
 
Uputstvo za Heap Note
Uputstvo za Heap NoteUputstvo za Heap Note
Uputstvo za Heap Note
 
Poremećaj pažnje i hiperaktivnost
Poremećaj pažnje i hiperaktivnostPoremećaj pažnje i hiperaktivnost
Poremećaj pažnje i hiperaktivnost
 
Kako vaspitati odgovornog adolescenta
Kako vaspitati odgovornog adolescentaKako vaspitati odgovornog adolescenta
Kako vaspitati odgovornog adolescenta
 

Testovi znanja - podsetnik za nastavnike

 • 1. Biljana Radović TESTOVI ZNANJA PODSETNIK ZA NASTAVNIKE 1 SADRŽAJ 2 O kontrolnim zadacima ...................................................................................................................................2 3 O testovima .....................................................................................................................................................2 3.1 Metrijske karakteristike ....................................................................................................................................2 3.2 Dve osnovne vrste testova u odnosu na cilj testiranja......................................................................................3 3.3 Primena revidirane Blumove taksonomije pri izradi testa ................................................................................3 4 Zadaci ..............................................................................................................................................................4 4.1 Vrste zadataka...................................................................................................................................................4 4.2 Zadaci zatvorenog tipa ......................................................................................................................................4 4.2.1 Zadaci alternativnog izbora...........................................................................................................................4 4.2.2 Zadaci višestrukog izbora..............................................................................................................................4 4.2.3 Zadaci povezivanja........................................................................................................................................5 4.2.4 Zadaci uređivanja..........................................................................................................................................6 4.2.5 Preporuke za oblikovanje zadataka zatvorenog tipa ....................................................................................6 4.3 Zadaci otvorenog tipa........................................................................................................................................6 4.3.1 Zadaci dopunjavanja.....................................................................................................................................6 4.3.2 Zadaci dopunjavanja tablica .........................................................................................................................7 4.3.3 Esejski zadaci.................................................................................................................................................7 4.3.4 Preporuke za oblikovanje zadataka otvorenog tipa......................................................................................8 4.4 Dokumentacija o zadatku..................................................................................................................................8 5 Priprema i zadavanje testa..............................................................................................................................9 5.1 Najčešći problemi u konstrukciji zadataka........................................................................................................9 5.2 Pravila formulisanja zadataka ...........................................................................................................................9 5.3 Preporuke za odabir zadataka i ocenjivanje......................................................................................................9 5.4 Uputstvo za zadavanje testa ...........................................................................................................................10 6 Literatura.......................................................................................................................................................10
 • 2. 2 2 O KONTROLNIM ZADACIMA Pismene provere znanja u formi kontrolnih zadataka sasvim su sigurno nastali radi brže provere znanja i uštede u vremenu. Kako je ovakva praksa rasla, razmatrane su njene pedagoške karakteristike, pa su uobičajeni kontrolni zadaci zabeležili pomak od loše osmišljenih esejskih zadataka do proverenih testova znanja. Mada se danas uočavaju slabosti i provere znanja testovnim putem, upotrebu kontrolnih zadataka čine održivom dve tvrdnje:  Učenici imaju svoje specifičnosti, oni različito uče, misle i ponašaju se, pa im je potrebno pružiti priliku da na različite načine pokažu svoja postignuća;  Pismenim proverama znanja može se postići viši nivo objektivnosti nego usmenim proverama. Iskustva iz škola pokazuju da se pismene provere znanja često koriste, ali sa brojnim manjkavostima:  daju se neplanski, zbog nedostatka vremena za usmenu proveru,  zadaju se slični ili čak isti zadaci kakvi su vežbani na času,  određeni tipovi zadataka se koriste na neodgovarajući način,  kriterijum ocenjivanja je često nejasan,  učenici nisu uvek upoznati sa kriterijumima,  koriste se testovi koji nisu sastavljeni po standardima. Prevazilaženje navedenih nedostataka postiže se podizanjem kvaliteta zadataka, sa namerom da kontrolni zadatak zaista dobije formu proverenog testa, kao i sa nekoliko organizacionih mera:  pismene provere potrebno je planirati na početku godine, a učenici treba da budu upoznati sa planom. Najbolje je da se upoznaju na samom početku školske godine;  učenici moraju biti upoznati sa ciljevima, očekivanjima i kriterijumima;  važno je držati se plana provere, ne pomerati datum, ne menjati ciljeve i kriterijume. 3 O TESTOVIMA Testovi su merni instrumenti i koriste se u gotovo svim naukama. Nastali su sa ciljem objektivnog merenja neke pojave. Kada je u pitanju pedagogija i psihologija, testovi predstavljaju niz pažljivo odabranih zadataka kojima se mogu meriti sposobnosti, osobine, znanje i sl. U obrazovanju testovi se najčešće koriste za merenje postignuća učenika. 3.1 METRIJSKE KARAKTERISTIKE Kao i svi merni instrumenti, testovi moraju biti baždareni, što znači da su proverene njegove metrijske karakteristike. Postoji više metrijskih karakteristike koje test treba da zadovolji i do njih se dolazi ozbiljnim i dugotrajnim poslom standardizacije testa. Od nastavnika se ne očekuje da kreiraju standardizovane testove, ali se očekuje da zadovolje osnovne principe objektivnosti, koje sami mogu proveriti bez posebnog poznavanja statistike i psihometrije. Dobar test ima sledeće osobine:  sadrži zadatke koji su raznovrsni (nije dobro da se više zadataka odnosi na isti ishod, jer time učenika koji nije postigao jedan ishod onemogućujemo da uradi više zadataka);  sadrži zadatke koji su izbalansirani po težini (test treba da sadrži zadatke koji se odnose na sve nivoe postignuća);  ima unapred definisane tačne odgovore;  ima unapred jasno definisano bodovanje i prevođenje bodova u ocenu;  kriterijumi su unapred poznati đacima. Treba praviti razliku između metrijskih karakteristika celog testa i metrijskih karakteristika svakog pojedinačnog zadatka koji se nalazi unutar testa. Kvalitet celog testa postiže se izborom kvalitetnih zadataka. Na primer, diskriminativnost celog testa postiže se diskriminativnim zadacima. Svaki zadatak treba da bude:
 • 3. 3  pouzdan (tj. da proverava upravo ono znanje ili veštinu koja je cilj testiranja. Na primer, treba biti siguran da zadatak meri učeničko znanje ili veštinu, a ne prirodnu sposobnost za neku intelektualnu operaciju);  valjan (dobro reprezentuje pojavu, događaj i sl. Nisu dobri zadaci koji sadrže izuzetke, retke slučajeve, nerealne situacije, ili relacije koje nisu naučno potvrđene);  diskriminativan (utvrđuje razlike između učenika, rangira ih. Treba izbegavati zadatke na koje skoro svi učenici znaju odgovor ili one na koje skoro nijedan ne zna odgovor). Osim navedenih metrijskih karakteristika, dobar zadatak treba da ima sledeće osobine:  jednostavan (saopšten na jednostavan način);  relevantan (povezan sa iskustvom učenika i misaonim procesima koje je učenik u stanju da izvede na određenom uzrastu);  fokusiran (usmeren na suštinu);  precizan (izrečen jasno, bez mogućnost različitog razumevanja i bez bilo kakvog podrazumevanja). 3.2 DVE OSNOVNE VRSTE TESTOVA U ODNOSU NA CILJ TESTIRANJA Testovi se mogu podeliti po različitim kriterijumima. Za nastavnike je važna podela koja je u vezi sa ciljevima testiranja. Inicijalni testovi po svojoj prirodi spadaju u kriterijske. Normativni Kriterijski Meri postignuće učenika u odnosu na druge učenike. Meri postignuće učenika u odnosu na planirano gradivo. Meri individualne razlike. Meri postugnuće ciljeva/ishoda. Ne može se primenjivati ako ciljevi/ishodi nisu definisani. Kriterijum je relativan. Kriterijum je apsolutan. Vrednovanje na osnovu diskriminativnosti zadataka. Vrednovanje na osnovu poređenja postignuća učenika pre i nakon obrade. Obično se sastavljaju tako da sadrže oko 50% zadataka srednje težine, a po 25% težih i lakših. Sastavljaju se prema karakteristikama gradiva, tako da se zadacima „pokrivaju“ očekivani ishodi. Rezultati se iskazuju u odnosu na mogući skor testa. Na grafičkom prikazu raspoređuju se po krivulji normalne raspodele. Rezultati se iskazuju kvantitativno u procentima, u odnosu na gradivo, ili kvalitativno. Grafički prikaz daje asimetričnu krivulju. 3.3 PRIMENA REVIDIRANE BLUMOVE TAKSONOMIJE PRI IZRADI TESTA Revidirana Blumova taksonomija definiše 4 vrste znanja koje se mogu sticati i 4 vrsta misaonih (kognitivnih, saznajnih) procesa koji se mogu koristiti i oni se mogu prikazati taksonomskom tablicom. Pamćenje Razumevanje Primena Analiza Evaluacija Kreacija Činjenično znanje Konceptualno znanje Proceduralno znanje Metakognitivno znanje Za svaki zadatak koji se priprema za test dobro je pronaći mesto u tablici. Time će nastavnik identifikovati koja znanja i koje vrste misaonih procesa zahteva od učenika, steći će jasaniji uvid u težinu zadatka i sl. Ovaj posao olakšava postojanje standarda postignuća, jer svaki standard predstavlja očekivani ishod. Testovni zadaci treba da su vezani za standarde/ishode, a ishodi se mogu postaviti u određeno mesto na tablici. Na primer, u tablici je označeno mesto ishoda Učenik koristi tabelarni i grafički prikaz podataka i ume da ovako prikazane podatke čita, tumači i primenjuje.
 • 4. 4 S obzirom da još uvek ne postoje standardi za sve predmete na svim nivoima obrazovanja, kao i činjenicu da standardi nisu eksplicitno vezani za razred, nego za cikluse obrazovanja, dobro je da nastavnik ciljeve i ishode (ili postojeće standarde) konkretizuje za određenu fazu školovanja. U tabeli ispod nalaze se primeri. Ishod Konkretizacija ishoda za određenu fazu školovanja Učenici razumeju uzroke važnih istorijskih događaja u savremenoj istoriji Srbije. Učenici ume da navede najmanje 3 uzroka određenih (konkretnih) događaja. Učenici znaju način na koji mogu rešiti problem. Učenici umeju da procene koji od dva metoda je bolji za rešavanje određenog problema. Učenici prepoznaju karakteristike različitih vrsta mentalnh bolesti. Učenici umeju da klasifikuju opisane slučajeve mentalne bolesti. 4 ZADACI 4.1 VRSTE ZADATAKA Zadaci se mogu podeliti prema više kriterijuma, ali najčešće korišćena je podela na zadatke zatvorenog i otvorenog tipa. Zadaci zatvorenog tipa su oni kod kojih su unapred određeni tačni odgovori koje učenik treba da identifikuje. Teškoća sa korišćenjem ovakvih zadataka je u definisanju kvalitetnih ponuđenih odgovora. Najčešće korišćeni zadaci zatvorenog tipa su:  zadaci alternativnog izbora,  zadaci višestrukog izbora,  zadaci povezivanja,  zadaci uređivanja. Zadaci otvorenog tipa sastoje se u zahtevu na koji učenik može da odgovori slobodnim odgovorom. Teškoća sa ovakvim zadacima je u kriterijumima vrednovanja. Najčešće korišćeni zadacu otvorenog tipa su:  zadaci dopunjavanja,  zadaci dopunjavanja tablica,  esejski zadaci. 4.2 ZADACI ZATVORENOG TIPA 4.2.1 ZADACI ALTERNATIVNOG IZBORA Primeri Zaokruži slovo T ako je tvrdnja tačna, a slovo N ako je netačna: Penicilin je otkrio aleksandar Fleming. T N Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora: Penicilin je otkrio: a) Fleming b) Paster Ocenjivanje 1 bod za tačan, – 1 za netačan, 0 ako ne odgovori Mogućnosti Činjenično i konceptualno znanje. Prednosti Lako se formulišu. Brzo se rešavaju. Bodovanje je brzo i objektivno. Nedostaci Tačan odgovor ne sme biti suviše očigledan. Ponekad je teško naći alternative koje su potpuno tačne ili netačne. Velika mogućnost pogađanja, koje se prevazilazi negativni bodovima. Zadatke uvek treba davati u grupi, da bi test bio pouzdan potreban je velik broj zadataka. Treba imati više kombinacija zadataka jer učenici mogu pamtiti nizove tačnih odgovora. 4.2.2 ZADACI VIŠESTRUKOG IZBORA
 • 5. 5 Primer Ocenjivanje Primeri 1. Zaokruži slovo ispred naziva opere koju je komponovao V. A. Mocart: a) Tristan i Izolda b) Čarobna frula c) Aida d) Travijata Tačan odgovor 1 bod. Netačan se ne boduje. 2. Zaokruži tačne odgovore. Prvi let avionom a) konstruisala su braća Rajt b) izveden je u Americi c) trajao je 1,5 sat d) izveo je Luj Blerio e) izveden je 1903. godine f) preleteo je Lamanš Po 1 bod za svaki tačan odgovor, ukupno 3, po jedan -1 bod za svaki pogrešan odgovor. U slučaju da su označeni svi odgovori - 0. 3. Pročitaj iskaze o piscu i književnom delu. Ispred svakog iskaza zaokruži T ako je tačna, ili N ako je netačna. Ukoliko smatraš da je iskaz netačan, podvuci pogrešan pojam i na crtu u zagradi napiši ispravan. T N Roman „Ana Karenjina“ napisao je Lav Tolstoj, a radnja se dešava u Rusiji tokom 20. veka. (..............) T N Roman „Ana Karenjina“ smatra se jednim od najvažnijih romana književnog romantizma. (..............) T N Lik Alekseja Vronskog, konjičkog oficira i Aninog ljubavnika, Tolstoj je osmislio na osnovu realnog lika. (..............) T N Jedno od najpoznatijih Tolstojevih dela je „Rat i mir“ koje je napisao posle „Ane Karenjine“. (..............) Prvi nivo: za svaki tačno zaokružen odgovor 1 bod, pogrešan -1. Drugi nivo: za svaki tačno podvučen i upisan odgovor 1 bod. Ukupno 8 (računati bod za drugi nivo i za tačne iskaze u kojima nije potrebno uneti ispravan odgovor). Mogućnosti Može da meri sve nivoe postignuća i sve vrste znanja. Postoji mogućnost ponude više tačnih odgovora, čime se zadatak usložanjava i dobija veća težina. (Oprez: naznačiti da ima više tačnih odgovora. Ne služimo se zamkama.) Prednosti Smatra se boljom vrstom zadataka. Zahtev je jasan. Zadaci se brzo rešavaju. Smanjena je mogućnost pogađanja. Bodovanje je objektivno, brzo i lako. Nedostaci Ponuđeni odgovori moraju biti jasni, bez mogućnosti različite intepretacije. Tačan odgovor mora biti potpuno tačan, dok ostali mogu biti netečni ili delimično tačni. Teško je sastaviti kvalitetne netačne odgovore. 4.2.3 ZADACI POVEZIVANJA Primeri Bodovanje Primeri 1. Sa leve strane su navedene biološke grupe, a sa desne strane bića. Poveži svako biće sa grupom kojoj pripada. sisari gušter insekti pauk gmizavci delfin lav kornjača slepi miš Tačan odgovor 1 bod, pogrešan -1 (ili po ½ boda za tačan i -1/2 boda za netačan, ukoliko je zadatak lak u odnosu na ostale) 2. Podvuci sve imenice u tekstu, a zatim na linije ispod napiši vlastite i glagolske. Maja je planirala sređivanje kuće i odlazak u kupovinu. Nakon toga, rešila je da ode kod Vesne po svoju svesku iz matematike. Prvi nivo: svaki tačno podvučen odgovor 1 bod, svaki pogrešan odgovor -1.
 • 6. 6 Vlastite imenice su: __________________________ Glagolske imenice su: __________________________ Drugi nivo: za svaki tačno izdvojen i upisan pojam još po 2 boda. Ukupno 14. Mogućnosti Za ispitivanje velikog broja činjenica. Omogućuju racionalno ispitivanje većeg obima gradiva. Prednosti Lako se konstruišu. Bodovanje objektivno i brzo. Nedostaci Voditi računa o jasnom uputstvu. Rešavanje traži dosta vremena. Treba posebno voditi računa o izradi ključa za odgovore. 4.2.4 ZADACI UREĐIVANJA Primeri 1. Austrougarska je objavila rat Kraljevini Srbiji 28.jula 1914. Odredi redosled događaja koji su doveli do objave rata unoseći na prazne linije brojeve od 1 do 3. __ ultimatum Austrougarske vladi Kraljevine Srbije; __ atentat na nadvojvodu Franca ferdinanda; __ teritorijalne promene posle balkanskih ratova. Ocenjivanje Za tačan odgovor 1 bod, za pogrešan -1, ukupno 3. Mogućnosti Pogodni za ispitivanje razumevanja uzročno – posledičnih veza, evolucije, razvoja pojedinih pojava, redosleda veličine, postupaka, događaja i sl. Prednosti Pored znanja, na tačnost odgovora utiču logičko rasuđivanje i zaključivanje. Može se kombinovati sa zadatkom višestrukog izbora uvođenjem netačnih odgovora, čime zadatak znatno dobija na težini, pa je koristan za testiranje starijih i naprednijih učenika. Nedostaci Nepoznavanje samo jednog elementa eliminiše mogućnost dobijanja bodova. 4.2.5 PREPORUKE ZA OBLIKOVANJE ZADATAKA ZATVORENOG TIPA  Zahtevaju pažljivo formulisanje ponuđenih odgovora. Mogućnost: ranije zadatke otvorenog tipa preoblikovati u zadatke zatvorenog tipa, a netačne odgovore naći među najprivlačnijim učeničkim netačnim odgovorima.  Zadatak nije dobar ako učenik na osnovu ponuđenih odgovora treba da zaključuje kakav je zahtev.  Zadatak nije dobar ako učenik može da odgovori eliminacijom manje verovatnih odgovora.  Pri oblikovanju poći od tačnog odgovora. Paziti da se ne pojavi više tačnih ili nijedan tačan odgovor. 4.3 ZADACI OTVORENOG TIPA 4.3.1 ZADACI DOPUNJAVANJA Primer Dopuni sledeću rečenicu: Mineral vlaknaste građe, po hemijskom sastavu magnezijum silikat je _________________________ . Ocenjivanje Tačan odgovor 1 bod ili 0,5, u zavisnosti od balansa sa ostalim zadacima. Mogućnosti provere Niži nivoi postignuća. Primereniji za prirodne nauke, mere samo reprodukciju činjenica, bez razumevanja. Prednosti Jednostavno se konstruiše. Ekonomičan je. Mogu zahvatiti širok opseg gradiva. Nema mogućnosti pogađanja. Nedostaci Ne može se postići potpuna objektivnost u ocenjivanju (nekad učenici daju tačne, ali neočekivane odgovore). Teško je sastaviti zadatke za više nivoe postignuča. Ponekad ih je teško sastaviti tako da imaju samo jedan tačan odgovor. Ako se u jednoj rečenici traži dopunjavanje više delova, zahtev postaje nejasan.
 • 7. 7 4.3.2 ZADACI DOPUNJAVANJA TABLICA Primer Popuni prazna polja u tablici. Naziv soli Formula Uobičajeni naziv Osobine supstance Područje primene Natrijum hlorid U ishrani NaNo3 Bezbojna supstanca, rastvorna u vodi Soda Prah bele boje, rastvorljiv u vodi Natrijum hidrogen karbonat U medicini, kulinarstvu Ocenjivanje Svaki tačan odgovor u polju 1 bod. Ukupno 12. Mogućnosti provere Za ispitivanje sistematičnog znanja. Naješće za ispitivanje činjeničnog znanja u vrmenskoj, prostornoj prirodno matematičkoj dimenziji i znanja o pojedinim ličnostima. Pogodni za interdisciplinarno ispitivanje znanja. Prednosti Ekonomični. Jednostavni za proveravanje. Nedostaci Teži za sastavljanje. 4.3.3 ESEJSKI ZADACI Primer ispravne i pogrešne primene esejskih zadataka Ispravna primena Pogrešna primena Želimo da saznamo:  kako učenik gleda na dela nekog pisca, da li mu se dopada, u čemu vidi vrednost, šta je saznao, naučio, koji stav je potvrdio ili izgradio i sl.  da učenik razmišlja o važnosti otkrića DNK za nauku, šta se sve može time postići u budućnosti, kako će to uticati na razvoj čoveka i sl. Želimo da sazanamo:  da li učenik poznaje biografiju i delo nekog pisca;  da li učenik poznaje strukturu DNK, njenu funkciju i sl. Primer kriterijuma za ocenjivanje Odlično: Sadržaj: Daju se jasna i pronicljiva zapažanja o priči, likovima i temi. Analizira se omiljeni deo i opisuje se lični doživljaj priče. Čitalac se uspešno ubeđuje da ovu knjigu treba da pročita. Način pisanja: Uvod odmah privlači pažnju i otkriva osnovnu ideju sastava i stil pisanja. Koriste se zanimljiv jezik, reči i izrazi u celom sastavu. Pravilno se upotrebljava gramatika i pravopis, reči se biraju pažljivo, čitalac uživa čitajući. Vrlo dobro: Sadržaj: Daju se jasna i detaljna zapažanja o priči likovima i temi. Opisuje se omiljeni deo priče i objašnjava zašto je to omiljeni deo. Dobar pokušaj da se čitalac ubedi da knjigu treba pročitati. Način pisanja: Zanimljiv uvod otkriva osnovnu ideju i stil pisanja. Koriste se zanimljive i tačne reči u celom sastavu. Pravilna upotreba gramatike i pravopisa, čime sastav dobija na kvalitetu. ... itd, za svaku ocenu pojedinačno. Ocenjivanje Potrebno je unapred predvideti tačne odgovore i razbiti ih u logičke celine, od kojih svaka nosi određeni broj bodova.
 • 8. 8 Ocena NE MOŽE imati veliku težinu. Esejskim zadacima podstičemo na razmišljanje o problemu, ali ne možemo sankcionisati učenika ako misli konfuzno, pogrešno, ili ako nema jasan stav. Esejskim zadacima proveravaju se stavovi i vrednosni sistem, što nije propisano gradivom, ali je naš zadatak da ih gradimo. Mogućnosti provere Složeni misaoni procesi, kritičko mišljenje, rešavanje problema, veštine jezičkog izražavanja i sl. Pogodni i za analizu, sintezu, posobnosti izdvajanja bitnog, kritički stav i sl. Zahtiva od učenika razvijene tehnike učenja. Prednosti Jednostavno se konstruišu. Onemogućeno pogađanje. Zahtevaju doslovnu ili slobodnu reprodukciju. Učenik ima priliku da se izrazi. Nedostaci Najviše prigovora na ovu vrstu zadataka zbog nedostatka objektivnosti u ocenjivanju. Ključ za odgovore i sitem bodovanja se teško formulišu. Teško je izbeći nedoslednost i nepreciznost kriterijuma. Na uspešnost učenika utiče raspodela vremena. Učenik ne zna obim informacija koji se od njega očekuje, ne zna kriterijum ocenjivanja, razlike među ocenama. (Prigovor:“Sve mi je tačno, a dobio sam 2“). Zahteva detaljna uputstva za izradu, sa definisanim očekivanjima i kriterijumima. Problemi u bodovanju neočkeivanih odgovora. Na bodovanje utiču drugi faktori: rukopis, pismenost, a posebno dužina odgovora. Najmanje objektivna vrsta zadataka! Nastavnik treba da odredi koji obim informacija i kog kvaliteta nosi bod. Ne znamo da li učenik i nastavnik vrše izbor važnih informacija po istom kriterijumu. 4.3.4 PREPORUKE ZA OBLIKOVANJE ZADATAKA OTVORENOG TIPA  Konstriusati zadatke sa što specifičnijim i jasno formulisanim zahtevima, ograničenim prostorom za odgovore.  Upoznati učenike sa raspoloživim vremenom i obaveštavati ih o vremenu.  Definisati kriterijume na osnovu ciljeva testiranja.Treba da bude jasno do koje mere utiče kvantitet, a do koje kvalitet.  Učeniku naglasiti da li će bodovanje zavisitit od: izbora i broja informacija, stepena samostalnosti, krativnosti i kritičnosti, obrazloženja podataka, neke od kombinacija ovih mogućnosti.  Preporučuje se da bodovanje vrše bar dva nastavnika, nezavisno jedan od drugog i bez znanja čiji test pregledaju.  Procenjuje se svaki pojedinačni odgovor u odnosu na navedene kriterijume. 4.4 DOKUMENTACIJA O ZADATKU Dokumentacija o zadatku treba da sadrži:  razred, predmet, oblast;  ishod/standard, nivo, tip zadatka;  uputstvo, tekst zadatka;  rešenje/ključ za odgovore;  ključ za bodovanje;  vreme za izradu;  rezultati evaluacije, komentari;  ime autora. Primer obrasca za dokumentaciju o zadatku Razred: Predmet: Nastavna oblast/tema: Ishod/standard Nivo:
 • 9. 9 Tip zadatka: Vreme za izradu: Uputstvo/tekst zadatka: Rešenje/ključ za odgovore: Ključ za bodovanje: Evaluacija: Autor: 5 PRIPREMA I ZADAVANJE TESTA 5.1 NAJČEŠĆI PROBLEMI U KONSTRUKCIJI ZADATAKA  Mere nešto drugo, a ne ono što se nameravalo.  Formulisani su nejasno i višeznačno.  Previše očigledno upućuju na tačan odgovor. 5.2 PRAVILA FORMULISANJA ZADATAKA  Gramatički, pravopisno i stilski ispravno;  Izbegavati upitne rečenice. Koristiti jasne zahteve sa glagolom (Npr: Ne “Kako radi parna turbina?”, već “Opiši način rada parne turbine”);  Formulisani zahtev u skladu sa očekivanim odgovorom (Npr. ako se traži opis, ne očekivati objašnjenje);  Koristiti reči poznate učenicima;  Koristiti precizne, kvantitativne odrednice. Izbagavati uopštene i kvalitativne;  Formulisati iskaze drugačije od udžbenika;  Izbegavati negacije, ili ih jasno označiti;  Dobro grafički dizajnirati (preglednost, čitljivost, prostor za odgovor);  Ilustracije: samo ako su deo zadatka (jasne i vidljive);  Međusobno nezavisni zadaci (odgovor na jednom ne utiče na drugi);  Ne postavljati zamke kojima se mere sposobnosti, a ne znanje;  Ne tražiti ono što učenik ne zna, već što zna;  Ne postavljati trivijalne zadatke;  Ispitivati jasno definisane i naučno verifikovane sadržaje;  Dati sve potreben elemente za rešavanje zadatka;  Urediti nizove po složenosti ili sličnosti. 5.3 PREPORUKE ZA ODABIR ZADATAKA I OCENJIVANJE  Težina: ravnomerna zastupljenost lakih i teških zadataka.  Odrediti koja znanja se očekuju za pojedine ocene. (Određivanje pragova procentima – besmisleno ako se ne oslanja na misaone procese i očekivana znanja)  Određivanje težine zadatka (broja bodova koji će nositi): Uporediti vreme koje je nastavniku bilo potrebno da učenicima objasni neku pojavu, događaj i sl. Ono za čega je trebalo više vremena – nosi više bodova.  Eliminacija zbog nediskriminativnosti:  zadaci koje su svi uradili;  zadaci koje nije niko uradio;
 • 10. 10  Greške u pravopisu ne utiču na ocenu, osim ako je pravopis cilj provere.  Što je zadatak slobodniji, uputstvo za rad i za bodovanje treba da budu opširniji. 5.4 UPUTSTVO ZA ZADAVANJE TESTA  Uskladite svoj plan sa drugim nastavnicima. Izbagavajte u jednom danu testiranje iz 2 predmeta;  Pripremite dobro učenike: sadržaj testa, tip zadataka, bodovanje, ocenjivanje. Zadajte unapred zadatke slične po formi i sadržaju, ali ne iste;  Zadajte češći kontrolni sa manje gradiva. Time se može dublje zaći u gradivo;  Primenjujte testove samo na redovnim časovima;  Izbegavajte testiranje nakon fizičkog vaspitanja;  Obezbedite dobre uslove.  Počnite na vreme i odmerite vreme koje je potrebno učenicima;  Odmah ukažite na svrhu testiranja;  Pripremite dovoljan broj testova, po mogućstvu u više grupa;  Postignite balans kriterijuma i treme kako bi izbegli obeshrabrenost.  Jasno dajte uputstvo. Dodatna objašnjenja dajte pred svim učenicima.  Kad prođe 2/3 vremena obavestite učenike koliko im je preostalo vremena.  Bar 2 puta proverite rad svakog učenika, da biste bili sigurni da su dobro razumeli zadatke.  Završite tako što će svi odložiti olovke i tek onda skupite testove.  Ne menjate kriterijume “u hodu”.  Povratnu informaciju dajte na prvom narednom času. Dajte testove na uvid. Razgovarajte o testu: o očekivanim odgovorima, težini i sl.  Omogućite učenicima da ponove test. 6 LITERATURA Gojkov, G. Dokimologija, internet izdanje, http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/Dokimologija.pdf Voker, K. Šmit, E. Pametni zadaci, Kreativni centar, 2010 Primena testova znanja, priručnik za obuku nastavnika, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2005.