SlideShare a Scribd company logo
ОЦЕЊИВАЊЕ
Оцењивање је саставни део процеса наставе и
учења којим се обезбеђује стално праћење
остваривања прописаних циљева, исхода и
стандарда постигнућа ученика у току савладавања
школског програма.
МОТИВАЦИЈА
Оцена је описна и бројчана.
-редовност
-објективност
-континуитет
-самопоштовање
-праћене раста и успеха
-веће ангажовање
-тражење решења за
неуспех
-организовање рада
-откривање идентитета
-редовност
-објективност
-континуитет
-самопоштовање
-праћене раста и успеха
-веће ангажовање
-тражење решења за неуспех
-организовање рада
-откривање идентитета
ПОРТФОЛИО
УЧЕНИКА1 ПОРТФОЛИО
НАСТАВНИКА2 ПОРТФОЛИО
ШКОЛЕ3
ОЦЕЊИВАЊЕ КОРАК ПО КОРАК
-редовност
-објективност
-континуитет
-самопоштовање
-праћене раста и успеха
-веће ангажовање
-тражење решења за
неуспех
-организовање рада
-откривање идентитета
ОЦЕЊУЈЕМО
• напредовање
• рад
ПРАВИЛНИК
• континуитет
• мотивација
• објективна ученичка самопроцена
• објективна процена других
• систем вредности
ОЦЕНА
квалитет наставник ефикасност
радучениканапредак
ОЦЕЊИВАЊЕобјективно
релевантно
разноврсно
инструктивно
јавно
правично
редовно и
благовремено
без
дискриминације
уважава
индивидуалност
УСАГЛАШЕНОСТ
РЕД
КОРАК ПО
КОРАК
КОРАК 1 - ПЛАНИРАЊЕ
• план и програм
• време
• могућности
услови
• садржај - ШТА?
• динамику – КАДА?
• начин – КАКО?
• оцењивача – КО?
планирамо
м
е
с
е
ц
п у с ч п
Редни
број
радне
недеље
садржај начин оцењивач оцена
1 2 3 4
7 8 9 10 11
Ј 14 15 16 17 18 18.
Причање о догађају домаћи
задатак
ученик -
ученик
21 22 23 24 25 19.
28 29 30 31 20.
КОРАК 1 - ПЛАНИРАЊЕ
КОРАК 2 – ОДАБИР САДРЖАЈА
Бирамо:
•ставове,
•знања или
•вештине
1. Оствареност циљева:
вештину изражавања и
саопштавања,
разумевање, примну и
вредновање научених
поступака и процедура,
рад са подацима и рад са
различитим врстама текстова,
уметничко изражавање и
разумевање уметничких дела
 моторичке вештине,
руковање прибором, алатом и
технологијама звођење
радних задатака.
2. Ангажовање ученика у
настави:
одговоран однос према раду
и постављеним задацима,
активно учествовање у
настави,
сарадњу са другима и
исказано интересовање и
мотивацију.
3. Напредовање ученика у
односу на претходни период.
КОРАК 3 – ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА
КРИТЕРИЈУМ
садржај циљ
процена
нивоа знања
статистика
формативни
искази
ЗНАЊЕ РАЗУМЕВАЊЕ ПРИМЕНА АНАЛИЗА СИНТЕЗА ЕВАЛУАЦИЈА
памти претходно
научени садржај
овладава значењем
садржаја
користи научено у
новим и конкретним
ситуацијама
разуме садржај и
структуру
формулише и гради
ново
просуђује о вредности
цитира
дефинише
нумерише
идентификује
указује
обележава
наводи
именује
кратко описује
препознаје
бира
репродукује
саставља
једноставну табелу
карактерише
разјашњава
класификује
претвара
разликује
означава
описује
дискутује
објашњава
наводи пример
лоцира
парафразира
предвиђа
прави преглед
резимира
утврђује
прилагођава
примењује
именује
рачуна
класификује
конструише
демонстрира
открива
процењује
излаже
илуструје
модификује
изводи
предвиђа
решава
користи
анлизира
рашчлањује
упоређује
изводи закључак
разликује
групише
налази најбоље решење
бира
обучава
трансформише
склапа
комбинује
саставља
конструише
развија
уопштава
организује
планира
доводи у везу
исправља
прави редослед
процењује
комуницира
закључује
разматра
консултује
критикује
одлучује
брани
открива
рангира
КОРАК 3 – БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА
КОРАК 4 – НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА
ДОБАР
НАЧИН
ОЦЕЊИВАЊА
прилагођеност
ученичким
могућностима
разноврсност
прилагођеност
садржају
прилагођеност
критеријумима
КОРАК 4 – НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА
НА ОСНОВУ:
усмене провере
писмене провере
писмени задатак
домаћи задатак
есеј
практични рад
АКТИВНОСТИ И
РЕЗУЛТАТИ РАДА
излагања и представљања
учешћа у дебати и дискусији
писања есеја
домаћих
задатака
учешћа у
различим
облицима
групног рада
рада на
пројектима
портфолија
УЧЕНИК УЧЕНИК
ГРУПА УЧЕНИКА НАСТАВНИК
ОЦЕЊИВАЧИ
КОРАК 5 – ОДАБИР ОЦЕЊИВАЧА
П
Л
А
Н
С
А
Д
Р
Ж
А
Ј
К
Р
И
Т
Е
Р
И
Ј
У
М
Н
А
Ч
И
Н
О
Ц
Е
Њ
И
В
А
Ч
ОЦЕЊИВАЊЕ - ПРОЦЕЊИВАЊЕ
05
Ca…
S
e
КОРАК 6 – ОЦЕЊИВАЊЕ/ ПРОЦЕЊИВАЊЕ
ПРЕПОРУКА
КРАТКА
ЈАСНА
ПРЕЦИЗНА
КОНКРЕТНА
САМО КОРАК
НАПРЕД
МОТИВИШУЋА
КОРАК 7 – ПРЕПОРУКА
указати на оно што
је ученик савладао
указати на оно што
би трбало да
савлада у наредном
периоду
указати на начин
рада који му
погодује
истаћи сегменте у
којима је ученик
остварио напредак
СЛИКА О
УЧЕНИКУ
КОРАК 8 – ИЗВЕШТАВАЊЕ
ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ
• проверавање
постигнућа
• праћење владањаредовно
• повратну
информацију
• препорукесадржи
ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ
•вештине изражавања и саопштавања;
•разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура;
•рад са подацима и рад на различитим врстама текстова;
•уметничко изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и
извођење радних задатакаоствареност циљева
•одговоран однос према раду, постављеним задацима,
•активно учествовање у настави,
•сарадњу са другима и
•исказано интересовање и мотивацију;ангажовање ученика у
настави
напредовање у односу
на претходни период
препорука за даље
напредовање ученика
ОПИС ПОСТИГНУЋА
ДЕСКРИПТОР САДРЖАЈ
ОПИСНА
ОЦЕНА
РЕШАВА
СЛОЖЕНИЈА
ПРОБЛЕМСКА
СИТУАЦИЈА
ОПИСНА
ОЦЕНА
РАЗУМЕ
ОБЈАШЕЊАВА
ПРДВИЂА
ПОСЛЕДИЦЕ
ОПИСНА
ОЦЕНА
ЗНАЊЕ
•цитира
•дефинише
•нумерише
•идентификује
•репродукује
РАЗУМЕВАЊЕ
•карактерише
•разјашњава
•класификује
•претвара
•разликује
•означава
•описује
•дискутује
•објашњава
ПРИМЕНА
•именује
•рачуна
•класификује
•конструише
•демонстрира
•открива
•процењује
•Излаже
АНАЛИЗА
-анлизира
-рашчлањује
-упоређује
-изводи закључак
-разликује
-групише
-налази најбоље
решење
-бира
-обучава
-трансформише
СИНТЕЗА
-склапа
-комбинује
-саставља
-конструише
-развија
-уопштава
-организује
-планира
-доводи у везу
-исправља
ДЕСКРИПТОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА
-процењује
-комуницир
-закључује
-разматра
-консултује
-критикује
-одлучује брани
-открива рангира
ФОРМАТИВНО
ОЦЕЊИВАЊЕ 1
Садржај:
•врсте речи; основне граматичке категорије променљивих речи; књижевнојезичка норма у вези с
облицима речи
•подврсте речи; облик променљиве речи
•терминологија у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
Начин испитивања:
контролни задатак
Оцењивач:
Наставник
Критеријум:
статистички
1.
Иванин тата је донео јучерашње новине, а не нове као што смо се договорили.
Подвучене речи су:
А) придеви Б) именице В) заменице
Заокружи слово испред тачног одговора.
2.
а) Подвуци именице б) Одреди им подврсту
Марија је купила сукњу од тексаса и своју радост поделила са браћом.
_______________________________________________________________
3.
Одреди род и број именице:
маст ______________ ______________ браћа ______________ ______________
4.
Марија је купила сукњу од тексаса и своју радост поделила са браћом.
Подвучена именица има службу __________________________ .
5.
а) Подвуци придеве б) Одреди им подврсту
Колач је леп и има најслађе украсе од чоколадних пахуљица.
_______________________________________________________________
6.
Постоје три степена поређења: ______________, ______________ и ______________.
Како гласи позитив компататива бољи? ______________
7.
Мали плавокоси дечак пеца рибу на левој обали.
Подвучени придев има службу __________________________ .
8.
а) Подвуци заменице б) Одреди им подврсту
Ја сам стигао, о они нису ни кренули.
_______________________________________________________________
1.
Препознаје именске врсте речи у једноставном примеру
2.
а) Препознаје и подвлачи именице
б) Зна и одређује подврсту именица
3.
Зна и одређује род и број именица
4.
Одређује службу именица
5.
а) препознаје и подвлачи придеве
б) Зна и одређује подврсту придева
6.
а) Зна и наводи степене поређења придева
б) Зна и наводи олике поређења придева – позитив и компаратив
7.
Одређује службу придева
8.
а) Препознаје и подвлачи заменице
б) Зна и одређује подврсту заменица
ФОРМАТИВНО
ОЦЕЊИВАЊЕ 2
Вештина изражавања и саопштавања
Оквир за процену резултата
–Уверљиво и разумљиво се изражава у складу са ситуацијом и захтевима;
–прилагођава изражавање различитим контекстима.
– Изражава се у различитим ситуацијама и према задатим захтевима.
– Уме да одговори на захтеве у познатим и једноставним ситуацијама.
– Уме да се изражава према основном захтеву и у познатим и једноставним
ситуацијама наводећи неке појединости.
УПУТСТВО
Тема __________________________________
•Напиши текст у ком ћеш дати своје размишљање о овој теми ( обрати
пажњу на кључну реч у наслову)
•Оценићемо како си одговорио/ одговорила на тему, логичност излагања
поделу на пасусе, језичку правилност као и стилску дотераност текста ( имај
у виду упутство за вредновање задатака)
•Пожељно је да се у твом задатку нађу нарација, дескрипција и дијалог.
Битно је да се нађу на добром, смисленом месту и да буду у одговарајућем
обиму. Не морају се појавити сва три облика изражавања.
САДРЖАЈ (ТЕМА)
Потпуно разрађена тема и доведена до краја;
Детаљи сузначајни за тему и има их у довољној мери (грађа је богата и адекватна)
Основна идеја недоречена;
Недовољно јасно и прегледно саопштена;
Недовољно грађе (непоткрепљено, уопштено);
Основна идеја није саопштена;
Грађа или њени делови нису у вези са темом, односно веза је врло лабава;
ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА
Грађа је организовано изложена, има логичког реда;
Подела грађе на уже мисаоне целине (пасусе, одељке) сврсисходна и, с обзиром на компактност тих целина, оправдана;
Свака реченица је нова мисао, без таутологије (сем кад она има стилско оправдање) ;
Развијају се мисли у саставу прогресивно, напредујући према пуном одговору на тему;
Јасно је;
Логичност редоследа излагања није поштована у довољној мери;
Подела на пасусе, у неким случајевима, је неоправдана, неуспешна;
Не развијају се мисли увек прогресивно,има понављања или враћања;
несређено и нејасно причањекоје губи ток или га нема;
Тешко се стиче слика о току догађаја;
Мисао нејасна и неразвијена, нема јасних целина;
СТИЛ И ЈЕЗИК
Богата и чиста лексика (разноврсност и оригиналност у избору речи у оквирима књижевног стандарда или функције датог језичког изражавања);
Синтаксички јасно и једноставно обликовање исказа (јасна и прецизна реченица, прилагодљивост облику казивања – субјективан или објективан однос
према датој предметности, без сувишног или недовољног у реченичкој структури);
Поштовање правописних правила на високом нивоу;
Оскудна лексика (неразноврсност и имитација у избору речи);
Синтаксички коректно, али компликовано обликовање исказа (дуга и мање јасна реченица, нижа прилагодљивост облику казивања – субјективан или
објективан однос према датој предметности,);
Поштовање правописних правила;
Језик натруњен и недефинисан;
Нејасно и компликовано;
Погрешно писање слова, речи и реченичних знакова;
Правописно некоректно;
Индивидуалност;
Оригиналност;
Посебна ограничења и потребе.
СИЛА
дефинише
oбјашњава
рачуна демонстрира
упоређује
изводи закључак
доводи у везу
закључује
разматра

More Related Content

What's hot

Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
Ивана Цекић
 
Inicijalni test za sesti razred
Inicijalni test za sesti razredInicijalni test za sesti razred
Inicijalni test za sesti razred
sandricaik83
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
Ивана Ћуковић
 
Gradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicicGradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicic
Obrazovanjeplus
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Dragan Djukic
 
Individualizacija nastave
Individualizacija nastaveIndividualizacija nastave
Individualizacija nastave
Ana Rasic
 
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)
Dragana Zoraja Ćulibrk
 
Zdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaZdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishrana
Gordana Janevska
 
"Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino...
"Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino..."Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino...
"Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino...
MilanStankovic19
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Ljiljana Rehner
 
Promenljive vrste reči - Brojevi
Promenljive vrste reči - BrojeviPromenljive vrste reči - Brojevi
Promenljive vrste reči - Brojevi
Jasmina Mladenović
 
Глаголски облици - грађење
Глаголски облици - грађење Глаголски облици - грађење
Глаголски облици - грађење
Ивана Цекић
 
Ppt pisanje recce ne uz glagole
Ppt pisanje recce ne uz glagolePpt pisanje recce ne uz glagole
Ppt pisanje recce ne uz glagole
Gorica Mladenovic
 
Orijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoruOrijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoru
dusanjerkovic
 
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Ivana Damnjanović
 
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
допунска настава  српски језик и математика, трећи разреддопунска настава  српски језик и математика, трећи разред
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
Gordana Janevska
 
вежбање за контролни српски
вежбање  за контролни српскивежбање  за контролни српски
вежбање за контролни српски
Tanja Krpović
 
Oprašivanje i oplođenje
Oprašivanje i oplođenjeOprašivanje i oplođenje
Oprašivanje i oplođenje
Ivana Damnjanović
 

What's hot (20)

Blumova taksonomija u ocenjivanju
Blumova taksonomija u ocenjivanjuBlumova taksonomija u ocenjivanju
Blumova taksonomija u ocenjivanju
 
Падежи - служба и значења
Падежи - служба и значењаПадежи - служба и значења
Падежи - служба и значења
 
Inicijalni test za sesti razred
Inicijalni test za sesti razredInicijalni test za sesti razred
Inicijalni test za sesti razred
 
Vrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečeniciVrste reči i služba reči u rečenici
Vrste reči i služba reči u rečenici
 
Gradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicicGradivne imenice slavica radojicic
Gradivne imenice slavica radojicic
 
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)
 
Individualizacija nastave
Individualizacija nastaveIndividualizacija nastave
Individualizacija nastave
 
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)
Prirucnik za planiranje i pisanje io pa (neredigovana ver)
 
Zdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishranaZdrava hrana - pravilna ishrana
Zdrava hrana - pravilna ishrana
 
"Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino...
"Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino..."Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino...
"Cipela na kraju sveta" - prezentacija, roman nagrađen priznanjem Politikino...
 
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
 
Promenljive vrste reči - Brojevi
Promenljive vrste reči - BrojeviPromenljive vrste reči - Brojevi
Promenljive vrste reči - Brojevi
 
Глаголски облици - грађење
Глаголски облици - грађење Глаголски облици - грађење
Глаголски облици - грађење
 
Ppt pisanje recce ne uz glagole
Ppt pisanje recce ne uz glagolePpt pisanje recce ne uz glagole
Ppt pisanje recce ne uz glagole
 
Orijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoruOrijentacija u prostoru
Orijentacija u prostoru
 
Razlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelijeRazlike između biljne i životinjske ćelije
Razlike između biljne i životinjske ćelije
 
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
допунска настава  српски језик и математика, трећи разреддопунска настава  српски језик и математика, трећи разред
допунска настава српски језик и математика, трећи разред
 
вежбање за контролни српски
вежбање  за контролни српскивежбање  за контролни српски
вежбање за контролни српски
 
Oprašivanje i oplođenje
Oprašivanje i oplođenjeOprašivanje i oplođenje
Oprašivanje i oplođenje
 
Predlog kontrolnih l ogos
Predlog kontrolnih l ogosPredlog kontrolnih l ogos
Predlog kontrolnih l ogos
 

Similar to Formativno ocenjivanje

Критеријуми оцењивања за ученике
Критеријуми оцењивања за ученикеКритеријуми оцењивања за ученике
Критеријуми оцењивања за ученике
Verica Arula
 
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacijaRoditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Od programa ka ishodima
Od programa ka ishodimaOd programa ka ishodima
Od programa ka ishodima
Dejana Subic
 
Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...
Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...
Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
BojanMilutinovic6
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
BojanMilutinovic6
 
S reci na dela akcija
S reci na dela akcijaS reci na dela akcija
Ppt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenjaPpt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenja
Gorica Mladenovic
 
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestina
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestinaKo sam ja - samoprocena znanja i vestina
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestina
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Nastavni metodi i motivacija
Nastavni metodi i motivacijaNastavni metodi i motivacija
Nastavni metodi i motivacija
psh-skola
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Razvionica
 
Formalno poimanje sintakse seminar ff 2012
Formalno poimanje sintakse  seminar ff 2012Formalno poimanje sintakse  seminar ff 2012
Formalno poimanje sintakse seminar ff 2012
barsenijevic
 
Твој предмет мени значи
Твој предмет мени значиТвој предмет мени значи
Твој предмет мени значи
Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
 
Ocenjivanje ucenika
 Ocenjivanje ucenika Ocenjivanje ucenika
Ocenjivanje ucenika
Bojjanna
 
Ocenjivanje
OcenjivanjeOcenjivanje
Ocenjivanje
Gorica Mladenovic
 
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆStrategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
NLP Centar Beograd
 
Timski rad, timske uloge i razumevanje tima
Timski rad, timske uloge i razumevanje timaTimski rad, timske uloge i razumevanje tima
Timski rad, timske uloge i razumevanje tima
psh-skola
 
Ucenje na daljinu
Ucenje na daljinuUcenje na daljinu
Ucenje na daljinu
saculatac
 

Similar to Formativno ocenjivanje (20)

Критеријуми оцењивања за ученике
Критеријуми оцењивања за ученикеКритеријуми оцењивања за ученике
Критеријуми оцењивања за ученике
 
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacijaRoditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
 
Nastavne metode
Nastavne metodeNastavne metode
Nastavne metode
 
Od programa ka ishodima
Od programa ka ishodimaOd programa ka ishodima
Od programa ka ishodima
 
Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...
Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...
Боја твог шешира – радионица за подстицање каријерних компетенција наставника...
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
 
Planiranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptxPlaniranje-razredna nastava.pptx
Planiranje-razredna nastava.pptx
 
S reci na dela akcija
S reci na dela akcijaS reci na dela akcija
S reci na dela akcija
 
Ppt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenjaPpt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenja
 
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestina
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestinaKo sam ja - samoprocena znanja i vestina
Ko sam ja - samoprocena znanja i vestina
 
Nastavni metodi i motivacija
Nastavni metodi i motivacijaNastavni metodi i motivacija
Nastavni metodi i motivacija
 
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
 
Formalno poimanje sintakse seminar ff 2012
Formalno poimanje sintakse  seminar ff 2012Formalno poimanje sintakse  seminar ff 2012
Formalno poimanje sintakse seminar ff 2012
 
Твој предмет мени значи
Твој предмет мени значиТвој предмет мени значи
Твој предмет мени значи
 
Ocenjiva
OcenjivaOcenjiva
Ocenjiva
 
Ocenjivanje ucenika
 Ocenjivanje ucenika Ocenjivanje ucenika
Ocenjivanje ucenika
 
Ocenjivanje
OcenjivanjeOcenjivanje
Ocenjivanje
 
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆStrategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
Strategije - ALEKSANDAR PETRIĆ
 
Timski rad, timske uloge i razumevanje tima
Timski rad, timske uloge i razumevanje timaTimski rad, timske uloge i razumevanje tima
Timski rad, timske uloge i razumevanje tima
 
Ucenje na daljinu
Ucenje na daljinuUcenje na daljinu
Ucenje na daljinu
 

More from Verica Arula

Diaporama o francuskoj
Diaporama o francuskojDiaporama o francuskoj
Diaporama o francuskoj
Verica Arula
 
Symboles de la france
Symboles de la franceSymboles de la france
Symboles de la france
Verica Arula
 
Symboles de la serbie
Symboles de la serbieSymboles de la serbie
Symboles de la serbie
Verica Arula
 
Zajecar
ZajecarZajecar
Zajecar
Verica Arula
 
Romuliana.ppt
Romuliana.pptRomuliana.ppt
Romuliana.ppt
Verica Arula
 
Novi sad-1
Novi sad-1Novi sad-1
Novi sad-1
Verica Arula
 
Kalemegdan
KalemegdanKalemegdan
Kalemegdan
Verica Arula
 
Djavolja varos
Djavolja varosDjavolja varos
Djavolja varos
Verica Arula
 
Marianne
MarianneMarianne
Marianne
Verica Arula
 
La coq et les symboles de paris
La coq et les symboles de parisLa coq et les symboles de paris
La coq et les symboles de paris
Verica Arula
 
Hymne
HymneHymne
Franc
FrancFranc
Drapeau
DrapeauDrapeau
Drapeau
Verica Arula
 
France(1)
France(1)France(1)
France(1)
Verica Arula
 
Sport
SportSport
Science
ScienceScience
Science
Verica Arula
 
Musique
MusiqueMusique
Musique
Verica Arula
 
Писци и дела - картица
Писци и дела - картицаПисци и дела - картица
Писци и дела - картица
Verica Arula
 
Формативно оцењивање за Наставничко веће
Формативно оцењивање за Наставничко већеФормативно оцењивање за Наставничко веће
Формативно оцењивање за Наставничко веће
Verica Arula
 
Народна епска поезија
Народна епска поезијаНародна епска поезија
Народна епска поезија
Verica Arula
 

More from Verica Arula (20)

Diaporama o francuskoj
Diaporama o francuskojDiaporama o francuskoj
Diaporama o francuskoj
 
Symboles de la france
Symboles de la franceSymboles de la france
Symboles de la france
 
Symboles de la serbie
Symboles de la serbieSymboles de la serbie
Symboles de la serbie
 
Zajecar
ZajecarZajecar
Zajecar
 
Romuliana.ppt
Romuliana.pptRomuliana.ppt
Romuliana.ppt
 
Novi sad-1
Novi sad-1Novi sad-1
Novi sad-1
 
Kalemegdan
KalemegdanKalemegdan
Kalemegdan
 
Djavolja varos
Djavolja varosDjavolja varos
Djavolja varos
 
Marianne
MarianneMarianne
Marianne
 
La coq et les symboles de paris
La coq et les symboles de parisLa coq et les symboles de paris
La coq et les symboles de paris
 
Hymne
HymneHymne
Hymne
 
Franc
FrancFranc
Franc
 
Drapeau
DrapeauDrapeau
Drapeau
 
France(1)
France(1)France(1)
France(1)
 
Sport
SportSport
Sport
 
Science
ScienceScience
Science
 
Musique
MusiqueMusique
Musique
 
Писци и дела - картица
Писци и дела - картицаПисци и дела - картица
Писци и дела - картица
 
Формативно оцењивање за Наставничко веће
Формативно оцењивање за Наставничко већеФормативно оцењивање за Наставничко веће
Формативно оцењивање за Наставничко веће
 
Народна епска поезија
Народна епска поезијаНародна епска поезија
Народна епска поезија
 

Formativno ocenjivanje

 • 1. ОЦЕЊИВАЊЕ Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа ученика у току савладавања школског програма. МОТИВАЦИЈА Оцена је описна и бројчана.
 • 2. -редовност -објективност -континуитет -самопоштовање -праћене раста и успеха -веће ангажовање -тражење решења за неуспех -организовање рада -откривање идентитета -редовност -објективност -континуитет -самопоштовање -праћене раста и успеха -веће ангажовање -тражење решења за неуспех -организовање рада -откривање идентитета ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА1 ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА2 ПОРТФОЛИО ШКОЛЕ3 ОЦЕЊИВАЊЕ КОРАК ПО КОРАК -редовност -објективност -континуитет -самопоштовање -праћене раста и успеха -веће ангажовање -тражење решења за неуспех -организовање рада -откривање идентитета
 • 3. ОЦЕЊУЈЕМО • напредовање • рад ПРАВИЛНИК • континуитет • мотивација • објективна ученичка самопроцена • објективна процена других • систем вредности
 • 7. КОРАК 1 - ПЛАНИРАЊЕ • план и програм • време • могућности услови • садржај - ШТА? • динамику – КАДА? • начин – КАКО? • оцењивача – КО? планирамо
 • 8. м е с е ц п у с ч п Редни број радне недеље садржај начин оцењивач оцена 1 2 3 4 7 8 9 10 11 Ј 14 15 16 17 18 18. Причање о догађају домаћи задатак ученик - ученик 21 22 23 24 25 19. 28 29 30 31 20. КОРАК 1 - ПЛАНИРАЊЕ
 • 9. КОРАК 2 – ОДАБИР САДРЖАЈА Бирамо: •ставове, •знања или •вештине 1. Оствареност циљева: вештину изражавања и саопштавања, разумевање, примну и вредновање научених поступака и процедура, рад са подацима и рад са различитим врстама текстова, уметничко изражавање и разумевање уметничких дела  моторичке вештине, руковање прибором, алатом и технологијама звођење радних задатака. 2. Ангажовање ученика у настави: одговоран однос према раду и постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано интересовање и мотивацију. 3. Напредовање ученика у односу на претходни период.
 • 10. КОРАК 3 – ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА КРИТЕРИЈУМ садржај циљ процена нивоа знања статистика формативни искази
 • 11. ЗНАЊЕ РАЗУМЕВАЊЕ ПРИМЕНА АНАЛИЗА СИНТЕЗА ЕВАЛУАЦИЈА памти претходно научени садржај овладава значењем садржаја користи научено у новим и конкретним ситуацијама разуме садржај и структуру формулише и гради ново просуђује о вредности цитира дефинише нумерише идентификује указује обележава наводи именује кратко описује препознаје бира репродукује саставља једноставну табелу карактерише разјашњава класификује претвара разликује означава описује дискутује објашњава наводи пример лоцира парафразира предвиђа прави преглед резимира утврђује прилагођава примењује именује рачуна класификује конструише демонстрира открива процењује излаже илуструје модификује изводи предвиђа решава користи анлизира рашчлањује упоређује изводи закључак разликује групише налази најбоље решење бира обучава трансформише склапа комбинује саставља конструише развија уопштава организује планира доводи у везу исправља прави редослед процењује комуницира закључује разматра консултује критикује одлучује брани открива рангира КОРАК 3 – БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА
 • 12. КОРАК 4 – НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА ДОБАР НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА прилагођеност ученичким могућностима разноврсност прилагођеност садржају прилагођеност критеријумима
 • 13. КОРАК 4 – НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА НА ОСНОВУ: усмене провере писмене провере писмени задатак домаћи задатак есеј практични рад АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ РАДА излагања и представљања учешћа у дебати и дискусији писања есеја домаћих задатака учешћа у различим облицима групног рада рада на пројектима портфолија
 • 14. УЧЕНИК УЧЕНИК ГРУПА УЧЕНИКА НАСТАВНИК ОЦЕЊИВАЧИ КОРАК 5 – ОДАБИР ОЦЕЊИВАЧА
 • 17. указати на оно што је ученик савладао указати на оно што би трбало да савлада у наредном периоду указати на начин рада који му погодује истаћи сегменте у којима је ученик остварио напредак СЛИКА О УЧЕНИКУ КОРАК 8 – ИЗВЕШТАВАЊЕ
 • 18. ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ • проверавање постигнућа • праћење владањаредовно • повратну информацију • препорукесадржи
 • 19. ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ •вештине изражавања и саопштавања; •разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура; •рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; •уметничко изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатакаоствареност циљева •одговоран однос према раду, постављеним задацима, •активно учествовање у настави, •сарадњу са другима и •исказано интересовање и мотивацију;ангажовање ученика у настави напредовање у односу на претходни период препорука за даље напредовање ученика
 • 21. ЗНАЊЕ •цитира •дефинише •нумерише •идентификује •репродукује РАЗУМЕВАЊЕ •карактерише •разјашњава •класификује •претвара •разликује •означава •описује •дискутује •објашњава ПРИМЕНА •именује •рачуна •класификује •конструише •демонстрира •открива •процењује •Излаже АНАЛИЗА -анлизира -рашчлањује -упоређује -изводи закључак -разликује -групише -налази најбоље решење -бира -обучава -трансформише СИНТЕЗА -склапа -комбинује -саставља -конструише -развија -уопштава -организује -планира -доводи у везу -исправља ДЕСКРИПТОРИ ЕВАЛУАЦИЈА -процењује -комуницир -закључује -разматра -консултује -критикује -одлучује брани -открива рангира
 • 22. ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 1 Садржај: •врсте речи; основне граматичке категорије променљивих речи; књижевнојезичка норма у вези с облицима речи •подврсте речи; облик променљиве речи •терминологија у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама Начин испитивања: контролни задатак Оцењивач: Наставник Критеријум: статистички
 • 23. 1. Иванин тата је донео јучерашње новине, а не нове као што смо се договорили. Подвучене речи су: А) придеви Б) именице В) заменице Заокружи слово испред тачног одговора. 2. а) Подвуци именице б) Одреди им подврсту Марија је купила сукњу од тексаса и своју радост поделила са браћом. _______________________________________________________________ 3. Одреди род и број именице: маст ______________ ______________ браћа ______________ ______________ 4. Марија је купила сукњу од тексаса и своју радост поделила са браћом. Подвучена именица има службу __________________________ . 5. а) Подвуци придеве б) Одреди им подврсту Колач је леп и има најслађе украсе од чоколадних пахуљица. _______________________________________________________________ 6. Постоје три степена поређења: ______________, ______________ и ______________. Како гласи позитив компататива бољи? ______________ 7. Мали плавокоси дечак пеца рибу на левој обали. Подвучени придев има службу __________________________ . 8. а) Подвуци заменице б) Одреди им подврсту Ја сам стигао, о они нису ни кренули. _______________________________________________________________
 • 24. 1. Препознаје именске врсте речи у једноставном примеру 2. а) Препознаје и подвлачи именице б) Зна и одређује подврсту именица 3. Зна и одређује род и број именица 4. Одређује службу именица 5. а) препознаје и подвлачи придеве б) Зна и одређује подврсту придева 6. а) Зна и наводи степене поређења придева б) Зна и наводи олике поређења придева – позитив и компаратив 7. Одређује службу придева 8. а) Препознаје и подвлачи заменице б) Зна и одређује подврсту заменица
 • 25. ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ 2 Вештина изражавања и саопштавања Оквир за процену резултата –Уверљиво и разумљиво се изражава у складу са ситуацијом и захтевима; –прилагођава изражавање различитим контекстима. – Изражава се у различитим ситуацијама и према задатим захтевима. – Уме да одговори на захтеве у познатим и једноставним ситуацијама. – Уме да се изражава према основном захтеву и у познатим и једноставним ситуацијама наводећи неке појединости.
 • 26. УПУТСТВО Тема __________________________________ •Напиши текст у ком ћеш дати своје размишљање о овој теми ( обрати пажњу на кључну реч у наслову) •Оценићемо како си одговорио/ одговорила на тему, логичност излагања поделу на пасусе, језичку правилност као и стилску дотераност текста ( имај у виду упутство за вредновање задатака) •Пожељно је да се у твом задатку нађу нарација, дескрипција и дијалог. Битно је да се нађу на добром, смисленом месту и да буду у одговарајућем обиму. Не морају се појавити сва три облика изражавања.
 • 27. САДРЖАЈ (ТЕМА) Потпуно разрађена тема и доведена до краја; Детаљи сузначајни за тему и има их у довољној мери (грађа је богата и адекватна) Основна идеја недоречена; Недовољно јасно и прегледно саопштена; Недовољно грађе (непоткрепљено, уопштено); Основна идеја није саопштена; Грађа или њени делови нису у вези са темом, односно веза је врло лабава; ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА Грађа је организовано изложена, има логичког реда; Подела грађе на уже мисаоне целине (пасусе, одељке) сврсисходна и, с обзиром на компактност тих целина, оправдана; Свака реченица је нова мисао, без таутологије (сем кад она има стилско оправдање) ; Развијају се мисли у саставу прогресивно, напредујући према пуном одговору на тему; Јасно је; Логичност редоследа излагања није поштована у довољној мери; Подела на пасусе, у неким случајевима, је неоправдана, неуспешна; Не развијају се мисли увек прогресивно,има понављања или враћања; несређено и нејасно причањекоје губи ток или га нема; Тешко се стиче слика о току догађаја; Мисао нејасна и неразвијена, нема јасних целина; СТИЛ И ЈЕЗИК Богата и чиста лексика (разноврсност и оригиналност у избору речи у оквирима књижевног стандарда или функције датог језичког изражавања); Синтаксички јасно и једноставно обликовање исказа (јасна и прецизна реченица, прилагодљивост облику казивања – субјективан или објективан однос према датој предметности, без сувишног или недовољног у реченичкој структури); Поштовање правописних правила на високом нивоу; Оскудна лексика (неразноврсност и имитација у избору речи); Синтаксички коректно, али компликовано обликовање исказа (дуга и мање јасна реченица, нижа прилагодљивост облику казивања – субјективан или објективан однос према датој предметности,); Поштовање правописних правила; Језик натруњен и недефинисан; Нејасно и компликовано; Погрешно писање слова, речи и реченичних знакова; Правописно некоректно; Индивидуалност; Оригиналност; Посебна ограничења и потребе.