SlideShare a Scribd company logo
Виконала
Студентка 31
групи
Ліщина Вікторія
ПЛАН
 Суть поняття самовиховання.
 Роль самовиховання у розвитку особистості.
 Самовиховання: умови та етапи його здійснення.
Суть поняття самовиховання. Роль
виховання у процесі самовиховання
Формування особистості передбачає три основні компоненти:
вплив соціального середовища; цілеспрямований виховний
вплив суспільства на особистість через соціальні інститути та
свідомий, цілеспрямований вплив людини самої на себе, тобто
самовиховання. Перші два компоненти мають об'єктивний
характер, третій – суб'єктивний, оскільки містить процеси, що
відбуваються у свідомості людини: осмислення, оцінку, відбір
тих позитивних зовнішніх впливів, які складають основу її
переконань, ідеалів, життєвих цілей, мотивів діяльності, звичок.
Ці процеси лише тоді можуть називатись самовихованням, коли
вони являють собою свідомі дії особистості, спрямовані на
самовдосконалення, тобто дії, в яких людина виступає активним
суб'єктом самоосвіти, морального, трудового, фізичного,
естетичного саморозвитку. У найзагальнішому визначенні
самовиховання, на думку І.Д.Беха та Ю.М.Орлова, це певний тип
ставлення, дій щодо самого себе і власного майбутнього з точки
зору відповідності певним моральним нормам
 Якщо виховання може інколи
здійснюватися незалежно від волі і
бажання вихованця, то
самовиховання як процес
усвідомленого, цілеспрямованого і
бажаного розвитку можливе лише в
разі збігу сприятливих зовнішніх
умов і певних внутрішніх
передумов. Зокрема, як зазначає
І.Д.Бех, самовиховання ґрунтується
на повазі особистості до себе. Як
діяльність, самовиховання
знаходить своє вираження у
поєднанні об'єкта і суб'єкта.
Особливість цієї взаємодії пов'язана
з подвійністю позиції особистості у
самовихованні, оскільки людина
виступає немовби у двох особах
стосовно себе в особі виховуваного і
в особі вихователя. При цьому
основна мета - "створення"
індивідуумом себе через творче
ставлення до себе.
Роль самовиховання у розвитку особистості.
Взаємозв’язок саморозвитку і самовиховання
Самовиховання – якісно відмінний етап у розвитку особистості, що
відкриває нові можливості у взаємодії між нею і зовнішнім світом шляхом
усвідомлення особистістю себе, свого місця в навколишньому світі та
власної поведінки у ньому. Визнаючи особливості самовдосконалення,
відомий український психолог Г. С. Костюк писав: "Самовиховання - вища
форма виявлення саморуху особистості, що розвивається, в якій вона
виступає суб'єктом свого розвитку".
Специфіка самовиховання як фактору розвитку особистості полягає в тому,
що воно серед усіх інших факторів у найбільшій мірі спирається на
індивідуальні особливості людини, її нахили та потреби. Завдяки цьому
людині вдається виявити для самої себе домінуючі задатки, які у
майбутньому можуть суттєво визначити весь її життєвий шлях,
забезпечити розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних якостей.
Саме результати експерименту Б.І. Додонова доводять, що особистість
стає гармонійною не з огляду на "пропорційний", і "рівномірний"
розвиток всіх її якостей, а внаслідок максимального розвитку тих
здібностей, які домінують у її структурі і визначають сенс її життя та
діяльності. У формуванні особистості різні її орієнтації немовби
конкурують між собою, поки не виділяється та з них, яка об'єднує навколо
себе всі інші, проникаючи у кожну з них. Таке домінування є не
витісненням інших якостей людини, а перетворенням однієї з них на
лідера. "Це своєрідний варіант координації прагнень особистості шляхом
об'єднання навколо найсильнішого з них".
Cамовиховання активно вимагає усвідомлення особистістю
себе, свого місця в оточуючому світі та й своєї поведінки в
ньому. В самому загальному вигляді самовиховання – це
усвідомлений , керований самою особистістю саморозвиток,
в якому в інтересах самої особистості планомірно
формуються якості, властивості , сили і здібності людини.
Якщо ж самовиховання – це усвідомлений саморозвиток ,то
між ними існує тісний взаємозв'язок.
Саморозвиток в психіці людини проявляється в самих різних
явищах , до яких можна віднести ріст, дозрівання і
самозміни внутрішнього світу. Саморозвиток – процес
об’єктивний , що незалежить від розуму і волі людини. Перш
за все саморозвиток визначається діями спадковості і
первинними матеріальними потребами. Джерелами
саморозвитку є протиріччя внутрішнього світу людини, що
породжені – взаємодією спадковості і досвіду; потребами і
можливостями їх задоволення; бажаннями, прагненнями,
дійсними силами, реальними здібностями людини.
Якщо саморозвиток не залежить від свідомості та волі
особистості, то самовиховання – це вже процес, в якому
розвиток сил і здібностей знаходиться під контролем
свідомості й керується особистістю.
Самовиховання: умови та етапи.
Самовиховання — свідома
діяльність людини, спрямована
на вироблення у себе
позитивних рис і подолання
негативних.
Самовиховання успішно
здійснюється за певних умов.
Передусім воно потребує від
людини знання самої себе,
вміння оцінювати власні
позитивні й негативні риси.
Щоб збагатити учнів
відповідними знаннями і
вміннями, проводять цикл бесід
про психічну діяльність людини,
свідомість, волю, почуття,
характер, мотиви поведінки,
інтереси, здібності, потреби,
темперамент, а також
розкривають сутність
самовиховання, методи і
прийоми роботи над собою.
Процес самовиховання тривалий
і охоплює кілька етапів.
Перший етап. Педагоги передусім
виявляють ставлення учнів до
процесу самовиховання, проводячи
анкетування за такими
запитаннями: Чи займаєшся
самовихованням? Що спонукає тебе
працювати над собою? Яких
головних цілей ти прагнеш досягти
самовихованням? Які прийоми
використовуєш у роботі над собою?
У чому відчуваєш труднощі в цій
роботі і як їх долаєш? Якої допомоги
потребуєш від дорослих у процесі
самовиховання?
На цьому етапі в учнів формують
спонукальні мотиви, свідоме
ставлення до самовиховання.
Насамперед домагаються, щоб
вихованець усвідомив, що його доля
залежить не лише від виховної
роботи школи, а й від самостійної
роботи над собою. Він також
повинен збагнути, що
самовиховання — і його особиста
справа, і справа суспільства
 Другий етап починається з
появою в учня бажання
самовдосконалення. Педагог на
цьому етапі повинен допомогти
сформувати ідеал, до якого слід
прагнути, виробити в учня стійке
бажання наслідувати його.
З'ясувавши відмінність між собою
і своїм ідеалом, вихованець
бачить, які риси він має виробити
для його досягнення, яких
недоліків слід позбутися. У
процесі самовиховання учень
порівнює себе з ідеалом. Оскільки
він сам постійно змінюється на
краще, ідеал також потребує
вдосконалення, збагачення. Ідеал
допомагає йому скласти програму
самовиховання. На цьому етапі
варто обговорити з учнями окремі
фрагменти індивідуальних
програм самоосвіти та
самовиховання видатних осіб.
 Другий етап починається з
появою в учня бажання
самовдосконалення. Педагог на
цьому етапі повинен допомогти
сформувати ідеал, до якого слід
прагнути, виробити в учня
стійке бажання наслідувати його.
З'ясувавши відмінність між
собою і своїм ідеалом,
вихованець бачить, які риси він
має виробити для його
досягнення, яких недоліків слід
позбутися. У процесі
самовиховання учень порівнює
себе з ідеалом. Оскільки він сам
постійно змінюється на краще,
ідеал також потребує
вдосконалення, збагачення.
Ідеал допомагає йому скласти
програму самовиховання. На
цьому етапі варто обговорити з
учнями окремі фрагменти
індивідуальних програм
самоосвіти та самовиховання
видатних осіб.
ЛІТЕРАТУРА
 Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Вид. центр Академія. 2001.
 Кузьмінський А.., Омеляненко В.Л. Педагогіка. К.: Знання-Прес. 2003.
 Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2005. -670
с.
 Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник. -К.: Либідь, 2002. -559 с.
 Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи
педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ,
2006. – 200 с.
 Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних
закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 576 с.
 Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов,
М. М. Фіцула. - 2-ге вид., виправ., доп. - Київ : Академвидав, 2006. - 520 с
 Лазарчук Л.Ю.Основи педагогіки: Матеріали для лекційного курсу та
семінарських занять/ Л.Ю.Лазарчук, І.З.Майданюк.- Тернопіль:
Укрмедкнига, 2005.- 550 с.
 Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995

More Related Content

What's hot

Петро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного виховання
Петро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного вихованняПетро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного виховання
Петро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного виховання
Preshool Teachers
 
Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"
Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"
Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"
Jennie Ice
 
форми позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнямиформи позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнями
ivan1660
 
індивідуалізація та диференціація процесу навчання
індивідуалізація та диференціація процесу навчанняіндивідуалізація та диференціація процесу навчання
індивідуалізація та диференціація процесу навчання
Роман Яременко
 
Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)
Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)
Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)
Svetlana Fokina
 
презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
Tamara Emec
 
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptxОнлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
ssuser7541ef1
 
ДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
ДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
ДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Дмитрий Погорелов
 
Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...
Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...
Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...
guknet
 
Дія токсичних хімічних речовин на організм людини
Дія токсичних хімічних речовин на організм людиниДія токсичних хімічних речовин на організм людини
Дія токсичних хімічних речовин на організм людини
Alina Levo
 
прорахунки центральної ради
прорахунки центральної радипрорахунки центральної ради
прорахунки центральної ради
Галя Кірик
 
Великий терор
Великий терорВеликий терор
Великий терор
vpu24
 
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріот
 Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріот
Vera Chepizhak
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
stecenko_nm
 
Вікові кризи дорослості
Вікові кризи дорослостіВікові кризи дорослості
Вікові кризи дорослості
gutsalo2016
 
психологія спілкування медичного працівника і пацієнта
психологія спілкування медичного працівника і пацієнтапсихологія спілкування медичного працівника і пацієнта
психологія спілкування медичного працівника і пацієнта
Алла ОлексюкНехамес
 
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класиФізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Ковпитська ЗОШ
 
велотуризм
велотуризмвелотуризм
велотуризм
ssuserf80176
 
Українсько - московський договір 1654 р
Українсько - московський договір 1654 рУкраїнсько - московський договір 1654 р
Українсько - московський договір 1654 р
guknet
 
Лексичні помилки
Лексичні помилкиЛексичні помилки
Лексичні помилки
Alina Diadichenko
 

What's hot (20)

Петро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного виховання
Петро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного вихованняПетро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного виховання
Петро Францович Лесгафт - основоположник теорії фізичного виховання
 
Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"
Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"
Презентація на тему: "Глобальні проблеми людства"
 
форми позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнямиформи позакласної роботи з учнями
форми позакласної роботи з учнями
 
індивідуалізація та диференціація процесу навчання
індивідуалізація та диференціація процесу навчанняіндивідуалізація та диференціація процесу навчання
індивідуалізація та диференціація процесу навчання
 
Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)
Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)
Релігія та церква (7 кл.- вс.історія)
 
презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)презентация Microsoft power point (2)
презентация Microsoft power point (2)
 
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptxОнлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
 
ДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
ДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
ДОПОМОГА ДИТИНІ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
 
Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...
Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...
Перші перемоги Національно - визвольної війни українського народу середини XV...
 
Дія токсичних хімічних речовин на організм людини
Дія токсичних хімічних речовин на організм людиниДія токсичних хімічних речовин на організм людини
Дія токсичних хімічних речовин на організм людини
 
прорахунки центральної ради
прорахунки центральної радипрорахунки центральної ради
прорахунки центральної ради
 
Великий терор
Великий терорВеликий терор
Великий терор
 
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріот
 Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріот
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
 
Вікові кризи дорослості
Вікові кризи дорослостіВікові кризи дорослості
Вікові кризи дорослості
 
психологія спілкування медичного працівника і пацієнта
психологія спілкування медичного працівника і пацієнтапсихологія спілкування медичного працівника і пацієнта
психологія спілкування медичного працівника і пацієнта
 
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класиФізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
Фізична культура. Навчальна програма для 1 – 4 класи
 
велотуризм
велотуризмвелотуризм
велотуризм
 
Українсько - московський договір 1654 р
Українсько - московський договір 1654 рУкраїнсько - московський договір 1654 р
Українсько - московський договір 1654 р
 
Лексичні помилки
Лексичні помилкиЛексичні помилки
Лексичні помилки
 

Viewers also liked

презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2
mad psychologist
 
DDMF: Resumen contenidos
DDMF: Resumen contenidosDDMF: Resumen contenidos
DDMF: Resumen contenidos
Paloma Bravo Fuentes
 
Презентація 1
Презентація 1Презентація 1
Презентація 1
Vladysha1989
 
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
stecenko_nm
 
самовиховання. тема 5
самовиховання. тема 5самовиховання. тема 5
самовиховання. тема 5
mad psychologist
 
Wuletawu Abera Ph.D. defense
Wuletawu Abera Ph.D. defenseWuletawu Abera Ph.D. defense
Wuletawu Abera Ph.D. defense
Riccardo Rigon
 
Mind-mapping for Developers
Mind-mapping for DevelopersMind-mapping for Developers
Mind-mapping for Developers
Rey Mayson
 
British Galleries 2002
British Galleries 2002British Galleries 2002
British Galleries 2002
James Jensen
 
Green Pearl Events Multifamily Investment Summit Gary Kachadurian Presentation
Green Pearl Events Multifamily Investment Summit  Gary Kachadurian PresentationGreen Pearl Events Multifamily Investment Summit  Gary Kachadurian Presentation
Green Pearl Events Multifamily Investment Summit Gary Kachadurian Presentation
Ryan Slack
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Grup Pitagora
 
Lazy desk
Lazy deskLazy desk
Lazy desk
madison hogan
 
3º básico a semana 02 al 06 mayo
3º básico a semana 02 al 06 mayo3º básico a semana 02 al 06 mayo
3º básico a semana 02 al 06 mayo
Colegio Camilo Henríquez
 
Respuesta de Piedad Córdoba a Vladdo
Respuesta de Piedad Córdoba a VladdoRespuesta de Piedad Córdoba a Vladdo
Respuesta de Piedad Córdoba a Vladdo
Poder Ciudadano
 
Social Enterprise Comes to Life with Integration
Social Enterprise Comes to Life with IntegrationSocial Enterprise Comes to Life with Integration
Social Enterprise Comes to Life with Integration
Configero
 
Evaluation question 1 - Jemima Chamberlin
Evaluation question 1 - Jemima ChamberlinEvaluation question 1 - Jemima Chamberlin
Evaluation question 1 - Jemima Chamberlin
longroadmedia14
 
Become a Formula Ninja
Become a Formula NinjaBecome a Formula Ninja
Become a Formula Ninja
Configero
 

Viewers also liked (16)

презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2презентація принципи виховання. тема 2
презентація принципи виховання. тема 2
 
DDMF: Resumen contenidos
DDMF: Resumen contenidosDDMF: Resumen contenidos
DDMF: Resumen contenidos
 
Презентація 1
Презентація 1Презентація 1
Презентація 1
 
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби вихованняМодуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
Модуль2. Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання
 
самовиховання. тема 5
самовиховання. тема 5самовиховання. тема 5
самовиховання. тема 5
 
Wuletawu Abera Ph.D. defense
Wuletawu Abera Ph.D. defenseWuletawu Abera Ph.D. defense
Wuletawu Abera Ph.D. defense
 
Mind-mapping for Developers
Mind-mapping for DevelopersMind-mapping for Developers
Mind-mapping for Developers
 
British Galleries 2002
British Galleries 2002British Galleries 2002
British Galleries 2002
 
Green Pearl Events Multifamily Investment Summit Gary Kachadurian Presentation
Green Pearl Events Multifamily Investment Summit  Gary Kachadurian PresentationGreen Pearl Events Multifamily Investment Summit  Gary Kachadurian Presentation
Green Pearl Events Multifamily Investment Summit Gary Kachadurian Presentation
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@
 
Lazy desk
Lazy deskLazy desk
Lazy desk
 
3º básico a semana 02 al 06 mayo
3º básico a semana 02 al 06 mayo3º básico a semana 02 al 06 mayo
3º básico a semana 02 al 06 mayo
 
Respuesta de Piedad Córdoba a Vladdo
Respuesta de Piedad Córdoba a VladdoRespuesta de Piedad Córdoba a Vladdo
Respuesta de Piedad Córdoba a Vladdo
 
Social Enterprise Comes to Life with Integration
Social Enterprise Comes to Life with IntegrationSocial Enterprise Comes to Life with Integration
Social Enterprise Comes to Life with Integration
 
Evaluation question 1 - Jemima Chamberlin
Evaluation question 1 - Jemima ChamberlinEvaluation question 1 - Jemima Chamberlin
Evaluation question 1 - Jemima Chamberlin
 
Become a Formula Ninja
Become a Formula NinjaBecome a Formula Ninja
Become a Formula Ninja
 

Similar to самовиховання(1) тема 5

Динаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptx
Динаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptxДинаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptx
Динаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptx
ssuser1dfe26
 
мельник л.в.
мельник л.в.мельник л.в.
мельник л.в.
Ольга Демидова
 
особистісний саморозвиток новіцька єлизавета
особистісний саморозвиток новіцька єлизаветаособистісний саморозвиток новіцька єлизавета
особистісний саморозвиток новіцька єлизавета
NatalyVeremieva
 
Metodist obdarovanist
Metodist obdarovanistMetodist obdarovanist
Metodist obdarovanist
metodist_selid
 
зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...
зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...
зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...
Александр Дрон
 
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...
Андррей Малахов
 
загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3
загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3
загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3
mad psychologist
 
Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...
Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...
Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...
e-ranok e-ranok
 
лекція 1
лекція 1лекція 1
лекція 1
prasoldv
 
виступ дубовик я.в.
виступ дубовик я.в.виступ дубовик я.в.
виступ дубовик я.в.
Ольга Демидова
 
О.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистості
О.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистостіО.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистості
О.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистості
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина ФеодосіївнаОпис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Роман Олександрович Лемак
 
Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні формули (...
Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні  формули (...Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні  формули (...
Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні формули (...
Aniram11
 
форми роботи
форми роботиформи роботи
форми роботи
svtovod
 
Виховання та розвиток емоційно вольового компоненту та
Виховання та розвиток емоційно вольового компоненту таВиховання та розвиток емоційно вольового компоненту та
Виховання та розвиток емоційно вольового компоненту та
Андрей Виноходов
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
paginec
 
особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вш
особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вшособистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вш
особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вш
ssuser4f1eef
 
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистостіМодуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
stecenko_nm
 

Similar to самовиховання(1) тема 5 (20)

Динаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptx
Динаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptxДинаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptx
Динаміка та закономірності психічного розвитку людини..pptx
 
мельник л.в.
мельник л.в.мельник л.в.
мельник л.в.
 
особистісний саморозвиток новіцька єлизавета
особистісний саморозвиток новіцька єлизаветаособистісний саморозвиток новіцька єлизавета
особистісний саморозвиток новіцька єлизавета
 
Metodist obdarovanist
Metodist obdarovanistMetodist obdarovanist
Metodist obdarovanist
 
зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...
зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...
зош №8 розвивальне заняття. формування активної життєвої позиції.(кондратюк м...
 
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...
змунчилова соціалізація особистості старшокласника через класне та шкільне са...
 
загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3
загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3
загальне поняття про виховання, його компоненти та рушійні сили. тема 3
 
Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...
Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...
Як на уроках предмета «Основи здоров’я» формувати поняття «фізіологічна зріл...
 
лекція 1
лекція 1лекція 1
лекція 1
 
виступ дубовик я.в.
виступ дубовик я.в.виступ дубовик я.в.
виступ дубовик я.в.
 
О.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистості
О.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистостіО.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистості
О.А.Хоменко. Патріотизм як емоційно-ціннісна складова структури особистості
 
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина ФеодосіївнаОпис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
Опис досвіду роботи класного керівника Митчик Галина Феодосіївна
 
Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні формули (...
Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні  формули (...Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні  формули (...
Системний моніторинг особистісного зростання дитини: практичні формули (...
 
форми роботи
форми роботиформи роботи
форми роботи
 
нина
нинанина
нина
 
Виховання та розвиток емоційно вольового компоненту та
Виховання та розвиток емоційно вольового компоненту таВиховання та розвиток емоційно вольового компоненту та
Виховання та розвиток емоційно вольового компоненту та
 
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
«Моральне виховання як компонент формування майбутнього громадянина»
 
Самоосвіта
СамоосвітаСамоосвіта
Самоосвіта
 
особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вш
особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вшособистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вш
особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу у вш
 
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистостіМодуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
Модуль2. Тема 4. Духовний та соціальний розвиток особистості
 

More from mad psychologist

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
mad psychologist
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
mad psychologist
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
mad psychologist
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
mad psychologist
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
mad psychologist
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
mad psychologist
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
mad psychologist
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
mad psychologist
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
mad psychologist
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
mad psychologist
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
mad psychologist
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
mad psychologist
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
mad psychologist
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
mad psychologist
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
mad psychologist
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
mad psychologist
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
mad psychologist
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
mad psychologist
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
mad psychologist
 
виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
mad psychologist
 

More from mad psychologist (20)

гештальтпсихологія
гештальтпсихологіягештальтпсихологія
гештальтпсихологія
 
психологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіаційпсихологічна корекція сексуальних девіацій
психологічна корекція сексуальних девіацій
 
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляєтьсяпсихологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
психологічна класифікація видів поведінки, яка відхиляється
 
соціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіаційсоціальні фактори поведінкових девіацій
соціальні фактори поведінкових девіацій
 
порушення харчової поведінки
порушення харчової поведінкипорушення харчової поведінки
порушення харчової поведінки
 
комунікативні девіації
комунікативні девіаціїкомунікативні девіації
комунікативні девіації
 
делінквентна поведінка
делінквентна поведінкаделінквентна поведінка
делінквентна поведінка
 
історія психологія релігії
історія психологія релігіїісторія психологія релігії
історія психологія релігії
 
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчогороль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
роль мислення інтелекту уяви та інтуїції у вирішенні практичних завдань слідчого
 
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
характеристика діяльності практичних психологів в органах внутрішніх справ ук...
 
аутплейсмент
аутплейсментаутплейсмент
аутплейсмент
 
передумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як наукипередумови виникнення екології як науки
передумови виникнення екології як науки
 
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покриввплив господарської діяльності на грунтовий покрив
вплив господарської діяльності на грунтовий покрив
 
методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3методи формування особистості. тема 3
методи формування особистості. тема 3
 
засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8засоби навчання. тема 8
засоби навчання. тема 8
 
форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8форми організац навчання.тема 8
форми організац навчання.тема 8
 
підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
 
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
методи стимулювання навчвльної діяльності учнів.тема 8
 
методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8методи навчання за джерелами знань.тема 8
методи навчання за джерелами знань.тема 8
 
виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7виникнення і розвиток дидактики тема 7
виникнення і розвиток дидактики тема 7
 

Recently uploaded

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 

Recently uploaded (8)

«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
Віртуальна виставка «Історія християнства на українських землях»
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 

самовиховання(1) тема 5

 • 2. ПЛАН  Суть поняття самовиховання.  Роль самовиховання у розвитку особистості.  Самовиховання: умови та етапи його здійснення.
 • 3. Суть поняття самовиховання. Роль виховання у процесі самовиховання Формування особистості передбачає три основні компоненти: вплив соціального середовища; цілеспрямований виховний вплив суспільства на особистість через соціальні інститути та свідомий, цілеспрямований вплив людини самої на себе, тобто самовиховання. Перші два компоненти мають об'єктивний характер, третій – суб'єктивний, оскільки містить процеси, що відбуваються у свідомості людини: осмислення, оцінку, відбір тих позитивних зовнішніх впливів, які складають основу її переконань, ідеалів, життєвих цілей, мотивів діяльності, звичок. Ці процеси лише тоді можуть називатись самовихованням, коли вони являють собою свідомі дії особистості, спрямовані на самовдосконалення, тобто дії, в яких людина виступає активним суб'єктом самоосвіти, морального, трудового, фізичного, естетичного саморозвитку. У найзагальнішому визначенні самовиховання, на думку І.Д.Беха та Ю.М.Орлова, це певний тип ставлення, дій щодо самого себе і власного майбутнього з точки зору відповідності певним моральним нормам
 • 4.  Якщо виховання може інколи здійснюватися незалежно від волі і бажання вихованця, то самовиховання як процес усвідомленого, цілеспрямованого і бажаного розвитку можливе лише в разі збігу сприятливих зовнішніх умов і певних внутрішніх передумов. Зокрема, як зазначає І.Д.Бех, самовиховання ґрунтується на повазі особистості до себе. Як діяльність, самовиховання знаходить своє вираження у поєднанні об'єкта і суб'єкта. Особливість цієї взаємодії пов'язана з подвійністю позиції особистості у самовихованні, оскільки людина виступає немовби у двох особах стосовно себе в особі виховуваного і в особі вихователя. При цьому основна мета - "створення" індивідуумом себе через творче ставлення до себе.
 • 5. Роль самовиховання у розвитку особистості. Взаємозв’язок саморозвитку і самовиховання Самовиховання – якісно відмінний етап у розвитку особистості, що відкриває нові можливості у взаємодії між нею і зовнішнім світом шляхом усвідомлення особистістю себе, свого місця в навколишньому світі та власної поведінки у ньому. Визнаючи особливості самовдосконалення, відомий український психолог Г. С. Костюк писав: "Самовиховання - вища форма виявлення саморуху особистості, що розвивається, в якій вона виступає суб'єктом свого розвитку". Специфіка самовиховання як фактору розвитку особистості полягає в тому, що воно серед усіх інших факторів у найбільшій мірі спирається на індивідуальні особливості людини, її нахили та потреби. Завдяки цьому людині вдається виявити для самої себе домінуючі задатки, які у майбутньому можуть суттєво визначити весь її життєвий шлях, забезпечити розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних якостей. Саме результати експерименту Б.І. Додонова доводять, що особистість стає гармонійною не з огляду на "пропорційний", і "рівномірний" розвиток всіх її якостей, а внаслідок максимального розвитку тих здібностей, які домінують у її структурі і визначають сенс її життя та діяльності. У формуванні особистості різні її орієнтації немовби конкурують між собою, поки не виділяється та з них, яка об'єднує навколо себе всі інші, проникаючи у кожну з них. Таке домінування є не витісненням інших якостей людини, а перетворенням однієї з них на лідера. "Це своєрідний варіант координації прагнень особистості шляхом об'єднання навколо найсильнішого з них".
 • 6. Cамовиховання активно вимагає усвідомлення особистістю себе, свого місця в оточуючому світі та й своєї поведінки в ньому. В самому загальному вигляді самовиховання – це усвідомлений , керований самою особистістю саморозвиток, в якому в інтересах самої особистості планомірно формуються якості, властивості , сили і здібності людини. Якщо ж самовиховання – це усвідомлений саморозвиток ,то між ними існує тісний взаємозв'язок. Саморозвиток в психіці людини проявляється в самих різних явищах , до яких можна віднести ріст, дозрівання і самозміни внутрішнього світу. Саморозвиток – процес об’єктивний , що незалежить від розуму і волі людини. Перш за все саморозвиток визначається діями спадковості і первинними матеріальними потребами. Джерелами саморозвитку є протиріччя внутрішнього світу людини, що породжені – взаємодією спадковості і досвіду; потребами і можливостями їх задоволення; бажаннями, прагненнями, дійсними силами, реальними здібностями людини. Якщо саморозвиток не залежить від свідомості та волі особистості, то самовиховання – це вже процес, в якому розвиток сил і здібностей знаходиться під контролем свідомості й керується особистістю.
 • 7. Самовиховання: умови та етапи. Самовиховання — свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних. Самовиховання успішно здійснюється за певних умов. Передусім воно потребує від людини знання самої себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні риси. Щоб збагатити учнів відповідними знаннями і вміннями, проводять цикл бесід про психічну діяльність людини, свідомість, волю, почуття, характер, мотиви поведінки, інтереси, здібності, потреби, темперамент, а також розкривають сутність самовиховання, методи і прийоми роботи над собою.
 • 8. Процес самовиховання тривалий і охоплює кілька етапів. Перший етап. Педагоги передусім виявляють ставлення учнів до процесу самовиховання, проводячи анкетування за такими запитаннями: Чи займаєшся самовихованням? Що спонукає тебе працювати над собою? Яких головних цілей ти прагнеш досягти самовихованням? Які прийоми використовуєш у роботі над собою? У чому відчуваєш труднощі в цій роботі і як їх долаєш? Якої допомоги потребуєш від дорослих у процесі самовиховання? На цьому етапі в учнів формують спонукальні мотиви, свідоме ставлення до самовиховання. Насамперед домагаються, щоб вихованець усвідомив, що його доля залежить не лише від виховної роботи школи, а й від самостійної роботи над собою. Він також повинен збагнути, що самовиховання — і його особиста справа, і справа суспільства
 • 9.  Другий етап починається з появою в учня бажання самовдосконалення. Педагог на цьому етапі повинен допомогти сформувати ідеал, до якого слід прагнути, виробити в учня стійке бажання наслідувати його. З'ясувавши відмінність між собою і своїм ідеалом, вихованець бачить, які риси він має виробити для його досягнення, яких недоліків слід позбутися. У процесі самовиховання учень порівнює себе з ідеалом. Оскільки він сам постійно змінюється на краще, ідеал також потребує вдосконалення, збагачення. Ідеал допомагає йому скласти програму самовиховання. На цьому етапі варто обговорити з учнями окремі фрагменти індивідуальних програм самоосвіти та самовиховання видатних осіб.
 • 10.  Другий етап починається з появою в учня бажання самовдосконалення. Педагог на цьому етапі повинен допомогти сформувати ідеал, до якого слід прагнути, виробити в учня стійке бажання наслідувати його. З'ясувавши відмінність між собою і своїм ідеалом, вихованець бачить, які риси він має виробити для його досягнення, яких недоліків слід позбутися. У процесі самовиховання учень порівнює себе з ідеалом. Оскільки він сам постійно змінюється на краще, ідеал також потребує вдосконалення, збагачення. Ідеал допомагає йому скласти програму самовиховання. На цьому етапі варто обговорити з учнями окремі фрагменти індивідуальних програм самоосвіти та самовиховання видатних осіб.
 • 11. ЛІТЕРАТУРА  Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Вид. центр Академія. 2001.  Кузьмінський А.., Омеляненко В.Л. Педагогіка. К.: Знання-Прес. 2003.  Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2005. -670 с.  Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник. -К.: Либідь, 2002. -559 с.  Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.  Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 576 с.  Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 2-ге вид., виправ., доп. - Київ : Академвидав, 2006. - 520 с  Лазарчук Л.Ю.Основи педагогіки: Матеріали для лекційного курсу та семінарських занять/ Л.Ю.Лазарчук, І.З.Майданюк.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- 550 с.  Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995