Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPH KSSR BM (tatabahasa)

Tatabahasa dalam RPH ni ialah Kata Sendi Nama. ^^,

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

RPH KSSR BM (tatabahasa)

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran : BahasaMelayuTahun : 3 TigerBil.Murid : 38 orangMasa : 11.00pagi – 12.00 tengahhariTarikh : 1/ 3 / 2013Tema : KesihatandanKebersihanTajuk : Kata SendiNama STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 5.1 5.1.7Memahamidanmenggunakan kata Memahamidanmenggunakangolongan sendinamadan kata serudengan kata denganbetulmengikutkonteks betulmengikutkonteks.Objektif : Padaakhir proses pengajarandanpembelajaranini, muridberupaya: i. Memberikancontohkata sendinama yang terdapatdalampetikan. ii. Mengisitempatkosongdengan kata sendinama yang betuldalamlembarankerja. iii. Membinaayattunggaldenganmenggunakan kata sendinama yang diberikanoleh guru.SistemBahasa Sistembahasa : Kata sendinama Kosa kata :seramai, berfaedah, pengetahuan, mengaturPengisianKurikulum/ ElemenMerentasKurikulum Ilmu : PJK Nilaimurni : Berdisiplin, baikhati, berdayasaing Kreativiti :MengetahuicarabermainpermainanSahibbaStrategi KB : Menyelesaikanmasalah, mengenalpasti TKP : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik BCB : MemprosesmaklumatmengenaipermainanSahibba Pembelajarankontekstual : Menghubungkaitdenganaktivitipermainan dalaman.Bahan Bantu Belajar
  2. 2. Bil Jenis Bilangan 1 Bukuteks 38 2 Nota kata sendinama 38 3 Grafiklembarankerja 38 PengetahuanSediaAda:Muridmengenal kata sendinama.Langkah/ Isi Pelajaran AktivitiPengajaran Catatan Masa danPembelajaran - 1) Guru menyorokkan 6 sampulrahsia di BBB: Permainan“Treas hadapankelas. -Sampultugasan ure Hunt” 2) Murid- muriddibahagikankepadaenamkumpul Teknik: Kata sendinama: an. -Soaljawab -di 3) Setiapwakilkumpulandimintamencaris -ke ampultersebut. TKP:Induksi Set -pada 4) Setelahkesemuamenjumpaisampul, -Verbal (5 minit) -daripada setiapkumpulandimintamenunjukkanp -Kinestatik -kepada erkataan yang terdapatdalamsampul. -untuk 5) Guru BCB: menampalkanperkataantersebutpadap -K.bertutur apantulis. -K.mendengar 6) Murid-muriddisoalmengenaigolongan kata yang berkaitandenganperkataan Nilai: yang dijumpai. -Berdayasaing 7) Guru menyatakantajukpengajaran. -Baikhati Tajuk: “Kata SendiNama”
  3. 3. - 1) Murid- BBB: Petikan“Permainan muriddimintamerujukbukuteksmukasur - Sahibba” at 36. Petikandalambuk 2) Murid- uteks Isi petikan: muriddikehendakimembacapetikansel 1. amaduaminit. TKP:Langkah 1 PermainanSahibba 3) Murid-muriddisoalmengenaiisipetikan. -Verbal (15minit) merupakanpermain 4) Guru -Interpersonal andalaman. menceritakancarabermainPermainanS 2. ahibba. BCB: Menggunakankema 5) Murid-muriddimintamengeluarkankosa -K.membaca hiranberfikir. kata yang terdapatdalampetikan. 3. 6) Guru menerangkankosa kata tersebut. Nilai: Menjadikanfikirance 7) Murid-muriddimintamengeluarkan kata -Berdisiplin rdas. sendinama yang terdapatdalampetikan. Kosa kata: 8) Guru membimbingaktivitimurid. -seramai -berfaedah -pengetahuan -mengatur -Penerangan kata 1) Guru mengedarkan nota kata BBB: sendinama. sendinamakepadamurid-murid. -Nota kata 2) Murid-muriddimintamembaca nota sendinamaLangkah2 Nota: secaramentalis. (20minit) 1) Kata 3) Murid-muriddimintamembaca nota Teknik: SendiNama secaraberkumpulan. -Penerangan -Kata 4) Murid-muridditerangkanmengenai kata sendinamaialah sendinama. Nilai: kata tugas yang 5) Guru memberikancontohkata -Disiplin
  4. 4. digunakansebelum sendinamakepadamurid-murid. kata 6) Murid- TKP: namaataufrasanam muriddimintamembinaayattunggalberd -Verbal a. asarkanpilihan kata sendinama yang KB: diberikan. -Mengenalpasti 7) Beberapa orang 2) Contoh kata muriddipilihuntukmembacakanayat BCB: sendinama: yang dibina. -K.membaca -di, ke, dari, 8) Guru membimbingbinaanayatmurid- -K.menulis daripada, kepada, murid. pada, untuk, oleh. Aktiviti: 1) Guru menjalankanaktiviti„JawabSaya‟. BBB: “JawabSaya” 2) Murid- - muriddiedarkandenganlembarankerjai Lembaranisitemp Kata SendiNama: sitempatkosong. atkosong -daripada 3) Murid-muriddimintamenjawab 10 -di soalanisitempatkosongdenganjawapan TKP: -ke yang betul. -VerbalLangkah 3 -pada 4) Beberapa orang -Kinestatik(15 minit) -akan muriddipilihbagimembacakanjawapan. -kepada 5) Guru membetulkanjawapan yang KB: -hingga salah. - -bagi Menyelesaikanma salah BCB: -K.membaca -K. menulis Rumusanisipelajara 1) Murid- TKP:
  5. 5. Penutup n. muriddisoalmengenaikegunaankata -Verbal(5 minit) sendinama. -Interpersonal Kognitif: 2) Murid-muriddimintamenyatakankata -Intrapersonal -Kata sendinama sendinama yang dipelajari. 3) Murid-muriddimintamenyatakannilai- KB: Sosial: nilaimurni yang dipelajari. -Merumus Bertepuktanganunt 4) Guru merumuskanisipelajaran. ukdirisendiri. Nilaimurni: -Rasional

×