Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kemahiran Bahasa
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

10

Share

Download to read offline

RPH KSSR BM ( kemahiran membaca)

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

RPH KSSR BM ( kemahiran membaca)

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran : BahasaMelayuTahun : 3 TigerBil.Murid : 38 orangMasa : 7.40pagi – 8.40pagiTarikh : 19/ 2 / 2013Tema : KesihatandanKebersihanTajuk : SenamanMenyihatkanBadan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.5 Membaca, 2.5.2 Membaca, memahamidanmenaakuluntukm memahamidanmenaakulmaklumatdalambahangrafi emindahkanmaklumat yang kdanbahanbukangrafikdenganbetul. terdapatdalampelbagaibahande nganbetul.Objektif : Padaakhir proses pengajarandanpembelajaranini, muridberupaya: i. Membacapetikandengansebutandanintonasi yang betulsertamemahamiperkara yang dibaca. ii. Menyampaikanmaklumatdalamlatihanisitempatkosongdenganbetul.SistemBahasa Sistembahasa : Imbuhanawalan Kosa kata :Mencederakan, menjamin, mendatangkan, manfaat.PengisianKurikulum/ ElemenMerentasKurikulum Ilmu : Muzik, Sains, PendidikanJasmanidanKesihatan. Nilaimurni : Tanggungjawab, perihatin, rasional Kreativiti :Memilihaktiviti yang sesuaiuntukbersenamStrategi KB : Mengenalpasti, menyelesaikanmasalah TKP : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal, muzik, visual. kinestatik, visual BCB : Memprosesmaklumattentangkebaikanbersenam. Pembelajarankontekstual : Menghubungkaitdenganamalansenaman harian.
 2. 2. Bahan Bantu Belajar Bil Jenis Bilangan 1 Komputerriba 1 2 Pembesarsuara 1 3 Petikan 38 4 Lembarankerja 38 5 Kertassebak 6 6 Gambar 6 7 Bukuteks 38 PengetahuanSediaAda:Muridpernahmelakukanpergerakansenaman.Langkah/ Isi Pelajaran AktivitiPengajaran Catatan Masa danPembelajaran -Aktiviti “Chicken 1) Murid- BBB: Dance”. muriddisoalmengenaipengalam -Pembesarsuara anmerekamembuatpergerakan -Komputerriba Soalancadangan: dalamlagu “Chicken Dance”. 1. 2) Guru memainkanlagu “Chicken Teknik: Pernahkahkamumelakuk Dance” -Soaljawab anpergerakan “Chicken danmembuatdemonstrasiperge -DemonstrasiInduksi Set Dance”? rakan. (5 minit) 2. 3) Murid-muriddan guru TKP: Apakahtujuanaktivitiperg membuatpergerakansambildiiri -Verbal erakan “Chicken Dance” ngiolehlagu “Chicken -Muzik inidiadakan? Dance”bersama-sama. -Kinestetik 4) Murid- muriddisoalmengenaitujuanper Nilai: gerakandilakukan. -Berdisiplin Tajuk: 5) Murid-muriddan guru “SenamanMenyihatkanB mengaitkanaktivitidengantajuk
 3. 3. adan” pembelajaran. - 1) Guru BBB: Bacaanpetikan“Senam mengedarkanpetikankepadase -Lembaranpetikan anMenyihatkanBadan”. muamurid. 2) Muridmembacapetikansecara TKP: -Isi petikan: mentalisselamaduaminit. -Verbal 1. 3) Beberapa orang -Intrapersonal Senamanbaikuntukkesih muriddipiliholeh guru -Interpersonal atan. untukmembacakanpetikansecaLangkah 1 2. ramekanis. BCB:(15minit) Senamandapatmenghin 4) Muridmembacapetikansecarak -K.membaca darkanpenyakit. umpulandankelas. 3. Senamandengancara 5) Murid- Teknik: yang betul. muriddisoalmengenaiisipetikan -Soaljawab 4. berdasarkanperenggan. Senamandapatmemenu 6) Murid- Nilai: himasalapang. muriddimintamengeluarkakosa -Berhati-hati kata yang -Prihatin -Kosa kata: terdapatdalampetikan. -Mencederakan 7) Guru menerangkankosa kata -Mendatangkan tersebut. -Menjamin 8) Guru -Manfaat membimbingjawapanmurid - 1) Guru BBB: Latihanisitempatkoson mengedarkanlatihanisitempatk -Lembaranlatihan. g. osongkepadamurid-murid.
 4. 4. Langkah 2) Murid- Teknik: 2 muriddimintamenjawabsoaland -Penerangan(15minit) enganjawapan yang -Perbincangan betulberdasarkanpilihanjawapa n yang disediakan. TKP: 3) Masa yang -Verbal diberikanialahselamalimaminit. -Visual - 4) Setelahsiap, beberapa orang Jawapanlatihanisitemp muriddipilihuntukmembacakan KB: atkosong: petikandenganjawapan yang - 1. Berjoging betul. Menyelesaikanma 2. Terdapat 5) Guru salah 3. Berehat membimbingjawapanmurid. 4. Berjaga 6) Guru BCB: 5. Terjejas menyelitkanpembelajaranimbu -K.membaca hanawalandalamlatihantersebu -K.menulis t. -Aktiviti 1) Murid- BBB: “SukanKegemaranSay muriddimintamerujukbukuteksh -Kertassebak a”. alaman 38. -Gambar 2) Murid- -Bukuteks Sampultugasan: muridditerangkantentangpirami daktivitikesihatan. TKP: 3) Murid- -InterpersonalLangkah 3 muriddibahagikankepadaenam -Intrapersonal(20minit) kumpulan. -Verbal 4) Ketuakumpulandimintamemilih -Visual gambaraktivitisukan yang ditampalpadapapanputih. KB: 5) Secaraberkumpulan, murid- -Mengenalpasti muriddimintamembinasatupere
 5. 5. ngganpendekmenceritakantent BCB: angsukan yang -K.membaca diperolehdaripadagambar. -K.menulis 6) Setiapkumpulanperlumembent angkanhasilperbincangandihad Nilai: apankelas. -Bekerjasama 7) Muriddan guru -Bantu-membantu membincangkanjawapanbersa ma-sama. 8) Guru membimbingjawapanmurid. Rumusanisipelajaran. 1) Murid- BBB: muriddisoalkefahamanmerekat -Komputerriba Kognitif: erhadaptajukpembelajaran. -Pembesarsuara -Makananseimbang 2) Guru -Kumpulan makanan bertanyakantentangpiramidakti TKP: -Perkataansinonim vitikesihatan. -VerbalPenutup 3) Murid- -Interpersonal(5 minit) Sosial: muriddimintamenyatakannilai- -Muzik Bertepuktanganuntukdiri nilaimurni yang sendiri. diperolehdalamPdP. KB: 4) Muriddan guru sama- -Merumus samamembuatpergerakan “Chicken Dance” Nilaimurni: denganiringanmuzik. -Perihatin 5) Guru merumuskanisipelajaran. -Sayangidiri -Jagakesihatan
 • nurulll10

  Mar. 6, 2018
 • najwafiq70

  Mar. 15, 2017
 • mashitahshaari3

  Jun. 22, 2016
 • JerroZara

  Nov. 30, 2015
 • amcfonia

  Sep. 29, 2015
 • milsontynnnna

  Sep. 25, 2015
 • mathiveloo

  Feb. 13, 2015
 • noriahpaidi

  Nov. 3, 2013
 • noradilaadnan5

  Aug. 5, 2013
 • hahana93

  Jul. 21, 2013

Views

Total views

30,122

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

1,778

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×