Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph model assure

14,006 views

Published on

Published in: Education, Technology, Travel

Rph model assure

  1. 1. 3.0 RPH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Tarikh : 20 April 2012 Hari : Khamis Masa : 8.15 pagi – 9.15 pagi Tahun : 4 Bestari A : ANALYSE Umur : 10 Tahun LEARNER Mata Pelajaran : Bahasa Melayu (Analisis pelajar) Bilangan Murid : 20 orang Tema : Lestari Alam Tajuk : Bumi Tercemar Hasil Pembelajaran Fokus Utama: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Fokus Sampingan: 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan. Aras 2 (ii) Menyampaikan isi sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. S :STATE OBJEKTIF Objektif Pelajaran (NYATAKAN OBJEKTIF)Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: i. membaca ayat dalam „big book‟ dengan memberi penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca. ii. menyampaikan isi mengenai pencemaran secara tersusun dengan bahasa yang mudah. iii. membina ayat menggunakan kata nama.
  2. 2. Sistem Bahasa i. Tatabahasa: kata nama ii. Sebutan dan intonasi: membaca dengan sebutan dan intonasi yang sesuaiPengisian Kurikulum i. Ilmu: Bahasa Melayu, Kajian Tempatan ii. Nilai: Bekerjasama, bersyukur iii. Kemahiran Bernilai Tambah: a) Kemahiran Berfikir: menjana idea, berfikir secara kreatif dan kritis b) Belajar Cara Belajar: Mencatat nota c) Kecerdasan Pelbagai: interpersonal, intrapersonal, muzikBahan Sumber Pengajaran Pembelajaran S : SELECT METHOD, i. Video MEDIA AND ii. “Big book” MATERIALS (PILIH iii. Slaid power point KAEDAH, MEDIA DAN iv. Keratan akhbar BAHAN) v. Bahan terbuang vi. Hot potatoes-Soalan kuizPengetahuan Sedia Ada i. Murid dapat menceritakan jenis pencemaran yang berlaku.
  3. 3. Langkah Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan CatatanMasa pembelajaranInduksi set 1. Video 1. Guru menayangkan BBM: (5 minit) - “Kitar Semula Kan Lagi video dan meminta - Video Bagus” murid memerhati serta mencatat pendapat Teknik: 2. Soalan : mengenai video - Soal jawab a) “Apakah kesalahan yang tersebut. - Penerangan mereka lakukan?” 2. Guru berbincang dan b) “Cuba ceritakan kenapa bersoal jawab Kemahiran berfikir: budan tersebut berbuat mengenai video - Berfikir secara demikian?” berkenaan. kreatif dan kritis c) “Apakah faedah Kitar 3. Guru mengaitkan set Semula?” induksi dengan tajuk Belajar Cara pelajaran. Belajar: 3. Tajuk : - Mencatat nota - Pencemaran Kecerdasan Pelbagai - intrapersonalLangkah 1 1. Isi penting dalam 1. Murid diminta duduk di BBM “big book” atas tikar seperti yang - “Big book”(15 minit) - Sekumpulan katak disediakan di depan Teknik tinggal di sebuah bilik darjah. - Penerangan kolam yang bersih lagi 2. Guru memperkenalkan - Soal jawab jernih. “big book” kepada U : UTILIZE - Kolam mula berbau murid-murid. MEDIA AND busuk menyebabkan 3. Guru memberi MATERIALS (GUNA MEDIA sekumpulan katak penerangan dan DAN BAHAN) bercadang untuk membimbing murid berpindah ke kolam membaca dengan
  4. 4. lain. sebutan dan intonasi - Seekor katak tua yang betul serta bertanya kalau kolam memberi penekanan baharu itu menjadi pada tanda baca. kotor dan berbau 4. Guru bersoal jawab busuk, adakah mereka dengan murid akan berpindah lagi. mengenai cerita - Akhirnya mereka insaf tersebut. dan bergotong-royong untuk membersihkan kolam yang kotor. 2. Soalan a) Bagaimanakah keadaan air di dalam kolam itu pada mulanya? b) Mengapakah katak-katak R : REQUIRE itu mahu berpindah? LEARNER PARTICIPATIO c) Bagaimanakah pula N (LIBATKAN tanggungjawab manusia PELAJAR) untuk menjaga alam kita?Langkah 2 1. Petak bernombor 1. Guru membahagikan BBM:(15 minit) dalam slaid power murid kepada 3 - Silde Powerpoint point kumpulan. a) Cuba ceritakan apakah 2. Wakil dari setiap Teknik: punca yang kumpulan akan memilih - Perbincangan menyebabkan petak bernombor - penerangan pencemaran berlaku. seperti yang b) Bincangkan kesan-kesan ditayangkan dalam Kemahiran berfikir: yang menyebabkan slide. - Menjana idea pencemaran berlaku. 3. Murid dikehendaki c) Cuba ceritakan langkah- berbincang dalam Kecerdasan langkah untuk kumpulan mengenai Pelbagai: mengurangkan tajuk yang diperoleh. - Verbal linguistik pencemaran berlaku. 4. Guru memilih murid - Interpersonal secara rawak dan murid
  5. 5. tersebut dikehendaki membentangkan hasil perbincangan. 5. Guru membimbing murid ke arah jawapan yang betulLangkah 3 1. Konsep kata nama 1. Guru menggunakan BBM: (link ke blog) video sebagai bahan - Keratan akhbar(15 minit) rangsangan untuk - Video dalam blog 2. Laporan keratan menerangkan konsep akhbar “ Bau busuk kata nama. Pendekatan: di Jelutong terlerai” 2. Guru menayangkan - Berpusatkan laporan keratan akhbar bahan kepada murid-murid. 3. Murid dikehendaki Kemahiran bernilai mencari 5 kata nama tambah: yang terdapat dalam - Konstruktivisme tayangan keratan akhbar tadi. 4. Murid membina ayat berdasarkan kata nama yang telah dikenalpasti.Langkah 4 1. Bahan buangan 1. Guru meletakkan bahan BBM: - Surat khabar buangan di atas meja. - Bahan buangan(5 minit) - Straw 2. Murid dikehendaki - Majalah tampil ke hadapan Teknik: untuk mengambil salah - Demonstrasi satu bahan tersebut. 3. Guru menunjukkan cara Kemahiran berfikir: untuk menginovasikan - Menjana idea bahan terbuang - Kemahiran menjadi bahan yang berfikir secara boleh diguna pakai kritis dan kritis. (kitar semula) sambil
  6. 6. diikuti oleh murid. Pendekatan: 4. Guru mengaitkan - Berpusatkan penghasilan bahan bahan dan guru inovasi dengan tema lestari alam.Penutup 1. Rumusan isi 1. Guru merumuskan BBM:(5 minit) i. Pencemaran pelajaran secara - Perisian Hot sumbang saran dengan Potatoes- soalan ii. Nilai-nilai murni : murid. kuiz Bersyukur 2. Guru dan murid - dapat hidup dalam alam berbincang tentang nilai Teknik: sekitar yang bersih dan murni yang dapat - Soal jawab ceria. dipelajari. - Perbincangan Berkerjasama 3. Guru memberi soalan - berganding bahu untuk kuiz pencemaran Kemahiran Berfikir : memelihara alam sekitar sebagai pengukuhan. - Berfikir dengan kreatif dan kritis iii. Perisian Hot Potatoes-Soalan Nilai: kuiz E : EVALUATE - Bersyukur AND REVISE - Bekerjasama (NILAI DAN - KAJI SEMULA)

×