Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 
Tahun : 4 Maju 
Bilangan Murid : 25 orang 
Masa : 8.10 pagi – 9.10 pg (...
Kemahiran Bernilai Tambah: 
1. Kemahiran berfikir – menjana idea 
2. Kecerdasan pelbagai – muzik/ interpersonal 
3. Kontek...
Langkah 1 
Menstruktur 
Semula idea 
(15 minit) 
Tajuk: 
Keluarga 
Bahagia 
1.Guru meminta murid 
membaca teks 
”Keluarga ...
Langkah 3 
Aplikasi 
idea 
(20 minit) 
Keluarga 
Bahagia 
-Menulis lima 
ayat 
berdasarkan 
gambar 
tunggal 
Kata kerja: 
...
Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4

rph

  • Login to see the comments

Rancangan pengajaran harian bahasa melayu tahun 4

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 Tahun : 4 Maju Bilangan Murid : 25 orang Masa : 8.10 pagi – 9.10 pg (1 jam) Tema : Keluargaku Sayang Tajuk : Keluarga Bahagia Fokus Utama : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan, ayat, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Fokus Sampungan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan itonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Berbual tentang cara-cara mewujudkan keluarga bahagia. 2. Membaca lancar teks “Keluarga Bahagia” dengan intonasi yang betul. 3. Menulis lima ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Sistem Bahasa : Kata Kerja Pengisian Kurikulum : 1. Ilmu - Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2. Nilai – kasih sayang, hormat –menghormati, bekerjasama dan tolong-menolong dan menghargai jasa.
  2. 2. Kemahiran Bernilai Tambah: 1. Kemahiran berfikir – menjana idea 2. Kecerdasan pelbagai – muzik/ interpersonal 3. Kontekstual – pengalaman sedia ada Alat Bantu Mengajar : 1. Video “Lagu Kelaurga Bahagia – Saujana” 2. Teks cerita “Kelaurga Bahagia” 3. Komputer 4. LCD 5. Carta gambar keluarga 6. Lembaran kerja Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid mampu bercerita tentang keluarga mereka 2. Murid telah dapat menguasai kemahiran membaca berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Langkah /Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Set Induksi Mencungkil idea (5 minit) Tema: Pengalaman Keluargaku Sayang 1.Guru menunjukkan gambar keluarga. 2.Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar tersebut 3. Guru mengaitkan gambar dengan tajuk ”Keluarga Bahagia”. 1.Murid melihat gambar yang ditunjukkan. 2. Murid memberi pandangan tentang gambar tersebut. BBM- Carta gambar keluarga KBKK-menjana idea dan kontekstual Teknik: Persoalan seluruh kelas
  3. 3. Langkah 1 Menstruktur Semula idea (15 minit) Tajuk: Keluarga Bahagia 1.Guru meminta murid membaca teks ”Keluarga bahagia” dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu dan kelas. 2.Guru bersoaljawab tentang isi dalam teks. 1.Murid membaca kuat teks “Keluarga Bahagia” secara individu dan kelas. 2.Murid bersoalja wab tentang petikan. Kemahiran membaca BBM: Teks bacaan KBT: Menjana idea Teks “Keluarga Bahagia” Rujuk Lampiran 3 Langkah 2 (15 minit) Aplikasi idea Video Lagu ”Keluarga Bahagia” Keluarga Bahagia Adab seorang anak: 1menghormati 2.mendengar nasihat 3.Belajar bersungguh-sungguh 4.bantu-membantu 5.membalas jasa 6.mendoakan mereka 7.menyayangi 1.Guru menayangkan video lagu ”Keluarga Bahagia” 2. Guru meminta murid secara berpasangan berbincang tentang bagaimana adab seorang anak terhadap ibu bapa. 2.Guru memilih murid secara rawak untuk membentangkan hasil perbincangan. 1.Murid mendengar sambil menyanyi bersama-sama. 2.Murid berbincang secara berpasangan meng enai adab seorang anak terhadap ibu bapa. 3.Murid membentangkan hasil perbincangan. Kemahiran berfikir & kemahiran lisan Nilai : Kasih sayang, bekerjasama, hormat-menghormati, menghargai jasa. BBM : Komputer, LCD KBT: Kecerdasan pelbagai-muzik Menjana idea Video "Lagu Keluarga Bahagia"
  4. 4. Langkah 3 Aplikasi idea (20 minit) Keluarga Bahagia -Menulis lima ayat berdasarkan gambar tunggal Kata kerja: meminum memasak mencuci menyusun menyimpan 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan 2. Murid ditayangkan tayangan slaid. 3. Ketua kumpulan memilih gambar yang ditayangkan. Kemudian setiap kumpulan menyatakan kata kerja yang telah dibulatkan. 4. Kemudian setiap murid memilih gambar dan membina empat ayat berdasarkan gambar yang dipilih. 5. Murid membentangkan hasil kerja di hadapan kelas 1.Murid menyenaraikan kata kerja dalam gambar. 2.Murid menulis empat ayat dalam lembaran kerja. Tatabahasa: Kata kerja Panilaian menilai BBM: Lembaran kerja, tayangan slaid KBT: menjana idea Rujuk Tayangan Slaid Penutup/ Refleksi (5 minit) Guru meminta murid menyanyi lagu ”Keluarga Bahagia” sekali lagi. 2.Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. 1.Murid menyanyi lagu bersama-sama. 2.Murid menyebut pengajaran dan nilai murni yang dipelajari. Strategi: Persoalan keseluruhan kelas.

×