Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pnömotoraks

1,103 views

Published on

pnömotoraks

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

pnömotoraks

 1. 1. PNÖMOTORAKSPNÖMOTORAKS Dr.Nesrin KıralDr.Nesrin Kıral Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma HastanesiDr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları KliniğiGöğüs Hastalıkları Kliniği
 2. 2. PNÖMOTORAKSPNÖMOTORAKS Göğüs Hastalıkları kliniklerinde en sıkGöğüs Hastalıkları kliniklerinde en sık karşılaşılan acil durumlardan birisidir.karşılaşılan acil durumlardan birisidir.
 3. 3. İntraplevral aralıkta hava birikmesi veİntraplevral aralıkta hava birikmesi ve buna sekonder gelişen akciğer kollapsıbuna sekonder gelişen akciğer kollapsı PNÖMOTORAKS olarakPNÖMOTORAKS olarak tanımlanmaktadır.tanımlanmaktadır.
 4. 4. Pnömotoraksın etiyolojik sınıflandırılmasıPnömotoraksın etiyolojik sınıflandırılması Spontan pnömotoraksSpontan pnömotoraks Primer spontan pnömotoraksPrimer spontan pnömotoraks - Subplevral bleb rüptürü- Subplevral bleb rüptürü Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks - Büllöz hastalık, KOAH hastaları dahil- Büllöz hastalık, KOAH hastaları dahil - Kistik fibroz- Kistik fibroz - Özofagusun spontan rüptürü- Özofagusun spontan rüptürü - Marfan sendromu- Marfan sendromu - Eozinofilik granülom- Eozinofilik granülom - Pneumocystis carinii (AIDS hastalarında)- Pneumocystis carinii (AIDS hastalarında) - Metastatik kanser (özellikle sarkomlar)- Metastatik kanser (özellikle sarkomlar) - Akciğer apsesi- Akciğer apsesi - Katamenyal pnömotoraks- Katamenyal pnömotoraks - Astım (mukus tıkaçlarına sekonder)- Astım (mukus tıkaçlarına sekonder) - Akciğer kanseri- Akciğer kanseri - Lenfajiyoleyomiyomatozis- Lenfajiyoleyomiyomatozis - Sarkoidoz- Sarkoidoz - Tüberküloz- Tüberküloz - İdyopatik pulmoner fibroz- İdyopatik pulmoner fibroz - Akut bakteriyel ynömoni- Akut bakteriyel ynömoni - Radyasyon tedavisi- Radyasyon tedavisi - Pulmoner infarktüs- Pulmoner infarktüs - İdyopatik pulmoner hemoraji- İdyopatik pulmoner hemoraji - Kemoterapi komplikasyonu- Kemoterapi komplikasyonu Neonatal pnömotoraksNeonatal pnömotoraks Edinsel pnömotoraksEdinsel pnömotoraks İatrojenik pnömotorakslarİatrojenik pnömotorakslar - Subklaviyan (perkütanöz) kateterizasyon- Subklaviyan (perkütanöz) kateterizasyon * Santral kateterler* Santral kateterler * Pacemaker yerleştirilmesi* Pacemaker yerleştirilmesi - Transtorasik iğne biyopsisi- Transtorasik iğne biyopsisi - Transbronşiyal akciğer biyopsisi- Transbronşiyal akciğer biyopsisi - Torasentez- Torasentez - Hatalı tüp torakostomi- Hatalı tüp torakostomi - Laparoskopik cerrahi sonrası- Laparoskopik cerrahi sonrası Barotravma ile oluşan pnömotoraksBarotravma ile oluşan pnömotoraks Travmatik pnömotorakslarTravmatik pnömotorakslar - Künt travma- Künt travma * Trafik kazaları* Trafik kazaları * Yüksekten düşme* Yüksekten düşme * Spor yaralanmaları* Spor yaralanmaları - Penetran travma- Penetran travma * Ateşli silah yaralanması* Ateşli silah yaralanması * Kesici delici alet yaralanması* Kesici delici alet yaralanması
 5. 5. Primer Spontan Pnömotoraks  En sık nedeni APİKAL SUBPLEVRAL BLEBLER’dirEn sık nedeni APİKAL SUBPLEVRAL BLEBLER’dir  Blebler’in dik duran insanda akciğerin bazali veBlebler’in dik duran insanda akciğerin bazali ve apeksi arasındaki basınç farkına bağlı olabileceğiapeksi arasındaki basınç farkına bağlı olabileceği düşünülmektedir.düşünülmektedir.  Erkeklerde oldukça sıktır (E/K:6/1)Erkeklerde oldukça sıktır (E/K:6/1)  Sigara içenlerde daha sık görülürSigara içenlerde daha sık görülür  Puberteden önce nadiren görülür.Puberteden önce nadiren görülür.
 6. 6. Bleb-BülBleb-Bül  BlebBleb:: Alveol rüptürüne bağlı olarak viseralAlveol rüptürüne bağlı olarak viseral plevra içinde hava toplanması sonucuplevra içinde hava toplanması sonucu gelişen, küçük (<1 cm) subplevral havagelişen, küçük (<1 cm) subplevral hava birikimleridir.birikimleridir.  BülBül:: Akciğer parankiminde 1 cm’den dahaAkciğer parankiminde 1 cm’den daha büyük olan hava dolu boşluk olupbüyük olan hava dolu boşluk olup amfizemin herhangi bir türü ile birlikteamfizemin herhangi bir türü ile birlikte veya normal bir akciğerde bulunabilir.veya normal bir akciğerde bulunabilir.
 7. 7. Bleb oluşumunun sebebi;Bleb oluşumunun sebebi; Tam olarak bilinmemekle birlikte, birtakımTam olarak bilinmemekle birlikte, birtakım hipotezler ortaya atılmıştır.hipotezler ortaya atılmıştır.  Üst lob apikal kısmın iskemi nedeniyle bölgeselÜst lob apikal kısmın iskemi nedeniyle bölgesel hasara uğramasıhasara uğraması  Daha negatif plevral basınç nedeniyle apikalDaha negatif plevral basınç nedeniyle apikal bölgedeki alveollerin daha büyük bir distansiyonbölgedeki alveollerin daha büyük bir distansiyon basıncına maruz kalmasıbasıncına maruz kalması  Sigara içilmesine ikincil gelişen hava yoluSigara içilmesine ikincil gelişen hava yolu enflamasyonuenflamasyonu
 8. 8. Primer Spontan Pnömotoraks  Tipik bir hastaTipik bir hasta GENÇGENÇ,, ZAYIFZAYIF,,UZUNUZUN boyluboylu adolesanın sonunda veya yetişkin dönemin başındaadolesanın sonunda veya yetişkin dönemin başında birbir ERKEKERKEK’tir.’tir.  Ağır bir aktivite olmaksızın ani başlayan göğüsAğır bir aktivite olmaksızın ani başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile gelirlerağrısı ve nefes darlığı ile gelirler  Çocuklarda görülen spontan pnömotoraks sıklıklaÇocuklarda görülen spontan pnömotoraks sıklıkla altta yatan bir hastalığa sekonderdir (Kistik Fibrozisaltta yatan bir hastalığa sekonderdir (Kistik Fibrozis gibi)gibi)
 9. 9. Sekonder spontan pnömotorakslarSekonder spontan pnömotorakslar - Büllöz hastalık, KOAH hastaları dahil- Büllöz hastalık, KOAH hastaları dahil - Kistik fibroz- Kistik fibroz - Özofagusun spontan rüptürü- Özofagusun spontan rüptürü - Marfan sendromu- Marfan sendromu - Eozinofilik granülom- Eozinofilik granülom - Pneumocystis carinii (AIDS hastalarında)- Pneumocystis carinii (AIDS hastalarında) - Metastatik kanser (özellikle sarkomlar)- Metastatik kanser (özellikle sarkomlar) - Akciğer apsesi- Akciğer apsesi - Katamenyal pnömotoraks- Katamenyal pnömotoraks - Astım (mukus tıkaçlarına sekonder)- Astım (mukus tıkaçlarına sekonder) - Akciğer kanseri- Akciğer kanseri - Lenfanjiyoleyomiyomatozis- Lenfanjiyoleyomiyomatozis - Sarkoidoz- Sarkoidoz - Tüberküloz- Tüberküloz - İdyopatik pulmoner fibroz- İdyopatik pulmoner fibroz - Akut bakteriyel pnömoni- Akut bakteriyel pnömoni - Radyasyon tedavisi- Radyasyon tedavisi - Pulmoner infarktüs- Pulmoner infarktüs - İdyopatik pulmoner hemoraji- İdyopatik pulmoner hemoraji - Kemoterapi komplikasyonu- Kemoterapi komplikasyonu
 10. 10. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks Büllöz hastalık, KOAH ;Büllöz hastalık, KOAH ;  Özellikle bül formasyonu ile birlikte olan KOAH’lıÖzellikle bül formasyonu ile birlikte olan KOAH’lı hastalarda görülen sekonder spontanhastalarda görülen sekonder spontan pnömotoraks sıkıntılı bir tablodur.pnömotoraks sıkıntılı bir tablodur.  Bu tür hastalar kısmi bir pnömotoraksı bile tolereBu tür hastalar kısmi bir pnömotoraksı bile tolere edemeyebilirler.edemeyebilirler.  Bu hastalar gözlem yerine agresif şekilde tedaviBu hastalar gözlem yerine agresif şekilde tedavi edilmelidir.edilmelidir.
 11. 11. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks Kistik FibrozisKistik Fibrozis  Akciğer transplantasyonunun gelişmesiAkciğer transplantasyonunun gelişmesi nedeniyle farklı şekilde yaklaşılmaktadır.nedeniyle farklı şekilde yaklaşılmaktadır.  Geçmişte bu hastalarda plevral boşluğunGeçmişte bu hastalarda plevral boşluğun obliterasyonuna gidilirken günümüzde akciğerobliterasyonuna gidilirken günümüzde akciğer transplantasyonu olabilecekleri düşünülerektransplantasyonu olabilecekleri düşünülerek daha az agresif tedaviler uygulanmaktadır.daha az agresif tedaviler uygulanmaktadır.
 12. 12. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks Özofagusun Spontan RüptürüÖzofagusun Spontan Rüptürü  Özefagus rüptürüne bağlı pnömotoraks da eğerÖzefagus rüptürüne bağlı pnömotoraks da eğer gastrointestinal semptomlar yok ve bu tanı aklagastrointestinal semptomlar yok ve bu tanı akla gelmez ise kötü sonuçlar doğurur.gelmez ise kötü sonuçlar doğurur.  Klinisyen pnömotoraksa eşlik eden sıvınınKlinisyen pnömotoraksa eşlik eden sıvının natürü konusunda uyanık olmalıdırnatürü konusunda uyanık olmalıdır
 13. 13. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks AIDSAIDS  AIDS ve Pnömosistis Karini pnömonisinde aklaAIDS ve Pnömosistis Karini pnömonisinde akla gelmelidir. Bazı merkezlerde daha sıkgelmelidir. Bazı merkezlerde daha sık görülmeye başlanmıştır.görülmeye başlanmıştır.
 14. 14. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks Metastatik kanserlerMetastatik kanserler En sıkEn sık  OsteosarkomOsteosarkom  Synovial SarkomdurSynovial Sarkomdur
 15. 15. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks Astım (mukus tıkaçlarına sekonder)Astım (mukus tıkaçlarına sekonder)  Bir lob veya segmentin obstrüktif atelektazisiBir lob veya segmentin obstrüktif atelektazisi  Diğer kısımların hiperinflasyonuDiğer kısımların hiperinflasyonu  Parankimal rüptürü sonucu olur.Parankimal rüptürü sonucu olur.
 16. 16. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks KatamenialKatamenial  Mensin ilk 3 gününde ortaya çıkarMensin ilk 3 gününde ortaya çıkar  Non ovulatuvar durumlarda (hamilelik ve oralNon ovulatuvar durumlarda (hamilelik ve oral kontraseptif gibi) pnömotoraks görülmez.kontraseptif gibi) pnömotoraks görülmez.
 17. 17. Sekonder spontan pnömotoraksSekonder spontan pnömotoraks Akciğer KanseriAkciğer Kanseri  Pnömotoraksların çok az bir kısmını oluştururPnömotoraksların çok az bir kısmını oluşturur  % 0.03-%0.05% 0.03-%0.05
 18. 18. Edinsel pnömotoraksEdinsel pnömotoraks  İatrojenik pnömotorakslarİatrojenik pnömotorakslar  Barotravma ile oluşan pnömotoraksBarotravma ile oluşan pnömotoraks  Travmatik pnömotorakslarTravmatik pnömotorakslar
 19. 19. İatrojenik Pnömotorakslarİatrojenik Pnömotorakslar - Subklaviyan (perkütanöz) kateterizasyon- Subklaviyan (perkütanöz) kateterizasyon * Santral kateterler* Santral kateterler * Pacemaker yerleştirilmesi* Pacemaker yerleştirilmesi - Transtorasik iğne biyopsisi- Transtorasik iğne biyopsisi - Transbronşiyal akciğer biyopsisi- Transbronşiyal akciğer biyopsisi - Torasentez- Torasentez - Hatalı tüp torakostomi- Hatalı tüp torakostomi - Laparoskopik cerrahi sonrası- Laparoskopik cerrahi sonrası
 20. 20. Barotravma ile oluşan pnömotoraksBarotravma ile oluşan pnömotoraks  Pozitif basınçlı ventilasyon alan hastalardaPozitif basınçlı ventilasyon alan hastalarda ortaya çıkarortaya çıkar  Gözlem değil, mutlaka girişimsel tedaviGözlem değil, mutlaka girişimsel tedavi yapılmalıdır (Tüp torakostomi)yapılmalıdır (Tüp torakostomi)  Çünkü tansiyon pnömotoraks riski vardır.Çünkü tansiyon pnömotoraks riski vardır.
 21. 21. Travmatik pnömotorakslarTravmatik pnömotorakslar - Künt travma- Künt travma * Trafik kazaları* Trafik kazaları * Yüksekten düşme* Yüksekten düşme * Spor yaralanmaları* Spor yaralanmaları - Penetran travma- Penetran travma * Ateşli silah yaralanması* Ateşli silah yaralanması * Kesici delici alet yaralanması* Kesici delici alet yaralanması
 22. 22. KLİNİKKLİNİK  PSP en sık olarak 20’li yaşlarda ve daha azPSP en sık olarak 20’li yaşlarda ve daha az olarak da 30’lu yaşlarda gözlenir.olarak da 30’lu yaşlarda gözlenir.  Hastaların % 80’i 40 yaşın altındadır. PuberteHastaların % 80’i 40 yaşın altındadır. Puberte öncesi ile 40 yaşın üzerinde ise nadiren görülür.öncesi ile 40 yaşın üzerinde ise nadiren görülür.  İnsidans yılda 5.8-16.7/100 000 arasında olupİnsidans yılda 5.8-16.7/100 000 arasında olup özellikle genç, uzun boylu, zayıf yani astenik tipözellikle genç, uzun boylu, zayıf yani astenik tip erkeklerde görülür.erkeklerde görülür.
 23. 23. KLİNİKKLİNİK  PSP gelişiminde ailevi yatkınlık ve sigaraPSP gelişiminde ailevi yatkınlık ve sigara içiminin de rol oynadığı bilinmektedir.içiminin de rol oynadığı bilinmektedir.  Sigara içiminin miktar ve süresine bağlı olarakSigara içiminin miktar ve süresine bağlı olarak pnömotoraks görülme sıklığının arttığı,pnömotoraks görülme sıklığının arttığı, pnömotoraks geliştikten sonra sigarayıpnömotoraks geliştikten sonra sigarayı bırakanlarda bile nüks oranının içenlere görebırakanlarda bile nüks oranının içenlere göre daha düşük olduğu saptanmıştır.daha düşük olduğu saptanmıştır.
 24. 24. KLİNİKKLİNİK  Ani başlayan göğüs ağrısıAni başlayan göğüs ağrısı  Nefes darlığıNefes darlığı  ÖksürükÖksürük  Genellikle presipitan bir aktivite yoktur.Genellikle presipitan bir aktivite yoktur.
 25. 25. PSPPSP vakalarında göğüs ağrısı ön planda iken,vakalarında göğüs ağrısı ön planda iken, SSPSSP vakalarında nefes darlığı daha önvakalarında nefes darlığı daha ön plandadır.plandadır. KLİNİKKLİNİK
 26. 26. KLİNİKKLİNİK Tansiyon Pnömotoraks;Tansiyon Pnömotoraks;  TaşikardiTaşikardi  TerlemeTerleme  HipotansiyonHipotansiyon  SolgunlukSolgunluk  Azalmış preloadAzalmış preload  Sempatik sinir sistemi stimülasyonuSempatik sinir sistemi stimülasyonu
 27. 27. FİZİK MUAYENEFİZİK MUAYENE  Azalmış Vokal FremitusAzalmış Vokal Fremitus  Perküsyonla HiperrezonansPerküsyonla Hiperrezonans  Azalmış Solunum SesleriAzalmış Solunum Sesleri Minimal pnömotorakslarda FM bulgularıMinimal pnömotorakslarda FM bulguları tamamen normal olabilirtamamen normal olabilir
 28. 28. TEŞHİSTEŞHİS  PA-Akciğer standart teşhis yöntemidirPA-Akciğer standart teşhis yöntemidir  Semisupin portabl AP grafilerde atlanabilirSemisupin portabl AP grafilerde atlanabilir  Expiryum grafileri faydalı olabilirExpiryum grafileri faydalı olabilir  Bilgisayarlı Tomografi mükemmel tanı sağlar, fakatBilgisayarlı Tomografi mükemmel tanı sağlar, fakat maliyet etkinliği sorgulanmalıdır.maliyet etkinliği sorgulanmalıdır.
 29. 29. TEŞHİSTEŞHİS  Sınırlı:Sınırlı: Akciğerin çevresinde küçük bir alanınAkciğerin çevresinde küçük bir alanın çökmesiçökmesi  Orta:Orta: Kalp sınırının yarısına kadar olan alanınKalp sınırının yarısına kadar olan alanın çökmesiçökmesi  Total:Total: Hiç havalanmayan akciğerHiç havalanmayan akciğer Henry and colleagues (2003) British Thoracic Society GuidelinesHenry and colleagues (2003) British Thoracic Society Guidelines
 30. 30. TEŞHİSTEŞHİS Pnömotoraks oranına göre derecelendirme.Pnömotoraks oranına göre derecelendirme. DereceDerece %%  Çok küçük (minimal)Çok küçük (minimal) <5-10<5-10  Küçük (parsiyel)Küçük (parsiyel) <15-25<15-25  OrtaOrta (subtotal)(subtotal) <50<50  Büyük (total)Büyük (total) >50>50
 31. 31. TEŞHİSTEŞHİS  24 saati geçen pnömotorakslarda minimal sıvı24 saati geçen pnömotorakslarda minimal sıvı koleksiyonu olabilir, önemsizdir,koleksiyonu olabilir, önemsizdir,  Fazla sıvı genellikle hemorajiktir veFazla sıvı genellikle hemorajiktir ve hemopnömotoraksa işaret eder,hemopnömotoraksa işaret eder,  Kanama pnömotoraks esnasında yapışıklıklarınKanama pnömotoraks esnasında yapışıklıkların kopmasına bağlı gelişir,kopmasına bağlı gelişir,  Hayatı tehtid edici ve torakotomi gereken ölçülerdeHayatı tehtid edici ve torakotomi gereken ölçülerde olabilir.olabilir.
 32. 32. AYIRICI TANIAYIRICI TANI  Dev bir bülü ayırt etmek önemlidirDev bir bülü ayırt etmek önemlidir  Dev bir büle takılacak dren ciddi sorunlaraDev bir büle takılacak dren ciddi sorunlara neden olabilir.neden olabilir.
 33. 33. TEDAVİTEDAVİ PNÖMOTORAKSPNÖMOTORAKS tedavisinin 3 temel ilkesitedavisinin 3 temel ilkesi 1.1. İntraplevral boşluktaki havanın tahliyesi ileİntraplevral boşluktaki havanın tahliyesi ile pnömotoraks alanının ortadan kalkmasıpnömotoraks alanının ortadan kalkması 22..Hava kaçağının kontrolüHava kaçağının kontrolü 3.3.Yaşam boyunca nüks ihtimalinin azaltılması,Yaşam boyunca nüks ihtimalinin azaltılması, ortadan kaldırılması.ortadan kaldırılması.
 34. 34. NüksNüks  PSP’ın nüks oranı ilk epizoddan sonra % 20-30PSP’ın nüks oranı ilk epizoddan sonra % 20-30 iken, ikinci epizoddan sonra % 50’niniken, ikinci epizoddan sonra % 50’nin üzerindedir.üzerindedir.  5 yıl içinde nüks gelişme oranı ise % 30 ile % 505 yıl içinde nüks gelişme oranı ise % 30 ile % 50 arasındadır.arasındadır.  Pnömotorakslı hastaların % 5-15’inde ise karşıPnömotorakslı hastaların % 5-15’inde ise karşı tarafta nüks gelişmektedir.tarafta nüks gelişmektedir.
 35. 35. Tedavi yönteminin seçim kriterleriTedavi yönteminin seçim kriterleri  Pnömotoraksın oluş şekli (etyolojisi)Pnömotoraksın oluş şekli (etyolojisi)  Pnömotoraks alanının büyüklüğüPnömotoraks alanının büyüklüğü  Progresyon gösterip göstermemesiProgresyon gösterip göstermemesi  Hastanın genel durumuHastanın genel durumu  İlave bir hastalık olup olmamasıİlave bir hastalık olup olmaması
 36. 36. TEDAVİTEDAVİ  GÖZLEMGÖZLEM  İĞNE ASPİRASYONUİĞNE ASPİRASYONU  PERKÜTAN KATETER DRENAJIPERKÜTAN KATETER DRENAJI Pleur-evac veya su altıPleur-evac veya su altı Heimlich ValveHeimlich Valve  TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ Kapalı su altı drenajıKapalı su altı drenajı Heimlich ValveHeimlich Valve  TÜP TORAKOSTOMİ ve PLÖRİDEZ AJANITÜP TORAKOSTOMİ ve PLÖRİDEZ AJANI  VATS (Video-assisted thoracic surgery)VATS (Video-assisted thoracic surgery)  TORAKOTOMİTORAKOTOMİ
 37. 37. GÖZLEMGÖZLEM  Sınırlı spontan pnömotoraks hastanın başka birSınırlı spontan pnömotoraks hastanın başka bir problemi yoksa takip edilebilirproblemi yoksa takip edilebilir  Gözlemi doğru bulmayanlarda vardır.Gözlemi doğru bulmayanlarda vardır.  Hastaya Oksijen verilmesi pnömotoraksınHastaya Oksijen verilmesi pnömotoraksın rezorbsiyonunu kolaylaştırır.rezorbsiyonunu kolaylaştırır.  24 saatta havanın %1.5 kadarı emilir.24 saatta havanın %1.5 kadarı emilir.
 38. 38. GÖZLEMGÖZLEM  % 10’luk bir pnömotoraks alanının rezorpsiyonu% 10’luk bir pnömotoraks alanının rezorpsiyonu yaklaşık 8 günü bulur.yaklaşık 8 günü bulur.  Fakat yine de hızlı bir şekilde gelişebilecekFakat yine de hızlı bir şekilde gelişebilecek komplikasyonlar (tansiyon pnömotoraks vb.)komplikasyonlar (tansiyon pnömotoraks vb.) nedeniyle bu tedavi yöntemi birtakım risklernedeniyle bu tedavi yöntemi birtakım riskler taşımaktadır.taşımaktadır.
 39. 39. İĞNE ASPİRASYONUİĞNE ASPİRASYONU  Sınırlı veya orta derecede pnömotorakslarda iğneSınırlı veya orta derecede pnömotorakslarda iğne veya küçük kateterlerle aspirasyon rezolüsyonuveya küçük kateterlerle aspirasyon rezolüsyonu kolaylaştırır.kolaylaştırır.  14-gauge teflon kateter, Angiocath veya diğer ticari14-gauge teflon kateter, Angiocath veya diğer ticari hazır setlerhazır setler  BTS 2003 de primer spontan pnömotoraks içinBTS 2003 de primer spontan pnömotoraks için iğne aspirasyonunu primer tedavi seçeneği olarakiğne aspirasyonunu primer tedavi seçeneği olarak önermiştir.önermiştir.
 40. 40. Noppen ve arkadaşları, 2002;Noppen ve arkadaşları, 2002; İlk atak primer spontan pnömotoraksİlk atak primer spontan pnömotoraks Randomize klinik çalışmaRandomize klinik çalışma Tüp Torakostomi X Basit AspirasyonTüp Torakostomi X Basit Aspirasyon Sonuçlarda anlamlı farklılık yokSonuçlarda anlamlı farklılık yok
 41. 41. İĞNE ASPİRASYONUİĞNE ASPİRASYONU  Akciğer ekspanse olmadıysa aspirasyon 24 saatAkciğer ekspanse olmadıysa aspirasyon 24 saat içinde tekrar edilebilir. Yine başarılı olunmazsa tüpiçinde tekrar edilebilir. Yine başarılı olunmazsa tüp torakostomi yapılmalıdır.torakostomi yapılmalıdır.  Birinci denemede aspirasyonda negativiteBirinci denemede aspirasyonda negativite sağlanamazsa ya da fazla miktarda hava aspiresağlanamazsa ya da fazla miktarda hava aspire edilmesine rağmen rezolüsyon olmadıysa hemenedilmesine rağmen rezolüsyon olmadıysa hemen tüp torakostomi uygulanmalıdır.tüp torakostomi uygulanmalıdır.
 42. 42. PERKÜTANÖZ DRENAJPERKÜTANÖZ DRENAJ  Küçük polyvinyl kateter şeklinde bulunanKüçük polyvinyl kateter şeklinde bulunan perkütanöz drenaj kateterlerinin küçük ve ortaperkütanöz drenaj kateterlerinin küçük ve orta pnömotoraslarda kullanılabileceğipnömotoraslarda kullanılabileceği belirtilmektedir.belirtilmektedir.  Kapalı sualtı drenaj sistemine bağlanarakKapalı sualtı drenaj sistemine bağlanarak kullanılan kateter drenajında başarı oranı yüksekkullanılan kateter drenajında başarı oranı yüksek olmasına karşılık, tüpün lümen içi materyal ileolmasına karşılık, tüpün lümen içi materyal ile veya kıvrılarak tıkanması gibi sorunlar nedeniyleveya kıvrılarak tıkanması gibi sorunlar nedeniyle kullanımı sınırlıdır.kullanımı sınırlıdır.
 43. 43. TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ  Orta ve büyük derece pnömotorakslardaOrta ve büyük derece pnömotorakslarda seçilecek standart tedavi günümüzde tüpseçilecek standart tedavi günümüzde tüp torakostomidirtorakostomidir..  Hastada semptomların varlığında,Hastada semptomların varlığında, pnömotoraksın radyolojik progresyonunda,pnömotoraksın radyolojik progresyonunda, tansiyon pnömotoraksda, karşı tarafta hastalıktansiyon pnömotoraksda, karşı tarafta hastalık mevcudiyetinde tüp torakostomi yapılmalıdır.mevcudiyetinde tüp torakostomi yapılmalıdır.
 44. 44. TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ  Tüp torakostomi intraplevral boşluktaki havanınTüp torakostomi intraplevral boşluktaki havanın hızlı bir şekilde tamamen boşaltılmasını sağlar.hızlı bir şekilde tamamen boşaltılmasını sağlar.  Tüp torakostomi sonrasında hastaların çoğundaTüp torakostomi sonrasında hastaların çoğunda akciğer hızla ekspanse olmakta ve 48 saattenakciğer hızla ekspanse olmakta ve 48 saatten daha kısa bir süre içerisinde hava kaçağıdaha kısa bir süre içerisinde hava kaçağı durmaktadır.durmaktadır.
 45. 45. TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ  Tüp torakostomi işlemi, midaksiller hat üzerinde 5,Tüp torakostomi işlemi, midaksiller hat üzerinde 5, 6 veya 7. interkostal aralıklardan uygulanır ve tüpün6 veya 7. interkostal aralıklardan uygulanır ve tüpün ucu apekse doğru ilerletilir.ucu apekse doğru ilerletilir.  Buradan yapıldığında kozmetik açıdan dahaBuradan yapıldığında kozmetik açıdan daha avantajlı olmakta, hasta daha kolay tolereavantajlı olmakta, hasta daha kolay tolere edebilmekte ve intraplevral sıvı mevcutsa dreneedebilmekte ve intraplevral sıvı mevcutsa drene edilebilmektedir.edilebilmektedir.
 46. 46. TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ  Bir diğer torakostomi yeri de midklaviküler hatBir diğer torakostomi yeri de midklaviküler hat üzerinde ikinci interkostal aralıktır.üzerinde ikinci interkostal aralıktır.  Buradan hava tahliyesi iyi olmakla birlikte; kozmetikBuradan hava tahliyesi iyi olmakla birlikte; kozmetik yönden uygun olmaması, intraplevral sıvıyönden uygun olmaması, intraplevral sıvı tahliyesindeki yetersizlik ve daha mediyaldentahliyesindeki yetersizlik ve daha mediyalden yapılırsa mammarian damarların yaralanması gibiyapılırsa mammarian damarların yaralanması gibi bazı dezavantajları nedeniyle kullanımı sınırlıdır.bazı dezavantajları nedeniyle kullanımı sınırlıdır.
 47. 47. TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ  İntraplevral drenaj için polietilen toraks tüpleriİntraplevral drenaj için polietilen toraks tüpleri kullanılmakta olup erişkinler için genellikle 28-32-kullanılmakta olup erişkinler için genellikle 28-32- 36F numaralı olanlar kullanılır.36F numaralı olanlar kullanılır.  Tüp torakostomi esnasında tüpün distali sualtıTüp torakostomi esnasında tüpün distali sualtı drenaj sistemine bağlanmaktadır.drenaj sistemine bağlanmaktadır.  Tek yönlü geçiş sağlanan bu sistem sayesindeTek yönlü geçiş sağlanan bu sistem sayesinde intraplevral negatif basınç korunarak içerideki havaintraplevral negatif basınç korunarak içerideki hava ve sıvı drene edilebilmektedir.ve sıvı drene edilebilmektedir.
 48. 48. TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ Tüp torakostomi sonrasında hava kaçağı tamamenTüp torakostomi sonrasında hava kaçağı tamamen kesildikten 24 saat sonra çekilen akciğer grafisindekesildikten 24 saat sonra çekilen akciğer grafisinde akciğer ekspanse ise toraks tüpü çekilebilir.akciğer ekspanse ise toraks tüpü çekilebilir. Toraks tüpünün 24 saatliğine klempe edilmesi veToraks tüpünün 24 saatliğine klempe edilmesi ve sonrasında çekilen akciğer grafisinde akciğersonrasında çekilen akciğer grafisinde akciğer kollapsı görülmezse toraks tüpünün çekilmesi diğerkollapsı görülmezse toraks tüpünün çekilmesi diğer bir seçenek olabilir.bir seçenek olabilir.
 49. 49. TÜP TORAKOSTOMİTÜP TORAKOSTOMİ  Bu şekilde toraks tüpü alınmış gibi davranılarakBu şekilde toraks tüpü alınmış gibi davranılarak akciğerin tekrar kollabe olup olmadığına bakılıpakciğerin tekrar kollabe olup olmadığına bakılıp test edilmiş olur. Eğer pnömotoraks yenidentest edilmiş olur. Eğer pnömotoraks yeniden gelişirse hasta yeni bir tüp torakostomi işlemindengelişirse hasta yeni bir tüp torakostomi işleminden alıkonulmuş olur.alıkonulmuş olur.  Tüp çekildikten 24 saat sonra çekilen akciğerTüp çekildikten 24 saat sonra çekilen akciğer grafisinde akciğer ekspanse ise hasta taburcugrafisinde akciğer ekspanse ise hasta taburcu edilir.edilir.
 50. 50. PLÖRODEZPLÖRODEZ  Torakoskopik cerrahi sırasında olduğu gibi göğüsTorakoskopik cerrahi sırasında olduğu gibi göğüs tüpü yoluyla da intraplevral boşluğa sklerozan ajantüpü yoluyla da intraplevral boşluğa sklerozan ajan verilmesi nüks olasılığını azaltmaktadır.verilmesi nüks olasılığını azaltmaktadır.  Plörodez, paryetal ve viseral plevralarınPlörodez, paryetal ve viseral plevraların yapışmasını sağlayarak plevra boşluğunun ortadanyapışmasını sağlayarak plevra boşluğunun ortadan kaldırılması işlemidir.kaldırılması işlemidir.
 51. 51. PLÖRODEZPLÖRODEZ  Başta malign nitelikli, tekrarlayıcı plevra efüzyonlarıBaşta malign nitelikli, tekrarlayıcı plevra efüzyonları olmak üzere nüks pnömotorakslarda, plevraolmak üzere nüks pnömotorakslarda, plevra boşluğunda sıvı ve hava toplanmasını önlemek içinboşluğunda sıvı ve hava toplanmasını önlemek için uygulanmaktadır.uygulanmaktadır.  Göğüs tüpü yoluyla sulandırılmış talk, sıvı tetrasiklinGöğüs tüpü yoluyla sulandırılmış talk, sıvı tetrasiklin ya da deriveleri, hastanın kendi kanı olmak üzereya da deriveleri, hastanın kendi kanı olmak üzere fibrin glue ve kolajene kadar çeşitli plörodezi yapanfibrin glue ve kolajene kadar çeşitli plörodezi yapan ajanlar kullanılabilmektedir.ajanlar kullanılabilmektedir.
 52. 52. TORAKOTOMİTORAKOTOMİ  PSP’lı hastalarda standart cerrahi tedavi,PSP’lı hastalarda standart cerrahi tedavi, bül/bleb ligasyonu veya rezeksiyonu yanındabül/bleb ligasyonu veya rezeksiyonu yanında bilhassa apikal mekanik abrazyon veyabilhassa apikal mekanik abrazyon veya plörektomidir.plörektomidir.  Bu girişim sıklıkla aksiller torakotomi, daha azBu girişim sıklıkla aksiller torakotomi, daha az olarak da lateral torakotomi ile yapılmaktadır.olarak da lateral torakotomi ile yapılmaktadır.
 53. 53. AKSİLLER TORAKOTOMİAKSİLLER TORAKOTOMİ  Daha ucuz,Daha ucuz,  İnsizyon skarının küçük olup kol ile örtülmesiİnsizyon skarının küçük olup kol ile örtülmesi nedeniyle kozmetiknedeniyle kozmetik  Postoperatif dönemde kullanılan analjezikPostoperatif dönemde kullanılan analjezik miktarı ise VATS ile benzermiktarı ise VATS ile benzer
 54. 54. TORAKOTOMİTORAKOTOMİ Bilateral pnömotorakslı vakalarda bilateralBilateral pnömotorakslı vakalarda bilateral aksiller torakotomi veya bilateral VATS yapılabiliraksiller torakotomi veya bilateral VATS yapılabilir
 55. 55. PNÖMOTORAKSDA CERRAHİPNÖMOTORAKSDA CERRAHİ MÜDAHALE (TORAKOTOMİ/VATS)MÜDAHALE (TORAKOTOMİ/VATS) ENDİKASYONLARIENDİKASYONLARI • Masif hava kaçağıMasif hava kaçağı • Dirençli (persistan) hava kaçağı (5-10 gün)Dirençli (persistan) hava kaçağı (5-10 gün) • Nüks pnömotoraksNüks pnömotoraks • Radyolojik inceleme sonucu saptanmış bül mevcudiyetiRadyolojik inceleme sonucu saptanmış bül mevcudiyeti • Bilateral pnömotoraksBilateral pnömotoraks • Diğer akciğerde pnömotoraks hikayesi olan ilk epizodDiğer akciğerde pnömotoraks hikayesi olan ilk epizod • Pnömonektomili bir hastada ilk epizodPnömonektomili bir hastada ilk epizod • Mesleki tehlikeye maruz kalanlarda ilk epizod (uçakMesleki tehlikeye maruz kalanlarda ilk epizod (uçak pilotu, dalgıç)pilotu, dalgıç)
 56. 56. TORAKOSKOPİK CERRAHİTORAKOSKOPİK CERRAHİ PSP’ın cerrahi tedavisinde, torakotomi morbiditesiniPSP’ın cerrahi tedavisinde, torakotomi morbiditesini önlemek için torakotomiye alternatif olarak VATSönlemek için torakotomiye alternatif olarak VATS (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery) kullanımı(Video-Assisted Thoracoscopic Surgery) kullanımı yaygınlaşmış ve son birkaç yılda da standart cerrahiyaygınlaşmış ve son birkaç yılda da standart cerrahi tedavi yöntemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.tedavi yöntemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
 57. 57. TORAKOSKOPİK CERRAHİTORAKOSKOPİK CERRAHİ VATS’ın Avantajları;VATS’ın Avantajları;  Postoperatif dönemde ağrının azalması,Postoperatif dönemde ağrının azalması,  Pulmoner fonksiyonların korunması,Pulmoner fonksiyonların korunması,  Morbiditenin azalması,Morbiditenin azalması,  Hastanede yatış süresinin kısalması,Hastanede yatış süresinin kısalması,  İşgücü kaybının azalmasıİşgücü kaybının azalması
 58. 58. TORAKOSKOPİK CERRAHİTORAKOSKOPİK CERRAHİ Bleblerin torakoskopik ablasyonu için koterizasyon,Bleblerin torakoskopik ablasyonu için koterizasyon, lazer koagülasyon ve endoskopik loop tekniği gibilazer koagülasyon ve endoskopik loop tekniği gibi yöntemler de kullanılmakla birlikte,yöntemler de kullanılmakla birlikte, günümüzde engünümüzde en çok tercih edilen yöntem bleblerin/büllöz alanınçok tercih edilen yöntem bleblerin/büllöz alanın endostapler ile rezeksiyonudur.endostapler ile rezeksiyonudur.
 59. 59. TORAKOSKOPİK CERRAHİTORAKOSKOPİK CERRAHİ VATS ile plörodez için gaz tampon veya marleksVATS ile plörodez için gaz tampon veya marleks mesh ile mekanik abrazyon, lazer veya koter ilemesh ile mekanik abrazyon, lazer veya koter ile plevra irritasyonu, tetrasiklin veya talk ileplevra irritasyonu, tetrasiklin veya talk ile kimyasal plörodez kullanılmaktadır.kimyasal plörodez kullanılmaktadır.
 60. 60. TORAKOSKOPİK CERRAHİTORAKOSKOPİK CERRAHİ  Stapler ile bül rezeksiyonu ve talk pudrajStapler ile bül rezeksiyonu ve talk pudraj uygulamasının diğer yöntemlere göre en düşükuygulamasının diğer yöntemlere göre en düşük nüks oranına sahip olduğu bildirilmektedir.nüks oranına sahip olduğu bildirilmektedir.  SP’da VATS ile yapılan operasyonlardan sonraSP’da VATS ile yapılan operasyonlardan sonra en sık gözlenen komplikasyon uzamış havaen sık gözlenen komplikasyon uzamış hava kaçağı ve nüksdür.kaçağı ve nüksdür.

×