Портфоліо вчителя

L
Портфоліо
Ліновецької Світлани ВолодимирівниЛіновецької Світлани Володимирівни
Вчителя Малокатеринівської гімназії “ Мрія “Вчителя Малокатеринівської гімназії “ Мрія “
Прізвище, ім’я по батькові: ЛіновецькаЛіновецька
Світлана ВолодимирівнаСвітлана Володимирівна
Дата народження: 11 серпня 195серпня 19566 рокуроку
Освіта: вища, у 199вища, у 19966 році закінчина Запорізькийроці закінчина Запорізький
Національний університет, викладачНаціональний університет, викладач
української мови та літературиукраїнської мови та літератури
Місце роботи: Малокатеринівська гімназія “Мрія”Малокатеринівська гімназія “Мрія”
Стаж роботи за спеціальністю та класним керівником: 2020 роківроків
Кваліфікаційна категорія: першаперша
“ Діти, як квіти.
Доторкнись до кожної із них –
і вона задзвенить, і розсиплеться
аромат, не схожий один на одного ”
В.О. Сухомлинський
Виховна проблема гімназії:
Системний підхід до виховання учнів, підготовка
їх до життя і праці
Виховна проблема класу:
Формування свідомої дисципліни та
відповідального ставлення до навчання
Мета і задачі виховного процесу в
класі:
 Створення умов для вільного розвитку особистості
школярів;
 Формування загальнолюдських гуманістичних
цінностей;
 Прищеплення учням любові до оволодівання знань,
створення умов для розвитку творчих здібностей;
 Виховання турботливого ставлення до батьків,
людей похилого віку;
 Формування родинно – сімейної культури, вивчення
та збереження звичаїв, традицій українського народу;
 Розвиток в учнів культури мовленнєвого етикету.
Моє педагогічне кредо:
 “ Щоб досягти успіху, покажи дитині свій власний
приклад ”
Н. Ляшко
 “ Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей -
талант, вміння їх вирощувати – мистецтво “. Але
найважливішим є любов до дитини!
 “ Учитель, який передає дитині лише знання, - це
ремісник; той, хто виховує характер, - справжній
митець своєї справи ”.
Софія Русова
Педагогічне есе
Педагог, вчитель, вихователь – довірена особа суспільства,
якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє
майбутнє. Тисячі професій народжуються і вмирають. Та серед
вічних професій учительська посідає особливе місце: Вона -
початок усіх професій. Змінюються умови й засоби виховання, та
незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити
людину бути людиною.
Маючи певний педагогічний досвід та спостерігаючи за
подальшою долею випускників, я все більше переконуюсь в тому,
що сьогодні суспільству потрібна людина не просто з високим
рівнем знань, а інтелектуально розвинена, активна, цілеспрямована
й самостійна.
Любов до дітей, до професії не зникає, а кожного дня стає щеЛюбов до дітей, до професії не зникає, а кожного дня стає ще
мудрішою і глибшою. Найти своє покликання, ствердитися в ньомумудрішою і глибшою. Найти своє покликання, ствердитися в ньому
– це щастя педагога.– це щастя педагога.
Яким я бачу виховання?Яким я бачу виховання?
Серцевиною виховного процесу я вважаю особистість – її нахили,Серцевиною виховного процесу я вважаю особистість – її нахили,
здібності, потреби, інтереси, характер, самосвідомість.здібності, потреби, інтереси, характер, самосвідомість.
Визначальним принципом виховної системи єВизначальним принципом виховної системи є взаємозввзаємозв’’язокязок
впливіввпливів відносин учня з родиною, класним керівником, соціальнимивідносин учня з родиною, класним керівником, соціальними
об'єктами, довкіллям.об'єктами, довкіллям.
Родинні цінності є складниками суспільства, яке будується наРодинні цінності є складниками суспільства, яке будується на
принципах дбайливого ставлення до дитини, на тих джерелах добра,принципах дбайливого ставлення до дитини, на тих джерелах добра,
що допомагають розкрити її творчий потенціал.що допомагають розкрити її творчий потенціал.
Залучення до співпраці громадських інститутів держави, духовної,Залучення до співпраці громадських інститутів держави, духовної,
культурно – мистецької еліти створює унікальне середовищекультурно – мистецької еліти створює унікальне середовище
координації та інтеграції всіх ланок виховної роботи.координації та інтеграції всіх ланок виховної роботи.
Я акцентую увагу на усвідомленні кінцевого результату своєї праціЯ акцентую увагу на усвідомленні кінцевого результату своєї праці
–– виховання гуманіста, патріота, гармонійно розвиненоївиховання гуманіста, патріота, гармонійно розвиненої
особистості.особистості.
Класний керівник повинен досліджувати, впроваджуватиКласний керівник повинен досліджувати, впроваджувати
передовий досвід у практику роботи, знаходитись в активномупередовий досвід у практику роботи, знаходитись в активному
педагогічному пошуку, сприяти розвиткові висококультурного,педагогічному пошуку, сприяти розвиткові висококультурного,
духовного оточення, прищеплювати повагу до людини, естетичнихдуховного оточення, прищеплювати повагу до людини, естетичних
смаків, нести дітям знання, любов, радість, спокій, бути справжнімсмаків, нести дітям знання, любов, радість, спокій, бути справжнім
прикладом та учителем життя для своїх вихованців.прикладом та учителем життя для своїх вихованців.
ДодатокДодаток
Динаміку формування структури ціннісних
орієнтирів дітей нашого класу можна
представити у вигляді схеми:
Орієнтація на
соціальний
успіх
Інтерес до
інших
Інтерес
до себе
Успішне
навчання
Прагнення
навчитись
будувати
стосунки
Потреба
самопізнання
Принципи виховання
 Гуманізм виявляється у гуманному ставленні
до дітей. Діти, як квіти: полий, то ростимуть.
Застосовуються найдоцільніші засоби впливу
на дітей.
Демократизація
 Врахування вікових і індивідуальних
особливостей. Виховний вплив повинен
відповідати віку дитини, життєвому досвіду,
силам і можливостям. Менші діти – менший
клопіт, великі – великий.
 Народність, етнізація. Відродження народної
духовності є однією з умов становлення народу
України як нації. А тому учнів слід прилучати до
витоків народних традицій, звичаїв, обрядів,
історії мови. Кожна травичка на своєму корені
росте.
 Природовідповідальність вимагає
будувати процес виховання з урахуванням
особливостей природи. Гни дерево, доки
молоде, вчи дитя, поки невелике.
 Систематичність, послідовність.
Виховання становить собою цілісну єдність,
у якій одна ланка доповнює і продовжує
іншу. Посієш вчинок – пожнеш звичку,
посієш звичку – пожнеш характер, посієш
характер – пожнеш долю.
 Поєднання педагогічного керівництва з
розвитком самостійності та ініціативи
вихованців, диференціація виховання.
Стиль взаємин з дітьми, який не придушує, а
розправляє їхні сили, спонукає до
позитивних дій і вчинків, підтримує почуття
власної гідності й утверджує особисту
відповідальність за свою поведінку. Батьків
хліб не навчить, як треба жить.
 Зв’язок з життям, виховання в праці.
Дати вихованцям підготовку до життя,
сформувати вміння і навички, необхідні
для майбутньої суспільної діяльності.
Праця – душа всього життя.
 Єдність вимог і поваги до
особистості. Той, хто зневажає і
кривдить дітей, допускає найбільший
злочин на Землі. Все любить міру.
 Гармонізація родинного і
суспільного виховання. Активне
залучення батьків до виховання дітей у
сім’ях, надання їм психолого –
педагогічних консультацій, звертання
до народних джерел етнопедагогіки,
співробітництва з батьками. Який кущ,
така й хворостинка, який батько,
така й дитина.
Форми
Індивідуальна
Оцінюй людину за її
вчинками.
Орієнтація на
конкретну особистість
Організація
індивідуальної роботи
з учнями.
Фронтальна
Громада – великий
чоловік.
Участь вихованців у
загальношкільних,
районних заходах,
об’єднаннях;
дотримання народних
традицій, свят і обрядів у
спілці з батьками.
Групова
З ким поведешся,
від того й наберешся.
Проведення класних
виховних заходів, а
також поділ класу для
проведення
диференційованого
виховання (хлопці,
дівчата та інше).
Методи
 Методи стимулювання і мотивації діяльності і
поведінки.
Хто дітям потаче, той сам плаче.
1. Педагогічна вимога.
2. Орієнтація на майбутню перспективу і
заохочення.
3. Навіювання. (Наприклад. Не руйнуй пташиних
гнізд, бо осліпнеш. (Народна мудрість)
4. Осуд і покарання.
Злість – погана порадниця.
5. Змагання.
6. Заборона.
7. Застереження.
8. Заохочення.
 Методи контролю, самоконтролю і
самооцінки діяльності і поведінки.
Довіряй, але й перевіряй.
1. Педагогічне спостереження.
2. Бесіди, які націлені на виявлення
вихованості.
3. Психологічне тестування.
4. Аналіз результатів виконання
доручень органів учнівського
самоврядування.
5. Створення ситуацій для вивчення
поведінки вихованців.
Найкращий контроль – совість.
 Методи організації діяльності, спілкування, досвіду
громадської поведінки.
Звичка – друга натура.
1. Вправи і привчання
Заповіді (“Не кради”, “Поважай старших”, “Шануй батька і
матір”).
2.Приклад.
3. Доручення, обов'язки.
Кінець діло хвалить.
4. Гра, забави (рольові ігри).
Де гра, там і радість.
 Методи формування свідомості особистості.
Слово – не полова, язик – не помело. Слово –
не стріла, а глибше ранить.
1. Бесіда індивідуальна і групова, яка
покликана притягнути вихованців до оцінки подій,
явищ громадського життя і сформувати
національну свідомість і високу духовність.
2. Лекції
3. Диспути.
НапрямкиНапрямки
Моральний,
гуманістичний.
Правда – як олія, скрізь
наверх спливає.
Бережи честь змолоду.
Як хочеш, щоб люди до
тебе ставились, так і ти до
них стався.
Моральний,
гуманістичний.
Правда – як олія, скрізь
наверх спливає.
Бережи честь змолоду.
Як хочеш, щоб люди до
тебе ставились, так і ти до
них стався.
Трудове.
Щоб людиною стати,
треба багато
працювати.
У праці-краса
людини.
Землю прикрашає
сонце, а людину –
праця.
Трудове.
Щоб людиною стати,
треба багато
працювати.
У праці-краса
людини.
Землю прикрашає
сонце, а людину –
праця.
Патріотичний і військово –
патріотичний.
Жити – Вітчизні служити.
Кожному мила своя сторона.
За рідний край і життя
віддай.
Патріотичний і військово –
патріотичний.
Жити – Вітчизні служити.
Кожному мила своя сторона.
За рідний край і життя
віддай.
Екологічне.
Дай землі, то і
вона тобі дасть.
Екологічне.
Дай землі, то і
вона тобі дасть.
Естетичне.
Як музика іскриста,
то й душа чиста.
Вмій пожартувати, та
знай, коли перестати.
Естетичне.
Як музика іскриста,
то й душа чиста.
Вмій пожартувати, та
знай, коли перестати.
Фізичне.
Здоров’я - всьому
голова.
В здоровому тілі –
здоровий дух.
Здоров’я маємо – не
дбаємо, а втративши
плачем.
Фізичне.
Здоров’я - всьому
голова.
В здоровому тілі –
здоровий дух.
Здоров’я маємо – не
дбаємо, а втративши
плачем.
Розумове.
Вік живи – вік учись.
За одного вченого
дають десять
невчених.
Мудрий ніхто не
вродився, а
навчився.
Розумове.
Вік живи – вік учись.
За одного вченого
дають десять
невчених.
Мудрий ніхто не
вродився, а
навчився.
Види діяльності
ПізнавальнаПізнавальна
Фізично -
оздоровча
Фізично -
оздоровча
Художньо -
образна
Художньо -
образна
Дозвільно -
ігрова
Дозвільно -
ігрова
Навчально -
пізнавальна
Навчально -
пізнавальна
ДуховнаДуховна
Суспільно -
корисна
Суспільно -
корисна
Соціально -
комунікативна
Соціально -
комунікативна
Національно -
громадянська
Національно -
громадянська
Модель людини нового типу, яка потрібна УкраїніМодель людини нового типу, яка потрібна Україні
в ІІІ тисячоліттів ІІІ тисячолітті
Класний керівник дбає про:Класний керівник дбає про:
• Організацію об'єктивного
“Я” (позитивний аспект).
• Включення кожного у різну
систему видів діяльності.
• Інтегрування видів
діяльності та напрямків
виховання.
• Використання різних форм і
методів роботи.
• Впровадження нових
технологій, інтерактивних
технік.
• Особистісно -
зорієнтований підхід до
виховання.
У центрі – дитина.
Особистіст
ь
Індивіду
-
альність
Навчання
, само-
навчання
Суб’єкт
нових
технологі
й
Розвиток
,
самороз-
виток
Громадянин
України,
професіонал
Суб’єкт
творчості
Виховання,
самовихованн
я
Модель випускника гімназії “ Мрія ”Модель випускника гімназії “ Мрія ”
Ціннісні компетентності:
•Сприйняття людського життя як головної цінності;
повага і захист прав людини і її основних свобод;
•Визнання свободи думки, совісті;
•Осмислення понять: честь, обов’язок, відповідальність,
професійна гордість, громадянство,батьківщина;
•Соціальна активність;
•Прагнення до здорового способу життя.
Комунікативні компетенції:
•Уміння встановлювати конструктивні стосунки зУміння встановлювати конструктивні стосунки з
іншими людьми, не засновані на придушенні;іншими людьми, не засновані на придушенні;
•Уміння вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом;Уміння вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом;
•Уміння самостійно приймати рішення та усвідомлюватиУміння самостійно приймати рішення та усвідомлювати
міру відповідальності за них;міру відповідальності за них;
•Уміння використовувати механізми захисту прав людини.Уміння використовувати механізми захисту прав людини.
Художні компетентності:
•Етична і естетична культура;Етична і естетична культура;
•Художньо – творча активність на оптимальномуХудожньо – творча активність на оптимальному
для кожного учня рівні.для кожного учня рівні.
Творчі компетентності:
•Творче мислення, креативність;Творче мислення, креативність;
•Здатність до самовизначення і самореалізації;Здатність до самовизначення і самореалізації;
•Різнобічні інтереси.Різнобічні інтереси.
Випускник гімназіїВипускник гімназії
(мета – ідеал)(мета – ідеал)
Пізнавальні компетентності:
•Знання, уміння і навички, що відповідають освітнімЗнання, уміння і навички, що відповідають освітнім
стандартам спеціалізованих класів школи (класів зстандартам спеціалізованих класів школи (класів з
поглибленим вивченням окремих предметів, профільним),поглибленим вивченням окремих предметів, профільним),
вимогам, пропонованим договорами про співробітництвовимогам, пропонованим договорами про співробітництво
з ВНЗ;з ВНЗ;
•Навички аналітичного і критичного мислення;Навички аналітичного і критичного мислення;
•Здатність до активної розумової діяльності.Здатність до активної розумової діяльності.
Кодекс честі вчителя
• Люби дітей.
• Люби свою Батьківщину, свою державу – Україну, прищеплюй
любов дітям.
• Виконуй Закон про мову.
• Бережи традиції своєї землі.
• Працюй творчо.
• Вдосконалюй себе як особистість.
• Вчись у досвідчених педагогів, передавай набуті вміння своїм
молодшим колегам.
• Пам'ятай: урок – то завжди імпровізація на втіху собі й дітям.
• Нехай твої думки будуть світлими, помисли чистими, одяг
охайним.
• Багато читай.
• Будь тактовним, гуманним, чуйним, щирим у стосунках з дітьми та
їхніми батьками, з колегами.
• Бережи здоров’я дітей.
• Бережи своє здоров’я, нехай спорт і фізкультура будуть твоїми
друзями.
• Люби природу, передавай це почуття дітям.
• Будь завжди й в усьому прикладом для дітей та колег.
• Люби життя, як воно є, і навчай цієї любові дітей.
Гімназисте!Гімназисте!
Перш за все навчись бути гідним, а потім мудрим, боПерш за все навчись бути гідним, а потім мудрим, бо
без першого важко навчитись і другому.без першого важко навчитись і другому.
 Кожний допущений до гімназії не повинен мати іншого наміру,Кожний допущений до гімназії не повинен мати іншого наміру,
крім одного: досягти успіхів в добрій вдачі, корисних науках, вкрім одного: досягти успіхів в добрій вдачі, корисних науках, в
істинному благочесті.істинному благочесті.
 Єдиним правилом всіх твоїх дій хай буде істинне добро.Єдиним правилом всіх твоїх дій хай буде істинне добро.
 Свою поведінку, мову, зовнішній вигляд бережи в чистоті та честі,Свою поведінку, мову, зовнішній вигляд бережи в чистоті та честі,
не пропусти людину, не привітавши її і не сказавши доброгоне пропусти людину, не привітавши її і не сказавши доброго
слова.слова.
 Вважай своїх товаришів по навчанню за друзів та братів: живи зВважай своїх товаришів по навчанню за друзів та братів: живи з
усіма в злагоді.усіма в злагоді.
 Що вмієш добре, не забувай цього, а чого не вмієш, тому вчись.Що вмієш добре, не забувай цього, а чого не вмієш, тому вчись.
 Неправда – рабський порок – не може бути терпима ні в кому. ХайНеправда – рабський порок – не може бути терпима ні в кому. Хай
всі звикають говорити правду, щоб ніколи не було розладу міжвсі звикають говорити правду, щоб ніколи не було розладу між
серцем і вустами.серцем і вустами.
 Шануй учителя свого, як наставника свого: людину мудру таШануй учителя свого, як наставника свого: людину мудру та
знаючу.знаючу.
 Оскільки наша гімназія - школа мудрості, то знання твої повинніОскільки наша гімназія - школа мудрості, то знання твої повинні
служити людям тільки на благо.служити людям тільки на благо.
МИ ХОЧЕМО БУТИ ТАКИМИ І МИ ТАКИМИ БУДЕМО!МИ ХОЧЕМО БУТИ ТАКИМИ І МИ ТАКИМИ БУДЕМО!
Робота з батькамиРобота з батьками
Стаття 59 Закону України “ Про освіту ” покладає на батьків
відповідальність за фізичне здоров’я і психічний стан дітей, створення
належних умов для розвитку їх природних здібностей.
Взаємовідносини з батьками будую так, щоб останні відчували
емоційний, душевний комфорт в умовах функціонування школи. З цією метою
вивчаю та аналізую тенденції у ставленні батьків до дітей, потенційні
можливості родини з метою їх активного включення у навчально – виховний
процес.
У години батьківського всеобучу знайомлю батьків з новинами
педагогічної літератури з проблем родинної педагогіки,допомагаю вирішувати
родинні конфлікти, що виникають у спілкуванні дітей з батьками. Така робота
не проходить марно – батьки учнів активно включаються до проведення
виховних заходів класу, із задоволенням ходять в туристичні походи.
Аналізуючи свою роботу з батьками класу, використовуючи досвід свій та
передових педагогів, можу запропонувати схему – опору співпраці класного
керівника з батьками. Її можна щоразу поповнювати новинками педагогічних
ідей:
Схема співпраці класного керівника з батькамиСхема співпраці класного керівника з батьками
Збір відомостей про сім’ю
• склад сім’ї, де живе учень;
• кількість дітей у сім’ї;
• спеціальність та місце роботи
батьків;
• матеріальні і побутові умови;
• інтереси сім’ї;
• особливості взаємин між
членами родини.
Участь батьків у виховній
роботі класу
• родинне свято “ Моя земля –
• земля моїх батьків ”;
• туристичні походи;
• організація вечорів.
Анкетування батьків і
учнів
• “ Ми і наші діти “
• “ Ти і твої батьки “;
• “ Ваша думка про клас ”;
• “ Організація виховання
• дома “;
• “ Ми і школа “.
Батьківські збори і
всеобуч
•Дискусії “ Дитина і її права “
•конференція “ Відповідальність
батьків за збереження
здоров’я дітей “;
•засідання “ круглого столу ”
“ Школа і сім’я – грані
співробітництва “;
•Семінар “ Правильний вибір
професії та її значення для
держави та особистості “.
Співпраця з психологом
•лекції;
•консультації;
•корекційна робота;
•розв'язування
конфліктних ситуацій;
•поради батькам.
Індивідуальні консультації
для батьків
•“ Педагогічний такт батьків у
• вихованні дітей ”;
•“ Проблеми злочинності в
• підлітковому середовищі “;
•“ Батьки і діти: чому виникають
• конфлікти ?”.
Структура класу за типами темпераменту
флегматики
47%
холерики
11%
меланхоліки
16%
сангвініки
26%
флегматики сангвініки
меланхоліки холерики
5
10
7
12
8
14
8
14
0
5
10
15
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас
Діагностика прояву лідерських якостей
особистості
Діловитість та організованість Готовність прийти на допомогу
кількість
12
14
10
13
9
12
10
12
0
5
10
15
5 клас 6 клас 7 клас 8 клас
Діагностика прояву відношення до навчальної
праці
Наполеглевість у досягненні успіху Прагнення до самовдосконалення
кількість
Циклограма роботи класного керівникаЦиклограма роботи класного керівника
Щоденно:Щоденно:
· З’ясування причин відсутності учнів на· З’ясування причин відсутності учнів на
заняттях, фіксація пропусків у класномузаняттях, фіксація пропусків у класному
журналі.журналі.
· Бесіди з учнями, що запізнюються.· Бесіди з учнями, що запізнюються.
· Організація чергування в класі.· Організація чергування в класі.
· Індивідуальна робота з учнями.· Індивідуальна робота з учнями.
· Контроль зовнішнього вигляду· Контроль зовнішнього вигляду
школярів.школярів.
· Організація харчування дітей.· Організація харчування дітей.
Щотижня:Щотижня:
· Проведення виховної години.· Проведення виховної години.
· Перевірка щоденників.· Перевірка щоденників.
· Проведення заходів у класі за планом· Проведення заходів у класі за планом
роботи.роботи.
· Робота з активом класу, організація· Робота з активом класу, організація
діяльності органів учнівськогодіяльності органів учнівського
самоврядування.самоврядування.
· Контроль за виконанням доручень.· Контроль за виконанням доручень.
· Організація прибирання пришкільної· Організація прибирання пришкільної
території.території.
· Робота з батьками.· Робота з батьками.
· Робота з учителями, що працюють у· Робота з учителями, що працюють у
класі.класі.
· Зустріч зі шкільним лікарем· Зустріч зі шкільним лікарем
(медсестрою), отримання довідок про(медсестрою), отримання довідок про
хвороби учнів.хвороби учнів.
Щомісяця:
· Проведення класних зборів.
· Проведення бесіди з безпеки життєдіяльності.
· Організація чергування класу по школі.
· Відвідування уроків учителів - предметників у своєму класі.
· Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх
індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського
колективу.
· Зустрічі з батьківським активом.
· Відвідування учнів удома.
Один раз на семестр:
· Оформлення класного журналу за підсумками семестру,
складання звіту.
· Проведення батьківських зборів.
· Участь у роботі методичного об’єднання класних керівників.
· Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної
роботи.
· Один раз на рік:
· Аналіз та складання плану виховної роботи.
· Проведення відкритого виховного заходу.
· Оформлення особових справ учнів.
· Статистичні відомості про клас.
· Робота з підручниками (видача на початку навчального року
та здавання в бібліотеку наприкінці року).
· Написання характеристик (за необхідністю).
Робота в ролі класного керівникаРобота в ролі класного керівника
За час роботи в школі я випустила два класи, а зараз веду третій.За час роботи в школі я випустила два класи, а зараз веду третій.
Інформація про участь учнів 8 класу в шкільних заходах за 2010 навчальний рікІнформація про участь учнів 8 класу в шкільних заходах за 2010 навчальний рік
1. Конкурс “ Осінні дива ” Третє місце1. Конкурс “ Осінні дива ” Третє місце
2. Конкурс “ Все починається з Третє місце2. Конкурс “ Все починається з Третє місце
кохання ”кохання ”
3. Ну – мо, дівчата Третє місце3. Ну – мо, дівчата Третє місце
4. Козацькі розваги Номінація “ Кращий отаман “4. Козацькі розваги Номінація “ Кращий отаман “
Перше місцеПерше місце
5. Прибирання території Весь клас Виховання поваги до чужої5. Прибирання території Весь клас Виховання поваги до чужої
праціпраці
6. Акція “ Грані добра “6. Акція “ Грані добра “
““ З добрим ранком, ветерани “З добрим ранком, ветерани “
7. Звіт пошукового загону “ Історія моєї гімназії ”7. Звіт пошукового загону “ Історія моєї гімназії ”
ЕкскурсіїЕкскурсії
Наведу тільки за останній рік.Наведу тільки за останній рік.
1. Обласний краєзнавчий музей1. Обласний краєзнавчий музей
2. Культурний комплекс “ Запорізький дуб “2. Культурний комплекс “ Запорізький дуб “
3. Музично – драматичний театр ім3. Музично – драматичний театр ім.. МагараМагара
Портфоліо вчителя
Мої учні!Мої учні!
Підводячи підсумки, можу з гордістю сказати, що я задоволена
наслідками реалізації програми. Діти стали по-іншому відноситись до
себе: це і гігієна, поведінка, ретельність; до близьких: повага,
вдячність; до оточуючих: почуття колективізму, патріотизму... Я
щаслива, що обрала саме професію педагога, що маю можливість
спілкуватися з дітьми. Я з радістю віддаю всі свої ідеї дітям, і радію,
коли бачу, як вони вбирають у себе всю інформацію, надану мною,
настрій, який я несу їм, радість і щастя, яке мені хочеться розділити з
ними.
Отже, я завжди буду пам'ятати, що кожне питання, кожна
проблема і, головне, кожна дитина мають свою власну стежку, яку я
допомагаю роздивитись. А для пошуку вірних шляхів я буду
користуватись і досвідом спеціалістів, і слухати власне серце, свою
фантазію, і пам’ятатиму про нестандартність, яка може додати
декілька яскравих кольорів до веселки нашого життя.
Щоб бути щасливими, діти повинні бути бажаними для всіх:
для України, для суспільства, для батьків, для нас, учителів!
ВисновокВисновок
ДодатокДодаток
Виховні годиниВиховні години
Я спостерігаю за своїми вихованцями з 5-го класу, проводжу
різноманітні анкети, тести, записую свої міркування у спеціальний зошит
«Психолого-педагогічних спостережень за учнями» і тепер добре знаю
інтереси кожного учня. Це допомагає мені під час вибору тем для
класних годин та надає можливість варіювати участь кожної дитини в
обговореннях, диспутах, уроках мужності та чуйності та інших формах
проведення класних годин.
Останні теми виховних годин:
Диспут “ Мій вчинок – мої моральні переконання “
Виховна година “ Твоє здоров’я в твоїх руках ”
Диспут “ Самотність: біда чи провина?”
День сім’ї “ Тепло рідної домівки “
Урок мужності “ Народ пам’ятає, народ славить “
Усний журнал “ Мій суспільний статус “
Психологічний тренінг “ З чого починається зрілість?”
1 of 29

Recommended

Презентація вчителя української мови by
Презентація вчителя української мовиПрезентація вчителя української мови
Презентація вчителя української мовиlinovT1
1.3K views42 slides
Портфолио Т. Ю. Сергеевна by
Портфолио Т. Ю. СергеевнаПортфолио Т. Ю. Сергеевна
Портфолио Т. Ю. СергеевнаObraski
8.7K views23 slides
Презентація досвіду роботи Стеблак Г.Ю. by
Презентація досвіду роботи Стеблак Г.Ю.Презентація досвіду роботи Стеблак Г.Ю.
Презентація досвіду роботи Стеблак Г.Ю.natasha-luke4a
1.1K views17 slides
Використання інтерактивних методів на уроках української мови та літератури ... by
Використання інтерактивних методів на уроках української мови та літератури ...Використання інтерактивних методів на уроках української мови та літератури ...
Використання інтерактивних методів на уроках української мови та літератури ...Tamara Emec
8K views21 slides
Презентація педагогічного досвіду вчителя української мови та літератури ... by
Презентація педагогічного досвіду вчителя української мови та літератури ...Презентація педагогічного досвіду вчителя української мови та літератури ...
Презентація педагогічного досвіду вчителя української мови та літератури ...Роман Олександрович Лемак
10.5K views16 slides
З досвіду роботи творчої групи вчителів початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м.... by
З досвіду роботи творчої групи вчителів початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м....З досвіду роботи творчої групи вчителів початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м....
З досвіду роботи творчої групи вчителів початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м....Светлана Брюховецкая
4.2K views28 slides

More Related Content

What's hot

звіт вчителя by
звіт вчителязвіт вчителя
звіт вчителяelena_voronovskaya
3.8K views18 slides
кравченко нвк № 8 by
кравченко нвк № 8кравченко нвк № 8
кравченко нвк № 8ИРИНА НЕЧАЕВА
1.3K views23 slides
презентація досвіду лабан м.і. by
презентація досвіду лабан м.і.презентація досвіду лабан м.і.
презентація досвіду лабан м.і.natasha-luke4a
940 views15 slides
презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван... by
презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван...презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван...
презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван...pr1nc1k
1.1K views26 slides

What's hot(20)

презентація досвіду лабан м.і. by natasha-luke4a
презентація досвіду лабан м.і.презентація досвіду лабан м.і.
презентація досвіду лабан м.і.
natasha-luke4a940 views
презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван... by pr1nc1k
презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван...презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван...
презентація мішакт.і.розвиток комунікативної компетентності як засіб формуван...
pr1nc1k1.1K views
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г. by vova8
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.
Портфоліо вчителя української мови. Шинкар Т.Г.
vova835.4K views
Опис досвіду роботи, анотація by Orest0606
Опис досвіду роботи, анотаціяОпис досвіду роботи, анотація
Опис досвіду роботи, анотація
Orest06067.7K views
інтерактивні методи навчання на уроках мови та літератури by tatyana6221310
інтерактивні методи навчання на уроках мови та літературиінтерактивні методи навчання на уроках мови та літератури
інтерактивні методи навчання на уроках мови та літератури
tatyana622131023.8K views
Досвід роботи вчителя зарубіжної літератури by Anton Tikhonow
Досвід роботи вчителя зарубіжної літературиДосвід роботи вчителя зарубіжної літератури
Досвід роботи вчителя зарубіжної літератури
Anton Tikhonow18.5K views
Портфоліо вчителя української мови і літератури Корабльової Н.М. by Yulya Tkachuk
Портфоліо вчителя української мови і літератури Корабльової Н.М.Портфоліо вчителя української мови і літератури Корабльової Н.М.
Портфоліо вчителя української мови і літератури Корабльової Н.М.
Yulya Tkachuk1.6K views
Демченко С.Є. Я роблю так... by HomichAlla
Демченко С.Є. Я роблю так...Демченко С.Є. Я роблю так...
Демченко С.Є. Я роблю так...
HomichAlla16.1K views
Проектна технологія на уроках зарубіжної літератури by yullinka
Проектна технологія на уроках зарубіжної літературиПроектна технологія на уроках зарубіжної літератури
Проектна технологія на уроках зарубіжної літератури
yullinka6.8K views
Презентація Луценка Сергія Івановича, вчителя початкових класів КЗ “ Лутугинс... by Светлана Брюховецкая
Презентація Луценка Сергія Івановича, вчителя початкових класів КЗ “ Лутугинс...Презентація Луценка Сергія Івановича, вчителя початкових класів КЗ “ Лутугинс...
Презентація Луценка Сергія Івановича, вчителя початкових класів КЗ “ Лутугинс...
вічканова л.к. by lubovv895
вічканова л.к.вічканова л.к.
вічканова л.к.
lubovv895178 views
Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літ... by Tamara Emec
Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літ...Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літ...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літ...
Tamara Emec12.8K views
портфоліо 3 by Alex Lisov
портфоліо 3портфоліо 3
портфоліо 3
Alex Lisov74.8K views

Viewers also liked

портфоліо класного керівника by
портфоліо класного керівникапортфоліо класного керівника
портфоліо класного керівникаTamara Emec
7.2K views10 slides
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни by
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени МиколаївниПортфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївниvalya1969
42K views20 slides
права та можливості сучасного вчителя презентація by
права та можливості сучасного вчителя презентаціяправа та можливості сучасного вчителя презентація
права та можливості сучасного вчителя презентаціяVictoriya Sergeevna
4.4K views13 slides
Класний керівник by
Класний керівникКласний керівник
Класний керівникNataliaGrychko
1.6K views8 slides
Organizaciya roboti z_batkami by
Organizaciya roboti z_batkamiOrganizaciya roboti z_batkami
Organizaciya roboti z_batkamissusere7336a
2.3K views33 slides
етичний кодекс українського педагога by
етичний кодекс українського педагогаетичний кодекс українського педагога
етичний кодекс українського педагогаОльга Рябошапка
2.2K views21 slides

Viewers also liked(20)

портфоліо класного керівника by Tamara Emec
портфоліо класного керівникапортфоліо класного керівника
портфоліо класного керівника
Tamara Emec7.2K views
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни by valya1969
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени МиколаївниПортфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
valya196942K views
права та можливості сучасного вчителя презентація by Victoriya Sergeevna
права та можливості сучасного вчителя презентаціяправа та можливості сучасного вчителя презентація
права та можливості сучасного вчителя презентація
Victoriya Sergeevna4.4K views
Класний керівник by NataliaGrychko
Класний керівникКласний керівник
Класний керівник
NataliaGrychko1.6K views
Organizaciya roboti z_batkami by ssusere7336a
Organizaciya roboti z_batkamiOrganizaciya roboti z_batkami
Organizaciya roboti z_batkami
ssusere7336a2.3K views
план роботи у_блозі_2014_12_12_17_05_16_938 by SkotchTerner
план роботи у_блозі_2014_12_12_17_05_16_938план роботи у_блозі_2014_12_12_17_05_16_938
план роботи у_блозі_2014_12_12_17_05_16_938
SkotchTerner1.9K views
План роботи класного керівника by Adriana Himinets
План роботи класного керівникаПлан роботи класного керівника
План роботи класного керівника
Adriana Himinets7.6K views
Портфоліо практичного психолога Шибанової Т.І. by school-87
Портфоліо практичного психолога Шибанової Т.І.Портфоліо практичного психолога Шибанової Т.І.
Портфоліо практичного психолога Шибанової Т.І.
school-872.4K views
Презентація-портфоліо класного керівника Доценко Ю.А. СШ № 87 by school-87
Презентація-портфоліо класного керівника Доценко Ю.А. СШ № 87Презентація-портфоліо класного керівника Доценко Ю.А. СШ № 87
Презентація-портфоліо класного керівника Доценко Ю.А. СШ № 87
school-872.1K views
вчительське електронне портфоліо by bren1364
вчительське електронне портфоліовчительське електронне портфоліо
вчительське електронне портфоліо
bren13645.9K views
Презентация учителя украинского языка и литературы Товт Ю. С. by Obraski
Презентация учителя украинского языка и литературы Товт Ю. С. Презентация учителя украинского языка и литературы Товт Ю. С.
Презентация учителя украинского языка и литературы Товт Ю. С.
Obraski2.3K views
Презентація кафедри початкових класів by Igor Sirenky
Презентація кафедри початкових класівПрезентація кафедри початкових класів
Презентація кафедри початкових класів
Igor Sirenky398 views
Портфоліо класного керівника by yanaanya
Портфоліо класного керівникаПортфоліо класного керівника
Портфоліо класного керівника
yanaanya3.4K views
Презентація мо початкових класів сш №1 by praefectuss
Презентація мо початкових класів сш №1Презентація мо початкових класів сш №1
Презентація мо початкових класів сш №1
praefectuss24.3K views
Педрада "Роль особистості класного керівника у формуванні творчого і працезд... by school_internat
Педрада "Роль особистості класного керівника у формуванні творчого і працезд...Педрада "Роль особистості класного керівника у формуванні творчого і працезд...
Педрада "Роль особистості класного керівника у формуванні творчого і працезд...
school_internat5.9K views
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни by Nataliya Pazina
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії ВікторівниПортфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
Портфоліо вчителя інформатики Пазіної Наталії Вікторівни
Nataliya Pazina6.5K views
презентация портфолио педагога психолога by dasaeva1985
презентация портфолио педагога психологапрезентация портфолио педагога психолога
презентация портфолио педагога психолога
dasaeva19856.9K views

Similar to Портфоліо вчителя

Мій досвід роботи by
Мій досвід роботиМій досвід роботи
Мій досвід роботиТетяна Шверненко
361 views11 slides
конкурс кл.керівник 2015 by
конкурс кл.керівник 2015конкурс кл.керівник 2015
конкурс кл.керівник 2015VadimLuganskiy
228 views45 slides
7297 опис досвіду роботи (1)ннн by
7297 опис досвіду роботи (1)ннн7297 опис досвіду роботи (1)ннн
7297 опис досвіду роботи (1)нннHalyna Chekhlenko
1.1K views18 slides
Виховання національно-свідомого громадянина України by
Виховання національно-свідомого громадянина УкраїниВиховання національно-свідомого громадянина України
Виховання національно-свідомого громадянина УкраїниOrest0606
774 views7 slides
Опис виховної сиситеми класу by
Опис виховної сиситеми класуОпис виховної сиситеми класу
Опис виховної сиситеми класуAlyona Bilyk
312 views13 slides
Опис досвіду роботи by
Опис досвіду роботиОпис досвіду роботи
Опис досвіду роботиOrest0606
984 views38 slides

Similar to Портфоліо вчителя(20)

конкурс кл.керівник 2015 by VadimLuganskiy
конкурс кл.керівник 2015конкурс кл.керівник 2015
конкурс кл.керівник 2015
VadimLuganskiy228 views
7297 опис досвіду роботи (1)ннн by Halyna Chekhlenko
7297 опис досвіду роботи (1)ннн7297 опис досвіду роботи (1)ннн
7297 опис досвіду роботи (1)ннн
Halyna Chekhlenko1.1K views
Виховання національно-свідомого громадянина України by Orest0606
Виховання національно-свідомого громадянина УкраїниВиховання національно-свідомого громадянина України
Виховання національно-свідомого громадянина України
Orest0606774 views
Опис виховної сиситеми класу by Alyona Bilyk
Опис виховної сиситеми класуОпис виховної сиситеми класу
Опис виховної сиситеми класу
Alyona Bilyk312 views
Опис досвіду роботи by Orest0606
Опис досвіду роботиОпис досвіду роботи
Опис досвіду роботи
Orest0606984 views
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості by Ковпитська ЗОШ
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистостіХатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості
Хатнє виховання, або роль сім’ї у вихованні особистості
Формування та розвиток творчої особистості школяра by Tamara Emec
Формування та розвиток творчої особистості школяраФормування та розвиток творчої особистості школяра
Формування та розвиток творчої особистості школяра
Tamara Emec1.5K views
Презентація Косолапенко С.М. by Tamara Emec
Презентація Косолапенко С.М.Презентація Косолапенко С.М.
Презентація Косолапенко С.М.
Tamara Emec4K views
атестація by nelarina
атестаціяатестація
атестація
nelarina2.1K views
презентація досвіду класного керівника by natasha-luke4a
презентація досвіду класного керівникапрезентація досвіду класного керівника
презентація досвіду класного керівника
natasha-luke4a15.7K views
Портфоліо вчителя початкових класів Персистої Ю.А. by Юлія Персиста
Портфоліо вчителя початкових класів Персистої Ю.А.Портфоліо вчителя початкових класів Персистої Ю.А.
Портфоліо вчителя початкових класів Персистої Ю.А.
«КЛАСНИЙ КЕРІВНИК РОКУ» by slavschool9
«КЛАСНИЙ КЕРІВНИК РОКУ»«КЛАСНИЙ КЕРІВНИК РОКУ»
«КЛАСНИЙ КЕРІВНИК РОКУ»
slavschool917K views
Uzagal dosvid1 by nikschool3
Uzagal dosvid1Uzagal dosvid1
Uzagal dosvid1
nikschool3578 views
в.сухомлинський by njhujdbwz
в.сухомлинськийв.сухомлинський
в.сухомлинський
njhujdbwz425 views

Портфоліо вчителя

 • 1. Портфоліо Ліновецької Світлани ВолодимирівниЛіновецької Світлани Володимирівни Вчителя Малокатеринівської гімназії “ Мрія “Вчителя Малокатеринівської гімназії “ Мрія “
 • 2. Прізвище, ім’я по батькові: ЛіновецькаЛіновецька Світлана ВолодимирівнаСвітлана Володимирівна Дата народження: 11 серпня 195серпня 19566 рокуроку Освіта: вища, у 199вища, у 19966 році закінчина Запорізькийроці закінчина Запорізький Національний університет, викладачНаціональний університет, викладач української мови та літературиукраїнської мови та літератури Місце роботи: Малокатеринівська гімназія “Мрія”Малокатеринівська гімназія “Мрія” Стаж роботи за спеціальністю та класним керівником: 2020 роківроків Кваліфікаційна категорія: першаперша
 • 3. “ Діти, як квіти. Доторкнись до кожної із них – і вона задзвенить, і розсиплеться аромат, не схожий один на одного ” В.О. Сухомлинський Виховна проблема гімназії: Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці Виховна проблема класу: Формування свідомої дисципліни та відповідального ставлення до навчання
 • 4. Мета і задачі виховного процесу в класі:  Створення умов для вільного розвитку особистості школярів;  Формування загальнолюдських гуманістичних цінностей;  Прищеплення учням любові до оволодівання знань, створення умов для розвитку творчих здібностей;  Виховання турботливого ставлення до батьків, людей похилого віку;  Формування родинно – сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, традицій українського народу;  Розвиток в учнів культури мовленнєвого етикету.
 • 5. Моє педагогічне кредо:  “ Щоб досягти успіху, покажи дитині свій власний приклад ” Н. Ляшко  “ Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво “. Але найважливішим є любов до дитини!  “ Учитель, який передає дитині лише знання, - це ремісник; той, хто виховує характер, - справжній митець своєї справи ”. Софія Русова
 • 6. Педагогічне есе Педагог, вчитель, вихователь – довірена особа суспільства, якій воно ввіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє. Тисячі професій народжуються і вмирають. Та серед вічних професій учительська посідає особливе місце: Вона - початок усіх професій. Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити людину бути людиною. Маючи певний педагогічний досвід та спостерігаючи за подальшою долею випускників, я все більше переконуюсь в тому, що сьогодні суспільству потрібна людина не просто з високим рівнем знань, а інтелектуально розвинена, активна, цілеспрямована й самостійна. Любов до дітей, до професії не зникає, а кожного дня стає щеЛюбов до дітей, до професії не зникає, а кожного дня стає ще мудрішою і глибшою. Найти своє покликання, ствердитися в ньомумудрішою і глибшою. Найти своє покликання, ствердитися в ньому – це щастя педагога.– це щастя педагога.
 • 7. Яким я бачу виховання?Яким я бачу виховання? Серцевиною виховного процесу я вважаю особистість – її нахили,Серцевиною виховного процесу я вважаю особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, характер, самосвідомість.здібності, потреби, інтереси, характер, самосвідомість. Визначальним принципом виховної системи єВизначальним принципом виховної системи є взаємозввзаємозв’’язокязок впливіввпливів відносин учня з родиною, класним керівником, соціальнимивідносин учня з родиною, класним керівником, соціальними об'єктами, довкіллям.об'єктами, довкіллям. Родинні цінності є складниками суспільства, яке будується наРодинні цінності є складниками суспільства, яке будується на принципах дбайливого ставлення до дитини, на тих джерелах добра,принципах дбайливого ставлення до дитини, на тих джерелах добра, що допомагають розкрити її творчий потенціал.що допомагають розкрити її творчий потенціал. Залучення до співпраці громадських інститутів держави, духовної,Залучення до співпраці громадських інститутів держави, духовної, культурно – мистецької еліти створює унікальне середовищекультурно – мистецької еліти створює унікальне середовище координації та інтеграції всіх ланок виховної роботи.координації та інтеграції всіх ланок виховної роботи. Я акцентую увагу на усвідомленні кінцевого результату своєї праціЯ акцентую увагу на усвідомленні кінцевого результату своєї праці –– виховання гуманіста, патріота, гармонійно розвиненоївиховання гуманіста, патріота, гармонійно розвиненої особистості.особистості. Класний керівник повинен досліджувати, впроваджуватиКласний керівник повинен досліджувати, впроваджувати передовий досвід у практику роботи, знаходитись в активномупередовий досвід у практику роботи, знаходитись в активному педагогічному пошуку, сприяти розвиткові висококультурного,педагогічному пошуку, сприяти розвиткові висококультурного, духовного оточення, прищеплювати повагу до людини, естетичнихдуховного оточення, прищеплювати повагу до людини, естетичних смаків, нести дітям знання, любов, радість, спокій, бути справжнімсмаків, нести дітям знання, любов, радість, спокій, бути справжнім прикладом та учителем життя для своїх вихованців.прикладом та учителем життя для своїх вихованців.
 • 9. Динаміку формування структури ціннісних орієнтирів дітей нашого класу можна представити у вигляді схеми: Орієнтація на соціальний успіх Інтерес до інших Інтерес до себе Успішне навчання Прагнення навчитись будувати стосунки Потреба самопізнання
 • 10. Принципи виховання  Гуманізм виявляється у гуманному ставленні до дітей. Діти, як квіти: полий, то ростимуть. Застосовуються найдоцільніші засоби впливу на дітей. Демократизація  Врахування вікових і індивідуальних особливостей. Виховний вплив повинен відповідати віку дитини, життєвому досвіду, силам і можливостям. Менші діти – менший клопіт, великі – великий.  Народність, етнізація. Відродження народної духовності є однією з умов становлення народу України як нації. А тому учнів слід прилучати до витоків народних традицій, звичаїв, обрядів, історії мови. Кожна травичка на своєму корені росте.  Природовідповідальність вимагає будувати процес виховання з урахуванням особливостей природи. Гни дерево, доки молоде, вчи дитя, поки невелике.  Систематичність, послідовність. Виховання становить собою цілісну єдність, у якій одна ланка доповнює і продовжує іншу. Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю.  Поєднання педагогічного керівництва з розвитком самостійності та ініціативи вихованців, диференціація виховання. Стиль взаємин з дітьми, який не придушує, а розправляє їхні сили, спонукає до позитивних дій і вчинків, підтримує почуття власної гідності й утверджує особисту відповідальність за свою поведінку. Батьків хліб не навчить, як треба жить.  Зв’язок з життям, виховання в праці. Дати вихованцям підготовку до життя, сформувати вміння і навички, необхідні для майбутньої суспільної діяльності. Праця – душа всього життя.  Єдність вимог і поваги до особистості. Той, хто зневажає і кривдить дітей, допускає найбільший злочин на Землі. Все любить міру.  Гармонізація родинного і суспільного виховання. Активне залучення батьків до виховання дітей у сім’ях, надання їм психолого – педагогічних консультацій, звертання до народних джерел етнопедагогіки, співробітництва з батьками. Який кущ, така й хворостинка, який батько, така й дитина.
 • 11. Форми Індивідуальна Оцінюй людину за її вчинками. Орієнтація на конкретну особистість Організація індивідуальної роботи з учнями. Фронтальна Громада – великий чоловік. Участь вихованців у загальношкільних, районних заходах, об’єднаннях; дотримання народних традицій, свят і обрядів у спілці з батьками. Групова З ким поведешся, від того й наберешся. Проведення класних виховних заходів, а також поділ класу для проведення диференційованого виховання (хлопці, дівчата та інше).
 • 12. Методи  Методи стимулювання і мотивації діяльності і поведінки. Хто дітям потаче, той сам плаче. 1. Педагогічна вимога. 2. Орієнтація на майбутню перспективу і заохочення. 3. Навіювання. (Наприклад. Не руйнуй пташиних гнізд, бо осліпнеш. (Народна мудрість) 4. Осуд і покарання. Злість – погана порадниця. 5. Змагання. 6. Заборона. 7. Застереження. 8. Заохочення.  Методи контролю, самоконтролю і самооцінки діяльності і поведінки. Довіряй, але й перевіряй. 1. Педагогічне спостереження. 2. Бесіди, які націлені на виявлення вихованості. 3. Психологічне тестування. 4. Аналіз результатів виконання доручень органів учнівського самоврядування. 5. Створення ситуацій для вивчення поведінки вихованців. Найкращий контроль – совість.  Методи організації діяльності, спілкування, досвіду громадської поведінки. Звичка – друга натура. 1. Вправи і привчання Заповіді (“Не кради”, “Поважай старших”, “Шануй батька і матір”). 2.Приклад. 3. Доручення, обов'язки. Кінець діло хвалить. 4. Гра, забави (рольові ігри). Де гра, там і радість.  Методи формування свідомості особистості. Слово – не полова, язик – не помело. Слово – не стріла, а глибше ранить. 1. Бесіда індивідуальна і групова, яка покликана притягнути вихованців до оцінки подій, явищ громадського життя і сформувати національну свідомість і високу духовність. 2. Лекції 3. Диспути.
 • 13. НапрямкиНапрямки Моральний, гуманістичний. Правда – як олія, скрізь наверх спливає. Бережи честь змолоду. Як хочеш, щоб люди до тебе ставились, так і ти до них стався. Моральний, гуманістичний. Правда – як олія, скрізь наверх спливає. Бережи честь змолоду. Як хочеш, щоб люди до тебе ставились, так і ти до них стався. Трудове. Щоб людиною стати, треба багато працювати. У праці-краса людини. Землю прикрашає сонце, а людину – праця. Трудове. Щоб людиною стати, треба багато працювати. У праці-краса людини. Землю прикрашає сонце, а людину – праця. Патріотичний і військово – патріотичний. Жити – Вітчизні служити. Кожному мила своя сторона. За рідний край і життя віддай. Патріотичний і військово – патріотичний. Жити – Вітчизні служити. Кожному мила своя сторона. За рідний край і життя віддай. Екологічне. Дай землі, то і вона тобі дасть. Екологічне. Дай землі, то і вона тобі дасть. Естетичне. Як музика іскриста, то й душа чиста. Вмій пожартувати, та знай, коли перестати. Естетичне. Як музика іскриста, то й душа чиста. Вмій пожартувати, та знай, коли перестати. Фізичне. Здоров’я - всьому голова. В здоровому тілі – здоровий дух. Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши плачем. Фізичне. Здоров’я - всьому голова. В здоровому тілі – здоровий дух. Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши плачем. Розумове. Вік живи – вік учись. За одного вченого дають десять невчених. Мудрий ніхто не вродився, а навчився. Розумове. Вік живи – вік учись. За одного вченого дають десять невчених. Мудрий ніхто не вродився, а навчився.
 • 14. Види діяльності ПізнавальнаПізнавальна Фізично - оздоровча Фізично - оздоровча Художньо - образна Художньо - образна Дозвільно - ігрова Дозвільно - ігрова Навчально - пізнавальна Навчально - пізнавальна ДуховнаДуховна Суспільно - корисна Суспільно - корисна Соціально - комунікативна Соціально - комунікативна Національно - громадянська Національно - громадянська
 • 15. Модель людини нового типу, яка потрібна УкраїніМодель людини нового типу, яка потрібна Україні в ІІІ тисячоліттів ІІІ тисячолітті Класний керівник дбає про:Класний керівник дбає про: • Організацію об'єктивного “Я” (позитивний аспект). • Включення кожного у різну систему видів діяльності. • Інтегрування видів діяльності та напрямків виховання. • Використання різних форм і методів роботи. • Впровадження нових технологій, інтерактивних технік. • Особистісно - зорієнтований підхід до виховання. У центрі – дитина. Особистіст ь Індивіду - альність Навчання , само- навчання Суб’єкт нових технологі й Розвиток , самороз- виток Громадянин України, професіонал Суб’єкт творчості Виховання, самовихованн я
 • 16. Модель випускника гімназії “ Мрія ”Модель випускника гімназії “ Мрія ” Ціннісні компетентності: •Сприйняття людського життя як головної цінності; повага і захист прав людини і її основних свобод; •Визнання свободи думки, совісті; •Осмислення понять: честь, обов’язок, відповідальність, професійна гордість, громадянство,батьківщина; •Соціальна активність; •Прагнення до здорового способу життя. Комунікативні компетенції: •Уміння встановлювати конструктивні стосунки зУміння встановлювати конструктивні стосунки з іншими людьми, не засновані на придушенні;іншими людьми, не засновані на придушенні; •Уміння вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом;Уміння вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом; •Уміння самостійно приймати рішення та усвідомлюватиУміння самостійно приймати рішення та усвідомлювати міру відповідальності за них;міру відповідальності за них; •Уміння використовувати механізми захисту прав людини.Уміння використовувати механізми захисту прав людини. Художні компетентності: •Етична і естетична культура;Етична і естетична культура; •Художньо – творча активність на оптимальномуХудожньо – творча активність на оптимальному для кожного учня рівні.для кожного учня рівні. Творчі компетентності: •Творче мислення, креативність;Творче мислення, креативність; •Здатність до самовизначення і самореалізації;Здатність до самовизначення і самореалізації; •Різнобічні інтереси.Різнобічні інтереси. Випускник гімназіїВипускник гімназії (мета – ідеал)(мета – ідеал) Пізнавальні компетентності: •Знання, уміння і навички, що відповідають освітнімЗнання, уміння і навички, що відповідають освітнім стандартам спеціалізованих класів школи (класів зстандартам спеціалізованих класів школи (класів з поглибленим вивченням окремих предметів, профільним),поглибленим вивченням окремих предметів, профільним), вимогам, пропонованим договорами про співробітництвовимогам, пропонованим договорами про співробітництво з ВНЗ;з ВНЗ; •Навички аналітичного і критичного мислення;Навички аналітичного і критичного мислення; •Здатність до активної розумової діяльності.Здатність до активної розумової діяльності.
 • 17. Кодекс честі вчителя • Люби дітей. • Люби свою Батьківщину, свою державу – Україну, прищеплюй любов дітям. • Виконуй Закон про мову. • Бережи традиції своєї землі. • Працюй творчо. • Вдосконалюй себе як особистість. • Вчись у досвідчених педагогів, передавай набуті вміння своїм молодшим колегам. • Пам'ятай: урок – то завжди імпровізація на втіху собі й дітям. • Нехай твої думки будуть світлими, помисли чистими, одяг охайним. • Багато читай. • Будь тактовним, гуманним, чуйним, щирим у стосунках з дітьми та їхніми батьками, з колегами. • Бережи здоров’я дітей. • Бережи своє здоров’я, нехай спорт і фізкультура будуть твоїми друзями. • Люби природу, передавай це почуття дітям. • Будь завжди й в усьому прикладом для дітей та колег. • Люби життя, як воно є, і навчай цієї любові дітей.
 • 18. Гімназисте!Гімназисте! Перш за все навчись бути гідним, а потім мудрим, боПерш за все навчись бути гідним, а потім мудрим, бо без першого важко навчитись і другому.без першого важко навчитись і другому.  Кожний допущений до гімназії не повинен мати іншого наміру,Кожний допущений до гімназії не повинен мати іншого наміру, крім одного: досягти успіхів в добрій вдачі, корисних науках, вкрім одного: досягти успіхів в добрій вдачі, корисних науках, в істинному благочесті.істинному благочесті.  Єдиним правилом всіх твоїх дій хай буде істинне добро.Єдиним правилом всіх твоїх дій хай буде істинне добро.  Свою поведінку, мову, зовнішній вигляд бережи в чистоті та честі,Свою поведінку, мову, зовнішній вигляд бережи в чистоті та честі, не пропусти людину, не привітавши її і не сказавши доброгоне пропусти людину, не привітавши її і не сказавши доброго слова.слова.  Вважай своїх товаришів по навчанню за друзів та братів: живи зВважай своїх товаришів по навчанню за друзів та братів: живи з усіма в злагоді.усіма в злагоді.  Що вмієш добре, не забувай цього, а чого не вмієш, тому вчись.Що вмієш добре, не забувай цього, а чого не вмієш, тому вчись.  Неправда – рабський порок – не може бути терпима ні в кому. ХайНеправда – рабський порок – не може бути терпима ні в кому. Хай всі звикають говорити правду, щоб ніколи не було розладу міжвсі звикають говорити правду, щоб ніколи не було розладу між серцем і вустами.серцем і вустами.  Шануй учителя свого, як наставника свого: людину мудру таШануй учителя свого, як наставника свого: людину мудру та знаючу.знаючу.  Оскільки наша гімназія - школа мудрості, то знання твої повинніОскільки наша гімназія - школа мудрості, то знання твої повинні служити людям тільки на благо.служити людям тільки на благо. МИ ХОЧЕМО БУТИ ТАКИМИ І МИ ТАКИМИ БУДЕМО!МИ ХОЧЕМО БУТИ ТАКИМИ І МИ ТАКИМИ БУДЕМО!
 • 19. Робота з батькамиРобота з батьками Стаття 59 Закону України “ Про освіту ” покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров’я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей. Взаємовідносини з батьками будую так, щоб останні відчували емоційний, душевний комфорт в умовах функціонування школи. З цією метою вивчаю та аналізую тенденції у ставленні батьків до дітей, потенційні можливості родини з метою їх активного включення у навчально – виховний процес. У години батьківського всеобучу знайомлю батьків з новинами педагогічної літератури з проблем родинної педагогіки,допомагаю вирішувати родинні конфлікти, що виникають у спілкуванні дітей з батьками. Така робота не проходить марно – батьки учнів активно включаються до проведення виховних заходів класу, із задоволенням ходять в туристичні походи. Аналізуючи свою роботу з батьками класу, використовуючи досвід свій та передових педагогів, можу запропонувати схему – опору співпраці класного керівника з батьками. Її можна щоразу поповнювати новинками педагогічних ідей:
 • 20. Схема співпраці класного керівника з батькамиСхема співпраці класного керівника з батьками Збір відомостей про сім’ю • склад сім’ї, де живе учень; • кількість дітей у сім’ї; • спеціальність та місце роботи батьків; • матеріальні і побутові умови; • інтереси сім’ї; • особливості взаємин між членами родини. Участь батьків у виховній роботі класу • родинне свято “ Моя земля – • земля моїх батьків ”; • туристичні походи; • організація вечорів. Анкетування батьків і учнів • “ Ми і наші діти “ • “ Ти і твої батьки “; • “ Ваша думка про клас ”; • “ Організація виховання • дома “; • “ Ми і школа “. Батьківські збори і всеобуч •Дискусії “ Дитина і її права “ •конференція “ Відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей “; •засідання “ круглого столу ” “ Школа і сім’я – грані співробітництва “; •Семінар “ Правильний вибір професії та її значення для держави та особистості “. Співпраця з психологом •лекції; •консультації; •корекційна робота; •розв'язування конфліктних ситуацій; •поради батькам. Індивідуальні консультації для батьків •“ Педагогічний такт батьків у • вихованні дітей ”; •“ Проблеми злочинності в • підлітковому середовищі “; •“ Батьки і діти: чому виникають • конфлікти ?”.
 • 21. Структура класу за типами темпераменту флегматики 47% холерики 11% меланхоліки 16% сангвініки 26% флегматики сангвініки меланхоліки холерики
 • 22. 5 10 7 12 8 14 8 14 0 5 10 15 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас Діагностика прояву лідерських якостей особистості Діловитість та організованість Готовність прийти на допомогу кількість
 • 23. 12 14 10 13 9 12 10 12 0 5 10 15 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас Діагностика прояву відношення до навчальної праці Наполеглевість у досягненні успіху Прагнення до самовдосконалення кількість
 • 24. Циклограма роботи класного керівникаЦиклограма роботи класного керівника Щоденно:Щоденно: · З’ясування причин відсутності учнів на· З’ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класномузаняттях, фіксація пропусків у класному журналі.журналі. · Бесіди з учнями, що запізнюються.· Бесіди з учнями, що запізнюються. · Організація чергування в класі.· Організація чергування в класі. · Індивідуальна робота з учнями.· Індивідуальна робота з учнями. · Контроль зовнішнього вигляду· Контроль зовнішнього вигляду школярів.школярів. · Організація харчування дітей.· Організація харчування дітей. Щотижня:Щотижня: · Проведення виховної години.· Проведення виховної години. · Перевірка щоденників.· Перевірка щоденників. · Проведення заходів у класі за планом· Проведення заходів у класі за планом роботи.роботи. · Робота з активом класу, організація· Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівськогодіяльності органів учнівського самоврядування.самоврядування. · Контроль за виконанням доручень.· Контроль за виконанням доручень. · Організація прибирання пришкільної· Організація прибирання пришкільної території.території. · Робота з батьками.· Робота з батьками. · Робота з учителями, що працюють у· Робота з учителями, що працюють у класі.класі. · Зустріч зі шкільним лікарем· Зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою), отримання довідок про(медсестрою), отримання довідок про хвороби учнів.хвороби учнів. Щомісяця: · Проведення класних зборів. · Проведення бесіди з безпеки життєдіяльності. · Організація чергування класу по школі. · Відвідування уроків учителів - предметників у своєму класі. · Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу. · Зустрічі з батьківським активом. · Відвідування учнів удома. Один раз на семестр: · Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту. · Проведення батьківських зборів. · Участь у роботі методичного об’єднання класних керівників. · Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи. · Один раз на рік: · Аналіз та складання плану виховної роботи. · Проведення відкритого виховного заходу. · Оформлення особових справ учнів. · Статистичні відомості про клас. · Робота з підручниками (видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці року). · Написання характеристик (за необхідністю).
 • 25. Робота в ролі класного керівникаРобота в ролі класного керівника За час роботи в школі я випустила два класи, а зараз веду третій.За час роботи в школі я випустила два класи, а зараз веду третій. Інформація про участь учнів 8 класу в шкільних заходах за 2010 навчальний рікІнформація про участь учнів 8 класу в шкільних заходах за 2010 навчальний рік 1. Конкурс “ Осінні дива ” Третє місце1. Конкурс “ Осінні дива ” Третє місце 2. Конкурс “ Все починається з Третє місце2. Конкурс “ Все починається з Третє місце кохання ”кохання ” 3. Ну – мо, дівчата Третє місце3. Ну – мо, дівчата Третє місце 4. Козацькі розваги Номінація “ Кращий отаман “4. Козацькі розваги Номінація “ Кращий отаман “ Перше місцеПерше місце 5. Прибирання території Весь клас Виховання поваги до чужої5. Прибирання території Весь клас Виховання поваги до чужої праціпраці 6. Акція “ Грані добра “6. Акція “ Грані добра “ ““ З добрим ранком, ветерани “З добрим ранком, ветерани “ 7. Звіт пошукового загону “ Історія моєї гімназії ”7. Звіт пошукового загону “ Історія моєї гімназії ” ЕкскурсіїЕкскурсії Наведу тільки за останній рік.Наведу тільки за останній рік. 1. Обласний краєзнавчий музей1. Обласний краєзнавчий музей 2. Культурний комплекс “ Запорізький дуб “2. Культурний комплекс “ Запорізький дуб “ 3. Музично – драматичний театр ім3. Музично – драматичний театр ім.. МагараМагара
 • 28. Підводячи підсумки, можу з гордістю сказати, що я задоволена наслідками реалізації програми. Діти стали по-іншому відноситись до себе: це і гігієна, поведінка, ретельність; до близьких: повага, вдячність; до оточуючих: почуття колективізму, патріотизму... Я щаслива, що обрала саме професію педагога, що маю можливість спілкуватися з дітьми. Я з радістю віддаю всі свої ідеї дітям, і радію, коли бачу, як вони вбирають у себе всю інформацію, надану мною, настрій, який я несу їм, радість і щастя, яке мені хочеться розділити з ними. Отже, я завжди буду пам'ятати, що кожне питання, кожна проблема і, головне, кожна дитина мають свою власну стежку, яку я допомагаю роздивитись. А для пошуку вірних шляхів я буду користуватись і досвідом спеціалістів, і слухати власне серце, свою фантазію, і пам’ятатиму про нестандартність, яка може додати декілька яскравих кольорів до веселки нашого життя. Щоб бути щасливими, діти повинні бути бажаними для всіх: для України, для суспільства, для батьків, для нас, учителів! ВисновокВисновок
 • 29. ДодатокДодаток Виховні годиниВиховні години Я спостерігаю за своїми вихованцями з 5-го класу, проводжу різноманітні анкети, тести, записую свої міркування у спеціальний зошит «Психолого-педагогічних спостережень за учнями» і тепер добре знаю інтереси кожного учня. Це допомагає мені під час вибору тем для класних годин та надає можливість варіювати участь кожної дитини в обговореннях, диспутах, уроках мужності та чуйності та інших формах проведення класних годин. Останні теми виховних годин: Диспут “ Мій вчинок – мої моральні переконання “ Виховна година “ Твоє здоров’я в твоїх руках ” Диспут “ Самотність: біда чи провина?” День сім’ї “ Тепло рідної домівки “ Урок мужності “ Народ пам’ятає, народ славить “ Усний журнал “ Мій суспільний статус “ Психологічний тренінг “ З чого починається зрілість?”