SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ΢
Α. Δομή και Σρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
α)Δομή της παραγράφου
Θεματική Περίοδος: Εκφράζει το θέμα της παραγράφου
(Συνήθως είναι η πρώτη πρόταση της παραγράφου)
Λεπτομέρειες-΢χόλια: Αναπτύσσουν το θέμα της
παραγράφου
Πρόταση Κατακλείδα: Συνοψίζει τα προηγούμενα και
υπενθυμίζει το θέμα της παραγράφου ( Είναι η τελευταία
πρόταση της παραγράφου και δεν είναι απαραίτητο να
υπάρχει)
β)Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ανάπτυξης μιας παραγράφου είναι με:
1) παράδειγμα
2) ορισμό
3) διαίρεση
4) αιτιολόγηση
5) σύγκριση και αντίθεση
6) αίτια και αποτελέσματα
7) αναλογία
8) συνδυασμό μεθόδων
1. Παράγραφος με παράδειγμα
• Χρησιμοποιούμε παραδείγματα όταν το περιεχόμενο της θεματικής
περιόδου χρειάζεται διευκρίνιση
• Αντλούμε παραδείγματα από:
α) την καθημερινή ζωή
β) την προσωπική εμπειρία
γ) τη φαντασία (υποθετική περίπτωση)
δ) την ιστορία
ε) τις επιστήμες
• στόχος= να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του επιχειρήματος
• λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: παράδειγμα, για παράδειγμα, παραδείγματος
χάρη, λόγου χάρη, ας πούμε κτλ.
2. Παράγραφος με ορισμό
• με τον ορισμό ορίζουμε μια έννοια, δηλαδή αναπτύσσουμε το
περιεχόμενο της θεματικής πρότασης, απαντώντας στην πιθανή
ερώτηση «τι είναι;»
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
• επισημαίνουμε με ακρίβεια και σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες της έννοιας, ώστε να μην είναι δυνατή η σύγχυσή της
με κάποια άλλη
• μέρη του ορισμού είναι τα ακόλουθα:
α) η οριστέα έννοια
→ η έννοια που πρέπει να οριστεί
β) το γένος
→ σε ποια ομάδα/ κατηγορία εννοιών ανήκει
γ) η ειδοποιός διαφορά
→ τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τη διαφοροποιούν από τις
υπόλοιπες έννοιες, οι οποίες ανήκουν στο ίδιο γένος
• συχνά, για να αναλυθεί σε βάθος μια έννοια, δίνεται στην αρχή ένας
πρωτοβάθμιος ορισμός και έπειτα αναπτύσσονται οι όροι που τον
αποτελούν
• λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: ορισμός, ορίζω, είναι, με τον όρο... εννοούμε,
ο όρος... σημαίνει κτλ.
3. Παράγραφος με διαίρεση
• η θεματική πρόταση αποκαλύπτει τα στοιχεία από τα οποία
αποτελείται η κύρια έννοια της παραγράφου
• μέρη της παραγράφου είναι τα ακόλουθα:
α) γένος
→ η έννοια που πρόκειται να διαιρεθεί σε τμήματα
β) είδη
→ τα μέρη στα οποία διαιρέθηκε η έννοια
γ) διαιρετική βάση
→ κάποιο ουσιώδες γνώρισμα των ειδών με βάση το οποίο
γίνεται η διαίρεση
• μια διαίρεση θεωρείται επαρκής αν:
α) γίνεται με ορισμένη και ενιαία διαιρετική βάση
β) περιλαμβάνει όλα τα είδη του γένους
γ) δε γίνεται κάποιο άλμα στα είδη της
• λέξεις- κλειδιά: διαιρώ, χωρίζω, διακρίνω, είδος, μορφή, μέρος,
κλάδος, τομέας κτλ.
4. Παράγραφος με αιτιολόγηση
• η θεματική πρόταση αναπτύσσεται απαντώντας στο ερώτημα
«γιατί;»
• εξηγούμε στον αναγνώστη γιατί αυτό που υποστηρίζουμε είναι
λογικά σωστό
• η αιτιολόγηση στηρίζεται σε λογική επιχειρηματολογία/
αποδεικτική συλλογιστική
• λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: επειδή, διότι, γιατί, αφού, καθώς, που,
εφόσον, η αιτία, ο λόγος, η εξήγησηείναι, γι’ αυτό το λόγο,
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
κατ’αυτόν τον τρόπο, έτσι, αυτό οφείλεται, εξηγείται, αιτιολογείται,
αποδεικνύεται κτλ.
5. Παράγραφος με σύγκριση και αντίθεση
• επισημαίνουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις έννοιες που
αναφέρονται στη θεματική περίοδο
• η παράγραφος μπορεί να αναπτυχθεί με δύο τρόπους
α) παρουσιάζονται όλα τα γνωρίσματα του ενός μέλους και στη
συνέχεια όλα τα γνωρίσματα του άλλου
β) καταγράφονται σημείο προς σημείο οι ομοιότητες και διαφορές των
συγκρινόμενων/ αντιτιθέμενων μελών
• εκφραστικά μέσα:
α) εναντιωματικές/ παραχωρητικές προτάσεις
β) εμπρόθετοι προσδιορισμοί που δηλώνουν εναντίωση/
αντίθεση
γ) σύγκριση (α’ όρος, β’ όρος, μέσο σύγκρισης)
• κατακλείδα: περιλαμβάνει το συμπέρασμα της σύγκρισης ή μια
γενική παρατήρηση και κρίση
• λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: αντίθετα, απεναντίας, εντούτοις, αλλά,
ωστόσο, όμως, παρόλο που, διαφέρω, διαφορά, αντιθέτω, αντίθεση,
συγκρίνω, σύγκριση, από την άλλη πλευρά κτλ.
6. Παράγραφος με αίτια και αποτελέσματα
• θεματική πρόταση: αντιστοιχεί στην αιτία
• λεπτομέρειες: αντιστοιχούν στα αποτελέσματα
• λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: [οι λέξεις/ φράσεις που χρησιμοποιούνται
στην ανάπτυξη παραγράφου με αιτιολόγηση (βλ. 2.5.)], ώστε, για να,
να,(με) αποτέλεσμα, λοιπόν, άρα, επομένως, συνεπώς, κατάσυνέπεια,
έτσι κτλ.
7. Παράγραφος με αναλογία
• η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη ως παρομοίωση ή
μεταφορά
• η παράγραφος έχει τη μορφή εκτεταμένης παρομοίωσης
• με τη μέθοδο αυτή αναλύουμε την ομοιότητα ανάμεσα σε δύο
έννοιες, οι οποίες είναι φαινομενικά ανόμοιες
• λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: όπως... έτσι, τόσο... όσο, ανάλογος,
αναλογία, αναλογικά, κατ’ αναλογία, όμοια, παρόμοια, σαν,
μοιάζω, παρομοιάζω, παραλληλίζω, παραβάλλω, παραβολή κτλ.
8. Παράγραφος με συνδυασμό μεθόδων
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
• η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό δύο τουλάχιστον μεθόδων
που έχουν αναφερθεί
• οι συνδυασμοί αυτοί ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο και τις
απαιτήσεις ανάπτυξης της παραγράφου
Β. Η Πειθώ
Σρόποι Πειθούς
επίκληση στη λογική (με επιχειρήματα και τεκμήρια)
επίκληση στο συναίσθημα (με περιγραφή γεγονότων και
πράξεων, αφήγηση ευχάριστων ή δυσάρεστων ανάλογα γεγονότων
ή καταστάσεων).
επίκληση στο ήθος του πομπού.
επίθεση στο ήθος του αντιπάλου.
Η επίκληση στην αυθεντία.
1. Επίκληση στη ΛΟΓΙΚΗ- Επιχειρήματα και τεκμήρια
Η απόδειξη μιας θέσης /άποψης γίνεται με την επίκληση στη
λογική. Για το σκοπό αυτό ο ομιλητής χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα
και τα τεκμήρια.
Επιχείρημα είναι ο συλλογισμός ή σειρά συλλογισμών για τη
στήριξη ή ανατροπή μιας θέσης.
΢υλλογισμός είναι μια σειρά προτάσεων/κρίσεων που, ξεκινώντας
από μία ή περισσότερες προτάσεις (προκείμενες ή υποθέσεις) ως
βάση, καταλήγουν στην αποδοχή μιας άλλης πρότασης
(συμπέρασμα) που είναι το λογικό επακόλουθο των προκείμενων.
Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κοινών όρων στις προκείμενες.
Σεκμήρια, συγκεκριμένα δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία ή
γεγονότα που οδηγούν στην εξαγωγή συμπεράσματος. Είναι
παραδείγματα, αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία
κτλ. Χρησιμοποιούνται από τον πομπό, για να υποστηρίξει τις
απόψεις του, και περιέχονται στις προκείμενες ενός
επιχειρήματος.
Είδη ΢υλλογισμών
Με βάση την πορεία της σκέψης:
1 παραγωγικός
2 επαγωγικός
3 αναλογικός
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γενικό
1. παραγωγικός είναι ο συλλογισμός κατά τον οποίο από μια γενική
και αφηρημένη αρχή (το όλον) συμπεραίνουμε για τα επιμέρους.
2. επαγωγικός είναι ο συλλογισμός κατά τον οποίο από μια ειδική
και συγκεκριμένη διαπίστωση (από τα επιμέρους) καταλήγουμε στα
γενικά (το όλον).
.
3. αναλογικός είναι ο συλλογισμός κατά τον οποίο από μια ειδική
διαπίστωση (τα επιμέρους) καταλήγουμε πάλι σε μια ειδική
(συμπεραίνουμε πάλι για τα επιμέρους). Το συμπέρασμα είναι πάντοτε
πιθανολογικό.
Ειδικό
Ειδικό
Γενικό
Ειδικό Ειδικό
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Με βάση το είδος των προτάσεων που αποτελούν τις
προκείμενες
1 κατηγορικός
2 υποθετικός
3 διαζευκτικός
Εγκυρότητα, Αλήθεια, Ορθότητα ενός επιχειρήματος
Ένα επιχείρημα θεωρείται έγκυρο, όταν οι προκείμενες οδηγούν
με λογική αναγκαιότητα σ' ένα βέβαιο συμπέρασμα. Σ' αυτό
ισχύουν οι κανόνες της τυπικής λογικής (Μ.Ο.--------Κ
ΥΠ.---------Μ.Ο.
ΥΠ.---------Κ)
Ένα επιχείρημα είναι αληθές ανάλογα με το περιεχόμενο του· αν
υπάρχει νοηματική σχέση ανάμεσα στις προκείμενες και το
συμπέρασμα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ένα επιχείρημα για να θεωρείται λογικώς ορθό (ορθότητα),
πρέπει να είναι συγχρόνως έγκυρο και οι προκείμενες του
αληθείς.
Ο συλλογισμός που δίνει ορθό συμπέρασμα, λέγεται απόδειξη
Αξιολόγηση επαγωγικών συλλογισμών
Για τους επαγωγικούς συλλογισμούς μόνο η τέλεια επαγωγή οδηγεί σε
βέβαιο συμπέρασμα, ενώ η ατελής σε πιθανολογικό.
1 Για συλλογισμό με γενίκευση: αν η γενίκευση στηρίζεται σε
επαρκή στοιχεία, είναι επιτρεπτή, αν όχι, πρόκειται για μια επισφαλή
και βεβιασμένη γενίκευση.
2 Για συλλογισμό με αίτιο - αποτέλεσμα:
αν η αιτιώδης σχέση είναι λογική και όχι απλώς χρονολογική, το
συμπέρασμα είναι βέβαιο.
αν γίνεται υπεραπλούστευση της σχέσης αιτίου - αποτελέσματος, το
συμπέρασμα είναι επισφαλές.
αν η αιτία είναι αναγκαία ή επαρκής (Αναγκαία λέγεται όταν το
αποτέλεσμα δεν προκύπτει χωρίς αυτή, επαρκής λέγεται, όταν
αρκεί μόνο αυτή για να προκληθεί το αποτέλεσμα), τότε η σχέση
αιτίου αποτελέσματος μπορεί να πάρει την εξής μορφή:
Ι. η αιτία είναι ταυτόχρονα αναγκαία και επαρκής (ικανή).
II. η αιτία είναι αναγκαία αλλά δεν είναι επαρκής.
III.η αιτία είναι επαρκής αλλά δεν είναι αναγκαία.
3. Εφόσον πρόκειται για συλλογισμό με αναλογία, πρέπει να
εξετάσουμε:
Αν είναι κυριολεκτική, προσέχουμε κατά πόσο οι ομοιότητες των
συγκρινόμενων αντικειμένων είναι επαρκείς σε αριθμό και
σχετικές με το θέμα.
Αν είναι μεταφορική, πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο έχει την
αποδεικτική αξία ενός λογικού επιχειρήματος. Όταν
χρησιμοποιείται στη θέση λογικού επιχειρήματος, μας οδηγεί
πάντα σε λογικό σφάλμα.
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
2. Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη
Ο ρήτορας αναφερόμενος στο συναίσθημα του δέκτη παίρνει
υπόψη του:
τη διάθεση του ακροατηρίου
σε ποιους απευθύνει το συναίσθημα
τα αίτια που το προκαλούν
Μέσα για την επίκληση των συναισθημάτων (οργής, αγάπης, μίσους,
φόβου, οίκτου κλπ.) είναι:
ηπεριγραφή
η αφήγηση το χιούμορ
η ειρωνεία
συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις
3. Επίκληση στο «ήθος» του πομπού
Ο πομπός, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του δέκτη και μιλώντας σε
πρώτο πρόσωπο για τον εαυτό του, επιχειρεί:
να διατυπώνει αξιόπιστο λόγο.
να μη βασίζεται στην εικόνα που τυχόν έχει σχηματίσει
προηγουμένως ο δέκτης γι' αυτόν, αλλά, ως απόδειξη του ήθους
του, να επικαλείται τη στάση του σε περιπτώσεις της ιδιωτικής
και δημόσιας ζωής.
4.επίθεση στο ήθος του αντιπάλου
Γίνεται με άσκηση κριτικής:
στο χαρακτήρα του αντιπάλου
στην ιδιωτική του ζωή.
Αντί να ανασκευάσει τα επιχειρήματα του αντιπάλου, καταφεύγει σε
μια προσωπική επίθεση που φτάνει ως τη λασπολογία.
5. Επίκληση στην αυθεντία
Ο πομπός, προκειμένου να πείσει για την ορθότητα των απόψεων του,
επικαλείται την παρόμοια θέση μιας αυθεντίας, κυρίως από το χώρο
της επιστήμης. Για το λόγο αυτό παραθέτει σχετικά αποσπάσματα,
δείχνοντας έτσι και τη βιβλιογραφική του ενημέρωση.
Προϋποθέσεις για την ορθή χρήση του συγκεκριμένου τρόπου
πειθούς:
Να μη γίνεται κατάχρηση της γνώμης της αυθεντίας.
Να μη χρησιμοποιείται, για να καλυφθεί η έλλειψη προσωπικών
επιχειρημάτων.
Να γίνεται αναφορά σε αυθεντίες σχετικές μόνο με το
συγκεκριμένο θέμα του πομπού.
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Γ. Σο δοκίμιο
Είναι ιδιαίτερο γραμματειακό είδος του πεζού λόγου που σχετίζεται με
την πειθώ. Μ' αυτό ασχολήθηκαν άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών
και της επιστήμης. Έχει στοιχεία:
Χαρακτηριστικά του δοκιμίου
Ευσύνοπτο (μικρή έως μέση έκταση)
Εύληπτο και καλογραμμένο
Εκλαϊκεύει ιδέες, επιστημονικά και φιλοσοφικά πορίσματα
Παρακινεί σε συμμετοχή τον αναγνώστη με τη σκέψη και τη
φαντασία
Απευθύνεται στη νόηση, όταν επιζητεί να πληροφορήσει, και στο
συναισθηματικό κόσμο, όταν επιδιώκει να συγκινήσει και να τέρψει.
Η πραγματικότητα παρουσιάζεται φιλτραρισμένη μέσα από τις
εμπειρίες και τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα, λιγότερο
επιστημονικά και περισσότερο καλλιτεχνικά.
Εκφράζει τις παρατηρήσεις του, τις σκέψεις, τα συναισθήματα για τη
ζωή ή περιπλανιέται στο χώρο των ιδεών.
Κινείται ανάμεσα στην επιστήμη, στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία.
Προσπαθεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει, εκλαϊκεύοντας θέματα
αισθητικής, ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής τάξης, να διδάξει, να
τέρψει και να πείσει.
Στο δοκίμιο η προσωπικότητα του συγγραφέα:
α) δίνει κύρος σ' ό,τι λέγεται
β)προσφέρει το παράδειγμα, τη ζωντάνια στην έκφραση, το
ανεπανάληπτο ύφος.
Χαρακτηριστικά της πραγματείας
όγκος σελίδων
βάρος εννοιών
περίπλοκη και κουραστική γραφή
απευθύνεται σε ειδικό κοινό
μεθοδική και διεξοδική εξέταση ενός επιστημονικού θέματος.
Η πειθώ στο δοκίμιο
Ο συγγραφέας στο δοκίμιο καταθέτει τις απόψεις του και προσπαθεί
περισσότερο ή λιγότερο να πείσει.
Με το δοκίμιο:
προσεγγίζει ένα θέμα
εκθέτει, διασαφηνίζει και υποστηρίζει τις ιδέες του με:
επιχειρήματα
τεκμήρια
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
παραδείγματα
καταλήγει σε προτάσεις αντιμετώπισης ενός προβλήματος
δεν επιδιώκει τον άμεσο και εύκολο επηρεασμό αλλά τη διεύρυνση
του προβληματισμού
διδάσκει
ενημερώνει
πληροφορεί
πλουτίζει τις γνώσεις
οξύνει την κρίση
καλλιεργεί την ευαισθησία
δε δογματίζει, θεωρεί τα πάντα σε εξέλιξη
δεν εξαντλεί το θέμα ούτε εξάγει οριστικά συμπεράσματα.
Η γλώσσα του δοκιμίου
Χαρακτηριστικά: ο λόγος του δοκιμίου είναι ο επιστημονικός ή ο
στοχαστικός λόγος. Ακολουθεί τους κανόνες μιας λογιότερης
γραμματικής.
Χαρακτηριστικά στοιχεία:
τεχνικές μετάβασης και συνοχής (με συνεκτικά μόρια, εκφράσεις
κλπ.).
μόρια και εκφράσεις που φανερώνουν:
τη στάση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα
την οπτική γωνία
Σύνταξη:
συνθέτη δομή προτάσεων (κυρίως υποτακτικός λόγος)
αφηρημένο λεξιλόγιο
προφορικότητα στην έκφραση
οικειότητα στο ύφος
Οργάνωση του δοκιμίου
Στα δοκίμια παρατηρούμε τους εξής τρόπους οργάνωσης:
λογικό (έχουν επιστημονικό λόγο και αποδεικτικό χαρακτήρα)
ελεύθερο
συνειρμικό
α) Δομή δοκιμίου με λογική οργάνωση
Πρόλογος
o θέμα
o κατευθυντήρια ή κύρια ιδέα-θέση του συγγραφέα
Κύριο μέρος
o διασαφηνίζει
o αποδεικνύει τη θέση του
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επίλογος
o συμπυκνώνει ή
o επανεκθέτει την αρχική του θέση
β)Δομή δοκιμίου με πιο ελεύθερη οργάνωση (προσεγγίζει τη
λογοτεχνία)
υπάρχει ένα κεντρικό θέμα
οι επιμέρους ιδέες συνδέονται συνειρμικά
ο συγγραφέας περιδιαβάζει στο χώρο των ιδεών.
Συχνά απουσιάζει ένα καθαρό διάγραμμα του.
Δοκίμιο και άλλα γραμματειακά είδη
δοκίμιο και ημερολόγιο
ημερολόγιο : είναι η προσωπική καταγραφή σκέψεων,συναισθημάτων
συμβάντων ατομικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Χαρακτηρίζεται
από υποκειμενισμό, όπως το δοκίμιο, δεν έχει όμως ένα θεματικό κέντρο
και τα θέματα είναι επικαιρικού χαρακτήρα.
δοκίμιο :Ο δοκιμιογράφος παρουσιάζει:
τον εσωτερικό του κόσμο
ανέλιξη του στοχασμού του
την πνευματική του πορεία
δοκίμιο και συνομιλία
Το δοκίμιο είναι μια συνομιλία του δοκιμιογράφου με τον εαυτό του
μια πρόσκληση - πρόκληση στον αναγνώστη να προσθέσει τους
δικούς του προβληματισμούς.
δοκίμιο και επιστολή
επιστολή: τρόπος επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων που βρίσκονται
μακριά ο ένας από τον άλλο. Αντικαθιστά τη συνομιλία.
χαρακτηριστικά δοκιμίου που παρουσιάζει κοινά στοιχεία με μια
επιστολή:
έκφραση σε πρώτο ενικό πρόσωπο
ελεύθερη περιπλάνηση από ένα θέμα στο άλλο
αυτοσχεδιασμός
προσωπική ιδεολογική κατάθεση ή και εξομολόγηση.
δοκίμιο και λογοτεχνία(στοχαστικός χαρακτήρας δοκιμίου)
Όταν ο δοκιμιογράφος επιδιώκει περισσότερο να τέρψει, τότε
χρησιμοποιεί στοιχεία της λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα:
αντιμετωπίζει τα πράγματα από καθαρά προσωπική σκοπιά
δίνει πλασματική κι όχι αντικειμενική απεικόνιση της
πραγματικότητας
αναπτύσσει τη σκέψη του συνειρμικά και διαισθητικά κι όχι τόσο
λογικά
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
οι εικόνες γίνονται σύμβολα με σκοπό κυρίως την υποβολή κάποιων
νοημάτων παρά την πειθώ.
παρέκκλιση από τη γλωσσική νόρμα (συνυποδηλωτική χρήση της
γλώσσας).
δοκίμιο και άρθρο
Άρθρο: Κείμενο στο οποίο αναλύεται θέμα πολιτικό, κοινωνικό ή επιστη-
μονικό και απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό.
Διαφορές άρθρου και δοκιμίου:
1. Το άρθρο αναφέρεται σ' ένα επίκαιρο γεγονός το οποίο
σχολιάζει και ερμηνεύει (ερμηνευτική δημοσιογραφία). Αντίθετα, το
δοκίμιο δεν έχει επικαιρικό χαρακτήρα(ακόμη και όταν αφορμάται
από κάποιο σύγχρονο γεγονός, ανάγεται στο μόνιμο και στο γενικό.
2. Στα άρθρο χρησιμοποιείται η αναφορική λειτουργία της
γλώσσας κάτι που δε συμβαίνει σε όλα τα δοκίμια.
3. Στο άρθρο απουσιάζει συνήθως ο προσωπικός και οικείος
τόνος που χαρακτηρίζει το δοκίμιο.
4. Το άρθρο είναι συντομότερο από ένα δοκίμιο.
Επιφυλλίδα
Σύπος κειμένου που αναφέρεται σε διάφορα θέματα, φιλολογικά,
επιστημονικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά κλπ. και γράφεται
από πρόσωπο ειδικό στο θέμα.
Η θέση της στην εφημερίδα: δημοσιεύεται σε ορισμένη θέση και
χωρίζεται συνήθως από την υπόλοιπη ύλη με ολοσέλιδη η μικρή
γραμμή. Η θέση της στο παρελθόν ήταν κατά κανόνα στο κάτω άκρο
της σελίδας, ενώ σήμερα ποικίλλει.
Θέμα: Ο επιφυλλιδογράφος μπορεί να ξεκινήσει από ένα επίκαιρο θέμα
αλλά πολλές φορές προχωρεί σε παρατηρήσεις και σκέψεις διαχρονικού
χαρακτήρα και γενικότερου ενδιαφέροντος

More Related Content

What's hot

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηOlga Paizi
 
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - ΣυνοχήΔομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχήelnas
 
Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2
Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2
Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2chavalesnick
 
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...vserdaki
 
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...vserdaki
 
θεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενουθεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενουGeorgia Sofi
 
Ευθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου Ειρήνη
Ευθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου ΕιρήνηΕυθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου Ειρήνη
Ευθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου Ειρήνηrenatelis
 
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣAlexandra Gerakini
 
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςΜετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςGeorgia Dimitropoulou
 
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσειςγλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσειςRia Papamanoli
 
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟAlexandra Gerakini
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108Maria Michali
 
Ο Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίας
Ο Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίαςΟ Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίας
Ο Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίαςvserdaki
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυσηOlga Paizi
 
Συντακτική ανάλυση κειμένου 3
Συντακτική ανάλυση κειμένου 3Συντακτική ανάλυση κειμένου 3
Συντακτική ανάλυση κειμένου 3Stella Stath
 
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥemathites
 
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότηταςΝ.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότηταςvserdaki
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυσηOlga Paizi
 
Tα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα
Tα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσαTα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα
Tα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσαAlexandra Gerakini
 

What's hot (20)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
 
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - ΣυνοχήΔομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή
 
Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2
Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2
Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2
 
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου - εκπαιδευτικό υλικό 4ης ενότητας : Ενωμένη Ευρώπη και ...
 
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
 
θεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενουθεωρια αναλυσης κειμενου
θεωρια αναλυσης κειμενου
 
Ευθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου Ειρήνη
Ευθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου ΕιρήνηΕυθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου Ειρήνη
Ευθύς Πλάγιος Λόγος Σενάριο διδασκαλίας Ανδρικοπούλου Ειρήνη
 
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςΜετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
 
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσειςγλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις
γλωσσα α γυμνασιου, 2η ενότητα - κριτηριο και ασκήσεις
 
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108
 
Ο Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίας
Ο Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίαςΟ Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίας
Ο Διγενής (ακριτικό):Σχέδιο μαθήματος- Φύλλο εργασίας
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 1η - Συντακτική ανάλυση
 
Συντακτική ανάλυση κειμένου 3
Συντακτική ανάλυση κειμένου 3Συντακτική ανάλυση κειμένου 3
Συντακτική ανάλυση κειμένου 3
 
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότηταςΝ.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
Ν.Γλώσσα β γυμνασίου - φυλλάδιο 1ης ενότητας
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 6η - Συντακτική ανάλυση
 
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
 
Tα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα
Tα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσαTα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα
Tα παραθετικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα
 

Viewers also liked

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟGeorgia Sofi
 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥGeorgia Sofi
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝGeorgia Sofi
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014labr0s
 
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6ηΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6ηGeorgia Sofi
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗGeorgia Sofi
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙGeorgia Sofi
 

Viewers also liked (20)

απαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχ
απαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχαπαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχ
απαντήσεις σε θέματα ερευνητικών εργασιών σχ
 
οργανωση σημειωσεων
οργανωση σημειωσεωνοργανωση σημειωσεων
οργανωση σημειωσεων
 
Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’
Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’
Ημερίδα «Διδάσκοντας ‘με λογισμό και μ’ όνειρο’
 
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012γελ μ. εργασια β ομαδα 2012
γελ μ. εργασια β ομαδα 2012
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
δομη ερευνητικης εργασιας Δεβερτζή
δομη ερευνητικης εργασιας Δεβερτζήδομη ερευνητικης εργασιας Δεβερτζή
δομη ερευνητικης εργασιας Δεβερτζή
 
Holocaust
HolocaustHolocaust
Holocaust
 
Dior8wsi glwssas
Dior8wsi glwssasDior8wsi glwssas
Dior8wsi glwssas
 
δομη εκπαιδευτικου σεναριου
δομη εκπαιδευτικου σεναριουδομη εκπαιδευτικου σεναριου
δομη εκπαιδευτικου σεναριου
 
811. παραγωγα 2
811. παραγωγα 2811. παραγωγα 2
811. παραγωγα 2
 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
Eξέταση λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου
Eξέταση λογοτεχνίας στην Α΄ ΛυκείουEξέταση λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου
Eξέταση λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου
 
Dimokratia1
Dimokratia1Dimokratia1
Dimokratia1
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
 
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6ηΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
 
γελ εργασια β ομαδα
γελ εργασια β ομαδαγελ εργασια β ομαδα
γελ εργασια β ομαδα
 
οδηγιες υλη α-γελ_-α_β_εσπ_γελ_2015_16
οδηγιες υλη α-γελ_-α_β_εσπ_γελ_2015_16οδηγιες υλη α-γελ_-α_β_εσπ_γελ_2015_16
οδηγιες υλη α-γελ_-α_β_εσπ_γελ_2015_16
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
 

Similar to ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςέκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςGiorgos Naidis
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης Elena Georgiou
 
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεσηολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεσηarsinaki
 
οδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςοδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςpale2611
 
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςEleni Kots
 
H παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςEleni Kots
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣEleni Kots
 
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείουθεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείουGiorgos Naidis
 
Θεωρία πειθούς
Θεωρία πειθούςΘεωρία πειθούς
Θεωρία πειθούςchavalesnick
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥdrallis
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝdrallis
 
Οργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptx
Οργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptxΟργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptx
Οργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptxNassosZisopoulos
 
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)Eleni Kots
 
Maglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Maglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥMaglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Maglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥZoiDelimichali
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxssuser2f8893
 

Similar to ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (20)

επιτομη θεωριασ
επιτομη θεωριασεπιτομη θεωριασ
επιτομη θεωριασ
 
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςέκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Η παράγραφος
Η παράγραφοςΗ παράγραφος
Η παράγραφος
 
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης
 
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεσηολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
 
οδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςοδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψης
 
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
 
H παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΟΥΣ
 
Μεθοδολογία περίληψης
Μεθοδολογία περίληψηςΜεθοδολογία περίληψης
Μεθοδολογία περίληψης
 
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείουθεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου
 
Θεωρία πειθούς
Θεωρία πειθούςΘεωρία πειθούς
Θεωρία πειθούς
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
 
Οργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptx
Οργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptxΟργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptx
Οργάνωση-Δομή-Συγγραφη Γ.Ε.pptx
 
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ (Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)
 
Maglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Maglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥMaglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
Maglis odigies perilipsi-ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
 

More from labr0s

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014labr0s
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗlabr0s
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑlabr0s
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣlabr0s
 
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟlabr0s
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝlabr0s
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥlabr0s
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣlabr0s
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥlabr0s
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣlabr0s
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝlabr0s
 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝlabr0s
 

More from labr0s (12)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
 
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
 

ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • 1. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ΢ Α. Δομή και Σρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου α)Δομή της παραγράφου Θεματική Περίοδος: Εκφράζει το θέμα της παραγράφου (Συνήθως είναι η πρώτη πρόταση της παραγράφου) Λεπτομέρειες-΢χόλια: Αναπτύσσουν το θέμα της παραγράφου Πρόταση Κατακλείδα: Συνοψίζει τα προηγούμενα και υπενθυμίζει το θέμα της παραγράφου ( Είναι η τελευταία πρόταση της παραγράφου και δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει) β)Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ανάπτυξης μιας παραγράφου είναι με: 1) παράδειγμα 2) ορισμό 3) διαίρεση 4) αιτιολόγηση 5) σύγκριση και αντίθεση 6) αίτια και αποτελέσματα 7) αναλογία 8) συνδυασμό μεθόδων 1. Παράγραφος με παράδειγμα • Χρησιμοποιούμε παραδείγματα όταν το περιεχόμενο της θεματικής περιόδου χρειάζεται διευκρίνιση • Αντλούμε παραδείγματα από: α) την καθημερινή ζωή β) την προσωπική εμπειρία γ) τη φαντασία (υποθετική περίπτωση) δ) την ιστορία ε) τις επιστήμες • στόχος= να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του επιχειρήματος • λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: παράδειγμα, για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, λόγου χάρη, ας πούμε κτλ. 2. Παράγραφος με ορισμό • με τον ορισμό ορίζουμε μια έννοια, δηλαδή αναπτύσσουμε το περιεχόμενο της θεματικής πρότασης, απαντώντας στην πιθανή ερώτηση «τι είναι;»
 • 2. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ • επισημαίνουμε με ακρίβεια και σαφήνεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της έννοιας, ώστε να μην είναι δυνατή η σύγχυσή της με κάποια άλλη • μέρη του ορισμού είναι τα ακόλουθα: α) η οριστέα έννοια → η έννοια που πρέπει να οριστεί β) το γένος → σε ποια ομάδα/ κατηγορία εννοιών ανήκει γ) η ειδοποιός διαφορά → τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες έννοιες, οι οποίες ανήκουν στο ίδιο γένος • συχνά, για να αναλυθεί σε βάθος μια έννοια, δίνεται στην αρχή ένας πρωτοβάθμιος ορισμός και έπειτα αναπτύσσονται οι όροι που τον αποτελούν • λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: ορισμός, ορίζω, είναι, με τον όρο... εννοούμε, ο όρος... σημαίνει κτλ. 3. Παράγραφος με διαίρεση • η θεματική πρόταση αποκαλύπτει τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η κύρια έννοια της παραγράφου • μέρη της παραγράφου είναι τα ακόλουθα: α) γένος → η έννοια που πρόκειται να διαιρεθεί σε τμήματα β) είδη → τα μέρη στα οποία διαιρέθηκε η έννοια γ) διαιρετική βάση → κάποιο ουσιώδες γνώρισμα των ειδών με βάση το οποίο γίνεται η διαίρεση • μια διαίρεση θεωρείται επαρκής αν: α) γίνεται με ορισμένη και ενιαία διαιρετική βάση β) περιλαμβάνει όλα τα είδη του γένους γ) δε γίνεται κάποιο άλμα στα είδη της • λέξεις- κλειδιά: διαιρώ, χωρίζω, διακρίνω, είδος, μορφή, μέρος, κλάδος, τομέας κτλ. 4. Παράγραφος με αιτιολόγηση • η θεματική πρόταση αναπτύσσεται απαντώντας στο ερώτημα «γιατί;» • εξηγούμε στον αναγνώστη γιατί αυτό που υποστηρίζουμε είναι λογικά σωστό • η αιτιολόγηση στηρίζεται σε λογική επιχειρηματολογία/ αποδεικτική συλλογιστική • λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: επειδή, διότι, γιατί, αφού, καθώς, που, εφόσον, η αιτία, ο λόγος, η εξήγησηείναι, γι’ αυτό το λόγο,
 • 3. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ κατ’αυτόν τον τρόπο, έτσι, αυτό οφείλεται, εξηγείται, αιτιολογείται, αποδεικνύεται κτλ. 5. Παράγραφος με σύγκριση και αντίθεση • επισημαίνουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις έννοιες που αναφέρονται στη θεματική περίοδο • η παράγραφος μπορεί να αναπτυχθεί με δύο τρόπους α) παρουσιάζονται όλα τα γνωρίσματα του ενός μέλους και στη συνέχεια όλα τα γνωρίσματα του άλλου β) καταγράφονται σημείο προς σημείο οι ομοιότητες και διαφορές των συγκρινόμενων/ αντιτιθέμενων μελών • εκφραστικά μέσα: α) εναντιωματικές/ παραχωρητικές προτάσεις β) εμπρόθετοι προσδιορισμοί που δηλώνουν εναντίωση/ αντίθεση γ) σύγκριση (α’ όρος, β’ όρος, μέσο σύγκρισης) • κατακλείδα: περιλαμβάνει το συμπέρασμα της σύγκρισης ή μια γενική παρατήρηση και κρίση • λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: αντίθετα, απεναντίας, εντούτοις, αλλά, ωστόσο, όμως, παρόλο που, διαφέρω, διαφορά, αντιθέτω, αντίθεση, συγκρίνω, σύγκριση, από την άλλη πλευρά κτλ. 6. Παράγραφος με αίτια και αποτελέσματα • θεματική πρόταση: αντιστοιχεί στην αιτία • λεπτομέρειες: αντιστοιχούν στα αποτελέσματα • λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: [οι λέξεις/ φράσεις που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη παραγράφου με αιτιολόγηση (βλ. 2.5.)], ώστε, για να, να,(με) αποτέλεσμα, λοιπόν, άρα, επομένως, συνεπώς, κατάσυνέπεια, έτσι κτλ. 7. Παράγραφος με αναλογία • η θεματική πρόταση είναι διατυπωμένη ως παρομοίωση ή μεταφορά • η παράγραφος έχει τη μορφή εκτεταμένης παρομοίωσης • με τη μέθοδο αυτή αναλύουμε την ομοιότητα ανάμεσα σε δύο έννοιες, οι οποίες είναι φαινομενικά ανόμοιες • λέξεις/ φράσεις- κλειδιά: όπως... έτσι, τόσο... όσο, ανάλογος, αναλογία, αναλογικά, κατ’ αναλογία, όμοια, παρόμοια, σαν, μοιάζω, παρομοιάζω, παραλληλίζω, παραβάλλω, παραβολή κτλ. 8. Παράγραφος με συνδυασμό μεθόδων
 • 4. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ • η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό δύο τουλάχιστον μεθόδων που έχουν αναφερθεί • οι συνδυασμοί αυτοί ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις ανάπτυξης της παραγράφου Β. Η Πειθώ Σρόποι Πειθούς επίκληση στη λογική (με επιχειρήματα και τεκμήρια) επίκληση στο συναίσθημα (με περιγραφή γεγονότων και πράξεων, αφήγηση ευχάριστων ή δυσάρεστων ανάλογα γεγονότων ή καταστάσεων). επίκληση στο ήθος του πομπού. επίθεση στο ήθος του αντιπάλου. Η επίκληση στην αυθεντία. 1. Επίκληση στη ΛΟΓΙΚΗ- Επιχειρήματα και τεκμήρια Η απόδειξη μιας θέσης /άποψης γίνεται με την επίκληση στη λογική. Για το σκοπό αυτό ο ομιλητής χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα και τα τεκμήρια. Επιχείρημα είναι ο συλλογισμός ή σειρά συλλογισμών για τη στήριξη ή ανατροπή μιας θέσης. ΢υλλογισμός είναι μια σειρά προτάσεων/κρίσεων που, ξεκινώντας από μία ή περισσότερες προτάσεις (προκείμενες ή υποθέσεις) ως βάση, καταλήγουν στην αποδοχή μιας άλλης πρότασης (συμπέρασμα) που είναι το λογικό επακόλουθο των προκείμενων. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κοινών όρων στις προκείμενες. Σεκμήρια, συγκεκριμένα δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία ή γεγονότα που οδηγούν στην εξαγωγή συμπεράσματος. Είναι παραδείγματα, αλήθειες, γεγονότα, αυθεντίες, στατιστικά στοιχεία κτλ. Χρησιμοποιούνται από τον πομπό, για να υποστηρίξει τις απόψεις του, και περιέχονται στις προκείμενες ενός επιχειρήματος. Είδη ΢υλλογισμών Με βάση την πορεία της σκέψης: 1 παραγωγικός 2 επαγωγικός 3 αναλογικός
 • 5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικό 1. παραγωγικός είναι ο συλλογισμός κατά τον οποίο από μια γενική και αφηρημένη αρχή (το όλον) συμπεραίνουμε για τα επιμέρους. 2. επαγωγικός είναι ο συλλογισμός κατά τον οποίο από μια ειδική και συγκεκριμένη διαπίστωση (από τα επιμέρους) καταλήγουμε στα γενικά (το όλον). . 3. αναλογικός είναι ο συλλογισμός κατά τον οποίο από μια ειδική διαπίστωση (τα επιμέρους) καταλήγουμε πάλι σε μια ειδική (συμπεραίνουμε πάλι για τα επιμέρους). Το συμπέρασμα είναι πάντοτε πιθανολογικό. Ειδικό Ειδικό Γενικό Ειδικό Ειδικό
 • 6. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Με βάση το είδος των προτάσεων που αποτελούν τις προκείμενες 1 κατηγορικός 2 υποθετικός 3 διαζευκτικός Εγκυρότητα, Αλήθεια, Ορθότητα ενός επιχειρήματος Ένα επιχείρημα θεωρείται έγκυρο, όταν οι προκείμενες οδηγούν με λογική αναγκαιότητα σ' ένα βέβαιο συμπέρασμα. Σ' αυτό ισχύουν οι κανόνες της τυπικής λογικής (Μ.Ο.--------Κ ΥΠ.---------Μ.Ο. ΥΠ.---------Κ) Ένα επιχείρημα είναι αληθές ανάλογα με το περιεχόμενο του· αν υπάρχει νοηματική σχέση ανάμεσα στις προκείμενες και το συμπέρασμα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένα επιχείρημα για να θεωρείται λογικώς ορθό (ορθότητα), πρέπει να είναι συγχρόνως έγκυρο και οι προκείμενες του αληθείς. Ο συλλογισμός που δίνει ορθό συμπέρασμα, λέγεται απόδειξη Αξιολόγηση επαγωγικών συλλογισμών Για τους επαγωγικούς συλλογισμούς μόνο η τέλεια επαγωγή οδηγεί σε βέβαιο συμπέρασμα, ενώ η ατελής σε πιθανολογικό. 1 Για συλλογισμό με γενίκευση: αν η γενίκευση στηρίζεται σε επαρκή στοιχεία, είναι επιτρεπτή, αν όχι, πρόκειται για μια επισφαλή και βεβιασμένη γενίκευση. 2 Για συλλογισμό με αίτιο - αποτέλεσμα: αν η αιτιώδης σχέση είναι λογική και όχι απλώς χρονολογική, το συμπέρασμα είναι βέβαιο. αν γίνεται υπεραπλούστευση της σχέσης αιτίου - αποτελέσματος, το συμπέρασμα είναι επισφαλές. αν η αιτία είναι αναγκαία ή επαρκής (Αναγκαία λέγεται όταν το αποτέλεσμα δεν προκύπτει χωρίς αυτή, επαρκής λέγεται, όταν αρκεί μόνο αυτή για να προκληθεί το αποτέλεσμα), τότε η σχέση αιτίου αποτελέσματος μπορεί να πάρει την εξής μορφή: Ι. η αιτία είναι ταυτόχρονα αναγκαία και επαρκής (ικανή). II. η αιτία είναι αναγκαία αλλά δεν είναι επαρκής. III.η αιτία είναι επαρκής αλλά δεν είναι αναγκαία. 3. Εφόσον πρόκειται για συλλογισμό με αναλογία, πρέπει να εξετάσουμε: Αν είναι κυριολεκτική, προσέχουμε κατά πόσο οι ομοιότητες των συγκρινόμενων αντικειμένων είναι επαρκείς σε αριθμό και σχετικές με το θέμα. Αν είναι μεταφορική, πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο έχει την αποδεικτική αξία ενός λογικού επιχειρήματος. Όταν χρησιμοποιείται στη θέση λογικού επιχειρήματος, μας οδηγεί πάντα σε λογικό σφάλμα.
 • 7. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη Ο ρήτορας αναφερόμενος στο συναίσθημα του δέκτη παίρνει υπόψη του: τη διάθεση του ακροατηρίου σε ποιους απευθύνει το συναίσθημα τα αίτια που το προκαλούν Μέσα για την επίκληση των συναισθημάτων (οργής, αγάπης, μίσους, φόβου, οίκτου κλπ.) είναι: ηπεριγραφή η αφήγηση το χιούμορ η ειρωνεία συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις 3. Επίκληση στο «ήθος» του πομπού Ο πομπός, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του δέκτη και μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο για τον εαυτό του, επιχειρεί: να διατυπώνει αξιόπιστο λόγο. να μη βασίζεται στην εικόνα που τυχόν έχει σχηματίσει προηγουμένως ο δέκτης γι' αυτόν, αλλά, ως απόδειξη του ήθους του, να επικαλείται τη στάση του σε περιπτώσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. 4.επίθεση στο ήθος του αντιπάλου Γίνεται με άσκηση κριτικής: στο χαρακτήρα του αντιπάλου στην ιδιωτική του ζωή. Αντί να ανασκευάσει τα επιχειρήματα του αντιπάλου, καταφεύγει σε μια προσωπική επίθεση που φτάνει ως τη λασπολογία. 5. Επίκληση στην αυθεντία Ο πομπός, προκειμένου να πείσει για την ορθότητα των απόψεων του, επικαλείται την παρόμοια θέση μιας αυθεντίας, κυρίως από το χώρο της επιστήμης. Για το λόγο αυτό παραθέτει σχετικά αποσπάσματα, δείχνοντας έτσι και τη βιβλιογραφική του ενημέρωση. Προϋποθέσεις για την ορθή χρήση του συγκεκριμένου τρόπου πειθούς: Να μη γίνεται κατάχρηση της γνώμης της αυθεντίας. Να μη χρησιμοποιείται, για να καλυφθεί η έλλειψη προσωπικών επιχειρημάτων. Να γίνεται αναφορά σε αυθεντίες σχετικές μόνο με το συγκεκριμένο θέμα του πομπού.
 • 8. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. Σο δοκίμιο Είναι ιδιαίτερο γραμματειακό είδος του πεζού λόγου που σχετίζεται με την πειθώ. Μ' αυτό ασχολήθηκαν άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης. Έχει στοιχεία: Χαρακτηριστικά του δοκιμίου Ευσύνοπτο (μικρή έως μέση έκταση) Εύληπτο και καλογραμμένο Εκλαϊκεύει ιδέες, επιστημονικά και φιλοσοφικά πορίσματα Παρακινεί σε συμμετοχή τον αναγνώστη με τη σκέψη και τη φαντασία Απευθύνεται στη νόηση, όταν επιζητεί να πληροφορήσει, και στο συναισθηματικό κόσμο, όταν επιδιώκει να συγκινήσει και να τέρψει. Η πραγματικότητα παρουσιάζεται φιλτραρισμένη μέσα από τις εμπειρίες και τα προσωπικά βιώματα του συγγραφέα, λιγότερο επιστημονικά και περισσότερο καλλιτεχνικά. Εκφράζει τις παρατηρήσεις του, τις σκέψεις, τα συναισθήματα για τη ζωή ή περιπλανιέται στο χώρο των ιδεών. Κινείται ανάμεσα στην επιστήμη, στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία. Προσπαθεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει, εκλαϊκεύοντας θέματα αισθητικής, ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής τάξης, να διδάξει, να τέρψει και να πείσει. Στο δοκίμιο η προσωπικότητα του συγγραφέα: α) δίνει κύρος σ' ό,τι λέγεται β)προσφέρει το παράδειγμα, τη ζωντάνια στην έκφραση, το ανεπανάληπτο ύφος. Χαρακτηριστικά της πραγματείας όγκος σελίδων βάρος εννοιών περίπλοκη και κουραστική γραφή απευθύνεται σε ειδικό κοινό μεθοδική και διεξοδική εξέταση ενός επιστημονικού θέματος. Η πειθώ στο δοκίμιο Ο συγγραφέας στο δοκίμιο καταθέτει τις απόψεις του και προσπαθεί περισσότερο ή λιγότερο να πείσει. Με το δοκίμιο: προσεγγίζει ένα θέμα εκθέτει, διασαφηνίζει και υποστηρίζει τις ιδέες του με: επιχειρήματα τεκμήρια
 • 9. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ παραδείγματα καταλήγει σε προτάσεις αντιμετώπισης ενός προβλήματος δεν επιδιώκει τον άμεσο και εύκολο επηρεασμό αλλά τη διεύρυνση του προβληματισμού διδάσκει ενημερώνει πληροφορεί πλουτίζει τις γνώσεις οξύνει την κρίση καλλιεργεί την ευαισθησία δε δογματίζει, θεωρεί τα πάντα σε εξέλιξη δεν εξαντλεί το θέμα ούτε εξάγει οριστικά συμπεράσματα. Η γλώσσα του δοκιμίου Χαρακτηριστικά: ο λόγος του δοκιμίου είναι ο επιστημονικός ή ο στοχαστικός λόγος. Ακολουθεί τους κανόνες μιας λογιότερης γραμματικής. Χαρακτηριστικά στοιχεία: τεχνικές μετάβασης και συνοχής (με συνεκτικά μόρια, εκφράσεις κλπ.). μόρια και εκφράσεις που φανερώνουν: τη στάση του συγγραφέα απέναντι στο θέμα την οπτική γωνία Σύνταξη: συνθέτη δομή προτάσεων (κυρίως υποτακτικός λόγος) αφηρημένο λεξιλόγιο προφορικότητα στην έκφραση οικειότητα στο ύφος Οργάνωση του δοκιμίου Στα δοκίμια παρατηρούμε τους εξής τρόπους οργάνωσης: λογικό (έχουν επιστημονικό λόγο και αποδεικτικό χαρακτήρα) ελεύθερο συνειρμικό α) Δομή δοκιμίου με λογική οργάνωση Πρόλογος o θέμα o κατευθυντήρια ή κύρια ιδέα-θέση του συγγραφέα Κύριο μέρος o διασαφηνίζει o αποδεικνύει τη θέση του
 • 10. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Επίλογος o συμπυκνώνει ή o επανεκθέτει την αρχική του θέση β)Δομή δοκιμίου με πιο ελεύθερη οργάνωση (προσεγγίζει τη λογοτεχνία) υπάρχει ένα κεντρικό θέμα οι επιμέρους ιδέες συνδέονται συνειρμικά ο συγγραφέας περιδιαβάζει στο χώρο των ιδεών. Συχνά απουσιάζει ένα καθαρό διάγραμμα του. Δοκίμιο και άλλα γραμματειακά είδη δοκίμιο και ημερολόγιο ημερολόγιο : είναι η προσωπική καταγραφή σκέψεων,συναισθημάτων συμβάντων ατομικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Χαρακτηρίζεται από υποκειμενισμό, όπως το δοκίμιο, δεν έχει όμως ένα θεματικό κέντρο και τα θέματα είναι επικαιρικού χαρακτήρα. δοκίμιο :Ο δοκιμιογράφος παρουσιάζει: τον εσωτερικό του κόσμο ανέλιξη του στοχασμού του την πνευματική του πορεία δοκίμιο και συνομιλία Το δοκίμιο είναι μια συνομιλία του δοκιμιογράφου με τον εαυτό του μια πρόσκληση - πρόκληση στον αναγνώστη να προσθέσει τους δικούς του προβληματισμούς. δοκίμιο και επιστολή επιστολή: τρόπος επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο. Αντικαθιστά τη συνομιλία. χαρακτηριστικά δοκιμίου που παρουσιάζει κοινά στοιχεία με μια επιστολή: έκφραση σε πρώτο ενικό πρόσωπο ελεύθερη περιπλάνηση από ένα θέμα στο άλλο αυτοσχεδιασμός προσωπική ιδεολογική κατάθεση ή και εξομολόγηση. δοκίμιο και λογοτεχνία(στοχαστικός χαρακτήρας δοκιμίου) Όταν ο δοκιμιογράφος επιδιώκει περισσότερο να τέρψει, τότε χρησιμοποιεί στοιχεία της λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα: αντιμετωπίζει τα πράγματα από καθαρά προσωπική σκοπιά δίνει πλασματική κι όχι αντικειμενική απεικόνιση της πραγματικότητας αναπτύσσει τη σκέψη του συνειρμικά και διαισθητικά κι όχι τόσο λογικά
 • 11. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ οι εικόνες γίνονται σύμβολα με σκοπό κυρίως την υποβολή κάποιων νοημάτων παρά την πειθώ. παρέκκλιση από τη γλωσσική νόρμα (συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας). δοκίμιο και άρθρο Άρθρο: Κείμενο στο οποίο αναλύεται θέμα πολιτικό, κοινωνικό ή επιστη- μονικό και απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Διαφορές άρθρου και δοκιμίου: 1. Το άρθρο αναφέρεται σ' ένα επίκαιρο γεγονός το οποίο σχολιάζει και ερμηνεύει (ερμηνευτική δημοσιογραφία). Αντίθετα, το δοκίμιο δεν έχει επικαιρικό χαρακτήρα(ακόμη και όταν αφορμάται από κάποιο σύγχρονο γεγονός, ανάγεται στο μόνιμο και στο γενικό. 2. Στα άρθρο χρησιμοποιείται η αναφορική λειτουργία της γλώσσας κάτι που δε συμβαίνει σε όλα τα δοκίμια. 3. Στο άρθρο απουσιάζει συνήθως ο προσωπικός και οικείος τόνος που χαρακτηρίζει το δοκίμιο. 4. Το άρθρο είναι συντομότερο από ένα δοκίμιο. Επιφυλλίδα Σύπος κειμένου που αναφέρεται σε διάφορα θέματα, φιλολογικά, επιστημονικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά, πολιτικά κλπ. και γράφεται από πρόσωπο ειδικό στο θέμα. Η θέση της στην εφημερίδα: δημοσιεύεται σε ορισμένη θέση και χωρίζεται συνήθως από την υπόλοιπη ύλη με ολοσέλιδη η μικρή γραμμή. Η θέση της στο παρελθόν ήταν κατά κανόνα στο κάτω άκρο της σελίδας, ενώ σήμερα ποικίλλει. Θέμα: Ο επιφυλλιδογράφος μπορεί να ξεκινήσει από ένα επίκαιρο θέμα αλλά πολλές φορές προχωρεί σε παρατηρήσεις και σκέψεις διαχρονικού χαρακτήρα και γενικότερου ενδιαφέροντος