Final qa policy

590 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
275
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Final qa policy

 1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg matikarxøwmsar TMB½r Epñ EpñkTI 1³esckþIepþIm1>1 bribTsikSaGMBIkarFanaKuNPaBGb;rM > >> > > > > > > > > > > >> > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > >1>2 bMEbrbMrYlkñúg]sSahkmµGb;rM> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > >1>3 mUldæancarwklkçN³énsaklviTüal½yfµI>>> >> >> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>>>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >> >1> 4 karGnuvtþn_én]tþmsikSa>> > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > >1>5 karFanaKuNPaBGb;rM>>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>>1>6 rcnasm½<n§éneRKagq¥wgKuNPaBGb;rMrMr>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>> >> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> > rcnasm< neRKagq¥ PaBGb;rMM>1>7 rgVas;xñat;KuNPaB>>>>>> >> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>>CMBUkTI 2³ rcnasm<½n§RKb;RKgrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaBGb;rM> > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > >2>1 esckþIepþIMm> > > > > >> > > > > >> > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > >2>2 GgÁPaBEdlCasmaCikrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaB >>>>>> >>> >>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>2>3 kardMeNIrkarrbs;GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaB>> > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > >>> > > > > > > > > > > > > > > > > >2>4 nItiviFIdMeNIrkarRKb;RKg nigrcnasm<½nkargar>>> > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > >2> 5 viFIsa®sþkñúgkarRKb;RKgKuNPaBsrub > > > > > >> > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > >2> 6 lkçx½NÐsMrab;smaCikGnuKN³kmµkar>>> > > > > >> > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > >CMBUkTI3 sþg;dar FanaGHGagKuNPaB>> > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > >3>1 eKalkarN_mUldæan>> > > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > >3>2 sþg;dar FanaGHGagKuNPaB > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > >CMBUkTI 4³ dMeNIrkarkmµviFIRtYtBinitü nigvaytMélKuNPaBGb;rMrMr>M >> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> lKu PaBGb;rM4>1 eKalbMNg>>>>>> >>> >>> >>> >>> >>>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>>>>>> >>>4>2 eKalkarN_dMeNIrkarvaytMélKWQrelImUldæan >>>>>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>> >>> >> >>> >>> >>> >> >>>>>> >>> >4> 3 kalviPaKeBlevlabBa©b;kmµviFIRtYtBinitüvaytMélKuNPaBépÞkñúg> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > >4> 4 dMeNIrkarvaytMélxøÜnÉg>> > > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >4> 5 bec©keTs nigviFIsa®sþeRbIR)as;> >> > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > >> > > > > > > > >> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > > > > >> > > > >BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 1
 2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg Epñ EpñkTI 1³esckþIepþIm1>1 bribTsikSaGMBIkarFanaKuNPaBGb;rMs>x>b>KQrelImUldæanénkarGPivDÆn_EdlmanTisedARsbKñaniigTMrg;saklviTüal½yCMnan;TIbI EdlqøúHbBa©aMgGMBITisedAGPivDÆn_Casakl EdledIrtUnaTIminRtwmEtmCÄmNÐlbNþúHbNþal b:uEnþCamNÐlRbwkSaeyabl nigRsavRCav . carwklkççN³ lk saklviTüal½yCMnan;TI saklviTüal½yCMnan;TI saklviTüal½yCMnan;TI 1 2 3 TisedA Gb;rMsikSaFikar Gb;rMsikSaFikarnigRsav Gb;rMsikSaFikarnigRsav RCav RCavnigsikSaRsavRCav RTwsþI tYnaTI EsVgrkkarBit RsavRCavlkçN³ KMnitécñRbDit FmµCati viFIsa®sþ GñkbNþúHbNþal viTüasa®sþTMenIb viTüasa®sþTMenIb ÉkCMnaj GnþrCMnaj karéqñRbDit GaCIB nig GaCIB nig GñkviTüasa®sþ GñkviTüasa®sþ nigPaBCashRKin karqøúHbBa¢aMg sakl Cati GnþrCati Pasa PasaLaTIn PasaCati Gg;eKøs GgÁPaB mhaviTüal½y saklviTüal½y karRKb;RKg saklviTüaFikar CalkçN³eRkAem:ag GñkRKb;RKgGaCIB BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 2
 3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg tarag 1>1 carwklkçN³saklviTüal½y rcnasm<< RKb;RKg1>2rcnasm½nRKb;RKgedIm,IerobcMeKalneya)aymUy)anRtwmRtUv s>x>b>K RtUvrMBwgelIkarEbbEckrMElkargar yuT§sa®sþeKaledA • karerobcMrcnasmç½n§RKb;RKgRtUvqøúHbBa©aMgelIeKalneya)ay nItiviFI FnFan TsSn³vis½y ebskmµ Epñk c,ab; nigesdækic©eGay)anl¥ . TMrg;mUldæanénkaerobcMrcnasm<½n§RtUv GnuelamtamTidæPaBkargar RKb;RKg KuNsurb karFanKuNPaB karTTYlxusRtYvx<s; CMnajnigsmtßPaBCMnaj dUnenHkargar enHRtUveFVIeLIgtam ry³ RkumepSgehIeFVICaGnþrRbtiskmµ . RkumRbwkSapþl;eyabl; KN³RKb;RKg EpñkRbtibtþikarrYm viTüasßan b¤ mhaviTüal½y viTüasßan b¤ mhaviTüal½y viTüasßan b¤ mhaviTüal½y viTüasßan b¤ mhaviTüal½y RkumCMnajÉkeTs k RkumCMnajÉkeTs x esvakmµrYmTUeTABRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 3
 4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 1>2 bMEbrbMrYlkñúg]sSahkmµGb;rMkarerobcMeKalneya)ayRKb;RKgKuNPaBRtUvRtYtBinitüCacaM)ac;elIkarktþarbMErbMrYlfµI²enAkñúg]sSahkmµGb;rMs>x>b>K nwgelIykbBaða nigbribTsMxan;²enHelICaFatusMxan;éneRKagq¥wgéneKalneya)aysMxan; EdlktþasMxan;;² mandUcxageRkam³ -karekIneLIgéncMnYnnisSitsikSa -saklPavUbnIkmµ nigGnþrCatiPavUbnIkmµ - karRsavRCavCaGnþrCMnaj - begáIttMélénkarRsavRCav -karekInénviTüasßanRsavRCavBiess -saklviTüal½yCaGñkbegáItsßanPaBesdækic©fµI - shRbtibtþkarCamYy]sSahkmµ -karekIneLIgPaBCashRKiin - GaCIBÉkeTsviC¢aCIv³1>3 mUldæancarwklkçN³énsaklviTüal½yfµIedIm,IsMercenATisedAnigTsSn³vis½yCaGñkbNþúHbNþalnaMmuxs>x>b>KRtUvkMNt;enAcrwklkçN³mUldæansMxan;xøÜnÉgdUcxageRkam³ - karTajykplRbeyaCn_BIcMeNHdwgKWCasñÚleFVIGaCIvkmµ - RbtibtþikarCaGnþrCati nigTIpSarRbkYtRbECg - saklviTüal½yebIkTUlay nigshbtibtþikarCamYYyédKUreRcIn - karRsavRCavCaGnþrCMnaj - GgÁPaBmanvb,Fm’cMruH nigkarsikSaTUlMTUlay - sklParUbnIykmµ - KµankarGnþraKmn_BIrdædUcenHsaklviTüal½yRtUvbgðajBItYnaTIGtßiPaB 4y:agsMrab;]tþmsikSa dUcxageRkam 1 > ]tþmsikSaKWCakEnøgbegáItFnFanmnusSEdlmanKuNPaB 2> KWkEnøgbNþúHbNþalsMrab;GaCIBRsavRCav 3> karRKb;RKgd_manRbsiT§PaBénKaMRTkarbeRgonBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 4
 5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 4> kEnøgBRgIkenA»kasenACIvit1> 4 karGnuvtþn_én]tþmsikSaelak Deming , Joran and Crosby pþl;TsSn³viTüaelIKuNPaB ehIyRKwHsßanGb;rMKYrEt Gnuvtþn_dUcxag eRkam³ - PaBCaGñkdwknaM nigkarebþCaJrbs;KN³RKb;RKgCan;x<s;edIrtYnaTIy:agsMxan;kñúgBRgIkKuNPaB - begáItbrikassikSa nigkarGPivDÆn_buKÁlik KWCaktþasMxan;RtUveFVICaerogral;eBlevla - TTYlykbec©kviTüanigTsSn³viC¢afµIedIm,IBRgIkKuNPaBsikSa - elIkTwkcitþRkumkargar nigcUlrYmkargarRKb;RKg - GPivDÆn_sa®sþTMnak;TMngedIm,IraykarN_GMBIlT§pl nigvivDÆn³PaB - karTTYlsÁal;karxitxMRbwgERbgrbs;buKÁlik - erobcMRbB½n§nigdMeNIrkarsmrmütamtMrUvkarrbs;shKmn_ - CMrujvtþCIvitKuNPaB nigvb,Fm’KuNPaB 1>5 karFanaKuNPaBGb;rMM rcnasm<½n§eKalkarN_KuNPaBGb;rMQelImUldæanCaeKalkarN_ s>x>b>K dMeNIrkarenAskmµPaB rebobvar³sMrab;kar TTYlGnuvtþn_edayEpñkEdlBak;B½n§ edaykarTTYlsÁal; eFVIeGayrUbPaBepSg²Kñaénlkçx½NÐesdækic©hiBaØvtßú k_dUcEpñkeKalneya)ay rb,F’m TidæPaBCaRbvtþisa®sþ³ • karRKb;RKgKuNPaBsrub KWCadMeNIrkarEdlmanTMnak;TMngRKb;buKÁlikTaMgGs;rbs;GgÁPaB edIm,IeFVI eGayRbesIr eLIgCabnþbnÞab;tdac; sMedAelIkdMekIntMélénGgÁPaB nigGnuvtþn_kargarRbkbeday RbsiT§PaBx<s;nigeCrPaBCaviC¢man . • kareFVIsvnkmµ nig karFanaGHGag ³ KWCadMeNIr viPaK erobcMEpnkar erobcMRtYtBinitü nig vaytMéllT§plkargarEdlGnuelamtam c,ab;rbs; RksYgGb;rMyuvCnnigkILa RksYgesdækic© nig hiBaØavtßú KN³kmµkarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rMkm<úCa nig c,ab; eKalneya)ay nig niy½tkmµnana rbs;s>x>b>K sMedAFanay:agNa edIm,IeGaynItiviFIGnuvtþn_kargar Rsbtamc,ab; Gnuvtþn_tamc,ab; mantmøaPaB KNenyüPaB RbsiT§PaB nig ]tþmPaBCaviC¢manx<s; . • eFIVsmahrNkmµTisedAénvaytMélsmPaBnigkarcUlrYmEdleCaKC½ysMrab;RKb;GñksikSaeTAkñuúgebksBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 5
 6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg kmµrbs;viTüasßan • eFVIkarCaédKUrCaraCrdæaPi)al nigtMNagEpñkGb;rMnana sßab½nGaCIB nig shKmn_ s>x>b>K edIm,IdMeNaH RsaybgðajBIbBaða nigkarcUlrYménktþaeCaKC½yenAcrwkCak;lak; nigdak;cUlkarBicarNarlT§pl nigTisedAéntMrUvkarGPviDÆn_ • begáItnigGPivDÆn_bTdæancMeNHdwgnigCMnaj nigsmtßPaB • bMeBjtMrUvkarGtifiCn • mankarTTYlxusRtUvx<s; tmøaPaByutþiFm’ ÉkraCü m©as;kar esµIPaBKña • pSBVpSayKuNPaBGb;rMéncMeNHdwg nigkarbNþúHbNþalCMnajbEnßm • pþl;enARbB½n§sMrab;karsMrb;sMrYlnigkareRbobeFob elIEpñkGb;rM nigkarpþl;rgVan; • pSBVpSaynigEfrkSaGMBInItiviFI sMrab;karvaytMélepÞr nigkMeNIn .1>6 rcnasm<½n§éneRKagq¥wgKuNPaBGb;rMedIm,IeqøIytb nigTisedAGPivDÆn_nigkarFanaKuNGb;rM enaH s>x>b>K RtUvGnuelamtamrcna sm<½n§énkarGPivDÆn_d_RbesIrmYy EdlmanshTMnak;TMngCamYy³ 1-PaBCaGkñdwknaM ³CaynþkarFanaBaMnaMenAkarGPivDÆn_ nigGnuvtþn_yuT§sa®sþrbs;GgÁPaBRbkbedayRbsiT§ PaB x<s;. 2> EpnkaryuT§sa®sþCaEpnTIeKarcbgðajTisedAénkarGPivDÆn_ nigGMBIEpnkarRtUv)ansMerceLIgtamviFINa 3> karqøúHbBa¢aMgGMBIshKmn_s>x>b>K nigtMrUvvkarTIpSarkargar ³ Caynþkar nigeKalneya)ayedIm,IbMeBj enAtMrUvkarCayuT§sa®sþredIm,IsMercenAeKalbMNgGtifiCn m©as;PaBh‘un GgÁPaBBak;B½n§ nigbMeBjtMrUvkar TIpSarkargar . 4> rgVas; karviPaK nig cMenHdwgRKb;RKg ³ CaynþkarCMnajedIm,IFananirnþPaBénkarRTRTg; nigviPaKvaytMél nigkarRbmUlpþúMkarsMerccitþ . 5> karqøúHbBa©aMgGMBImhaviTüal½y nigbuKÁlik ³ Caynþkar nigeKal)ayyuT§sa®sþedIm,eqøIytb nigkarGPivDÆn_ nigtMrUvkarrbs;buKÁlik . 6>dMeNIrkarRKb;RKg CaynþkarbMElgEpnkareGaykøayCalT§pl eKalneya)ay PaBTn;Pøn; nigkarbt;Ebn tamsPaBkar nigkarTMnak;TMngedIm,ITTYl)anRbsiT§PaBCapøÚvkar .BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 6
 7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 7> lT§plénkarGnuvtþn_ ³CaynþkarmUldæankñúgkarvaytMél RbsiT§PaBénkarRKb;RKgniig RbtibtþisMrab;Epn karyuT§sa®sþ .BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 7
 8. 8. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg1>7 rgVas;xñat;KuNPaBedIm,IgayRsYlkñúgkarsMercenAKuNPaBGb;rM nigRBb½n§kargar eKalneya)ay s>x>b>K)ankMNt; xñat;TMhMKuNPaBepSg² plitplKuNPaBGb;rM KuNPaBFnFanmnusS esvakmµ xñatKuNPaB nigGtifiCn .k> xñatTMhMplitplénKuNPaBenAkñug]tþmsikSa xñatTMhM niymn½y karGnuvtþn_ tMrUvkarsMxan; énbTBiesaFn_ cMeNHdwg CMnaj PaBsMxan;; an tMrUvkarénbTBiesaFn_ cMeNHdwg CMnajbnÞab;bnSM TMnukcitþ karBRgIkbTBiesaFn_ cMeNHdwgeGayRtwmRtUv c,as;las; nigTan;sm½y CMenOcitþ kMritcMeBaHRKwHsßan kmµviFisikSasMerc)antambTdæan Epnkar nigkarsnüaEdlkMnt;Tuk PaByUrGEgVg kMritsIuCMerAéncMeNHdwg esvakmµ karedaHRsayCamYyGtifCnSource : Owlia and Aspinwall(1996)x> xñatTMhMénKuNPaBFnFanmnusScrwklkçN³énFnFanmnusSKWCaplitplGrYbIyEdlmanPaBrwgmaMuCamYy]tþmsikSaBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 8
 9. 9. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg xñatTMhM niymn½y mn½ PaBRtwmRtUv karBRgIkkmµviFIsikSaEdlGnuelamtamtMrUvkarCak;lak; karTukcitþ kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWRtUv c,as;las; ehIyGPivDÆn_Canic© RbsiT§PaB kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWGacGnuvtþn_cMeBaHGaCIBkargaGnaKt PaBrwugmaM Bt’manbuKÁlKWRtwmRtUv PaBEdlGaceRbI as PaBEdlGaceRbIR)as;;)an PaBgayRsYlkñgsikSa nigTMnak;TMngenAkñgfañk;eron karEfTaMrkSa karedaHRsavCamYyGtifCn PaBEdlGacsakl, PaBEdlGacsakl,g)an karRbLgtMNagBak;B½n§muxviC¢asikSaRtwmRtUvkMritNa PaBEdlGacGPivDÆn_ DÆn_ Æn PaBTn;Pøn;nigbt;Ebn PaBEdlGacpøas;;bþÚrþ )an sb kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWGacGnuvtþn_cMeBaHEpñkepSg)an PaBEdlGaceRbIR)as;;sarCafµI)an assaarCafµ s PaBGnþrshRbitþkarN__)an arNK> xñatTMhMénesvakmµKuNPaB xñatTMhM niymn½y karTukcitþBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 9
 10. 10. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karTTYlxusRtUv nigeqøIytb qnÞH nigkaryl;dwgrbs;buKÁlikedIm,ICYysisS karyl;dw karyl;dwgGMBIGtifiCn karyl;dwgGMBInisSitnigtMrUvkarBYkeK karvaytMél mancMeNHdwgRKb;RKan;edIm,Ibgðaj nigRbwkSadl;nisSit smtßPaB kMriténcMeNHdwgCMnajbTBiesaFn_ suPaBrab;;sar aBrabsaar s carwklkçN³énGarmµviC¢maneTAkan;nisiSt TMnak;;TMng akTM TMnak;TMngRKUnignisSitenAkñúgfñak;beRgon tMél kMritCMenOcitþeTAelIsaklviTüal½y suvtßPaB kMriténkarrkSaPaBCaÉkCnrbs;Gñkd_éT rYbIyPaB bgðajBIPaBRKb;RKan;énzbnIP½NÐsikSa karGnuvtþn_ tMrUvkarcMeNHdwgnigCMnajsMrab;nisSit PaBRbkYtRbECg karKMaRTcMeNHdwgnigCMnaj kareRbIR)as;kMuBüÚT½r PaBbTEbn kMriténcMeNHdwg CMnajEdlsikSaKWGacGnuvtþn_cMeBaHEpñkepSg)an karyl;dw karyl;dwg kMriténkaryl;dwgnigkaredaHRsaybBaðaBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 10
 11. 11. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKgX> xñatTMhMénKuNPaBGb;rMrfñak;]tþm PaBGb; M k; xñatTMhM niymn½y rYbIyPaB bgðajBIPaBRKb;RKan;énzbnIP½NÐsikSa mansPar³sikSa²fµITMenIb sMPar³KaMRTnanagay RsYlkñúgkareRbIR)as; smtßPaB kMriténcMeNHdwgCMnajbTBiesaFn_ rbs;buKÁliksa®sþcarü karGnuvtþn_CMnaj TMnak;TMng kMritcMeNH ÉkeTs Gakab, Gakab,kiriya carwklkçN³énGarmµN_viC¢maneTAkan;nisiSt pþl;kargarEnnaM RbwkSaeyabl; qnÞ³kñúgkarCYynisSit ykcitþCabuKÁl nigsuPaBrabsar xøwmsar xøwmsarkmµviFIsikSaeqøIytmniwgtMrUvTIpSar muxviC¢sikSafµI² nigmuxviC¢aCMnajsMxan;² TMhénkaryl;dwgfµI PasarGgÁeKøs kuMBüÚT½rBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 11
 12. 12. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karBaMnaMlT§pl Tan;eBlevlakMNt; RbsiT§PaBénkarBnül; tmøaPaBRbLg nigkarvaytMél kareqøIytmnignisSit karelIkTwkcitþnisSit TMnukcitþ kMritCMenOcitþeTAelIsaklviTüal½y karpþl;sBaØab½Rt karsnüa nigkaredaHbBaða CaedImg> GMBIGtifiCn Gb; MbEnß Gb;rMrMrMrbEnßmtMélcMeBaHGñksikSa =esvakmµ GñksikSa =CaGtifiCnsMxan;;xageRkA anxageRkA GaNaBüa) RKb;RKg GaNaBüa)al GñkRKb;RKg nigbuKÁlik nxageRkATI = CaGtifiCnxageRkATIbI sa®sþcarü nigbuKÁlikKaMRT an;xagkñ xag = CaGtifiCnsMxan;xagkñúgBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 12
 13. 13. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg CMBUkTI 2³ rcnasm<½n§RKb;RKgrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaBGb;rM2>1 esckþIepþIMm GnuKN³kmµkarsavnkmµnigFanaGHGagKuNPaB maneQµaHCaPasaGg;eKøs Quality Assurance Committee QAC sßitenAeRkamRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaBGb;rM ehIyKN³kmµkarenH RtUveFVICa Rkum tamCMnajnigshkarCamYyKN³kmµkarnigKN³kmµkarepSg²eTotedIm,ITTYlRbsiT§PaB kargarx<s; ehIymanEdlmantYnaTIcMbg dUcxageRkam³ • FanaenAÉkPaB nigGBüa®kit bUrNPaBénGgÁPaB EdlCanimitþsBaØakarFanaKuNPaB • CaesnaFikarpÞal;dl;saklviTüaFikarkñúgkarRtYtBinitü nigvaytMélKuNPaB • erobcMTMrg;bTdæanlixitsñamvaytMélepSg • erobcMkarRbCMuRtYtBinitü nigvaytMél kargarGnuvtþn_ • erobcMTMrg;sþg;da nig lkçx½NÐsMrab;vaytMél • erobcMesñIsMuebkçCnGnuKN³kmµkar nig GnuKN³kmµkarCMnaj • dMeNIrkargarrdæ)alrbs;xøÜn • erobcM nigsikSaviFIsa®sþvaytMélkargarGnuvtþn_ • eFVIr)aykarN_bUksrubRbcaMqñaMCUnKN³RKb;RKgsaklviTüal½y nigRkumRbwkSaPi)al • eFVIkargarshkarN_RKb;EpñkEdlBak;B½n§2>2 GgÁPaBEdlCasmaCikrbs;GnuKN³kmµkarFanaKuNPaB rYmman³ k- ed)a:tWm:gsikSaFikar x- ed)a:tWm:gRsavRCav nigGPivDÆn_ K- GgÁPaBRKb;RKgKuNPaB X- GgÁPaBRKb;RKgEpnkaryuT§sa®sþ g- GgÁPaBrdæ)al nig RKb;RKgFnFanmnusSBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 13
 14. 14. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg q- tMNagRKb;mhaviTüal½yTaMgGs; c-RkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM C-ed)a:tWm:gqñaMsikSamUldæan Q-ed)a:tWm:gKNenyü nighiBaØvtßú j-kariyal½ysvnkmµépÞkñúgnigRKb;RKghaniP½y2>3 kardMeNIrkarrbs;GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaB GnuKN³kmµkar enHRtUvmankariyal½ytMNagenAkñúgGKarrbs;saklviTüal½y - GnuKN³kmµkarRtUvEtRbCMu vaytMél nig eFVIsvnkmµépÞkñúgtamkalviPaK - RtUveFVIkarr)aykarRtÚtBinitü nigvaytMél nig pþl;Gnusasn_dl;RkumRbwkSaPi)alCaerogral;qñaM - kariyal½ytMNagdMeNIreBlEdlmankarRbCMu RtYtBinitü nigvaytMélnigbUksrublT§plkargar - GnuKN³kmµkarenHRtUvesñIsMuedIm,IeFIVkarRtYtBinitü vaytMél CMrHbBa¢I pþl;eyabl; dl;sakl viTüal½y y:agticBIrs)þah_tamkalviPaKRbtiTinrbs;saklviTüal½ymun eBlGnuvtþn_ kargar fµImkdl; . - GnuKN³kmµkarenHmansiT§RtYtBinitü nigvaytMélRKb;Éksarrbs;salkviTüal½y elIkElgEt ÉksarCaÉksarsMgat;kMBUl EdlmanhamXat; ehIyGnuKN³kmµkarenHminmansiT§ykÉksar rbs;saklviTüal½yecjBIbrievNGKar b¤ k_cMlgTuk cMlgEckcayeTAeRkA)aneT . - r)aykarN_Edlsavn³kmµ GaceFVIkarpSBVpSayCasaFarN³)anelIkElgEt mankarGnuvBaØati BIRbFanRkum RbwkSaPi)al nig mankarRtYtBinitüBI KN³RKb;RKgsaklviTüal½y RtwmRtUv Camunsin .2> 4 lkçx½NÐsMrab;smaCikGnuKN³kmµkar• smaCikPaBénGnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rMKWCasmaCikeBjsiT§énsaklviTüal½y b:uEnþkñúgkrNI buKÁlenaHminCabuKÁlikeBjsiT§luHRtaEtbuKÁlenaHmanCMnajviC¢aCIv³BitR)akd . - smaCikénGnuKN³kmµkarKYrEtmancMeNHdwg fñak;briBaØb½RtrYmTaMgmanbTBiesaFn_ 3 qñaMeLIgeTA briBaØab½RtCan;x<s;eLIgeTABRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 14
 15. 15. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg - manbTBiesaFn_kargarcab;BI 3 qñaMeLIgeTA nig mansñaédl¥ - manriyabT nig Gakb,kirya éføfñÚresµaHRtg; eKarBeBlevla nig ecHrkSaGafkM)aMg - manGayucab;BI 25 qñaMeLIgeTA CMBUkTI3 sþg;dar FanaGHGagKuNPaBBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 15
 16. 16. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg3>1 eKalkarN_mUldæansþg;darnigbTdæanRtUvqøúHbBa©aMgelIcMnYneKalkarN__mUldæanGMBIkarFanaKuNPaBGb;;rMrTaMgxagkñúgnigxageRkArYmman darni nRtU dar cM eKalkarNmU PaBGb M xageRkam³dUcxageRkam³ -CaGñkpþl;CUnénkarGb;rMfñak;]tþm EdlmankarTTYlxusRtUvCacMbgsMrab;KuNPaBénkarvaytMélsvnkmµ -plRbeyaCn_enAKuNPaB nigsþg;dar énfñak;]tþmsikSatMrUveGaymansuvtßiPaB KuNPaBGb;rMRtUvkarGPivDÆn_nigeFVIeGayRbesIreLIgsMrab;nisSit nigplRbeyaCn_d_éTeTotsMrab;karsikSa vatMrUveGaymanRbsiT§PaBénrcnasm<½n§enAkñúgkmµviFIsikSaEdlGacpþl;CUn nigKaMRT tmøaPaBngkarCMnajxagkñúgenAdMeNIrkarFanaKuNPaBCaktþasMxan; vaKYrRtUv)anelIkTwkcitþénvb,Fm’KuNPaBenAkñúgRKwHsßanGb;rM nItiviFIKYrRtUv)anGPivDÆn_tamry³RKwHsßanEdlGacbgðajenAKNenyüPaB karFanaKuNPaBéneKalbMNgKNenyüPaBKWRtUvsIucgVak;nigkarFanaKuNPaB sMrab;bMNgeFVIeGayRbesIreLIg eFVIeGayRbesIrbEnßménsßanPaBsikSaEdlmancMeBaHnisiStenARKwHsßanGb;rM s>x>b>K CMnYydl;s>x>b>K kñuúgkarRKb;RKg nigeFVIrIkcMerInEpñkKuNPaB nig EksMrYlPaBsVy½ténGgÁPaB3>2 sþg;dar FanaGHGagKuNPaB dar s>x>b>K KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karFanaGHGagKuNPaB nigbTdæan énkmµviIFI nigkarelIkTwkcitþ.eyIgKYrebþCJaxøÜnÉgy:agelIslubcMeBaHkarGPivDÆn_énvb,Fm’EdlTTYlsÁal;KuNPaB CasMxan;.edIm,IsMerckargarenHs>x>b>KKYEtGPivDÆn_nigGnuvtþn_yuT§sa®sþsMrab;eFVIeGayRbesIr enAKuN PaB bnþbnÞab; yuT§sa®sþ eKalneya)ay nignItiviFIKYrEtmanCapøÚvkar nigGacpSBVpSayCasarFarN³ . eKalneya)ay nignItiviFICapøÚvkarpþl;enArcnasm<½n§enAkñúgs>x>b>K GacGPivDÆn_ nigtamdan enARbsiT§ PaBénRbB½n§FanaKuNPaBnigpþl;enACMenOTukcitþCasaFarN³enAkñúgsVy½ténGgÁPaB. eKalneya)ayrYm r)ay karN_én bMNg nigmeFüa)ayCamUldæan eKalEnnaMénnItiviFiGacpþl;CUnBt’man lMGitGMBIviFIsa®sþ Edl eKalneya)ayRtUv)anGnuvtþn_nigpþg;cMnuceyagEdlmanRbeyaCn_dl; Gñkcg;dwg GMBI TidæPaB Gnuvtþn_nignItiviFI .BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 16
 17. 17. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 1> s>x>b>K KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karFanaGHGagKuNPaB nigbTdæan énkmµviIFI nigkarelIkTwkcitþ.eyIgKYrebþCJaxøÜnÉgy:agelIslubcMeBaHkarGPivDÆn_énvb,Fm’EdlTTYlsÁal;KuNPaB CasMxan;. edIm,IsMerckargarenH s>x>b>K KYrEtGPivDÆn_ nigGnuvtþn_yuT§sa®sþsMrab;eFVIeGayRbesIr enAKuNPaBbnþbnÞab; / yuT§sa®sþ eKalneya)ay nignItiviFIKYrEtmanCapøÚvkar nigGacpSBVpSayCa sarFarN³ . eKalneya)ay nignItiviFICapøÚvkarpþl;enArcnasm<½n§enAkñúgs>x>b>K GacGPivDÆn_ nigtamdanenA RbsiT§PaB énRbB½n§FanaKuNPaB nigpþl;enACMenOTukcitþCasaFarN³enAkñúgsVy½ténGgÁPaB. eKaln eya)ay rYmr)ay karN_én bMNg nigmeFüa)ayCamUldæan eKalEnnaMénnItiviFiGac pþl;CUnBt’ manlMGitGMBI viFIsa®sþEdl eKalneya)ayRtUv)anGnuvtþn_nigpþg; cMnuceyagEdlman RbeyaCn_ dl; Gñkcg;dwgGMBITidæPaBGnuvtþn_nignItiviFI . 2> s>x>b>K KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karGaFaGHGagKuNPaB nigbTdæan énkmµviIFI nigkarelIkTwkcitþ TsSn³ckçúvis½y ebskmµ nigyuT§sa®sþ rYmCamYyniy½tkmµBak;B½n§ KYrRtUv)ane)aHBum< pSBVpSaysMrab;shKmn_ s>x>b>K . TsSn³ckçúvis½y ebskmµ nigyuT§sa®sþ rYmCamYyniy½tkmµBak;B½n§ . 3> CMenOcitþénnisSit nigshKmn_rbs; s>x>b>KKYrRtUv)anEfrkSatamry³skmµPaB karFanaKuNPaBd_man RbsiT§ PaBEdlR)akdfa kmµviFIRtUverobcMeLIgy:agl¥ nigmankarRtYtBinitünigvaytMéleTogTat; ehIykmµviFIkarFana KuNPaB nig rgVan;RtUv)anTTYlyk. 4> nItiviFIsMrab;vaytMélnisSitRtUv)ankMNt;eGayc,as; tmøaPB nig ÉkraCü nigmanPaBrwugmaMuRtUv Gnutþn_ enAkñúgs>x>b>KkarerobcMRtUv)ankMnt;sMrab;vaytMélRbsiT§PaBnItiviFI edIm,IeFVIeGayR)akdfakar Gnuvtþn_ )an RtwmRtUv. lkçx½NÐ nigviFisa®sþpþl;BinÞúKYrRtUv)ankMNt;Camun / e)aHBum<nigeFVIman suxdmüPavUbnIkmµ CamYyniy½kmµ énviTüa sßan]tþmsikSa . 5> s>x>b>K KYreFVIeGayR)akdfa karbeRgon KWRtUvGnuvtþne_ daysa®sþcarüEdlmanlkçN³sm,tþieBlelj ehIy s>x>b>K KUrvaytémøénRbsiT§PaBéneKalneya)ayRKb;RKgFnFanmnusS nignItiviFICaRbcaM. enHnwgsßitenA TMnak;TMngPaBCak;lak;sMrab;kareRCIserIs karEttaMg karGPivDÆn_ nigkartMeLIgzan³BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 17
 18. 18. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg énbuKÁlikRKb;kMrit kñúgkarBaMnaMnig KaMRTénkmµviFI . kmµviFIsMrab;karGPviDÆn_buKÁlik nigkarEbgEckFn FansMrab;va KYrEtktþacaM)ac; . 6> s>x>b>K KYrEtvaytMél nigRtYtBinitüeLIgvijnUvRbsiT§PaBeRbIR)as;én zbnIP½NÐsikSa nanaedIm,I eFVIeGayR)akd fa PaBRKb;RKan; nigRbsiT§PaB rbs;kñúgkarCab;Tak;TgcMeBaHkmµviFIsikSa nigbNþúH bNþal . karRtYtBinitüCaRbcaMKYrqøúHbBa©aMgelIkarbMEngEckrbs;va edim,IkarsikSa)aneCaKC½y eday nisSiteKalbMngrbs;vaKwedIm,IpþlBt’manénkarsMerccitþcMeBaHlkçx½NÐCabnþénRbPBFnFan RKb;RKan; sMrab;karbeRgon nigsikSa nigmeFüa)ayepSg²cMeBaHkmµviFIsikSaEdlpþl;eday s>x>b>K . 7> s>x>b>K KYrEtmanynþkarRbmUlTinñn½y karviPaK nig kareRbIR)as;Bt’manBak;B½n§ nigRbsiT§PaBén karRKb;RKg énkmµviFIsikSa nigskmµPaBepSg² . 8> s>x>b>K KYrEtpSaBVpSayBt’man RtwmRtUv GaBüaRkit tmøaPaB CaRbcaM GMBIkmµvIFIsikSa karelIkTwkcitþ karGPviDÆn_ karRsavRCav bec©kviTüafµI c,ab;Gb;rM>>>CaedIm . CMBUkTI 4³ dMeNIrkarkmµviFIRtYtBinitü nigvaytMélKuNPaBGb;rMrMrrMM RtY lKu PaBGb;4>1 eKalbMNg eKalbMNgsMxan;énkmµviFIRtYtBinitüvaytMélKuNPaBGb;rMKWedIm,IvaytMélTidæPaBTaMgR)aMrYmman³ 1>KuNPaB 2> kareRbIR)as;FnFanBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 18
 19. 19. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg 3> karrYmcMENkeTAebskmµ nigTsSn³vis½yrbs; s>x>b>K 4> karTTYlGnuvtþn_ karepÞrnigkarTTYlsÁal;KuNPaB 5> kmµviFIRtYtBinitü KWCa]bkrN_sMrab;lkçx½NÐqøúHbBa©aMg nigERbRbYlTisedA vamanTisedAsMxan;BIry:ag KW 1> edIm,IEsVgrk nigkMNt;éntMbn;épÞd_RbesIr nigtMbn;edIm,IeFVIeGayrIkcMerIn bgðajBIkarTTYlxusRtUvenAkñúgrcnasm<½n§kargarKuNPaB .4>2 eKalkarN_dMeNIrkarvaytMélKWQrelImUldæan 1> dMeNIredayesµIPaB nigebIkcMhr 2> RKb;kmµviFIKYrEtrYmbBa©ÚlGñkCMnajBIxageRkA 3> karBak;B½n§kmµviFIsikSa buKÁlik nignisSitKWCaktþasMxan; 4> ÉksarvaytMélKYrsegçb niggayRsYlkñuúgkaryl; 5> RBwT§bursCaGñkTTYlxusRtuvsMrab;karFanafakmµviFIvaytémøRtUvbBa©b; Tan;eBl 6> GnuKN³kmµkarvaytMélrbs; s>x>b>K KWTTYlxusRtUvRKb;kmµviFITaMgGs;RtUv)andMeNIrkarsmrmü eCrPaB nigkarRtYtBnitü vaytMélnigeRbobeFobkmµviFIenH .4> 3 kalviPaKeBlevlabBa©b;kmµviFIRtYtBinitüvaytMélKuNPaBépÞkñúg cenøaHeBlevla CMhanRtUvbMeBjbBa©b; Ex kBaØa nigtula - cab;epþImdMeNIrkarkmµviFI -eRCIsGñksMrb;sMrYl nigGnuKN³kmµkarvaytMél -dMeNIkarEpnkarkmµviFIvaytMél -eRCIserIsRkumvaytMélépÞkñúg ExFñÚ dl;Ex kumÖ³ -RbmUlpþúMvaytMélépÞkñúg -erobcMr)aykarsikSa vaytMél Exmina -erobcMRtUtBinitükEnøgkargarCak;Esþg -bBa©b;karkargarvaytMél Exemsa -erobcMr)aykarN_vaytMélépÞxageRkA Ex]sPa -GPivDÆn_kmµviFIeqøIytbnigdMeNaHRsayBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 19
 20. 20. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg Exmifuna -karGPivDÆn_karTTYlxusRtUvrbs;RBwT§burs -karbeB©ajlT§plkmµviFIvaytMélCUnGnuKN³kmµkar Exkkáda dl;sIha -pþl;Gnusasn_yuT§sa®sþGnuvtþn_ -cuHhtßelxaTTYlyllT§pl -e)aHBum<pSaylT§plkmµviFIvaytMél4> 4 dMeNIrkarvaytMélxøÜnÉgdMeNIrkarvaytMélxøÜnÉkKWCaEpñkmYYyy:agsMxan;éndMeNIrkarFanaKuNPaBGb;rM ehIydMNIrkarenHmandUcteTA k>RbmUl nigvaytMelTinñn½yelIRKwHsßan nigkmµviFIGb;rM x>viPaKnigvaytMélTinñn½yedIMm,IkMNt;PaBxøaMgrbs;RKwHsaßn tMbn;EdlBak;B½n§ nig»kas K> GPivDÆn_yuT§sa®sþ edIm,IeFVIR)akdfaPaBxøaMgRtUv)anEfrkSa nigbBaðaRtUv)anbgðaj X> eFVIc,as;las;enAGnusasn_sMrab;eFVIeGaymanRbesIreLIgenAKuNPaBepSg²eTotvaymanRbPBP½sþútagsMxan; 4 ya:gsMrab;karvaytMélxøÜnÉg - Tinñn½yGnuvtþn_ - ÉksarBak;B½n§ - TsSn³Bak;B½n§ nigkareqøIytb nig - karsegþtCak;EsþgtMbn;nigsmasFatusMrab;karvaytMél 1> TsSn³ckçúvis½y nigebskmµ eKalbMNgGb;rMrM niglT§plsikSa TsSn³ gGb; k>r)aykarN_TsSn³visl½y ebkçskmµ nigTisedA x>karcUlrYmkñúgkarbegáItTsSn³visS ebkçkmµ nigTisedA K> sVy½tPaBsikSaFIkar2> karerobcMkmµviFIsikSalMGit niglT§plBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 20
 21. 21. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg k>karerobcMkmµviFIsikSa nigviFIsa®sþbe®gon x> viFIsa®sþEbbviTüasa®sþ K> xøwmsar nigrcnasm<½n§kmµviFIsikSa X>RkmsIlFm’ g>karRKb;RKgkmµviFI C>karP¢ab;TMnak;TMngCamYysßab½nxageRkA3> karvaytMélnisSit k> viFIsa®sþvaytMél x> TMnak;TMngrvagkarvaytMélnigkarsikSa K> karRKb;RKgkaravaytMél4> esvakareRCIserIs nigKaMRTnisSit k> eKalneya)ayrdæ)an nigkareRCIserIS x> CMnan;sikSa K> karepÞrnisSit X> esv akmµKaMRTnisSit nigRbkwSaeyabl g>dMNagnisSit5> tMNagbuKÁliksikSa k> eKalneya)ayeRCIserIs x> eKalenya)ayesvakmµ nigkarGPivDÆn_buKÁlik6> FnFanGb;rMrMrM FnFanGbrM nGb; k> sMPar³rUbvnþn_ x> bec©kviTüasarTUrKmnaKmn_ K> karRsavRCav nigGPivDÆn_ X> CMnajEpñkGb;rM g> karpøas;pþÚrbTBiesaFn_EpñkGb;rM c> KMeragfvikarEpñkGb;rM n igkarEbgEckEFñkGb;rM7> karRtYtBinitü nigtamdankmµviFIBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 21
 22. 22. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg k> ynþkarsMrrab;kmµviFIvaytMél x> kareqøIytbrbs;sa®sþacarü nignisSit K> karBak;B½n§EpñkepSg² RKb;RKg8> PaBCaGñkdwknaM GPi)alkic© nigRKb;RKg k> GPi)alkic© x> PaBCaGñkdwgnaMvis½yGb;rM K> buKÁlikrdæ)al nigKarRKb;RkgKuNPaBGb;rM X> GnþrRbtiskmµCamYyEpñkxageRkA g> karRKb;RKgKuNPaBGb;rMCabnþrbnÞab;kareFVIkarvaytMélxøÜnÉgKWRtUveRbobeFoblT§plCamYYy : KMrUkarGnuvtþn_d_l¥ : the best pratice KMrUkarGnuvtþn_d_l¥ : mancrwkdUcxageRkam ³ - karebþCJacitþ nigPaBCaGñknaM - karTTYlxusRtUv nigRbwkSaeyabl; - GPi)alkic©l¥elIyuT§sa®sþ hiBaØvtßú nigkMritRbtibtþikarN_ - karRKb;RKgFnFanl¥ - kareRbIR)as;énkarvaytMél nigsMeNIrénCMerIs - ]tþmPaB CMnaj pþl;enAsiT§GMNacRKb;RKan; - karGPivDÆn_RbkbedayeCrPaB - karerobcM»kassmPaB - kargarCaRkum - tmøaPaB nigKNenyüPaBtaragsegçbsþIGMBIkdMeNIkarvaytMélxøÜnÉg Epñk xøwmsar Tinñn½ycaM)ac; 1> rMlwk segçbkarrMlwkeLIgvijénGVIVCakarvaytMélxøÜn - lT§plsegçb Ég rYmbBa¢ÚlcMNu cxøaMg cMnucexSay »kas nigkarRbkYtRbECgénkmµviFIBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 22
 23. 23. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg Epnkarsegçb segçbkarrMlwkeLIgvijén - eFVIbBa¢IbBaða - rebobvar³Bak;B½n§ nigkarBak;B½n§cMeBaHkmµviFIEdltMrUvkarpþl;eya bl;xageRkA karlMGitCak;lak;éndMeNIrkareRbIR)as;edIm,I - 2> rMlwkGMBIGtItkal dMeNIrkarvaytMél karsikSaxøÜnÉgbc©úb,nñ nigbc©ú,nñ rYmCamYykarBak;Bn§edayELk karsMPas; nigskmµPaBepSg² RbsinebIGnuvtþn_)an / - vaytMélBIGtItkal lT§plénkarvaytMélGtItkal nigGVIEdlkmµviFI)aneqøIytb. . RbsinebIGnuvtþn_)an/ kmµviFIEcksBaØb½Rt 3> BiBN’nakmµviFI rlwkeLIgvij r)aykarN_ebskmµénkmµviFI nigkalbecäTénr)aykarN_Edl)anEksMrYlcu geRkay nigkarvaytMélénr)ayskarN_énRbsiT§PaB . r)aykarN_énTisedA nigcarwklkçN³sMrabkmµviFI muxviC¢aénkarsikSaEdlpþl;CUn karcuHeQµaHsikSa tammuxsikSa sMnuMénkarsikSa nigkarcuHeQµaHsikSa nigGaRtabMeBj GRtabBa©b;tammuxviC¢asikSa enAkñúgmuxviC¢asikSa tMrUvkarsMrabkmµviFIedaynisSit nigbuKÁlik cMnYnGñkcuLrYm K> karcab;GarmµN_ rYmkargar»kaskargarcaM)ac;sMrab;bnþkarsikSa karcuHeQµaH nigdMrUvkar karsikSarbs;nisSit segçbnigBiPakSaénlT§kmµviFInisSitsikSa karEbgEckBinÞú karpþl;sBaØab½Rt BiBrNnanigvaytMélkmµviFIsikSa . eFVIbBa¢I - kmµviFisikSa nigTIBiesaFn_ muxviC¢asikSa nigTIBiesaFn_ kMNt; enAkarsMxan; nigCMerIs nigRbePT]bkarN_.BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 23
 24. 24. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karsRbtibtþikarN_ karBiBrnanigvaytMél én karsRbtibtþikarN_ - nigkarsakl,gkargar nigkarsakl,gkargar nigkarGnuvtþn_ nigkarGnuvtþn_ RbsinebIGacGnuvtþn_)an . etIkMritenAKuNPaBbeRgonmankMritNa -segçbkarvaytMélkarbeRgon karbeRgon enAkñúgkmµviFIEdlkMn; RtYtBinitü nig vaytMél -lkçx½NÐmuxviC¢asikSa -eKalkarN_sMrab;muxviC¢abeRgon -smÖar³sikSaeyabl; karRbwkSaeyabl;EpñksikSa karvaytMélBIRbsiT§PaBénkarpþl;RbwkSaeyab nigviFisa®sþpSBVpSay l;CamYynisSitrYmTaMgTinñn½y -Tinñn½yRsavRCavnisiSt Tak;TgkarRbwkSaeyabl; etIkmµviFITMnak;TMngEpñkshKmn_CashKmn_xa - TMnak;TMngEpñkshKmn_ geRkA nigrYmcMEnk)ankMritNa sMnMuÉksarbuKÁliksikSaFikar sMNMuÉksar buKÁliksikSaFikar rYmzan³ -cMnYnbuKÁlik 4> mhaviTüal½y karCYl kMritsikSa ÉkeTs nigbTBiesan_ -kMritmhaviTüal½y nigbuKÁlik -Gnu)atsisS nigmhaviTüal½y -cMnYnTMnak;TMngnisSit nigmhaviTüal½y -karEcksBaØb½RtnisSit -fivkarRsavRCavfñak; mhaviTüal½y -skmµPaBbeRgonrbs; mhaviTüal½y. sMnMuÉksarbuKÁlikKaMRT sMnMuÉksarkmµviFIKaMRTbuKÁlik -cMnYnbuKÁlik -Gnu)aténnisSit nigbuKÁlKaMRT -kMritsikSaénbuKÁlikKaMRT. karBiPakSa tYnaTI RKUbeRgon sMnMuÉksarbuKÁlikepSg² rbs;RKHwsßan skmµPaBGPivDÆnviC¢CIv³. karGPivDÆn_ -vtþmansikçasala etc. viFIsa®sþvaytMélmhaviTüal½y nigbuKÁlik -BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 24
 25. 25. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karvaytMél ng P½sþútagénRbsiT§PaBrbs; mhaviTüal½y nigbuKÁlik karkic©karbRgon nigkargarGnuvtþn_ -cMnYnmuxviC¢apþl;CUn karkMNt;kargar nigGnuvtþn_ -TMhMmFüménfañk;sikSa EpnkarsMrab;GnaKt sMrab;mhaviTüal½y - Epnkar nigbuKÁlik rYmTaMg EpnkarbuKÁlik Epñk xøwmsar Tinñn½ycaM)ac; karcUlsikSa sþg;darkarcUlsikSa nignItiviFI -cMnYnlkçx½NÐBinÞúcUlkarsikSa5> nisSit -GaRtaTTYlyk sMnMuÉksarnisSit Tinñn½ysMnMuÉksarnisSit -em:ageRkDItsMrab;niSit -cMnYnnisSittamCMnaj -cMnYnnisSitvKÁxøI karbnþkarsikSa TisedAénkarbnþkarsikSa -GaRtabBa©b;karsikSa -eBlevlabBa©b;karsikSa kareBjcitþ TisedAénkareBjcitþCamYykmµviFI Tinñn½ysMrg;mitinisSit skmµPaBeRkayBIbBa¢b;kar TisedAskmµPaBeRkayBIbBa¢b;karsikSa Tinñn½ysMrg;mitisinisSitEdl sikSa bBa©b;karsikSa FnFan PaBRKb;RKan; karRsavRCavnisSitTak;Tgniwgkmµ 6>kmµviFIKaMRT nigRbsiT§PaBRKb;RKgénzbnIP½NÐ viFIFnFan ]bkrN_sikSa nigFnFanbNþal½y mUlFn PaBRKb;RKan; fvikardMeNIrkar nigRbsiT§PaBRKb;RKgénkmµviFImUlFnnigRbP BmUlFn. skmµPaBBImun segçbGnusasn_énkarvaytMélkmµviFIBImun - 7> Epnkar nigskmµPaBGnuvtþn_ . TisedAGnaKt TisedAGnaKtsMrab;kmµviFI nigFnFancaM)ac; . - etIkmµviFI)anrYmcMEnkdl;TsSn³vis½y ebskmµ nigGFiPaBényuT§sa®sþ.BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 25
 26. 26. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg . - 8> TidæPaBepSg²énkmµ viFIKuNPaB EpnkarsikSaFikar RbsinGacGnuvtþn_ EpnkarsikSaFIkar - 9> ]bsm<½n§ énGgÁPaBEdldMeNIrkarkmµviFI EpnkaryuT§sa®sþ kmµviFIEpnkaryuT§sa®sþ kmµviFI vtßúFatuedImEdl)ansresrrYmmkehIy - EdlBiBN’naenAkñúgkmµviFI nigmuxviC¢a RbvtþirUb RbvtþirUbsMrab;mhaviTüal½y - epSg² vtßúFatuedImsMxan;epSg² . -BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 26
 27. 27. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg KN³kmµvaytMélrbs; karcab;epþImkmµviFI cuHhtßelxaTTYly llT§pl e)aHBum<pSaylT§plkmµ saklviTüal½y viFIvaytMél RBwT§burs kareqøwytbrb karbeB©ajlT§plkmµ s;RBwT§burs viFIvaytMélCUnKN³ kmµkarsaklviTüal½y RbFankmµviFI eRCIserIsGñksMrb;sMrY RbFaned)a:tWm:g; lkmµviFIvaytMél nigKN³kmµakarKN³kmµkarkmµviFIva dMeNIrkarEpnkark eRCIserIsRkumkmµviFI RbmUlpþúMBt’manvaytM erobcMr)aykarN_ GPivDÆn_kmµviFIytMél mµviFIvaytMél vaytMélxageRkA élsMrab;vaytMélxøÜn sV½yvaytMél eqøIytb ÉgKN³kmµkarkmµviFIvaytMélxageRkA erobcMTsSn³ bBa©b;TsSn³ erobcMr)ay kic©sikSa kic©sikSa karN_vaytM élxageRkA BRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 27
 28. 28. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg GPi)al karR KuNPaBGb;rMrbs;sa kic© RkumRb klviTüal½yEx rbec© Kb;R Epnkaryu wkSakic ©bNÐits kviTüa nigRKb;RKg eFVIr)aykarN_nigraykarRbcaMqñaM T§sa®sþ Kg saklviTüa Fikarrg PaGb;rM PaBCaGñkdwgn EpnkarRbt z aM KN³km ka ibtþi GñkRKb;RKg KN³km rsavn³ RbFaned KN³km kar RbFaned)a:t - karnItik km épÞkñ )a:tWm:g RbwkSaeya Wm:g Gnuvtþn_Epnkar m úg - bl; nigRKb;R r)aykarN EpnkarK - sikSaFika yuT§sa®sþ KN³km _savnkm uNPaBG rdæ)alnigFn -RbwkSaeyabl; KghniP½y r karCMn épÞkñú FanmnusS eKalneya)ay b;rM - ajepSg² g r)aykarN_v - TisedA nigdMeNI hiBaØvtß qñaMsikSam RbFaned) aytMélKuN rkarrdæ) ú Uldæan a:tWm:g PaBGb;rM - ry³eBlR)aM al - Bt’manvi énmhaviT RkumRbw EpñkRKb;R qñaM EpnkarK Tüa üal½y kSaGb;rM KgTIpSar uNPaBG RbFaned) KN³km karvayt r)aykarN_vay b;rM a:tWm:g Mél tMélfñak;mha nigdMeN énmhaviT KN³km kartMNa nigGPivDÆn³k viTüal½y IrmhaviT üal½y gmhaviTüal½y m viFIsikSa kñúgry³ 5 KN³km karsik qñaM üal½y SanigbeRgon r)aykarN_vay KN³km karCMna KN³km karRsa KN³km karsikSa r)aykarN_vay tMélkarTTYls jÉkeTstamEpñk vRCavnigGPiv nigbeRgon KN³km karvayt tMélkarRsav áal; rbs;mhaviTüal½y DÆn_ MélKuNPaBGb; RCavry³eBl r)aykarN_vay rM R)aM qñaM tMélkarTTYls RkumRbwkSa mhaviTüal½y aal;ry³eBl 2 RkumRbwkSak qñaM ic©karnisSitBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 28
 29. 29. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg GnuKN³kmµkarRKb;RKg emsa ]sPa mifuna kkáda sIha kBaØa tula vicäikar FñÚ RtYtBinitü vaytMél nigeFVIr)aykarN_Gnuvtþn_ saklviTüaFikar rg RkumRbwkSasikSaFikar - GnuKN³kmµkarvaytMélkmµviFIeKalneya)ay EpnkarskmµPaB nigkmµviFI - GnuKN³kmµkarsikSanigbeRgon - GnuKN³kmµkarPaBCaédKUrEpñkGb;rM nigGnþrCati - GnuKN³kmµkarRsavRCavnigGPivDÆn_kmµviFIsikSa - GnuKN³kmµkarRsavRCavnigGPivDÆn_ eKaledAEpnkar saklviTüaFikar rg saklviTüaFikarrg r)aykaryuT§sa®sþbnSúI GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rM saklviTüaFikar rg eRCIserIsEpnkarRKb;RKgFnFannigRbtibitþkarN_ GnuKN³kmµkareKalneya)ay nigEpnkarFnFanmnusS saklviTüaFikarrg pþl;Gnusasn_karvaytMélGgÁPaB GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rM KMeragGgÁPaB saklviTüaFikarrg RtYtBinitüGgÁPaB RKb;Epñkpþl;Bt’mansikSaFikar saklviTüaFikarrg RtYtBinitüGgÁPaB³RKb;EpñktUc² saklviTüaFikarrg RtYtBinitüGgÁPaB ³ Bt’manviTüa saklviTüaFikarrg savnkmµépÞkñúg svnkmµniglT§plhniP½y GnuKN³kmµkarsavn³kmµ nighniP½y Epnkarsavnkmµry³eBlBIqñaM (2 Years) GnuKN³kmµkarsavn³kmµ nighniP½y GnuKN³kmµkarsavn³kmµ nighniP½y Epnkarsavnkmµry³R)aMqñaM GnuKN³kmµkarvaytMélKuNPaBGb;rMBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 29
 30. 30. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg TisedAEpnkar 2010-2014 TisedAGnuvtþn_ KN³RKb;RKg saklviTüaFikarrg TisedAGnuvtþn_ saklviTüaFikarrg Section Plans 2010-2014 GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar dMeNIrkarEpnkarmhaviTüal½ykarRKb;RKg RkumRbwkSamhaviTüal½y nigeFVIeGayRbesIreLIgnigeCrPaBEpñkdMeNIrkarGaCIvkmµ GnuKN³kmµkarRsavRCavnigGPivDÆn³ EpnkarmhaviTüal½yRbKl;CUnEpnkarGnuvtþn_ RkumRbwkSamhaviTüal½y saklviTüal½ydMeNIrEpnkaredayBiPakSaCamYy saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúksikSaFikar KN³RKb;RKg lT§plkargarEpnkarGnuvtþn_cugeRkayrbs;mhaviTüal½y GnuKN³kmµkarRKb;RKgsaklviTüal½y saklviTüaFikarrg eRCIserIsEpnkarGgÁPaB sMrab;mhaviTüal½y RBWT§burs RkumRbwkSamhaviTüal½y eRCIserIsRBFSection Heads to have plans finalised. saklviTüaFikarrg karRbCMuGnþrRksYg Bt’manEpnkaryuT§sa®sþ karRKb;RKgmUlFn KuNPaB smPaB bc©úb,nñPaB sikSaFikar RksYgGb;rMyuvCn nigkILa Bt’mannisSit r)aykarN_bNþúHbNþalkarRsavRCav tMrUveGayRbKl;CUnRksYgGb;rMyuvCn GnuKN³kmµkarTTYlsÁal;KuNPaBGb;rM nigkILa RksYgbNþúHbNþalviC¢aCIv³ GnuKN³kmµkarRKb;RKg emsa ]sPa mifuna kkáda sIha kBaØa tula vicäikar FñÚ EpnkareKalbMNgBiess saklviTüaFikarrg EpnkarTIpSar RKb;RKgFnFanmnusS BtimanviTüa KuNPaB hiBaØvtßú KN³RKb;RKgEpñkRbtibtþi kareRCIserIs vaytMélKMrUfvikar tMélKMrUfvikarcugeRkay fvikar niwgpþl;eTAed)a:tWm:g . GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar esvaeFVIeGayRbesIreLIgnigeCrPaBEpñkdMeNIrkarGaCIvkmµ RtUvGnuvtþn_tamEpñked)a:tWm:g; GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar KN³RKb;RKgfvikaredIm,IsMerc nigkarEbgEckFnFan GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikarBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 30
 31. 31. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanig RKb;RKg karEbgEckbBa©b;nwgRtUvpþl;ed):atWm:gKNenyü nighiBaØvtßú GnuKN³kmµkarRKb;RKgfvikar KMrURtUv)anbMeBjkareRbIR)as;FnFan nigfivkar karerobcMr)aykarCUnGnuKN³kmµkarhiBaØvtßú GnuKN³kmµkarhiBaØvtßúnigzbnIP½NÐ karRbCMubUksrubkargarrbs;GnuKN³kmµkarhiBaØvtßú GnuKN³kmµkarhiBaØvtßúnigzbnIP½NÐ EpnkarRKb;RKgRbtibtþikarN_nigFnFan RkumRbwkSaPi)al taragraykarCUn RkumRbwkSa RkumRbwkSaPi)al e)aHBum< RKb;RKgRbtibtþikarN_nigFnFan RkumRbwkSaPi)al EpnkaryuT§sa®sþ-bcú©b,nñPaBBIEpnkar saklviTüaFikarrg r)aykarN_RbcaMqñaM saklviTüaFikarrgBRgagedayRkumRbwkSakic©karbNÐitsPaGb;rM 31

×