Thesis policy

1,084 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
125
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thesis policy

 1. 1. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ជំព ូកទី ១ - ទ ូទៅ និងនិយមន័យ១.១ បរិបទ និងទោលបំណង ដដើ មបីធានានិស្សិតដដលបញ្ប់ការស្ិក្សាថ្នក្ស់ បរ ិញ្ញប័ ត្តត្បក្សបដោយគុណភាព ត្តចះត្តចង់ក្សុង ច ន ា នអាជីពការងារក្ស៏ ដូចជាចូលរួមក្សនុងការអភិវឌ្ឍន៍ដស្ដឋក្សិចស្ងគមត្បក្សបដោយដជរភាព ច ដនាះស្.ខ.ប.គបានដរៀបចំដោលការណដណនាំអំពី បទោនក្សនុងការដរៀបចំស្រដស្រ សារណា បញ្ប់ថ្នក្ស់បរ ិញ្ញប័ត្ត ៍ ឋ ច ន ាក្សនុងដោលបំណងដូចខាងដត្កាម៖  ដដើ មបីដឆលើយតបដៅនឹងយនតការននការវាយតនមលស្មតថភាព ចំដណះដឹ ង និ ងជំ នាញស្មស្ស្ប  ជាអាជាយុការដដើ មបីស្ដត្មចដៅស្មទធផលរបស្់និស្សិត ា  ដដើ មបីឆុលះបញ្ញងនូ វយនតការធានាគុ ណភាពអប់ រ ំ ច ំ  ដដើ មបីជាយនតការស្សាវត្ជាវ និ ងអភិ វឌ្ឍន៍  ដដើ មបីជាយនតការដលើក្សទឹក្សចិ តតត្គូបដត្ងៀន និ ងនិស្សិត ក្សនុងក្សិ ចចការងារអប់រ ំ  បដងកើតការស្សាវត្ជាវដលើបញ្ញជាក្ស់ លាក្ស់ ក្សនុងជំនាញដដលដត្ជើ ស្ដរ ើស្ឲ្យស្ុីជដត្ៅ ា  អនុ វតតន៍ការដស្ុើបអដងកត ក្សនុងឥរ ិយាបទត្បក្សបដោយត្ក្សមស្ីលធម៌ ជាត្បព័នធ និ ង លក្សខណៈវ ិទាសាស្តស្ត និងបដងកើតស្មទធិផលរបាយការណរបស្់ខួលនដបបស្ិក្សាធិការ ៍ សាក្សលវ ិទាល័យដខែរបដចចក្សវ ិទា និងត្គប់ត្គងបានដធវើឲ្យត្បាក្សដថ្នការស្រដស្របញ្ប់ ថ្នក្ស់ ច នបរ ិញ្ញប័ត្តឈរដលើមូលោនដូចខាងដត្កាម៖ ា ឋ  ត្ក្សមស្ីលធម៌ វ ិជាជី វៈ ា  វ ិជាជី វៈអាជីព ា  ស្មតថភាព  ឧតតមភាពននការត្បគួ តត្បដជង  សានដ ន១.២ ទិសទៅ និស្សិតនឹ ងអភិវឌ្ឍការអនុ វតតន៍ វ ិភាគ ជំ នាញស្សាវត្ជាវ និងស្រដស្រដបបស្ិក្សាធិការដោយមានការឆលុះបញ្ញង និងនចនត្បឌ្ិ តខពស្់ ។ ទិស្ដៅស្ំខាន់ស្ត្មាប់និស្សិតក្សនុងការបនតតាមរយៈបទពិដសាធន៍ ច ំនិងដំដណរការននការដស្ុើបអដងកត និងស្រដស្រដូចតដៅ៖ ើ  ដត្ជើ ស្ដរ ើស្ដផនក្សដដលចាប់ អារមែណក្សនុងការស្សាវត្ជាវដបបអប់ រ ំ ៍  ស្ំដណរស្ុំស្ិក្សា និ ងការដឆលើយតបននការរ ំលឹក្សត្ទឹស្ីពាក្ស់ព័នធ ើ ត  ក្សំ ណត់ ស្ំនួរស្ត្មាប់ ការស្សាវត្ជាវ  រចនា ក្សសាង គដត្មាងស្សាវត្ជាវ ជាមួ យវ ិធី សាស្តស្តស្សាវត្ជាវត្តឹ មត្តូវ 1ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 2. 2. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង  ពនយល់មូលដេតុ ស្មរមយ  ពិ ចារណា ក្សតពវក្សិចច និ ងត្ក្សមស្ីលធម៌  បដងកើតបទបងាញដដលតាក្ស់ ដតងដបបអប់ រ ំ ដោយចាស្់លាស្់ ត្តឹ មត្តូវ ការរ ំលឹក្សត្ទឹ ស្ី ត ា វ ិធី សាស្តស្តស្សាវត្ជាវ លទធផលដដលអាចដក្សើតមានដ ើង, ការពិភាក្សា និងការស្ននិោនជាដដើម ។ ឋ១.៣ និយមន័យ សារណា “Dissertation” មានន័យថ្នជារបាយការណស្សាវត្ជាវចុងដត្កាយដដលត្បគល់ ៍ និងឯក្សភាពដោយគណៈក្សមែការត្គប់ត្គងសារណា ស្ត្មាប់ការបំដពញការងារស្ិក្សារបស្់និស្សិតថ្នក្ស់ នបរ ិញ្ញប័ត្តស្ស្បតាមបទបញ្ញតិ របស្់ត្ក្សស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្សីឡា, គណៈក្សមាធិការទទួលសាល់ ា ា ែ គគុណភាបអប់រ ំននក្សមពុជា និ ង ស្.ខ.ប.គ ។ គណៈក្សមែការត្គប់ត្គងសារណា “Dissertation Committee” មានន័យថ្នជាគណៈក្សមែការដដលចាត់តាំង ឬដតងតាំងដោយត្ក្សុមត្បឹ ក្សាមហាវ ិទាល័យ ដដើ មបីស្ត្មបស្ត្មួលដល់ដំដណរការស្សាវត្ជាវ ។ ើ អនក្សត្តួតពិនិតយ “Supervisor” មានន័យថ្នជាបុគគលដដលចាត់តាំងដ ើងដោយត្ក្សុមត្បឹក្សាមហាវ ិទាល័យ ដដើ មបីផល់អនុសាស្ន៍ជួនគណៈក្សមែការ និ ងជាអនក្សជំនួយដល់និស្សិតត្គប់ជំហានននការ ត ៊ស្ិក្សាស្សាវត្ជាវ ។ អនក្សត្តួតពិនិតយនឹងបងាត់បងាញការងារនិ ស្សិត និងរក្សាក្សំ ណត់ត្តាននការវ ិវឌ្ឍន៍ ា ានឹងត្តួតពិនិតយសារណានិស្សិត ។ អនក្សត្បឹក្សាដយាបល់ “Advisor” មានន័យថ្នជាបុគគលមាក្ស់ដដលដស្នើស្ុំចាត់តាំងដោយត្ក្សុមត្បឹក្សា នមហាវ ិទាល័យ ដលើអនុ សាស្ន៍ននគណៈក្សមែការ ជាអនក្សនឹងជួ យដល់និស្សិតក្សនុងការត្តួតពិនិតយ និ ងដណនាំនិស្សិតត្គប់ជំហានននការស្សាវត្ជាវ តាមនី តិវ ិធីជាស្ំខាន់ ។ ៊ ត្ក្សុមត្បឹក្សាត្តួតពិនិតយ “Examination Board” មានន័យថ្នជាបុគលមួយត្ក្សុមត្តូវបានចាត់ តាំង គដោយត្ក្សុមត្បឹក្សាមហាវ ិទាល័យ ដធវើការដលើអនុសាស្ន៍ របស្់គណៈក្សមាការត្គប់ត្គងសារណា ។ ែ 2ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 3. 3. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ជំព ូកទី ២ - ការណណនំ និងទោលនទោបាយអំពី គណៈកមមការគ្គប់គ្គងសារណា (គ.គ.ស)២.១ ទ ូទៅ ការស្សាវត្ជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ថ្នក្ស់ ឧតតមស្ិក្សាដនះ គឺជាដោលបំណងននដោលនដយាបាយស្ំខាន់ នស្ត្មាប់មុខងារននគណៈក្សមែការត្គប់ត្គងសារណា និងនិដក្សខបបទ ដដលចាត់តាំងដ ើងដោយ ស្.ខ.ប.គដដើ មបីរក្សាបទោនគុ ណភាពក្សត្មិតខពស្់ក្សុនងការបដងកើនការស្សាវត្ជាវ និងការស្រដស្ររបស្់និស្សិត នឹង ឋដដើ មបីផតល់ដៅការដណនាំស្ត្មាប់ការដផទរតាមលំោប់ននការទទួលខុស្ត្តូវត្បស្ិនដបើមានការចាំបាច់ ។២.២ លកខខណសគ្ាប់សាជិក គ.គ.ស ័ ឌ លក្សខខ័ណស្ត្មាប់ដត្ជើស្ដរ ើស្ស្មាជិក្ស គ.គ.ស្ ត្តូវបានពិចារណាដៅដលើចំណចមួយចំនួនដូច ឌ ុខាងដត្កាម៖  ភស្តុតាងននការចាប់អារមែណថែីៗ និ ងការពាក្ស់ព័នធក្សុនងការងារស្សាវត្ជាវដផនក្សអប់ រ ំ ដដល ៍  មានគុ ណវឌ្ឍន៍ ស្ិក្សាត្គប់ ត្ោន់ស្មស្ស្បដៅតាមជំ នាញរបស្់និស្សិត  បទពិ ដសាធន៍ពី ក្សនុងបដត្ងៀន ត្បឹ ក្សាដយាបល់ ដឹក្សនាំនិស្សិត ក្សត្មិតថ្នក្ស់បរ ិញ្ញប័ ត្ត ន ា២.៣ គណៈកមមការគ្គប់គ្គងសារណា (គ.គ.ស) គ.គ.ស្ ត្តូវបានបដងកើត និងដដើរតួនាទី យា៉ងស្ំខាន់ក្សុនងការដណនាំ នឹងតត្មង់ទិស្ននការស្សាវត្ជាវរបស្់និស្សិត ។ ស្មាជិក្សរបស្់ គ.គ.ស្ ត្តូវមានចំនួនត្បាំនាក្ស់ជាអតិបរណា ដដលស្មាជិក្សទំងដនាះមាន ជាត្បធានមួយរូប, អនក្សត្តួតពិនិតយពីររូប, ដលខាក្សត់ត្តាមួយរូប, និងស្មាជិក្សមួយរួប (ឬដត្ចើនជាងដនះ) ។ ក្សនុងចំ ដណាមស្មាជិក្ស គ.គ.ស្ ត្តូវដតមានមាក្ស់ជាសាស្តសាចារយដណនាំ ដេើយមិនអនុញ្ញតិ ន ត ាឲ្យយក្សស្មាជិក្សដដលជាបងបអូនរបស្់ដបក្សខជនដូ ចជាៈ ឪពុក្សមាយ បតីត្បពនធ បងបអូន(បដងកើត ឬសាច់ នថល) តដ ើយ ។ សាស្តសាចារយដណនាំមិនអនុញ្ញតិដអាយដធវើត្បធានរបស្់ គ.គ.ស្ អនក្សត្តួតពិនិតយ ឬដលខាក្សត់ ត ាត្តាដ ើយ ដេើយស្មាជិក្ស គ.គ.ស្ ស្ុទធដតជាអនក្សរួមជំនាញ ។ ១. ទបកខភាព គ.គ.ស ស្មាជិក្សរបស្់ គ.គ.ស្ ពីរភាគបី រួមទំងត្បធានគួរដតត្តូវបានដត្ជើស្ដរ ើស្ដចញពីស្មាជិក្សននមហាវ ិទាល័យ ដដលត្តូវនឹងជំនាញរបស្់និស្សិតបានដត្ជើស្ដរ ើស្ ។ បុគគលិក្សដដលមានជំនាញចាស្់លាស្់ដដលមិ នដមនជាស្មាជិក្សននមហាវ ិទាល័យដនាះគួរដតបំដពញតួនាទីជាអនក្សត្តួតពិនិតយក្សំរ ិតទីបី ដោយទទួលបានការឯក្សភាពពីត្បធានននដដបា៉ តឺម៉ង់មហាវ ិទា-ល័យដនាះ ។ ដបក្សខភាពដនះគួរដតត្តួវបានរាប់ បញ្លទំង បុ គគលិក្សដពញដមា៉ ង និ ងមិ នដពញដមា៉ ង, អនក្ស ូចចូលនិវតតន៍, បុគលិក្សជំនាញដដលមក្សពីត្ក្សុមេ៊ុនឯក្សជន ។ល។ គ 3ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 4. 4. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ២. ការទទ ួលខុសគ្រូវរបស់ គ.គ.ស ក្ស. ការទទួលខុស្ត្តួវជាដំបូងរបស្់ គ.គ.ស្ គឺដដើមបីក្សំណត់នូវភាពស្ំខាន់ននត្បធានបទ, ដផនការ, ស្ំដណរស្សាវត្ជាវ ននសារណា និងដដើមបីដធវើការអនុញ្ញតិដល់និស្សិតដដើមបីដធវើការងារស្សាវត្ជាវ ។ ើ ាគ.គ.ស្ គួរដតចុះេតថដលខាដលើដផនការ ឬស្ំដណរស្ុំស្ិក្សារបស្់និស្សិត និងត្តូវចំលងឯក្សសារទំង ើដនាះតមកល់ទុក្សក្សនុងដដបា៉ តឺម៉ង់ ។ ខ. គ.គ.ស្ គឺទទួលខុស្ត្តូវស្ត្មាប់ការធានាថ្ននិស្សិត គឺមានភាពចាស្់លាស្់ជាមួយនឹងដោលនដយាបាយរបស្់ ស្.ខ.ប.គ យា៉ ងត្តឹមត្តូវដដលពាក្ស់ព័នធដល់ការដោះស្សាយបញ្ញនន ស្មារៈ, ា ាដត្ោះថ្នក្ស់ននទីពិដសាធន៍, ស្ុវតថភាពការោន, បទោនគុណភាព, ត្ក្សមស្ីលធម៌, និងអនុវតតន៍ការងារ ន ឋ ឋត្បក្សបដោយវ ិជាជី វៈ ។ ត្បធាន គ.គ.ស្ គួរដតផតល់ព័ត៌មានដល់និស្សិតចំដពាះផលត្បដយាជន៍ ស្មស្ស្ប ានិងភាពជាមាស្់ក្សមែស្ិទិននសានដស្សាវត្ជាវ ឬទិនិនន័យ យា៉ ងត្តឹមត្តូវ នឹងឈានដៅរក្សឯក្សភាពអំពី ច ធ នបញ្ញទំងដនះ ។ ក្សិ ចចត្ពមដត្ពៀងស្រដស្រជាផលូវការគួ រដតតត្មូវ ឬជាបញ្ញតិ ដពលដដលបញ្ញពាក្ស់ព័នធនឹង ា ា ាត្បកាស្នីយប័ត្តតតក្សមែ - ការទទួលសាល់គួរដតត្តូវដលើក្សដ គ ើង ។ គ. គ.គ.ស្ គួ រវាយតនមល និ ងឯក្សភាពដលើវ ិធីសាស្តស្តស្សាវត្ជាវ និងឧបក្សរណ ឬក្សត្មងស្ំណរ ៍ ួដដលនឹងត្តូវយក្សមក្សដត្បើត្បាស្់ក្សុងការត្បមូលទិ នន័យ ។ ន ន ឃ. ស្មាជិក្ស គ.គ.ស្ ទំងអស្់ត្តូវទទួលខុស្ត្តូវស្ត្មាប់រ ំលឹក្សវាយតនមលដលើពត្ងាងសារណានឹងផតល់ការដឆលើយតបឲ្យទន់ដពលដវលា ។ អាស្ស្័យដៅដលើសានការ ដនះគួរដតត្តូវដធវើការវាយតនមលមិន ថឲ្យដលើស្ពីបួនស្បាេ៍ននដពលដវលាត្បជុំ វាយតនមលរបស្់ គ.គ.ស្ វាយតនមលដលើសារណារបស្់និស្សិត ។ ត ង. ការទទួលខុស្ត្តូវនន គ.គ.ស្ គឺត្តួតពិនិតយដលើការងាររបស្់និស្សិត និងដដើមបីក្សំណត់ និងបដងកើតការក្សំណត់ចុងដត្កាយននការទទួលយក្សននសារណា នឹងដដើមបីដរៀបចំស្ត្មាប់ការការពារផ្ទល់មាត់ ទដោយដយាងតាមការដចងដៅក្សនុងដោលនដយាបាយ ។ ៣. គ្រធាន គ.គ.ស ក្ស. ត្បធាន គ.គ.ស្ គួរដតមានការទទួលខុស្ត្តូវខពស្់ និងស្ំខាន់បំផុតស្ត្មាប់ការតាមោនក្សិចចការរបស្់និស្សិត, ការក្សំណត់នថៃផុតក្សំណត់ , និងការដណនាំដលើការវ ិវឌ្ឍន៍របស្់និស្ិសត ។ ខ. ត្បធាន គ.គ.ស្ គួរដតស្នែត់តួនាទី ការដស្ុើបអដងកតពិដស្ស្ ដពលដដលការស្សាវត្ជាវរបស្់និស្សិតពាក្ស់ព័នធត្បធានបទអំពី មនុស្ស និងស្តវ នឹងគួរដតធានាថ្ន ដោលនដយាបាយរបស្់ ស្.ខ.ប.គក្សនុងវ ិស្័យដនះត្តូវបានស្ដងកតយា៉ ងត្បុងត្បយ័តន ។ គ. ត្បធាន គ.គ.ស្ គួរដតជួនដំណងដល់និស្សិតអំពីនិយ័តក្សមែចាប់, ដោលនដយាបាយ, បទ ឹបញ្ញតិ, ដៅតាមតត្មូវការដដើមបីរក្សាការចុះដឈាះបនត ខណៈដដលនិស្សិតក្សំពុងដធវើសារណា ។ ា ែ ឃ. ត្បធាន គ.គ.ស្ គួរដតជួនដំណងដល់និស្សិតអំពីដោលការណដណនាំស្ត្មាប់ការដរៀបចំ ឹ ៍សារណា និងគួ រដតជត្មុញវតតមានក្សនុងស្ិកាស្ិលាដដលដរៀបចំ ដ ខ ើងដំ បូងមុ នដំ ដណរការស្សាវត្ជាវដក្សើត ើដ ើង ។ 4ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 5. 5. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ង. ក្សនុងការត្បឹក្សាដយាបល់ជាមួយស្មាជិ ក្សដនទ ត្បធានគួ រដតក្សំ ណត់ ពិនុទចុ ងដត្កាយដលើសារណានិងពិនិតយថ្នវាត្តូវបានរាយការណយា៉ ងត្តឹមត្តូវដលើទត្មង់ត្បកាស្ទទួលសាល់ ។ ៍ គ ៤. គ្រការភាពទំទនរ និងភាពជំន ួស ក្ស. ត្បស្ិនដបើស្មាជិក្ស គ.គ.ស្ រ ំពឹងថ្នមានការពនាអវតតមានក្សនុងក្សំ ុងដពលដធវើសារណាបុគគលដនាះគួរដតដរៀបចំមដធាបាយទំនាក្ស់ទំនងត្គប់យា៉ងស្ត្មាប់ការទំនាក្ស់ទំនងជាមួយនិស្សិត ឬស្មាជិក្ស គ.គ.ស្ ក្សនុងក្សំ ុងដពលស្ុំចាប់ ឬដស្នើស្ុំអនក្សជំនួស្ដ៏ស្មស្ស្ប់ ។ ខ. ក្សនុងការផ្ទស្់បូរស្មាជិ ក្សណាមាក្ស់ ឬត្បធាន នន គ.គ.ស្ គួរដតត្តូវដធវើការរាយការណដលើ ល ត ន ៍ទត្មង់លិខិតស្ុំផ្ទស្់បូតរ ដោយត្បគល់ជួនមហាវ ិទាល័យ ។ ល គ. ត្បស្ិនដបើត្បធានត្តូវបានអវតតមានដោយមិនរ ំពឹងទុក្ស ឬដោយសារដផនការស្ុំលំដេកាយ ឬការចូលនិវតតន៍ដៅដពលដដលនិស្សិតបញ្ប់សារណា ច ត្បធានដដបា៉ តឺម៉ង់គួរដតត្តូវបំដពញការងារជាត្បធាន គ.គ.ស្ ទទួ លបនទុក្សបនតពីអតីតត្បធានដដលអវតតមាន ។ ៥. ជំទ ោះ និងការទ ោះគ្សាយ ក្ស. ក្សនុងក្សរណដដលមានជំ ដលាះ ឬការមិ នឯក្សភាពបានដក្សើតដ ើងរវាងនិ ស្សិត និ ងស្មាជិក្ស ីគ.គ.ស្ ឬរវាងស្មាជិក្ស និងស្មាជិក្សនន គ.គ.ស្ ត្បធានគួរដតអដញ្ើា ញឲ្យស្មាជិក្សទំងអស្់ចូលរួមត្បជុំ គ.គ.ស្ និងនិស្សិតស្ត្មាប់ដោលបំណងដោះស្សាយបញ្ញ ។ ា ខ. ត្បស្ិនដបើជំដលាះមិនអាចត្តូវបានដោះស្សាយតាមដំ ដណរការដនះ ើ ឬត្បស្ិនដបើដំដណាះស្សាយដដលដស្នើដ ើងមិនអាចទទួលយក្សដល់និស្សិត ឬស្មាជិក្សណាមួយ ភាគីដដលជំទស្់ ឬត្បធានគួរដតដស្នើដៅគណៈត្គប់ត្គងមហាវ ិទាល័យ ដដើមបីដធវើការវាយតនមល និ ងអនុ សាស្ន៍ ដដើ មបីដោះស្សាយ ។ គ. ត្បស្ិនដបើ បញ្ញដនះដៅដតមិនអាចដោះស្សាយបាន ជំដលាះគួរដតត្តូវបានតវា៉ ដល់ត្ពឹ ទធបុរស្ ាននមហាវ ិទាល័យ ដដលដនះវាជាដំណាក្ស់កាលចុងដត្កាយននការតវា៉ ។ ៦. ការបញ្ឈប់គណៈកមមការ គ.គ.ស ក្ស. គណៈក្សមែការគួរដតបញ្ប់ការទទួលខុស្ត្តូវដៅដពលដដលពត្ងាងសារណាចុងដត្កាយត្តូវ ចទទួលបានការឯក្សភាពពីត្ពឹទធបុរស្ និងស្មាជិក្សនន គ.គ.ស្ ដលើការឯក្សភាពត្បកាស្ដបាះពុមា ។ ខ. សារណាគួរដតត្បគល់ជួនតាមកាលបរ ិដចេទក្សំណត់របស្់ គ.គ.ស្ ។ ដបក្សខភាពអាចត្បគល់យឺតក្សនុងក្សំ ុងដពលពី រស្បាេ៍បនាប់ពីកាលបរ ិដចេទក្សំណត់ដតត្តូវពិន័យដក្ស ១៥ភាគរយននពនទុស្រុប ។ ត ទោនសារណាណាមួយត្តូវបានទទួលយក្សដត្កាយដពលផុតក្សំណត់ដ ើយ ។ ែ 5ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 6. 6. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ជំព ូកទី ៣ - នីតិវិធី និងលកខខណកនងការវាយរម្មៃ ័ ឌ ុ៣.១ ដំទណីរការសរទសរសារណា ដំដណរការស្រដស្រសារណា ើ គឺដំដណរការននការដរៀបចំការស្សាវត្ជាវដដលមានលក្សខណៈស្ិក្សា ើធិការដោយនិស្សិត នឹ ងត្តូវបានដធវើដ ើយក្សនុងដពលដវលាជាក្ស់ លាក្ស់ ណាមួ យដដលក្សំណត់ដោយស្.ខ.ប.គ ។ ក្សនុងដំ ដណរការស្សាវត្ជាវដនះ និ ស្សិតត្តូវស្ិតដៅការត្គប់ ត្គងរបស្់ គ.ស្.ស្ ដដល ើ ថគ.គ.ស្ បានដដើ រតួនាទីយា៉ងស្ំខាន់ក្សុងការជំ រញ, ផតល់ត្បឹ ក្សាដយាបល់, ជំ នួយបដចចក្សដទស្, លិខិតរដឋ ន ុបាលផលូវការដផសងៗដដលចាំបាច់, ។ល។ ដដលជួយស្ត្មួលដល់ដំដណរការទំងមូលរបស្់សារណា ។ ើដំដណរការននការស្រដស្រសារណាត្តូវបានដចក្សដចញជាត្បាំមួយជំហានដូចខាងដត្កាម៖ ើ ៊ ជំហានទី ៊ ១: ស្.ខ.ប.គ ត្តូវជួនដំណងជាផលវការនូវដពលដវលា ឹ ូ និងកាលបរ ិដចេទផុតក្សំណត់,នីតិវ ិធី, ដោលការណដណនាំ, និងការដស្នស្ុំអនុញ្ញតិការស្សាវត្ជាវ ដល់និស្សិតទំងអស្់ដអាយបានដឹង ៍ ើ ាជាព័ត៌មាន។ ជំហានទី ២: ស្.ខ.ប.គ ត្តូវដរៀបចំត្ក្សុមគណៈក្សមែការត្គប់ត្គងសារណា (គ.គ.ស្) ដដើមបីដធវើការ ៊វាយតនមលដលើដំដណរការស្សាវត្ជាវរបស្់និស្សិត ។ ើ  ដត្ជើ ស្ដរ ើស្ត្បធាន  ដត្ជើ ស្ដរ ើស្ស្មាជិ ក្ស  ចុ ះបញ្ីការងារសារណា ា  ដរៀបចំ នូវស្ំណឯក្សសារដស្នើស្ុំដផសងៗ ុំ ជំហានទី ៣: ការក្សំណត់ត្បធានបទក្សនងការស្សាវត្ជាវ ៊ ុ  បនាប់ ពីនិស្សិតបានោក្ស់ស្ំដណរស្ុំដដើមបីដធវើការស្សាវត្ជាវ ទ ើ និស្សិតត្គប់របត្តូវរង់ចាំការឯក្សភាព ូ ពី គ.គ.ស្ ជាមុនស្ិនមុននឹងបនតជំហានបនាប់ ៊ ទ  និ ស្សិតត្តូវដធវើបទបងាញអំ ពីកាលវ ិភាគស្ត្មាប់ ដំដណរការស្រដស្រសារណាទំងមូ លដល់ ា ើ ត្បធាន គ.គ.ស្។  អនុ វតតន៍ និងស្ុំការឯក្សភាពស្ត្មាប់ការស្ិក្សាស្សាវត្ជាវពី គ.គ.ស្  ត្តូវរក្សាទំ នាក្ស់ទំនងជាមួយ គ.គ.ស្ ខណៈការដធវើការងារដលើសារណា ដេើយនិស្សិតត្តូវដធវើការ ជួនដំណងអំពីការវ ិវឍន៍ ឹ នឹងផលវ ិបាក្សដផសងដដលបានជួ បត្បទះក្សនុងក្សំ ុងដពលស្សាវត្ជាវដល់ គ.គ.ស្ ។ 6ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 7. 7. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ជំហានទី ៤: ដំដណរការអភិវឌ្ឍន៍ការស្សាវត្ជាវសារណារបស្់និស្សិត ៊ ើ  អភិ វឌ្ឍន៍ ការងាស្សាវត្ជាវ  ដធវើបទបងាញដល់ គ.គ.ស្ អំ ពីការដរៀបចំពត្ងាងសារណា ា  ដធវើការផតល់អនុ សាស្ន៍ និ ងដណនាំនិស្ិសតដដើ មបីដធវើឲ្យត្បដស្ើរដ ើងនូវពត្ងាងសារណា ។ ជំហានទី ៥: ដំដណរការក្សំដណដលើក្សិចការសារណានិស្សិត ៊ ើ ច  ដធវើការដបងដចក្សនូ វសារណាចំ លងដល់ត្គប់ស្មាជិ ក្ស គ.គ.ស្ បនាប់ ពីមានការឯក្សភាពដលើ ទ ពត្ងាង  ដធវើឲ្យមានការឯក្សភាពពី ត្គប់ ស្មាជិ ក្ស គ.គ.ស្ ក្សនុងការស្ដត្មចដលើពត្ងាងសារណារបស្់និស្សិត  ក្សំ ណត់ កាលវ ិភាគការពារសារណារបស្់និស្សិត នឹ ងជួ នដំ ណងដល់ស្មាជិ ក្សពាក្ស់ព័នធទំងឡាយ ឹ អំពីកាលបរ ិដចេទ  ការពារសារណាត្បក្សបដោយដជាគជ័យ  ទទួ លបានការឯក្សភាពទទួ លសាល់អំពី គ.គ.ស្ និ ងត្ពឹ ទបុរស្ ។ គ ធ ជំហានទី ៦: ដធវើការត្បកាស្លទធផលសារណា និងការតវា៉ ៊  ដធវើការត្បកាស្នូ វលទធផលននការការពារសារណារបស្់និស្សិត  សារណាដដលមានលទធផលជាប់ នឹងត្តូវដធវើការដបាះពុ មា និងថតចមលង ដោយត្បគល់ជួនដល់ អងគភាពដដលបានដធវើការស្សាវត្ជាវមួ យចាប់, តមកល់ទុក្សក្សនុងបណាល័យចំ នួនបីចាប់ , និងមួយ ណ ចាប់ដទៀតដោយភាប់ជាមួយនឹង soft file តមកល់ទុក្សក្សនុងការ ិយាល័យស្សាវត្ជាវ និងអភិ វឌ្ឍន៍ ។ ា  ក្សនុងក្សរណនិ ស្សិតមានបំណងចង់ ដធវើការតវា៉ ចំដពាះលទធផលរបស្់ខួលន ី ពួក្សដគអាចដធវើការតវា៉ បាន ក្សនុងក្សំ ុងដពលពី រស្បាេ៍បនាប់ ពីត្បកាស្លទធផល ។ ត្បស្ិនដបើ ដលើស្ពី ពីរស្បាេ៍រាល់ការ ត ទ ត តវា៉ ទំងឡាយនឹ ងត្តូវចាត់ ទុក្សជាដមាឃះ ។៣.២ លកខខណវាយរម្មៃ ័ ឌ ស្.ខ.ប.គ បានក្សំ ណត់ វ ិធីសាស្តស្តក្សុនងការវាយតនមលដលើក្សិចចការសានដរបស្់និស្សិតដលើទិដភាពដូ ច ន ឋខាងដត្កាម៖ ១. មូលដេតុននការស្សាវត្ជាវ  ដេតុ ផលស្មស្ស្បស្ត្មាប់ ដធវើការស្សាវត្ជាវ  អតថត្បដយាជន៍ននការស្សាវត្ជាវ  អតថត្បដយាជន៍ស្ត្មាប់ស្េគមន៍  ទំ េំ និ ងដដនក្សំ ណត់ ននការស្សាវត្ជាវ 7ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 8. 8. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ២. ដផនក្សរ ំលឹក្សត្ទឹស្ី ត  ស្ត្មង់ ត្ទឹ ស្ី ត  វ ិភាគត្ទឹស្ី ត  ស្ំដណរអតថបទ  ឯក្សសារដយាង  ការស្ំដយាគត្ទឹ ស្ី ត ៣. វ ិធីសាស្តស្ត និងបដចចក្សវ ិទាស្សាវត្ជាវ  ការតាក្ស់ដតងនូវវ ិធី សាស្តស្តននការស្សាវត្ជាវ  វ ីធី សាស្តស្តននការត្បមូ លទិ ននន័យ  វ ិធី សាស្តស្តវ ិភាគទិ នន័យ ន ៤. ការស្ិក្សា និងបក្សស្សាយទិនន័យ ន  លទធផលស្សាវត្ជាវ និងអនុ សាស្ន៍  វ ិធី សាស្តស្តដធវើបទបងាញ ា  ការដរៀបចំ បទបងាញ ា  វ ិធី សាស្តស្តពនយល់  ការបក្សស្សាយស្ំណរ ួ  ការបងាញពីភាពយល់ដឹងចំ ដពាះត្បធានបទរបស្់ខួលន ា  ផលិតផលជាក្ស់ ដស្តង 8ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 9. 9. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ជំព ូកទី ៤ - ទគ្មង់រ ួមម្នការសរទសរសារណា ទត្មង់សារណាបញ្ប់ឆ្ំ ច ន ថ្នក្ស់បរ ិញ្ញប័ត្តមានភាពខុស្ៗោដោយដយាងដៅតាមដោលការណ ន ា ន ៍ខុស្ៗរបស្់សាក្សលវ ិទាល័យនីមួយៗ ។ ដទះបី ជាយា៉ ងណាក្ស៏ ដោយត្ក្សុមត្បឹ ក្សាស្សាវត្ជាវននសាក្សលវ ិទាល័យដខែរបដចចក្សវ ិទា និងត្គប់ត្គងបានឯក្សភាពោដលើទត្មង់ សារណារួមមួ យស្ត្មាប់និស្សិតបញ្ប់ ន ចថ្នក្ស់បរ ិញ្ញប័ត្ត ។ ន ា ៤.១. សារណាគួ រដតត្តូវបងាញក្សនុងភាពអនុដលាមជាមួយបទោនននត្បធានបទ និងវ ិធី សាស្តស្ត ា ឋជាក្ស់លាក្ស់ស្ស្បតាមវ ិស្័យជំនាញស្ិក្សា ។ ៤.២. អតថបទស្ំខាន់ននតួសារណារួមទំង ដលខដយាង (Footnotes), គួរដតចដនាះរវាង ១០,០០០ លដល់ ១៣,០០០ ពាក្សយ ឬដស្នើនឹង ៥០ ដៅ ៨០ ទំព័រ ។ ស្ត្មាប់ដោលបំណងក្សំេិតននទំេំចំនួនពាក្សយរួមមាន៖ ឯក្សសារដយាង (References), គនថនិដទទស្ (Bibliographies), តារាង (Table), ត្កាេវិច (Graphic),បញ្ីា តារាងការងារ (Worksheets), បញ្ីា ក្សមែវ ិធី (Programs), ព័ត៌មាន (Medias), និ ងវតថុធាតុ ដដើមក្សមែវ ិធីស្ិក្សា (Curriculum materials) មិ នត្តូវបានពិចារណាបូ ក្សបញ្លដ ូច ើយ ។ ៤.៣. ក្សនុងក្សរណដលើក្សដលង គ.គ.ស្ គួ រដតដធវើការពិ ចារណាអនុ សាស្ន៍ ដដលបានមក្សពី អក្សត្គប់ ី នត្គង ដលើបញ្ញទំេំននសារណា ត្បស្ិនដបើសារណាដនាះមានទំេំធំ ថ្នដតើ គ.គ.ស្ គួរអនុញ្ញតិឲ្យ ា ានិស្សិតដធវើការស្សាវត្ជាវឬអត់? ត្បស្ិនដបើ គ.គ.ស្ អនុញ្ញតិដនាះដពលដវលាននការស្សាវត្ជាវនឹងត្តូវ ាបានផតល់ឲ្យបដនថមដៅតាមទំេំជាក្ស់ដស្តង ។ ៤.៤. សារណាអាចត្តូវបានស្រដស្រដ ើងត្គប់ភាសា ដោយមានការឯក្សភាពពី គ.គ.ស្ ដៅដពលដធវើការដស្នើស្ុំ ប៉ុដនត គ.គ.ស្ ផតល់អនុសាស្ន៍ដលើ ភាសាដខែរ និងអង់ដគលស្ដដលជាជដត្មើស្ននភាពចាំបាច់ ៤.៥. សារណាគួ រត្តូវបានវាយជាអតថបទក្សុំ ពយូទ័ រ និ ងគួ រដតដបាះពុមពដលើត្ក្សោស្ពណស្ ដដល ៌មានទំេំ A4 ។ ត្គប់ទំព័រគួរដតមានការក្សំណត់គមាតទំដនរខាងដលើ និងខាងដត្កាម ចំនួន ២.៥cm ល(=0.98”), ខាងដឆវងចំនួន ២.៥cm (=0.98”) និងខាងសាចំនួន ២.៥cm (=0.98”) ។ ត្គប់អតថបទ, រូបភាព, តំឬតារាងដផសងៗមិនត្តូវក្សំណត់ដអាយដចញដត្ៅ Margins ដូចដដលបានក្សំណត់ខាងដលើដ ើយមានដតការក្សំណត់ ដលខទំព័រប៉ុដណាះដដលអាចោក្ស់នូវពីខាងដត្ៅ Margins បាន ។ ណ ៤.៦. ត្គប់ដលខទំព័រទំងអស្់ននសារណាត្តូវដរៀបចំជាលំោប់ដោយចាប់ដផតើមពីដលខ ១ ដ ើងដៅដោយចាប់ដផតើមពីជំពួក្សទីមួយ ។ ដោយដ ក្សស្ត្មាប់ទំព័រ ចំណងដជើង, ដស្ចក្សតីធានាអះអាង, ដស្ចក្សតីដថលងអំណរគុណ, មាតិកា, បញ្ីា តារាង, បញ្ីា របភាព, បញ្ីា អក្សសរកាត់ ... ។ល។ ត្តូវបានក្សំណត់ដលខ ូទំព័រជាដលខរូមាំង (I, II, III, IV, V…) ។ ក្សដនលងោក្ស់ដលខទំព័រគឺដៅបាតទំព័រននត្ជុងខាងសាំ ។ ដលខ តទំព័រនីមួយៗដដលក្សំណត់ ជាដលខអារាប់ ឬដលខរូមាំង និងត្តូវក្សំណត់អក្សសរពុមព Times New Romanទំេំដលខ ១០ ។ 9ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 10. 10. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ៤.៧. ដផនក្ស ឬជំពូក្សថែីជានិចកាលត្តូវបានចាប់ដផតើមដ ច ើងដោយទំព័រថែីជានិចច ។ ចំណងដជើងននដផនក្ស ឬជំពូក្សថែីត្តូវបានស្ដស្រជាអក្សសរធំទំងអស្់ (ភាសាអង់ដគលស្) ដេើយត្តូវដៅចំដផនក្សក្សណាល នឹង តត្តូវដរៀបចំអក្សសរពុមព នឹងទំេំតាមការក្សំណត់ ។ ៤.៨. សារណាទំងមូលត្តូវបានដរៀបចំដ ើយជាភាសាដខែរ ដោយមានការក្សំណត់នូវគំរអក្សសពុមព ូនិងទំេំដូចខាងដត្កាម៖  អក្សសរពុមពដខែរត្តូវក្សំណត់យក្សៈ  ស្ត្មាប់ចំណងដជើងតាមដផនក្ស ឬជំពូក្សនីមួយៗត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Khmer ូ OS Muol និងទំេំ ១៦  ស្ត្មាប់ចំណងដជើ ងក្សនុងអតថបទត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Khmer OS Muol ូ និងទំេំ ១៤  ស្ត្មាប់ចំណងដជើ ងរងក្សនុងអតថបទត្តូវដត្ជើ ស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Khmer OS Muol ូ និងទំេំ ១២  ស្ត្មាប់អតថបទត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Khmer OS System និងទំេំ ១២ ូ  ស្ត្មាប់ឯក្សសារដយាងដដលដៅខាងដត្កាមរូបភាព ឬតារាងដផសងៗ ត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Khmer OS System និងទំេំ ៩ ូ  អក្សសរពុមពភាសាអង់ដគលស្ត្តូវក្សំណត់យក្សៈ  ស្ត្មាប់ចំណងដជើងតាមដផនក្ស ឬជំពូក្សនីមួយៗត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Times ូ New Roman និងទំេំ ១៨  ស្ត្មាប់ចំណងដជើ ងក្សនុងអតថបទត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Times New Roman ូ និងទំេំ ១៦  ស្ត្មាប់ចំណងដជើ ងរងក្សនុងអតថបទត្តូវដត្ជើ ស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Times New Roman ូ និងទំេំ ១៤  ស្ត្មាប់អតថបទត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Times New Roman និងទំេំ ១២ ូ  ស្ត្មាប់ឯក្សសារដយាងដដលដៅខាងដត្កាមរូបភាព ឬតារាងដផសងៗ ត្តូវដត្ជើស្ដរ ើស្គំរអក្សសរពុមព Times New Roman និងទំេំ ៩ ូ ការដត្បើត្បាស្់អក្សសរដត្ទត (Italic Style) ត្តូវបានក្សំណត់ ដេើយអាចអនុញ្ញតិ ដអាយដត្បើត្បាស្់ក្សុនង ាការស្ដស្រឯក្សសារដយាង និងភាសាបរដទស្ ។ ចំ ដពាះអក្សសរដឹតវ ិញ (Bold) វ ិញត្តូវបានអនុ ញ្ញតិឲ្យដត្បើ ាត្បាស្់ស្ត្មាប់ចំណងដជើង រូបភាព, តារាង, ត្កាេិច... ។ល។ នឹងត្តូវដត្បើត្បាស្់គំរអក្សសរពុមព និងទំេំ វ ូដូចគំរអក្សសរពុមពដូចអតថបទ ទំងដខែរ និងអង់ដគលស្ ។ ូ ៤.៩. រាល់អតថបទដដលមានដៅក្សនុងសារណាត្តូវដត្ជើ ស្ដរ ើស្យក្សគមាតបនាត់ (Space) ១.៥ lines ល ទ 10ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 11. 11. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រង ៤.១០. ស្ត្មាប់ឯក្សសារ Scanned ត្តូវដតដរៀបចំដអាយបានត្តឹមត្តូវដៅតាម Margin ដដលបានក្សំណត់ ដេើយឯក្សសារដនាះត្តូវត្បាក្សដថ្នអាចអានបាន។ ៤.១១. ដស្ចក្សតីបដនថមត្តូវបានដរៀបចំដ ើងជាបួនដផនក្សខុស្ៗោ ។ ដស្ចក្សតីបដនថម (ក្ស) គឺស្ត្មាប់ នោក្ស់របភាព (Illustration), តារាង (Table), និងត្កាេវិច (Graphic); ស្ត្មាប់ដស្ចក្សតីបដនថម (ខ) គឺ ូស្ត្មាប់ដត្បើត្បាស្់ជាមួយនឹងវតថុធាតុដផសងៗដដលមានទំ េំដលើស្ពីទំេំត្ក្សោស្ A4 (OversizedMaterials); ស្ត្មាប់ដស្ចក្សតីបដនថម (គ) គឺដត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់របថត; និងចុងដត្កាយដស្ចក្សតីបដនថម (ឃ) ូដត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់ លិខិតអនុញ្ញតិដផសងៗ ។ ា ៤.១២. ឯក្សសារដយាងទំងឡាយត្តូវអនុដលាមដៅតាម Harvard Reference Style ។ ឯក្សសារដយាងត្តូវបានដចក្សដចញជាពីរដផនក្សស្ំខាន់ៗគឺ (១) គុ ណក្សថ្នក្សនុងអតថបទ, និ ង(២) បញ្ីា ឯក្សសារដយាង ។រាល់ដពលដដលនិ ស្សិតទញយក្សគំនិតនរណាមាក្ស់ មក្សដធវើការពិ ភាក្សានូវក្សនុងក្សិ ចការរបស្់ខួន, ន ច ល និ ស្សិតត្តូវោក្ស់ខាតត្តូវដតរួមបញ្លនូវដឈាះអនក្សនិ ពនធ, ឆ្ំដបាះពុមព, និងដលខទំព័រ ដៅក្សដនលងណាដដលគំនិត ូច ែ នដនាះត្តូវបានដលើក្សយក្សមក្សពិភាក្សា ដដលដនះត្តូវបានដគដៅថ្នគុណក្សថ្នក្សនុងអតថបទ ។ ត្បដយាគខាងដត្កាមដនះគឺជាឧទរណននគុណក្សថ្នក្សនុងអតថបទ ៍ ដដលនិ ស្ិសតបានដលើក្សយក្សមក្សពិភាក្សាក្សនុងក្សិ ចចការរបស្់ពួក្សដគ ដោយត្បដយាគដនាះត្តូវបានដក្សស្ស្ង់ដចញពីដស្ៀវដៅ ដដលអនក្សនិពនធមានដឈាះ ែ LoriGarrett…“It has been suggested that classical music can help to create a calm study environment in whichstudents can focus on their work (Garrett, 2011, p. 11).” ដោយដ ក្សស្ត្មាប់បញ្ីា ឯក្សសារដយាងវ ិញ ត្តូវបានដរៀបចំ ដ ើងដោយដរៀបរាប់យា៉ងលអិតលអន់អំពីគនថនិដទទស្នីមួយៗ (អនក្សនិពនធ) ដដលនិស្សិតបានដក្សស្ស្ង់គំនិតរបស្់ពួក្សដគដដើមបីយក្សមក្សពិភាក្សាដៅក្សនុងក្សិចចការរបស្់ខួលន ។ បញ្ីា ឯក្សសារដយាងទំងដនះអាចដធវើដអាយសាស្តសាចារយ ឬ គ.គ.ស្ ដឹងថ្ន តនិស្សិតបានដក្សស្ស្ង់ព័ត៌មានដចញពីត្បភពណា ដូចដនះពួក្សដគអាចដស្វងយល់ត្ទឹស្ីទំងដនាះពី ត្បភព តដដើមត្បស្ិនដបើពូក្សដគចង់ ។ បញ្ីា ឯក្សសារដយាងជានិចកាលត្តូវបានដរៀបចំដៅទំព័រចុងដត្កាយននក្សិចចការ ចដេើយត្តូវដរៀបដឈាះគនថនិដទទស្ដៅតាមលំោប់លំដោយ ពី “ក្ស” ដៅដល់ “អ” និងពី “A” ដៅដល់ “Z” ។ ែក្សនុងការដរៀបចំបញ្ីា ឯក្សសារដយាងនិស្សិត្តូវផតល់ព័ត៌មានចាំបាច់ ដូចដដលដរៀបរាប់ដូចខាងដត្កាម៖  ដឈាះគនថនិដទទស្ (អនក្សនិពនធ) ែ  នថៃដខឆ្ំដបាះពុមព ន  ចំណងដជើងដស្ៀវដៅ, អតថបទ, ដគេទំព័រ ... ។ល។  ការដបាះពុមពផាយ (ដលើក្សទី ១, ទី២,... ។ល។)  ទីតាំងដដលដបាះពុមព, ត្ក្សុមេ៊ុនដដលដបាះពុមពឧទេរណ៖ ៍ ទីតាំងដដលដបាះពុមព ដឈាះគនថនិដទទស្ ែ នថៃដខឆ្ំដបាះពុមព ន ចំណងដជើងដស្ៀវដៅ ការដបាះពុមពផាយ ត្ក្សុមេ៊ុនដបាះពុមព 11ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា
 12. 12. សាកលវ ិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវ ិទ្យា និងគ្រប់គ្រងGarrett, L., 2011, Skills for nursing and healthcare students. 2nd edition, Harlow: PearsonEducation ៤.១២. ស្មាស្ភាពធាតុស្ំខាន់ៗននសារណារបស្់ ស្.ខ.ប.គ ដចក្សដចញជា ១២ ដផនក្សដូចខាងដត្កាម៖ 1. ត្ក្សបសារណា (Cover Page) 2. ដស្ចក្សតីធានាអះអាង 3. មាតិកា 4. ដស្ចក្សតីដថលងអំណរគុណ 5. មូលន័យស្ដងខបសារណា 6. បញ្ីា តារាង/រូបភាព/អក្សសរកាត់ 7. ដស្ចក្សតីដផតើម 8. រ ំលឹក្សត្ទឹស្ី ត 9. វ ិធី សាស្តស្តននការស្សាវត្ជាវ 10. ការស្ិក្សាអំពីអងគភាព 11. លទធផល និងការពិភាក្សា (Finding and Conclusion) 12. អនុសាស្ន៍ 13. ឯក្សសារដយាង 14. ដស្ចក្សតីបដនថម 12ច្ោលការស្តីអំពីការស្រច្ស្រសារណាថ្នក់បរ ិញ្ញប័គ្រ ា ា

×