Academic strategic plan

522 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
259
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Academic strategic plan

 1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 1 EpnkaryuT§sa®sþry³eBlEvgsMrab;vis½ysikSaFikar qñaMsikSa³ 2012-20151> TsSn³vis½ysikSaFikarnwgRtUv)anTTYlsÁal;sMrab;PaBCaGñkdwknaMrbs;vakñúgkarbegáItmCÄmmNÐlGb;rMnisSitkMritx<s; 1 > ]tþmsikSaKWCakEnøgbegáItFnFanmnusSEdlmanKuNPaB 2> KWkEnøgbNþúHbNþalsMrab;GaCIBRsavRCav 3> karRKb;RKgd_manRbsiT§PaBénKaMRTkarbeRgon 4> kEnøgBRgIkenA»kasenACIvit2> yuT§sa®sþsMrab;sMerckareCaKC½y -pþl;enAkarGPivDÆn_sMrab;mhaviTüal½ynigbuKÁlikedIm,ICMrujeGayekIteLIgkarebþCaJCabnþdl;kar sikSayUrGEgVg nig KMaRTbTdæanl¥RbesIr . - pþl;enAsMeNIkmµviFIécñRbDitedIm,IKMaRTkarvivDÆn_ Bak;B½n§nisSitkñúgsikSaCaGtþRbtiskmµ.3> tYnaTIk-sikSaFikar ed)a:tWm:g;sikSaFikar pþl;enAkarKaMRTFnFansikSaFikar nigesva sMrab;mhaviTüal½y / buKÁlik nig nisSit nigshKmn_Bak;B½n§ xN³CMrujeGaymansVy½t nigÉkraCü kñúgkarTTYlxuselIkar eqøIytb cMeBaHbMErbMrYlkñúgtMrUvrbs;buKÁlik nigGgÁPaB EpnkaryuT§sa®sþsMrab;sikSaFikar .x>ebskmµrbs;;sikSaFikar bssi kñúgbribT nig karTTYlsÁal;ebskmµ nig TisedA nig ebskmµénkic©karsikSaFikarKWedIm,IFanafa³ - CamCÄmbNÐlsikSa-beRgon sMrab;vis½y]tþmsikSa 1 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 2 - ]tþmPaBkñúgRbeRgon sikSa RsavRCav karGnuvtþn_lkçN³GaCIB karécñRbDit nigesvakmµdl; shKmn_xageRkA - PaBCaGñkdwknaMEdlpþl;RbeyaCn_dl;ebskmµ nigTisedA r)aykarN_ebskmµ TsSn³vis½y sMrab;sikSaFikar . - ebskmµ ³ KWedIm,IbMElgnisiStrbs; s>x>b>K eGaykøayCabuKÁlEdlmanlkçN³GaCIBviC¢aCIv³ edayeCaKC½y tamry³kmµsikSa d_RtwmRtUvnigesvaKaMRTEdlRbesIrEdlCMrujeGayekIteLIgenA vis½ysikSa Fikard_ ]tÁúg]tþm .4> tMélrbs;sikSaFikar - pþl;enAkarsikSa nigKMnitécñRbDit - karTTYlxusRtUv cMeBaHsgÁmvb,Fm’ vb,Fm’ - karGnuvtþn_elImUldæanvaytMél - bec©kviTüa - kmµviFIsikSafµI² - qøúHbBa©aMgnisSit - GaCIBviiC¢aCIv³ - ÉkraCüPaBénkarsikSa - kareKarB - karKMnitéqñRbDit - Rkumkargar5> eKalbMNg nig yuT§sa®sþ eKalbMNgTI 1 ³ pþl;CUnkmµviFIsikSaEdlnwgpþl; CamYYykarsMxan;énPaBxusEbøkdl;kareCaKC½y CU an;énPaBxu dl;kareCaKC½ x< kñ karrs;enA kMritx<s;kñúgkarrs;enA nigGaCIvkargar 2 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 3 yuT§sa®sþ³ mhaviTüal½y nwgbnþkarRtYtBinitü kmµviFIsikSa nig xøwmsaremeron rYmTaMgkarGb;rM TUeTA edIm,IFanafa CMnaj cMeNHdwg nig carwiklkçN³EdlRtUvsmahNkmµcUlkñúgkarGb;rM - karyl;dwgCasakl - CMnajTMnak;TMng - KMnitBicarNa - eCrPaBbriyakas eKalbM eKalbMNgTI 2³ CMrujbegáIt eKalneya)ay nignItiviFIsMrab;dMeM NIrKuNPaBGb;rMrMrM eKalneya) ab;d PaBGb;rM yuT§sa®sþTI 1³ k>s>F KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karFana anaGHGagKuNPaB nigbTdæanén ana kmµviIFInigkarelIkTwkcitþ. eyIgKYrebþCJaxøÜnÉgy:agelIslubcMeBaHkarGPivDÆn_énvb,Fm’EdlTTYl sÁal;KuNPaBCasMxan;. edIm,IsMerckargarenH s>x>b>K KYrEtGPivDÆn_ nigGnuvtþn_yuT§sa®sþsMrab; eFVIeGayRbesIrenAKuNPaBbnþbnÞab;/yuT§sa®sþ eKalneya)aynignItiviFIKYrEtmanCapøÚvkar nigGac pSBVpSayCasarFarN³ . yuT§sa®sþ eKalneya)ay nignItiviFICapøÚvkarpþl;enArcnasm<½n§enAkñúgk>s>FGacGPivDÆn_ nigtamdanenA RbsiT§PaB énRbB½n§FanaKuNPaB nigpþl;enACMenOTukcitþCasaFarN³enAkñúgsVy½ténGgÁPaB. eKalneya)ay rYmr)aykarN_én bMNg nigmeFüa)ayCamUldæan eKalEnnaMénnItiviFIGacpþl;CUn Bt’manlMGitGMBIviFIsa®sþEdleKal a)ayRtUv)anGnuvtþn_nigpþl;cMnuceyagEdlmanRbeyaCn_ alneya al dl;Gñkcg;dwgGMBITidæPaBGnuvtþn_nignItiviFI . - TMnak;TMngrvagkarbNþúHbNþal beRgon nigRsavR CavenAkñúgviTüasßan - yuT§sa®sþGgÁPaBsMrab;KuNPaB nigbTdæan3 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 4 - karTTYlxusRtUv rbs;ed):atWm:g mhaviTüal½y nigGgÁPaBepSg² nigbuKÁl sMrab;karFanaKuN PaBGb;rM - TMnak;TMngrbs;nisSit buKÁilenAkñúgkarFanaKuNPaB - karGnuvtþn_eKalneya)ay RtYtBinitü nigEksMrYl - lkçx½NÐtik³CapøÚvkarsMrab;erobcMdMeNIrsV½yvaytMél RKb;kMrit nigRbePT sMrab;karFanaépÞkñúg xageRkA - sMnMubTdæanénnItiviFI sMrab;karbegáIt karRtUvBinitü nigFana KuNPaBépÞkñúg elIsMNuMénsUcNkr - sMnMubTdæanénnItiviFisMrab;erobcMkarTsSn³kic©eday tamEpñkénkarvaytMélsßab½nxageRkA raykarN_eTotTat;CUn RkumRbwkSakic©karbNÐitsPa RBwT§burs saklviTüaFikar nigRkumRbwkSa eKaledA TI 3³ RbsiT§PaBRKb;RKg aBRKb;RKg yuT§sa®sþ edIm,IFanakargarRbkbedaytmøa nig RKb;RKg)an nig manRbsiT§PaBx<s;enaH sMrab;CaviFanrgVas; nigkMNt;eKalsMrab; vDÆn³PaB nig vaytMélRtUv)anEbgEckdUcxageRkam ³ k>s>F KYrEtmaneKalneya)ay nignItiviFIBak;B½n§sMrab;karGaFaGHGagKuNPaB nigbTdæan én kmµviIFI nigkarelIkTwkcitþ TsSn³ckçúvis½y ebskmµ nigyuT§sa®sþ rYmCamYyniy½tkmµBak;B½n§ KYrRtUv)ane)aHBum< pSBVpSaysMrab;shKmn_ . yuT§sa®sþ ³ ksagÉksar dUcxageRkam³ - ÉksaryuT§sa®sþrbs; ed)a:tWm:g; - ÉksarBak;B½n§nwgeKalneya)ayKuNPaB nigsßab½nrbs;va - ÉksarBak;nwgkarbegáItsßab½nenH - ÉksartMeNHGMNagKWRtUvmankarKaMRTTisedA4 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 5 - RbsiT§PaBénnItiviFIsMrab;EksMrYlKMhusqÁg nigeKalkarN_eFVIeGayRbesIreLIg yuT§sa®sþ CMenOcitþénnisSit nigshKmn_rbs; s>x>b>K KYrRtUv)anEfrkSatamry³skmµPaBkarFanaKuNPaB d_manRbsiT§PaBEdlR)akdfa kmµviFIRtUverobcMeLIgy:agl¥ nigmankarRtYtBinitünigvaytMél eTog Tat; ehIykmµviFIkarFana KuNPaB nig rgVan;RtUv)anTTYlykrYmman³ - karGPivDÆn_ nigkare)aHBum< énlT§plbMNgénsikSa y:agl¥ - ykcitþTukdak;x<s;kñúgerobcMnigxøwmsarkmµviFIsikSa - eFIVc,as;las;tMrUvkarénKMrUepSgKñaénpþl;CUn nigRbePTbNþúHbNþal - eFVIeGaymanRbPBsikSasmrmü - nItiviFiÉkPaBkmµviFIsikSaCapøÚvkaredayGnuKN³kmµkar - RtYtBinitüvivDÆn³PaB nigkarsMerc)anrbs;nisSit - RtYtBinitükmµviFIsikSaCaRbcaM - RtYtBinitükareqøIytbrbs; buKÁlik nisSit tMNagTIpSaBlkmµ nigsßab½nBak;B½n§ - karcUlrYmrbs;nisSitenAkñúgskmµPaBkarFanaKuNPaBGb;rM - TMnak;CamYy]sSahkmµ - tMrUvkarGñksikSa sMrab;kmµviFIsikSaerobeFobnwgqñaMcas; - GRtabBa©b;karsikSa nigeBlevlamFüménkarsikSa - cMnYnsrubénkarbBa©b;karsikSa nigcMnYnnisSitcuHeQµaH - kBa©b;Bt’man eKaledA TI 4³ karvaytMélnisSit5 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 6 yuT§sa®sþ³ nItiviFIsMrab;vaytMélnisSitRtUv)ankMNt;eGayc,as; tmøaPB nig ÉkraCü nigmanPaB rwugmaMuRtUvGnutþn_enAkñúg k>s>FkarerobcMRtUv)ankMnt;sMrab;vaytMélRbsiT§PaBnItiviFI edIm,IeFVIeGay R)akdfakar Gnuvtþn_)anRtwmRtUv. yuT§sa®sþ³ lkçx½NÐ nigviFisa®sþpþl;BinÞúKYrRtUv)ankMNt;Camun/ e)aHBum<nigeFVImansuxdmüPavUbnIkmµ CamYy niy½kmµ énviTüasßan]tþmsikSa . nItiviFIsMrab;vaytMélkarsMerceCaKC½yrbs; nisSitKYreFVIGay R)akdfa ³ - TMnak;TMngc,as;las;rvagviFIsa®sþvaytMél nigsMnuMkmµvtßúcMeBaHeKalbMNglT§plsikSa - suBlPaBPaBrwgmaMu tmøaPaB nigeFVImanCasaFarN³éndMeNIrkarvaytMél nig lkçx½NÐ smRsbénkareCaKC½yrbs;nisSit - RtUv)anGnuvtþn_edaymnusSEdlyl;dwgGMBIkarvaytMélnisSit - KYrRtUvGnuvtþn_CakmµvtßúRtYtBinitüEbbrdæ)al sUcNkarN_ - karkMNt; erobcMÉksar mantmøaPaBc,as;las; - lkçx½NÐénkarvaytMélénkarrIkcMerInnigkarsMercsñaédrbs;nisSit - eBlevla nigTIkEnøgénkarvaytMélnisSit - nItiviFIkartva: niglT§PaBvaytMélsareLIgvij eKaledA karFan eKaledA 5 ³ karFanaKuNPaBén sa®sþcarü anaKu yuT§sa®sþ6 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 7 k>s>FKYreFVIeGayR)akdfa karbeRgon KWRtUvGnuvtþn_edaysa®sþcarüEdlmanlkçN³sm,tþi eBl eljehIy k>s>F KYrrvaytémøénRbsiT§PaBéneKalneya)ayRKb;RKgFnFanmnusS nignItiviFICa RbcaMM. enHnwgsßitenA TMnak;TMngPaBCak;lak;sMrab;kareRCIserIs karEttaMg karGPivDÆn_ nigkar tMeLIgzan³ énbuKÁlikRKb;kMrit kñúgkarBaMnaMnig KaMRTénkmµviFI . kmµviFIsMrab;karGPviDÆn_buKÁlik nigkarEbg EckFnFansMrab;va KYrEtktþacaM)ac; . yuT§sa®sþ - k>s>F KYrEt)ankMNt;lkçx½NÐkñúgkarCYl nigtMeLIgzan³ - k>s>F nwgRbkasCasarFarN³sMrab;karbBa¢ak;smtßPaBsa®sþacarü - KuNPaB nigsmtßPaBénsa®sþacarüKYrRtUv)anRtYtBinitü nigvaytMélCaRbcaM - k>s>F pþl;»kassMrab;karGPviDÆn_lkçN³GaCIB dl;buKÁlik sUcrkrN__ rkrN - kMNt;RtabuKÁlik - sMrg;mitinisSit - pSBVpSay nig skmµPaBÉksarRsavRCav - EpnkarGPivDÆn_buKÁlik nigskmµPaB - karviPaKtMrUvkarbuKÁlikbeRgon eKalbMNg 6³ RbPBénkarsikSa nigkarKMaBarnisSityuT§sa®sþ 7 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 8. 8. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 8k>s>FKYrEtvaytMél nigRtYtBinitüeLIgvijnUvRbsiT§PaBeRbIR)as;énzbnIP½NÐsikSananaedIm,IeFVI eGayR)akdfaPaBRKb;RKan; nigRbsiT§PaB rbs;kñúgkarCab;Tak;TgcMeBaHkmµviFIsikSa nigbNþúHbNþal .yuT§sa®sþkarRtYtBinitüCaRbcaMKYrqøúHbBa©aMgelIkarbMEngEckrbs;va edIm,IkarsikSa)aneCaKC½yedaynisSit .eKalbMNgrbs;vaKWedIm,Ipþl;Bt’manénkarsMerccitþcMeBaHlkçx½NÐCabnþénRbPBFnFanRKb;RKan;sMrab;karbeRgon nigsikSa nigmeFüa)ayepSg²cMeBaHkmµviFIsikSaEdlpþl;eday k>s>F.- CMrujeGaymanvb,Fm’sV½ysikSabnþ- nisSitbriBaØab½RtRtUvmancMeNHdwgPasaGg;eKøs- karGPivDÆn_ nigbegáItkareRbIR)as;bec©kviTüafµI kñúgkmµviFIsikSa- vaytMélkarsikSarbs;nisSitkñúg TisedAkmµ edayeRbIR)as;cMeNHdwgsMrab;eFVI eGayRbesIreLIg Cabnþ- eRbIdMeNIrkarvaytMélkmµviFIEdlmansmahrNkmµ nigCakarRbwkSa sMrab;karbegáIt esßPaB kMenIn- pþl;enAesvakmµKaMRTedIm,IFankareCaKC½ysMrab;karsikSa- begáIncMnYnkarbNþúHbNþalGaCIBdl;;buKÁlikedIm,ICMrujnisSitkñúgkarsikSa nig karGPivDÆn_buKÁl .- Rbkan;Pa¢b;enAbec©kviTüa nigKruekaslüénsMrb;sMrYldl;brisßansikSal¥ .- begáItkarbeRgonEbbGnþrvis½y edIm,Ipþl;nisSitCamYycMeNaHdwg.- esIubGegátnigGnuvtþn_ eFVIBiesaFn_elIlT§plsMrab;kareFVIeGaykar sikSary³eBlyUrGEgVg.- begáIn»kaskarcUlrYmkñúgsikSaenAbreTs- smhrNkmµBiesaF_elIkarsikSa nig Gnuvtþn_cUleTAkñúgkmµviFIsikSa- RKb;RKgsmtßPaBcuHeQµaHsikSaedaykMnt;enAsmtßPaBénRKb;kmµviFI bnSIúkarcuHeQµaHsikSa nig smtßPaB .- pþl;eBlevla nigFnFanRKb;RKan;sMrab;bnþkarRsavRCav nigécñRbDit .- pþl;PaBCaGñkdwknaMsMrab;cab;epþIm nigGPivDÆn_PaBCaédKUrénkarRsavRCav .- begáInbNÑal½yedIm,IKaMRTkmµviFIEdlmanRsab; nigkarRsavRCavfµI nigkmµviFIsikSafµI. 8 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 9. 9. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 9 - karTTYlsÁal; e)aHBum< rgVan;karsikSa nigkarécñRbDitsMrab;GmdMeNIrdl;mhaviTüa nig nisSit . - begáItTMnak;TMngtamEbbeGLicRtUnicsMrab;kar sikSa nig RsavRCav . - GPivDÆn_bec©keTsBt’manviTüa edIm,IRKaMRTskmµPaBRsavRCav . - sMeNIsMubegáIt nig BRgIkkaril½yRsavRCav nigKaMRTehdæarcnasm<½n§edIm,ICMnYydl; mhaviTüal½y. - begáItnigsikSabøg;sMrab;karRsavRCav - sMeNIBicaNarbuKÁliksMrab;karRsavRCav - eFVIeGayRbesIreLIgesvasikSaedIm,ICMrujeFVIeGayekIneLIgenAnisSit nigkarsikSa rYmTaMgpl eyaCn_dl;shKmn_. - pþl;enAesvasµ½RKcitþedIm,ICMnYydl;shKmn_ - CMnYyshKmn_kñúgkarbegáItkargar nigkarGPivDÆn_esdækic© - édKUrCamYyshKmn_edIm,IeFVVIGayRbesIrdl;ebskmµénkarRsavRCav karEnnaM nigesvaEdlPaBCa édKUrCa pleyaCn_y:agsMxan; . - eFVIkarEbbshkarN_ mhaviTüal½y nigBRgIkkmµviFImhaviTüa nwgpþl;karFnFan sikSatambNþaj kMuBüÚT½r . sUcrkrN_ - vaytMélelIkMNt;RtaFnFan - EpnkarvinieyaKelIFnFan - skmµPaBEpnkar sMrab;kareFVIeGayRbesIreLIg - mitirbs;buKÁlik nignisSit eKalbMNgTI 7³ RbB½n§Bt’manviTüa yuT§sa®sþ k>s>F KYrEtmanynþkarRbmUlTinñn½ykarviPaK nigkareRbIR)as;Bt’manBak;B½n§ nigRbsiT§PaBénkarRKb;RKg énkmµviFIsikSa nigskmµPaBepSg² . - ÉksarnisSit 9 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar
 10. 10. saklviTüal½yExµrbec©kviTüa nigRKb;RKg 10 - kMNt;Rtarbs;nisSit - GRtabBa©b;karsikSarbs;nisSti - kmµviFIsikSa - lT§plsMrg;mitnisSit t’ anCasarFarN³ eKalbMNgTI 8 ³ karpSBVBt’manCasarFarN³ yuT§sa®sþ³ k>s>FKYrEtpSaBVpSayBt’manRtwmRtUvGaBüaRkit tmøaPaB CaRbcaM GMBIkmµvIFIsikSakarelIkTwkcitþ. yuT§sa®sþ³ karGPviDÆn_ karRsavRCav bec©kviTüafµI c,ab;Gb;rM>>>CaedIm . yuT§sa®sþ k>s>FKYrpþl;Bt’manCasarFarN³GMBI - kmµviFIsikSa lT§plsikSa - nItiviFIvaytMél karbeRgon nigsikSa - epSg²eTot epSg² sUcrkrN_ rkrN_ rN - bTbgðajdl;nisSit - eKhTMB½r - TMnak;TMngCasarFarN³ - xitb½NÐpSBpSay - sikçasala10 EpnkaryuT§sa®sþsMrab;vis½ysikSaFikar

×