SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
เทคนิคการทํา
  Portfolio
 เพื่อพิชิต Admission
      โดย
ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์
Portfolio นั้ นสําคัญไฉน
Portfolio หรื อแฟมสะสมผลงาน เป็ นแฟมที่
          ้            ้
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น ประวัติสวนตัว
                      ่
ประวัติการศึกษา ความถนัด ความสนใจ
ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทํา
ซึง Portfolio มีผลในการคัดเลือกนักเรี ยนของ
 ่
มหาวิทยาลัยต่างๆมาก โดยเฉพาะการสอบตรง
ดังนันจึงควรจัด portfolio ให้ มีความน่าสนใจ
   ้
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าศึกษาต่อในคณะที่ใฝ่ ฝั น
ส่ วนประกอบของportfolio
1. ปกหน้า (ภาพสี )
2. ปกรอง หรื อที่เราเรี ยกว่าปกในหน้า (ขาว-ดํา)
3. คํานํา
4. สารบัญ
5. ประวัติส่วนตัว
6. ประวัติการศึกษา
7. ผลงานที่ได้รับ
8. ใบรองปกหลัง หรื อปกในหลัง
9.  ปกหลัง
มาดูรายละเอียด
   การทําportfolio
       และ
การทําเอกสารประกอบกันนะคะ
ประวัตส่วนตัว
                       ิ

ชื่อ(มีคํานําหน้ าชื่อด้ วย)..............นามสกุล..............เพศ.........ชื่อเล่น..............
เกิด(วันที่ เดือน ปี พ.ศ.).........................................................อายุ.................
สถานที่เกิด.................................................................................................
สัญชาติ..................เชื ้อชาติ....................ศาสนา..........................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................. กลุมเลือด...............
                                          ่
ข้ อมูลและประวัติครอบครัว

  ชื่อ-สกุล   อายุ   อาชีพ  รายได้  โทรศัพท์
จํานวนสมาชิกในครอบครัว.............................
พี่นองร่ วมบิดามารดา......................(รวมตนเอง)
  ้
 ชื่อ-สกุล     อายุ   การศึกษา/อาชีพ   โรงเรียน/
                        มหาวิทยาลัย/
                         บริษทั
• ที่อยูในสําเนาทะเบียนบ้ าน...........................
     ่
• ที่อยูปัจจุบน.............................................
      ่   ั
• โทรศัพท์....................................โทรสาร
 ............................โทรศัพท์มือถือ..............................
ประวัติการศึกษา
       เรี ยงจากอดีตจนปัจจุบนเป็ นข้อๆ
                  ั
(ชื่อสถานศึกษา เรี ยนจากชั้นไหนถึงชั้นไหน คณะ/สาขา/แผนก)

 ปี ทีศึกษา/สํ าเร็จการศึกษา
   ่             ชื่อสถานศึกษา
เอกสารที่ยนยันการสําเร็ จการศึกษา
        ื
• ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที่ 6 
                    ้
 พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน
          ั
• ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 
                     ้
 พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน
           ั
• ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 
                      ้
 พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน
            ั
• ใบแสดงผลการเรี ยน (ใบ รบ.1) แนะนําให้ เอา ม.4‐ม.6 
ผลงาน/หน้าที่/ความสนใจพิเศษ
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ตัวอย่างดังนี ้นะคะ
1.เคยได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหัวหน้ าห้ อง ม.4/9  ปี การศึกษา.....
2.เคยเป็ นประธานชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา ปี การศึกษา 2554
3.เคยเป็ นประธานโครงการเรารักโรงเรี ยน
ความสนใจ/กิจกรรมพิเศษ/ชมรม
1..............
2.............
3...........
ผลงานที่ภูมิใจ
• ผลงานเด่นๆ สัก2‐3 ผลงาน ไม่เอาแบบได้ เรี ยงความที่
 1 ของห้ องนะคะ เช่น เขียนเรี ยงความชนะ ได้ ที่ 1 ของ
 ห้ อง ม.6/9
• ระดับโรงเรี ยน
• ระดับเขตการศึกษา
• ระดับภาค
• ระดับชาติ
ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์
• ในส่วนนี ้ใส่รายละเอียดความสามารถพิเศษ
 ถ้ ามีเอกสาร /ภาพประกอบก็ยิ่งดี
• ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับคณะ/สาขาวิชาที่สนใจ
 ศึกษาต่อ ส่วนนี ้เน้ นเด่นๆมาเต็มที่เลย ว่าเคยไปค่าย
 ที่ไหนมา ไม่เอาค่ายลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาดนะ
 คะ ศึกษาดูงาน ฝึ กงานที่ไหนมา บอกระยะเวลา
 สถานที่ หน่วยงานที่จดด้ วยและที่สําคัญอย่าลืม
            ั
 ภาพประกอบนะคะ
ความสําเร็ จ /ผลงานที่ได้รับ
ด้ านวิชาการ
             (แยกเป็ นแต่ละด้าน)
‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านวิชาการ
‐ ใบประกาศนียบัตร
‐ รูปภาพ
ด้ านพัฒนาชุมชนและสังคม
‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านพัฒนาชุมชนและสังคม
‐ ใบประกาศนียบัตร
‐ รูปภาพ
ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
‐ ใบประกาศนียบัตร
‐ รูปภาพ
ด้ านความเป็ นผู้นํา
‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านความเป็ นผู้นํา
‐ ใบประกาศนียบัตร
‐ รูปภาพ
ด้ านกีฬา
‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านกีฬา
‐ ใบประกาศนียบัตร
‐ รูปภาพ
ด้ านศีลธรรมและจริยธรรม
‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศีลธรรมและจริยธรรม
‐ ใบประกาศนียบัตร
‐ รูปภาพ
ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
‐ ใบประกาศนียบัตร
‐ รูปภาพ
คําแนะนําเพิ่มเติม
• ให้ จดใบประกาศนียบัตรปี ปั จจุบนขึ ้นก่อน แล้ วตาม
    ั             ั
 ด้ วยรูปภาพที่อ้างอิงในแต่ละด้ าน
• หากมีหนังสือคําสังที่ได้ รับจากโรงเรี ยนในแต่ละใบ
           ่
 ประกาศนียบัตร ให้ นํามาอ้ างอิงด้ วย
• หากไม่มีรูปมากพอที่จะแยกเป็ นด้ านต่าง ๆ ได้
 ให้ แบ่งภาคผนวก “ประมวลภาพกิจกรรม”
• ถ้ าเข้ าคณะที่มีการแข่งขันเยอะๆ กรรมการจะไม่มี
 เวลาเปิ ดดู Portfolio มาก เพราะฉะนันเราต้ องใส่
                       ้
 ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับคณะที่เราจะเข้ าจริ งๆ และ
 ผลงานเด่นๆ ระดับใหญ่ๆ ด้ วยนะ
หน้ าปกต้ องพิมพ์ อย่ างไร
• ความจริ งหน้ าปกไม่มีแบบฟอร์ มตายตัว เช่นเดียวกับประวัติ
 ส่วนตัว ปรับเปลี่ยนได้
• สําหรับหน้ าปกPortfolio แบบสําเนาที่ต้องส่งกรรมการ (สอบ
 สัมภาษณ์แบบคิดคะแนน) ต้ องมีหวข้ อว่า แฟมสะสมผลงาน
                     ั     ้
 ตามด้ วยข้ อมูล ชื่อ-สกุล โรงเรี ยน รหัสที่เราสมัคร รหัสคณะ
• ชื่อคณะ/สาขาวิชาอะไร มหาวิทยาลัยไหน โครงการอะไร(เช่น
 โควต้ านักเรี ยนเรี ยนดี โควต้ านักกีฬาฯ)
ถ้าเข้า INTER เหมือนกันหรื อไม่
• ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ใต้ หวข้ อ แฟมสะสมผลงานใส่คําว่า Portfolio ด้ วย และ
              ั   ้
 ใต้ ข้อมูลภาษาไทยแต่ละอย่างใส่เป็ นภาษาอังกฤษด้ วย หรื อข้ อมูลอื่นแบบที่
 มหาวิทยาลัยกําหนด แล้ วต้ องมีรูปนักเรี ยนติดด้ วยนะ
• ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ประวัตและข้ อมูลต่างๆ ทําเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยนะจ๊ ะ ใส่
               ิ
 หลักฐานผลการสอบ TOEIC  TOEFL IELTS  CU‐TEP ฯลฯ เพื่อแสดง
 ว่าเรามีความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษ โดยต้ องมีระดับคะแนนที่น่า
 พึงพอใจด้ วยนะ
• สําหรับหน้ าปก Portfolio ฉบับจริ งที่เราเก็บไว้ กบตนเอง และสําหรับสอบ
                           ั
 สัมภาษณ์แบบไม่คดคะแนน (หลังจากAdmission หรื อหลังสอบตรง)
             ิ
 ใส่แค่หวข้ อ แฟมสะสมผลงาน ชื่อ-สกุลก็พอ ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ใส่หวข้ อ
      ั   ้                       ั
 Portfolio และชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษด้ วยนะคะ
เทคนิคการทำ Portfolio

More Related Content

What's hot

ใบสมัคร
ใบสมัครใบสมัคร
ใบสมัครKaratz Mee
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
ใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน
ใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอนใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน
ใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอนJaturapad Pratoom
 
สมุดวิเคราะห์ผู้เรียน
สมุดวิเคราะห์ผู้เรียนสมุดวิเคราะห์ผู้เรียน
สมุดวิเคราะห์ผู้เรียนkany20101
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนKrooIndy Csaru
 
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"Surathampitak School
 
บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555
บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555
บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555ทับทิม เจริญตา
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยา
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยารูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยา
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยาKobwit Piriyawat
 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2Know Mastikate
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนKrooIndy Csaru
 
Sar ครู..
Sar ครู..Sar ครู..
Sar ครู..krunoony
 
002.คัดกรองเยี่ยมบ้าน
002.คัดกรองเยี่ยมบ้าน002.คัดกรองเยี่ยมบ้าน
002.คัดกรองเยี่ยมบ้านKuntoonbut Wissanu
 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4jackblueno
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่Kobwit Piriyawat
 

What's hot (19)

ใบสมัคร
ใบสมัครใบสมัคร
ใบสมัคร
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปรับปรุง 2555 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
ใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน
ใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอนใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน
ใบสมัครการส่งผลงาน เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน
 
สมุดวิเคราะห์ผู้เรียน
สมุดวิเคราะห์ผู้เรียนสมุดวิเคราะห์ผู้เรียน
สมุดวิเคราะห์ผู้เรียน
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"
ใบสมัคร "๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๓"
 
บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555
บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555
บันทึกข้อความเวียนข้อสอบ Pre o net ปี2555
 
การวิเคราะห์ผู้เรียน
การวิเคราะห์ผู้เรียนการวิเคราะห์ผู้เรียน
การวิเคราะห์ผู้เรียน
 
Sar and portfolio
Sar and portfolioSar and portfolio
Sar and portfolio
 
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยา
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยารูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยา
รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยา
 
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
แบบฟอร์มใบสมัครงาน แบบที่ 2
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
แผนการสอน..
แผนการสอน..แผนการสอน..
แผนการสอน..
 
Sar ครู..
Sar ครู..Sar ครู..
Sar ครู..
 
002.คัดกรองเยี่ยมบ้าน
002.คัดกรองเยี่ยมบ้าน002.คัดกรองเยี่ยมบ้าน
002.คัดกรองเยี่ยมบ้าน
 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล A4
 
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่5 ปรับวิถีการจัดการเรียนรู้่
 
Doc4
Doc4Doc4
Doc4
 
R24
R24R24
R24
 

Viewers also liked

แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดีPortfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดีTanchanok Pps
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
เล่มที่ 1 เรื่อง Occupations
เล่มที่ 1 เรื่อง Occupationsเล่มที่ 1 เรื่อง Occupations
เล่มที่ 1 เรื่อง OccupationsChamchuree88
 
นวัตกรรม เรื่อง Occupations slideshare
นวัตกรรม เรื่อง Occupations slideshareนวัตกรรม เรื่อง Occupations slideshare
นวัตกรรม เรื่อง Occupations slidesharenunawanna
 
แบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORD
แบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORDแบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORD
แบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORDKruKaiNui
 
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556Apiruk Kaewkanjanawan
 
แบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signsแบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signskanpapruk
 
แบบฝึกเขียน Practice Writing Occupation
แบบฝึกเขียน Practice Writing Occupationแบบฝึกเขียน Practice Writing Occupation
แบบฝึกเขียน Practice Writing Occupationjomthab
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วยปกรณ์กฤช ออนไลน์
 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพปกรณ์กฤช ออนไลน์
 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)peter dontoom
 
มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556Thanaporn Sangthong
 
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56Thanaporn Sangthong
 

Viewers also liked (19)

10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดีPortfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
Portfolio (แฟ้มผลงาน) ที่ดี
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5
 
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมงานการจัดการเรียนรู้ของครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
เล่มที่ 1 เรื่อง Occupations
เล่มที่ 1 เรื่อง Occupationsเล่มที่ 1 เรื่อง Occupations
เล่มที่ 1 เรื่อง Occupations
 
นวัตกรรม เรื่อง Occupations slideshare
นวัตกรรม เรื่อง Occupations slideshareนวัตกรรม เรื่อง Occupations slideshare
นวัตกรรม เรื่อง Occupations slideshare
 
แบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORD
แบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORDแบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORD
แบบปกรายงานสวยๆ โดย MS WORD
 
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
 
แบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signsแบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signs
 
แบบฝึกเขียน Practice Writing Occupation
แบบฝึกเขียน Practice Writing Occupationแบบฝึกเขียน Practice Writing Occupation
แบบฝึกเขียน Practice Writing Occupation
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
วิชาการศึกษา, ข้อสอบครูผู้ช่วย
 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป และมาตรฐานวิชาชีพ
 
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (เฉลย)
 
มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2556
 
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
 

Similar to เทคนิคการทำ Portfolio

Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)Khon Kaen University
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1krupornpana55
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1krupornpana55
 
นางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจ
นางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจนางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจ
นางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจpeanuttunjira
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียนฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียนpangfrist
 
การสอบ TOEIC
การสอบ TOEICการสอบ TOEIC
การสอบ TOEICThaisiamonline
 
แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)
แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)
แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)peetra jumpangen
 
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1Bhayubhong
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)yoyaeiei
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานJirawan Klomklom
 
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60
สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60
สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60chaiyaporn malilar
 
จะทำโครงงานอะไรดี
จะทำโครงงานอะไรดีจะทำโครงงานอะไรดี
จะทำโครงงานอะไรดีkorakate
 

Similar to เทคนิคการทำ Portfolio (20)

เทคนิคการทำPortfolio..
เทคนิคการทำPortfolio..เทคนิคการทำPortfolio..
เทคนิคการทำPortfolio..
 
Sar and portfolio
Sar and portfolioSar and portfolio
Sar and portfolio
 
Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
 
การจัดทำพอร์ตโฟลิโอ
การจัดทำพอร์ตโฟลิโอ การจัดทำพอร์ตโฟลิโอ
การจัดทำพอร์ตโฟลิโอ
 
Portfolio design
Portfolio designPortfolio design
Portfolio design
 
Km artscience
Km artscienceKm artscience
Km artscience
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ.3 1
 
นางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจ
นางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจนางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจ
นางสาวธัญจิรา สอดส่องกิจ
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียนฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน
 
การสอบ TOEIC
การสอบ TOEICการสอบ TOEIC
การสอบ TOEIC
 
แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)
แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)
แฟ้มสะสมผลงาน (จ๋า)
 
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
หลักสูตรสถานศึกษา พายุพงศ์1
 
แฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงาน
 
portfolio
portfolioportfolio
portfolio
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานสำหรับสอนนักเรียน (1)
 
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
ฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
 
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60
สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60
สื่อการสร้างแฟ้มสะสมงานภาคเรียน1ปี60
 
จะทำโครงงานอะไรดี
จะทำโครงงานอะไรดีจะทำโครงงานอะไรดี
จะทำโครงงานอะไรดี
 

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์

แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์
 

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์ (15)

10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
 
Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1
 
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
 
แนวคิดดีๆ 15 ข้อ
แนวคิดดีๆ 15 ข้อแนวคิดดีๆ 15 ข้อ
แนวคิดดีๆ 15 ข้อ
 
The past-simple
The past-simpleThe past-simple
The past-simple
 
Adverbs of frequency
Adverbs of frequencyAdverbs of frequency
Adverbs of frequency
 
ทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการ
 
ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธ
 
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
 
เคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการเคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการ
 
เคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการเคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการ
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
Wordpress
WordpressWordpress
Wordpress
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 

เทคนิคการทำ Portfolio

 • 1. เทคนิคการทํา Portfolio เพื่อพิชิต Admission โดย ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์
 • 2. Portfolio นั้ นสําคัญไฉน Portfolio หรื อแฟมสะสมผลงาน เป็ นแฟมที่ ้ ้ แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น ประวัติสวนตัว ่ ประวัติการศึกษา ความถนัด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทํา ซึง Portfolio มีผลในการคัดเลือกนักเรี ยนของ ่ มหาวิทยาลัยต่างๆมาก โดยเฉพาะการสอบตรง ดังนันจึงควรจัด portfolio ให้ มีความน่าสนใจ ้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าศึกษาต่อในคณะที่ใฝ่ ฝั น
 • 3. ส่ วนประกอบของportfolio 1. ปกหน้า (ภาพสี ) 2. ปกรอง หรื อที่เราเรี ยกว่าปกในหน้า (ขาว-ดํา) 3. คํานํา 4. สารบัญ 5. ประวัติส่วนตัว 6. ประวัติการศึกษา 7. ผลงานที่ได้รับ 8. ใบรองปกหลัง หรื อปกในหลัง 9.  ปกหลัง
 • 4. มาดูรายละเอียด การทําportfolio และ การทําเอกสารประกอบกันนะคะ
 • 5. ประวัตส่วนตัว ิ ชื่อ(มีคํานําหน้ าชื่อด้ วย)..............นามสกุล..............เพศ.........ชื่อเล่น.............. เกิด(วันที่ เดือน ปี พ.ศ.).........................................................อายุ................. สถานที่เกิด................................................................................................. สัญชาติ..................เชื ้อชาติ....................ศาสนา.......................................... หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................. กลุมเลือด............... ่
 • 6. ข้ อมูลและประวัติครอบครัว ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ รายได้ โทรศัพท์
 • 7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว............................. พี่นองร่ วมบิดามารดา......................(รวมตนเอง) ้ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา/อาชีพ โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย/ บริษทั
 • 8. • ที่อยูในสําเนาทะเบียนบ้ าน........................... ่ • ที่อยูปัจจุบน............................................. ่ ั • โทรศัพท์....................................โทรสาร ............................โทรศัพท์มือถือ..............................
 • 9. ประวัติการศึกษา เรี ยงจากอดีตจนปัจจุบนเป็ นข้อๆ ั (ชื่อสถานศึกษา เรี ยนจากชั้นไหนถึงชั้นไหน คณะ/สาขา/แผนก) ปี ทีศึกษา/สํ าเร็จการศึกษา ่ ชื่อสถานศึกษา
 • 10. เอกสารที่ยนยันการสําเร็ จการศึกษา ื • ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที่ 6  ้ พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน ั • ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3  ้ พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน ั • ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที่ 6  ้ พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน ั • ใบแสดงผลการเรี ยน (ใบ รบ.1) แนะนําให้ เอา ม.4‐ม.6 
 • 11. ผลงาน/หน้าที่/ความสนใจพิเศษ หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ตัวอย่างดังนี ้นะคะ 1.เคยได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหัวหน้ าห้ อง ม.4/9  ปี การศึกษา..... 2.เคยเป็ นประธานชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา ปี การศึกษา 2554 3.เคยเป็ นประธานโครงการเรารักโรงเรี ยน ความสนใจ/กิจกรรมพิเศษ/ชมรม 1.............. 2............. 3...........
 • 12. ผลงานที่ภูมิใจ • ผลงานเด่นๆ สัก2‐3 ผลงาน ไม่เอาแบบได้ เรี ยงความที่ 1 ของห้ องนะคะ เช่น เขียนเรี ยงความชนะ ได้ ที่ 1 ของ ห้ อง ม.6/9 • ระดับโรงเรี ยน • ระดับเขตการศึกษา • ระดับภาค • ระดับชาติ
 • 13. ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์ • ในส่วนนี ้ใส่รายละเอียดความสามารถพิเศษ ถ้ ามีเอกสาร /ภาพประกอบก็ยิ่งดี • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับคณะ/สาขาวิชาที่สนใจ ศึกษาต่อ ส่วนนี ้เน้ นเด่นๆมาเต็มที่เลย ว่าเคยไปค่าย ที่ไหนมา ไม่เอาค่ายลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาดนะ คะ ศึกษาดูงาน ฝึ กงานที่ไหนมา บอกระยะเวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดด้ วยและที่สําคัญอย่าลืม ั ภาพประกอบนะคะ
 • 14. ความสําเร็ จ /ผลงานที่ได้รับ ด้ านวิชาการ (แยกเป็ นแต่ละด้าน) ‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านวิชาการ ‐ ใบประกาศนียบัตร ‐ รูปภาพ ด้ านพัฒนาชุมชนและสังคม ‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านพัฒนาชุมชนและสังคม ‐ ใบประกาศนียบัตร ‐ รูปภาพ ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ‐ ใบประกาศนียบัตร ‐ รูปภาพ
 • 15. ด้ านความเป็ นผู้นํา ‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านความเป็ นผู้นํา ‐ ใบประกาศนียบัตร ‐ รูปภาพ ด้ านกีฬา ‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านกีฬา ‐ ใบประกาศนียบัตร ‐ รูปภาพ ด้ านศีลธรรมและจริยธรรม ‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศีลธรรมและจริยธรรม ‐ ใบประกาศนียบัตร ‐ รูปภาพ ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ‐ ใบประกาศนียบัตร ‐ รูปภาพ
 • 16. คําแนะนําเพิ่มเติม • ให้ จดใบประกาศนียบัตรปี ปั จจุบนขึ ้นก่อน แล้ วตาม ั ั ด้ วยรูปภาพที่อ้างอิงในแต่ละด้ าน • หากมีหนังสือคําสังที่ได้ รับจากโรงเรี ยนในแต่ละใบ ่ ประกาศนียบัตร ให้ นํามาอ้ างอิงด้ วย • หากไม่มีรูปมากพอที่จะแยกเป็ นด้ านต่าง ๆ ได้ ให้ แบ่งภาคผนวก “ประมวลภาพกิจกรรม” • ถ้ าเข้ าคณะที่มีการแข่งขันเยอะๆ กรรมการจะไม่มี เวลาเปิ ดดู Portfolio มาก เพราะฉะนันเราต้ องใส่ ้ ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับคณะที่เราจะเข้ าจริ งๆ และ ผลงานเด่นๆ ระดับใหญ่ๆ ด้ วยนะ
 • 17. หน้ าปกต้ องพิมพ์ อย่ างไร • ความจริ งหน้ าปกไม่มีแบบฟอร์ มตายตัว เช่นเดียวกับประวัติ ส่วนตัว ปรับเปลี่ยนได้ • สําหรับหน้ าปกPortfolio แบบสําเนาที่ต้องส่งกรรมการ (สอบ สัมภาษณ์แบบคิดคะแนน) ต้ องมีหวข้ อว่า แฟมสะสมผลงาน ั ้ ตามด้ วยข้ อมูล ชื่อ-สกุล โรงเรี ยน รหัสที่เราสมัคร รหัสคณะ • ชื่อคณะ/สาขาวิชาอะไร มหาวิทยาลัยไหน โครงการอะไร(เช่น โควต้ านักเรี ยนเรี ยนดี โควต้ านักกีฬาฯ)
 • 18. ถ้าเข้า INTER เหมือนกันหรื อไม่ • ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ใต้ หวข้ อ แฟมสะสมผลงานใส่คําว่า Portfolio ด้ วย และ ั ้ ใต้ ข้อมูลภาษาไทยแต่ละอย่างใส่เป็ นภาษาอังกฤษด้ วย หรื อข้ อมูลอื่นแบบที่ มหาวิทยาลัยกําหนด แล้ วต้ องมีรูปนักเรี ยนติดด้ วยนะ • ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ประวัตและข้ อมูลต่างๆ ทําเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยนะจ๊ ะ ใส่ ิ หลักฐานผลการสอบ TOEIC  TOEFL IELTS  CU‐TEP ฯลฯ เพื่อแสดง ว่าเรามีความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษ โดยต้ องมีระดับคะแนนที่น่า พึงพอใจด้ วยนะ • สําหรับหน้ าปก Portfolio ฉบับจริ งที่เราเก็บไว้ กบตนเอง และสําหรับสอบ ั สัมภาษณ์แบบไม่คดคะแนน (หลังจากAdmission หรื อหลังสอบตรง) ิ ใส่แค่หวข้ อ แฟมสะสมผลงาน ชื่อ-สกุลก็พอ ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ใส่หวข้ อ ั ้ ั Portfolio และชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษด้ วยนะคะ