SlideShare a Scribd company logo
เคล็ดลับ 13 ประการ
เพือ การเรียน อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ
  ่
        โดย
  ธวัลรัตน ชัยคณาพิบูลย
• 1. รับผิดชอบ
             ื     ่
 - รับผิดชอบตนเอง ไม่ยมจมูกคนอืนหายใจ เป็ นผูชนะ ้
 จากความสามารถของตน
• 2. เริมต้นดี
    ่
 - ช่วงเดือนแรกในรัวมหาวิทยาลัย ถือเป็ นช่วงวิกฤตของ
          ้
         ่
 น้องใหม่ หากเริมต้นดี ความสําเร็วจะไม่อยูไกลเกินเอื้อม
                      ่
• 3. กําหนดเปาหมายในการเรี ยนอย่ างแน่ วแน่
       ้
 - กําหนดเปาหมายในการเรี ยนให้ ชดเจน ทังระยะสันและระยะยาว และ
      ้          ั   ้   ้
 ทุมเทความพยายามให้ บรรลุเปาหมายนัน
  ่            ้     ้

• 4. วางแผน และจัดการ
 - มีการวางแผน จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ต้องทํา หากทํา
 ตารางเวลาเป็ นรายสัปดาห์ได้ ยิ่งดี
• 5. มีวนัยต่ อตนเอง
     ิ
 - เมื่อกําหนดเปาหมาย วางแผน และจัดการ ตามข้ อ 4 และ 5
         ้
 แล้ วต้ องสัญญากับตนเองอย่างแน่วแน่ที่จะมีวินยและต้ อง
                        ั
 ปฏิบตตาม
     ัิ
• 6. อย่ าล้ าสมัย
 - วิทยาการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว การค้ นคว้ าหาความรู้ ต้ องอิง
 กับข้ อมูลที่ทนสมัย ทันเหตุการณ์
        ั
• 7. ฝึ กฝนตนเองให้เรียนรูอย่างมีประสิทธิภาพ
                ้
 - ศึกษาข้อเสนอแนะในคูมือเล่มนี้ และฝึ กทักษะการ
               ่
       ่
 เรียนรู ้ ซึงจะเป็ นประโยชน์ตดตัวตลอดไป
                   ิ
• 8. เตรียมพร้อมเพือเข้าสู่ชนเรียน
            ่     ั้
 - เตรียมตัวเป็ นผูใ้ ฝ่ หาความรูอย่างแข็งขัน หากเป็ นไป
                    ้
              ่
 ได้เตรียมอ่านเอกสารทีจะเรียนมาก่อนเข้าห้องเรียน
• 9. มุงมั่น จดจอตอบทเรียน
     
 - มีสมาธิ สนใจ ตั้งใจเวลาอาจารยสอน
 ไมเขาเรียนเพื่อพูดคุยกัน ซังกะตาย รอเวลา
 เลิกชั้น
• 10. เปนตัวของตัวเอง
 - รูจักคิดและทํา ดวยความสามารถของตนเอง
 คิดเสมอวาเราเปนผูหนึ่งที่มีศักยภาพสูง
• 11. มีความกระตือรื อล้ น
 ‐ ความสํ าเร็จเป็ นของผู้ทีมความริเริมเป็ นฝ่ายรุก
               ่ ี    ่
 ทีจะมุงหน้า และควาความสํ าเร็จเป็ นของตน
  ่  ่        ้
• 12. มีสุขภาพดี
 ‐ อยาลืมใส่ใจตอสุขภาพรางกาย กิจกรรม
   ่       ่     ่
 นันทนาการ และกิจกรรมสั งคม วางแผน
 จัดเวลาตอสิ่ งเหลานี้ให้พอเหมาะ
      ่     ่
• 13. เรี ยนอย่ างมีความสุข
 ‐ พยายามเก็บเกียวความน่าสนใจในบทเรียน
           ่
 คิดเสมอวาทุกวิชาน่าเรียนรู้ น่าสนุ กทังนั้น
      ่              ้
 แลวทานจะพบวา เราก็เรียนอยางมีความสุขได 
   ้ ่      ่       ่      ้
ช่วยกันวิเคราะห์
• หลังจากศึกษาเรื่ องเคล็ดลับการเรี ยนอย่ างมี
 ประสิทธิภาพแล้ ว ให้ นักเรี ยนวิเคราะห์ วธีการ
                      ิ
 เรี ยนของตน ในประเด็นต่ อไปนี ้
1. วิธีการเรี ยนมีลักษณะอย่ างไร
2. จุดเด่ นของวิธีการเรี ยนของตน
3. จุดที่ควรได้ รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็ จใน
  การเรี ยน

More Related Content

What's hot

ทฤษฎ ของธอร นไดค_
ทฤษฎ ของธอร นไดค_ทฤษฎ ของธอร นไดค_
ทฤษฎ ของธอร นไดค_ya035
 
เรียนให้สนุก
เรียนให้สนุกเรียนให้สนุก
เรียนให้สนุกguest2aafce
 
David p. ausubel
David p. ausubelDavid p. ausubel
David p. ausubelya035
 
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวา
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวาสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวา
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวาArvut Patumanon
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยNoppasorn Boonsena
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยJiramet Ponyiam
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยJiramet Ponyiam
 

What's hot (7)

ทฤษฎ ของธอร นไดค_
ทฤษฎ ของธอร นไดค_ทฤษฎ ของธอร นไดค_
ทฤษฎ ของธอร นไดค_
 
เรียนให้สนุก
เรียนให้สนุกเรียนให้สนุก
เรียนให้สนุก
 
David p. ausubel
David p. ausubelDavid p. ausubel
David p. ausubel
 
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวา
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวาสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวา
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ลำพวา
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 

Similar to เคล็ดลับ 13 ประการ

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนputjohn
 
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยAekapong Hemathulin
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยBlade HurthurtHurt
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยBlade HurthurtHurt
 
เทคนิคการสอน
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอนkittitach06709
 
เบญ
เบญเบญ
เบญben_za
 
ฟ้า
ฟ้าฟ้า
ฟ้าfa_o
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยBeeby Bicky
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPitsiri Lumphaopun
 
ครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการArm Watcharin
 
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdocหลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdockrupornpana55
 
บทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่านบทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่านKanjana Pothinam
 
การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์ณัฐวุฒิ โคตรพัฒน์
 
นำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคมนำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคมAtima Teraksee
 
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
 
คู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากรคู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากร
niralai
 

Similar to เคล็ดลับ 13 ประการ (20)

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
 
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
ภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
 
ระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
 
เทคนิคการสอน
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
 
เบญ
เบญเบญ
เบญ
 
ฟ้า
ฟ้าฟ้า
ฟ้า
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
ครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการ
 
อาม
อามอาม
อาม
 
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdocหลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
 
บทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่านบทที่ 2วิจัยการอ่าน
บทที่ 2วิจัยการอ่าน
 
การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
การสร้างสื่อการสอนโดยการประยุกต์รูปแบบของรอบไบลเออร์และฮอลล์
 
นำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคมนำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคม
 
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจ
 
คู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากรคู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากร
 
Pys3 pbl
Pys3 pblPys3 pbl
Pys3 pbl
 
Pys3 pbl
Pys3 pblPys3 pbl
Pys3 pbl
 

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์

แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์
 
The past-simple
The past-simpleThe past-simple

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์ (20)

10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
 
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
 
เทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolioเทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolio
 
เทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolioเทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolio
 
Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1
 
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
 
แนวคิดดีๆ 15 ข้อ
แนวคิดดีๆ 15 ข้อแนวคิดดีๆ 15 ข้อ
แนวคิดดีๆ 15 ข้อ
 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 
The past-simple
The past-simpleThe past-simple
The past-simple
 
Adverbs of frequency
Adverbs of frequencyAdverbs of frequency
Adverbs of frequency
 
กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5
 
ทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการ
 
ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธ
 
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
 
เคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการเคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการ
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
Wordpress
WordpressWordpress
Wordpress
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 

Recently uploaded

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
Postharvest Technology Innovation Center
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 

Recently uploaded (6)

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21”
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 

เคล็ดลับ 13 ประการ

 • 1. เคล็ดลับ 13 ประการ เพือ การเรียน อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ ่ โดย ธวัลรัตน ชัยคณาพิบูลย
 • 2. • 1. รับผิดชอบ ื ่ - รับผิดชอบตนเอง ไม่ยมจมูกคนอืนหายใจ เป็ นผูชนะ ้ จากความสามารถของตน • 2. เริมต้นดี ่ - ช่วงเดือนแรกในรัวมหาวิทยาลัย ถือเป็ นช่วงวิกฤตของ ้ ่ น้องใหม่ หากเริมต้นดี ความสําเร็วจะไม่อยูไกลเกินเอื้อม ่
 • 3. • 3. กําหนดเปาหมายในการเรี ยนอย่ างแน่ วแน่ ้ - กําหนดเปาหมายในการเรี ยนให้ ชดเจน ทังระยะสันและระยะยาว และ ้ ั ้ ้ ทุมเทความพยายามให้ บรรลุเปาหมายนัน ่ ้ ้ • 4. วางแผน และจัดการ - มีการวางแผน จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ต้องทํา หากทํา ตารางเวลาเป็ นรายสัปดาห์ได้ ยิ่งดี
 • 4. • 5. มีวนัยต่ อตนเอง ิ - เมื่อกําหนดเปาหมาย วางแผน และจัดการ ตามข้ อ 4 และ 5 ้ แล้ วต้ องสัญญากับตนเองอย่างแน่วแน่ที่จะมีวินยและต้ อง ั ปฏิบตตาม ัิ • 6. อย่ าล้ าสมัย - วิทยาการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว การค้ นคว้ าหาความรู้ ต้ องอิง กับข้ อมูลที่ทนสมัย ทันเหตุการณ์ ั
 • 5. • 7. ฝึ กฝนตนเองให้เรียนรูอย่างมีประสิทธิภาพ ้ - ศึกษาข้อเสนอแนะในคูมือเล่มนี้ และฝึ กทักษะการ ่ ่ เรียนรู ้ ซึงจะเป็ นประโยชน์ตดตัวตลอดไป ิ • 8. เตรียมพร้อมเพือเข้าสู่ชนเรียน ่ ั้ - เตรียมตัวเป็ นผูใ้ ฝ่ หาความรูอย่างแข็งขัน หากเป็ นไป ้ ่ ได้เตรียมอ่านเอกสารทีจะเรียนมาก่อนเข้าห้องเรียน
 • 6. • 9. มุงมั่น จดจอตอบทเรียน  - มีสมาธิ สนใจ ตั้งใจเวลาอาจารยสอน ไมเขาเรียนเพื่อพูดคุยกัน ซังกะตาย รอเวลา เลิกชั้น • 10. เปนตัวของตัวเอง - รูจักคิดและทํา ดวยความสามารถของตนเอง คิดเสมอวาเราเปนผูหนึ่งที่มีศักยภาพสูง
 • 7. • 11. มีความกระตือรื อล้ น ‐ ความสํ าเร็จเป็ นของผู้ทีมความริเริมเป็ นฝ่ายรุก ่ ี ่ ทีจะมุงหน้า และควาความสํ าเร็จเป็ นของตน ่ ่ ้ • 12. มีสุขภาพดี ‐ อยาลืมใส่ใจตอสุขภาพรางกาย กิจกรรม ่ ่ ่ นันทนาการ และกิจกรรมสั งคม วางแผน จัดเวลาตอสิ่ งเหลานี้ให้พอเหมาะ ่ ่
 • 8. • 13. เรี ยนอย่ างมีความสุข ‐ พยายามเก็บเกียวความน่าสนใจในบทเรียน ่ คิดเสมอวาทุกวิชาน่าเรียนรู้ น่าสนุ กทังนั้น ่ ้ แลวทานจะพบวา เราก็เรียนอยางมีความสุขได  ้ ่ ่ ่ ้
 • 9. ช่วยกันวิเคราะห์ • หลังจากศึกษาเรื่ องเคล็ดลับการเรี ยนอย่ างมี ประสิทธิภาพแล้ ว ให้ นักเรี ยนวิเคราะห์ วธีการ ิ เรี ยนของตน ในประเด็นต่ อไปนี ้ 1. วิธีการเรี ยนมีลักษณะอย่ างไร 2. จุดเด่ นของวิธีการเรี ยนของตน 3. จุดที่ควรได้ รับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็ จใน การเรี ยน