แนวคิดดีๆ 15 ข้อ

7,917 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,760
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวคิดดีๆ 15 ข้อ

 1. 1. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ โดย ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบลย์ ู
 2. 2. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ1. คนเรามีความรู้ สึกรั ก ชอบ โกรธ เศร้ า ไม่ ต่างกัน ขึ ้นอยูกบว่าเวลา ไหนมันจะแสดงออกมามากน้ อยเพียงใด ่ ั เท่านัน “ คนที่จะหัวเราะได้ เสียงดัง ข้ างในคงต้ องขําบ้ าง ้ พอสมควร คนที่นํ ้าตาจะไหลได้ ข้างในคงมีเรื่ องปวดร้ าว... ถ้ าไม่นบการร้ องไห้ ที่มาจากความปิ ติ " ั
 3. 3. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ2.โลกสอนมนุษย์ ว่า ทุกสิ่งต้ องมีการเปลี่ยนแปลง...แต่ โลกก็กลับสอนให้มนุษย์ ผูกพัน3. คนที่ ตลกหัวเราะสดใส ก็คือคนเดียวกับคนที่สามารถร้ องไห้ ฟูมฟายได้เพียง แต่คณจะได้ เห็นหรื อเปล่าเท่านัน อาจจะเคยได้ ยินว่า " ุ ้คนที่หวเราะได้ ดังที่สด ก็คือคนที่สามารถร้ องไห้ ได้ ดงที่สดเช่นกัน" ั ุ ั ุ4. เด็กๆ จะมองว่ าผู้ใหญ่ ซเรียส ในขณะที่ผ้ ูใหญ่ จะบอกว่ า เด็กไร้ สาระ ีเพราะเด็ก ไม่เคยเป็ นผู้ใหญ่มาก่อน วันหนึงเค้ าคงจะรู้วาทําไมถึงต้ องมีเรื่ องซีเรี ยส ่ ่สําหรับ ผู้ใหญ่ซงได้ ผานวัยเด็กมาแล้ วอาจจะลืมไปว่า ณ วันที่ผานมา" ึ่ ่ ่สาระ"ใน ชีวิตของเขา คืออะไร
 4. 4. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ5. ครอบครัวไทยมักจะเลียงลูกผู้หญิงให้ เป็ นฝ่ ายถูกเลือก ้คอยสังสอนให้ ทํา ตัวเรี ยบร้ อย ไม่อย่างนันจะไม่มีใครเลือกไปเป็ น ่ ้คูครอง.... ่แต่ความจริ ง แล้ วผู้ชายและผู้หญิง เราต่างเลือกซึงกันและกันมากกว่า ่6. เพื่ อนที่ดีท่ สุด คือคนที่คุณสามารถนั่งอยู่ริมระเบียงด้ วยกัน ีโดยไม่ พดอะไรกันซักคํา ูแต่ สามารถเดินจากไป ด้ วยความรู้สกเหมือนได้ คยกันอย่างประทับใจ ึ ุที่สด ุ
 5. 5. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ7.ใคร หลายคนไม่ กล้ าเข้ าไปปลอบโยนให้ คาปรึกษากับเพื่อน ํเพราะคิดว่ าเราไม่ ร้ ู จะบอกเคา ยังไงเพราะเราเป็ นแค่เพื่อน....แต่ความจริ งแล้ วคุณเป็ นตังเพื่อน ้ต่างหาก8. ผู้ ชายที่ร้องไห้ และยอมรับว่ าตัวเองร้ องไห้ เขาคือสุภาพบุรุษที่สุดอย่าง น้ อยการซื่อสัตย์กบความรู้สกของตัวเอง... คือความกล้ าหาญสุด ั ึยอด
 6. 6. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ9. ก่ อนที่วันนี ้ คุณจะทําความรู้ จักกับผู้คนใหม่ ๆอย่าลืมสํารวจตัวเองก่อน ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา... ทําใครหล่นหายไปจากชีวิตหรื อเปล่า10. เงินไม่ ใช่ พระเจ้ า แต่ ทาให้ เรามีทางเลือกมากขึน ํ ้11. มีสติ สตางค์ อยู่ ก็ปลีกเวลาไปใช้ เสียบ้ างอีกหน่อยไม่มีสติแต่มีสตางค์...ก็ สายไปเสียแล้ ว
 7. 7. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 12. เวลาที่ เรารักใคร เราจะรู้สึกตัวเล็กเ หลือเกิน...เวลาใครรั กเรา เราจะรู้สกตัวใหญ่เหลือเกิน...แต่ถ้าเราเจอคน ที่เรารักเขาและเขาก็รักเรา ึ เราจะผลัดกันตัวเล็กตัวใหญ่ 13. วันที่คุณเข้ มแข็งและแข็งแรงพอ อย่าลืมเป็ นผู้ฟังที่ดีให้ กบคนที่มี ปั ญหาด้ วย "เอาไหล่ให้ เขาพิง ั เอามือให้ เขาจับ".....100 คําพูดดี ดี ไม่เท่ากับ 1 สัมผัสที่มีคาหรอกนะ ่
 8. 8. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ14. คุณรู้ ไหมว่ า อายุคนเราเฉลีย 76 ปี นั่นคือแค่ 3,952 ่อาทิตย์เท่านั้นคุณหมดเวลาไปกับ การนอนถึง 1317 อาทิตย์ซึ่ งเท่ากับว่าคุณเหลือเวลาที่ใช้ดาเนินชีวิตแค่ 2,635 อาทิตย์เท่านั้นเอง ํ15. ลองฉลองวันเกิดกับครอบครัวสั กปี แล้ วคุณจะได้ รู้ ว่าเมื่อตอนที่คุณร้องไห้จาในวันเกิดวันแรก ้คนใน ครอบครัวคุณมีความสุ ขกันขนาดไหน.......
 9. 9. อ่ านครบ 15 ข้ อแล้ วลองทําดูนะคะให้ ชีวตอยู่อย่ างรื่นๆ ชื่นฤทัย ิสบายใจกันดีทสุด ี่

×