Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

341,116 views

Published on

Published in: Education

แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

 1. 1. แฟ้ มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) ของ ................. โรงเรียนวังน้าเขียวพิทยาคม อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
 2. 2. คานา (บอกถึงเหตุผลที่จัดทำแฟ้มสะสมผลงำนขึ้นมำ ว่ำทำขึ้นมำทำไม เพื่ออะไร หรือ......) ( ) / /
 3. 3. สารบัญ (ไม่ต้องลงเลขหน้า เพราะมีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) ส่วนที่ 1 1.1 ประวัติส่วนตัว 1.2 ประวัติครอบครัว 1.3 ควำมสำมรถพิเศษและควำมสนใจ 1.4 ประวัติกำรศึกษำ 1.5 รำยงำนประวัติผลกำรเรียน 1.6 เกียรติประวัติผลงำนด้ำนวิชำกำร 1.7 ประวัติกำรเข้ำอบรม/ศึกษำดูงำน/ทัศนศึกษำ 1.8 เกียรติประวัติด้ำนพฤติกรรม 1.9 เกียรติประวัติด้ำนกิจกรรม อื่นๆ สำมำรถเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม ส่วนที่ 2 ควำมภำคภูมิใจ ในผลงำนกำรเรียนรู้ จำกกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (เลือกเอาชิ้นงานที่ภาคภูมิใจมาใส่อาจจะภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นพอ เพราะมี 8 กลุ่มสาระฯ ถ้ารวม 3 ปี ก็จะมีหลายหน้าอยู่) 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่วนที่ 3 ผลงำนที่ภำคภูมิใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ภาคผนวก
 4. 4. ส่วนที่ 1
 5. 5. 1.1 ประวัติส่วนตัว จัดแต่งใหม่ได้ตำมเท่ำที่มีข้อมูล..แต่ควรมีครบ ชื่อ(มีคำนำหน้ำชื่อด้วย)..........................นำมสกุล........................เพศ.............ชื่อเล่น.................... เกิด(วันที่ เดือน ปีพ.ศ.)..............................อำยุ.....................สถำนที่เกิด....................................... สัญชำติ..................................เชื้อชำติ........................................ศำสนำ........................................ เลขบัตรประจำตัวประชำชน................................................................ กลุ่มเลือด........................... ภูมิลำเนำ บ้ำนเลขที่……… หมู่ที่………ตรอก/ซอย.............................. ถนน……………….…....…..………..…… ตำบล/แขวง…………….………….อำเภอ/เขต.................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์………………..…………. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่……………… หมู่ที่………..……ตรอก/ซอย.................................. ถนน………………… ตำบล/แขวง……………….………….อำเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์……….…..โทรศัพท์…………………………….. E-mail address…….……………...…………... ควรมีรูปประกอบ 1 หน้า
 6. 6. แผนที่บ้าน และหรือที่อยู่ปัจจุบัน (เขียนแผนที่การเดินทางเริ่มจากโรงเรียนไปบ้าน ให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน) ทิศเหนือ
 7. 7. 1.2 ประวัติครอบครัว จัดแต่งใหม่ได้ตำมเท่ำที่มีข้อมูล..แต่ควรมีครบ มีพี่น้อง...................คน : ชำย ..................... คน หญิง ................... คน เป็นบุตรคนที่ ........................ ชื่อบิดำ ....................................................... นำมสกุล............................................. อำชีพ.................. สถำนที่ทำงำน................................................................................... โทรศัพท์..................................... ชื่อมำรดำ....................................... นำมสกุล ............................................. อำชีพ............................... สถำนที่ทำงำน................................................................................... โทรศัพท์..................................... ชื่อผู้ปกครอง...................... นำมสกุล ................... มีควำมเกี่ยวข้องเป็น................ อำชีพ..................... สถำนที่ทำงำน................................................................................... โทรศัพท์..................................... มีรูปประกอบ 1 หน้า
 8. 8. 1.3 ความสามารถพิเศษและความสนใจ ความสามารถพิเศษ .................................................................................................................................................. งานอดิเรกต่างๆ .................................................................................................................................................. ความสนใจเป็นพิเศษและผลงานที่ได้ปฏิบัติ ........................................................................................................... ความประทับใจต่อตนเอง/ผู้อื่น …………………………………………………..……………………………….. ความใฝ่ ฝันในอนาคต ……………………………………………………………….……………………………. ความต้องการที่จะอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม/สังคม/ประเทศชาติ ………………………..…………………………
 9. 9. 1.4 ประวัติการศึกษา จัดแต่งใหม่ได้ตำมเท่ำที่มีข้อมูล..แต่ควรมีครบ ที่ ระดับ ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษาที่จบ วุฒิที่ได้รับ (ระบุแผนการเรียน) หลักฐานอ้างอิง 1 อนุบำล 2 ประถม 3 มัธยมต้น 4 มัธยมปลำย 5 ถ่ายเอกสาร/หลักฐาน การจบ ต่อจากตารางนี้
 10. 10. 1.5 รายงานประวัติผลการเรียน ที่ ระดับชั้น ภาคเรียนที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 1 มัธยมศึกษำปีที่ 1 1 2 มัธยมศึกษำปีที่ 1 2 3 มัธยมศึกษำปีที่ 2 1 4 มัธยมศึกษำปีที่ 2 2 5 มัธยมศึกษำปีที่ 3 1 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 2 7 มัธยมศึกษำปีที่ 4 1 8 มัธยมศึกษำปีที่ 4 2 9 มัธยมศึกษำปีที่ 5 1 10 มัธยมศึกษำปีที่ 5 2 11 มัธยมศึกษำปีที่ 6 1 12 มัธยมศึกษำปีที่ 6 2
 11. 11. รายงานผลการเรียน ถ่ายเอกสาร จากสมุดพก นามาเรียงตามลาดับ ภาคเรียน/ปีการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
 12. 12. 1.6 เกียรติประวัติผลงานด้านวิชาการ ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 ถ่ายเอกสารเกียรติบัตร/ใบประกาศ หรือ มีรูปภาพรับรางวัล ประกอบต่อจากหน้านี้ ถ้ามีมากก็คัดที่เป็นระดับภาค/ประเทศ ขึ้นไปมาใส่
 13. 13. 1.7 ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ลาดับที่ ชื่อหัวข้อที่เข้าร่วมกิจกรรม/อบรมศึกษาดู งาน/ทัศนศึกษา วัน/เดือน/ปี หลักฐานอ้างอิง ผู้รับรอง 1 2 3 4 5 ควรมีรูปภาพการเข้าร่วม ประกอบ แต่ไม่ต้องมากนัก กิจกรรมละ 1 ภาพก็พอ
 14. 14. 1.8 เกียรติประวัติด้านพฤติกรรม ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 ถ่ายเอกสารหลักฐานแสดง หรือมีรูปภาพการเข้ารับรางวัลประกอบ รางวัลละ 1 ภาพก็พอ
 15. 15. 1.9 เกียรติประวัติด้านกิจกรรม 1.9.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 6 ถ่ายเอกสารหลักฐานแสดง หรือมีรูปภาพเข้ารับรางวัลประกอบ
 16. 16. 1.9.2 กิจกรรมภายนอกโรงเรียน ลาดับ ที่ ประเภทรางวัล วัน/เดือน/ปี รางวัล อันดับที่ ได้รับจากสถาบัน/ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง 1 2 3 4 5 6 ถ่ายเอกสารหลักฐานแสดง หรือมีรูปภาพเข้ารับรางวัลประกอบ
 17. 17. ส่วนที่ 2 ความภาคภูมิใจ ในผลงานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ให้นาเสนอ เรียงตามกลุ่มสาระ
 18. 18. 2.1 กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 19. 19. 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 20. 20. 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 21. 21. 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 22. 22. 2.5 กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 23. 23. 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 24. 24. 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 25. 25. 2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (นาผลงาน/ชิ้นงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ ที่เป็นชิ้นงานจริง/ภาพถ่าย มาใส่เรียงตามลาดับ เป็นภาคเรียน /ปีการศึกษา) ของ ม.1 - ม.3 หรือ ม.4 - ม.6 ภาคเรียนละ 1 - 3 ชิ้นก็พอ เพราะมีตั้ง 8 กลุ่มสาระ
 26. 26. ส่วนที่ 3 ผลงำนที่ภำคภูมิใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
 27. 27. 3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน (กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น) เช่น งำนวันวิชำกำร งำนวันภำษำไทย งำนกรีฑำสี งำนส่งเสริมกำรแสดงออกของนักเรียน งำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม และ เกิดควำมภำคภูมิใจแสดงเป็นเกียรติบัตร / รูปภำพ ที่บ่งบอกถึงกำรมีส่วนร่วม 3.2 การร่วมพิธีกรรมทางศาสนา (กิจกรรมต่ำงๆที่นักเรียนเข้ำไปมีส่วนร่วม ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่โรงเรียน จัดขึ้นก็ได้) เช่น กิจกรรมแห่เทียนเข้ำพรรษำ ทำบุญตักบำตรทุกวันพระ ในส่วนนี้จะ แสดงถึงกำรเป็นคนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรมประจำใจ แสดงเป็นเกียรติบัตร / รูปภำพ ที่บ่งบอกถึงกำรมีส่วนร่วม 3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน (อำจจะเป็นกิจกรรมที่เรำมีโอกำสได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย เช่น เข้ำค่ำย วิทยำศำสตร์ของโรงเรียนอื่น หรือหน่วยงำนอื่นที่เขำจัดขึ้น กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำร แข่งขันโครงงำนในวันวิทยำศำสตร์ต่ำงๆ) 3.4 การแสดงกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ (กิจกรรมกำรแสดงตำมงำนต่ำงๆของหน่วยงำนต่ำงๆที่จัดขึ้น) เช่น กำรเข้ำร่วม แสดงละครเวที กำรแสดงลีลำศ ร้องเพลง ประกวด....
 28. 28. 3.5 ผลงานที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขัน (กำรกีฬำประเภทต่ำงๆกำรตอบปัญหำ และกำรประกวดของหน่วยงำนต่ำงๆ โครงงำนวิทยำศำสตร์) ส่วนนี้จะเป็นกำรบอกควำมสำมำรถของนักเรียนว่ำเป็นผู้ที่มี คุณภำพมำกน้อยเพียงใด ใครที่ไม่เคยมีผลงำนด้ำนนี้เลยสักครั้ง นั่นอำจหมำยถึง ไม่มี ควำมสำมำรถ ไม่มีควำมรู้ไม่ชอบทำกิจกรรม แสดงถึงกำรไม่เห็นแก่ส่วนรวม และอีก หลำยอย่ำงที่จะทำให้ผู้อื่นมองนักเรียนว่ำ เป็นผู้ที่ไม่สมควรพิจำรณำในกำร รับเข้ำเรียน หรือทำงำนเพรำะเป็นผู้ที่ทำอะไรไม่เป็นเลย
 29. 29. ภาคผนวก เป็นส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมถ้ำมี เช่น แหล่งเรียนรู้ หรือชื่อหนังสือเอกสำรที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ เพื่อปฏิบัติงำนดีเด่น ที่ประสบควำมสำเร็จภำคภูมิใจ

×