รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยา

18,994 views

Published on

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
322
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและรายคาบ โรงเรียนนนทรีวิทยา

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้รหัสวิชา .................................. รายวิชา ................................................ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .......................... ภาคเรี ยนที่ ............................. ปี การศึกษา .................................. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนนนทรี วิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูสอน ้ ชื่อ...................................................................... ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ........................................................... กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ...................................................................... โรงเรี ยนนนทรี วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. บันทึกข้ อความส่ วนราชการ โรงเรี ยนนนทรี วิทยาที่ - วันที่เรื่อง รายงานผลการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรียน ผูอานวยการโรงเรี ยนนนทรี วิทยา ้ ตามที่ขาพเจ้า ....................................................... ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ................... ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้.................................. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบติงานสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .... ัรหัสวิชา ................. รายวิชา ...................................... จานวน ............ หน่วยกิต ในภาคเรี ยนที่ .............ปี การศึกษา .................. นั้น ข้าพเจ้าจึงได้วิเคราะห์ตวชี้วด/ผลการเรี ยนรู้ คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา เพื่อ ั ัจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้รายหน่วยการเรี ยนรู้และรายคาบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนนนทรี วิทยา พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และได้นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้ าหมายของหลักสูตรฯ ต่อไป จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ ................................................. ( .............................................) ตาแหน่งครู วิทยฐานะ......................ความเห็นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ .................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ............................................................ ( .............................................)ความเห็นของรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ.............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ............................................................ ( นายสาคร กฤษดารัตน์)ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน.............................................................................................................................................................. ลงชื่อ ............................................................ ( ดร.เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ)
 3. 3. แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนี้ประกอบด้ วย1. แบบวิเคราะห์ตวชี้วด / ผลการเรี ยนรู ้ ั ั2. คาอธิบายรายวิชา3. โครงสร้างรายวิชา4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายหน่วยการเรี ยนรู ้5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายคาบ - ใบงาน - ใบกิจกรรม - สื่ อ/นวัตกรรม - แบบประเมิน . - แบบทดสอบก่อนเรี ยน/หลังเรี ยน - ฯลฯ6. ภาพกิจกรรมการเรี ยนการสอน
 4. 4. การจัดทาคาอธิบายรายวิชาแบบวิเคราะห์ตวชี้วด/ผลการเรี ยนรู้ เพื่อจัดทาคาอธิบาย รหัสวิชา .................... รายวิชา................................. ั ั คาสาคัญ (key word) สมรรถนะสาคัญ ตัวชี้วด/ผลการเรียนรู้ ั เนือหา/ความรู้ ้ กระบวนการ/ คุณลักษณะอัน ของผู้เรียน กริยา พึงประสงค์  ความสามารถ ในการสื่อสาร  ความสามารถ ในการคิด  ความสามารถ ในการแก้ปัญหา  ความสามารถ ในการใช้ทกษะ ั ชีวิต  ความสามารถ ในการใช้ เทคโนโลยี
 5. 5. คาอธิบายรายวิชาพืนฐาน/เพิมเติม ้ ่รหัสวิชา ...................... รายวิชา ............................... กลุ่มสาระการเรี ยนรู้...............................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่...........ภาคเรี ยนที่ ...... เวลา........ชัวโมง จานวน............หน่วยกิต ่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................รหัสตัวชี้วด/ผลการเรียนรู้ ั.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. รวมทั้งหมด.........................ตัวชี้วด/ผลการเรี ยนรู้ ั
 6. 6. โครงสร้ างรายวิชา รหัสวิชา ...................... รายวิชา ...............................ชั้ น................เวลาเรียน.............ชั่วโมงลาดับที่ รหัสตัวชี้วด/ ั สาระสาคัญ(key concept) ชื่อ เวลา นาหนัก ้ ผลการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ (ชั่วโมง) คะแนน ประเมินผล (สอบกลางภาคเรียน) 1 15 ประเมินผล (สอบปลายภาคเรียน) 1 20 รวม 100
 7. 7. การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง .......................................... เวลา................ชัวโมง ่ รหัสวิชา....................................... รายวิชา .................................. จานวน .................................. หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .............................................. ชั้น ............................. ภาคเรี ยนที่............................... ปี การศึกษา ................................... ผูสอน....................................................................................... ้จานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายคาบ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี.....................แผน
 8. 8. การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ หน่วยการเรี ยนรู้เรื่ อง .......................................... เวลา................ชัวโมง ่ รหัสวิชา....................................... รายวิชา .................................. จานวน .................................. หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ........................................................ ชั้น ............................. ภาคเรี ยนที่............................... ปี การศึกษา ................................... ผูสอน....................................................................................... ้ สาหรับรายวิชาพืนฐาน ้ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วด ั มาตรฐาน............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1........................................................................................................................................................... 2........................................................................................................................................................... มาตรฐาน............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1........................................................................................................................................................... 2........................................................................................................................................................... สาหรับรายวิชาเพิมเติม ่ ผลการเรียนรู้ 1………………………………………………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………………………………………………… 3………………………………………………………………………………………………………………… 4…………………………………………………………………………………………………………………สาระสาคัญ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 9. 9. สาระการเรียนรู้ ด้ านความรู้ ( Knowledge)…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ด้ านทักษะกระบวนการ ( Process).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Attitude ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์  อยูอย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริ ต  มุ่งมันในการทางาน ่ ่ มีวินย ั  รักความเป็ นไทย  ใฝ่ เรี ยนรู้  มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็ นเลิศวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เอกลักษณ์ของโรงเรียนนนทรีวทยา ิ รักษ์สิ่งแวดล้อม ……………………………………………………………………………………… ด้ านการ อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การอ่าน : .......................................................................................................................................... การคิดวิเคราะห์ : ..................................................................................................................................... การเขียน : .......................................................................................................................................... ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร : ................................................................................................. ความสามารถในการคิด : ................................................................................................. ความสามารถในการแก้ปัญหา : ................................................................................................. ความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต : ................................................................................................. ั ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : .................................................................................................ชิ้นงาน/ภาระงาน…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 10. 10. การประเมิน ผู้ประเมิน  ครู ผสอน ู้  นักเรี ยน  เพื่อน  ผูปกครอง ้ สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเด็นทีประเมิน่ เกณฑ์การให้ คะแนน..................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ................................................................................
 11. 11. กิจกรรมการเรียนรู้..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ หน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ อง .......................................... เวลา................ชัวโมง ่ รหัสวิชา....................................... รายวิชา .................................. จานวน .................................. หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .............................................. ชั้น ............................. ภาคเรี ยนที่............................... ปี การศึกษา ................................... ผูสอน...................................................................... ................. ้จานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายคาบ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ี.....................แผน
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรู้รหัสวิชา ………………….. ชื่อวิชา ................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้ .........................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .............................. ภาคเรียนที่ ……… ปี การศึกษา ..................................หน่ วยการเรียนรู้ เรื่อง .........................แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ....... เรื่อง.......................... เวลา ........ ชั่วโมงวิธีการสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้ .......................................................................................... สาหรับรายวิชาพืนฐาน ้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วด ั มาตรฐาน ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1.................................................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................................................... มาตรฐาน ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ตัวชี้วด ั 1.................................................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................................................... สาหรับรายวิชาเพิมเติม ่ ผลการเรียนรู้ 1…………………………………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………………………………… 3……………………………………………………………………………………………………………จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้ านความรู้ ( Knowledge).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ด้ านทักษะกระบวนการ ( Process)..........................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………..
 14. 14. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Attitude ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์  อยูอย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สุจริ ต  มุ่งมันในการทางาน ่ ่ มีวินย ั  รักความเป็ นไทย  ใฝ่ เรี ยนรู้  มีจิตสาธารณะ คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็ นเลิศวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เอกลักษณ์ของโรงเรียนนนทรีวทยา ิ รักษ์สิ่งแวดล้อม ……………………………………………………………………………………… ด้ านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การอ่าน : .......................................................................................................................................... การคิดวิเคราะห์ : ..................................................................................................................................... การเขียน : .......................................................................................................................................... ด้ านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร : ................................................................................................. ความสามารถในการคิด : ................................................................................................. ความสามารถในการแก้ปัญหา : ................................................................................................. ความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต : ................................................................................................. ั ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี : .................................................................................................สาระการเรียนรู้............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การบูรณาการ  บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ยน  การดาเนินงานตามองค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์  การดาเนินงานตามสาระการเรี ยนรู้พืชศึกษา : มะละกอ  บูรณาการหลักสูตรโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (Worldclass Standard School)  ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK)  ความเรี ยงชั้นสูง (Extended- Essay)  โลกศึกษา(Global Education)  กิจกรรมสร้างสรรค์ (CAS:Creativity, Action,Service)
 15. 15.  บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ (ระบุ) .........................................................................................  บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บูรณาการกับประชาคมอาเซียน  บูรณาการอื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................... ภาระ / ชิ้นงาน / ร่ องรอย /หลักฐานการเรียนรู้ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... การประเมิน ผู้ประเมิน  ครู ผสอน ู้  นักเรี ยน  เพื่อน  ผูปกครอง ้ สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเด็นที่ประเมิน เกณฑ์การให้ คะแนน.................................... .................................... .................................... ..................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... .................................................................................................................... .................................... .................................... ................................................................................
 16. 16. กิจกรรมการเรียนรู้..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 17. 17. สื่อและแหล่งการเรียนรู้..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ …………………………………… ผู้สอน ( .............................................. ) ตาแหน่ง .........................ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ………………………………..…… ( ............................................. ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ...........................

×