Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบสมัคร

7,250 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ใบสมัคร

 1. 1. ใบสมัครผูแทนผูปกครองเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน  ้ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ..................ขาพเจา นาย / นาย /นางสาว/..................................................................................................................................เปนผูปกครองนักเรียนชื่อ ด.ช. /ด.ญ. /นาย /นางสาว...............................................................................................กําลังศึกษาชั้น.................โรงเรียนสระแกว ที่อยูเลขที่............หมูที่................ตําบล..........................อําเภอ.....................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท..............................ขอสมัครเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) เปนผูปกครองนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนนี้ (๗) ไมเปนครู เจาหนาทีหรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา ่จางกับโรงเรียนนี้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ...............................................ผูไดรับเสนอชื่อ (.............................................)
 2. 2. ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิสมัคร) โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน..................พ.ศ.............ขาพเจา นาย / นาง /นางสาว/...................................................................ตําแหนง.................................................อาชีพ.................ที่อยูเลขที่............หมูที่................ตําบล.........................อําเภอ.....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย. ...............โทรศัพท...............................ขอสมัครเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) ไมเปนครู เจาหนาทีหรือลูกจางของโรงเรียนนีหรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญา ่ ้จางกับโรงเรียนนี้ (๗) ไมไดเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานของโรงเรียนอื่นมากกวา ๒ โรงเรียน ้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ...............................................ผูไดรับเสนอชื่อ (.............................................)
 3. 3. ใบสมัครผูแทนศิษยเกาเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน..................พ.ศ............ขาพเจา นาย / นาง /นางสาว/..................................................................................................................................อาชีพ.......................สําเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนี้ เมื่อป พ.ศ.................ที่อยูเลขที่...............หมูที่........................ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย................โทรศัพท.................ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสา............................................อาชีพ............................................สําเร็จการศึกษา/เคยศึกษาทีโรงเรียนนี้เมื่อป พ.ศ..........ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ่ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) เปนผูเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้ (๗) ไมเปนครู เจาหนาทีหรือลูกจางของโรงเรียนนี้หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมี ่สัญญาจางกับโรงเรียนนี้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร (.................................................)
 4. 4. ใบสมัครผูแทนครูเขารับการเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ โรงเรียนสระแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ วันที่.............เดือน..................พ.ศ....... .....ขาพเจา นาย / นาง /นางสาว/...............................................................................................................................ตําแหนง.........................................................โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ที่อยูเลขที่...............หมูที่................ตําบล.......................อําเภอ..........................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท.................ขอสมัครเขารับเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน ้ จึงเสนอประวัติดังแนบมายังโรงเรียนสระแกวและขอรับรองวา ๑. ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ (๑) มีอายุไมตากวา ๒๐ ปบริบูรณ ่ํ (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย (๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๕) ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ่ (๖) เปนครูที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในโรงเรียนนี้ ๒. ผูเสนอรายชื่อและผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศโรงเรียน เรือง ่การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ๓. ในกรณีทมีการวินจฉัยวาผูไดรับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติหรืกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใด ี่ ิเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการผูเสนอชื่อและผูที่ไดรบการเสนอชื่อยินยอมรับคําวินิจฉัยนันโดย ั ้ไมมีขอโตแยง ขอความที่ใหไวทั้งหมดถูกตองและเปนความจริงทุกประการ ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร (.................................................)

×