กรด เบส 1

3,539 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรด เบส 1

 1. 1. กรด-เบส #1<br />1<br />กรด – เบส <br />Acid - Base<br />
 2. 2. 2<br />จุดประสงค์การเรียนรู้ <br />1. จำแนกประเภทสารละลายโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ได้<br />2. อธิบายเหตุผลที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์นำไฟฟ้าได้<br />3. สรุปสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์พร้อมทั้งระบุได้ว่าสารใดเป็นอิเล็กโทรไลต์<br />4 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกรดหรือเบสเมื่อละลายในน้ำ พร้อมทั้งระบุชนิดของไอออนที่ทำให้สารละลายแสดงสมบัติของกรดหรือเบสได้<br />
 3. 3. HCl<br />NH4Cl<br />CH3COOH<br />NaOH<br />NH3<br />CH3COONa<br />C2H5OH<br />KNO3<br />NaCl<br />KOH<br />(NH2)2CO<br />C12H22O11<br />3<br />สมบัติบางประการของสารละลาย<br />สารละลายตัวอย่าง<br />
 4. 4. น้ำเงิน<br />แดง<br />4<br />การทดสอบสารละลายตัวอย่างด้วยกระดาษลิตมัส<br />กรด<br />เบส<br />กลาง<br />เบส<br />กรด<br />NH4Cl<br />NaOH<br />CH3COOH<br />HCl<br />NH3<br />CH3COONa<br />C2H5OH<br />KNO3<br />NaCl<br />KOH<br />(NH2)2CO<br />C12H22O11<br />
 5. 5. conductivity3<br />แอนิเมชันการทดสอบการนำไฟฟ้าของสารละลายบางชนิด<br />6<br />เกลือ S<br />น้ำตาล sugar<br />น้ำfresh water<br />http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animationsindex.htm<br />
 6. 6. 5<br />สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์<br />สารอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte)<br /><ul><li>สารที่ละลายน้ำแล้วให้สารละลายที่นำไฟฟ้าได้สารละลายที่นำไฟฟ้าได้เรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์
 7. 7. การนำไฟฟ้าเพราะสารอิเล็กโทรไลต์ ละลายน้ำแล้ว แตกตัวเป็น ไอออน ไอออนในสารละลายทำหน้าที่นำพาประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่
 8. 8. ไอออนที่เคลื่อนไปที่ แคโทด= ไอออนบวก( + )cation
 9. 9. ไอออนที่เคลื่อนไปที่ แอโนด = ไอออน ลบ ( - ) anion</li></li></ul><li>+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />+<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />-<br />แอนิเมชันการทดสอบการนำไฟฟ้าของสารละลายNaCl<br />7<br />Dissolve NaCl<br />เกลือNacl<br />Nacl<br />NCSSM 2002<br />
 10. 10. 8<br />สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์<br />DissolveSugar<br />คือสารละลายที่ไม่นำไฟฟ้า เนื่องจากตัวละลายไม่แตกตัวเป็นไอออน เรียกตัวละลายประเภทนี้ว่าสารนอนอิเล็กโทรไลต์ เช่น<br />น้ำตาล (C12H22O11 )<br />
 11. 11. แอนิเมชันการทดสอบการนำไฟฟ้าของสารละลายน้ำตาล<br />9<br />น้ำตาลC12H22O11<br />C12H22O11<br />NCSSM 2002<br />
 12. 12. Conductivity1<br />e1<br />10<br />สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์บางชนิด<br />นอนอิเล็กโทรไลต์<br />อิเล็กโทรไลต์<br />HCl<br />CH3COOH<br />NaOH<br />NH4Cl<br />NH3<br />CH3COONa<br />C2H5OH<br />KNO3<br />NaCl<br />KOH<br />(NH2)2CO<br />C12H22O11<br />
 13. 13. อิเล็กโทรไลต์อ่อนweak electrolyte<br />อิเล็กโทรไลต์แก่strong electrolyte<br />ความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารละลายสัมพันธ์กับจำนวนไอออนในสารละลาย ดังนี้<br />11<br />Conductivity 2<br />สารที่แตกตัวเป็นไอออนได้หมดสารละลายนำไฟฟ้าได้ดี<br />H2O<br />HCl(aq)<br /> H+(aq) + Cl-(aq)<br />สารแตกตัวเป็นไอออนได้ไม่หมดสารละลายนำไฟฟ้าได้น้อย<br />H2O<br />CH3COOH(l) <br />⇌ H+(aq) + CH3COO-(aq)<br />
 14. 14. อิเล็กโทรไลต์แก่<br />อิเล็กโทรไลต์อ่อน<br />-<br />-<br />+<br />+<br />12<br />แผนภูมิแสดงการแตกตัวเป็นไอออนของสารอิเล็กโทรไลต์<br />
 15. 15. ก่อนการแตกตัว<br />หลังการแตกตัว<br />13<br />อิเล็กโทรไลต์แก่(Strong electrolyte)<br />เปรียบเทียบการแตกตัว<br />อิเล็กโทรไลต์อ่อน(Weak electrolyte)<br />
 16. 16. 14<br />ไอออนในสารละลายกรดและสารละลายเบส<br />HCl<br />NaOH<br />NH4Cl<br />KOH<br />CH3COONa<br />CH3COOH<br />NH3<br />
 17. 17. เพราะเหตุใดสารละลายกรดทุกชนิดจึงสามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้เหมือนกัน<br />15<br />ไฮโดรเนียมไอออน<br />ไอออนในสารละลายกรด<br />การเปลี่ยนแปลงของแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ในน้ำ<br />HCl(g) + H2O(l)  H3O+(aq) + Cl-(aq)<br />การเปลี่ยนแปลงของกรดแอซิติกในน้ำ<br />CH3COOH(l) + H2O(l)⇌ H3O+(aq) + CH3COO-(aq)<br />
 18. 18. ในสารละลายกรดทั้งสองชนิดมีไอออนที่เหมือนกัน คือ H3O+(ไฮโดรเนียมไอออน)<br />16<br />ไฮโดรเนียมไอออน เกิดจาก กรด ให้ H+ แก่น้ำ ไฮโดรเนียมไอออนไม่ได้อยู่เป็นไอออนเดี่ยว แต่จะถูก hydrate (น้ำล้อมรอบ) เสมอ: อาจอยู่ในรูปของ<br />เพื่อความสะดวก ใช้ H+หรือ H3O+<br />H9O4+<br />
 19. 19. +<br />H<br />H<br />O<br />H<br />17<br />H2O<br /> H+(aq)<br />ไฮโดรเนียมไอออน<br />H3O+<br />+<br />H<br />H<br />O<br />H9O4+<br />O<br />H<br />H<br />H<br />H<br />O<br />H3O+. 3H2O<br />H<br />O<br />H+. 4H2O<br />H<br />H<br />
 20. 20. เพราะเหตุใดสารละลายเบสทุกชนิดจึงสามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้เหมือนกัน<br />18<br />ไอออนในสารละลายเบส<br />H2O<br />Na+(aq) + OH-(aq)<br />NaOH(s)<br />H2O<br />KOH(s)<br />K+(aq) + OH-(aq)<br />ไฮดรอกไซด์ไอออน<br />
 21. 21. 19<br />ไอออนในสารละลายเบส<br />ในสารละลายเบสทั้งสองชนิดมีไอออนที่เหมือนกัน คือ OH-(ไฮดรอกไซด์ไอออน)<br />สารละลายเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสแตกต่างจากสารละลายกรด เนื่องจากสารละลายเบสมีไอออนที่แตกต่างจากไอออนในสารละลายกรด <br />
 22. 22. 20<br />สรุป ไอออน ในสารละลายกรดและสารละลายเบส<br />ในสารละลายกรดทุกชนิด มีไฮโดรเนียมไอออน<br />ในสารละลายเบสทุกชนิดมีไฮดรอกไซด์ไอออน<br />OH-<br />H3O+<br />

×