สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ

25,011 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
25,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,960
Actions
Shares
0
Downloads
261
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ

  1. 1. สมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และคาบ ปฏิกริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ ิ หมู่ A 2M(s) + 2H2O (l) → 2M+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g) เช่น 2Na(s) + (2H2O l) → 2Na+(aq) + 2OH-(aq) + H2(g) • โลหะหมู่ IA และ IIA ทําปฏิกิริยากับนําได้สารละลายเบสและก๊าซไฮโดรเจน โดยโลหะหมู่ IA จะเกิดปฏิริ ยากับนําได้ดงสมการ ั Na(s) + 2H2O(l) 2NaOH(aq) + H2(g) • โลหะหมู่ IIA จะทําปฏิริยากับนําร้อนได้ดีกว่านําเย็น Mg(s) + 2H2O(l) Mg(OH)2(aq) + H2(g) ** สรุ ปความว่องไวในการทําปฏิกิริยากับนําได้ดงนี หมู่ IA > หมู่ IIA > หมู่ IIIA ั การละลายนําของสารประกอบธาตุหมู่ IA และ IIA สารประกอบ ธาตุ ตัวอย่างสารประกอบ หมู่ IA หมู่ IIA หมู่ IA หมู่ IIA คลอไรด์   LiCl , NaCl MgCl2 , CaCl2 , BaCl2 ไนเตรต   LiNO3 , KNO3 Ca(NO3)2 , Ba(NO3)2 ซัลเฟต   ยกเว้น MgSO4 Na2SO4 , K2SO4 CaSO4 , BaSO4 คาร์บอเนต   Li2CO3 , Na2CO3 MgCO3 , CaCO3 ไฮโดรเจน ฟอสเฟต   Na2HPO4 , K2HPO4 MgHPO4 , BaHPO4
  2. 2. สมบัตของสารประกอบของธาตุตามคาบ ิ .ความเป็ นกรดของสารประกอบเพิมขึนจากซ้ายไปขวา . ความเป็ นเบสของสารประกอบเพิ มขึนจากบนลงล่าง . ธาตุหมู่ IA IIA และ IIIA เมือเกิดเป็ นสารประกอบจะมีออกซิเดชันได้เพียงค่าเดียว คือ + + และ + ตามลําดับ . ธาตุหมู่ IVA VA และ VIIA เมือเกิดเป็ นสารประกอบจะมีออกซิเดชันได้หลายค่า . สารประกอบคลอไรด์ของธาตุหมู่ IA IIA มีสมบัติเป็ นกลาง ยกเว้น BeCl2 มีสมบัติเป็ นกรด ส่ วนสาร ประกอบคลอไรด์ของธาตุหมู่ IIIA ถึง VIIA มีสมบัติเป็ นกรด . สารประกอบคลอไรด์ทีไม่ละลายนําได้แก่ CCl4 , NCl3 7. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของสารประกอบคลอไรด์กบนําได้ดงนี ั ั PCl5 + 4H2O H3PO4 + 5HCl SiCl4 + 2H2O SiO2 + 4HCl สมบัติของสารประกอบคลอไรด์ ของธาตุตามคาบ . สารประกอบคลอไรด์ของธาตุหมู่ IA IIA มีสมบัติเป็ นกลาง ยกเว้น BeCl2 มีสมบัติเป็ นกรด ส่ วนสาร ประกอบคลอไรด์ของธาตุหมู่ IIIA ถึง VIIA มีสมบัติเป็ นกรด . สารประกอบคลอไรด์ทีไม่ละลายนําได้แก่ CCl , NCl 3. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาของสารประกอบคลอไรด์กบนําได้ดงนี ั ั PCl5 + 4H2O H3PO4 + 5HCl SiCl4 + 2H2O SiO2 + 4HCl
  3. 3. สารประกอบคลอไรด์ทีควรรู้จัก • CaCl2 ใช้ในเครื องทําความเย็นในอุตสาหกรรมห้องเย็น ใช้ทาฝนเทียม ํ • KCl ใช้ทาปุ๋ ย ํ • NH4Cl ใช้เป็ นอิเล็กโทรไลต์ของเซลล์ถานไฟฉาย ใช้เป็ นนําประสานดีบุก ่ • DDT และดีลดริ น ใช้เป็ นยาฆ่าแมลง กําจัดศัตรูพืช • เกลือแกง ใช้ปรุ งแต่งอาหาร ถนอมอาหาร และใช้เป็ นสารตังต้นในการผลิต NaHCO3 (โซดาทําขนม) Na2CO3 (โซดาแอช) NaOH (โซดาไฟ) และ HCl นอกจากนียังใช้ละลายนําแข็ง ในหิมะ จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบของธาตุตามคาบ * แนวโน้มจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที และคาบที จะลดลงจากซ้ายไปขวา เพราะคลอไรด์ของโลหะเป็ นสารประกอบไอออนิก ส่วนคลอไรด์ของ อโลหะสารประกอบโคเวเลนต์ * จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบออกไซด์ของโลหะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง เพราะสารประกอบเหล่านีเป็ นสารประกอบไอออนิก มีแรงยึดเหนียวระหว่างไอออนบวกกับ ไอออนลบเกิดขึนต่อเนืองกันทัวทังสาร ส่วนสารประกอบออกไซด์ของอโลหะมีจุดหลอมเหลว และจุดเดือดตํา เพราะแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลเหล่านีคือแรงแวนเดอร์วาส์ล การทําให้สาร ระเหยหรื อกลายเป็ นไอจึงใช้พลังงานตํา
  4. 4. สมบัตของธาตุแทรนซิชัน ิ การทีธาตุแทรนซิ ชนมีสมบัตแตกต่างจากโลหะทัวๆ ไป ทําให้ตองแยกออกเป็ นกลุ่ม ๆ ต่างหาก ลักษณะทีสําคัญ ั ิ ้ ของธาตุแทรนซิชนเป็ นดังนี ั . มีเลขออกซิเดชันมากกว่า ค่า ยกเว้นหมู่ IIIB เช่น Sc เป็ น + ค่าเดียว และหมู่ IIB (Zn, Cd) เป็ น + ค่าเดียว 2. ธาตุแทรนซิชันเป็ นโลหะ จึงดึงดูดกับแม่เหล็ก และมีบางธาตุ เช่น Fe, Co, และ Ni สามารถแสดง สมบัติเป็ นแม่เหล็กได้เมือนําไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กนาน ๆ นอกจากนียังมีสารประกอบของ ธาตุแทรนซิชันอีกหลายชนิดทีสามารถดูดกับแม่เหล็กได้ 3. สารประกอบส่วนใหญ่ มีสี (ยกเว้นหมู่ IIIB) ซึ งเป็ นสีของไอออนเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชน ั 4. ธาตุแทรนซิชันมีแนวโน้มทีจะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้ 5. มีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 (ยกเว้น Cr, และ Cu มีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1) และอิเล็กตรอนถัดจากวง นอกสุดไม่ครบ 18 (ยกเว้น Cu และ Zn) 6. รัศมีอะตอมมีแนวโน้มลดลงจากซ้ายไปขวาของคาบ (หรื อเมือเลขอะตอมเพิ มขึน รัศมีอะตอมจะเล็กลง) ซึ ง เหมือนกับธาตุในคาบเดียวกันทัวๆ ไป) 7. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดค่อนข้างสู ง เพราะมีพนธะโลหะ ั 8. หนาแน่นเพิ มขึน เมือเลขอะตอมเพิ มขึน เนืองจากมวลเพิ มขึนในขณะทีขนาดเล็กลง 9. ค่า IE1 , IE2 , และ IE3 มีแนวโน้มเพิมขึนเมือเลขอะตอมเพิมขึน แต่ค่าต่างกันไม่มากนัก เพราะขนาด ใกล้เคียงกัน 10.อิเล็กโทรเนกาติวิตีมแนวโน้มเพิ มขึน เมือเลขอะตอมเพิมขึน ี .เป็ นโลหะทีนําความร้อนและนําไฟฟ้ าได้ดีเหมือนกับโลหะทัว ๆ ไป ทังนี เพราะมีพนธะโลหะ ั
  5. 5. สารประกอบเชิงซ้ อนของธาตุแทรนซิชัน ตารางแสดงสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิดและไอออนองค์ประกอบ สารประกอบเชิงซ้อน ไอออนบวก ไอออนลบ สี ของสารประกอบ KMnO K+ [MnO ]- ม่วงแดง K MnO K+ [MnO ] - เขียว PbCrO Pb + [CrO ] + เหลือง K [Fe(CN) ] K+ [Fe(CN) ] - ส้มแดง Cu[(NH ) SO ] [Cu(NH ) ] + [SO ] - คราม Cu[(H O) SO ] [Cu(H O) ] + [SO ] - นําเงิน

×