SlideShare a Scribd company logo

Criteris evaluaci cfgs administraci i finances

1 of 9
Download to read offline
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
     D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
    CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓAquests  criteris  s’aplicaran  a  tots  els  mòduls   del  CFGS
d’Administració i Finances.
A cada crèdit/mòdul s’avaluaran els conceptes, els procediments i
l'actitud, segons les característiques específiques de cadascun.
Avaluació:


 •  La nota de l’avaluació és la mitjana ponderada de les unitats formatives
   finalitzades. Si se suspèn una avaluació, es podrà recuperar al dia
   indicat pel professor/a del crèdit, i dintre de l’horari del mateix. Si se
   suspèn la recuperació, es podrà tornar a recuperar durant la setmana
   de suficiència de juny. La nota màxima de la recuperació serà un 6.


 •  La nota mitjana de cada avaluació en cadascun dels crèdits serà el
   resultat de ponderar en un 90% la nota corresponent al bloc de
   continguts i procediments i un 10% la nota corresponent al bloc d'actitud,
   assistència i puntualitat.


 •  Per poder fer la mitjana ponderada de les unitats formatives la nota
   mínima serà un 3.


 •  La nota de cada avaluació correspon a les unitats formatives que s’han
   impartit a cadascuna d’elles. Si al fer la nota de l’avaluació no s’ha
finalitzat alguna unitat formativa, cada professor, segons el seu criteri,
   decidirà si entra en aquella avaluació o a la següent.


 •  L' alumne que ha suspès una avaluació per faltes d’assistència haurà de
   realitzar les proves i/o activitats a criteri del departament i/o
   característiques de la unitat, a l’avaluació següent.


 •  La setmana de suficiència de juny l’alumne recuperarà les unitats
   formatives i/o avaluacions segons criteri del professor del mòdul.


 •  Durant la setmana de suficiència de juny es podrà fer un control per
   pujar nota de totes les unitats formatives/avaluacions del crèdit segons
   les seves característiques, del criteri del professor/a i del departament.
   Com a màxim només es podrà pujar 1 punt.


 •  La nota de final de curs serà la mitjana ponderada de les avaluacions i/o
   unitats formatives.


 •  La nota del crèdit en una convocatòria extraordinària serà la que obtingui
   l’alumne en la prova realitzada de totes les avaluacions del mòdul en el
   cas de LOGSE i de les unitats formatives pendents, en el cas de LOE.


 •  Cada professor farà entrega per escrit als alumnes, a principi de curs,
   dels criteris d’avaluació i/o recuperació de cadascun dels mòduls que
   s’imparteix.


 •  A partir del 2n curs, les faltes d'ortografia baixaran la nota d'exàmens o
   treballs fins a un màxim de 0,6 punts.


Assistència:


 •  L’assistència és obligatòria, per això l’alumne ha de justificar les faltes
   d'assistència.
•  Les faltes només seran justificades en aquests casos:
     -  malalties,
     -  laborals: amb el contracte, nòmina o certificat d’empresa amb
       l’horari laboral i el temps de vigència o
     -  situacions familiars greus,
   amb les següents consideracions: que aquest nombre de faltes
   justificades no afecti negativament a la correcta avaluació de continguts i
   procediments, depenent de les característiques de cada mòdul (nombre
   d’hores setmanals, d’hores de pràctiques...) i del criteri de cada
   professor, tenint en compte les directrius de cada departament.
   Aquests justificants seran presentats al tutor/a per arxivar-los a la
   carpeta de tutoria. Els professors i el tutor estaran en contacte per
   comentar qualsevol incidència.


 •  El control de faltes i la reducció de la nota el farà cada professor/a al
   mòdul corresponent.


 •  L’acumulació de faltes i/o retards no justificats farà que l’alumne faci
   faltes lleus, greus o molt greus segons el RRI de l’escola.


 •  Les faltes d'assistència o de puntualitat justificades no afectaran
   negativament a la nota d'actitud, assistència i puntualitat, , però la
   manca injustificada a un examen o al dia de lliurament d'un treball
   suposarà perdre el dret a repetir l'examen o el lliurament del treball més
   tard.
       CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CADA
          CRÈDIT/MÒDUL

MÒDUL: PROCÉS INTEGRAL DE LA ACTIVITAT COMERCIAL
(1r  CURS   DEL    CICLE  FORMATIU     TÈCNIC   SUPERIOR    EN
ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE
PROFESSORS: Juan Carlos Palacios Cívico i Teresa Soriano Bermúdez.


L’assignatura ha sigut fragmentada en dos blocs:


El primer bloc es correspon amb les Unitats Formatives 1 i 4 i serà impartit per
Juan Carlos Palacios. Aquestes unitats seran avaluades de la següent manera:


   -  La mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens
     representarà un 80% de la nota final.
   -  Els exercicis proposats per les diferents unitats didàctiques
     representaran un 10%.
   -  El 10% restant es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i
     puntualitat.


El segon bloc es correspon amb les Unitats Formatives 2 i 3 i serà impartit per
Teresa Soriano Bermúdez. Aquestes unitats seran avaluades de la següent
manera:


   -  La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la
     mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens i proves de
     classe corresponents al bloc de continguts del nucli formatiu 1.


   -  La nota corresponent a la unitat formativa 3 estarà format per la suma
     de les notes obtingudes en els diferents exàmens i proves de classe
     corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3
     d’aquesta unitat.


La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de
cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores.
MÒDUL:    OFIMÀTICA     I  PROCÉS     DE   LA   INFORMACIÓ
(1r  CURS   DEL   CICLE    FORMATIU    TÈCNIC    SUPERIOR  EN
ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE
PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez.


La nota de la unitat formativa 1 estarà format per la mitjana aritmètica de les
notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe corresponents
al bloc de continguts dels nuclis formatius 1, 2 i 3 d’aquesta unitat.


La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la suma de les
notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de
corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 d’aquesta unitat
ponderats en un 80% (els diferents exàmens suposaran un 40% de la nota i els
exercicis de classe suposaran un 20% ) i la nota del nucli formatiu 3 ponderada
en un 20%.


La nota corresponent a la unitat formativa 3 estarà format per la suma de les
notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de
corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3 d’aquesta
unitat.


La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de
cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores.
MÒDUL: GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL
(1r  CURS   DEL   CICLE    FORMATIU    TÈCNIC    SUPERIOR  EN
ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE
PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez.


La nota corresponent a la unitat formativa 1 estarà format per la mitjana
aritmètica de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de
classe corresponents al bloc de continguts del nucli formatiu 1.
La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la suma
ponderada de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de
classe de corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3
d’aquesta unitat.


La nota corresponent a la unitat formativa 3 estarà format per la mitjana
aritmètica de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de
classe corresponents al bloc de continguts del nucli formatiu 1.


La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de
cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores.
MÒDUL:   RECURSOS     HUMANS    I  RESPONSABILITAT     SOCIAL
CORPORATIVA
(1r  CURS   DEL   CICLE   FORMATIU     TÈCNIC   SUPERIOR    EN
ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE
PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez.


La nota corresponent a la unitat formativa 1 estarà format per la suma de les
notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de
corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3 d’aquesta
unitat.


La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la suma de les
notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de
corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1 i 2 d’aquesta unitat.


La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de
cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores.


MÒDUL: ANGLÈS
(1r CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE
PROFESSOR: Juan Carlos Palacios.
Ad

Recommended

Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_rpujol1
 
Criteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r esoCriteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r esoLaura Jimeno
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Laura Jimeno
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centrerpujol1
 
Documents avaluació Educació Primària
Documents avaluació Educació PrimàriaDocuments avaluació Educació Primària
Documents avaluació Educació Primàriahospitaletcrp
 
Criteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centreCriteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centrerpujol1
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centrerpujol1
 
Projecte pim institut-de_l_arboç
Projecte pim institut-de_l_arboçProjecte pim institut-de_l_arboç
Projecte pim institut-de_l_arboçrpujol1
 

More Related Content

What's hot

Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022rpujol1
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Manuela Rubio
 
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16fcabanillasa
 
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76fcabanillasa
 
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017fcabanillasa
 

What's hot (6)

Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022
 
Criteris d'avaluació
Criteris d'avaluacióCriteris d'avaluació
Criteris d'avaluació
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)
 
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2015 16
 
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 76
 
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017
Presentació reunió pares 2n batxillerat curs 2016 2017
 

Viewers also liked

Chọn mua máy bơm nước
Chọn mua máy bơm nướcChọn mua máy bơm nước
Chọn mua máy bơm nướcMáy Bơm Nước
 
Storyboard3
Storyboard3Storyboard3
Storyboard3nlcoates
 
Thanksgiving explanations
Thanksgiving explanationsThanksgiving explanations
Thanksgiving explanationspaulineus
 
Programacio comercialitzacio esdeveniments
Programacio comercialitzacio esdevenimentsProgramacio comercialitzacio esdeveniments
Programacio comercialitzacio esdevenimentsUniversitat de Girona
 
Storyboard3
Storyboard3Storyboard3
Storyboard3nlcoates
 
Quy trình công nghệ của máy bơm định lượng
Quy trình công nghệ của máy bơm định lượngQuy trình công nghệ của máy bơm định lượng
Quy trình công nghệ của máy bơm định lượngMáy Bơm Nước
 
Esther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshareEsther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshareUniversitat de Girona
 
Anti anginal drugs & heart failure drugs
Anti anginal drugs & heart failure drugsAnti anginal drugs & heart failure drugs
Anti anginal drugs & heart failure drugsHerz Garlan
 

Viewers also liked (11)

Programaci aia
Programaci aiaProgramaci aia
Programaci aia
 
Chọn mua máy bơm nước
Chọn mua máy bơm nướcChọn mua máy bơm nước
Chọn mua máy bơm nước
 
Storyboard3
Storyboard3Storyboard3
Storyboard3
 
Thanksgiving explanations
Thanksgiving explanationsThanksgiving explanations
Thanksgiving explanations
 
Programacio comercialitzacio esdeveniments
Programacio comercialitzacio esdevenimentsProgramacio comercialitzacio esdeveniments
Programacio comercialitzacio esdeveniments
 
Storyboard3
Storyboard3Storyboard3
Storyboard3
 
Quy trình công nghệ của máy bơm định lượng
Quy trình công nghệ của máy bơm định lượngQuy trình công nghệ của máy bơm định lượng
Quy trình công nghệ của máy bơm định lượng
 
Preparació curs guia turístic
Preparació curs guia turísticPreparació curs guia turístic
Preparació curs guia turístic
 
Esther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshareEsther querol projecte d-innovacioslideshare
Esther querol projecte d-innovacioslideshare
 
Anti anginal drugs & heart failure drugs
Anti anginal drugs & heart failure drugsAnti anginal drugs & heart failure drugs
Anti anginal drugs & heart failure drugs
 
心理畫簡報
心理畫簡報心理畫簡報
心理畫簡報
 

Similar to Criteris evaluaci cfgs administraci i finances

Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiaCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiajordimanero
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmcCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmcjordimanero
 
Criteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxilleratCriteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxilleratjordimanero
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiaCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiajordimanero
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiaCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiajordimanero
 
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfCRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfrpujol1
 
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20Jose Miguel Betoret Cortés
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Laura Jimeno
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfrpujol1
 
Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Manuela Rubio
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfrpujol11
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAManuela Rubio
 
Criteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxilleratCriteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxilleratjordimanero
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmcCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmcjordimanero
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació PrimàriaManuela Rubio
 
Fitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici cursFitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici cursSilvia Sanz Romero
 

Similar to Criteris evaluaci cfgs administraci i finances (20)

Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiaCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmcCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
 
Criteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxilleratCriteris de correccio geografia batxillerat
Criteris de correccio geografia batxillerat
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiaCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografiaCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de geografia
 
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfCRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
 
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17
 
Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010
 
Crit.aval.fam.
Crit.aval.fam.Crit.aval.fam.
Crit.aval.fam.
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
 
Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
 
Criteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxilleratCriteris de correccio hmc batxillerat
Criteris de correccio hmc batxillerat
 
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmcCriteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat d'hmc
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
 
Fitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici cursFitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici curs
 

More from Universitat de Girona (10)

Com ens afecten les retallades
Com ens afecten les retalladesCom ens afecten les retallades
Com ens afecten les retallades
 
Planificació Comercialització d’esdeveniments
Planificació Comercialització d’esdeveniments Planificació Comercialització d’esdeveniments
Planificació Comercialització d’esdeveniments
 
Anteproyecto lomce
Anteproyecto lomceAnteproyecto lomce
Anteproyecto lomce
 
Pec
PecPec
Pec
 
Pec
PecPec
Pec
 
Temporitzaci unitats formatives administraci loe
Temporitzaci unitats formatives administraci loeTemporitzaci unitats formatives administraci loe
Temporitzaci unitats formatives administraci loe
 
Rh
RhRh
Rh
 
Programacions 1 er. curs administraci i finances
Programacions 1 er. curs administraci i financesProgramacions 1 er. curs administraci i finances
Programacions 1 er. curs administraci i finances
 
Programaci fol
Programaci fol Programaci fol
Programaci fol
 
Programaci aia
Programaci aiaProgramaci aia
Programaci aia
 

Criteris evaluaci cfgs administraci i finances

 • 1. CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ Aquests criteris s’aplicaran a tots els mòduls del CFGS d’Administració i Finances. A cada crèdit/mòdul s’avaluaran els conceptes, els procediments i l'actitud, segons les característiques específiques de cadascun. Avaluació: • La nota de l’avaluació és la mitjana ponderada de les unitats formatives finalitzades. Si se suspèn una avaluació, es podrà recuperar al dia indicat pel professor/a del crèdit, i dintre de l’horari del mateix. Si se suspèn la recuperació, es podrà tornar a recuperar durant la setmana de suficiència de juny. La nota màxima de la recuperació serà un 6. • La nota mitjana de cada avaluació en cadascun dels crèdits serà el resultat de ponderar en un 90% la nota corresponent al bloc de continguts i procediments i un 10% la nota corresponent al bloc d'actitud, assistència i puntualitat. • Per poder fer la mitjana ponderada de les unitats formatives la nota mínima serà un 3. • La nota de cada avaluació correspon a les unitats formatives que s’han impartit a cadascuna d’elles. Si al fer la nota de l’avaluació no s’ha
 • 2. finalitzat alguna unitat formativa, cada professor, segons el seu criteri, decidirà si entra en aquella avaluació o a la següent. • L' alumne que ha suspès una avaluació per faltes d’assistència haurà de realitzar les proves i/o activitats a criteri del departament i/o característiques de la unitat, a l’avaluació següent. • La setmana de suficiència de juny l’alumne recuperarà les unitats formatives i/o avaluacions segons criteri del professor del mòdul. • Durant la setmana de suficiència de juny es podrà fer un control per pujar nota de totes les unitats formatives/avaluacions del crèdit segons les seves característiques, del criteri del professor/a i del departament. Com a màxim només es podrà pujar 1 punt. • La nota de final de curs serà la mitjana ponderada de les avaluacions i/o unitats formatives. • La nota del crèdit en una convocatòria extraordinària serà la que obtingui l’alumne en la prova realitzada de totes les avaluacions del mòdul en el cas de LOGSE i de les unitats formatives pendents, en el cas de LOE. • Cada professor farà entrega per escrit als alumnes, a principi de curs, dels criteris d’avaluació i/o recuperació de cadascun dels mòduls que s’imparteix. • A partir del 2n curs, les faltes d'ortografia baixaran la nota d'exàmens o treballs fins a un màxim de 0,6 punts. Assistència: • L’assistència és obligatòria, per això l’alumne ha de justificar les faltes d'assistència.
 • 3. Les faltes només seran justificades en aquests casos: - malalties, - laborals: amb el contracte, nòmina o certificat d’empresa amb l’horari laboral i el temps de vigència o - situacions familiars greus, amb les següents consideracions: que aquest nombre de faltes justificades no afecti negativament a la correcta avaluació de continguts i procediments, depenent de les característiques de cada mòdul (nombre d’hores setmanals, d’hores de pràctiques...) i del criteri de cada professor, tenint en compte les directrius de cada departament. Aquests justificants seran presentats al tutor/a per arxivar-los a la carpeta de tutoria. Els professors i el tutor estaran en contacte per comentar qualsevol incidència. • El control de faltes i la reducció de la nota el farà cada professor/a al mòdul corresponent. • L’acumulació de faltes i/o retards no justificats farà que l’alumne faci faltes lleus, greus o molt greus segons el RRI de l’escola. • Les faltes d'assistència o de puntualitat justificades no afectaran negativament a la nota d'actitud, assistència i puntualitat, , però la manca injustificada a un examen o al dia de lliurament d'un treball suposarà perdre el dret a repetir l'examen o el lliurament del treball més tard. CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CADA CRÈDIT/MÒDUL MÒDUL: PROCÉS INTEGRAL DE LA ACTIVITAT COMERCIAL
 • 4. (1r CURS DEL CICLE FORMATIU TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE PROFESSORS: Juan Carlos Palacios Cívico i Teresa Soriano Bermúdez. L’assignatura ha sigut fragmentada en dos blocs: El primer bloc es correspon amb les Unitats Formatives 1 i 4 i serà impartit per Juan Carlos Palacios. Aquestes unitats seran avaluades de la següent manera: - La mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens representarà un 80% de la nota final. - Els exercicis proposats per les diferents unitats didàctiques representaran un 10%. - El 10% restant es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i puntualitat. El segon bloc es correspon amb les Unitats Formatives 2 i 3 i serà impartit per Teresa Soriano Bermúdez. Aquestes unitats seran avaluades de la següent manera: - La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens i proves de classe corresponents al bloc de continguts del nucli formatiu 1. - La nota corresponent a la unitat formativa 3 estarà format per la suma de les notes obtingudes en els diferents exàmens i proves de classe corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3 d’aquesta unitat. La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores.
 • 5. MÒDUL: OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ (1r CURS DEL CICLE FORMATIU TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez. La nota de la unitat formativa 1 estarà format per la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatius 1, 2 i 3 d’aquesta unitat. La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la suma de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 d’aquesta unitat ponderats en un 80% (els diferents exàmens suposaran un 40% de la nota i els exercicis de classe suposaran un 20% ) i la nota del nucli formatiu 3 ponderada en un 20%. La nota corresponent a la unitat formativa 3 estarà format per la suma de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3 d’aquesta unitat. La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores. MÒDUL: GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL (1r CURS DEL CICLE FORMATIU TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez. La nota corresponent a la unitat formativa 1 estarà format per la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe corresponents al bloc de continguts del nucli formatiu 1.
 • 6. La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la suma ponderada de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3 d’aquesta unitat. La nota corresponent a la unitat formativa 3 estarà format per la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe corresponents al bloc de continguts del nucli formatiu 1. La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores. MÒDUL: RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (1r CURS DEL CICLE FORMATIU TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez. La nota corresponent a la unitat formativa 1 estarà format per la suma de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1, 2 i 3 d’aquesta unitat. La nota corresponent a la unitat formativa 2 estarà format per la suma de les notes obtingudes en els diferents exàmens i exercicis de classe de corresponents al bloc de continguts dels nuclis formatiu 1 i 2 d’aquesta unitat. La nota final del mòdul serà el resultat de sumar la mitjana ponderada de cadascuna de les unitats formatives en funció del nombre d’hores. MÒDUL: ANGLÈS (1r CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE PROFESSOR: Juan Carlos Palacios.
 • 7. El 80% de la nota vindrà dels exàmens realitzats al llarg de la unitat formativa. Dins d’aquest un 40% es correspondrà amb les proves de gramàtica, un 20% als listenings i el 20% restant a les proves de vocabulari. Un 10% de la nota vindrà de la qualificació de l’entrega dels apunts i llibretes treaballats a classe. El 10% restant es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i puntualitat. MÒDUL: GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JURÍDICA I EMPRESARIAL (2n CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOE PROFESSORA: Juan Carlos Palacios i Virginia Brumos. El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per: - La mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens: 70%. - Activitats proposades per les diferents unitats didàctiques: 20%. El 10% restant de la nota es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i puntualitat. CRÈDIT: RECURSOS HUMANS (2º CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOGSE PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez. El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per la mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens i proves de classe. Els casos pràctics i fitxes de treball proposats per a cadascuna de les unitats didàctiques del crèdit es valoraran en el 10% restant de la nota, el corresponent al bloc d'actitud, assistència i puntualitat. CRÈDIT: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (2º CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOGSE
 • 8. PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez. El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per la mitjana de les notes obtingudes en els diferents proves i exercicis (50%), realització d'un dossier de premsa (20%), treballs i exposicions orals (20%), i sent el 10% restant de la nota el corresponent al bloc d'actitud, assistència i puntualitat. CRÈDIT: APLICACIONS INFORMÀTIQUES AVANZADES (2 º CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOGSE PROFESSORA: Teresa Soriano Bermúdez. El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per la mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens (40%) i exercicis proposats i realitzats en classe de cada matèria impartida (50%), sent el 10% restant de la nota el corresponent al bloc d'actitud, assistència i puntualitat. CRÈDIT: PRODUCTES I SERVEIS FINANCERS I DE LES ASSEGURANCES (2 º CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOGSE PROFESSORA: Virgínia Brumos Azuara. El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per la mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens (80%), treballs, exercicis i exposicions orals (10%). El 10% restant de la nota es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i puntualitat. CRÈDIT: AUDITORIA (2 º CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) LOGSE PROFESSORA: Virgínia Brumos Azuara. El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per la
 • 9. mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens 70% i exercicis proposats per les diferents unitats didàctiques 20%. El 10% restant de la nota es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i puntualitat. CRÈDIT: COMPTABILITAT SUPERIROR I FISCALITAT (2n CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) PROFESSORA: Juan Carlos Palacios El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per: - La mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens: 80%. - Exercicis proposats per les diferents unitats didàctiques: 10%. El 10% restant de la nota es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i puntualitat. CRÈDIT: ANGLÈS COMERCIAL II (2n CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES) PROFESSORA: Juan Carlos Palacios El 90% corresponent al bloc de continguts i procediments estarà format per: - La mitjana de les notes obtingudes en els diferents exàmens: 70%. - Activitats proposades al llarg del curs: 20%. El 10% restant de la nota es correspon amb el bloc d'actitud, assistència i puntualitat. Setembre de 2012.