Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2btx1011

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to 2btx1011 (16)

Advertisement

Recently uploaded (20)

2btx1011

 1. 1. Matricula de 2n de batxillerat, IES Bendinat, curs 2010-2011.<br /><ul><li>Nombre màxim d’alumnes per grup: El nombre màxim d’alumnes per grup en els centres sostinguts amb fons públics per cada un dels cursos serà de 35.
 2. 2. L’alumnat només podrà cursar a segon una matèria que requereixi coneixements vinculats a una de primer :</li></ul> a) si prèviament l’ha cursada <br /> b) ha acreditat els coneixements necessaris. <br /><ul><li>L’alumnat ha de cursar tres matèries de modalitat en cadascun dels dos cursos. En el conjunt dels dos cursos, almenys cinc d’aquestes matèries seran de la modalitat escollida. A mes podrà cursar una altra matèria de modalitat com a matèria optativa. </li></li></ul><li>Canvi de modalitat, via o itinerari<br /><ul><li>Un alumne o alumna que hagi promocionat a segon o que hagi de repetir parcialment o totalment primer, podrà canviar de modalitat, via o itinerari.
 3. 3. Han d’assegurar que l’alumnat que canviï de modalitat, en finalitzar l’etapa, hagi superat les matèries comunes, sis matèries de modalitat de les quals almenys cinc matèries de la nova modalitat, tres d’elles cursades a segon, i dues matèries optatives.
 4. 4. Existeix la possibilitat de comptabilitzar matèries superades del primer curs i que siguin matèries de modalitat com a optatives i viceversa, sempre que l’optativa cursada sigui matèria pròpia de la nova modalitat.</li></li></ul><li>Promoció<br /><ul><li>L’alumnat promocionarà al segon curs quan hagi superat totes les matèries cursades o tengui avaluació negativa en dues matèries .
 5. 5. Els qui promocionin sense haver superat totes les matèries, hauran de matricular-se de les matèries pendents del curs anterior. Els centres organitzaran activitats per la seva recuperació.
 6. 6. L’alumnat que no promocioni a segon curs haurà de romandre un any mes al primer, que haurà de cursar de nou en la seva totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa es superior a quatre. En aquest cas, a més de matricular-se de les matèries suspeses podrà ampliar la matricular per pujar nota de les matèries ja aprovades. La nota final d’aquestes matèries ampliades serà la més alta.</li></li></ul><li>Sobre de matrícula de 2n de batxillerat<br />
 7. 7. Normativa que regula l’accés als ensenyaments universitaris de grau:<br /><ul><li>R.D. 1892/2008, de 14 de novembre (BOE del 24 )
 8. 8. Correcció d’errades (BOE del 28 de març de 2009)
 9. 9. Ordre de la Consellera (pendent de publicació)</li></ul>Procediment d’accés pels que tenen títol de batxiller o equivalent<br />La prova s’ha de realitzar en la universitat a la qual estigui adscrit el centre on l’alumne ha obtengut el títol de batxiller.<br />La prova s’estructura en dues fases: <br /><ul><li>Fase general
 10. 10. Fase específica (voluntària)</li></li></ul><li>Fase general<br />Consta de 5 exercicis:<br />Llengua castellana<br />Història d’Espanya o Història de la filosofia<br />Llengua estrangera<br />Una matèria de modalitat de 2n.<br />Llengua catalana<br />Durada màxima de cada exercici 90 minuts.<br />Es realitzaran en qualsevol de les llengües oficials.<br />La qualificació de cada exercici serà de 0 a 10 punts amb dues xifres decimals.<br />Superació de la prova d’accés<br />QF = 0.6*NMB+0.4*QFG si QFG ≥ 4<br />QFG (qualificació de la fase general)= Mitjana dels cinc exercicis.<br />NMB (nota mitjana del batxillerat)<br />Un alumne supera la prova si QF≥5<br />
 11. 11. Fase específicaÉs voluntària. L’hauran de realitzar aquells que vulguin accedir a ensenyaments en què el nombre de sol·licituds sigui superior al de places ofertes.Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de modalitat de segon, diferent de la matèria escollida a la fase general.Quan la nota de la matèria de modalitat de la fase general no es bona, es pot canviar per la d’una de les altres examinades a la fase específica. Cada matèria es qualifica de 0 a 10 punts amb dues xifres decimals.La matèria se supera si la nota és igual o superior a 5.Nota d’admissió(quan els ensenyaments tinguin un procediment de concurrència competitiva)NA= QF+a*M1+b*M2QF=Nota final de la fase generalM1,M2=Les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica en el cas que aquestes matèries estiguin adscrites a la branca de coneixement del títol al qual es vol ser admès.a,b= 0.1(Les universitats poden augmentar aquests paràmetres fins a 0.2 en aquelles matèries que considerin més idònies) <br />
 12. 12. Convocatòries<br /><ul><li>Dues convocatòries anuals.
 13. 13. No s’estableix límit de convocatòries.
 14. 14. L’alumnat es podrà presentar per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica. Es tindrà en consideració la qualificació màxima.
 15. 15. La superació de la fase general té validesa indefinida.
 16. 16. La qualificació de les matèries de la fase específica tindrà validesa durant els dos cursos acadèmics següents a la seva superació. </li></li></ul><li>Modalitats del batxillerat<br />Arts<br />Ciències i tecnologia<br />Humanitats i ciències socials<br />Branques de coneixement<br />Arts i humanitats<br />Ciències<br />Ciències de la salut<br />Ciències socials i jurídiques<br />Enginyeria i arquitectura<br />
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. GRACIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA<br />

×