SlideShare a Scribd company logo

Criteris generals eso 16 17

criteris

1 of 3
Download to read offline
9 de setembre de 2016 Rev 00
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ A SECUNDÀRIA
Els objectius i les competències bàsiques, que indiquen el sentit general en el
qual ha de progressar tot l’alumnat, han de ser el referent de les programacions
i l’avaluació.
En relació a l’avaluació:
1. L’avaluació és contínua i trimestral. Té un caràcter formatiu, regulador i
orientador del procés educatiu i és diferenciada per les matèries del
currículum i es tenen en consideració el treball fet a classe, treball a
casa, treball en equip, d’interès i l’esforç demostrat per l’alumne.
2. En els criteris d’avaluació de cada matèria consten l'avaluació trimestral
(percentatges per a l'obtenció de la nota global de trimestre i les
condicions per assolir la nota final de trimestre), l'avaluació final de curs,
la recuperació trimestral, la recuperació de cursos anteriors (si és el cas)
i la convocatòria extraordinària de setembre.
3. A cada matèria s’inclouen sistemes diversos d’avaluació (exàmens
escrits, exposicions orals, treballs en equip, individuals, deures, etc.)
4. En cas de no assistència justificada a una prova, l’alumne la realitzarà la
primera classe que tingui de la matèria. Aquesta norma general queda
subjecte a les excepcions que cada professor o tutor consideri degut a
situacions individuals de cada alumne.
5. Els criteris d’avaluació dels grups d’adaptació curricular no han de ser
forçosament els mateixos que els dels grups ordinaris. L’alumnat que té
una adaptació curricular, però està dins d’un grup ordinari, pot tenir uns
criteris d’avaluació diferenciats de la resta de companys; és a dir, hi pot
haver diferents criteris d’avaluació dins d’una mateixa aula.
6. Durant la primera quinzena de setembre tindrà lloc una reunió de traspàs
d’informació entre el professorat de l’ESO i els/les tutors/es de 6è d’EP,
amb l’objectiu de conèixer l’alumnat en relació als seus aprenentatges.
7. A principi de curs es fa una reunió per revisar els alumnes amb un PI
(Pla Individualitzat), de quines matèries, i revisant-se a final de cada
avaluació.
9 de setembre de 2016 Rev 00
8. Per fer el seguiment de l’alumnat es fa una reunió de preavaluació a 1r i
4t ESO, que té lloc a meitat del primer trimestre i és de caràcter
orientatiu per al professorat, per tal de poder analitzar el procés
d’ensenyament-aprenentatge i prendre les mesures oportunes. A la
vegada, és de caràcter informatiu per a les famílies i els alumnes.
9. Hi ha 4 reunions d’avaluació: una al final de cada trimestre i una a final
de curs. Els criteris de recuperació trimestral queden establerts en els
criteris de cada matèria.
10.La nota final de cada matèria en els butlletins de notes trimestrals és el
resultat de les notes de conceptes, procediments i actituds; tenint en
compte el grau d’assoliment de les competències bàsiques; a més d'un
comentari de tutoria, si s'escau, absències i retards.
11.En les avaluacions trimestrals s’hi reflecteix l’historial dels alumnes que
porti fet aquell curs.
12.Recuperacions trimestrals: per recuperar les àrees suspeses en el
trimestre anterior s’establiran unes dates, durant les quals no hi haurà
exàmens de les àrees del trimestre en curs. Les recuperacions del
primer trimestre es portaran a terme durant la setmana següent a les
vacances de Nadal. Les recuperacions del segon trimestre tindran lloc
durant la setmana següent a la Setmana Santa. Per altra banda, un
alumne que només suspengui el tercer trimestre, podrà recuperar-lo els
dies dedicats, per a tal efecte, en el mes de juny.
13.Durant la reunió de final de curs a finals de juny, s’analitzarà el procés
d'ensenyament-aprenentatge de cada alumne i s' informarà de les
matèries que l’alumne haurà de recuperar durant el període d’avaluació
extraordinària de setembre. Aquesta informació quedarà recollida en el
butlletí de notes d’avaluació final contínua que s'entregarà a finals del
mes de juny. Després del període d’avaluació extraordinària de
setembre, hi haurà la reunió d' avaluació final extraordinària, i es decidirà
quins alumnes promocionen i quins han de repetir.
14.Les matèries no superades al mes de juny es podran recuperar en el
mes de setembre, tenint en compte els dossiers de treballs d'estiu (40%)
i la prova (60%) extraordinària de setembre.
9 de setembre de 2016 Rev 00
PROMOCIÓ DE CURS:
Per tal de promocionar al curs següent l’alumne haurà de tenir com a màxim
dues matèries suspeses sempre i quan aquestes no siguin simultàniament
alguna de les següents matèries instrumentals: Llengua catalana, Llengua
castellà i/o Matemàtiques. En aquest cas si l’alumne té dues matèries suspeses
i coincideixen algunes d’aquestes tres, no promocionarà.
De forma excepcional, quan l’alumne té una circumstància que vingui
condicionada per cursar un Pla individualitzat o per Circumstàncies especials
de tipus familiar o malaltia durant tot el curs anterior, l'equip docent pot decidir
el pas al curs següent amb més de dues matèries suspeses quan l'equip
consideri que aquest fet no li impedirà seguir amb èxit el curs següent, si
l'alumne/a té expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de curs
beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica.
Els alumnes que passin de curs amb matèries suspeses se’ls indicarà de quina
manera podran recuperar-les durant el curs següent.
En el cas dels alumnes que hagin seguit un pla individualitzat (PI) es deixarà
constància en l’historial acadèmic.
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO
En circumstàncies normals, no es donarà el GESO a aquells alumnes que
tinguin dues d'aquestes tres matèries suspeses: català, castellà i
matemàtiques.

Recommended

Criteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r esoCriteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r esoLaura Jimeno
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Laura Jimeno
 
Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_rpujol1
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centrerpujol1
 
CRITERIS QUALIFICACIÓ RECTIFICATS
CRITERIS QUALIFICACIÓ RECTIFICATSCRITERIS QUALIFICACIÓ RECTIFICATS
CRITERIS QUALIFICACIÓ RECTIFICATSadaura
 

More Related Content

What's hot

Documents avaluació Educació Primària
Documents avaluació Educació PrimàriaDocuments avaluació Educació Primària
Documents avaluació Educació Primàriahospitaletcrp
 
Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Manuela Rubio
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAManuela Rubio
 
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Manuela Rubio
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Manuela Rubio
 
Criteris evaluaci cfgs administraci i finances
Criteris evaluaci cfgs administraci i financesCriteris evaluaci cfgs administraci i finances
Criteris evaluaci cfgs administraci i financesUniversitat de Girona
 
Presentación reunion pares 1r batx
Presentación reunion pares 1r batxPresentación reunion pares 1r batx
Presentación reunion pares 1r batxfcabanillasa
 
Programació 4t eso15 16
Programació 4t eso15 16Programació 4t eso15 16
Programació 4t eso15 16adaura
 
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20Jose Miguel Betoret Cortés
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriahospitaletcrp
 
Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
PdsalavertSIAL
 
Presentación reunion padres 1r batx
Presentación reunion padres 1r batxPresentación reunion padres 1r batx
Presentación reunion padres 1r batxfcabanillasa
 
Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022rpujol1
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
 
Tabla criterios evaluación 11 12
Tabla criterios evaluación 11 12Tabla criterios evaluación 11 12
Tabla criterios evaluación 11 12mpujol
 

What's hot (18)

Criteris d'avaluació
Criteris d'avaluacióCriteris d'avaluació
Criteris d'avaluació
 
Documents avaluació Educació Primària
Documents avaluació Educació PrimàriaDocuments avaluació Educació Primària
Documents avaluació Educació Primària
 
Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
 
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)
 
Pau cat low
Pau cat lowPau cat low
Pau cat low
 
Criteris evaluaci cfgs administraci i finances
Criteris evaluaci cfgs administraci i financesCriteris evaluaci cfgs administraci i finances
Criteris evaluaci cfgs administraci i finances
 
Presentación reunion pares 1r batx
Presentación reunion pares 1r batxPresentación reunion pares 1r batx
Presentación reunion pares 1r batx
 
Programació 4t eso15 16
Programació 4t eso15 16Programació 4t eso15 16
Programació 4t eso15 16
 
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
Avaluacio, promocio i titulacio ies el prat 19 20
 
Rúbriques
RúbriquesRúbriques
Rúbriques
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primària
 
Pdsalavert
PdsalavertPdsalavert
Pdsalavert
 
Presentación reunion padres 1r batx
Presentación reunion padres 1r batxPresentación reunion padres 1r batx
Presentación reunion padres 1r batx
 
Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020
 
Tabla criterios evaluación 11 12
Tabla criterios evaluación 11 12Tabla criterios evaluación 11 12
Tabla criterios evaluación 11 12
 

Similar to Criteris generals eso 16 17

CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfrpujol11
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfrpujol1
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
 
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfCRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfrpujol1
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació PrimàriaManuela Rubio
 
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaTraspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaCRP Sant Martí
 
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...cepmolidenxema
 
Fitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici cursFitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici cursSilvia Sanz Romero
 
Programa diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamenttridimensional
 
Elaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzatsElaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzatsjenn1002
 
Elaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzatsElaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzatsjenn1002
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centrerpujol1
 
Recuperacions i feines d´estiu 2015 16
Recuperacions i feines d´estiu 2015 16Recuperacions i feines d´estiu 2015 16
Recuperacions i feines d´estiu 2015 16martaserraruiz79
 

Similar to Criteris generals eso 16 17 (20)

CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020
 
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfCRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
 
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaTraspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
 
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX...
 
Ccc 1415
Ccc 1415Ccc 1415
Ccc 1415
 
Fitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici cursFitxa materia segon eso_ inici curs
Fitxa materia segon eso_ inici curs
 
Programa diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyament
 
Pga 1920
Pga 1920Pga 1920
Pga 1920
 
Pga 1920
Pga 1920Pga 1920
Pga 1920
 
Elaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzatsElaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzats
 
Elaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzatsElaboracio de plans individualitzats
Elaboracio de plans individualitzats
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centre
 
Memòria pdv 1415 eoep
Memòria pdv 1415 eoepMemòria pdv 1415 eoep
Memòria pdv 1415 eoep
 
Recuperacions i feines d´estiu 2015 16
Recuperacions i feines d´estiu 2015 16Recuperacions i feines d´estiu 2015 16
Recuperacions i feines d´estiu 2015 16
 
Protocol
ProtocolProtocol
Protocol
 
Currículum ESO
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESO
 
C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S OneusllibreC U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
 

Criteris generals eso 16 17

 • 1. 9 de setembre de 2016 Rev 00 CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ A SECUNDÀRIA Els objectius i les competències bàsiques, que indiquen el sentit general en el qual ha de progressar tot l’alumnat, han de ser el referent de les programacions i l’avaluació. En relació a l’avaluació: 1. L’avaluació és contínua i trimestral. Té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu i és diferenciada per les matèries del currículum i es tenen en consideració el treball fet a classe, treball a casa, treball en equip, d’interès i l’esforç demostrat per l’alumne. 2. En els criteris d’avaluació de cada matèria consten l'avaluació trimestral (percentatges per a l'obtenció de la nota global de trimestre i les condicions per assolir la nota final de trimestre), l'avaluació final de curs, la recuperació trimestral, la recuperació de cursos anteriors (si és el cas) i la convocatòria extraordinària de setembre. 3. A cada matèria s’inclouen sistemes diversos d’avaluació (exàmens escrits, exposicions orals, treballs en equip, individuals, deures, etc.) 4. En cas de no assistència justificada a una prova, l’alumne la realitzarà la primera classe que tingui de la matèria. Aquesta norma general queda subjecte a les excepcions que cada professor o tutor consideri degut a situacions individuals de cada alumne. 5. Els criteris d’avaluació dels grups d’adaptació curricular no han de ser forçosament els mateixos que els dels grups ordinaris. L’alumnat que té una adaptació curricular, però està dins d’un grup ordinari, pot tenir uns criteris d’avaluació diferenciats de la resta de companys; és a dir, hi pot haver diferents criteris d’avaluació dins d’una mateixa aula. 6. Durant la primera quinzena de setembre tindrà lloc una reunió de traspàs d’informació entre el professorat de l’ESO i els/les tutors/es de 6è d’EP, amb l’objectiu de conèixer l’alumnat en relació als seus aprenentatges. 7. A principi de curs es fa una reunió per revisar els alumnes amb un PI (Pla Individualitzat), de quines matèries, i revisant-se a final de cada avaluació.
 • 2. 9 de setembre de 2016 Rev 00 8. Per fer el seguiment de l’alumnat es fa una reunió de preavaluació a 1r i 4t ESO, que té lloc a meitat del primer trimestre i és de caràcter orientatiu per al professorat, per tal de poder analitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge i prendre les mesures oportunes. A la vegada, és de caràcter informatiu per a les famílies i els alumnes. 9. Hi ha 4 reunions d’avaluació: una al final de cada trimestre i una a final de curs. Els criteris de recuperació trimestral queden establerts en els criteris de cada matèria. 10.La nota final de cada matèria en els butlletins de notes trimestrals és el resultat de les notes de conceptes, procediments i actituds; tenint en compte el grau d’assoliment de les competències bàsiques; a més d'un comentari de tutoria, si s'escau, absències i retards. 11.En les avaluacions trimestrals s’hi reflecteix l’historial dels alumnes que porti fet aquell curs. 12.Recuperacions trimestrals: per recuperar les àrees suspeses en el trimestre anterior s’establiran unes dates, durant les quals no hi haurà exàmens de les àrees del trimestre en curs. Les recuperacions del primer trimestre es portaran a terme durant la setmana següent a les vacances de Nadal. Les recuperacions del segon trimestre tindran lloc durant la setmana següent a la Setmana Santa. Per altra banda, un alumne que només suspengui el tercer trimestre, podrà recuperar-lo els dies dedicats, per a tal efecte, en el mes de juny. 13.Durant la reunió de final de curs a finals de juny, s’analitzarà el procés d'ensenyament-aprenentatge de cada alumne i s' informarà de les matèries que l’alumne haurà de recuperar durant el període d’avaluació extraordinària de setembre. Aquesta informació quedarà recollida en el butlletí de notes d’avaluació final contínua que s'entregarà a finals del mes de juny. Després del període d’avaluació extraordinària de setembre, hi haurà la reunió d' avaluació final extraordinària, i es decidirà quins alumnes promocionen i quins han de repetir. 14.Les matèries no superades al mes de juny es podran recuperar en el mes de setembre, tenint en compte els dossiers de treballs d'estiu (40%) i la prova (60%) extraordinària de setembre.
 • 3. 9 de setembre de 2016 Rev 00 PROMOCIÓ DE CURS: Per tal de promocionar al curs següent l’alumne haurà de tenir com a màxim dues matèries suspeses sempre i quan aquestes no siguin simultàniament alguna de les següents matèries instrumentals: Llengua catalana, Llengua castellà i/o Matemàtiques. En aquest cas si l’alumne té dues matèries suspeses i coincideixen algunes d’aquestes tres, no promocionarà. De forma excepcional, quan l’alumne té una circumstància que vingui condicionada per cursar un Pla individualitzat o per Circumstàncies especials de tipus familiar o malaltia durant tot el curs anterior, l'equip docent pot decidir el pas al curs següent amb més de dues matèries suspeses quan l'equip consideri que aquest fet no li impedirà seguir amb èxit el curs següent, si l'alumne/a té expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica. Els alumnes que passin de curs amb matèries suspeses se’ls indicarà de quina manera podran recuperar-les durant el curs següent. En el cas dels alumnes que hagin seguit un pla individualitzat (PI) es deixarà constància en l’historial acadèmic. OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GESO En circumstàncies normals, no es donarà el GESO a aquells alumnes que tinguin dues d'aquestes tres matèries suspeses: català, castellà i matemàtiques.