Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacia pau-2013-alumnes-2n-bat

498 views

Published on

PRESENTACIO POWER SEGON DE BATXILLERAT

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacia pau-2013-alumnes-2n-bat

 1. 1. SELECTIVITAT 2015
 2. 2. ESTRUCTURA DE LA PROVA La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases: - una fase general obligatòria. - una fase específica de caràcter voluntari. Fase general Consta de cinc exercicis: 1. Llengua catalana i literatura 2. Llengua castellana i literatura 3. Llengua estrangera 4. Història o Història de la filosofia 5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant Fase específica Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents a l’examinada en la fase general.
 3. 3. QUALIFICACIONS (I)  Nota d’accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir: Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG QMB= qualificació mitjana de batxillerat QFG =qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.
 4. 4. QUALIFICACIONS (II)  Qualificació de la fase específica Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.
 5. 5. NOTA D’ADMISSIÓ MÀXIMA Quantificació nota/matèries en una nota d’admissió màxima (14 punts)  Component Nota Batxillerat 6 TR: 10% (0,6p) + Resta de matèries: 90% (5,4 punts) Fase general PAU 4 Fase opcional PAU 4  Nota Batxillerat: 6 punts  Fase general PAU: 4 punts  Fase opcional PAU: 4 punts (2 matèries) 2 punts/matèria
 6. 6. NOTA D’ADMISSIÓ  Es calcula amb la fórmula: Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2 M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió. a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2) TAULA PONDERACIONS
 7. 7. CÀLCUL/SIMULACRE (I) GENER 2015 Exemple 1.- Alumne que vol cursar estudis de Grau d’Arquitectura (aquest cas és aplicable molts dels estudis de la Branca d’enginyeria i arquitectura) Fase general Fase específica CP Català 6,00 Dibuix Tècnic 8,50 0,2 1,70 Castellà 6,50 Física 9,00 0,2 1,80 Anglès 5,50 Química 4,50 0,2 Història 7,00 Matèries ponderades 3,50 Matemàtiques 7,50 PAU (fase general) 6,50 Nota Batxillerat 7,20 Nota d’accés 6,92 Matèries ponderades 3,50 Nota d’accés 6,92 NOTA D’ADMISSIÓ 10,42
 8. 8. CÀLCUL/SIMULACRE (II) GENER 2013 Exemple 2.- Alumne que vol cursar estudis de Grau de Biotecnologia (aquest cas és aplicable a molts dels estudis de la Branca de Ciències i a uns quants de la Branca de Ciències de la Salut) Fase general Fase específica CP Català 7,00 Química 6,00 0,2 1,2 Castellà 7,50 Matemàtiques 6,50 0,2 1,3 Anglès 6,00 CTMA 9,00 0,1 0,9 Filosofia 7,00 Matèries ponderades 2,50 Biologia 8,50 PAU (fase general) 7,20 Nota Batxillerat 8,35 Nota d’accés 7,89 Matèries ponderades 2,50 Nota d’accés 7,89 NOTA D’ADMISSIÓ 10,39
 9. 9. CÀLCUL/SIMULACRE (III) GENER 2015 Exemple 3.- Alumne que vol cursar estudis de Grau de Filosofia (aquest cas és aplicable a molts dels estudis de la Branca d’Arts i Humanitats) Fase general Fase específica CP Català 8,00 Història art 6,00 0,2 1,2 Castellà 7,50 Llatí 4,50 0,2 Anglès 7,00 Lite. catalana 7,50 0,1 0,75 Història 8,00 Matèries ponderades 1,95 Geografia 7,00 PAU (fase general) 7,50 Nota Batxillerat 7,90 Nota d’accés 7,74 Matèries ponderades 1,95 Nota d’accés 7,74 NOTA D’ADMISSIÓ 9,69
 10. 10. CÀLCUL/SIMULACRE (IV) GENER 2015 Exemple 4.- Alumne que vol cursar estudis de Grau d’Administració i direcció d’empreses (aquest cas és aplicable a la majoria dels estudis de la Branca de Ciències socials i jurídiques) Fase general Fase específica CP Català 6,50 MACS 7,00 0,2 1,4 Castellà 7,00 Geografia 5,00 0,2 1,0 Anglès 6,50 Economia 9,00 0,2 1,8 Filosofia 6,00 Matèries ponderades 3,20 Lite. catalana 4,00 PAU (fase general) 6,00 Nota Batxillerat 6,30 Nota d’accés 6,18 Matèries ponderades 3,20 Nota d’accés 6,18 NOTA D’ADMISSIÓ 9,38
 11. 11. WEB PAU ACCESNET CONSULTA
 12. 12. TRÀMITS 2015  )
 13. 13. PREMATRÍCULA  Tots els tràmits relacionats amb les PAU es faran a través del portal https://accesnet.gencat.cat Els estudiants matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva. a) Prematrícula - Fer la prematrícula al portal https://accesnet.gencat.cat DEL 18 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ (ES FARÀ A L'INSTITUT) S’haurà d’indicar: - Dades personals. - Centre de secundària on està estudiant el batxillerat. - Matèries de les quals es vol examinar. - Imprimir el resguard de prematrícula dues vegades (una per a la persona interessada i l’altra per al centre).
 14. 14. MATRÍCULA Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades: • ni la llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià) • ni la matèria comuna (Història o Història de la filosofia) • ni cap de les matèries de modalitat. Tanmateix, serà en el moment de la matrícula quan l’estudiant decidirà, entre les matèries de modalitat triades, la matèria de modalitat de la fase general i les matèries de modalitat de la fase específica. b) MATRÍCULA DEFINITIVA (pas obligatori per poder realitzar les proves) ES REALITZARA AL CENTRE ● Formalitzar definitivament la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat del 21 de Maig al 1 de Juny ● Triar definitivament la matèria de modalitat de la fase general. (una de les triades a la prematrícula). ● En el cas d’examinar-se de la fase específica, caldrà triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (només entre les triades a la prematrícula). ● Pagar les taxes dins de termini .Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.
 15. 15. CALENDARI I HORARIS PREVISTOS  Les PAU del curs 2013-2014 tindran lloc els dies:  Convocatòria de juny: . 9-10-11 DE JUNY  Convocatòria de setembre: 2-3-4 SET  Cada examen té una durada d'una hora i mitja. GENER 2015
 16. 16. DIA-9 JUNY/2 SETEMBRE 8.30-9.00 Comprovació de les dades de l'alumnat matriculat en fase general * 9.00-10.30 Llengua castellana i literatura 11.00-12.30 Llengua catalana i literatura 13.00-14.30 Matemàtiques aplicades a les ciències socials Ciències de la terra i del medi ambient 14.30-15.30 DESCANS PER DINAR 15.30-17.00 Literatura catalana Dibuix tècnic HORARI DIA 9 DE JUNY
 17. 17. 10 de juny i 3 de setembre 8.30-10.00 Història Història de la filosofia 10.30-12.00 Llengua estrangera 12.30-14.00 Llatí Matemàtiques 14.00-15.00 DESCANS PER DINAR 15.00-16.30 Literatura castellana Tecnologia industrial HORARI DIA 10 JUNY
 18. 18. HORARI DIA 11 DE JUNY DIA11 DE JUNY 8.30-10.00 Geografia Física 10.30-12.00 Grec Biologia 12.30-14.00 Economia de l'empresa Química 14.00-15.00 DESCANS PER DINAR 15.00-16.30 Història de l'art Electrotècnia

×