SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
Saya Adalah Satu
    Muslim
     Pengarang
  Mohamed asharaf salah


      Ulangkaji
 banyak Azhar sarjana-sarjana


    Agama: Pertama
‫2‬

       ‫‪Saya Adalah Satu Muslim‬‬


          ‫‪Agama: Pertama‬‬

             ‫‪K‬‬
                                   ‫‪‬‬
‫اﳊﻤﺪ ﷲ وﻛﻔﻲ، وﺳﻼم ﻋـﲇ ﻋﺒـﺎده اﻟـﺬﻳﻦ اﺻـﻄﻔﻲ، ﻻﺳـﻴﲈ ﻋﺒـﺪه‬
                              ‫اﳌﺼﻄﻔﻲ.‬
                             ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،‬
‫ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔـﺔ ﳏﺎوﻟـﺔ ﳉﻤـﻊ أﺷـﺘﺎت رؤوس ﻗـﻀﺎﻳﺎ‬
              ‫اﻹﻳﲈن واﻟﻌﻘﻴﺪة، ﻋﺎﳉﻬﺎ أﺧﻲ اﳌﻔﻀﺎل /‬
‫أﺳﺄل اﷲ أن ﳚﺰﻳﻪ ﻣـﺎ ﻳﺘﻤﻨـﺎه، وأن ﻳﻄﻴـﻞ ﰲ أﻓﻴـﺎء اﻟﻌﺎﻓﻴـﺔ ﺑﻘـﺎه، وأن‬
                        ‫ﳛﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ وﻣﺜﻮاه .‬‫ُ‬
          ‫‪ ‬‬
               ‫-2-‬
3

     Saya Adalah Satu Muslim
  hak bagi percetakan dan distrution dan
   terjemahan untuk mana-mana orang
          muslim


      jumlah sah 2008/22274
   nombor antarabangsa 977/6157/46/5

   Pour distribution charitable :

   Contracter : 0020101459613
      For suggestions e-mail:
    anamuslim@windowslive.com
      WWW.Iam-Muslim.com
           -3-
4

    Saya Adalah Satu Muslim


        Pertama:


Dengan  nama  Allah, Yang     Maha
Pemurah, lagi Maha Mengasihani


H G F E D C B A @ ?﴿

      [85 : ‫]آل ﻋﻤﺮان‬  ﴾ KJ I

Dan sesiapa yang mencari agama selain
agama Islam, maka tidak akan diterima
daripadanya dan dia pada hari akhirat
kelak dari orang-orang yang rugi.

               A-LI'IMRAAN 85          -4-
5

       Saya Adalah Satu Muslim

          RUKUN IMAN
         Iman itu ialah
  Katakanlah ialah Allah Yang Maha Esa
    Allah Yang menjadi tumpuan sekalian
  makhluk untuk memohon sebarang hajat.
    Dia tiada beranak dan Dia pula tidak
  diperanakkan
    Dan tidak ada sesiapapun yang serupa
  denganNya
     Sesungguhnya Kami menciptakan setiap
  sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan
     Sesungguhnya bagi Allah nama
     Pertama: Sesungguhnya Allah mempunyai
  nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi
  yang menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna,
  tidak ada sesuatupun kekurangan padaNya dalam
  semua perkara, tidak menyerupaiNya oleh sesuatu
  dan tidak ada yang menyengutuiNya sesuatu
  daripada makhlukNya.

             -5-
6

     Saya Adalah Satu Muslim

   Sebahagian daripada namaNya I “ Al-
Hayyu” (Yang Maha Hidup) dan Dia mempunyai
sifat “Hayat” (hidup) yang wajib disabitkan kepada
Allah dengan sesempurnanya menurut yang layak
bagiNya. Hidup ini ialah hidup yang sempurna dan
abadi,  berhimpun    padanya  semua   jenis
kesempurnaan yang terdiri daripada ilmu, kudrat
dan lainnya, tidak pernah didahului oleh tiada dan
tidak akan diikuti oleh fana (kemusnahan).
   Firman Allah Taala:
   Allah, tiada tuhan yang berhak disembah
melainkan Dia, Yang tetap hidup, kekal mentadbir
(sekalian makhluk) selama-lamanya. Yang tidak
mengantuk usahkan tidur
   Apabila kita menafikan daripada Allah sifat
mengantuk dan tidur bererti kita telah mengisbatkan
kepadaNya sempurna kekuasaanNya dan dengan
menafikan sifat tidur bererti kita mengisbatkan
kepadaNya sempurna hidup, demikianlah semua
sifat yang dinafikan daripada Allah U ianya

           -6-
7

        Saya Adalah Satu Muslim

  mengandungi isbat sifat kesempurnaan di
  sebaliknya, Dialah Yang Maha Sempurna dan
  selain daripadaNya adalah bersifat kurang.
     Firman Allah Taala:
     Beriman dengan nama-nama Allah, sifat-
  sifatNya dan perbuatanNya merupakan satu-
  satunya jalan untuk mengenali Allah dan beribadat
  kepadaNya, kerana Allah tidak dapat dilihat oleh
  makhluk semasa hidup di dunia dengan
  penglihatan mata maka dibuka bagi mereka pintu
  ilmu yang membolehkan mereka mengenali Tuhan,
  ‘Ilah’   yang   mereka   sembah,   mereka
  menyembahNya berdasarkan pengetahuan yang
  sahih lagi sempurna, seorang hamba menyembah
  Tuhan yang telah disifatkan, sebaliknya
  (al-mu’attil) orang yang tidak percaya kepada sifat-
  sifat Allah menyembah sesuatu yang tiada dan (al-
  mumassil) orang yang menyamakan Allah dengan
  makhluk menyembah berhala. Seorang muslim
  menyembah Allah Yang Esa, Yang menjadi

              -7-
8

     Saya Adalah Satu Muslim

tumpuan sekalian makhluk, Yang tidak beranak
dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapapun
yang setara denganNya

   Telah sabit dalam As-Sunnah bahawa Nabi r
telah mendengar seorang lelaki berkata:

   Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada
Engkau bahawasanya bagiMu segala puji-pujian
dan tiada tuhan yang berhak disembah melainkan
Engkau, Yang Mengasihani, Yang Mencipta langit
dan bumi, Yang Memiliki Kebesaran dan Kemurahan,
Yang Maha Hidup lagi Maha Mengawasi

   “Adakah kamu tahu apakah hak Allah ke atas
hambaNya dan hak seorang hamba ke atas Allah”.
Jawab Mu’az: ‘Hanya Allah dan RasulNya yang
mengetahui’. Sabdanya: “Hak Allah ke atas
hambaNya ialah mereka mesti menyembahNya dan
jangan sekali-kali melakukan syirik terhadapNya
dengan sesuatupun dan hak seorang hamba ke

           -8-
9

       Saya Adalah Satu Muslim

     semua pengharapan kepada selainNya dan
  cukuplah meminta kepadaNya, memohon bantuan
  daripadaNya, takut dan gerun kepadaNya daripada
  semua yang lain daripadaNya. Firman Allah Taala:

     Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas
  ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah,
  Dialah sahaja Tuhan Yang Sebenar-benarnya dan
  bahawa segala yang mereka sembah selain
  daripada Allah itulah yang nyata palsunya dan
  (ingatlah) sesungguhnya Allah jualah Yang Maha
  Tinggi keadaanNya, lagi Maha Besar (kekuasaanNya
             -9-
10

     Saya Adalah Satu Muslim

       RUKUN KEDUA:
  BERIMAN DENGAN MALAIKAT
   Dijadikan malaikat daripada cahaya dan
dijadikan jin daripada api yang menjulang serta
dijadikan manusia daripada benda yang disifatkan
kepada kamu Beriman dengan Malaikat: ialah
iktikad dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah
mempunyai malaikat yang dijadikan daripada
cahaya yang telah ditentukan untuk melakukan
ketaatan, tidak melakukan sebarang maksiat terhadap
Allah dan melaksanakan semua arahan yang
diperintahkan, mereka sentiasa bertasbih kepada
Allah malam dan siang dengan tidak pernah berasa
jemu, tidak diketahui bilangan mereka kecuali
Allah. Allah telah menetapkan ke atas mereka
tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam.
  Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-
malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya.
Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara
seorang dengan yang lain dari rasul-rasulNya
            10 -
            -
11

        Saya Adalah Satu Muslim

      Beriman dengan malaikat secara umum dan
   terperinci.
     Beriman dengan malaikat secara umum
   mengandungi perkara berikut:
      Pertama: Mengakui kewujudan mereka,
   mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang
   diciptakan untuk beribadat kepadaNya, kewujudan
   mereka adalah hakiki, kita tidak dapat melihat
   mereka bukan bermakna mereka tidak wujud,
   buktinya berapa banyak makhluk lain dalam alam ini
   yang kita tidak nampak, sedangkan ianya memang
   wujud.
     Rasulullah r telah melihat Jibrail dengan
   rupanya yang asli, mempunyai sayap, setiap helai
   sayapnya memenuhi ufuk”.
     Meletakkan taraf kedudukannya pada tempat
   yang telah Allah tentukan kepada mereka, mereka
   adalah hamba-hamba Allah yang diberi arahan
   (tugas), Allah telah memuliakan mereka dengan
   mengangkat martabat kedudukan yang hampir

              - 11 -
12

     Saya Adalah Satu Muslim

denganNya, sebahagian daripada mereka menjadi
utusan menyampaikan wahyu, mereka tidak
berkuasa melakukan sesuatu perkara kecuali
dengan kuasa yang Allah berikan kepada mereka,
mereka tidak memiliki kuasa untuk memberi
manfaat atau memudharatkan diri mereka atau
orang lain selain daripada kuasa Allah, kerana itu
tidak harus melakukan sebarang ibadat kepada
mereka apalagi menjadikan mereka memiliki
beberapa   sifat   ketuhanan  (Ar-Rububiyyah)
sebagaimana    iktikad  orang-orang  Nasrani
(Kristian) dengan Ruh Al-Qudus (Jibrail)
   Pertama: Jibril dan dinamakan juga dengan
Jibrail, dia ialah Ruh Al-Qudus yang menurunkan
wahyu. Dan dengan wahyu inilah telah dapat
menghidupkan hati-hati ke atas rasul-rasul
‘alahimussalam.
   Kedua: Mikail, dinamakan juga dengan
Mikal. Dia telah ditugas menurunkan hujan yang
menghidupkan bumi. Dan membawanya ke tempat
yang telah diarahkan oleh Allah I.

            12 -
            -
13

        Saya Adalah Satu Muslim

     Ketiga: Israfil. Ditugaskan untuk meniup
   serunai sangkakala yang dengannya berakhirlah
   kehidupan dunia dan bermulalah kehidupan
   akhirat, yang akan menghidupkan semua jasad.
     Keempat: Sifat-sifat Malaikat.
     Malaikat ialah suatu makhluk yang memang
   wujud, mempunyai jisim yang hakiki serta bersifat
   dengan sifat-sifat kejadian (bentuk luaran) dan sifat
   akhlak yang baik, antaranya:
     a) Besar kejadian serta tubuh badan mereka.
   Allah I telah mencipta malaikat dengan bentuk
   yang besar dan kuat, sesuai dengan tugas mereka
   yang mulia sama ada di langit dan di bumi.
      b) Mereka mempunyai sayap. Allah
   menciptakan bagi mereka sayap, ada yang
   mempunyai dua, tiga dan empat atau lebih,
   sebagaimana Rasulullah r telah melihat rupa
   Jibrail yang sebenar mempunyai 600 sayap yang
   memenuhi ufuk.


               - 13 -
14

     Saya Adalah Satu Muslim

        RUKUN KETIGA:
     BERIMAN DENGAN KITAB
   Beriman dengan kitab-kitab Allah yang
diturunkan ke atas rasul-rasul ‘alaihimussalam
ialah Rukun Iman yang ketiga, kerana Allah Taala
telah mengutuskan rasul-rasulNya dengan bukti-
bukti yang jelas serta menurunkan kepada mereka
kitab-kitab yang menjadi rahmat kepada alam
semesta. Menjadi petunjuk kepada mereka untuk
mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga
sebagai pedoman hidup yang akan mereka lalui dan
penyelesai kepada semua perkara yang menjadi
perselisihan dikalangan mereka.
   Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad r,
   Taurat ialah kitab yang diturunkan oleh Allah
kepada Nabi Musa
   Injil ialah Kitab yang diturunkan oleh Allah
kepada Nabi ‘Isa u,

           14 -
            -
15

        Saya Adalah Satu Muslim

     Zabur ialah Kitab yang diturunkan oleh Allah
   kepada Nabi Daud u .
     Iaitu Suhuf yang telah diberi oleh Allah
   kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa u.
     Beriman dengan kitab-kitab ialah mengakui
   dengan sepenuhnya bahawa bagi Allah Kitab-kitab
   yang diturunkan kepada rasul-rasul u. Kitab-kitab
   itu adalah kalam Allah yang hakiki, ianya
   membawa cahaya dan petunjuk, semua isi
   kandungannya hak, benar dan adil. Kita wajib
   mengikutinya dan beramal dengannya, tidak
   diketahui bilangannya kecuali Allah.
    Firman Allah Taala:
    petunjuk) dan hikmah daripada penurunannya.
      Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada
   rasul-rasul akan menjadi rujukan bagi umatnya,
   mereka merujuk kepadanya untuk mengetahui
   agama mereka.


               - 15 -
16

     Saya Adalah Satu Muslim

   Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada
rasul-rasul akan menjadi sumber hukum yang adil
kepada umatnya dalam semua perkara yang
menjadi perselisihan.
   Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada
rasul-rasul akan menjaga agama selepas kewafatan
rasul tersebut, walaupun panjang jarak masa dan
tempat, sebagaimana keadaan dakwah Nabi kita
Muhammad r.
   Supaya kitab-kitab ini menjadi hujjah Allah
Taala ke atas hambaNya, tidak mungkin mereka
menyalahinya atau keluar dari mengikutinya.
   Firman Allah Taala:Al-Quran Al-Karim.
   penamat sekalian rasul, ia adalah kitab
terakhir yang diturunkan, Allah telah menjamin
untuk   menjaganya   daripada   sebarang
penyelewengan   dan   pengubahan   serta
menjadikannya nasikh (pembatal) semua kitab-
kitab yang lain.
Firman Allah Taala
           16 -
           -
17

        Saya Adalah Satu Muslim

        RUKUN KEEMPAT:
      ERIMAN DENGAN RASUL
     Beriman dengan rasul-rasul ‘alaihimussalam
   ialah salah satu daripada Rukun Iman dan tidak
   sempurna iman seseorang hamba tanpanya.
      Beriman dengan rasul-rasul: ialah iktikad
   dengan yakin bahawa Allah I mempunyai rasul-
   rasul yang dipilih untuk meyampaikan risalahNya,
   sesiapa yang mengikut rasul maka dia telah
   mendapat petunjuk dan sesiapa yang menderhaka
   kepada rasul sesungguhnya dia telah terpesong
   daripada jalan yang benar. Mereka telah
   meyampaikan semua ajaran yang diturunkan oleh
   Allah dengan keterangan yang nyata, mereka telah
   menunaikan amanah dan menasihati ummah,
   berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar
   jihad, mendirikan hujjah dan tidak sekali-kali
   menukar, mengubah atau menyembunyikan sesuatu
   yang disampaikan kepada mereka. Kita beriman

             - 17 -
18

     Saya Adalah Satu Muslim

dengan rasul yang telah disebut nama mereka oleh
Allah dan juga rasul yang tidak disebut nama
mereka. Setiap rasul menyampaikan khabar
gembira dengan kedatangan rasul selepasnya dan
yang terakhir pula akan membenarkan rasul-rasul
sebelumnya.

   [32:‫﴾ ] اﳌﻄﻔﻔﲔ‬Ü Û Ú Ù Ø ×﴿


p o n m l k j i h< ﴿
                [27:‫﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن‬  q
  Dan apabila mereka melihat orang-
orang yang beriman, mereka berkata:
Sesungguhnya orang-orang itu adalah
golongan yang sesat!
   Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami
tinggikan pangkat-pangkat (kedudukan) sesiapa
yang Kami kehendaki.
           18 -
           -
19

        Saya Adalah Satu Muslim

   [62:‫﴿! " # $ % & ' ( ) *﴾ ] ص‬

     Dan penduduk Neraka itu tetap
   akan bertanya sesama sendiri: Mengapa
   kita tidak melihat orang-orang yang
   dahulu kita kirakan mereka sebagai
   orang-orang jahat .
      Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana,
   lagi Maha Mengetahui. Dan Kami telah kurniakan
   kepada Nabi Ibrahim: (anaknya) Ishak (dari
   isterinya Sarah) dan (cucunya) Yaakub. Tiap-tiap
   seorang (daripada mereka) Kami telah kurniakan
   petunjuk dan juga Nabi Nuh Kami telah berikan
   petunjuk dahulu sebelum itu dan dari keturunan
   Nabi Ibrahim itu (ialah Nabi-nabi): Daud,
   Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun dan
   demikianlah Kami berikan balasan kepada orang-
   orang yang berusaha supaya baik amal
   perbuatannya. Dan (dari keturunannya juga ialah
   Nabi-nabi): Zakaria, Yahya, ‘Isa


             - 19 -
20

     Saya Adalah Satu Muslim

   Firman Allah Taala:
    Katakanlah  (wahai  orang-orang yang
beriman): Kami beriman kepada Allah dan kepada
kitab yang diturunkan kepada kami (Al-Quran) dan
kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi
Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaakub
serta anak-anaknya dan juga kepada kitab yang
diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi ‘Isa
(Injil) dan kepada kitab yang diberikan kepada
nabi-nabi daripada Tuhan mereka, kami tidak
membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka
(sebagaimana kamu -Yahudi dan Nasrani-
membeza-bezakannya) dan kami semua tunduk dan
patuh (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah
semata-mata”. Sesiapa yang mendustakan rasul
sesungguhnya dia telah mendustakan Tuhan yang
membenarkannya dan sesiapa yang menderhaka
kepada rasul sesungguhnya dia telah menderhaka
kepada Tuhan yang menyuruh mentaatinya. Firman
Allah Taala:

           20 -
            -
21

        Saya Adalah Satu Muslim

     Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan
   dosa besar daripada umatku
     Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk
   menyempurnakan budi pekerti (akhlak) yang
   mulia”. Nabi-nabi yang terdahulu itu) ialah orang-
   orang yang menyampaikan syariat Allah serta
   mereka takut untuk melanggar perintahNya dan
   mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun
   melainkan Allah dan cukuplah Allah menjadi
   Penghitung (segala yang dilakukan oleh makhluk-
   makhlukNya untuk membalas mereka
     Bilangan Nabi dan Rasul serta yang
   terafdhal di kalangan mereka.
      Telah sabit bahawa bilangan rasul-rasul
   ‘alaihimussalam lebih dari 300 orang, kerana sabda
   Nabi r ketika ditanya tentang bilangan rasul-rasul
              - 21 -
22

    Saya Adalah Satu Muslim

  Dan (apabila ahli-ahli Syurga itu
berada di tempat masing-masing),
berserulah mereka kepada ahli
Neraka dengan berkata:
   [44:‫﴿& ' ( ) * + , ﴾ ]اﻷﻋﺮاف‬
   Sesungguhnya   kami  telah
dapati apa yang telah dijanjikan
kepada kami oleh Tuhan kami,
semuanya betul. Maka adakah kamu
juga telah dapati apa yang telah
dijanjikan oleh Tuhan kamu itu
semuanya    betul?.   Mereka
menjawab: Benar ada. Kemudian
berserulah penyeru (malaikat) di
antara mereka (kedua-dua puak itu)
menyatakan: Bahawa laknat Allah
tertimpa ke atas orang-orang yang
zalim.        22 -
         -
23

        Saya Adalah Satu Muslim

         RUKUN KELIMA:
       BERIMAN DENGAN HARI
         AKHIRAT
      Iaitu iktikad (percaya) akan berakhirnya
   kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat
   selepasnya, ianya bermula dengan kematian dan
   kehidupan di alam barzakh (kubur), diikuti dengan
   berlakunya kiamat kemudian dibangkitkan semula
   (seluruh manusia) dan dihimpunkan di Padang
   Mahsyar, selepas itu mereka akan menerima
   balasan sama ada ke syurga atau neraka.
     Iaitu tanda yang menunjukkan hampirnya
   kiamat,  tanda-tanda ini sangat banyak,
   kebanyakannya telah berlaku walaupun tidak
   kesemuanya, antaranya:
      Telah disampaikan kepadaku bahawa Titian
   Sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih
   tajam daripada pedang”.


              - 23 -
24

     Saya Adalah Satu Muslim

   Tanda-tanda kiamat yang besar.
   Iaitu tanda-tanda atau alamat yang akan
berlaku apabila hampir kiamat dan peringatan
kepada permulaan akan terjadinya kiamat, tanda-
tanda tersebut terdapat sebanyak perkara dan
belum ada yang terjadi lagi sehingga sekarang.
   Keluarnya Imam Mahdi.
   Munculnya Dajjal.
   Turunnya Nabi ‘Isa u dari langit dan
melaksanakan   pemerintahan    yang   adil,
mematahkan salib, membunuh Dajjal dan khinzir,
menghapuskan jizyah (bayaran cukai yang
dikenakan ke atas orang kafir yang berada di dalam
negara Islam) dan melaksanakan syariat
(perundangan) Islam.
   Keluarnya  Ya’juj dan  Ma’juj  dan
kemudiannya Nabi ‘Isa u berdoa supaya mereka
dimatikan.


            24 -
            -
25

        Saya Adalah Satu Muslim

      Berlaku tiga khusuf (manusia ditelan bumi):
   di timur, di barat dan di Semenanjung Tanah Arab.
     Keluarnya asap tebal dari langit yang
   menyelubungi dan menutupi manusia.
     Diangkatkan Al-Quran dari bumi ke langit.
     Terbitnya matahari dari sebelah barat.
     Keluarnya Dabbah (binatang besar yang
   keluar dari Bukit Safa).
     Keluarnya api besar dari sebelah ‘Adan
   (Yaman) menghalau manusia menuju ke arah Syam
   (Syria dan Jordan), inilah alamat besar yang
   terakhir.
     Imam Muslim telah meriwayatkan daripada
   Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari t
      Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari
   jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari
   hitungan amal, disebabkan mereka melupakan
     Kalau sekiranya aku tidak takut kamu tidak

              - 25 -
26

     Saya Adalah Satu Muslim

dapat mengebumikan mayat ke dalam kubur,
nescaya aku berdoa agar Allah memperdengarkan
kepada kamu siksaan yang berlaku di dalam kubur
   Tuhanku ialah Allah, agamaku Islam dan
nabiku Muhammad
   Pengertian Qadar    dan   kepentingan
beriman dengannya
   Al-Qadr: ialah ketentuan Allah I ke atas
seluruh alam semesta mengikut ilmuNya yang azali
dan kebijaksanaanNya. Ianya kembali kepada
kekuasaan Allah Taala. Sesungguhnya Dia
berkuasa ke atas setiap sesuatu dan berkuasa
melakukan perkara yang dikehendakiNya.
   Beriman dengan Qadar termasuk dalam
beriman dengan Rububiyyah (kuasa mencipta dan
mentadbir) Allah I. Ia merupakan salah satu
daripada Rukun Iman dan tidak sempurna iman
seseorang kecuali dengan beriman kepadanya.
   Allah telah menulis semua ketentuan yang

           26 -
           -
27

        Saya Adalah Satu Muslim

   akan berlaku kepada makhluk ribu tahun sebelum
   dijadikan langit dan bum
     Martabat Qadar
      Tidak sempurna beriman dengan Qadar
   kecuali dengan menyempurnakan empat martabat,
   iaitu:
      Pertama: Beriman dengan ilmu Allah yang
   azali yang meliputi setiap sesuatu.
     Firman Allah Taala
      Bukankah    engkau  telah mengetahui
   bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di
   langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian
   itu ada tertulis di dalam Kitab
     Apakah engkau mahu menjadikan aku sekutu
   bagi Allah? Tetapi katakanlah: Bahkan dengan
   kehendak yang diinginkan oleh Allah Yang Maha
   Esa”. (H.R. Ahmad).
     Keempat: Beriman bahawa Allah adalah
   pencipta semua makhluk
              - 27 -
28

     Saya Adalah Satu Muslim

   Mereka akan dipuji dengan sebab melakukan
perkara yang terpuji dan akan dicerca dengan sebab
melakukan perkara yang tercela. Allah tidak
menyeksa mereka kecuali dengan perkara yang
menjadi pilihan hamba untuk melakukannya
   Seorang hamba wajib melaksanakan dua
perkara dalam beriman dengan Qadar:
   Pertama: Hendaklah memohon pertolongan
daripada Allah untuk melaksanakan perkara yang
ditentukan dan menjauhi laranganNya. Hendaklah
berdoa agar Allah mempermudahkan baginya
untuk mendapat kesenangan dan menjauhkannya
daripada kesusahan di samping bertawakkal kepada
Allah dan meminta perlindungan daripadaNya,
maka jadilah ia sentiasa bergantung dengan Allah
untuk mendapatkan perkara yang baik dan
meninggalkan kejahatan. Sabda Nabi r:
   Beramallah! Sesungguhnya setiap orang akan
dipermudahkan baginya melakukan perkara yang
dijadikan untuknya. Sekiranya dia ahli syurga,

           28 -
            -
29

        Saya Adalah Satu Muslim

   dimudahkan baginya melakukan amalan orang-
   orang yang bertuah dan sekiranya dia ahli neraka
   maka dipermudahkan baginya melakukan amalan
   orang-orang yang celaka”. Kemudian Baginda
   membaca ayat
      Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik
   dan disukai oleh Allah daripada mukmin yang
   lemah dan semua orang mukmin baik. Hendaklah
   kamu   banyak   melakukan   perkara  yang
   mendatangkan manfaat kepadamu. Mintalah
   pertolongan dengan Allah dan jangan mudah
   berasa lemah. Sekiranya bala menimpa kamu maka
   jangan kamu berkata: ‘kalaulah aku lakukan begini
   tentu ia akan jadi begini’ tetapi katakanlah: ‘Allah
   telah  menentukannya    dan   setiap  yang
   dikehendakiNya   akan   dilakukanNyDengan
   nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi
   Maha Mengasihani. a
    kerana perkataan ‘kalau’ akan membuka
        peluang kepada syaitan

              - 29 -
30

Saya Adalah Satu Muslim
     30 -
     -
31
              ‫ﻻ‬
           Saya Adalah Satu Muslim
     E D C B A @ ?﴿
     ﴾ K J I H G F
   [85:‫]آل ﻋﻤﺮان‬
    0020101459613 
      anamuslim@windowslive.com
           WWW.Iam-Muslim.com
                   

             2010 ‫ﻫ‬1431
           ‫ﺴﻠﻢ و ﺴﻠﻤﺔ‬   ‫ﻴﻊ ا ﻘﻮق ﻜﻔﻮﻟﺔ‬
          200922274

      0120152908 :0105013151    

                  - 31 -
‫23‬

      ‫‪Saya Adalah Satu Muslim‬‬

       ‫‪‬‬
           ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ‬
             ‫ﺗﻮﺯﻳــﻊ‬

‫ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ــ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬       ‫ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ـ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ـ ﺵ ﻋﻤﺮ‬
‫ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬       ‫ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ‬
  ‫4754385210‬              ‫8674176010‬

             ‫- 23‬
              ‫-‬

More Related Content

What's hot (20)

Aqidah islamiyyah
Aqidah islamiyyahAqidah islamiyyah
Aqidah islamiyyah
 
Presentasi agama 2
Presentasi agama 2Presentasi agama 2
Presentasi agama 2
 
Tauhid bagian 2
Tauhid bagian 2Tauhid bagian 2
Tauhid bagian 2
 
Bab 6 akidah
Bab 6 akidahBab 6 akidah
Bab 6 akidah
 
Iman kepada malaikat
Iman kepada malaikatIman kepada malaikat
Iman kepada malaikat
 
Presentation1 a kidah
Presentation1 a kidahPresentation1 a kidah
Presentation1 a kidah
 
Pai sifat dan ciri ciri malaikat
Pai  sifat dan ciri ciri malaikatPai  sifat dan ciri ciri malaikat
Pai sifat dan ciri ciri malaikat
 
Materi pengisian sku penegak bantara
Materi pengisian sku penegak bantaraMateri pengisian sku penegak bantara
Materi pengisian sku penegak bantara
 
Materi pengisian sku penegak bantara saidi
Materi pengisian sku penegak bantara saidiMateri pengisian sku penegak bantara saidi
Materi pengisian sku penegak bantara saidi
 
konsep akidah
konsep akidahkonsep akidah
konsep akidah
 
Aqidah hakikat syirik
Aqidah  hakikat syirikAqidah  hakikat syirik
Aqidah hakikat syirik
 
Keimanan dan ketaqwaan
Keimanan dan ketaqwaanKeimanan dan ketaqwaan
Keimanan dan ketaqwaan
 
Rukun iman
Rukun imanRukun iman
Rukun iman
 
UITM-(CTU) islam sebagai ad-din
UITM-(CTU) islam sebagai ad-dinUITM-(CTU) islam sebagai ad-din
UITM-(CTU) islam sebagai ad-din
 
Cara meneladani sifat sifat malaikat allah swt
Cara meneladani sifat sifat malaikat allah swtCara meneladani sifat sifat malaikat allah swt
Cara meneladani sifat sifat malaikat allah swt
 
Tauhid bagian 1
Tauhid bagian 1Tauhid bagian 1
Tauhid bagian 1
 
Konsep Ketuhanan
Konsep KetuhananKonsep Ketuhanan
Konsep Ketuhanan
 
materi pai mts (tugas MK ICT)
materi pai mts (tugas MK ICT)materi pai mts (tugas MK ICT)
materi pai mts (tugas MK ICT)
 
Iman, islam, ihsan
Iman, islam, ihsanIman, islam, ihsan
Iman, islam, ihsan
 
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIMUITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM
UITM-(CTU) AQIDAH TERAS PEMBANGUNAN MUSLIM
 

Viewers also liked

Hss shielding for-hospitals2013
Hss shielding for-hospitals2013Hss shielding for-hospitals2013
Hss shielding for-hospitals2013Zoran Mirkov
 
Mercado pago
Mercado pagoMercado pago
Mercado pagotecobil
 
I Phone User Guide
I Phone User GuideI Phone User Guide
I Phone User Guidezzloy
 
Programmation web1 complet
Programmation web1 completProgrammation web1 complet
Programmation web1 completAnnabi Gihed
 
Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011
Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011
Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011FactaMedia
 
Nhom07 bangkiemmuc nhatky
Nhom07 bangkiemmuc nhatkyNhom07 bangkiemmuc nhatky
Nhom07 bangkiemmuc nhatkysonnqsp
 
Programmation web1
Programmation web1Programmation web1
Programmation web1Annabi Gihed
 
Nesting Primary School
Nesting Primary SchoolNesting Primary School
Nesting Primary SchoolAlison Clyde
 
Weekly Reversal Levels for May 2, 2015
Weekly Reversal Levels for May 2, 2015Weekly Reversal Levels for May 2, 2015
Weekly Reversal Levels for May 2, 2015LunaticTrader
 
Happy birthday to nimesh
Happy birthday to nimeshHappy birthday to nimesh
Happy birthday to nimeshShahrukh Pathan
 
Iam muslim eng
Iam muslim engIam muslim eng
Iam muslim engiam-muslim
 

Viewers also liked (20)

Bangalore finals
Bangalore finalsBangalore finals
Bangalore finals
 
Hss shielding for-hospitals2013
Hss shielding for-hospitals2013Hss shielding for-hospitals2013
Hss shielding for-hospitals2013
 
travel1
travel1travel1
travel1
 
Mercado pago
Mercado pagoMercado pago
Mercado pago
 
I Phone User Guide
I Phone User GuideI Phone User Guide
I Phone User Guide
 
Produtos Comerciais Delta Faucet - Comarx
Produtos Comerciais Delta Faucet - ComarxProdutos Comerciais Delta Faucet - Comarx
Produtos Comerciais Delta Faucet - Comarx
 
Programmation web1 complet
Programmation web1 completProgrammation web1 complet
Programmation web1 complet
 
Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011
Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011
Impact budgétaire de l'immigration en France, Xavier Chojnicki - 03/2011
 
Nhom07 bangkiemmuc nhatky
Nhom07 bangkiemmuc nhatkyNhom07 bangkiemmuc nhatky
Nhom07 bangkiemmuc nhatky
 
ELEC2 - Lecture 1
ELEC2 - Lecture 1ELEC2 - Lecture 1
ELEC2 - Lecture 1
 
Dng de-09012012
Dng de-09012012Dng de-09012012
Dng de-09012012
 
Programmation web1
Programmation web1Programmation web1
Programmation web1
 
Mpls trabajo final
Mpls trabajo finalMpls trabajo final
Mpls trabajo final
 
Shubham
ShubhamShubham
Shubham
 
Nesting Primary School
Nesting Primary SchoolNesting Primary School
Nesting Primary School
 
Q146
Q146Q146
Q146
 
Praveen Sudarsan
Praveen SudarsanPraveen Sudarsan
Praveen Sudarsan
 
Weekly Reversal Levels for May 2, 2015
Weekly Reversal Levels for May 2, 2015Weekly Reversal Levels for May 2, 2015
Weekly Reversal Levels for May 2, 2015
 
Happy birthday to nimesh
Happy birthday to nimeshHappy birthday to nimesh
Happy birthday to nimesh
 
Iam muslim eng
Iam muslim engIam muslim eng
Iam muslim eng
 

Similar to Iam muslim malay

Mahasiswa Islam: Erti Seorang Muslim
Mahasiswa Islam: Erti Seorang MuslimMahasiswa Islam: Erti Seorang Muslim
Mahasiswa Islam: Erti Seorang MuslimKaizan Nazlan
 
Brief presentation of_islam2
Brief presentation of_islam2Brief presentation of_islam2
Brief presentation of_islam2siti74
 
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyaNama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyauniversitas pakuan
 
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyaNama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyauniversitas pakuan
 
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyaNama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyauniversitas pakuan
 
Akhlak iman kelompok 4-11
Akhlak iman kelompok 4-11Akhlak iman kelompok 4-11
Akhlak iman kelompok 4-11Akfar ikifa
 
Presentation 2 pai
Presentation 2 paiPresentation 2 pai
Presentation 2 paiRIAN BERLIAN
 
Al aqidah ath-thahawiyah
Al aqidah ath-thahawiyahAl aqidah ath-thahawiyah
Al aqidah ath-thahawiyahArdian DP
 
Aqidah thahawiyah
Aqidah thahawiyahAqidah thahawiyah
Aqidah thahawiyahArdian DP
 
Aqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawi
Aqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawiAqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawi
Aqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawiirwan iriadi
 

Similar to Iam muslim malay (20)

Ms im a muslim
Ms im a muslimMs im a muslim
Ms im a muslim
 
Mahasiswa Islam: Erti Seorang Muslim
Mahasiswa Islam: Erti Seorang MuslimMahasiswa Islam: Erti Seorang Muslim
Mahasiswa Islam: Erti Seorang Muslim
 
null.pptx
null.pptxnull.pptx
null.pptx
 
Brief presentation of_islam2
Brief presentation of_islam2Brief presentation of_islam2
Brief presentation of_islam2
 
Akidah islam
Akidah islam Akidah islam
Akidah islam
 
AA101 - Konsep Akidah
AA101 - Konsep AkidahAA101 - Konsep Akidah
AA101 - Konsep Akidah
 
Keutamaan surat al
Keutamaan surat alKeutamaan surat al
Keutamaan surat al
 
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyaNama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
 
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyaNama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
 
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnyaNama - nama Malaikat dan tugasnya
Nama - nama Malaikat dan tugasnya
 
Akhlak iman kelompok 4-11
Akhlak iman kelompok 4-11Akhlak iman kelompok 4-11
Akhlak iman kelompok 4-11
 
RUKUN IMAN
RUKUN IMANRUKUN IMAN
RUKUN IMAN
 
Presentation 2 pai
Presentation 2 paiPresentation 2 pai
Presentation 2 pai
 
Presentation 2 pai
Presentation 2 paiPresentation 2 pai
Presentation 2 pai
 
Al aqidah ath-thahawiyah
Al aqidah ath-thahawiyahAl aqidah ath-thahawiyah
Al aqidah ath-thahawiyah
 
Aqidah thahawiyah
Aqidah thahawiyahAqidah thahawiyah
Aqidah thahawiyah
 
Aqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawi
Aqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawiAqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawi
Aqidah thahawiyah abu ja'far at-thahawi
 
Fatihatul kitab
Fatihatul kitabFatihatul kitab
Fatihatul kitab
 
Tugas agama islam
Tugas agama islamTugas agama islam
Tugas agama islam
 
Tugas agama islam
Tugas agama islamTugas agama islam
Tugas agama islam
 

More from iam-muslim

الحب في الله
الحب في الله الحب في الله
الحب في الله iam-muslim
 
من عرف الله أحبه
من عرف الله أحبه من عرف الله أحبه
من عرف الله أحبه iam-muslim
 
كم أحبك ياربي
كم أحبك ياربي كم أحبك ياربي
كم أحبك ياربي iam-muslim
 
وإسلاماه
وإسلاماه وإسلاماه
وإسلاماه iam-muslim
 
Iam muslim urdu
Iam muslim urduIam muslim urdu
Iam muslim urduiam-muslim
 
Iam muslim persian
Iam muslim persianIam muslim persian
Iam muslim persianiam-muslim
 
Hokm almabtoor-shatem-alrasool ara
Hokm almabtoor-shatem-alrasool araHokm almabtoor-shatem-alrasool ara
Hokm almabtoor-shatem-alrasool araiam-muslim
 
Iam muslim greek
Iam muslim greekIam muslim greek
Iam muslim greekiam-muslim
 
Iam muslim french
Iam muslim frenchIam muslim french
Iam muslim frenchiam-muslim
 
Iam muslim ger
Iam muslim gerIam muslim ger
Iam muslim geriam-muslim
 
Iam muslim ara
Iam muslim araIam muslim ara
Iam muslim araiam-muslim
 
Iam muslim hausa
Iam muslim hausaIam muslim hausa
Iam muslim hausaiam-muslim
 
Iam muslim chin
Iam muslim chinIam muslim chin
Iam muslim chiniam-muslim
 
Abwab almagfera ara
Abwab almagfera araAbwab almagfera ara
Abwab almagfera araiam-muslim
 
Iam muslim ital
Iam muslim italIam muslim ital
Iam muslim italiam-muslim
 
Iam muslim fulani
Iam muslim fulaniIam muslim fulani
Iam muslim fulaniiam-muslim
 
Iam muslim amharic
Iam muslim amharicIam muslim amharic
Iam muslim amhariciam-muslim
 
Iam muslim sawhilil
Iam muslim sawhililIam muslim sawhilil
Iam muslim sawhililiam-muslim
 
العبادات القلبية
العبادات القلبية العبادات القلبية
العبادات القلبية iam-muslim
 

More from iam-muslim (19)

الحب في الله
الحب في الله الحب في الله
الحب في الله
 
من عرف الله أحبه
من عرف الله أحبه من عرف الله أحبه
من عرف الله أحبه
 
كم أحبك ياربي
كم أحبك ياربي كم أحبك ياربي
كم أحبك ياربي
 
وإسلاماه
وإسلاماه وإسلاماه
وإسلاماه
 
Iam muslim urdu
Iam muslim urduIam muslim urdu
Iam muslim urdu
 
Iam muslim persian
Iam muslim persianIam muslim persian
Iam muslim persian
 
Hokm almabtoor-shatem-alrasool ara
Hokm almabtoor-shatem-alrasool araHokm almabtoor-shatem-alrasool ara
Hokm almabtoor-shatem-alrasool ara
 
Iam muslim greek
Iam muslim greekIam muslim greek
Iam muslim greek
 
Iam muslim french
Iam muslim frenchIam muslim french
Iam muslim french
 
Iam muslim ger
Iam muslim gerIam muslim ger
Iam muslim ger
 
Iam muslim ara
Iam muslim araIam muslim ara
Iam muslim ara
 
Iam muslim hausa
Iam muslim hausaIam muslim hausa
Iam muslim hausa
 
Iam muslim chin
Iam muslim chinIam muslim chin
Iam muslim chin
 
Abwab almagfera ara
Abwab almagfera araAbwab almagfera ara
Abwab almagfera ara
 
Iam muslim ital
Iam muslim italIam muslim ital
Iam muslim ital
 
Iam muslim fulani
Iam muslim fulaniIam muslim fulani
Iam muslim fulani
 
Iam muslim amharic
Iam muslim amharicIam muslim amharic
Iam muslim amharic
 
Iam muslim sawhilil
Iam muslim sawhililIam muslim sawhilil
Iam muslim sawhilil
 
العبادات القلبية
العبادات القلبية العبادات القلبية
العبادات القلبية
 

Recently uploaded

Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialParulianGultom2
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMhanyakaryawan1
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptParulianGultom2
 
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2g89268540
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungSemediGiri2
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNSPPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNSSobirin15
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxcupulin
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanPembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanNesha Mutiara
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxDewiUmbar
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bSisiliaFil
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxtressa8
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 

Recently uploaded (20)

Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi SosialFARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
FARMASI SOSIAL - Pengantar Farmasi Sosial
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
TEKNIK MENJAWAB SOALAN UASA SUBJEK SAINS TAHAP 2
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNSPPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
PPT - Mapel Wawasan Kebangsaan Latsar CPNS
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptxAKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
AKSI NYATA DISIPLIN POSITIF MEMBUAT KEYAKINAN KELAS_11zon.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanPembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
 
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docxKISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
KISI-KISI SOAL DAN KARTU SOAL BAHASA INGGRIS.docx
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 

Iam muslim malay

 • 1. Saya Adalah Satu Muslim Pengarang Mohamed asharaf salah Ulangkaji banyak Azhar sarjana-sarjana Agama: Pertama
 • 2. ‫2‬ ‫‪Saya Adalah Satu Muslim‬‬ ‫‪Agama: Pertama‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﳊﻤﺪ ﷲ وﻛﻔﻲ، وﺳﻼم ﻋـﲇ ﻋﺒـﺎده اﻟـﺬﻳﻦ اﺻـﻄﻔﻲ، ﻻﺳـﻴﲈ ﻋﺒـﺪه‬ ‫اﳌﺼﻄﻔﻲ.‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔـﺔ ﳏﺎوﻟـﺔ ﳉﻤـﻊ أﺷـﺘﺎت رؤوس ﻗـﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻹﻳﲈن واﻟﻌﻘﻴﺪة، ﻋﺎﳉﻬﺎ أﺧﻲ اﳌﻔﻀﺎل /‬ ‫أﺳﺄل اﷲ أن ﳚﺰﻳﻪ ﻣـﺎ ﻳﺘﻤﻨـﺎه، وأن ﻳﻄﻴـﻞ ﰲ أﻓﻴـﺎء اﻟﻌﺎﻓﻴـﺔ ﺑﻘـﺎه، وأن‬ ‫ﳛﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ وﻣﺜﻮاه .‬‫ُ‬ ‫‪ ‬‬ ‫-2-‬
 • 3. 3 Saya Adalah Satu Muslim hak bagi percetakan dan distrution dan terjemahan untuk mana-mana orang muslim jumlah sah 2008/22274 nombor antarabangsa 977/6157/46/5 Pour distribution charitable : Contracter : 0020101459613 For suggestions e-mail: anamuslim@windowslive.com WWW.Iam-Muslim.com -3-
 • 4. 4 Saya Adalah Satu Muslim Pertama: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani H G F E D C B A @ ?﴿ [85 : ‫]آل ﻋﻤﺮان‬ ﴾ KJ I Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. A-LI'IMRAAN 85 -4-
 • 5. 5 Saya Adalah Satu Muslim RUKUN IMAN Iman itu ialah Katakanlah ialah Allah Yang Maha Esa Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya Sesungguhnya Kami menciptakan setiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan Sesungguhnya bagi Allah nama Pertama: Sesungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna, tidak ada sesuatupun kekurangan padaNya dalam semua perkara, tidak menyerupaiNya oleh sesuatu dan tidak ada yang menyengutuiNya sesuatu daripada makhlukNya. -5-
 • 6. 6 Saya Adalah Satu Muslim Sebahagian daripada namaNya I “ Al- Hayyu” (Yang Maha Hidup) dan Dia mempunyai sifat “Hayat” (hidup) yang wajib disabitkan kepada Allah dengan sesempurnanya menurut yang layak bagiNya. Hidup ini ialah hidup yang sempurna dan abadi, berhimpun padanya semua jenis kesempurnaan yang terdiri daripada ilmu, kudrat dan lainnya, tidak pernah didahului oleh tiada dan tidak akan diikuti oleh fana (kemusnahan). Firman Allah Taala: Allah, tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Yang tetap hidup, kekal mentadbir (sekalian makhluk) selama-lamanya. Yang tidak mengantuk usahkan tidur Apabila kita menafikan daripada Allah sifat mengantuk dan tidur bererti kita telah mengisbatkan kepadaNya sempurna kekuasaanNya dan dengan menafikan sifat tidur bererti kita mengisbatkan kepadaNya sempurna hidup, demikianlah semua sifat yang dinafikan daripada Allah U ianya -6-
 • 7. 7 Saya Adalah Satu Muslim mengandungi isbat sifat kesempurnaan di sebaliknya, Dialah Yang Maha Sempurna dan selain daripadaNya adalah bersifat kurang. Firman Allah Taala: Beriman dengan nama-nama Allah, sifat- sifatNya dan perbuatanNya merupakan satu- satunya jalan untuk mengenali Allah dan beribadat kepadaNya, kerana Allah tidak dapat dilihat oleh makhluk semasa hidup di dunia dengan penglihatan mata maka dibuka bagi mereka pintu ilmu yang membolehkan mereka mengenali Tuhan, ‘Ilah’ yang mereka sembah, mereka menyembahNya berdasarkan pengetahuan yang sahih lagi sempurna, seorang hamba menyembah Tuhan yang telah disifatkan, sebaliknya (al-mu’attil) orang yang tidak percaya kepada sifat- sifat Allah menyembah sesuatu yang tiada dan (al- mumassil) orang yang menyamakan Allah dengan makhluk menyembah berhala. Seorang muslim menyembah Allah Yang Esa, Yang menjadi -7-
 • 8. 8 Saya Adalah Satu Muslim tumpuan sekalian makhluk, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapapun yang setara denganNya Telah sabit dalam As-Sunnah bahawa Nabi r telah mendengar seorang lelaki berkata: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau bahawasanya bagiMu segala puji-pujian dan tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Yang Mengasihani, Yang Mencipta langit dan bumi, Yang Memiliki Kebesaran dan Kemurahan, Yang Maha Hidup lagi Maha Mengawasi “Adakah kamu tahu apakah hak Allah ke atas hambaNya dan hak seorang hamba ke atas Allah”. Jawab Mu’az: ‘Hanya Allah dan RasulNya yang mengetahui’. Sabdanya: “Hak Allah ke atas hambaNya ialah mereka mesti menyembahNya dan jangan sekali-kali melakukan syirik terhadapNya dengan sesuatupun dan hak seorang hamba ke -8-
 • 9. 9 Saya Adalah Satu Muslim semua pengharapan kepada selainNya dan cukuplah meminta kepadaNya, memohon bantuan daripadaNya, takut dan gerun kepadaNya daripada semua yang lain daripadaNya. Firman Allah Taala: Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah, Dialah sahaja Tuhan Yang Sebenar-benarnya dan bahawa segala yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang nyata palsunya dan (ingatlah) sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Tinggi keadaanNya, lagi Maha Besar (kekuasaanNya -9-
 • 10. 10 Saya Adalah Satu Muslim RUKUN KEDUA: BERIMAN DENGAN MALAIKAT Dijadikan malaikat daripada cahaya dan dijadikan jin daripada api yang menjulang serta dijadikan manusia daripada benda yang disifatkan kepada kamu Beriman dengan Malaikat: ialah iktikad dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah mempunyai malaikat yang dijadikan daripada cahaya yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan, tidak melakukan sebarang maksiat terhadap Allah dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang dengan tidak pernah berasa jemu, tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah. Allah telah menetapkan ke atas mereka tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat- malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulNya 10 - -
 • 11. 11 Saya Adalah Satu Muslim Beriman dengan malaikat secara umum dan terperinci. Beriman dengan malaikat secara umum mengandungi perkara berikut: Pertama: Mengakui kewujudan mereka, mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadat kepadaNya, kewujudan mereka adalah hakiki, kita tidak dapat melihat mereka bukan bermakna mereka tidak wujud, buktinya berapa banyak makhluk lain dalam alam ini yang kita tidak nampak, sedangkan ianya memang wujud. Rasulullah r telah melihat Jibrail dengan rupanya yang asli, mempunyai sayap, setiap helai sayapnya memenuhi ufuk”. Meletakkan taraf kedudukannya pada tempat yang telah Allah tentukan kepada mereka, mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi arahan (tugas), Allah telah memuliakan mereka dengan mengangkat martabat kedudukan yang hampir - 11 -
 • 12. 12 Saya Adalah Satu Muslim denganNya, sebahagian daripada mereka menjadi utusan menyampaikan wahyu, mereka tidak berkuasa melakukan sesuatu perkara kecuali dengan kuasa yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau memudharatkan diri mereka atau orang lain selain daripada kuasa Allah, kerana itu tidak harus melakukan sebarang ibadat kepada mereka apalagi menjadikan mereka memiliki beberapa sifat ketuhanan (Ar-Rububiyyah) sebagaimana iktikad orang-orang Nasrani (Kristian) dengan Ruh Al-Qudus (Jibrail) Pertama: Jibril dan dinamakan juga dengan Jibrail, dia ialah Ruh Al-Qudus yang menurunkan wahyu. Dan dengan wahyu inilah telah dapat menghidupkan hati-hati ke atas rasul-rasul ‘alahimussalam. Kedua: Mikail, dinamakan juga dengan Mikal. Dia telah ditugas menurunkan hujan yang menghidupkan bumi. Dan membawanya ke tempat yang telah diarahkan oleh Allah I. 12 - -
 • 13. 13 Saya Adalah Satu Muslim Ketiga: Israfil. Ditugaskan untuk meniup serunai sangkakala yang dengannya berakhirlah kehidupan dunia dan bermulalah kehidupan akhirat, yang akan menghidupkan semua jasad. Keempat: Sifat-sifat Malaikat. Malaikat ialah suatu makhluk yang memang wujud, mempunyai jisim yang hakiki serta bersifat dengan sifat-sifat kejadian (bentuk luaran) dan sifat akhlak yang baik, antaranya: a) Besar kejadian serta tubuh badan mereka. Allah I telah mencipta malaikat dengan bentuk yang besar dan kuat, sesuai dengan tugas mereka yang mulia sama ada di langit dan di bumi. b) Mereka mempunyai sayap. Allah menciptakan bagi mereka sayap, ada yang mempunyai dua, tiga dan empat atau lebih, sebagaimana Rasulullah r telah melihat rupa Jibrail yang sebenar mempunyai 600 sayap yang memenuhi ufuk. - 13 -
 • 14. 14 Saya Adalah Satu Muslim RUKUN KETIGA: BERIMAN DENGAN KITAB Beriman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan ke atas rasul-rasul ‘alaihimussalam ialah Rukun Iman yang ketiga, kerana Allah Taala telah mengutuskan rasul-rasulNya dengan bukti- bukti yang jelas serta menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang menjadi rahmat kepada alam semesta. Menjadi petunjuk kepada mereka untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga sebagai pedoman hidup yang akan mereka lalui dan penyelesai kepada semua perkara yang menjadi perselisihan dikalangan mereka. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad r, Taurat ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa Injil ialah Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi ‘Isa u, 14 - -
 • 15. 15 Saya Adalah Satu Muslim Zabur ialah Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud u . Iaitu Suhuf yang telah diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa u. Beriman dengan kitab-kitab ialah mengakui dengan sepenuhnya bahawa bagi Allah Kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul u. Kitab-kitab itu adalah kalam Allah yang hakiki, ianya membawa cahaya dan petunjuk, semua isi kandungannya hak, benar dan adil. Kita wajib mengikutinya dan beramal dengannya, tidak diketahui bilangannya kecuali Allah. Firman Allah Taala: petunjuk) dan hikmah daripada penurunannya. Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul akan menjadi rujukan bagi umatnya, mereka merujuk kepadanya untuk mengetahui agama mereka. - 15 -
 • 16. 16 Saya Adalah Satu Muslim Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul akan menjadi sumber hukum yang adil kepada umatnya dalam semua perkara yang menjadi perselisihan. Supaya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul akan menjaga agama selepas kewafatan rasul tersebut, walaupun panjang jarak masa dan tempat, sebagaimana keadaan dakwah Nabi kita Muhammad r. Supaya kitab-kitab ini menjadi hujjah Allah Taala ke atas hambaNya, tidak mungkin mereka menyalahinya atau keluar dari mengikutinya. Firman Allah Taala:Al-Quran Al-Karim. penamat sekalian rasul, ia adalah kitab terakhir yang diturunkan, Allah telah menjamin untuk menjaganya daripada sebarang penyelewengan dan pengubahan serta menjadikannya nasikh (pembatal) semua kitab- kitab yang lain. Firman Allah Taala 16 - -
 • 17. 17 Saya Adalah Satu Muslim RUKUN KEEMPAT: ERIMAN DENGAN RASUL Beriman dengan rasul-rasul ‘alaihimussalam ialah salah satu daripada Rukun Iman dan tidak sempurna iman seseorang hamba tanpanya. Beriman dengan rasul-rasul: ialah iktikad dengan yakin bahawa Allah I mempunyai rasul- rasul yang dipilih untuk meyampaikan risalahNya, sesiapa yang mengikut rasul maka dia telah mendapat petunjuk dan sesiapa yang menderhaka kepada rasul sesungguhnya dia telah terpesong daripada jalan yang benar. Mereka telah meyampaikan semua ajaran yang diturunkan oleh Allah dengan keterangan yang nyata, mereka telah menunaikan amanah dan menasihati ummah, berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, mendirikan hujjah dan tidak sekali-kali menukar, mengubah atau menyembunyikan sesuatu yang disampaikan kepada mereka. Kita beriman - 17 -
 • 18. 18 Saya Adalah Satu Muslim dengan rasul yang telah disebut nama mereka oleh Allah dan juga rasul yang tidak disebut nama mereka. Setiap rasul menyampaikan khabar gembira dengan kedatangan rasul selepasnya dan yang terakhir pula akan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. [32:‫﴾ ] اﳌﻄﻔﻔﲔ‬Ü Û Ú Ù Ø ×﴿ p o n m l k j i h< ﴿ [27:‫﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن‬ q Dan apabila mereka melihat orang- orang yang beriman, mereka berkata: Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat! Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Kami tinggikan pangkat-pangkat (kedudukan) sesiapa yang Kami kehendaki. 18 - -
 • 19. 19 Saya Adalah Satu Muslim [62:‫﴿! " # $ % & ' ( ) *﴾ ] ص‬ Dan penduduk Neraka itu tetap akan bertanya sesama sendiri: Mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu kita kirakan mereka sebagai orang-orang jahat . Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim: (anaknya) Ishak (dari isterinya Sarah) dan (cucunya) Yaakub. Tiap-tiap seorang (daripada mereka) Kami telah kurniakan petunjuk dan juga Nabi Nuh Kami telah berikan petunjuk dahulu sebelum itu dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu (ialah Nabi-nabi): Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun dan demikianlah Kami berikan balasan kepada orang- orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Zakaria, Yahya, ‘Isa - 19 -
 • 20. 20 Saya Adalah Satu Muslim Firman Allah Taala: Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): Kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami (Al-Quran) dan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaakub serta anak-anaknya dan juga kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi ‘Isa (Injil) dan kepada kitab yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka, kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka (sebagaimana kamu -Yahudi dan Nasrani- membeza-bezakannya) dan kami semua tunduk dan patuh (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata”. Sesiapa yang mendustakan rasul sesungguhnya dia telah mendustakan Tuhan yang membenarkannya dan sesiapa yang menderhaka kepada rasul sesungguhnya dia telah menderhaka kepada Tuhan yang menyuruh mentaatinya. Firman Allah Taala: 20 - -
 • 21. 21 Saya Adalah Satu Muslim Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar daripada umatku Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti (akhlak) yang mulia”. Nabi-nabi yang terdahulu itu) ialah orang- orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut untuk melanggar perintahNya dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah dan cukuplah Allah menjadi Penghitung (segala yang dilakukan oleh makhluk- makhlukNya untuk membalas mereka Bilangan Nabi dan Rasul serta yang terafdhal di kalangan mereka. Telah sabit bahawa bilangan rasul-rasul ‘alaihimussalam lebih dari 300 orang, kerana sabda Nabi r ketika ditanya tentang bilangan rasul-rasul - 21 -
 • 22. 22 Saya Adalah Satu Muslim Dan (apabila ahli-ahli Syurga itu berada di tempat masing-masing), berserulah mereka kepada ahli Neraka dengan berkata: [44:‫﴿& ' ( ) * + , ﴾ ]اﻷﻋﺮاف‬ Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, semuanya betul. Maka adakah kamu juga telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul?. Mereka menjawab: Benar ada. Kemudian berserulah penyeru (malaikat) di antara mereka (kedua-dua puak itu) menyatakan: Bahawa laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. 22 - -
 • 23. 23 Saya Adalah Satu Muslim RUKUN KELIMA: BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT Iaitu iktikad (percaya) akan berakhirnya kehidupan dunia dan memasuki kehidupan akhirat selepasnya, ianya bermula dengan kematian dan kehidupan di alam barzakh (kubur), diikuti dengan berlakunya kiamat kemudian dibangkitkan semula (seluruh manusia) dan dihimpunkan di Padang Mahsyar, selepas itu mereka akan menerima balasan sama ada ke syurga atau neraka. Iaitu tanda yang menunjukkan hampirnya kiamat, tanda-tanda ini sangat banyak, kebanyakannya telah berlaku walaupun tidak kesemuanya, antaranya: Telah disampaikan kepadaku bahawa Titian Sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang”. - 23 -
 • 24. 24 Saya Adalah Satu Muslim Tanda-tanda kiamat yang besar. Iaitu tanda-tanda atau alamat yang akan berlaku apabila hampir kiamat dan peringatan kepada permulaan akan terjadinya kiamat, tanda- tanda tersebut terdapat sebanyak perkara dan belum ada yang terjadi lagi sehingga sekarang. Keluarnya Imam Mahdi. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi ‘Isa u dari langit dan melaksanakan pemerintahan yang adil, mematahkan salib, membunuh Dajjal dan khinzir, menghapuskan jizyah (bayaran cukai yang dikenakan ke atas orang kafir yang berada di dalam negara Islam) dan melaksanakan syariat (perundangan) Islam. Keluarnya Ya’juj dan Ma’juj dan kemudiannya Nabi ‘Isa u berdoa supaya mereka dimatikan. 24 - -
 • 25. 25 Saya Adalah Satu Muslim Berlaku tiga khusuf (manusia ditelan bumi): di timur, di barat dan di Semenanjung Tanah Arab. Keluarnya asap tebal dari langit yang menyelubungi dan menutupi manusia. Diangkatkan Al-Quran dari bumi ke langit. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Keluarnya Dabbah (binatang besar yang keluar dari Bukit Safa). Keluarnya api besar dari sebelah ‘Adan (Yaman) menghalau manusia menuju ke arah Syam (Syria dan Jordan), inilah alamat besar yang terakhir. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari t Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan Kalau sekiranya aku tidak takut kamu tidak - 25 -
 • 26. 26 Saya Adalah Satu Muslim dapat mengebumikan mayat ke dalam kubur, nescaya aku berdoa agar Allah memperdengarkan kepada kamu siksaan yang berlaku di dalam kubur Tuhanku ialah Allah, agamaku Islam dan nabiku Muhammad Pengertian Qadar dan kepentingan beriman dengannya Al-Qadr: ialah ketentuan Allah I ke atas seluruh alam semesta mengikut ilmuNya yang azali dan kebijaksanaanNya. Ianya kembali kepada kekuasaan Allah Taala. Sesungguhnya Dia berkuasa ke atas setiap sesuatu dan berkuasa melakukan perkara yang dikehendakiNya. Beriman dengan Qadar termasuk dalam beriman dengan Rububiyyah (kuasa mencipta dan mentadbir) Allah I. Ia merupakan salah satu daripada Rukun Iman dan tidak sempurna iman seseorang kecuali dengan beriman kepadanya. Allah telah menulis semua ketentuan yang 26 - -
 • 27. 27 Saya Adalah Satu Muslim akan berlaku kepada makhluk ribu tahun sebelum dijadikan langit dan bum Martabat Qadar Tidak sempurna beriman dengan Qadar kecuali dengan menyempurnakan empat martabat, iaitu: Pertama: Beriman dengan ilmu Allah yang azali yang meliputi setiap sesuatu. Firman Allah Taala Bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu ada tertulis di dalam Kitab Apakah engkau mahu menjadikan aku sekutu bagi Allah? Tetapi katakanlah: Bahkan dengan kehendak yang diinginkan oleh Allah Yang Maha Esa”. (H.R. Ahmad). Keempat: Beriman bahawa Allah adalah pencipta semua makhluk - 27 -
 • 28. 28 Saya Adalah Satu Muslim Mereka akan dipuji dengan sebab melakukan perkara yang terpuji dan akan dicerca dengan sebab melakukan perkara yang tercela. Allah tidak menyeksa mereka kecuali dengan perkara yang menjadi pilihan hamba untuk melakukannya Seorang hamba wajib melaksanakan dua perkara dalam beriman dengan Qadar: Pertama: Hendaklah memohon pertolongan daripada Allah untuk melaksanakan perkara yang ditentukan dan menjauhi laranganNya. Hendaklah berdoa agar Allah mempermudahkan baginya untuk mendapat kesenangan dan menjauhkannya daripada kesusahan di samping bertawakkal kepada Allah dan meminta perlindungan daripadaNya, maka jadilah ia sentiasa bergantung dengan Allah untuk mendapatkan perkara yang baik dan meninggalkan kejahatan. Sabda Nabi r: Beramallah! Sesungguhnya setiap orang akan dipermudahkan baginya melakukan perkara yang dijadikan untuknya. Sekiranya dia ahli syurga, 28 - -
 • 29. 29 Saya Adalah Satu Muslim dimudahkan baginya melakukan amalan orang- orang yang bertuah dan sekiranya dia ahli neraka maka dipermudahkan baginya melakukan amalan orang-orang yang celaka”. Kemudian Baginda membaca ayat Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dan semua orang mukmin baik. Hendaklah kamu banyak melakukan perkara yang mendatangkan manfaat kepadamu. Mintalah pertolongan dengan Allah dan jangan mudah berasa lemah. Sekiranya bala menimpa kamu maka jangan kamu berkata: ‘kalaulah aku lakukan begini tentu ia akan jadi begini’ tetapi katakanlah: ‘Allah telah menentukannya dan setiap yang dikehendakiNya akan dilakukanNyDengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. a kerana perkataan ‘kalau’ akan membuka peluang kepada syaitan - 29 -
 • 30. 30 Saya Adalah Satu Muslim 30 - -
 • 31. 31 ‫ﻻ‬ Saya Adalah Satu Muslim E D C B A @ ?﴿  ﴾ K J I H G F [85:‫]آل ﻋﻤﺮان‬  0020101459613    anamuslim@windowslive.com WWW.Iam-Muslim.com    2010 ‫ﻫ‬1431 ‫ﺴﻠﻢ و ﺴﻠﻤﺔ‬ ‫ﻴﻊ ا ﻘﻮق ﻜﻔﻮﻟﺔ‬  200922274 0120152908 :0105013151   - 31 -
 • 32. ‫23‬ ‫‪Saya Adalah Satu Muslim‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳــﻊ‬ ‫ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ــ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ـ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ـ ﺵ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ‬ ‫4754385210‬ ‫8674176010‬ ‫- 23‬ ‫-‬