Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Astma i HOBP - sličnosti i razlike

3,878 views

Published on

Published in: Health & Medicine

Astma i HOBP - sličnosti i razlike

 1. 1. ASTMA I HOBPsličnosti i razlikeDejan ŽujovićStručni sastanakGradski zavod za pludne bolesti i tuberkulozuBeograd, 28.03.2013.Gradski zavod za pludne bolesti i tuberkulozuBeograd
 2. 2. Holandska hipoteza – Orie 1961Astma i HOBP su različite ekspresije iste bolesti sa preklapanjemkliničkih sindroma: jedna forma može predi u druguBronhijalna inflamacijaBronhijalna hiperreaktivnostGenetskapredispozicijaFaktorisredineAlergija, infekcija,pušenje, zagađenjeASTMAHOBPBleecker ER. Chest. 2004; 126:93S-95S.Sluiter HJ, et al. Eur Respir J. 1991; 4(4):479-489.
 3. 3. ATS: Standardi za HOBP 1995razdvajanje astme i HOBPHronični bronhitisEmfizemAstma
 4. 4. Definicija astmeAstma je hronična inflamatorna bolest disajnih putevau kojoj mnoge delije i delijski elementi igraju ulogu.Hronična upala je povezana sa hiperreaktivnošdudisajnih puteva koja dovodi do ponavljanih epizodaotežanog disanja, zviždanja, stezanja u grudima i kašlja,posebno nodu ili u ranim jutarnjim satima. Ove epizodeobično su povezane sa rasprostranjenom, alivarijabilnom opstrukcijom koja je često reverzibilnaspontano ili uz lečenje.From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2012.
 5. 5. Simptomi astme i HOBP• Sličnosti- simptomi: ponavljane epizode wheezinga,nedostatka daha, stezanja u grudima i kašlja- obe bolesti imaju pogoršanja koja prateperiodi remisije
 6. 6. Ključne karakteristike astme:da li one prave razliku astme od HOBP?Inflamacija OpstrukcijaReverzibilnost Hiperreaktivnost
 7. 7. OPSTRUKCIJA DISAJNIH PUTEVAMesto opstrukcije?
 8. 8. Sužavanje disajnih puteva u HOBPNormalno HOBP
 9. 9. Sužavanje disajnih puteva u astmiNormalno Astma
 10. 10. Mesto opstrukcije prema direktnommerenju – Astma vs. HOBPPacijentiFEV1% predPost-BDTR˪ PaO2Zdravi 88+/-2 3.1+/-0.1 84+/-2Astma Aremisija90+/-2 2.3+/-0.2 84+/-2Astma Bdugotrajna55+/-5 9.2+/-1.9 76+/-3Hronični bronhitis 51+/-5 8.7+/-1.1 71+/-3Emfizem 39+/-3 5.9+/-0.8 73+/-3Yanai M, et al. J Appl Physiol. 1992;72(3):1016-23.
 11. 11. Procenat perifernog otpora prematotalnom otporu direktnim merenjemPacijenti n Inspirijum EkspirijumZdravi 5 24+/-6 33+/-7AstmaGrupa A 10 34+/-5 35+/-6Grupa B 10 51+/-6* 53+/-5*Hronični bronhitis 7 55+/-3* 56+/-3*Emfizem 8 50+/-4* 53+/-4*Yanai M, et al. J Appl Physiol. 1992;72(3):1016-23.*p ˪ 0.01
 12. 12. Yanai M, et al. J Appl Physiol. 1992;72(3):1016-23.• Pacijenti sa nedavno pokrenutom astmomimaju vrednosti centralnog i perifernog otporaslično zdravim osobama• Periferni otpor disajnih puteva je značajnopovišen kod dugotrajne astme i HOBP• Periferni disajni putevi su osnovno mestoireverzibilne opstrukcije u astmi i HOBPMesto opstrukcije disajnih putevau astmi i HOBP
 13. 13. REVERZIBILNOST OPSTRUKCIJE
 14. 14. Bronhodilatatorni odgovor:HOBP vs. AstmaHiggins BG, et al. Eur Resp J. 1991;4:415-20.0 10 100 10000.80.70.60.50.40.30.20.1kumulativne doze (μg)ΔFEV1n=19Pacijenti sa astmom ipratropiumPacijenti sa astmom albuterolPacijenti sa HOBP ipratropiumPacijenti sa HOBP albuterol
 15. 15. Skoro 2/3 pacijenata sa teškom HOBP (prosečanFEV1 39.3% pred) ima odgovor na bronhodilatatore*Tashkin DP, et al. Eur Respir J. 2008;31:742-50.65.5%151050-30-25-20-15-10-505101520253035404550556065707580859095100UPLIFT Trial(n=5756)ΔFEV1% promena%pacijenata* 15% ili 12% i 200ml porast FEV1
 16. 16. VARIJABILNOST BRONHODILATATORNOG TESTA1831139411671019923 96148109 39227147111 368037 43437238162123 397643 331997648 2812351 72Visita 1: 76% nereverzibilnihAlbert P, Agusti A et al. Bronchodilator responsiveness as a phenotypic characteristic of established chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2012 Aug;67(8):701-8nereverzibilni reverzibilniVisita 2: 77% nereverzibilnihVisita 3: 77% nereverzibilnihVisita 4: 79% nereverzibilnih
 17. 17. Heterogenost bronhodilatatornog odgovora u astmiSharma S, et al. J Allergy Clin Immunol 2008;122:921-8.-20 0 20 40 60 806005004003002001000bronhodilatatorni odgovor (% promene)brojpacijenataCAMP Trial(n=1041)Distribucija bronhodilatatornog odgovora tokom randomizacije
 18. 18. Heterogenost bronhodilatatornog odgovora u astmiSharma S, et al. J Allergy Clin Immunol 2008;122:921-8.bez bronhodilatatornog odgovora > 12% i 200ml0 1 2 3 4godinabrojpacijenata 8007006005004003002001000Bronhodilatatorni odgovor tokom vremenaOd 1041 ispitane dece, samo 52 jetokom celog ispitivanja pokazivalopozitivan bronhodilatatorni odgovor
 19. 19. BRONHIJALNA HIPERREAKTIVNOST
 20. 20. Inhalacioni bronhoprovokativni testoviastma, HOBP, zdraviWoolcock AK, et al. Am Rev Respir Dis. 1991; 143:1438-43.doze (μmol)SEVERE MODERATE MILD SLIGHT0.01 0.1 1.0 10 100FEV1(%pada)6050403020100ASTMAHOBP ZDRAVIMetaholinHistamin
 21. 21. Bronhijalna hiperreaktivnost (BHR)The COPD Lung Health Study• 63% muškaraca i 87% žena pokazuje BHR(≥20% pad FEV1 sa ≤ 25 mg/ml metaholina ukazuje na hiperreaktivnost)• BHR ukazuje na lošu prognozu: povezana je sa bržimpropadanjem FEV1• BHR je povezana sa višim mortalitetom• Prestanak pušenja ima pozitivan efekat na BHR iuzrokuje vede popravljanje FEV1 kod osoba sa BHRTashkin DP, et al. Am Rev Respir Dis. 1992; 145:301-10.Wise RA, et al. Chest. 2003; 124(2):449-58.
 22. 22. Definicija HOBPHOBP je bolest koja se može sprečiti i lečiti,akarakteriše je perzistentno ograničenje protokavazduha u disajnim putevima koje je običnoprogresivno i udruženo sa povišenim hroničniminflamatornim odgovorom u disajnim putevima ipludima na štetne čestice i gasove.Egzacerbacije i komorbiditeti doprinose ukupnoj težinikod svakog pojedinačnog pacijenta.From the Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2011.
 23. 23. Ključne karakteristike HOBP:da li one prave razliku HOBP od astme?Ograničenje protokavazduha je običnoPROGRESIVNOAbnormalniINFLAMATORNIODGOVORZnačajniVANPLUDNIEFEKTI
 24. 24. Astma i progresija opstrukcijePeak JK, et al. Eur J Respir Dis. 1987;70:171-79.ZdraviAstmaInflamacija disajnih putevaRemodelovanjeHronična perzistentnaopstrukcija disajnih puteva ihiperreaktivnost20 40 60 804.543.532.521.510.50FEV1(L)Godine životan=27818 godina pradenjaProsečno propadanje FEVastmatičara 50ml/godzdravih 35 ml/godEfekat varijabilan
 25. 25. Perzistentna opstrukcija u astmiProcenat pacijenata sa astmom* koji imaju post-BDT FEV1/FVC ˪ 0.7Kalberg C, et al. Am J Respir Crit Care. 2005.18-40 godinaN=649740-60 godinaN=3346> 60 godinaN=60150454035302520151050Pacijenti(%)*Uključeno 10 444 pacijenata iz 38 kliničkih studija astme. Pacijenti imaju dijagnozu astme, bez ostalih značajnih respiratornih oboljenja su (uključujudi HOBP)˂ 10 paklo/godina pušačke istorije i BDreverzibilnost (≥ 12% post-BD porast nakon albuterola)p ˪ 0.001za proporcijupacijenata safiksiranomopstrukcijom
 26. 26. INFLAMACIJA
 27. 27. Inflamacija disajnih putevaHOBP Astma
 28. 28. Porast eozinofila tokom pogoršanja HOBPSaetta M, et al. Am J Respir Crit Care Med. 1994; 150: 1646-52.200150100500Stabilna bolest Pogoršanjap ˪ 0.001EG2(+)delija/mm²
 29. 29. Porast broja inflamatornih delija imedijatora sa progresijom bolesti020406080100Neutrofili Makrofage Eozinofili CD4 delije CD8 delije B delijeInflamatorne delijeGOLD 0 GOLD 1 GOLD 2 i 3 GOLD 4Disajniputevisamerljivimdelijama(%)Hogg JC, et al. New Engl J Med. 2004; 350(26):2645-53.
 30. 30. Porast neutrofilne inflamacije u teškojsteroid-zavisnoj astmi5001000260023001200ZDRAVI BLAGA/UMERENA ASTMA TEŠKA ASTMARAZLIKA U BAL DELIJAMANeutrofili Eozinofilidelije/mlBALsadržajaWenzel SE, et al. Am J Resp Crit Care Med. 1997; 156: 737-43.Statistička razlikaizmeđu tri grupe zaneutrofile i eozinofile jep = 0.032 i p ˂ 0.007respektivno
 31. 31. Može li se preporučiti endobronhijalna biopsija uodređivanju između astme i HOBP u rutinskoj praksi?• Studija sa 3 patologa (dvostruko-slepa)• 50 uzoraka astme i 50 HOBP• Epitelna dekvamacija (80-98% astma; 61-88% HOBP) izadebljanje bazalne membrane (71-94% astma; 53-88%HOBP) mogu se povezati sa astmom• Eozinofili snažno usmeravaju patološku dijagnozu u smeruastme, iako je njihova procenjena prevalenca slična (11-37% uastmi i 13-41% u HOBP)Bourdin A, et al. Thorax. 2004; 59(6): 488-93.TrenutnodostupnerutinskeanalizeEBBnisudovoljnodiskriminatorne
 32. 32. Biomarkeri u razlikovanju astme i HOBP?Fabbri LM, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167: 418-24.Sputum eozinofili Izdahnuti NO
 33. 33. MOŽEMO LI RAZLIKOVATIASTMU I HOBP?
 34. 34. Piras B, Miravitlles M. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2012, 7:8PREVALENCA:13-20% pacijenata sa HOBP50% kod starijih od 70 godDIJAGNOZA:2 major kriterijuma1 major + 2 minorMAJOR KRITERIJUMIVrlo pozitivan BDT (> 400 ml i> 15% FEV1)Sputum eozinofilijaPrethodna dijagnoza astmeMINOR KRITERIJUMIPovedan ukupni serumski IgERanija istorija atopijePozitivan BDT (> 200ml i > 12%FEV1) na najmanje dve posete
 35. 35. Prirodni tok astmeVremeSimptomiTeškaBlaga
 36. 36. Prirodni tok HOBPDisajnafunkcijaInvaliditet →Hronični pušački kašaljDispneja i intolerancija naporaPogoršanjaHospitalizacijeSistemski efektiRespiratorna insuficijencijaPludna hipertenzijaSMRT
 37. 37. HOBP vs. Astma• SIMPTOMI-Astma je epizodična bolest sa periodimakompletne remisije – obično počinje u detinjstvu-HOBP je progresivno stanje, na početku bolesti pacijent jeasimptomatski; kako se bolest pogoršava u srednjimgodinama i kasnije, dispneja i pogoršanja su sve češda• SPIROMETRIJA-Kompletna reverzibilnost dijagnostički kriterijum astme
 38. 38. Centrolobularni emfizem
 39. 39. Difuzijski kapacitet DLcoHOBP: DLco SNIŽEN ili normalanAstma: DLco POVIŠEN ili normalan
 40. 40. Jedna značajna razlika:sistemski efekti HOBPFabbri LM, et al. Eur Respir J 2008;31:204-12.Poremedaj ishraneGubitak težineOsteoporozaMetabolički sindromDijabetes tip 2KardiovaskularnikomorbiditetPoremedajfunkcije skeletnihmišida
 41. 41. Sistemska inflamacija raste sa težinombolestiFranciosi LG, et al. Pulm Pharmacol Ther. 2006; 19: 189-99.CRP TNF-aTeškaHOBPUmerenaHOBPBlagaHOBPZdravi0 10 20 30 40 50 60 70 0 20 40 60 80 100Serumski TNF-α (pg/mL)Serumski CRP (mg/L)
 42. 42. Šta razlikuje astmu odHOBP?I da li je to bitno?DA!
 43. 43. Terapijski protokoli u stabilnoj HOBPThe Cage Study• Vedina blagih pacijenatadobija IKS• Manje od 40% umerenih iliteških pacijenata primaLABA• Samo 51% teških pacijenatakoristi dva LABABourbeau J, et al. Can Respir J 2008; 15:13-19n=1090
 44. 44. Trend mortaliteta u astmi i HOBPAustralija 1993-2003Wilson DH, et al. Med J Aust 2007; 186 (8): 408-411.ASTMAHOBP
 45. 45. ATS/ERS preporuke 2004“Pojedini pacijenti sa astmom ne mogu sediferencirati od HOBP postojedimdijagnostičkim testovima. Lečenje ovakvihpacijenata treba da bude identičnolečenju astme.”
 46. 46. “Vredniji je gramiskustva od tovarateorije.”Friedrich Nietzsche

×