Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KliniKlinička fčka fiziologija plucaiziologija pluca
Osnovna funkcija plućaOsnovna funkcija pluća
Održavanje optimalnih nivoOdržavanje optimalnih nivo
Pa O2 i Pa CO2 u arterij...
• PLUĆNA VENTILACIJAPLUĆNA VENTILACIJA
• DISTRIBUCIJA (raspodelaDISTRIBUCIJA (raspodela
udahnutog vazduha)udahnutog vazduh...
PLUĆNA VENTILACIJAPLUĆNA VENTILACIJA
• Proces kojim se vrši razmena gasovaProces kojim se vrši razmena gasova
izmedju alve...
INSPIRIJUMINSPIRIJUM
• Aktivna radnjaAktivna radnja
• Inspirijumski mišići (dijafragma, spoljašnjiInspirijumski mišići (di...
EKSPIRIJUMEKSPIRIJUM
• Pasivno skupljanje grudnog koša doPasivno skupljanje grudnog koša do
ravnotežnog položaja u nivou m...
ELASTIČNA RETRAKTILNOSTELASTIČNA RETRAKTILNOST
PLUĆAPLUĆA
• RastegnutaRastegnuta elastična vlaknaelastična vlakna u inspir...
PLUĆNI SURFAKTANTPLUĆNI SURFAKTANT
• Materija lipoproteinskog sastava oblažeMaterija lipoproteinskog sastava oblaže
unutra...
DISTRIBUCIJA GASOVA UDISTRIBUCIJA GASOVA U
PLUĆIMAPLUĆIMA
-- raspodela udahnutog vazduha-raspodela udahnutog vazduha-
diho...
DISTRIBUCIJA GASOVA UDISTRIBUCIJA GASOVA U
PLUĆIMAPLUĆIMA
• Respiracijske bronhioleRespiracijske bronhiole
I, II, III reda...
STRUKTURA ALVEOLNO-STRUKTURA ALVEOLNO-
KAPILARNEKAPILARNE
MEMBRANEMEMBRANE
• Sloj surfaktantaSloj surfaktanta
• Ćelijska p...
PLUĆNI KRVOTOKPLUĆNI KRVOTOK
• Plućna arterija se grana trihotono u isti brojPlućna arterija se grana trihotono u isti bro...
Intrapulmonary blood circulation
Terminal bronchiole
Pulmonary vein
(to left heart)
Respiratory
bronchioles
Capillary plex...
Poremećaj ventilacije plućaPoremećaj ventilacije pluća
Restrikcijski sindromRestrikcijski sindrom
• Bolesti koje smanjuju ...
Funkcijske karakteristike restrikcijeFunkcijske karakteristike restrikcije
• VCVC
• TLCTLC
• FEV1FEV1
• 100FEV1/VC normala...
OPSTRUKCIJSKI SINDROMOPSTRUKCIJSKI SINDROM
• Hronični opstrukcijski bronhitisHronični opstrukcijski bronhitis
• Bronhijaln...
Funkcijske karakteristike opstrukcijeFunkcijske karakteristike opstrukcije
• VEV1VEV1
• 100 FEV1/VC100 FEV1/VC
• RawRaw
• ...
Poremećaj plućne funkcije uPoremećaj plućne funkcije u
celinicelini
• Respiracijska insuficijencija (stanje u komeRespirac...
Podela respiracijske insuficijencijePodela respiracijske insuficijencije
• Akutna i HroničnaAkutna i Hronična
• Latentna (...
Klinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija pluca
Klinicka fiziologija pluca
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klinicka fiziologija pluca

2,478 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Klinicka fiziologija pluca

 1. 1. KliniKlinička fčka fiziologija plucaiziologija pluca
 2. 2. Osnovna funkcija plućaOsnovna funkcija pluća Održavanje optimalnih nivoOdržavanje optimalnih nivo Pa O2 i Pa CO2 u arterijskojPa O2 i Pa CO2 u arterijskoj krvikrvi u svim fau svim fazzamaama metabolimetaboliččke aktivnostike aktivnosti
 3. 3. • PLUĆNA VENTILACIJAPLUĆNA VENTILACIJA • DISTRIBUCIJA (raspodelaDISTRIBUCIJA (raspodela udahnutog vazduha)udahnutog vazduha) • MEMBRANSKA DIFUZIJAMEMBRANSKA DIFUZIJA (alveolno-respiracijska faza)(alveolno-respiracijska faza) • PLUĆNA PERFUZIJA (krvotok)PLUĆNA PERFUZIJA (krvotok)
 4. 4. PLUĆNA VENTILACIJAPLUĆNA VENTILACIJA • Proces kojim se vrši razmena gasovaProces kojim se vrši razmena gasova izmedju alveolnih prostora i spoljašnjeizmedju alveolnih prostora i spoljašnje sredine.sredine. • INSPIRIJUMINSPIRIJUM • EKSPIRIJUMEKSPIRIJUM
 5. 5. INSPIRIJUMINSPIRIJUM • Aktivna radnjaAktivna radnja • Inspirijumski mišići (dijafragma, spoljašnjiInspirijumski mišići (dijafragma, spoljašnji medjurebarni mišići)medjurebarni mišići) • U patološkim stanjimaU patološkim stanjima pomoćna disajna muskulaturapomoćna disajna muskulatura (sternokleidomastoidni i skalenski mišići)(sternokleidomastoidni i skalenski mišići) klinički znak uz subjektivni osećaj dispnojeklinički znak uz subjektivni osećaj dispnoje poremećaj ventilacije plučaporemećaj ventilacije pluča
 6. 6. EKSPIRIJUMEKSPIRIJUM • Pasivno skupljanje grudnog koša doPasivno skupljanje grudnog koša do ravnotežnog položaja u nivou mirnogravnotežnog položaja u nivou mirnog ekspirijuma (ekspirijuma (ne učestvuje mišićni rad)ne učestvuje mišićni rad) • U patološkim stanjimaU patološkim stanjima (opstrukcija disajnih puteva) postaje(opstrukcija disajnih puteva) postaje aktivna radnja u kojoj učestvuju ekspirijumski mišić (unutrašnjiaktivna radnja u kojoj učestvuju ekspirijumski mišić (unutrašnji medjurebarni mišići i mišići prednjeg trbušnog zida.)medjurebarni mišići i mišići prednjeg trbušnog zida.) • Elastična retraktilnost plućaElastična retraktilnost pluća Sila elastičnih vlakanaSila elastičnih vlakana Sila površinskog naponaSila površinskog napona
 7. 7. ELASTIČNA RETRAKTILNOSTELASTIČNA RETRAKTILNOST PLUĆAPLUĆA • RastegnutaRastegnuta elastična vlaknaelastična vlakna u inspirijumuu inspirijumu vraćaju se u ravnotežni položaj (razvučenavraćaju se u ravnotežni položaj (razvučena opruga)opruga) • Površinski naponPovršinski napon Teži da smanji površinu alveolaTeži da smanji površinu alveola Nekontrolisana sila površinskog napona dovodi doNekontrolisana sila površinskog napona dovodi do kolapsa alveolakolapsa alveola
 8. 8. PLUĆNI SURFAKTANTPLUĆNI SURFAKTANT • Materija lipoproteinskog sastava oblažeMaterija lipoproteinskog sastava oblaže unutrašnju površinu alveolaunutrašnju površinu alveola • Smanjuje silu površinskog naponaSmanjuje silu površinskog napona • Molekuli surfaktanta menjaju gustinu uMolekuli surfaktanta menjaju gustinu u zavisnosti od prečnika alveolazavisnosti od prečnika alveola • U INSPIRIJUMU – dejstvo surfaktanta seU INSPIRIJUMU – dejstvo surfaktanta se smanjuje, dok se dejstvo sile površinskogsmanjuje, dok se dejstvo sile površinskog napona povećavanapona povećava • U EKSPIRIJUMU- alveole se smanjuju, dejstvoU EKSPIRIJUMU- alveole se smanjuju, dejstvo surfaktanta se povećavasurfaktanta se povećava
 9. 9. DISTRIBUCIJA GASOVA UDISTRIBUCIJA GASOVA U PLUĆIMAPLUĆIMA -- raspodela udahnutog vazduha-raspodela udahnutog vazduha- dihotomno i trihotomno grananje -23 generacijedihotomno i trihotomno grananje -23 generacije • Traheja i glavneTraheja i glavne bronhije - zid odbronhije - zid od hrskavilnih prstenova,hrskavilnih prstenova, sluzne žlezde (dosluzne žlezde (do 5.generacije)5.generacije) • Bronhiole- glatkiBronhiole- glatki mišići, fibrozna imišići, fibrozna i elastična vlaknaelastična vlakna • Terminalna bronhiola-Terminalna bronhiola- 17 generacija17 generacija racvanjaracvanja
 10. 10. DISTRIBUCIJA GASOVA UDISTRIBUCIJA GASOVA U PLUĆIMAPLUĆIMA • Respiracijske bronhioleRespiracijske bronhiole I, II, III redaI, II, III reda (alveolizacija)(alveolizacija) • Alveolni duktusiAlveolni duktusi (elastična i kolagena(elastična i kolagena vlakna, mišićna vlaknavlakna, mišićna vlakna samo oko otvora alveola.samo oko otvora alveola. • Alveolni sakulusi 23Alveolni sakulusi 23 generacija (slepogeneracija (slepo završeni alveolni duktusi)završeni alveolni duktusi)
 11. 11. STRUKTURA ALVEOLNO-STRUKTURA ALVEOLNO- KAPILARNEKAPILARNE MEMBRANEMEMBRANE • Sloj surfaktantaSloj surfaktanta • Ćelijska plazmaĆelijska plazma alveolnog epitelaalveolnog epitela • Vezivno tkivoVezivno tkivo alveolne pregradealveolne pregrade • Endotel kapilaraEndotel kapilara • Krvna plazmaKrvna plazma • Membrana eritrocita iMembrana eritrocita i unutrašnjost Er do Hgunutrašnjost Er do Hg Brzina difuzije zavisi od debljine i površine
 12. 12. PLUĆNI KRVOTOKPLUĆNI KRVOTOK • Plućna arterija se grana trihotono u isti brojPlućna arterija se grana trihotono u isti broj generacija kao i disajni putevigeneracija kao i disajni putevi • Kontaktna površina 50-80mKontaktna površina 50-80m22 • Plućni krvni sudovi tankih zidovaPlućni krvni sudovi tankih zidova (debljina(debljina zida/prečnik plućnih arterija, mišićni sloj 3-4%)zida/prečnik plućnih arterija, mišićni sloj 3-4%) • Plućni pritisak nizakPlućni pritisak nizak (srednji 10-12mmHg)(srednji 10-12mmHg) • Plućni otpor maliPlućni otpor mali (6xmanji od sistemskog)(6xmanji od sistemskog) • Ukupna zapremina u kapilarnoj mreži 150mlUkupna zapremina u kapilarnoj mreži 150ml (30% u zoni gasne razmene)(30% u zoni gasne razmene)
 13. 13. Intrapulmonary blood circulation Terminal bronchiole Pulmonary vein (to left heart) Respiratory bronchioles Capillary plexus on alveolus Capillary plexuses on alveolar sacs (cut away in places) Septum Pleura Pleura Septum Pulmonary vein (to left heart) Bronchial artery (from left heart, via aorta) Pulmonary artery (from right heart) © Novartis
 14. 14. Poremećaj ventilacije plućaPoremećaj ventilacije pluća Restrikcijski sindromRestrikcijski sindrom • Bolesti koje smanjuju rastegljivost plućaBolesti koje smanjuju rastegljivost pluća fibroze, granulomatoze, zapaljenske infiltracije, tumori,fibroze, granulomatoze, zapaljenske infiltracije, tumori, tuberkuloza, staza, edem, plućna hipertenzija)tuberkuloza, staza, edem, plućna hipertenzija) • Patološki procesi na pleuriPatološki procesi na pleuri (pleuritisi, izlivi, adhezije,(pleuritisi, izlivi, adhezije, tumori pleure)tumori pleure) • Oboljenja dijafragme i medijastinumaOboljenja dijafragme i medijastinuma • Bolesti mišićnog, koštanog i nervnog sistemaBolesti mišićnog, koštanog i nervnog sistema
 15. 15. Funkcijske karakteristike restrikcijeFunkcijske karakteristike restrikcije • VCVC • TLCTLC • FEV1FEV1 • 100FEV1/VC normalan100FEV1/VC normalan • frekvencija disanja povećanafrekvencija disanja povećana
 16. 16. OPSTRUKCIJSKI SINDROMOPSTRUKCIJSKI SINDROM • Hronični opstrukcijski bronhitisHronični opstrukcijski bronhitis • Bronhijalna astmaBronhijalna astma reverzibilni činioci opstrukcijereverzibilni činioci opstrukcije edem sluznice bronhaedem sluznice bronha nagomilavanje sluzi u disajnim purevimanagomilavanje sluzi u disajnim purevima spazam mišićaspazam mišića • Emfizem plućaEmfizem pluća ireverzibilna opstrukcijaireverzibilna opstrukcija destrukcija alveolno-kapilarne membranedestrukcija alveolno-kapilarne membrane kompresija i kolaps disajnih puteva u ekspirijumukompresija i kolaps disajnih puteva u ekspirijumu
 17. 17. Funkcijske karakteristike opstrukcijeFunkcijske karakteristike opstrukcije • VEV1VEV1 • 100 FEV1/VC100 FEV1/VC • RawRaw • hiperinflacija plućahiperinflacija pluća • RV VCRV VC
 18. 18. Poremećaj plućne funkcije uPoremećaj plućne funkcije u celinicelini • Respiracijska insuficijencija (stanje u komeRespiracijska insuficijencija (stanje u kome pluća nisu sposobna da adekvatnopluća nisu sposobna da adekvatno oksigenišu arterijsku krv).oksigenišu arterijsku krv). • Hipoksemija PaO2Hipoksemija PaO2 << 9.3kPa Sat O29.3kPa Sat O2 <<94%94% • Hiperkapnija PaCO2Hiperkapnija PaCO2 >> 6kPa6kPa
 19. 19. Podela respiracijske insuficijencijePodela respiracijske insuficijencije • Akutna i HroničnaAkutna i Hronična • Latentna (ispoljava se u naporu)Latentna (ispoljava se u naporu) • Manifestna (difuzijski tip,Manifestna (difuzijski tip, distribucioni tip)distribucioni tip) • Parcijalna i GlobalnaParcijalna i Globalna

×