Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju

10,721 views

Published on

Modul: Uvod u komunikaciju

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Smilja Sindjelić - Uvod u komunikaciju

 1. 1. UVOD U KOMUNIKACIJU <ul><li>POJAM I ELEMENTI KOMUNIKACIJE </li></ul><ul><li>Metodologija treninga – na č in n a koji </li></ul><ul><li>ćemo raditi i razlozi zbog kojih ćemo tako raditi </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 2. 2. METODOLOGIJA RADA NA TRENINGU <ul><li>Interaktivan rad, aktivno učešće učesnika </li></ul><ul><li>Iskustveno učenje </li></ul><ul><li>Raznovrsni oblici i metode rada (igrice, rad po grupama, timski rad, roll play, studija slučaja,primeri dobre prakse, grupne diskusije </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 3. 3. Zašto baš ovaj načina rada? <ul><li>“ Č uo /la sam i zaboravio /la , </li></ul><ul><li>Video /la sam i zapamtio /la , </li></ul><ul><li>Uradio /la sam i razumeo /la .” </li></ul><ul><li>Stara kineska poslovica </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 4. 4. POTREBA ZA ZNANJEM <ul><li>Verujeteli u tzv. intelektualni kapital? </li></ul><ul><li>Kompanija Microsoft u vrednosti svoje deonice nominalne vrednosti 70 dolara samo 7 dolara predstavlja knjižnu tj. vidljivu vrednost dok sve ostalo otpada na nevidljivu uvednostkoju najvećim delom čini znanje. </li></ul><ul><li>Ukupno ljudsko znanje nastalo od 1900 udvostručilo se do 1950. Od tada se celokupno ljudsko znanje udvostručava svakih 5-8 godina. (Istraživanje Stanford univerziteta, SAD) </li></ul><ul><li>U većini profesija znanje se duplira svakih nekoliko godina,što znači da znanje svakog od nas treba da se duplira svake 2-3 godine samo da bismo ‘’održali korak’’ sa promenama. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 5. 5. TEME <ul><li>Šta je to komunikacija uopšte i šta je poslovana komunikacija . </li></ul><ul><li>Koja je njena funkcija . </li></ul><ul><li>Koje su osnovne vrste ili na koje sve načine komuniciramo . </li></ul><ul><li>Ka k o teče komunikacija i koji su sastavni elementi komunikacionog toka . </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 6. 6. Ciljevi prvog dana <ul><li>Ciljevi: </li></ul><ul><li>Razumevanje pojama i procesa komunikacije i njene funkcije uopšte, posebno u vezi sa njenom ulogom u ostvarivanju poslovnih ciljeva </li></ul><ul><li>r azumevanje elementa komunikacionog procesa i zastoja, posebno u poslovnoj komunikaciji </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 7. 7. POJAM KOMUNIKACIJE <ul><li>Komunikacija – prenošenje poruke putem znakova </li></ul><ul><li>Jedna od najznačajnijih interakcija ! </li></ul><ul><li>Jedan od ključnih načina/sredstava za zadovoljene potreba svih 5 hijerarhijskih potreba ( A. Maslov, Motivacija i ličnost ) </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 8. 8. FUNKCIJE KOMUNIKACIJE <ul><li>Uloga u zadovoljenju osnovnih ljudskih potreba </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 9. 9. VRSTE KOMUNIKACIJE <ul><li>1.VERBALNA KOMUNIKACIJA </li></ul><ul><li>komunikacija putem reči i sklopova reči odredjenog jezika: </li></ul><ul><li>a) usmena ( pored reči značajna i propratna glasovna obeležja govornog jezika !) </li></ul><ul><li>b) pismena </li></ul><ul><li>2.NEVERBALNA KOMUNIKACIJA </li></ul><ul><li>komunikacija pri kojoj se koriste: </li></ul><ul><li>a) pokreti (tela, delova tela) </li></ul><ul><li>b) facijalna ekspresija </li></ul><ul><li>c) prostorni odnosi izmedju učesnika u komunikaciji </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 10. 10. ELEMETI KOMUNIKACIJE <ul><li>POŠILJALAC PORUKE </li></ul>POŠILJALAC PORUKE KOMUNIKACIONI KANAL PRIMALAC PORUKE Oktobar 2008. Kragujevac
 11. 11. KOMUNICIRANJE U BIZNISU <ul><li>Def. Proces prenosa poruka i informacija u okviru formalne i neformalne struture biznisa i osnov njegovog povezivanja sa okruženjem </li></ul><ul><li>Dr Vladimir Cvetanov </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 12. 12. P RINCIPI KOMUNICIRANJA U BIZNISU <ul><li>Bernardovi principi komuniciranja </li></ul><ul><li>Komunikacijski kanali moraju biti definisani i poznati. </li></ul><ul><li>Svako mora nekoga izveštavati i svak o mora biti nekome podredjen. </li></ul><ul><li>Linija komuniciranja mora biti što kraća. </li></ul><ul><li>Treba koristiti utvrdjene linije komuniciranja </li></ul><ul><li>5. Linija komuniciranja ne sme biti prekunuta. </li></ul><ul><li>6. Svako komuniciranje mora biti potvrdjeno. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 13. 13. <ul><li>OSNOVNI PRINCIPI I KRITERIJUMI DOBRIH KOMUNIKACIJA </li></ul><ul><li>štampati Principe u po 2 primerka kako bi se oni diskutovli/razjašnjavali po grupama </li></ul><ul><li>( PREDLOG AMERIČKOG UDRUŽENJE ZA MENAŽMENT) </li></ul><ul><li>Pošiljalac poruka mora da razjasni svoje ideje pre komuniciranja. </li></ul><ul><li>Treba pažljivo ispitati svrhu svake poruke ili komunikacije. </li></ul><ul><li>Mora se naglasiti važnost kadrovskih i fizičih ograničenja u okviru kojih se komunicira. </li></ul><ul><li>Pri planiranju komunikacija treba konsultovati druge da ne </li></ul><ul><li>bi došlo do slanja nerazumljivih i protivrečnih poruka. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 14. 14. OSNOVNI PRINCIPI I KRITERIJUMI DOBRIH KOMUNIKACIJA <ul><li>5. Treba biti pažljiv sa ‘’atraktivnim’’ i ‘’zvučnim’’ porukama </li></ul><ul><li>6. Za prenos poruka treba koristiti ‘’povoljne prilike’’. </li></ul><ul><li>7. Započeti proces komuniciranja treba kontrolisati da bismo saznali da li je poruka ostvarila željena/očekivana značenja i da li je dobro shvaćenja. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 15. 15. P RINCIPI KOMUNICIRANJA U BIZNISU <ul><li>8. Komuniciranje ne treba da se ograniči samo na trenutne potrebe nego da se usmerava i na budućnost. </li></ul><ul><li>9. Ako je poruka uspešna, akcija mora da podržava komunikaciju. </li></ul><ul><li>10. Dobro komuniciranje zavisi od volje primaoca da sluša i razume poruku. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 16. 16. TOKOVI INFORMACIJA/PORUKA U BIZNISU <ul><li>1.Silazni tokovi (komuniciranje prema DOLE) Usmereni su od vrha prema dole kroz liniju autoriteta u organizaciji. Kroz njih se upućuju: </li></ul><ul><li>Direktive i instrukcije: kako/kada nešto uraditi; </li></ul><ul><li>Informacije za razumevanje pojedinih zadataka; </li></ul><ul><li>Informacije o politici i ciljevima biznisa; </li></ul><ul><li>informacije o tome kakvi treba da budu proizvodi/usluge, radni rezultati i sl. </li></ul><ul><li>Šta mislite, kada je ovaj komun. tok prihvaćen ? </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 17. 17. NEKI OD MOGUĆIH ODGOVORA <ul><li>MENTALNE I FIZIČKE PREDISPOZICIJE DA SE PORUKA RAZUME </li></ul><ul><li>VOLJA DA SE PORUKA RAZUME </li></ul><ul><li>VEROVANJE U PORUKU </li></ul><ul><li>VEROVANJE DA JE PORUKA U SKLADU SA INTERESIMA ONOGA KOME JE UPUĆENA I INTERESIMA CELINE BIZNISA </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 18. 18. TOKOVI INFORMACIJA/PORUKA U BIZNISU <ul><li>2. Uzlazni tokovi (komuniciranje prema DOLE)- Koristi se za razjašnjavanje naredbi, procedura i politike firme: </li></ul><ul><li>Informacije o radnim sposobnostima radnika; </li></ul><ul><li>Procene radnika šta i kako da se nešto uradi; </li></ul><ul><li>stavovi, mišljenja, primedbe, žalbe i zahtevi radnika. </li></ul><ul><li>3. Horizontalni tokovi – najrasprostranjeniji oblik formalnog komuniciranja </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 19. 19. <ul><li>3. Horizontalni tokovi – najrasprostranjeniji oblik formalnog komuniciranja izmedju zaposlenih unutar firme ali i sa okruženjem i retko uključuje više nivoe menadžmenta. </li></ul><ul><li>Šta mislite, koliko ovaj tok komunikacije može da bude opušteniji u u odnosu na druga dva i koje potrebe on zadovoljva? </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 20. 20. TIPOVI KOMUNIKACIJSKIH MREŽA <ul><li>CENTRALIZOVANE MREŽE: </li></ul><ul><li>Lanac ipsilon točak </li></ul><ul><li>Y </li></ul><ul><li>DECENTRALIZOVANE MREŽE: </li></ul><ul><li>krug paučina </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 21. 21. LIČNA KOMUNIKATIVNOST <ul><li>Osobine pojedinca koje doprinose uspešnoj komunikaciji: </li></ul><ul><li>- Jezička i stručna kompetentnost </li></ul><ul><li>Objektivnost -Individualnost </li></ul><ul><li>Praktičnost - Koncentrisanost </li></ul><ul><li>Fleksibilnost -Duhovitost </li></ul><ul><li>Motivisanost - Strategijska sposobnost </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 22. 22. Osobine pojedinca koje ometaju uspešnu komunikaciju <ul><li>- Primitivnost - Strašljivost </li></ul><ul><li>- Zatvorenost - Potčinjenost </li></ul><ul><li>- Sumnjičavost - Flegmatičnost </li></ul><ul><li>- Tromost </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 23. 23. Literatura <ul><li>Z.Tomić,Komunikologija, 2000. Čigoja </li></ul><ul><li>N.Rot, ‘’Z nakovi i z na č enja ’’ , 198 2. Filozofski fakultet, Beograd </li></ul><ul><li>Group of Authors, Gower Handbook of Management Skills, Gower Publishing Ltd, 1998. </li></ul><ul><li>Malešević Đ. Rukovođenje: teorija i praksa, Beograd, FON, 2001. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 24. 24. ULOGA KOMUNIKACIJE U STVARANJU SLIKE O ORGANUZACIJI / PREDUZEĆU
 25. 25. TEME <ul><li>Pojam identiteta/imidža/ugleda </li></ul><ul><li>Kako poslovna komunikacija utiče na stvaranje uglednog preduzeća </li></ul><ul><li>Pojam ‘’organizacije/preduzeća koje uči </li></ul><ul><li>Kultura, klima kontinuiranog učenja </li></ul>
 26. 26. IDENTITET, IMID Ž, UGLED <ul><li>Subtitle of document </li></ul>
 27. 27. ŠTA JE TO ‘’ORGANIZACIJA KOJA UČI’’ <ul><li>Definicije organizacije koja uči </li></ul><ul><li>Senž: “grupa ljudi koja kontinuirano uvećava svoje sposobnosti da bi stvorila ono što želi da stvori...U takvoj organizaciji se neguju novi načini mišljenja, oslobađaju se kolektivne aspiracije i zaposleni kontinuirano uče da uče zajedno” </li></ul><ul><li>Raiskums: To je sistem (organizam) “sposoban da se samostalno transformiše sticanjem novih znanja, veština i ponašanja” </li></ul>
 28. 28. KARAKTERISTIKE ORGANIZACIJE KOJA UČI <ul><li>Sposobnost za adaptaciju na spoljne okolnosti </li></ul><ul><li>Prisutno i negovano osećanje lične i kolektivne odgovornosti za funkc. i uspeh organizacije </li></ul><ul><li>Shvatanje i prihvatanje individuanih i kolektivnih grešaka i uspeha kao suštinskih komponenti učenja, jer one ohrabruju traganje za novim viđenjem stvari </li></ul><ul><li>Participativna kultura , odnosno međusobni odnosi u kojima preovlađuju dijalog, istraživanje i klima međusobnog poštovanja i poverenja </li></ul>
 29. 29. KARAKTERISTIKE ORGANIZACIJE KOJA UČI <ul><li>Osposoblj.članova org. da identifikuju i analiziraju probleme sa kojima se suočavaju produkujući relevantna rešenja </li></ul><ul><li>Usmerenost na organizacione pre nego na individualne procese učenja </li></ul><ul><li>Formalizovan i u hijerarhijsku strukturu funkcionalno ugrađen mehanizam (organizaciona jedinica) koji se na sistematski i kontinuiran način bavi problemima učenja organizacije kao celine i njenih članova </li></ul><ul><li>Vrednovanje sposobnosti samoučenja kao ključnih personalnih veština </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 30. 30. PREVA ZILAŽENJE ZASTOJA I KONFLIKATA U KOMUNIKACIJI Nezgodni sagovornici Veštine komuniciranja u menadžmentu: - Komunikacija sa ‘’teškim ljudima’’ KAKO IZAĆI NA KRAJ SA TEŠKIM LJUDIMA?
 31. 31. TEME <ul><li>Ko su komunikološki ‘’teški’’ljudi </li></ul><ul><li>Kako prepoznati ‘’teške’’ ljude u komunikaciji </li></ul><ul><li>Modeli reagovanja u komunikaciji sa ‘’teškim ljudima’’ </li></ul><ul><li>Prednosti razvijenih komunikoloških modela – organizacijski i lični </li></ul>
 32. 32. KAKO IZAĆI NA KRAJ SA TEŠKIM LJUDIMA? PREPOZNAVANJE MODELI REAGOVANJA POVEĆANA RADNA EFIKASNOST
 33. 33. TIPOVI TEŠKIH LJUDI <ul><li>LJUDI KOJI STALNO KRITIKUJU </li></ul><ul><li>NEGATIVISTI </li></ul><ul><li>LJUDI KOJI SVE ZNAJU /BALONI I BULDOŽERI/ </li></ul><ul><li>NEODLUČNI </li></ul><ul><li>SUPER PRIJATNI I LJUBAZNI LJUDI </li></ul><ul><li>TIHI I HLADNI </li></ul><ul><li>NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I AGRESIVNI LJUDI /OTVORENO AGRESIVNI, SNAJPERI, OSOBE KOJE EKSPLODIRAJU/ </li></ul>
 34. 34. ŠTA SA LJUDIMA LJUDIMA KOJI STALNO KRITIKUJU <ul><li>Pažljivo slušanje – slušanje se isplati jer DOBRO UOČAVAJU PROBLEM ALI NE ZNAJU KONSTRUKTIVNO DA GA REŠE </li></ul><ul><li>Ukazati im PAŽNJU  metoda PARAFRAZIRANJA »Ako sam Vas dobro razumela..ponoviti svojim rečima« </li></ul><ul><li>Koristiti VREMENSKI I SITUACIONO SPECIFIČNE ODGOVORE – »pobijati« njihovo UVEK I NIKADA primerom koji se odigrao u to i to vreme </li></ul>
 35. 35. ŠTA SA NEGATIVISTIMA <ul><li>Ne ljutite se nego ukažite na alternativu KAKO se stvari mogu odraditi </li></ul><ul><li>Razradite dobro strategiju za određeni poduhvat (ostvarenje cilja) </li></ul><ul><li>Uverite ih... »Koja je najgora stvar koja nam se može dogoditi?« </li></ul><ul><li>Iskoristite njihov negativizam – mogu Vam ukazati na stavri na koje je dobro obratiti pažnju </li></ul>
 36. 36.  ŠTA SA NEGATIVISTIMA – OPŠTI PRINCIPI <ul><li>OSTANITE REALNI OPTIMISTA! </li></ul><ul><li>/okupljate optimiste oko sebe, ukazujte na činjenice , budite odlučni.../ </li></ul><ul><li>DOKAZIVANJE KO JE U PRAVU JE ZAMKA U KOJU NEGATIVISTI ŽELE DA VAS UVUKU! IZBEGNITE TO! </li></ul><ul><li>Svako nastoji da potvrdi svoje hipoteze: negativista da neće uspeti, optimista da će uspeti </li></ul>
 37. 37. LJUDI KOJI SVE ZNAJU /’’BALONI ‘’ I ‘’BULDOŽERI’’/ <ul><li>‘’ baloni’’ </li></ul><ul><li>-govore ubedljivo, i nastupaju kao autoriteti o stvarima o kojima malo znaju </li></ul><ul><li>- oni nisu klasični lažovi, veruju da znaju kada krenu da grade priču </li></ul><ul><li>- samouvereni su, sve dok se ne iznesu prave činjenice </li></ul><ul><li>- kao menadžeri su loši, stvaraju probleme idonose rizične odluka </li></ul>
 38. 38. KAKO POSTUPATI SA ‘’BALONIMA ’’
 39. 39. ‘ ’ BULDOŽERI ’’ <ul><li>Zahtevaju da se radi na način kako su oni zamislili </li></ul><ul><li>uvek pronađu grešku i nikada nisu zadovoljni onim što drugi urade </li></ul><ul><li>zanima ih samo ostvarenje planova i ciljeva </li></ul><ul><li>traže da ih slušate a ne da vas čuju </li></ul><ul><li>Ipak, oni su veoma produktivni, kompetentni, pažljivo planiraju </li></ul><ul><li>neuspeh doživljavaju kao katastrofu i pravdaju ga nekompetentnim osobama </li></ul><ul><li>imaju osećaj moći zasnovan na znanju, samopouzdanje i drugi ljudi im ne trebaju mnogo </li></ul>
 40. 40.  KAKO POSTUPATI SA ‘’BULDOŽERIMA ’’ <ul><li>ne konfrontirati se ali hrabro postavljati </li></ul><ul><li>promišljena pitanja u vezi sa temom </li></ul><ul><li>nikako ne zauzimati poziciju ‘’eksperta broj 2’’ </li></ul><ul><li>Isplati se zauzeti blago podredjenu ali saradničku poziciju </li></ul>
 41. 41. KAKO POSTUPATI SA  ‘’BULDOŽERIMA <ul><li>pažljivo predočiti alternativna rešenja </li></ul><ul><li>uraditi domaći zadatak (dobra priprema, upoznavanje sa problematikom) </li></ul><ul><li>dobro slušati, ne prekidati </li></ul><ul><li>Pažljivo koristiti znake neverbalne komunikacije </li></ul><ul><li>preporučljivo je parafraziranje na kraju ili povremeno »Ako sam vas dobro razumeo/la...« </li></ul>
 42. 42. NEODLUČNI <ul><li>stalno menjaju mišljenje </li></ul><ul><li>teško donose odluke i izbegavaju odlučivanje </li></ul><ul><li>Iako pažljivo slušaju i postavljaju pitanja, loše barataju zaključcima i podložni su jakim negativnim emocijama </li></ul>
 43. 43.  ŠTA SA NEODLUČNIMA <ul><li>- jasno definisati problem </li></ul><ul><li>- rangirati značajnost alternativa </li></ul><ul><li>definisati vrednost izbora alternativa za ljude </li></ul><ul><li>donetu odluku potkrepiti podrškom </li></ul>
 44. 44.  ŠTA SA NEODLUČNIMA <ul><li>- držite inicijativu u svojim rukama tako što će definisati potrebno vreme za odluku </li></ul><ul><li>ne pritiskati previše, jer će doneti impulsivnu odluku ili će pobeći , </li></ul><ul><li>konstantno pratiti neverbalnu komunikaciju </li></ul>
 45. 45. SUPER PRIJATNI I LJUBAZNI LJUDI <ul><li>- daju nerealna obećanja </li></ul><ul><li>- između obećanog i realizovanog postoji velika razlika </li></ul><ul><li>govore ono što želimo da čujemo </li></ul><ul><li>Izbegavaju kritiku, konflikte </li></ul><ul><li>- nasmejani i ljubazni sve dok vam nešto istinski ne zatreba </li></ul>
 46. 46. ŠTA SA SUPER PRIJATNIM I  LJUBAZNIM LJUDIMA <ul><li>isprovocirati da kažu šta zaista misle </li></ul><ul><li>iskreno iskazati način na koji osobu cenite </li></ul><ul><li>ne dozvoliti im da vam daju nerealna obećanja/zajedno definisati cilj nizom jasnih, dobro osmišljenih pitanja </li></ul><ul><li>Oslonite se na realnost vaše procene </li></ul>
 47. 47. TIHI I HLADNI <ul><li>uglavnom ne dobijate odgovor kada vam je potrebno a izostaje i neverbalna reakcija </li></ul><ul><li>Iako nemate otvoreni konflikt sa ovim tipom ljudi, ipak vas vas izluđuju </li></ul><ul><li>  - uglavnom odgovaraju sa DA/NE </li></ul><ul><li>- nikada niste sigurni šta stvarno misle </li></ul>
 48. 48.  TIHI I HLADNI <ul><li>važno je da ih isprovocirate da progovore </li></ul><ul><li>        razgovor započnite o neobaveznim temama    </li></ul><ul><li>   postavljati otvorena pitanja »Kako vi reagujete na taj predlog« umesto »Da li se slažete?« jer sledi DA/NE odgovor </li></ul><ul><li>      gledati osobu u oči (prijateljski ali oštro) </li></ul>
 49. 49. NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I AGRESIVNI LJUDI <ul><li>Životna pozicija : Oni su uvek dobri, – drugi nikad to nisu </li></ul><ul><li>Dominiraju negativne e mocionalne reakcije : ljutnja, bes, (samo)prezir </li></ul><ul><li>Odnos prema konfliktu : PRAVE KONFLIKT zato što im treba...... </li></ul><ul><li>Pristup problemu : </li></ul><ul><li>»Ono što sam JA zamislio mora se ostvariti PO SVAKU CENU « </li></ul><ul><li>Odnos prema pravilima : KRUT odnos ali prema (SVOJIM) pravilima; suženo sagledavanje situacije; </li></ul><ul><li>Ponašanje : ironično, agresivno, progone, opsednuti borbom sa drugima </li></ul>
 50. 50. NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I  AGRESIVNI LJUDI <ul><li>PONAŠATI SE DRUGAČIJE OD ONOGA [TO ONI OČEK UJU : nemojte ući u konflikt, nemojte se baviti njima na način na koji oni to čine sa vama – stalno i opsednuto . </li></ul><ul><li>VIŠE SE KONCENTRIŠITE NA NJIH: </li></ul><ul><li>kont r olišite osećanja, ostanite na liniji zbog koje ste u komunikaciji sa tom osobom, često hrabrite sebe i ponavljajte u sebi šta treba uraditi i zašto ste uopšte u komunikaciji sa njima / </li></ul>
 51. 51. NEPRIJATELJSKI RASPOLOŽENI I  AGRESIVNI LJUDI <ul><li>Dati im vremena da se isprazne... </li></ul><ul><li>UKAZATI IM PAŽNJU TAKO ŠTO ĆETE: ih osloviti imenom, gledati u oči..... </li></ul><ul><li>Staviti ih u isti položaj u kom ste Vi - DA SEDE ILI I VI USTANITE </li></ul><ul><li>Ako je neophodno, izostaviti ljubaznost i pravila u smislu - uzmite reč u njihovoj pauzi, ako vas prekida izborite se za na nastav a k priče »Da li vi to mene prekidate? </li></ul>
 52. 52. Prednosti razvijenih komunikoloških modela <ul><li>Organizacijski </li></ul><ul><li>v e ća radna efikasnost (optimalnija upotreba resursa) i efektivnost (ostvarenje organizacijskih ciljeva) </li></ul><ul><li>Lični </li></ul><ul><li>veće zadovoljstvo poslom, okruženjem, postizanje balansa mogućnosti. </li></ul>
 53. 53. Prevazilaženje zastoja i konflikata u komunikaciji <ul><li>Komunikacija kao ključni uslov za stvaranje i prevazilaženje konflikta </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 54. 54. CILJEVI <ul><li>razvoj svesti o značaju poznavanja veština poslovne komunikacije za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija; </li></ul><ul><li>Unapredjenje veština prepoznavanja i razrešenja zastoja u komunikaciji i stvaranje povoljne komunikacijske klime ; </li></ul><ul><li>Unapredjenje motivacije učesnika za daljim usavršavanjem u oblasti poslovne komunikacije. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 55. 55. Sukob / Konflikt <ul><li>Neslaganje kroz koje su osobe (strane) doživjele pretnju svojim potrebama , interesima i brigama . </li></ul><ul><li>Situacija u kojoj dve ili više osoba žele ostvariti neki svoj interes, potrebu ili cilj, a budući da svaka doživljava samo jedan cilj moguć i ostvarljiv, druga osoba se doživljava kao prepreku . </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 56. 56. Uzroci <ul><li>Lični (neslaganje ličnih i kulturnih vrijednosti) </li></ul><ul><li>Komunikacijski (jezične poteškoće, različiti pristupi konfliktu, npr. asertivni, pasivni, agresivni) </li></ul><ul><li>Organizacijski (nejasne granice odgovornosti, loša raspodela sredstava) </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 57. 57. Prepreke i prekidi u komunikaciji <ul><li>nedostatak planiranja </li></ul><ul><li>nerazrešene pretpostavke </li></ul><ul><li>semantička distorzija </li></ul><ul><li>loše izrečene poruke </li></ul><ul><li>komunikacijske prepreke u međunarodnom okruženje </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 58. 58. Prepreke i prekidi u komunikaciji <ul><li>gubitak informacija pri prenosu i loše memorisanje </li></ul><ul><li>nepažljivo slušanje i preuranjeno zaključivanje </li></ul><ul><li>bezlična komunikacija </li></ul><ul><li>nepovjerenje, pretnja i strah </li></ul><ul><li>nedovoljna du ž ina razdoblja za prilagođavanje promenama </li></ul><ul><li>preopterećenost informacijama </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 59. 59. Stilovi sukoba i njihove posledice <ul><li>Takmičenje </li></ul><ul><li>Prilagođavanje </li></ul><ul><li>Izbjegavanje </li></ul><ul><li>Kompromis </li></ul><ul><li>Sarađivanje (pobednik-pobednik) ٧ </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 60. 60. Odgovori na sukob <ul><li>Emocionalni (raspon osjećaja od straha, očaja do zbunjenosti, pretpostavka da se i drugi slično osjećaju) </li></ul><ul><li>Kognitivni (ideje i misli o sukobu, unutrašnji razgovor) </li></ul><ul><li>Fizički (stres,tenzija, otežano disanje, mučnina, povraćanje,ubrzano kucanje srca) </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 61. 61. Stilovi ponašanja <ul><li>stalo mu je do drugih, slabo se brine za sebe, svoje potrebe i cilj; </li></ul><ul><li>jednom postane nezadovoljan, pobijesni i izgubi prijatelje. </li></ul><ul><li>nije joj stalo niti do drugih niti do sebe, </li></ul><ul><li>osamljena i bez inicijative. </li></ul><ul><li>jako brine za sebe i svoj cilj; drugi su mu neprijatelji, </li></ul><ul><li>ide ravno na svoj cilj i često uspijeva. </li></ul><ul><li>zainteresovana za sebe i druge; ne ide otvoreno, često se nagađa, </li></ul><ul><li>uvijek pomalo nezadovoljna sobom. </li></ul>stalo joj je do drugih, ali zna se brinuti i o sebi; izravna, asertivna, ne vrijeđa tuđe osjećaje, potrebe i prava; dobro se nosi s problemima i situacijom sukoba. Oktobar 2008. Kragujevac
 62. 62. ZADATAK <ul><li>Obratite pažnju na sledeća dva slajda koja prikazuju osnovne vidove konstruktivnog i nekonstruktivnog sukoba! </li></ul><ul><li>Vaš zadatak je da pronadjete u kojim primerima se ispo ljavaju koji tipični komunikacijski problemi. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 63. 63. Konstruktivni sukob <ul><li>Problemi se razmatraju otvoreno </li></ul><ul><li>Aktivno se traže rešenja </li></ul><ul><li>Izbjegavaju se provokacije kao npr. vređanje </li></ul><ul><li>Ljudi zaista slušaju jedni druge </li></ul><ul><li>Svako ima priliku da da svoj doprinos </li></ul><ul><li>Niko se ne povlači </li></ul><ul><li>Problemi su rešeni i donešene su odluke </li></ul>Oktobar 200 8 . Kragujevac
 64. 64. Destruktivni sukob <ul><li>Izbjegava se donošenje odluka </li></ul><ul><li>Koristi se moć i prisila kako bi se postigao sporazum </li></ul><ul><li>Vrijeđanje, zlostavljanje i ostale agresivne taktike </li></ul><ul><li>Djelovanje iza tuđih leđa </li></ul><ul><li>Nova rješenja se ne primjećuju i prijedlozi se ismijavaju </li></ul><ul><li>Problemi se vuku, a novi se pojavljuju </li></ul><ul><li>Ljudi osjećaju ljuti i marginalizirani </li></ul>Oktobar 200 8 . Kragujevac
 65. 65. Prepreke uspješnoj komunikaciji <ul><li>Loše razvijene vještine slušanja </li></ul><ul><li>Nedostatak asertivnosti </li></ul><ul><li>Davanje i primanje povratne informacije </li></ul><ul><li>Iskrivljene percepcije i pretpostavke </li></ul><ul><li>Neodgovarajuća neverbalna komunikacija </li></ul>Oktobar 200 8 . Kragujevac
 66. 66. Kako doći do željenog ishoda? <ul><li>Obe strane moraju videti jedna drugu i čuti osjećaje i potrebe druge strane </li></ul><ul><li>Jasno definiranje problema obe strane </li></ul><ul><li>Prihvatiti drugog u njegovom pravu da ima različite interese i potrebe </li></ul><ul><li>Da koristimo dar govora zbog razgovora, dogovora i zajedničkih odluka, a ne kritike i napada ! </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 67. 67. Medijacija <ul><li>Kada sukob ne možemo rešiti sami... </li></ul><ul><li>Treća osoba/medijator ili posrednik – ne zauzima strane i ne nudi svoja rešenja, omogućuje uslove da sukobljene strane same pronađu rešenje </li></ul>Oktobar 200 8 . Kragujevac
 68. 68. ‘’ NEZGODNI’’ LJUDI Oktobar 2008. Kragujevac
 69. 69. <ul><li>VERBALNA I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 70. 70. TEME <ul><li>Tipovi komunikacija. </li></ul><ul><li>Karakteristike verbalne komunikacije. </li></ul><ul><li>Kako komuniciramo neverbalno. </li></ul><ul><li>Koje vrste neverbalnih komunikacija postoje. </li></ul><ul><li>Karakteristike neverbalne komunikacije. </li></ul><ul><li>Koliki je udeo neverbalnih komunikacija u </li></ul><ul><li>komunikaciji uopšte. </li></ul><ul><li>I zgled u komunikaciji </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 71. 71. Oktobar 2008. Kragujevac
 72. 72. Oktobar 2008. Kragujevac
 73. 73. Oktobar 2008. Kragujevac
 74. 74. Oktobar 2008. Kragujevac
 75. 75. Oktobar 2008. Kragujevac
 76. 76. Oktobar 2008. Kragujevac
 77. 77. Oktobar 2008. Kragujevac
 78. 78. Oktobar 2008. Kragujevac
 79. 79. Oktobar 2008. Kragujevac
 80. 80. Oktobar 2008. Kragujevac
 81. 81. Oktobar 2008. Kragujevac
 82. 82. Oktobar 2008. Kragujevac
 83. 83. Oktobar 2008. Kragujevac
 84. 84. Oktobar 2008. Kragujevac
 85. 85. Oktobar 2008. Kragujevac
 86. 86. Oktobar 2008. Kragujevac
 87. 87. Oktobar 2008. Kragujevac
 88. 88. Oktobar 2008. Kragujevac
 89. 89. Oktobar 2008. Kragujevac
 90. 90. UMESTO ZAKLJUČKA Oktobar 2008. Kragujevac P OSLOVNA KOMUNIKACIJA NAM OMOGUĆUJE NE SAMO DA RADIMO NA OSTVARENJU CILJEVA I ZADATAKA NAŠEG PREDUZEĆA VEĆ UČESTVUJE I U KREIRANJU CELOKUPNOG IMIDŽA FIRME
 91. 91. LITERATURA <ul><li>N.Rot, ‘’Z nakovi i z na č enja ’’ , 198 2. Filozofski fakultet, Beograd </li></ul><ul><li>edicije „Znanje za uspešno poslovanje I i II”, E- magazin, Beograd 2005-2007. </li></ul><ul><li>Kevin Hogan , ‘’ U mijeće utjecanja’’, 2008. , P rofil internacional </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 92. 92. TEHNIKE USPEŠNE KOMUNIKACIJE – <ul><li>Mo ć aktivnog slušanja ٧ </li></ul><ul><li>Poznavanje komunikacijskog konteksta </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 93. 93. TEHNIKE USPEŠNE KOMUNIKACIJE – AKTIVNO SLUŠANJE <ul><li>Šta smatramo ‘’uspešnom komunikacijom’’ </li></ul><ul><li>Uloga slušanja u uspešnoj komunikaciji </li></ul><ul><li>Pojam i karakteristike aktivnog slušanja </li></ul><ul><li>Efekti aktivnog slušanja </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 94. 94. VREDNOST AKTIVNOG SLUŠANJA <ul><li>Jednom je jedan mudrac rekao da imamo jedna usta i dva uveta i da bi trebalo da se ovog odnosa 1:2 da se držimo i kada ih koristimo. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 95. 95. ŠTA SMATRAMO USPEŠNOM KOMUNIKACIJOM <ul><li>Kada ‘’isteramo svoje’’ pošto-poto ili... </li></ul><ul><li>Kada se uspešno razmene poruke i zadovolje komunikološke potrebe obe strane. </li></ul><ul><li>KAKO DA GOVORIMO DA BI NAS DRUGI ISTINSKI SLUŠALI? </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 96. 96. KAKO DA GOVORIMO/ SLUŠAMO DA BI NAS/ NAM DRUGI ISTINSKI SLUŠALI/ GOVORILI ? <ul><li>Izlistavanje ideja učesnika </li></ul><ul><li>Grupisanje ideja </li></ul><ul><li>Zakljuci </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 97. 97. ŠTA ZAHTEVA ISTINSKI USPEŠNA KOMUNIKACIJA <ul><li>Poznavanje potreba druge strane </li></ul><ul><li>Pažnju/znanje kako bi se konstruisala jasna, precizna, razumljiva poruka koja ‘’dopire do druge strane’’ </li></ul><ul><li>Smirenost, kontrolu nad situacijom </li></ul><ul><li>POZNAVANJE TEHNIKA USPEŠNE KOMUNIKACIJE – JEZIK PRIHVATANJA (‘’JA’’ GOVOR ili ‘’JA’’ PORUKE) </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 98. 98. SEGMENTI ‘’JEZIKA PRIHVATANJA’’ <ul><li>Pasivno slušanje (Vidim. Zanimljivo. Zaista. Da,da; Voleo/la bih da čujem nešto više o tome, Voleo/la bih da čujem kako Vi na to gledate, Razmotrimo to.Izgleda da je to važno. </li></ul><ul><li>Aktivno slušanje (podrazumeva niz implicintnih stavova o učesniku/icima u komunikaciji – razumevanje osečanja, njihovu prolaznost,istinsku želju da se problem reši ali i neka tehnička rešenja koja se mogu lako usvojiti ) </li></ul><ul><li>Ja ‘’poruke’’ (poseban napredni trening) nasuprot ‘’ti’’ porukama </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 99. 99. OBLICI AKTIVNOG SLUŠANJA <ul><li>Dijagnostičko slušanje </li></ul><ul><li>U ovom obliku slušana NE SUDIMO jer svaka primedba sprečava ljude da govore o dubljim stvarima i sprečava nas da upoznamo njihova prava osećanja, namere i potrebe. Obraćamo pažnju na pauze u govoru, ponavljanja, dvoumljenja, analiziramo izraz lica, gestove, pokrete. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 100. 100. OBLICI AKTIVNOG SLUŠANJA <ul><li>Reflektujuće slušanje / naj bitnije za poslovnu komunikaciju/ </li></ul><ul><li>Povremeno reformulišemo ono što nam sagovornik govori kako bi proverili da li smo dobro/tačno razumeli ono što smo čuli i kako bismo izbegli/predupredili eventualne nesporazume. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 101. 101. OBLICI AKTIVNOG SLUŠANJA <ul><li>Empatijsko slušanje </li></ul><ul><li>U ovom obliku slušanja pokušavamo da udjemo u ‘’ kožu’’ sagovornika, da sagledamo problem iz njegovog ugla. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 102. 102. UOBIČAJENE GREŠKE U AKTIVNOM SLUŠANJU <ul><li>Manipulisanje kroz usmeravanje </li></ul><ul><li>Otvori vrata - a onda ih zatvori </li></ul><ul><li>Papagajsko ponavljanje reči sagovornika </li></ul><ul><li>Slušanje bez uživljavanja </li></ul><ul><li>Aktivno slušanje u pogrešno vreme </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 103. 103. RIZICI AKTIVNOG SLUŠANJA <ul><li>‘’ Nešto se dešava u nama dok aktivno slušamo. Da bismo tačno razumeli šta druga osoba misli ili oseća iz sopstvenog ugla, da bismo bili kadri da stanemo u taj ugao i da vidimo svet onako kako ga ona vidi – mi se kao slušaoci izlažemo riziku da promenimo sopstveno mišljenje i stavove.’’ </li></ul><ul><li>KOLIKO JE OVAJ RIZIK U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI ZAISTA RIZIČAN A KOLIKO MOŽE DA ZNAČI I DOBITAK?!! </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 104. 104. VEŽBA AKTIVNOG SLUŠANJA <ul><li>Učesnici se podele po parovima na ‘’slušače’’ i ‘’pričače’’, dobiju radni materijal i zadatak; </li></ul><ul><li>Po realizovanoj vežbi, sumiraju utiske na flip čartu u dve kolone. </li></ul><ul><li>Završna diskusija i zaključci u forumu. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 105. 105. KOMUNIKACIJSKI KONTEKST Šta je korisno znati o drugoj zemlji? <ul><li>Puno zvanično ime države </li></ul><ul><li>Glavni grad </li></ul><ul><li>Ime predsednika </li></ul><ul><li>Veru i verske običaje </li></ul><ul><li>Državne i verske praznike koji se slave i običaje pri proslavi </li></ul><ul><li>Specifičnosti u ishrani </li></ul><ul><li>Satatističke i druge podatke o industrijskoj grani </li></ul><ul><li>Klju čne stvari vezane za istoriju i geografiju </li></ul><ul><li>Neke važne ličnosti </li></ul><ul><li>Omiljeni sport </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 106. 106. Šta je korisno znati o drugoj zemlji? <ul><li>Klju čne stvari vezane za istoriju i geografiju </li></ul><ul><li>Važne ličnosti (trenutno ili istorijski) </li></ul><ul><li>Omiljeni sport </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 107. 107. Zabranjene ili tabu teme u poslovnom kontaktu <ul><li>Politika </li></ul><ul><li>Religija </li></ul><ul><li>Nacionalna pripadnost </li></ul><ul><li>Humor – šale </li></ul><ul><li>Pol, bolest i smrt </li></ul><ul><li>Lični novac u svim kombinacijama </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 108. 108. Osnovni preduslovi za međukulturnu komunikaciju <ul><li>opažanje </li></ul><ul><li>širina duha </li></ul><ul><li>izbegavanje stereotipa, predrasuda </li></ul><ul><li>fleksibilnost </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 109. 109. Primer: Italija <ul><li>formalnost u ophođenju ali sa dobrom dozom opuštenosti. Cene se lepi maniri i učtivost. </li></ul><ul><li>Italijani vole da rade sa ljudima koje poznaju tako da će neko vreme posvetiti upoznavanju i razgovoru o ličnim pitanjima </li></ul><ul><li>Veoma se ceni porodica i deca </li></ul><ul><li>Mnogi Italijani govore engleski jezik, ali ako niste sigurni, povedite prevodioca </li></ul><ul><li>italijani su bučni i srdačni u komunikaciji </li></ul><ul><li>U obraćanju se najčešće koristi učtiva množina. </li></ul><ul><li>Cene humor, uživanje i dobro raspoloženje. </li></ul><ul><li>Ne isplati se biti skroman i povučen, ali ni arogantan. </li></ul><ul><li>Očekujte cenjkanje i pomeranje rokova </li></ul><ul><li>Na osnovu vašeg izgleda vrlo je verovatno da procenjivaće vaš status, imovno stanje, poreklo i stepen obrazovanja </li></ul><ul><li>Treba izbegavati priče o politici u Italiji, religiji, politici Vatikana, porezima, 2. svetskom ratu i mafiji; ne kritikujte italijansku kulturu, državnu administraciju ili neki fudbalski klub. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 110. 110. Literatura <ul><li>Z.Tomić,Komunikologija, 2000. Čigoja </li></ul><ul><li>Mary Ellen Guffey Essentials of Business Communication </li></ul><ul><li>Miles, R., Snow, C. (1978) Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New Yor </li></ul><ul><li>www.gordontraining.com </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 111. 111. FORME POSLOVNE KOMUNIKCIJE <ul><li>SASTANCI </li></ul><ul><li>PREZENTACIJE </li></ul><ul><li>PISMENA KORESPODENCIJA </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 112. 112. TEME <ul><li>Satanak kao forma ‘’žive komunikacije’’ </li></ul><ul><li>Preduslovi uspe š nih sastanak a i prezentacija </li></ul><ul><li>Sastanak ‘’uživo’’ – roll play vežba </li></ul><ul><li>Analiza neposrednog iskustva i zaključci </li></ul><ul><li>Efikasna pisana poslovna komunikacija i IT u poslovnoj komunikaciji </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 113. 113. SASTANCI - NEPOSREDNO ISKUSTVO <ul><li>Vežba </li></ul><ul><li>Učesnici dobiju zadatak da se rasporede u polukrug na čijem je jednom kraju ‘’ najbolje iskustvo sa sastanaka’’ a na drugom ‘’najgore iskustvo sa sastanaka. </li></ul><ul><li>Analizira se zanačenje dobijenog prostornog rasporeda. </li></ul><ul><li>U trećem korak se izlistavaju razlozi koji čine sastanak ‘’dobrim’’ ili ‘’lošim’’ </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 114. 114. SASTANAK-OPŠTA PRAVILA <ul><li>1. Poslovni sastanak treba zakazati, po mogućstvu dovoljno vremena unapred. </li></ul><ul><li>2. Ne zakaz ujte sastanke ponedeljkom i petkom . Najefikasniji su sastanci zakazani sredinom nedelje, u prepodnevnim časovima. </li></ul><ul><li>3. Sastanci imaju svoju uvodnu, srednišnju i zaključnu fazu </li></ul><ul><li>4 . I ma organizacija koje poštuju pravila ali , u Srbij i često ljudi o tome nemaju pojma tako da je preporuka - svako znati pravila ali generalno pravilo jeste da se prilagodite i kad nema pravila. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 115. 115. PET JEDNOSTAVNIH KORAKA DO EFEKTNOG SASTANKA <ul><li>Korak 1: Držite sastanke samo kada su zaista neophodni </li></ul><ul><li>Korak 2: Pozovite na sastanak samo one koji treba da prisustvuju </li></ul><ul><li>Korak 3: Unapred pripremite i pošaljite učesnicima agendu sastanka </li></ul><ul><li>Korak 4: Vodite sastanak </li></ul><ul><li>Korak 5: Dokumentujete i poštujte odluke i zaduženja dogovorena na sastanku </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 116. 116. KORAK 1. <ul><li>Ne držite sastanak kada su troškovi sastanka očigledno veći od koristi koje će on doneti. Trošak sastanka = cena radnih sati svih učesnika u trajanju sastanka. </li></ul><ul><li>Treba da držite sastanak kada vam je potrebna sinergija koja se dobija interakcijom učesnika. </li></ul><ul><li>Treba da držite sastanak kada želite rezultat koji se može dobiti ako okupite sve učesnike na jedno mesto. </li></ul><ul><li>I konačno, treba da držite sastanak kada želite da drugi prihvate neku odluku, program ili ideju. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 117. 117. KORAK 2. <ul><li>Sastanku treba da prisustvuju svi koji će biti zaduženi za primenu donetih odluka ili oni na koje će donete odluke uticati. </li></ul><ul><li>Na sastanku ne više od 8-12! možete da pošaljete zapisnik sa sastanka onima za koje procenite da treba da znaju šta je odlučeno ali ne moraju zaista da budu i tamo prisutni. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 118. 118. KORAK 3. <ul><li>Agenda sastanka : ciljev i , predvidjeno vreme trajanja za svaku tačku dnevnog reda kao i uputstva učesnicima kako da se pripreme da bi bili potpuno spremni za aktivno učestvovanje na sastanku. </li></ul><ul><li>Trebalo bi da sve ovo pošaljete ranije, kako bi se svi učesnici adekvatno pripremili za sastanak a ne »da govore napamet </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 119. 119. KORAK 4. <ul><li>Da bi ste adekvatno vodili sastanak morate se : držati dnevnog reda, upravljati vremenom i učesnicima. </li></ul><ul><li>Povremeno se vraća jte ciljevima sastanak a definisanim u agendi. </li></ul><ul><li>P ovremeno sumira jte ono što je izrečeno </li></ul><ul><li>Povremeno ohrabr ujte da govore i oni koji do tada nisu uzeli učešća ( i tako NEĆETE dozvoliti nametljivima da dominiraju). </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 120. 120. KORAK 5. <ul><li>Trebalo bi vodit i zapisnik sa sastanka . Zapisnik je alat koji vam pomaže da ispoštujete zaduženja koja su dodeljena i prihvaćena od strane učesnika. Zapisnik bi trebalo da govori ko će šta uraditi i u kom vremenskom roku. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 121. 121. ZA KRAJ <ul><li>Ako poštujete ovih pet koraka, vi ćete kontrolisati svoje sastanke umesto da oni kontrolišu Vas! </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 122. 122. KAKO RAZVIJATI VEŠTINU PREZENTACIJE <ul><li>Razmatranje cilja koji želimo da postignemo i upoznavanje ciljne grupe kojoj se obraćamo </li></ul><ul><li>Planiranje nastupa : </li></ul><ul><li>- Veština verbalne i neverbalne komunikacije </li></ul><ul><li>- Interaktivan odnos sa slušaocima </li></ul><ul><li>- Kako se nositi sa «teškim» pitanjima i negativno nastrojenim slušaocima </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 123. 123. VRSTE PISANE POSLOVNE KOMUNIKACIJA <ul><li>poslovna pisma i memorandumi </li></ul><ul><li>u elektronske pisane poslovne komunikacije ubrajamo e-mail, Web i chat komunikacije. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 124. 124. POSLOVNO PISMO <ul><li>Najčešći oblik poslovnog komuniciranja. </li></ul><ul><li>S astavlja se i šalje posebno svakom poslovnom partneru. </li></ul><ul><li>Poslovno pismo je dokument o određenom poslu. </li></ul><ul><li>Njegova osnovna karakteristika je da ono pretpostavlja odgovor. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 125. 125. DELOVI POSLOVNOG PISMA <ul><li>Zaglavlje Oslovljavanje </li></ul><ul><li>Mjesto i datum Prilozi </li></ul><ul><li>Adresa primatelja Na č in slanja </li></ul><ul><li>Pozivni znakovi Raspored kopija </li></ul><ul><li>Predmet ili sažetak Dodatak ili </li></ul><ul><li>Sadržaj pisma postskriptum </li></ul><ul><li>Pozdrav </li></ul><ul><li>Potpis </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 126. 126. MEMORANDUM <ul><li>Memorandumi su kratke interne poruke. </li></ul><ul><li>Uglavnom su neformalnog karaktera i kraći su od jedne stranice i odnose se na jednu temu. </li></ul><ul><li>Memorandum sadrži prostor za unos datuma, imena primatelja i pošiljatelja , predmet poruke i prostor za pisanje poruke. </li></ul><ul><li>Memorandumi bi trebalo : pisati pozitivnim tonom, sa određenom svrhom, jasnim jezikom, sažeto, i zanimljivo. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 127. 127. E-mail <ul><li>E-mail ili elektronska pošta je pisana poslovna komunikacija koja se koristi u internom i eksternom komuniciranju </li></ul><ul><li>Poslovni e- mail se sastoji od: </li></ul><ul><li>zaglavlja ili protokola koji obuhvata: e-mail adresu pošiljatelja, e-mail adresu primatelja (eng. to), adrese kopija (eng. cc), predmet poruke (eng. subjekt), listu priloga (eng. attachment), datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 128. 128. WEB <ul><li>Poslovne Web komunikacije preduzeća sprovode se na jedan od dva načina: </li></ul><ul><li>1. izrada i održavanje prezentacijskih WWW str. </li></ul><ul><li>2. izrada i održavanje komercijalnih WWW str. </li></ul><ul><li>Prezentacijske WWW stranice su one kojima se preduzeće predstavlja javnosti. Na njima se nalaze osnovni podaci o poduzeću. </li></ul><ul><li>Komercijalne WWW stranice su one kojima trgovačko društvo nudi određenu robu </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 129. 129. CHAT <ul><li>Chat je direktna pisana poslovna komunikacija koja je zamena za održavanje sastanaka između dislociranih učesnika. </li></ul><ul><li>Razgovor između učesnika mrežnog sastanka odvija se u pisanom obliku u realnom vremenu što znači da svi učesnici sastanka komuniciraju praćenjem sastanka na ekranu kompjutera i pisanjem komentara. </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac
 130. 130. LITERATURA <ul><li>web portal, pisano poslovno komuniciranje http://www.buntperom.ba/dokumenti/administrativno%20komuniciranje.rtf , www.veleuciliste.net/1godina/komuniciranje2.doc , </li></ul><ul><li>http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/3966.pdf , </li></ul>Oktobar 2008. Kragujevac

×