Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

7,098 views

Published on

Modul: Preduzetnistvo i pokretanje sopstvenog biznisa

Published in: Travel, Education
 • Be the first to comment

Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

 1. 1. Dobro došli Modul 1 Preduzetni švo i pokretanje sopstvenog biznisa Tr e ner: Ivan Mihailovi ć
 2. 2. Vaš trener : Ivan Mihailovi ć <ul><li>B iografski podaci : </li></ul><ul><li>Direktor Centra za Preduzetništvo. </li></ul><ul><li>Trener/konsultant u međunarodnim programima. </li></ul><ul><li>Iskustvo u privatnom sektoru: </li></ul><ul><li>ABC </li></ul><ul><li>Svet mašte </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul>
 3. 3. Modul -ciljevi <ul><li>Trening će obuhvatiti sl.aspekte poslovanja : </li></ul><ul><li>potrebe i trendov e na tržištu </li></ul><ul><li>i straživanje mogućnosti štampa, magazini, internet </li></ul><ul><li>ideje i procena poslovnih mogućnosti </li></ul><ul><li>sopstvene snage i slabosti </li></ul><ul><li>zakonski okviri </li></ul><ul><li>konkurentska prednost </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Program rada – dnevna tema : </li></ul></ul><ul><ul><li>Ponedeljak , 05 Maj 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Preduzetništvo </li></ul></ul><ul><ul><li>i </li></ul></ul><ul><ul><li>samoprocena preduzetničkih sposobnosti </li></ul></ul>
 5. 5. Ko je preduzetnik ? <ul><li>Osoba koja ima idej e , iste pretvara u konkretne akcije koji će mu doneti korist, odnosno profit. </li></ul><ul><li>Preduzetnik je taj koji u svemu vidi priliku! </li></ul>
 6. 6. Karakteristike preduzetnika <ul><li>Orijentisani ka budućnosti </li></ul><ul><li>Uvereni u sopstvene sposobnosti i uspeh </li></ul><ul><li>Odgovorni </li></ul><ul><li>Spremni na rizik </li></ul><ul><li>Jako dinamične osobe </li></ul><ul><li>Vešti u organizaciji i motivaciji ljudi </li></ul><ul><li>Dokazivanje sopstvene vrednosti putem zarade </li></ul>
 7. 7. Sopstveni biznis nasuprot Ugovoru o zaposlenju ? ? ?
 8. 8. Prednosti samostalnog poslovanja <ul><li>Radim ono sto volim i uživam u tome, i imam kontrolu nad svojim životom i sudbinom </li></ul><ul><li>Razlikovanje od drugih </li></ul><ul><li>Ostvarivanje sopstvenog punog potencijala i neograničenih profita </li></ul><ul><li>Doprinos društvu i priznanje na osnovu uloženog truda </li></ul>
 9. 9. Mane samostalnog poslovanja <ul><li>Dugi radni sati i naporan rad </li></ul><ul><li>Nesigurni prihodi </li></ul><ul><li>Ri zik gubitka investiranog kapitala </li></ul><ul><li>Lošiji kvalitet života do uspostavljanja biznisa </li></ul><ul><li>Dosta stresa </li></ul><ul><li>Potpuna odgovornost </li></ul>
 10. 10. Ispitivanje preduzetničkih sposobnosti <ul><li>Upitnik o uspehu u malom biznisu </li></ul><ul><li>Analiza rezultata </li></ul><ul><li>Ne brinite, ako ne uspete u malom pokušajte u velikom biznisu! </li></ul>
 11. 11. Generisanje novih ideja Brainstorming Nema loših ideja!
 12. 12. Modul 1/ Dan 2 Odredjivanje i izbor poslovne ideje Trener: Ivan Mih ailović
 13. 13. Program rada <ul><ul><li>Agenda – tema dana: </li></ul></ul><ul><ul><li>Utorak – 06 Maj 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Izbor poslovne ideje </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Brainstorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Izbor najboljih biznis ideja </li></ul></ul>
 14. 14. A. B azi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija <ul><li>Biznis treba da: </li></ul><ul><li>odra ž ava li č nost i interese preduzetnika </li></ul><ul><li>“ ponuditi ono sto kupci vole” - oslu š kivanje tr ž i š ta </li></ul>
 15. 15. B. R elevantni faktori u analizi biznis opcija <ul><li>VREME (posve ć enost biznisu, balansiranje obaveza prema biznisu i porodici, vreme potrebno da biznis po č ne da proizvodi profit i da se osvoji pozicija na tr ž i š tu) </li></ul><ul><li>NOVAC - limitiraju ć i faktor (razmotriti biznis opcije, obezbe đ enje potr e bne radne snage, o stali operativni tro š kov i , dodatni izvori finansiranja ) </li></ul>
 16. 16. C. Koraci u analizi poslovnih opcija resursi procena rizika finansijska analiza biznis ideja poslovn a šansa
 17. 17. D . Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija <ul><li>Kupovina postojećeg biznisa </li></ul><ul><li>Novi biznis </li></ul><ul><li>Franšiza </li></ul>
 18. 18. E. Forme vlasni š tva <ul><li>Samostalni biznis ( radnja , doo, ...) </li></ul><ul><li>Partnerstvo </li></ul>
 19. 19. F. Kako do novca? <ul><li>Li č na sredstva </li></ul><ul><li>Porodica i prijatelji </li></ul><ul><li>Partneri u biznisu </li></ul><ul><li>Bankarski krediti </li></ul><ul><li>Fondovi za razvoj malog biznisa </li></ul><ul><li>Krediti dobavlja č a </li></ul>
 20. 20. Kako zapo ceti sopstveni biznis ? Sagledajte biznis iz različitih uglova!   Trener: Ivan Mihailov ić
 21. 21. Program rada <ul><ul><li>Agenda: </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentacija </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>Primer </li></ul></ul>
 22. 22. Elementi uspeha
 23. 23. Proces od ideje do biznisa ideja Razvijen biznis start i rast plan
 24. 24. Novac? <ul><li>Da li imate ušteđevinu koju želite da investirate u biznis? </li></ul><ul><li>Da li znate koliko novca je potrebno? </li></ul><ul><li>Da li je poznat iznos kredita? </li></ul><ul><li>Iz kojih izvora se pokrivaju nedostajuća sredstva? </li></ul><ul><li>Da li znate koliki će biti godišnji profit biznisa i vaša zarada? </li></ul><ul><li>Da li možete da živite sa manjom platom? </li></ul><ul><li>Da li ste kontaktirali vašu banku? </li></ul>
 25. 25. Partner? <ul><li>Da li imate u vidu nekog potencijalnog part n era? </li></ul><ul><li>Da li znate argumente “za” i “protiv” solo i partnerskog biznisa? </li></ul><ul><li>Da li ste razgovarali sa advokatom o vašim poslovnim planovima? </li></ul>
 26. 26. Kupci? <ul><li>Da li ste identifikovali segmente tržišta? </li></ul><ul><li>Da li postoji potreba za vašim proizvodom? </li></ul><ul><li>Ko su vaši kupci? </li></ul><ul><li>Da li razumete njihove potrebe? </li></ul><ul><li>Da li će vaš proizvod biti konkurentan? </li></ul><ul><li>Da li ste izabrali lokaciju biznisa koja odgovara kupcima? </li></ul>
 27. 27. Konkurencija? <ul><li>Ko su glavni konkurenti? </li></ul><ul><li>Da li ste uradili SWOT analizu? </li></ul><ul><li>Na koji način da pobedite konkurenciju? </li></ul>
 28. 28. Poslovni objekat? <ul><li>Da li je identifikovan? </li></ul><ul><li>Koliki su troškovi uređenja poslovnog objekta? </li></ul><ul><li>Da li poseduje ostale prateće pogodnosti? </li></ul><ul><li>Da li ste konsultovali pravnika po pitanju ugovora o kupovini ili zakupu objekta? </li></ul><ul><li>Da li ste uporedili iznos finansija koji je potreban za kupovniu i zakup? </li></ul>
 29. 29. Oprema i mašine? <ul><li>Da li ste identifikovali opremu koja je potrebna za početak biznisa? </li></ul><ul><li>Da li ste kontaktirali nekog tehnologa? </li></ul><ul><li>Da li su moguće značajnije uštede ukoliko se kupi polovna oprema? </li></ul><ul><li>Da li ste uporedili iznose investicija ukoliko se oprema kupuje i ukoliko se računa sa zakupom? </li></ul>
 30. 30. Dobavljači? <ul><li>Koje nabavke su potrebne za uspešno funkcionisanje biznisa? </li></ul><ul><li>Kolike zalihe su potrebne u trenutku startovanja biznisa? </li></ul><ul><li>Da li ste identifikovali dobavljače? </li></ul><ul><li>Da li ste uporedili cene različitih dobavljača? </li></ul>
 31. 31. Finansijski izveštaji? <ul><li>Da li znate kako da kalkulišete prihode i troškove? </li></ul><ul><li>Da li znate iznos vašeg kapitala i vaših obaveza? </li></ul><ul><li>Da li znate da utvrdite poreze? </li></ul><ul><li>Koje finansijske izveštaje trebate da pripremite? </li></ul>
 32. 32. Zakonodavna regulativa? <ul><li>Da li znate koje su vam dozvole za rad potrebne? </li></ul><ul><li>Koji su zakoni za vaš biznis važni? </li></ul><ul><li>Da li su vam jasni poreski zakoni? </li></ul><ul><li>Da li poznajete advokate koji mogu da vam pomognu korisnim savetima? </li></ul><ul><li>Da li ste se opredelili za osiguravajuću kompaniju? </li></ul>
 33. 33. Prodaja? <ul><li>Da li ste ovladali osnovnim tehnikama prodaje? </li></ul><ul><li>Da li ste vešti u procesu ubeđivanja kupaca? </li></ul><ul><li>Da li znate koristi koje vaš proizvod ima za potencijalnog kupca? </li></ul><ul><li>Da li dobro poznajete proizvod koji prodajete? </li></ul>
 34. 34. Cene? <ul><li>Da li znate da izračunate cenu vašeg proizvoda? </li></ul><ul><li>Da li znate da utvrdite svoje ukupne troškove? </li></ul><ul><li>Koju cenovnu strategiju pokušavate da primenite na tržištu? </li></ul>
 35. 35. Reklamiranje? <ul><li>Kako da reklamirate proizvod (novine, časopisi, direktna prodaja, radio, tv, web prezentacije) </li></ul><ul><li>Da li znate ko može da vam pomogne oko definisanja reklamne kampanje? </li></ul><ul><li>Da li ste analizirali reklamne kampanje većih konkurenata? </li></ul>
 36. 36. Nabavke? <ul><li>Da li ste izabrali dobavljače? </li></ul><ul><li>Da li imate plan zaliha koji vam sugeriše kada da nabavljate i koliko? </li></ul><ul><li>Da li razmatrate mogućnost kreditiranja od strane dobavljača? </li></ul>
 37. 37. O zaposlenim radnicima? <ul><li>Da li znate da radite sa ljudima? </li></ul><ul><li>Ako želite nekoga za zaposleite, da li znate gde i kako možete da pronađete odgovarajuću osobu? </li></ul><ul><li>Da li znate kakvu osobu tražite? </li></ul><ul><li>Da li znate koliko trebate da je platite? </li></ul><ul><li>Da li imate u vidu plan treninga za zaposlene? </li></ul>
 38. 38. SWOT analiza S trengths, W eaknesses, O pportunities, T hreats Snage Unutrašnji resursi (know-how, motivacija, tehnologija, finansije, poslovne veze) Ključna pitanja: U čemu smo dobri? Koji su naši resursi? INTERNA ANALIZA
 39. 39. SWOT – analiza Slabosti Interni deficiti u organizaciji Ključna pitanja: Šta loše radimo? Šta najviše uzmemirava naše potrošače? INTERNA ANALIZA
 40. 40. SWOT – analiza Šanse Eksterne okolnosti ili trend koji favorizuje tražnju za određenom strategijskom kompetencijom organizacije Ključna pitanja: Koje promene u tražnji očekuje u narenih nekoliko godina? EKSTERNA ANALIZA
 41. 41. SWOT - analiza Pretnje Eksterne okolnosti ili trend koji smanjuje tražnju za organizacionim kompetencijama. Ključna pitanja: Šta drugi rade, a mi ne? Kako će buduće promene uticati na našu organizaciju EKSTERNA ANALIZA
 42. 42. Modul 1/ Dan 5 Rast biznisa i stvaranje konkurentske prednosti Trener: Ivan Mihailovic
 43. 43. Program rada <ul><ul><li>Agenda – tema dana: </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurentska prednost – Prezentacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Uspesan biznis - Gost </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksija </li></ul></ul>
 44. 44. Opstanak – dodavanje vrednosti <ul><ul><li>Št a je vrednost izlaza? </li></ul></ul><ul><ul><li>Št a su troškovi ulaza? </li></ul></ul>Dodata vrednost: Razlika između vrednosti IZLAZA (proizvod/usluga organizacije) i troškova ULAZA (korišćenih resursa) <ul><li>Važni elementi u dodavanju vrednosti su: </li></ul><ul><li>Razumevanje i izgradnja dobrih odnosa sa kupcima </li></ul><ul><li>Predanost kvalitetu </li></ul><ul><li>Visoki nivo celokupne usluge </li></ul><ul><li>Brze reakcije na konkurentske prilike i pretnje </li></ul><ul><li>Inovacije </li></ul>
 45. 45. Konkurentska prednost <ul><li>Dizajn </li></ul><ul><li>Pakovanje </li></ul><ul><li>Distribucija / dostava </li></ul><ul><li>Usluge </li></ul>
 46. 46. Konkurentska prednost <ul><li>Dobra strategija je ona koja omog uć ava </li></ul><ul><li>bolji pol ožaj u odnosu na konkurenciju uz prihvatljivi vlastiti trošak : </li></ul><ul><li>Prona ć i podru č je u kojem preduze ć e ima relativnu superiornost (tehnologija, prodajna mre ž a) </li></ul><ul><li>Inovativnost </li></ul>
 47. 47. Konkurentska prednost <ul><li>Izvori konkurentske prednosti: </li></ul>1. nacionalna strast I talijani: Obuća, odeća 2. specijalno znanje H olanđani: Proizvodnja cveća 3. slabosti i nedostatke pretvoriti: U prednosti !!!

×