DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
Uvod <ul><li>Upoznavanje </li></ul><ul><li>O temi i značaju: </li></ul><ul><li>-Dobijanje informacija o izvorima finansira...
Ciljevi <ul><li>Obučiti polaznike kako da: </li></ul><ul><ul><li>CILJ 1: Omoguciti polaznicima da dobiju bazicne osnove za...
Teme po danima Teme po danima DAN 1. Dati kratak pregled programa/ fondova EU ( Sta su to IPA fodovi. , Izgradnja kapacite...
Vaš trener <ul><li>MARIO BORIŠIĆ </li></ul><ul><li>Obrazovanje: Ekonomski fakultet, smer Finansije i računovodstvo, diplom...
Dan 1. <ul><li>CILJEVI: </li></ul><ul><li>* Upoznavanje sa Evropskih fondovima i mogućnostima konkurisanja za sredstva </l...
Dan 1. <ul><li>Značaj i ciljevi Evropskih integracija </li></ul><ul><li>Razvoj privrednog sistema i preduzetništva i Evrop...
Dan 1. <ul><li>Značaj i dostupnost Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Programi iz Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Raz...
Dan 1. <ul><li>IPA FONDOVI (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA 2007-2013) </li></ul><ul><li>IPA fondovi su fon...
Dan 1. <ul><li>Komponente IPA fondova za period 2007-2013: </li></ul><ul><li>Pomoć tranziciji i izgradnja insitucija </li>...
Dan 1. Evropska komisija je zemljama potencijalnim kandidatima dozvolila korišćenje prve i druge IPA komponente u periodu ...
Dan 1. KOMPONENTA 1: POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA obuhvata 3 potkomponente: A – Politički zahtevi: podrška s...
Dan 1. <ul><li>KOMPONENTA 2: PREKOGRANIČNA SARADNJA </li></ul><ul><li>Podrška prekogranične saradnje koja će biti uspostav...
Dan 1. <ul><ul><li>CIP PROGRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>-PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST (EIP) </li></ul></ul><...
Dan 1. <ul><li>TWINNING Program: saradnja zemalja članica sa konkretnim institucijama zemalja kandidata za članstvo u EU, ...
Dan 1. <ul><li>KONKURISANJE ZA EVROPSKE FONDOVE </li></ul><ul><li>Izvori informacija </li></ul><ul><li>Odabir pravog konku...
Dan 1. <ul><li>KONKURISANJE ZA EVROPSKE FONDOVE </li></ul><ul><li>BESPOVRATNA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SRPSKA IZVOZNA PREDU...
Dan 1. <ul><li>KONKURISANJE ZA EVROPSKE FONDOVE </li></ul><ul><li>BESPOVRATNA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NOVE INVESTICIJE U S...
Dan 1. <ul><li>Izvori informacija za Programe Evropskih fondova: </li></ul><ul><li>Internet prezentacije: </li></ul><ul><l...
DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
Dan 2 . CILJEVI: * Evropski fonodovi -Mikrofinansijska pomoć, primeri iz prakse i Marketing promocija firme
Dan 2 . <ul><li>Evropski fondovi – Mikrofinansijska pomoć </li></ul><ul><li>Projekti i oblasti koji se finansiraju </li><...
Dan 2 . <ul><li>Evropski fondovi – Mikrofinansijska pomoć </li></ul><ul><li>Aktivnosti mikrofinansijske pomoći preduzećim...
Dan 2 . Evropski fondovi – Mikrofinansijska pomoć Aktivnosti mikrofinansijske pomoći preduzećima: 7. Održivost projekata ...
Dan 2 . <ul><li>Kako firma da ostvari uspeh koristeći sredstva Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Ciljevi poslovanja fir...
Dan 2 . <ul><li>Budžet projekta pri konkurisanju za sredstva Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Struktura Budžeta </li>...
Dan 2 . <ul><li>Izvori finansiranja </li></ul><ul><li>Struktura Troškova u Budžetu </li></ul><ul><li>Ljudski resursi kao...
Dan 2 . <ul><li>Nabavka osnovnih sredstava – opreme, vozila, i sl. </li></ul><ul><li>Tretman Poreza pri korišćenju sredst...
Dan 2 . <ul><li>Finansijsko izveštavanje </li></ul><ul><li>Vrste finansijskih izveštaja i evidencija </li></ul><ul><li>I...
Dan 2 . <ul><li>VEŽBA: </li></ul><ul><li>ODABRATI DELATNOST I OBLAST POSLOVANJA </li></ul><ul><li>INVESTICIJE I BESPOVRAT...
Dan 2 . <ul><li>Uloga i funkcija Službe Finansija i računovodstva u upravljanju finansijma Evropskih fondova </li></ul><u...
Dan 2 . <ul><li>Princip Održivosti projekata koje finansiraju Evropski Fondovi </li></ul><ul><li>Visibility projekta – pr...
Dan 2 . <ul><li>Konsultantske usluge na projektu </li></ul><ul><li>Angažovanje stručnjaka iz oblasti koje su predmet posl...
Dan 2 . <ul><li>Podrška poslovanju od strane donatora Evropskih fondova: </li></ul><ul><li>Usluge informisanja o zakonoda...
Dan 2 . <ul><li>BITNI FAKTORI FIRME ZNAČAJNI ZA REALIZACIJU PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Planiranje, organizovanje, vođen...
DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
Dan 3 . CILJEVI: * Izbor najpotrebnijeg programa i Priprema dokumentacije za konkurs
Dan 3 . <ul><li>Identifikovanje potreba za nekim od Programa Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Informisanje o ponudi do...
Dan 3 . <ul><li>Evropski fondovi - Kako učestvovati na Konkursu: </li></ul><ul><li>Grantovi za projekte – preko javnih po...
Dan 3 . <ul><li>Opšta dokumentacija za učešće: </li></ul><ul><li>Obrazac Prijave </li></ul><ul><li>Opis Projekta za koji ...
Dan 3 . <ul><li>Korišćenje sredstava iz fondova </li></ul><ul><li>Realizacija Projektnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Bu...
Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>OSNOVNE INFORM...
Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>ANALIZA TRŽIŠT...
Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>OTVARANJE NOVI...
Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>LJUDSKI RESURS...
Dan 3 . <ul><li>Fond za Razvoj RS </li></ul><ul><li>Vrste kredita </li></ul><ul><li>Krediti za početnike </li></ul><ul><l...
Dan 3 . <ul><li>Biznis plan i njegova uloga pri konkurisanju za sredstva i kredite domaćih i evropskih fondova </li></ul>...
Dan 3 . <ul><li>Izrada Budžeta </li></ul><ul><li>Polazne osnove </li></ul><ul><li>Struktura i projekcija budžetskih poz...
Dan 3 . <ul><li>Programi i fondovi </li></ul><ul><li>Predpristupni fondovi </li></ul><ul><li>Strukturni fondovi </li></...
Dan 3 . 10. Programi konkurentnosti i inovacija 11. Programi vezani za informatičko društvo 12. Programi vezani za određ...
DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
Dan 4. Cilj: Upoznavanje sa CIP- programom za preduzetništvo i inovacije, Programom podrške informacione i komunikacione t...
Dan 4. <ul><li>CIP STRUKTURA – PROGRAMI I POLITIKE: </li></ul><ul><li>PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Ciljevi: </li></ul><ul><li>Pristup finansija...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Instrumenti: </li></ul><ul><li>Finansijski i...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Cilj je podstaci konkurentnosti evropskih pr...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Pristup finansijama </li></ul><ul><li>Ciljna...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>2. Usluge za podršku MSP biznisu </li></ul><...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>3. Inovacioni projekti </li></ul><ul><li>Pod...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>4. Inicijative, razvoj, koordinacija i pobol...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – INTELIGENTNA ENERGIJE EVROPE </li></ul><ul><li>Ciljevi: </li></ul><ul><li>Promovisanje energe...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – INTELIGENTNA ENERGIJE EVROPE </li></ul><ul><li>Instrumenti podrške su: pilot projekti, transf...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – POLITIKA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA </li></ul><ul><li>Ciljevi su: </li></ul><ul>...
Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – POLITIKA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA </li></ul><ul><li>Instrumenti podrške su: pi...
Dan 4. <ul><li>PREDUSLOVI OKVIRNOG PROGRAMA EU ZA </li></ul><ul><li>KONKURENTNOST I INOVATIVNOST – CIP SU: </li></ul><ul>...
DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
Dan 5. Cilj: Upoznavanje sa izvorima informacija, prezentacijama i mogućnostima učestvovanja na konkursima za Evropske fon...
Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>MINISTARSTVO FINANSIJA – </li></ul><ul><li...
Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PREKOGA...
Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>MINISTARSTVO FINANSIJA – </li></ul><ul><li...
Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>MINISTARSTVO FINANSIJA – </li></ul><ul><li...
Dan 5. <ul><li>EVROPSKI FONDOVI I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA </li></ul><ul><li>RAZVOJ SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA SREDS...
Dan 5. <ul><li>EVROPSKI FONDOVI I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA </li></ul><ul><li>FINANSIJSKI EFEKTI UČEŠĆA PREDUZEĆA I MSP SEKTO...
Dan 5. <ul><li>Upoznavanje sa Klasterima </li></ul><ul><li>Klasteri su grupe industrija ili firmi međusobno povezanih u </...
Dan 5. <ul><li>PREDNOSTI UČLANJIVANJA U KLASTER: </li></ul><ul><li>Niži troškovi poslovanja: npr. Nabavka se vrši na nivou...
Dan 5. <ul><li>MODEL USPOSTAVLJANJA KLASTERA </li></ul><ul><li>Uspostavljanje infrastrukture za podršku razvoju klastera <...
Dan 5. <ul><li>GOST </li></ul><ul><li>TEMA: RAZVOJ KLASTERA I SEKTORA MSP BESPOVRATNIM SREDSTVIMA I REZULTATI FINANSIRANJ...
Dan 5. <ul><li>KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ EVROPSKIH FONDOVA </li></ul><ul><li>STRATEGIJA UPRAVLJANJA FINANSIJAMA </li></ul><u...
Dan 5. <ul><li>MEĐUNARODNA SARADNJA DOMAĆIH PREDUZEĆA I EVROPSKIH PREDUZEĆA U MSP SEKTORU </li></ul><ul><li>OBLASTI SARADN...
Dan 5. <ul><li>MEĐUNARODNA SARADNJA DOMAĆIH PREDUZEĆA I EVROPSKIH PREDUZEĆA U MSP SEKTORU </li></ul><ul><li>PRIPREMA PREDU...
Dan 5. <ul><li>KAPACITETI I MOGUĆNOSTI FIRME DA UPRAVLJA FINANSIJAMA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI </li></ul><ul><li>OGRANIČENJA ...
Dan 5. <ul><li>Vežba: </li></ul><ul><li>Povezanost delatnosti poslovanja i Evropskog fonda, na primer koji bi ste klaster...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima Mario Borisic

5,283 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finansijsko Upravljanje Evropskim Fondovima Mario Borisic

 1. 1. DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
 2. 2. Uvod <ul><li>Upoznavanje </li></ul><ul><li>O temi i značaju: </li></ul><ul><li>-Dobijanje informacija o izvorima finansiranja i raspolozivim evropskim fondovima za preduzetnike </li></ul><ul><li>-Upoznavanje sa strukturom budzeta i finansijskim izvestavanjem evropskih fondova </li></ul><ul><li>-Uloga i razvoj preduzetnistva, delatnosti i oblasti konkurisanja u pretpristupnim evropskim fondovima </li></ul><ul><li>Način rada: teorijske osnove, praktična iskustva, vežbe, gosti </li></ul><ul><li>Pravila rada: informaciona osnova i iskustva iz prakse </li></ul>
 3. 3. Ciljevi <ul><li>Obučiti polaznike kako da: </li></ul><ul><ul><li>CILJ 1: Omoguciti polaznicima da dobiju bazicne osnove za instrumente pretpristupne pomoci EU </li></ul></ul><ul><ul><li>CILJ 2: Koji su to programi – Kako je firma uspela uz pomoc EU fondova </li></ul></ul><ul><ul><li>CILJ 3: Kako u buducnosti aplicirati za programe / fondovi EU </li></ul></ul><ul><ul><li>CILJ 4: Koji fondovi/ konkursi za zainteresovane preduzetnike u tranziciji </li></ul></ul><ul><ul><li>CILJ 5: Trening namenjen buducoj marketinskoj promociji firme? </li></ul></ul>
 4. 4. Teme po danima Teme po danima DAN 1. Dati kratak pregled programa/ fondova EU ( Sta su to IPA fodovi. , Izgradnja kapaciteta, kancelarija za razmenu informacija i tehnicku pomoc, twinning i partenrstvo, programi zajednice CIP i sl. DAN 2. Mikrofinasijska pomoc, usluge pretpristupne pomoci (fondova)- primer marketinske promocije firme, katalozi, sajmovi DAN 3. Priprema dokumentacije za konkurs za koji se prijavljujem DAN 4. Koja su to raspoloziva sredstva EU za Srbiju u periodu 2007- 2013 DAN 5. Kako moja firma da aplicira za EU fond ( primeri dobre prakse, sta mogub da dobijem, saveti)
 5. 5. Vaš trener <ul><li>MARIO BORIŠIĆ </li></ul><ul><li>Obrazovanje: Ekonomski fakultet, smer Finansije i računovodstvo, diplomirao iz oblasti Revizije finansijskih izveštaja, više obuka u zemlji i inostranstvu </li></ul><ul><li>Profesionalno iskustvo: Finansijski menadžment i poslovanje, Bankarstvo, Finansije Evropskih fondova, konsalting </li></ul><ul><li>Trenutno zaposlenje: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Kragujevac </li></ul><ul><li>Pozicija: Savetnik za finansije </li></ul>
 6. 6. Dan 1. <ul><li>CILJEVI: </li></ul><ul><li>* Upoznavanje sa Evropskih fondovima i mogućnostima konkurisanja za sredstva </li></ul><ul><li>Programi podrške EU – IPA fondovi </li></ul><ul><li>Bespovratna sredstva </li></ul>
 7. 7. Dan 1. <ul><li>Značaj i ciljevi Evropskih integracija </li></ul><ul><li>Razvoj privrednog sistema i preduzetništva i Evropski standardi </li></ul><ul><li>MSP sektor i Razvojni projekti </li></ul>
 8. 8. Dan 1. <ul><li>Značaj i dostupnost Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Programi iz Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Razvoj Preduzetništva sredstvima Evropskih fondova </li></ul>
 9. 9. Dan 1. <ul><li>IPA FONDOVI (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA 2007-2013) </li></ul><ul><li>IPA fondovi su fondovi Razvoja </li></ul><ul><li>Uspostavljeni od strane Evropske Komisije sa ciljem pružanja spoljne pomoći u budžetskom periodu 2007-2013. godine </li></ul><ul><li>Finansijska vrednost IPA fondova u pomenutom periodu iznosi 11,468 milijardi evra </li></ul><ul><li>Prednosti IPA fondova </li></ul><ul><li>Korisnici IPA fondova </li></ul>
 10. 10. Dan 1. <ul><li>Komponente IPA fondova za period 2007-2013: </li></ul><ul><li>Pomoć tranziciji i izgradnja insitucija </li></ul><ul><li>Prekogranična saradnja </li></ul><ul><li>Regionalni razvoj </li></ul><ul><li>Razvoj ljudskih resursa </li></ul><ul><li>Ruralni razvoj </li></ul>
 11. 11. Dan 1. Evropska komisija je zemljama potencijalnim kandidatima dozvolila korišćenje prve i druge IPA komponente u periodu 2007-2013. dok će tipovi projekata i aktivnosti iz komponenti 3,4,5 biti podržani kroz komponentu 1. Srbija koristi prve dve komponente. Namena sredstava IPA fondova je prvenstveno podržavanje reformama i razvoju,primena standarda i normi EU i dalje približavanje Srbije Evropskoj Uniji.
 12. 12. Dan 1. KOMPONENTA 1: POMOĆ U TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA obuhvata 3 potkomponente: A – Politički zahtevi: podrška stabilnom, modernom, demokratskom i otvorenom društvu zasnovanom na vladavini prava B – Društveno-ekonomski zahtevi: podrška razvoju privrede i društva, povećanju zaposlenosti, obrazovanju, zdravstvu, programi konkurentnosti, mala i srednja preduzeća, ruralni razvoj C – Evropski standardi: integracija i izgradnja svih društveno-ekonomskih kapaciteta sa ciljem daljeg razvoja
 13. 13. Dan 1. <ul><li>KOMPONENTA 2: PREKOGRANIČNA SARADNJA </li></ul><ul><li>Podrška prekogranične saradnje koja će biti uspostavljena između Srbije i susednih država članica EU, država kandidata za članstvo u EU i država potencijalnih kandidata. </li></ul><ul><li>Bilateralni programi </li></ul>
 14. 14. Dan 1. <ul><ul><li>CIP PROGRAM </li></ul></ul><ul><ul><li>-PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST (EIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pristup finansijama i MSP kooperacija i razmena informacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Preduzetništvo i inovaciona kultura </li></ul></ul><ul><ul><li>Reforme preduzetništva i novi trendovi </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrška poslovanju </li></ul></ul>
 15. 15. Dan 1. <ul><li>TWINNING Program: saradnja zemalja članica sa konkretnim institucijama zemalja kandidata za članstvo u EU, sa ciljem jačanja državne uprave i pravosuđa </li></ul><ul><li>CARDS Program: Programi stabilizacije i pridruživanja zemalja EU, a odnose se na rekonstrukciju, razvoj i stabilizaciju ekonomskih reformi i društvenog razvoja </li></ul><ul><li>TAIEX Program: pružanje kratkoročne pomoći novim državama članicama EU, zemljama kandidatima za članstvo i zemljama Zapadnog Balkana </li></ul>
 16. 16. Dan 1. <ul><li>KONKURISANJE ZA EVROPSKE FONDOVE </li></ul><ul><li>Izvori informacija </li></ul><ul><li>Odabir pravog konkursa </li></ul><ul><li>Opšti uslovi konkursa </li></ul><ul><li>Prijava na konkurs </li></ul><ul><li>Odobravanje sredstava </li></ul><ul><li>Realizacija projektnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Monitoring i praćenje aktivnosti projekta </li></ul>
 17. 17. Dan 1. <ul><li>KONKURISANJE ZA EVROPSKE FONDOVE </li></ul><ul><li>BESPOVRATNA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SRPSKA IZVOZNA PREDUZEĆA – MSP SEKTORA: </li></ul><ul><li>ISTRAŽIVANJE STRANOG TRŽIŠTA </li></ul><ul><li>UČEŠĆA NA MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM SAJMOVIMA </li></ul><ul><li>DIZAJN I IZRADA NOVOG PAKOVANJA PROIZVODA </li></ul><ul><li>DIZAJN I IZRADA PROMO MATERIJALA </li></ul><ul><li>REKLAMIRANJE U STRANIM STRUČNIM ČASOPISIMA </li></ul><ul><li>DRUGE AKTIVNOSTI SAGLASNO USLOVIMA KONKURSA </li></ul>
 18. 18. Dan 1. <ul><li>KONKURISANJE ZA EVROPSKE FONDOVE </li></ul><ul><li>BESPOVRATNA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NOVE INVESTICIJE U SEKTORIMA: </li></ul><ul><li>PROIZVODNJE </li></ul><ul><li>USLUGA </li></ul><ul><li>ISTRAŽIVANJA I </li></ul><ul><li>RAZVOJA </li></ul><ul><li>ODOBRAVANJE SREDSTAVA I POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI, PROFITA I TRŽIŠNOG UČEŠĆA </li></ul>
 19. 19. Dan 1. <ul><li>Izvori informacija za Programe Evropskih fondova: </li></ul><ul><li>Internet prezentacije: </li></ul><ul><li>seio.sr.gov.rs </li></ul><ul><li>merr.gov.rs </li></ul><ul><li>ec.europa.eu </li></ul><ul><li>ino.komora.net/eu/fondoviiprogrami </li></ul><ul><li>Stručna literatura, brošure, bilteni </li></ul>
 20. 20. DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
 21. 21. Dan 2 . CILJEVI: * Evropski fonodovi -Mikrofinansijska pomoć, primeri iz prakse i Marketing promocija firme
 22. 22. Dan 2 . <ul><li>Evropski fondovi – Mikrofinansijska pomoć </li></ul><ul><li>Projekti i oblasti koji se finansiraju </li></ul><ul><li>Značaj za razvoj preduzetništva </li></ul><ul><li>Projekti: sektori MSP, klasteri, udruženja, razvoj mreže, nastup na ino tržištu, tehnološki transferi, usluge, ... </li></ul><ul><li>Ko može da učestvuje: </li></ul><ul><li>Preduzeća iz različitih grana, institucije i pojedinci </li></ul>
 23. 23. Dan 2 . <ul><li>Evropski fondovi – Mikrofinansijska pomoć </li></ul><ul><li>Aktivnosti mikrofinansijske pomoći preduzećima: </li></ul><ul><li>Priprema predloga projekata i programa koje treba finansirati iz sredstava donacija </li></ul><ul><li>Definisanje donatora i izvori finansiranja </li></ul><ul><li>Apliciranje za sredstva Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Realizacija aranžmana i projektnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Praćenje i monitoring izvršenja projekata </li></ul><ul><li>Operativno-tehnička pomoć preduzećima u sprovođenju aktivnosti </li></ul>
 24. 24. Dan 2 . Evropski fondovi – Mikrofinansijska pomoć Aktivnosti mikrofinansijske pomoći preduzećima: 7. Održivost projekata 8. Prevazilaženje problema u projektnim aktivnostima i sinergija poslovnih aktivnosti 9. Sinhronizacija poslovanja i usklađenost vizije, misije i ciljeva poslovanja sa donatorskim sredstvima 10. Povezivanje delatnosti, klastera i poslovna saradnja učesnika na projektu
 25. 25. Dan 2 . <ul><li>Kako firma da ostvari uspeh koristeći sredstva Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Ciljevi poslovanja firme i preduzetnika </li></ul><ul><li>Vizija, misija i strategija poslovanja </li></ul><ul><li>Marketing koncept </li></ul><ul><li>Finansijska podrška </li></ul><ul><li>Organizacija i koordinacija svih resursa firme u cilju ostvarivanja dobiti </li></ul>
 26. 26. Dan 2 . <ul><li>Budžet projekta pri konkurisanju za sredstva Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Struktura Budžeta </li></ul><ul><li>Sredstva Evropskih fondova i sufinansiranje </li></ul><ul><li>Procedure i metodologija vođenja Budžeta Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Usklađenost operativnog izvršavanja projektnih aktivnosti i finansiranja </li></ul>
 27. 27. Dan 2 . <ul><li>Izvori finansiranja </li></ul><ul><li>Struktura Troškova u Budžetu </li></ul><ul><li>Ljudski resursi kao bitan element Projektnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Operativni troškovi kancelarije i njihovo praćenje </li></ul>
 28. 28. Dan 2 . <ul><li>Nabavka osnovnih sredstava – opreme, vozila, i sl. </li></ul><ul><li>Tretman Poreza pri korišćenju sredstava Evropskih fondova i oslobođenje od poreza, carina </li></ul><ul><li>Kriterijumi nabavki i metodologija, Tenderi i nabavke </li></ul>
 29. 29. Dan 2 . <ul><li>Finansijsko izveštavanje </li></ul><ul><li>Vrste finansijskih izveštaja i evidencija </li></ul><ul><li>Interni i eksterni korisnici finansijskih izveštaja </li></ul><ul><li>Prezentiranje finansijskih izveštaja </li></ul>
 30. 30. Dan 2 . <ul><li>VEŽBA: </li></ul><ul><li>ODABRATI DELATNOST I OBLAST POSLOVANJA </li></ul><ul><li>INVESTICIJE I BESPOVRATNA SREDSTVA </li></ul><ul><li>IZRADA BUDŽETA I KONCIPIRANJE BUDŽETSKIH POZICIJA </li></ul><ul><li>PLAN PROJEKTNIH AKTIVNOSTI I PRAĆENJE REALIZACIJE </li></ul>
 31. 31. Dan 2 . <ul><li>Uloga i funkcija Službe Finansija i računovodstva u upravljanju finansijma Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Poznavanje i poštovanje zakonskih propisa, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda Revizije, Zakona o računovodstvu, i drugih zakonskih propisa </li></ul><ul><li>Finansijsko savetovanje i konsalting </li></ul><ul><li>Sastavljanje finansijskih izveštaja i praćenje realizacije Budžeta </li></ul>
 32. 32. Dan 2 . <ul><li>Princip Održivosti projekata koje finansiraju Evropski Fondovi </li></ul><ul><li>Visibility projekta – procedure i primeri iz prakse donatora na projektima Evropskih fondova </li></ul>
 33. 33. Dan 2 . <ul><li>Konsultantske usluge na projektu </li></ul><ul><li>Angažovanje stručnjaka iz oblasti koje su predmet poslovanja konkretne firme </li></ul><ul><li>Vrste konsalting usluga </li></ul><ul><li>Razmena najbolje prakse i iskustava, benchmarking </li></ul><ul><li>Sastanci eksperata </li></ul><ul><li>Radni timovi i radne grupe </li></ul>
 34. 34. Dan 2 . <ul><li>Podrška poslovanju od strane donatora Evropskih fondova: </li></ul><ul><li>Usluge informisanja o zakonodavstvu i politikama EU </li></ul><ul><li>Informisanje o mogućnostima za finansiranje i ulaganje </li></ul><ul><li>Pomoć u traženju partnera za poslovno-tehničku saradnju ili tehnološki transfer </li></ul><ul><li>Internacionalizacija poslovanja </li></ul><ul><li>Jačanje inovativnosti i konkurentnosti </li></ul><ul><li>Pomoć u rešavanju problema u poslovanju, analiza uzroka i donošenje smernica za prevazilaženje problema </li></ul>
 35. 35. Dan 2 . <ul><li>BITNI FAKTORI FIRME ZNAČAJNI ZA REALIZACIJU PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Planiranje, organizovanje, vođenje i izvršenje projektnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Koordinacija i interakcija svih zaposlenih i sektora firme </li></ul><ul><li>Korporativna organizaciona kultura i klima </li></ul><ul><li>Sagledavanje svih mogućnosti. Slabosti, šansi i prednosti </li></ul><ul><li>Usmerenost ka ciljevima, viziji, misiji ,strategiji firme </li></ul><ul><li>Praćenje značajnih pokazatelja poslovanja: Povećanje prihoda, Povećanje zaposlenosti, Povećanje dobiti, Razvoj proizvoda, usluga i njihov plasman na tržištu, Ulaganja i investicije </li></ul>
 36. 36. DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
 37. 37. Dan 3 . CILJEVI: * Izbor najpotrebnijeg programa i Priprema dokumentacije za konkurs
 38. 38. Dan 3 . <ul><li>Identifikovanje potreba za nekim od Programa Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Informisanje o ponudi donatora i raspoloživosti fondova i analiza raspoloživih potencijala za učešće na konkursu </li></ul><ul><li>Informisanje o uslovima za konkurisanje </li></ul><ul><li>Izbor fonda </li></ul><ul><li>Priprema dokumentacije za Konkurs </li></ul><ul><li>Učešće na Konkursu </li></ul>
 39. 39. Dan 3 . <ul><li>Evropski fondovi - Kako učestvovati na Konkursu: </li></ul><ul><li>Grantovi za projekte – preko javnih poziva </li></ul><ul><li>Ugovori za izradu studija i druge usluge – preko poziva za ponudu </li></ul><ul><li>Finansijski instrumenti – preko finansijskih posrednika banaka ili specijalizovanih fondova </li></ul>
 40. 40. Dan 3 . <ul><li>Opšta dokumentacija za učešće: </li></ul><ul><li>Obrazac Prijave </li></ul><ul><li>Opis Projekta za koji se traže sredstva </li></ul><ul><li>Podaci o Predlagaču </li></ul><ul><li>Podaci o Učesnicima na Projektu </li></ul><ul><li>Dogovor o saradnji na projektnim aktivnostima </li></ul><ul><li>Budžet Projekta </li></ul><ul><li>Sufinansiranje Projekta </li></ul><ul><li>Ostala dokumentacija prema Uslovima konkursa </li></ul>
 41. 41. Dan 3 . <ul><li>Korišćenje sredstava iz fondova </li></ul><ul><li>Realizacija Projektnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Budžet i finansije projekta </li></ul><ul><li>Izveštavanje i praćenje realizacije projekta </li></ul><ul><li>Problemi u realizaciji projektnih aktivnosti </li></ul><ul><li>Monitoring i kontrola projekta </li></ul>
 42. 42. Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>OSNOVNE INFORMACIJE O PRAVNOM LICU, KORISNIKU SREDSTAVA </li></ul><ul><li>VIZIJA, STRATEŠKA ORIJENTACIJA I CILJEVI </li></ul><ul><li>NAJVAŽNIJI PROIZVODI I USLUGE I TRŽIŠTE </li></ul><ul><li>KOMERCIJALNI DEO PROJEKTA: strategija razvoja proizvoda, planirani udeo u tržištu, distribucija itd. </li></ul><ul><li>PROCENA KONKURENCIJE: domaće i ino tržište, SWOT analiza proizvoda/usluga, procena kupovne moći i kapaciteti dobavljača </li></ul>
 43. 43. Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>ANALIZA TRŽIŠTA: tržišni rast, tražnja i ponuda, profit </li></ul><ul><li>FINANSIJSKI PLAN KORISNIKA SREDSTAVA </li></ul><ul><li>TROŠKOVI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI </li></ul><ul><li>IZVORI FINANSIRANJA AKTIVNOSTI: </li></ul><ul><li>kapital: domaći i inostrani </li></ul><ul><li>Bankarski krediti </li></ul><ul><li>Hartije od vrednosti </li></ul><ul><li>Drugi izvori finansiranja </li></ul>
 44. 44. Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA I ZAPOŠLJAVANJE </li></ul><ul><li>ULAGANJA U OBRAZOVANJE I OBUKU </li></ul><ul><li>INVESTICIJE U NOVE TEHNOLOGIJE I RAZVOJ: plan aktivnosti za istraživanje i razvoj, obim i vremenski okvir investiranja u opremu za istraživanje i razvoj </li></ul><ul><li>PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI I REALIZACIJE PROJEKTA </li></ul><ul><li>OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI </li></ul><ul><li>VREMENSKI OKVIR ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI </li></ul>
 45. 45. Dan 3 . <ul><li>APLICIRANJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA: OPŠTI USLOVI KONKURSA I KRITERIJUMI </li></ul><ul><li>LJUDSKI RESURSI </li></ul><ul><li>MENADŽER PROJEKTNOG TIMA </li></ul><ul><li>ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA I ORGANIZACIJA </li></ul><ul><li>REFERENCE ČLANOVA PROJEKTNOG TIMA </li></ul><ul><li>EFEKTI NA RAZVOJ OPŠTINE I LOKALNE SAMOUPRAVE </li></ul><ul><li>PODRŠKA DRUGIH SUBJEKATA U REALIZACIJI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI </li></ul><ul><li>ODRŽIVOST INVESTICIJE I ULAGANJA I TRAJNOST POSLOVANJA </li></ul>
 46. 46. Dan 3 . <ul><li>Fond za Razvoj RS </li></ul><ul><li>Vrste kredita </li></ul><ul><li>Krediti za početnike </li></ul><ul><li>Krediti za razvoj inovacija </li></ul><ul><li>Kratkoročni i dugoročni krediti </li></ul><ul><li>Podnošenje aplikacije za odobrenje kredita </li></ul><ul><li>Neophodna dokumentacija </li></ul>
 47. 47. Dan 3 . <ul><li>Biznis plan i njegova uloga pri konkurisanju za sredstva i kredite domaćih i evropskih fondova </li></ul><ul><li>Struktura Biznis plana </li></ul><ul><li>Finansijski elementi biznis plana, stanje i prognoza budućih finansijskih parametara poslovanja, prihodi i rashodi preduzetničke firme </li></ul><ul><li>Uloga finansijskog planiranja </li></ul>
 48. 48. Dan 3 . <ul><li>Izrada Budžeta </li></ul><ul><li>Polazne osnove </li></ul><ul><li>Struktura i projekcija budžetskih pozicijja </li></ul><ul><li>Izvori finansiranja - Vrednost projekta i sufinansiranje </li></ul><ul><li>Parametri izrade budžeta – vremenski period trajanja projekta, vrednost projekta, ograničena sredstva, akcije i aktivnosti na projektu, troškovi u bruto iznosima </li></ul><ul><li>Preraspodela sredstava – modifikacije budžeta </li></ul><ul><li>Usvajanje budžeta, predlozi i sugestije </li></ul>
 49. 49. Dan 3 . <ul><li>Programi i fondovi </li></ul><ul><li>Predpristupni fondovi </li></ul><ul><li>Strukturni fondovi </li></ul><ul><li>Ostala spoljna pomoć </li></ul><ul><li>Finansijske institucije i banke </li></ul><ul><li>Programi očuvanja i zaštite prirodnih resursa </li></ul><ul><li>Programi konkurentnosti, rasta i zapošljavanja </li></ul><ul><li>Programi građanskih sloboda, bezbednosti i pravde </li></ul><ul><li>Programi razvoja obrazovanja i kulture </li></ul><ul><li>Programi prekogranične saradnje </li></ul>
 50. 50. Dan 3 . 10. Programi konkurentnosti i inovacija 11. Programi vezani za informatičko društvo 12. Programi vezani za određenu privrednu granu 13. Programi vezani za reforme i unapređenje određenih institucija * Pogledati Pregled budžetskih fondova/programa Evropske Komisije raspoloživih u periodu 2007-2013, Prilog
 51. 51. DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
 52. 52. Dan 4. Cilj: Upoznavanje sa CIP- programom za preduzetništvo i inovacije, Programom podrške informacione i komunikacione tehnologije i Programom Inteligentne energije Evrope
 53. 53. Dan 4. <ul><li>CIP STRUKTURA – PROGRAMI I POLITIKE: </li></ul><ul><li>PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>INTELIGENTNA ENERGIJA EVROPE </li></ul><ul><li>POLITIKA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA </li></ul>
 54. 54. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Ciljevi: </li></ul><ul><li>Pristup finansijama </li></ul><ul><li>MSP kooperacija i razmena informacija </li></ul><ul><li>Inovacije i eko-inovacije </li></ul><ul><li>Preduzetništvo i inovaciona kultura </li></ul><ul><li>Reforme koje se odnose na preduzetništvo i inovativnost </li></ul>
 55. 55. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Instrumenti: </li></ul><ul><li>Finansijski instrumenti </li></ul><ul><li>Usluge za podršku poslovanju </li></ul><ul><li>Inovacioni projekti: sektori, klasteri, mreže, tehnološki transfer, usluge... </li></ul><ul><li>Analize, razvoj i koordinacija politika </li></ul>
 56. 56. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Cilj je podstaci konkurentnosti evropskih preduzeća, pre svega MSP sektora, ali i podrška inovacijama i bolji pristup kapitalu i uslugama za podršku biznisu, široko korišćenje informaciono’komunikacionih tehnologija i pomoć u razvoju informatičkog društva </li></ul><ul><li>U programu mogu da učestvuju pravna lica iz privatnog i javnog sektora ali ne i fizička lica </li></ul><ul><li>Grantovi se daju za kofinansiranje aktivnosti prihvaćenog projekta, a ne za stvaranje profita </li></ul>
 57. 57. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>Pristup finansijama </li></ul><ul><li>Ciljna grupa su mala preduzeća </li></ul><ul><li>Pristup finansijama je kroz obezbeđivanje rizičnog kapitala i garancijskog kapitala za preduzeća MSP u početnoj fazi i fazi ekspanzije </li></ul><ul><li>Mogućnosti garancija, garantovanje duga da bi ohrabrili banke da daju pozajmice MSP, smanjujući rizik bankama </li></ul><ul><li>Pomoć u jačanju kapaciteta finansijskih posrednika da investiraju i pozajmljuju MSP </li></ul>
 58. 58. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>2. Usluge za podršku MSP biznisu </li></ul><ul><li>informacije, saveti, poslovna kooperacija, usluge internacionalizacije poslovanja </li></ul><ul><li>Usluge u vezi inovacija, tansfera tehnologija i znanja </li></ul><ul><li>Zajednički istraživački projekti i zajedničke tehnološke inicijative </li></ul>
 59. 59. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>3. Inovacioni projekti </li></ul><ul><li>Podrška razvoju transnacionalnih mreža inovativnih kompanija i drugih aktera u inovacionom procesu, uključujući benchmarking i razmenu dobre prakse </li></ul><ul><li>eko-inovacije, smanjenje zagađivanja i optimizacija upotrebe resursa uvođenjem novih proizvodnih procesa, proizvoda i usluga ili poslovnih metoda koji smanjuju troškove i dovode do pozitivnog upravljanja zagađivanjem okoline – ekološki klasteri, pilot-projekti, eko-dizajn pakovanje i sl. </li></ul>
 60. 60. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST </li></ul><ul><li>4. Inicijative, razvoj, koordinacija i poboljšanje politika: </li></ul><ul><li>Učešća eksperata na sastancima, razmena iskustava, donošenje zaključaka, preporuka, prenošenje saznanja, analiza rezultata. </li></ul><ul><li>Primeri: obrazovanje za preduzetništvo, žensko preduzetništvo, pokretanje projekata, procedure za start-up, internacionalizacija i slično. </li></ul>
 61. 61. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – INTELIGENTNA ENERGIJE EVROPE </li></ul><ul><li>Ciljevi: </li></ul><ul><li>Promovisanje energetske efikasnosti i racionalne upotrebe resursa (npr. Industrija, gradjevina) </li></ul><ul><li>Upoznavanje sa novim i obnovljivim izvorima energije </li></ul><ul><li>Energija u transportu </li></ul>
 62. 62. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – INTELIGENTNA ENERGIJE EVROPE </li></ul><ul><li>Instrumenti podrške su: pilot projekti, transfer projekata, promocija i širenje informacija o projektima, ponavljanje projekata koji su bili uspešni. </li></ul><ul><li>Izvršna Agencija priprema javne pozive, sprovodi proceduru izbora, prati realizaciju izabaranih programa i šalje povratne informacije relevantnim telima EU. </li></ul>
 63. 63. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – POLITIKA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA </li></ul><ul><li>Ciljevi su: </li></ul><ul><li>Jedinstveni informativni prostor (bežični pristup, infrastruktura velikih kapaciteta, široka dostupnost sadržaju i uslugama) </li></ul><ul><li>Široka prihvaćenost i bolja upotreba ICT, naročito u MSP sektoru </li></ul><ul><li>Koristi od informacionog društva svih građana i usluge od javnog interesa </li></ul>
 64. 64. Dan 4. <ul><li>CIP PROGRAM – POLITIKA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA </li></ul><ul><li>Instrumenti podrške su: pilot projekti, razmena najbolje prakse, tematske mreže (zajednička putna mapa, ICT zdravstvena usluga, socijalna integracija), analize politika i promotivne aktivnosti </li></ul><ul><li>Obavezno je učešće 3,4 ili 6 zemalja u ovim programima. </li></ul>
 65. 65. Dan 4. <ul><li>PREDUSLOVI OKVIRNOG PROGRAMA EU ZA </li></ul><ul><li>KONKURENTNOST I INOVATIVNOST – CIP SU: </li></ul><ul><li>Učešće više zemalja </li></ul><ul><li>Pronalaženje adekvatnih partnera na projektnim aktivnostima </li></ul><ul><li>Razmena iskustava </li></ul><ul><li>Priključivanje mrežama oko projektnih ideja </li></ul><ul><li>Izbor grantova na osnovu najbitnijih kriterijuma: kompletna prijava, uticaj, važnost projekta, kapacitet primene i budžet. </li></ul>
 66. 66. DOBRODO ŠLI FINANSIJSKO UPRAVLJANJE EVROPSKIM FONDOVIMA Trener: Mario Borišić Kontak t: [email_address]
 67. 67. Dan 5. Cilj: Upoznavanje sa izvorima informacija, prezentacijama i mogućnostima učestvovanja na konkursima za Evropske fondove Prezentovanje novih oblika zajedničkog ulaganja uz korišćenje sredstava Evropskih fondova
 68. 68. Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>MINISTARSTVO FINANSIJA – </li></ul><ul><li>I SEKTOR ZA PROGRAMIRANJE I UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE: </li></ul><ul><li>DELOKRUG POSLOVA </li></ul><ul><li>ORGANIZACIJA SEKTORA </li></ul><ul><li>ODELJENJE ZA PROGRAMIRANJE I KOORDINACIJU FONDOVA EU I RAZVOJNE POMOĆI: </li></ul><ul><li>Grupa za koordinaciju i programiranje fondova Evropske Unije </li></ul><ul><li>Grupa za strateško planiranje, praćenje i izveštavanje </li></ul>
 69. 69. Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PREKOGANIČNE, TRANSNACIONALNE I REGIONALNE SARADNJE </li></ul><ul><li>Grupa za programe prekogranične saradnje sa zemljama članicama EU </li></ul><ul><li>Grupa za programe prekogranične saradnje sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU </li></ul><ul><li>Grupa za održavanje i razvoj informacionih sistema u vezi sa praćenjem fondova EU, donacija i razvojne pomoći </li></ul>
 70. 70. Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>MINISTARSTVO FINANSIJA – </li></ul><ul><li>II SEKTOR ZA NACIONALNI FOND ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EU </li></ul><ul><li>GRUPA ZA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE </li></ul><ul><li>GRUPA ZA FINANSIJSKU KONTROLU </li></ul><ul><li>GRUPA ZA DECENTRALIZOVANO UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE </li></ul>
 71. 71. Dan 5. <ul><li>UPRAVLJANJE FONDOVIMA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI </li></ul><ul><li>MINISTARSTVO FINANSIJA – </li></ul><ul><li>III SEKTOR ZA UGOVARANJE I FINANSIRANJE PROGRAMA IZ SREDSTAVA EVROPSKE UNIJE </li></ul><ul><li>Grupa za upravljanje projektima, finansijsko upravljanje, kontrolu i izveštavanje </li></ul><ul><li>Grupa za sprovođenje postupaka javnih nabavki </li></ul><ul><li>Grupa za kontrolu kvaliteta </li></ul>
 72. 72. Dan 5. <ul><li>EVROPSKI FONDOVI I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA </li></ul><ul><li>RAZVOJ SEKTORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA SREDSTVIMA IZ EVROPSKIH FONDOVA </li></ul><ul><li>IZVORI INFORMACIJA BITNI ZA MSP U SRBIJI </li></ul><ul><li>UVOĐENJE MEĐUNARODNIH STANDARDA PROIZVODNJE I SERVISA </li></ul><ul><li>PODIZANJE KVALITETA BRENDIRANOG IMENA I STABILNOSTI PRODAJE NA TRŽIŠTU </li></ul><ul><li>PREPOZNATILJIVOST U SVOM PRIVREDNOM SEKTORU I “UZOR” ZA DRUGE KOMPANIJE </li></ul>
 73. 73. Dan 5. <ul><li>EVROPSKI FONDOVI I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA </li></ul><ul><li>FINANSIJSKI EFEKTI UČEŠĆA PREDUZEĆA I MSP SEKTORA U PROGRAMIMA EVROPSKIH FONDOVA </li></ul><ul><li>RAZVOJ POSLOVANJA MSP I BITNI EKONOMSKI POKAZATELJI </li></ul><ul><li>INVESTICIONA POLITIKA </li></ul><ul><li>MEĐUNARODNA SARADNJA </li></ul><ul><li>FORMIRANJE GRANSKIH UDRUŽENJA I KLASTERA DELATNOSTI </li></ul>
 74. 74. Dan 5. <ul><li>Upoznavanje sa Klasterima </li></ul><ul><li>Klasteri su grupe industrija ili firmi međusobno povezanih u </li></ul><ul><li>odnosima kupovine i prodaje, koji dele istu bazu klijenata, </li></ul><ul><li>infrastrukturu, veštine i čije veze poboljšavaju konkurentnost </li></ul><ul><li>učesnika. </li></ul><ul><li>Zasnovani su na sistemskim vezama </li></ul><ul><li>Geografski su ograničeni </li></ul><ul><li>Određeni su privrednim, demografskim, kulturološkim i drugim karakteristikama regiona. </li></ul>
 75. 75. Dan 5. <ul><li>PREDNOSTI UČLANJIVANJA U KLASTER: </li></ul><ul><li>Niži troškovi poslovanja: npr. Nabavka se vrši na nivou klastera, što smanjuje troškove, niža je cena i jevtiniji transport, kao i smanjenje zaliha materijala, jer se uspostavlja optimalan sistem zaliha na nivou grupe firmi. </li></ul><ul><li>Niži troškovi razvoja novih proizvoda i usluga </li></ul><ul><li>Razmena tehničko-tehnoloških znanja i informacija </li></ul><ul><li>Nastup na ino-tržištima </li></ul><ul><li>Mogućnost većih ulaganja i investicija </li></ul><ul><li>Bolji pristup fondovima, povoljniji krediti i izvori finansiranja </li></ul>
 76. 76. Dan 5. <ul><li>MODEL USPOSTAVLJANJA KLASTERA </li></ul><ul><li>Uspostavljanje infrastrukture za podršku razvoju klastera </li></ul><ul><li>Identifikacija mogućnosti uspostavljanja klastera unutar teritorije </li></ul><ul><li>Aktivnosti na uspostavljanju klastera i obuka radne snage </li></ul><ul><li>Razvoj i primena savremenih tehnologija i podrška preduzetničkim idejama </li></ul><ul><li>Uspostavljanje organizacione i upravljake strukture </li></ul><ul><li>Unapređenje marketinga </li></ul><ul><li>Ulaganje u razvoj klastera </li></ul>
 77. 77. Dan 5. <ul><li>GOST </li></ul><ul><li>TEMA: RAZVOJ KLASTERA I SEKTORA MSP BESPOVRATNIM SREDSTVIMA I REZULTATI FINANSIRANJA </li></ul><ul><li>POZITIVNI I NEGATIVNI EFEKTI FINANSIRANJA </li></ul><ul><li>MEĐUNARODNJA SARADNJA DOMAĆIH PREDUZEĆA SA STRANIM PREDUZEĆIMA I MSP SEKTOROM </li></ul>
 78. 78. Dan 5. <ul><li>KORIŠĆENJE SREDSTAVA IZ EVROPSKIH FONDOVA </li></ul><ul><li>STRATEGIJA UPRAVLJANJA FINANSIJAMA </li></ul><ul><li>FINANSIJSKA POLITIKA </li></ul><ul><li>FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE </li></ul><ul><li>POZNAVANJE MEĐUNARODNIH STANDARDA IZ DOMENA RAČUNOVODSTVA, FINANSIJSKOG POSLOVANJA I USKLAĐENOST SA NAŠIM ZAKONODAVSTVOM </li></ul>
 79. 79. Dan 5. <ul><li>MEĐUNARODNA SARADNJA DOMAĆIH PREDUZEĆA I EVROPSKIH PREDUZEĆA U MSP SEKTORU </li></ul><ul><li>OBLASTI SARADNJE MSP SEKTORA </li></ul><ul><li>NAČINI SARADNJE </li></ul><ul><li>PODIZANJE NIVOA KONKURENTNOSTI I EFIKASNOSTI POSLOVANJA </li></ul><ul><li>ZAJEDNIČKA ULAGANJA I INVESTICIJE </li></ul>
 80. 80. Dan 5. <ul><li>MEĐUNARODNA SARADNJA DOMAĆIH PREDUZEĆA I EVROPSKIH PREDUZEĆA U MSP SEKTORU </li></ul><ul><li>PRIPREMA PREDUZEĆA ZA NASTUP NA INO TRŽIŠTU </li></ul><ul><li>SAZNANJA O PRAVNIM, PORESKIM I CARINSKIM PROPISIMA INO TRŽIŠTA KOJE SE ŽELI OSVOJITI </li></ul><ul><li>NAČIN KOMUNIKACIJE I SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA DATOG INO TRŽIŠTA </li></ul><ul><li>PROGRAMI PODRŠKE MSP </li></ul><ul><li>ULOGA PRIVREDNE KOMORE </li></ul>
 81. 81. Dan 5. <ul><li>KAPACITETI I MOGUĆNOSTI FIRME DA UPRAVLJA FINANSIJAMA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI </li></ul><ul><li>OGRANIČENJA I BARIJERE </li></ul><ul><li>KONSALTING I PRAĆENJE SRPSKIH I EVROPSKIH PROPISA </li></ul><ul><li>POSLOVNO SAVETOVANJE I REALIZACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI </li></ul><ul><li>FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I MONITORING POTROŠNJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA DOBIJENIH ZA KONKRETAN PROJEKAT </li></ul>
 82. 82. Dan 5. <ul><li>Vežba: </li></ul><ul><li>Povezanost delatnosti poslovanja i Evropskog fonda, na primer koji bi ste klaster formirali i kako bi učestvovali u apliciranju za sredstva iz Evropskih fondova </li></ul><ul><li>Predlog projektnih aktivnosti, sa posebnim osvrtom na budžet projekta </li></ul><ul><li>Potencijalni rezultati projektnih aktivnosti i strategija održivosti </li></ul><ul><li>Raspodela sredstava </li></ul>

×