Dobro došli na trening Upravljanje kvalitetom
Program prvog da na <ul><li>Predstavljanje BSC Kragujevac/trenera </li></ul><ul><li>Predstavljanje učesnika </li></ul><...
<ul><li>Maja Pe šić-Rakanović </li></ul><ul><ul><li>Kraljevo, 1972 </li></ul></ul><ul><ul><li>D ipl omirani m enadžer & ...
Predstavljanje učesnika <ul><li>Ime i prezime, obrazovanje, iskustvo </li></ul><ul><li>Očekivanja od treninga </li></ul><u...
Elevator Pitch (60 se kundi ) <ul><li>Privucite pažnju </li></ul><ul><li>Pitch </li></ul><ul><ul><li>Koji je Vaš proizvod ...
Pravila treninga <ul><li>Poverljivost/diskrecija </li></ul><ul><li>Prisustvo cele nedelje </li></ul><ul><li>Isključeni mob...
Ciljevi <ul><ul><li>Razum e ju kvalitet i njegov uticaj na kompaniju </li></ul></ul><ul><ul><li>Prihvate kvalitet kao sast...
Grupni rad <ul><li>Grupni zadaci </li></ul><ul><li>Formacija grupe </li></ul><ul><li>Izabrati virtuelnu ideju </li></ul><u...
Grup ni  zadaci <ul><li>Lider / dnevni predstavnik </li></ul><ul><li>Osoba koja prezentuje </li></ul><ul><ul><li>5 – 10...
Pravila za grupni rad <ul><li>Zajedni čko planiranje , kako rešiti problem/zadatak </li></ul><ul><li>Otvorenost i iskren...
<ul><li>BUDITE KREATIVNI!!! </li></ul>
Razumevanje kvaliteta <ul><li>Kvalitet (ni)je besplat a n!!! </li></ul><ul><li>Dali ste sigurni u to??? </li></ul>
Kvalitet je besplatan <ul><li>NIJE POKLON!!! .... </li></ul><ul><li>ALI ... je besplatan </li></ul>Nekvalitetne stvari, t...
Tehnike koje spasavaju život u primeni ISO <ul><li>Kako izbeći nevolje u dubini primene ISO  </li></ul>
Skočiti u vodu <ul><li>Opasnosti koje vrebaju u vodi </li></ul><ul><li>Pobediti u trci </li></ul><ul><li>Stalna obuka </li...
Skočiti u vodu <ul><li>Prevazići strah od vode </li></ul>
Suviše je hladna! <ul><li>Niko ne želi da skoči u hladnu , plitku vodu . </li></ul>
Poslovodstvo mora obezbediti da voda bude topla . <ul><li>Rukovodioci : Prvo oni to treba da urade . </li></ul><ul><li>Im...
Poslovodstvo : <ul><li>Ono će prvo to uraditi … </li></ul><ul><ul><li>Učenje o ISO </li></ul></ul><ul><ul><li>Planiranje ...
Poslovodstvo : <ul><li>Ove stvari mogu izgledati očigledne - ali najveće prepreke  uočene od strane registracionih tela...
Poslovodstvo je trasiralo put, ali mnogi još uvek ne žele da skoče u vodu. .. <ul><li>&quot; Srećan sam s tim gde sam , ...
Učinite vodu privlačnom <ul><li>Ljudi ne žele da uđu u projekat ukoliko ne znaju šta to znači za njih i njihov posao . </l...
Razumite šta zaposleni osećaju kao  pretnju . <ul><li>&quot; Ukoliko dokumentujem sve što radim da li ću još uvek vredeti...
Uklonite opasnosti <ul><li>Uključite zaposlene u proces razvoja. </li></ul><ul><ul><li>Radi izmene ili razvoja procesa,  ...
Čuvajte se opasnosti u vodi :
Kompanije ne z naju kako da plivaju <ul><li>Obezbedite lekcije plivanja . </li></ul><ul><li>Opšti uvod u ISO 9000 je n...
Pogrešna interpretacija standarda <ul><li>Vodi ka uzaludnim naporima i trošenju vremena . </li></ul><ul><ul><li>Procesi će...
Koristite eksperta <ul><li>Razmotrite pitanje angažovanja konsultanta </li></ul><ul><ul><li>Da pomogne u planiranju vašeg ...
Iscrplivanje detaljima … <ul><li>&quot; Svrha ove procedure je da dokumentuje gore navedene aktivnosti koje su niže navede...
I slabo napisane procedure <ul><li>Zašto koristiti deset reči kada je jedna dovoljna ? </li></ul><ul><ul><li>&quot; Niže n...
Učinite vaše procedure lakim za primenu <ul><li>Koristite kratke rečenice koje počinju sa glagolom . </li></ul><ul><li>Izb...
Do k umenta cija Previše obimna ? Suviše mala ? <ul><li>Previše obimna : </li></ul><ul><ul><li>Radna uputstva napisana za...
Dokumentacija <ul><li>Zapamtite, ovde je cilj postojanost  vaših procesa . </li></ul><ul><li>Ukoliko bi dvoje zaposlenih...
Sektori koji su &quot; Različiti &quot; <ul><li>Da li imate sektore koji zahtevaju &quot; umetničku licencu &quot; za o...
Pomo z ite im da vide kako procedura mo ž e da radi z a njih. <ul><li>Važno je pokazati ovim sektorima da proces treba da...
Vaš projekat izlazi iz kontrole <ul><li>Timovi ne ispunjavaju vremenske rokove </li></ul><ul><li>Preklapanje procesa nije ...
Koristite upravljački tim <ul><li>Imajte u timu one koji donose odluke i obezbeđuju resurse . </li></ul><ul><li>Tim mora d...
Zaposleni nisu svesni progresa . <ul><li>Kako projekat odmiče , zaposleni čuju sve manje i manje o progresu . </li></ul><...
Proslavite <ul><li>Uključite zaposlene i držite projekat vidljivim proslavljanjem progresa i uspeha . </li></ul><ul><ul><l...
Neko je isključen iz procesa pisanja procedure . . . <ul><li>Procedura nije realistička . Neće biti uspešno primenjena . ...
I uobičajeno zaziranje Nabavka Korektivne mere  Kontrola dokumenata Obuka Kontrola projekta
Uobičajene neusaglašenosti : <ul><li>Kontrola projekta </li></ul><ul><li>Kontrola dokumenata </li></ul><ul><li>Nabavka </l...
Budite spremni za vašu internu proveru : <ul><li>Obavite jedan ciklus internih provera . </li></ul><ul><li>Obavite jedno p...
Budite spremni za vašu internu proveru : <ul><li>Obezbedite da svi zaposleni budu svesni interne provere . </li></ul><ul><...
Držite odstojanje
Da li plivate ili gazite po vodi ? <ul><li>Sistem je suviše komplikovan i statičan. </li></ul><ul><ul><li>Sistem može bit...
Pojednostavite <ul><li>Ne plašite se da načinite promene u sistemu . Pojednostavite procedure . </li></ul><ul><ul><li>Neo...
Da li je preispitivanje od strane poslovodstva efektivno ? <ul><li>Preispitivanje od strane poslovodstva postaje neefektiv...
Da  li  su  interne provere  efektivne ? <ul><li>Interne provere postaju neefektivne </li></ul><ul><ul><li>Da li je po...
Sledite primer iskusnih plivača <ul><li>Obuka </li></ul><ul><li>Nikad ne plivajte sami </li></ul><ul><li>Sledite pravila <...
Obuka <ul><li>Koristite sistem koji ste izgradili . </li></ul><ul><li>Primenite korektivne mere . </li></ul><ul><li>Naglas...
Nikad ne plivajte sami <ul><li>Sistem ne može biti odgovornost jedne osobe . </li></ul><ul><ul><li>Naznačite odgovornosti ...
Sledite pravila <ul><li>Držite vodu toplom </li></ul><ul><li>Poslovodstvo mora ući prvo </li></ul><ul><li>Obezbedite lekci...
Sledite pravila <ul><li>Proslavite i izdajte saopštenje </li></ul><ul><li>Uključite ljude koji obavljaju procese </li></ul...
Uživajte u vašem uspehu !
Procesni pristup za sisteme upravljanja
Smernice <ul><li>Ove smernice obezbeđuju razumevanje  </li></ul><ul><li>koncepata </li></ul><ul><li>svrhe </li></ul><ul><...
Svrha procesnog pristupa je da poveća efektivnost i efikasnost organizacije u postizanju svojih definisanih ciljeva .
Koristi od procesnog pristupa su: <ul><li>Integracija i podešavanje procesa da bi se postigli planirani  rezultati </li>...
Šta je proces? &quot;Set međusobno povezanih ili interakcijskih aktivnosti koje transformišu ulaze u izlaze&quot;  Proces...
Generički proces Ulaz Utvrđeni zahtevi (uključujući resurse) Međusobno povezane aktivnosti i metode kontrole koje utiču j...
Izlazi mogu, takođe, biti nenameravani ; kao što su  škart  ili  zagađenje . Ulazi i nameravani izlazi mogu biti defin...
<ul><li>Svaki proces ima kupca </li></ul><ul><li>i druge interesne grupe  </li></ul><ul><li>( one mogu biti unutar ili i...
Sistem  treba da bude korišćen radi sakupljanja podataka  koji mogu biti analizirani da bi se dobila informacija o per...
Svi procesi treba da budu poravnati sa ciljevima organizacije i budu dizajnirani da dodaju vrednost zavisno od obima i slo...
Tipovi procesa <ul><li>Procesi za upravljanje organizacijom - uključuju procese koji se odnose na strateško planiranje, ...
<ul><li>Organizacije su često strukturisane u vidu hijerarhije funkcionalnih jedinica.  </li></ul><ul><li>Organizacijama ...
Procesni pristup uvodi horizontalno upravljanje, presecanje barijera između raznih funkcionalnih jedinica sjedinjujući nji...
Performanse organizacije mogu biti poboljšane primenom procesnog pristupa <ul><li>Procesima se upravlja kao sistemom stv...
Izlazi iz jednog procesa mogu biti ulazi u druge procese i međusobno povezani u spoljnju mrežu ili sistem PROCES A Ulaz ...
Razvoj procesa U I Planiranje projekta U I Proizvodnja U I Razvoj proizvoda U I U I Procesi upravljanja U I Merenje, anali...
Identifikacija procesa organizacije DEFINISATI SVRHU ORGANIZACIJE 1 Organizacija treba da identifikuje svoje kupce i druge...
Identifikacija procesa organizacije DEFINISATI POLITIKU I CILJEVE 2 Na osnovu analiza zahteva, potreba i očekivanja ustan...
UTVRDITI PROCESE U ORGANIZACIJI 3 Identifikovati sve procese koji su potrebni za proizvodnju željenih izlaza .  ? ! <ul><...
UTVRDITI NIZ PROCESA 4 Utvrditi kako procesi teku u nizu i interakciju .  ? ! <ul><li>Definisati i razviti opis mreže pro...
DEFINISATI VLASNIKE PROCESA 5 Naznačite ovlašćenja i odgovornosti za svaki proces . ? ! <ul><li>Menadžment treba da defini...
DEFINISATI DOKUMENTACIJU 6 Utvrditi one procese koji treba da budu dokumentovani i kako . ? ! Identifikacija procesa organ...
DEFINISATI AKTIVNOSTI U PROCESU 1 Utvrditi aktivnosti potrebne da se postignu nameravani izlazi procesa . ? ! <ul><li>Defi...
DEFINISATI ZAHTEVE ZA PRAĆENJE I MERENJE 2 Utvrditi gde i kako treba da budu primenjena praćenja i merenja. Ovo treba da ...
DEFINISATI POTREBNE RESURSE 3 Utvrditi potrebne resurse za efektivno obavljanje svakog procesa . ? ! Planiranje procesa <u...
VERIFIKOVATI PROCES I NJEGOVE AKTIVNOSTI  U ODNOSU NA PLANIRANE CILJEVE 4 Potvrditi da su karakteristike procesa i njeg...
Planiranje i merenje procesa <ul><li>Organizacija može razviti projekat primene što uključuje, ali se ne ograničava samo n...
Analiza procesa <ul><li>Vrednovati podatke o procesu dobijene na osnovu praćenja i merenja da bismo kvantifikovali perform...
Korektivne mere i poboljšanje procesa Metod primenjivanja korektivnih mera treba da bude definisan radi eliminacije koren...
Korektivne mere i poboljšanje procesa Metod za poboljšavanje treba da bude definisan i primenjen (primeri poboljšavanja u...
Korektivne mere i poboljšanje procesa Alati za analizu rizika mogu biti primenjeni radi identifikacije potencijalnih prob...
PDCA metodologija  Plan-Do-Check-Act (planiraj - uradi - proveri - poboljšaj) mogao bi biti koristan alat za defin...
Planiraj Plan Poboljšaj Act Uradi Do Proveri Check Planiraj Utvrditi ciljeve i procese neophodne da se ostvare rezultati u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom

3,742 views

Published on

Modul: Upravljanje kvalitetom

Published in: Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,742
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maja PešIć Rakanović - Upravljanje kvalitetom

 1. 1. Dobro došli na trening Upravljanje kvalitetom
 2. 2. Program prvog da na <ul><li>Predstavljanje BSC Kragujevac/trenera </li></ul><ul><li>Predstavljanje učesnika </li></ul><ul><li>Pravila treninga </li></ul><ul><li>Nedeljni program </li></ul><ul><li>Predstavljanje dnevne teme </li></ul><ul><li>Pravila za grupni rad </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Maja Pe šić-Rakanović </li></ul><ul><ul><li>Kraljevo, 1972 </li></ul></ul><ul><ul><li>D ipl omirani m enadžer & IT inženjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Postdiplomske studije menadžmenta - UN univerzitet </li></ul></ul><ul><ul><li>Registrovani EOQ menadžer kvaliteta/auditor kvaliteta </li></ul></ul><ul><ul><li>1 1 godina konsultant za sistem e upravljanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Proces mena džer </li></ul></ul><ul><ul><li>Predavač na seminarima iz oblasti menadžmenta </li></ul></ul>
 4. 4. Predstavljanje učesnika <ul><li>Ime i prezime, obrazovanje, iskustvo </li></ul><ul><li>Očekivanja od treninga </li></ul><ul><li>Elevator pitch – Biznis ideja </li></ul><ul><li>5 minut a za pripremu </li></ul><ul><li>Prezentacija 1 minut! </li></ul>
 5. 5. Elevator Pitch (60 se kundi ) <ul><li>Privucite pažnju </li></ul><ul><li>Pitch </li></ul><ul><ul><li>Koji je Vaš proizvod ili usluga ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Koje je Vaše tržište ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako ćete doći do novca ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko se nalazi iza kompanije ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurencija ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Konkurentne prednosti ? </li></ul></ul><ul><li>Pokažite strast pri prezentaciji </li></ul>
 6. 6. Pravila treninga <ul><li>Poverljivost/diskrecija </li></ul><ul><li>Prisustvo cele nedelje </li></ul><ul><li>Isključeni mobilni telefoni </li></ul><ul><li>Jedna osoba govori </li></ul><ul><li>Poštovanje razlika </li></ul><ul><li>Svaki učesnik bar jednom prezentuje </li></ul><ul><li>Pojedinačna pitanja nakon 20 h </li></ul>
 7. 7. Ciljevi <ul><ul><li>Razum e ju kvalitet i njegov uticaj na kompaniju </li></ul></ul><ul><ul><li>Prihvate kvalitet kao sastavni deo biznis ciljeva i kao jednu od osnova za donošenje biznis odluka </li></ul></ul><ul><ul><li>Prošire razumevanje o tome kako se upravljanjem i kontrolom različitih aspekta ostvaruju ciljevi kvaliteta </li></ul></ul><ul><ul><li>Prihvate različite poglede na kvalitet i razum e ju opravdanost troškova upravljanja kvalitetom </li></ul></ul><ul><ul><li>Prihvate pozitivne efekte uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom </li></ul></ul><ul><ul><li>Prepoznaju opravdanost i u svojim kompanijama predvide (odnosno) planiraju uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom </li></ul></ul><ul><ul><li>Razgraniče upravljanje kvalitetom u uslužnim i proizvodnim delatnostima </li></ul></ul><ul><ul><li>Biti u stanju planirati potrebne resurse za uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom </li></ul></ul>
 8. 8. Grupni rad <ul><li>Grupni zadaci </li></ul><ul><li>Formacija grupe </li></ul><ul><li>Izabrati virtuelnu ideju </li></ul><ul><ul><li>Sopstvena ideja mo že da bude poverljiva </li></ul></ul><ul><li>Brainstorming </li></ul><ul><li>Selekcija ideja </li></ul><ul><li>Dati i primiti feedback </li></ul>
 9. 9. Grup ni zadaci <ul><li>Lider / dnevni predstavnik </li></ul><ul><li>Osoba koja prezentuje </li></ul><ul><ul><li>5 – 10 minut a za pre zentaciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Izmene tokom dana: svaki učesnik 1 dnevno </li></ul></ul>
 10. 10. Pravila za grupni rad <ul><li>Zajedni čko planiranje , kako rešiti problem/zadatak </li></ul><ul><li>Otvorenost i iskrenost </li></ul><ul><li>Svako ima pravo da govori </li></ul><ul><li>Međusobno poštovanje </li></ul><ul><li>Ostavite svoj ego ispred vrata učionice </li></ul><ul><li>Izaberite o sobu za prezentaciju </li></ul>
 11. 11. <ul><li>BUDITE KREATIVNI!!! </li></ul>
 12. 12. Razumevanje kvaliteta <ul><li>Kvalitet (ni)je besplat a n!!! </li></ul><ul><li>Dali ste sigurni u to??? </li></ul>
 13. 13. Kvalitet je besplatan <ul><li>NIJE POKLON!!! .... </li></ul><ul><li>ALI ... je besplatan </li></ul>Nekvalitetne stvari, tj. svi postupci zbog kojih se posao ne obavi dobro prvi put, ko š taju
 14. 14. Tehnike koje spasavaju život u primeni ISO <ul><li>Kako izbeći nevolje u dubini primene ISO </li></ul>
 15. 15. Skočiti u vodu <ul><li>Opasnosti koje vrebaju u vodi </li></ul><ul><li>Pobediti u trci </li></ul><ul><li>Stalna obuka </li></ul>
 16. 16. Skočiti u vodu <ul><li>Prevazići strah od vode </li></ul>
 17. 17. Suviše je hladna! <ul><li>Niko ne želi da skoči u hladnu , plitku vodu . </li></ul>
 18. 18. Poslovodstvo mora obezbediti da voda bude topla . <ul><li>Rukovodioci : Prvo oni to treba da urade . </li></ul><ul><li>Ima jte obavezu prema projektu , i učinite vašu obavezu vidljivom. </li></ul>
 19. 19. Poslovodstvo : <ul><li>Ono će prvo to uraditi … </li></ul><ul><ul><li>Učenje o ISO </li></ul></ul><ul><ul><li>Planiranje projekta i naznačavanje odgovornosti </li></ul></ul><ul><li>Učinite vašu obaveznost vidljivom … </li></ul><ul><ul><li>Obezbeđivanjem resursa </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagrađivanjem učešća u ISO proje k t u </li></ul></ul>
 20. 20. Poslovodstvo : <ul><li>Ove stvari mogu izgledati očigledne - ali najveće prepreke uočene od strane registracionih tela vezane su za </li></ul>Uključenje i podršku poslovodstva
 21. 21. Poslovodstvo je trasiralo put, ali mnogi još uvek ne žele da skoče u vodu. .. <ul><li>&quot; Srećan sam s tim gde sam , zašto bih bilo šta drugačije radio ?&quot; </li></ul>
 22. 22. Učinite vodu privlačnom <ul><li>Ljudi ne žele da uđu u projekat ukoliko ne znaju šta to znači za njih i njihov posao . </li></ul><ul><ul><li>Objasnite zašto je ISO tako važan za kompaniju . </li></ul></ul><ul><ul><li>Objasnite kako će to njihov posao učiniti lakšim . </li></ul></ul><ul><ul><li>Objasnite kako će njihov posao biti drugačiji . </li></ul></ul><ul><ul><li>I kako će biti isti . </li></ul></ul>
 23. 23. Razumite šta zaposleni osećaju kao pretnju . <ul><li>&quot; Ukoliko dokumentujem sve što radim da li ću još uvek vredeti ?&quot; </li></ul><ul><li>&quot; Šta je korektivna mera ? Zvuči kao da treba da se ode u kancelariju rukovodioca .&quot; </li></ul><ul><li>&quot; Zar će neko da proverava moje performanse ?&quot; </li></ul>
 24. 24. Uklonite opasnosti <ul><li>Uključite zaposlene u proces razvoja. </li></ul><ul><ul><li>Radi izmene ili razvoja procesa, da bi se ispunili zahtevi standarda, koristite ljude koji su upravo uključeni u proces. </li></ul></ul><ul><ul><li>Obučite svo osoblje u pogledu korektivnih mera i internih provera ; usmerite fokus na poboljšavavanje procesa. </li></ul></ul>
 25. 25. Čuvajte se opasnosti u vodi :
 26. 26. Kompanije ne z naju kako da plivaju <ul><li>Obezbedite lekcije plivanja . </li></ul><ul><li>Opšti uvod u ISO 9000 je neophodan za celokupno osoblje . </li></ul><ul><li>Razmotrite napredniji trening za vođe projekta i druge ljude koji vode projekat . </li></ul>
 27. 27. Pogrešna interpretacija standarda <ul><li>Vodi ka uzaludnim naporima i trošenju vremena . </li></ul><ul><ul><li>Procesi će biti redizajnirani bezbroj puta . </li></ul></ul><ul><ul><li>Prekomerna primena zahteva standarda zahtevaće suviše od vašeg sistema . </li></ul></ul><ul><ul><li>Najveće neusaglašenosti neće biti pokrivene u toku vaše interne provere , odlažući vašu registraciju . </li></ul></ul>
 28. 28. Koristite eksperta <ul><li>Razmotrite pitanje angažovanja konsultanta </li></ul><ul><ul><li>Da pomogne u planiranju vašeg projekta . </li></ul></ul><ul><ul><li>Da pomogne u interpretaciji zahteva standarda . </li></ul></ul><ul><ul><li>Da vam omogući da imate koristi od vašeg iskustva . </li></ul></ul><ul><ul><li>Da motri na vaš vremenski rok . </li></ul></ul>
 29. 29. Iscrplivanje detaljima … <ul><li>&quot; Svrha ove procedure je da dokumentuje gore navedene aktivnosti koje su niže navedene kao propisane obaveze u uslovima koji isključuju njihovo izvršavanje na nekonzistentan način pri čemu takva nepostojanost može potencijalno rezultirati u propisanim obavezama isporuke rezultata koji nisu ponovljivi ili se ne mogu reprodukovati. &quot; </li></ul>
 30. 30. I slabo napisane procedure <ul><li>Zašto koristiti deset reči kada je jedna dovoljna ? </li></ul><ul><ul><li>&quot; Niže navedene tačke u nekim slučajevima padaju prekomerno izvan normalnih parametara .&quot; </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot; Procedure koje su ovde sadržane primenljive su na sve operacije u sledećim sektorima unutar njihovog funkcionalnog okruženja .&quot; </li></ul></ul>
 31. 31. Učinite vaše procedure lakim za primenu <ul><li>Koristite kratke rečenice koje počinju sa glagolom . </li></ul><ul><li>Izbeći upotrebu pasivnog govora . Učinite jasnim ko obavlja dužnost. </li></ul><ul><li>Koristite beli prored radi lakšeg čitanja. </li></ul>
 32. 32. Do k umenta cija Previše obimna ? Suviše mala ? <ul><li>Previše obimna : </li></ul><ul><ul><li>Radna uputstva napisana za skoro sve i svašta . </li></ul></ul><ul><ul><li>Preklapanje i ponavljanje - Uključivanje procesa u jedno ili više radnih uputstava . </li></ul></ul><ul><li>Suviše mala : </li></ul><ul><ul><li>Nedostatak radnih uputstava gde proces utiče na kvalitet proizvoda . </li></ul></ul>
 33. 33. Dokumentacija <ul><li>Zapamtite, ovde je cilj postojanost vaših procesa . </li></ul><ul><li>Ukoliko bi dvoje zaposlenih trebalo da obavi ovu obavezu da li bi oni to učinili na isti način ? </li></ul><ul><li>Ukoliko je odgovor na ovo &quot; Možda ne &quot; radno uputstvo je potrebno. </li></ul>
 34. 34. Sektori koji su &quot; Različiti &quot; <ul><li>Da li imate sektore koji zahtevaju &quot; umetničku licencu &quot; za obavljanje svog posla ? </li></ul><ul><li>Možete se sudariti sa izvesnim otporom dokumentovanim procedurama u ovoj oblasti . </li></ul>
 35. 35. Pomo z ite im da vide kako procedura mo ž e da radi z a njih. <ul><li>Važno je pokazati ovim sektorima da proces treba da bude postojan. </li></ul><ul><li>Kreativnost ima mesta u procesu. </li></ul><ul><li>Dokumentovati proceduru da bi se opisali koraci koji moraju da se slede , ali ne propisivati detalje njihovog posla. </li></ul>
 36. 36. Vaš projekat izlazi iz kontrole <ul><li>Timovi ne ispunjavaju vremenske rokove </li></ul><ul><li>Preklapanje procesa nije koordinisano </li></ul><ul><li>Timovi se kreću u različitim pravcima </li></ul>
 37. 37. Koristite upravljački tim <ul><li>Imajte u timu one koji donose odluke i obezbeđuju resurse . </li></ul><ul><li>Tim mora da : </li></ul><ul><ul><li>Prati vremenski rok </li></ul></ul><ul><ul><li>Uklanja prepreke </li></ul></ul><ul><ul><li>Obezbeđuje resurse </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordinira napore različitih grupa </li></ul></ul>
 38. 38. Zaposleni nisu svesni progresa . <ul><li>Kako projekat odmiče , zaposleni čuju sve manje i manje o progresu . </li></ul><ul><ul><li>Samo oni uključeni svesni su novih procesa . </li></ul></ul><ul><ul><li>Izgleda kao da je projekat došao i otišao . </li></ul></ul><ul><ul><li>Novi procesi su samo dokumenti , nema promena u praksi. </li></ul></ul>
 39. 39. Proslavite <ul><li>Uključite zaposlene i držite projekat vidljivim proslavljanjem progresa i uspeha . </li></ul><ul><ul><li>Budite skupa </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakuska </li></ul></ul><ul><ul><li>Priznanje zaposlenim </li></ul></ul><ul><ul><li>Prisustvo novina radi saopštenja </li></ul></ul>
 40. 40. Neko je isključen iz procesa pisanja procedure . . . <ul><li>Procedura nije realistička . Neće biti uspešno primenjena . </li></ul><ul><ul><li>Procedura je idealistička , nije praktična . </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedura se ne dotiče ključnih stvari u procesu . </li></ul></ul><ul><ul><li>Prilika da se dotaknu teškoće u procesu . </li></ul></ul>
 41. 41. I uobičajeno zaziranje Nabavka Korektivne mere Kontrola dokumenata Obuka Kontrola projekta
 42. 42. Uobičajene neusaglašenosti : <ul><li>Kontrola projekta </li></ul><ul><li>Kontrola dokumenata </li></ul><ul><li>Nabavka </li></ul><ul><li>Oprema </li></ul><ul><li>Korektivne mere </li></ul><ul><li>Obuka </li></ul>
 43. 43. Budite spremni za vašu internu proveru : <ul><li>Obavite jedan ciklus internih provera . </li></ul><ul><li>Obavite jedno preispitivanje od strane poslovodstva . </li></ul><ul><li>Imajte zapise za oko 3 meseca . </li></ul><ul><li>Imajte najmanje jedan projekat dokumentovan od početka do kraja. </li></ul>
 44. 44. Budite spremni za vašu internu proveru : <ul><li>Obezbedite da svi zaposleni budu svesni interne provere . </li></ul><ul><li>Obavestite ih šta treba da očekuju . </li></ul><ul><li>&quot; Očistite &quot; svoja postrojenja od neetalonirane opreme i nekontrolisanih dokumenata. </li></ul>
 45. 45. Držite odstojanje
 46. 46. Da li plivate ili gazite po vodi ? <ul><li>Sistem je suviše komplikovan i statičan. </li></ul><ul><ul><li>Sistem može biti izgrađen kao idealan sistem , bez refleksije onoga što je aktuelno stanje. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaposleni postaju sputani , zbunjeni . </li></ul></ul>
 47. 47. Pojednostavite <ul><li>Ne plašite se da načinite promene u sistemu . Pojednostavite procedure . </li></ul><ul><ul><li>Neočekujte da sistem bude odmah perfektan . </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobijte povratnu vezu od zaposlenih uključenih u proces radi ostvarivanja promena . </li></ul></ul>
 48. 48. Da li je preispitivanje od strane poslovodstva efektivno ? <ul><li>Preispitivanje od strane poslovodstva postaje neefektivno </li></ul><ul><ul><li>Ocenite podatke koji su obezbeđeni . Da li je dovoljno da poslovodstvu samo saopštite kako sistem radi ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li je poslovodstvo naznačilo određene akcije i njihovo praćenje ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li poslovodstvo posvećuje dovoljno vremena preispitivanju sistema kvaliteta ? </li></ul></ul>
 49. 49. Da li su interne provere efektivne ? <ul><li>Interne provere postaju neefektivne </li></ul><ul><ul><li>Da li je poslovodstvo posvećeno ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li su zaposleni raspoloživi za internu proveru ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proveravani </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proveravači </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Da li uvek ista osoba obavlja interne provere ? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Možda je vreme za promenu , novi ljudi znače nove perspektive </li></ul></ul></ul>
 50. 50. Sledite primer iskusnih plivača <ul><li>Obuka </li></ul><ul><li>Nikad ne plivajte sami </li></ul><ul><li>Sledite pravila </li></ul>
 51. 51. Obuka <ul><li>Koristite sistem koji ste izgradili . </li></ul><ul><li>Primenite korektivne mere . </li></ul><ul><li>Naglasite važnost </li></ul><ul><ul><ul><li>Korektivnih mera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preispitivanja od strane poslovodstva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internih provera </li></ul></ul></ul><ul><li>Nastavite obučavanje . </li></ul>
 52. 52. Nikad ne plivajte sami <ul><li>Sistem ne može biti odgovornost jedne osobe . </li></ul><ul><ul><li>Naznačite odgovornosti , a različitim ljudima </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ne podrazumevajte da rukovodilac ima odgovornost za sve. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Koristite ostale kao koordinatore za </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Korektivne mere , Zapise o obuci , Opremu , zapise o kvalitetu i interne provere. </li></ul></ul></ul>
 53. 53. Sledite pravila <ul><li>Držite vodu toplom </li></ul><ul><li>Poslovodstvo mora ući prvo </li></ul><ul><li>Obezbedite lekcije plivanja </li></ul><ul><li>Koristite trenera </li></ul><ul><li>Načinite procedure lakim za primenu </li></ul><ul><li>Uključite &quot; kreativne &quot; sektore </li></ul><ul><li>Koristite upravljački tim </li></ul>
 54. 54. Sledite pravila <ul><li>Proslavite i izdajte saopštenje </li></ul><ul><li>Uključite ljude koji obavljaju procese </li></ul><ul><li>Čuvajte se uobičajenih neusaglašenosti </li></ul><ul><li>Pripremite se za vašu internu proveru </li></ul>
 55. 55. Uživajte u vašem uspehu !
 56. 56. Procesni pristup za sisteme upravljanja
 57. 57. Smernice <ul><li>Ove smernice obezbeđuju razumevanje </li></ul><ul><li>koncepata </li></ul><ul><li>svrhe </li></ul><ul><li>primene </li></ul><ul><li>&quot;procesnog pristupa&quot; datog u seriji standarda sistema upravljanja kvalitetom ISO 9000 . </li></ul>Smernice takođe mogu biti korišćene u primeni procesnog pristupa u ma kojem sistemu upravljanja bez obzira na tip i veličinu organizacije . <ul><li>To uključuje, ali se ne ograničava samo na sisteme za: </li></ul><ul><li>Okolinu (ISO 1400) </li></ul><ul><li>Zdravstvenu zaštitu i bezbednost </li></ul><ul><li>Poslovni rizik </li></ul><ul><li>Društvene odgovornosti </li></ul>
 58. 58. Svrha procesnog pristupa je da poveća efektivnost i efikasnost organizacije u postizanju svojih definisanih ciljeva .
 59. 59. Koristi od procesnog pristupa su: <ul><li>Integracija i podešavanje procesa da bi se postigli planirani rezultati </li></ul><ul><li>Sposobnost da se fokusiraju napori na efektivnost i efikasnost procesa </li></ul><ul><li>Odredbe o poverenju prema kupcima i drugim zainteresovanim stranama u postojane performanse organizacije. </li></ul><ul><li>Niže cene i kraći vremenski ciklusi kroz efektivnu upotrebu resursa </li></ul><ul><li>Poboljšani, postojani i predvidivi rezultati </li></ul><ul><li>Odredbe o pogodnostima za fokusirane i prioritetne inicijative za poboljšavanje </li></ul><ul><li>Ohrabrivanje uključivanja ljudi i razjašnjenje njihove odgovornosti </li></ul>
 60. 60. Šta je proces? &quot;Set međusobno povezanih ili interakcijskih aktivnosti koje transformišu ulaze u izlaze&quot; Proces može biti definisan kao Ove aktivnosti zahtevaju odobrenje takvih resursa kao što su ljudi i materijali .
 61. 61. Generički proces Ulaz Utvrđeni zahtevi (uključujući resurse) Međusobno povezane aktivnosti i metode kontrole koje utiču jedna na drugu Izlaz Zadovoljeni zahtevi (rezultati procesa) Nadgledanje i merenje EFEKTIVNOST PROCESA Sposobnost dobijanja željenih rezultata EFIKASNOST PROCESA Dobijeni rezultati u odnosu na korišćene resurese
 62. 62. Izlazi mogu, takođe, biti nenameravani ; kao što su škart ili zagađenje . Ulazi i nameravani izlazi mogu biti definisani (kao to su oprema, materijali ili komponente) nedefinisani (kao to su energija ili informacije)
 63. 63. <ul><li>Svaki proces ima kupca </li></ul><ul><li>i druge interesne grupe </li></ul><ul><li>( one mogu biti unutar ili izvan organizacije ) kojih se proces dotiče i koji definišu zahtevane izlaze saglasno svojim potrebama i očekivanjima . </li></ul>
 64. 64. Sistem treba da bude korišćen radi sakupljanja podataka koji mogu biti analizirani da bi se dobila informacija o performansama procesa i utvrdila potreba za korektivnom akcijom ili poboljšanjem .
 65. 65. Svi procesi treba da budu poravnati sa ciljevima organizacije i budu dizajnirani da dodaju vrednost zavisno od obima i složenosti organizacije . Efektivnost i efikasnost procesa mogu biti ocenjene kroz interno i eksterno preispitivanje procesa .
 66. 66. Tipovi procesa <ul><li>Procesi za upravljanje organizacijom - uključuju procese koji se odnose na strateško planiranje, ustanovljavanje politika, postavljanje ciljeva obezbeđujući komunikaciju, osiguravajući raspoloživost potrebnih resursa i preispitivanje od strane poslovodstva. </li></ul><ul><li>Procesi za upravljanje resursima - uključuju sve one procese za obezbeđenje resursa koji su potrebni za upravljanje organizacijom, procese za realizaciju i merenje. </li></ul><ul><li>Procesi realizacije - uključuju sve procese koji obezbeđuju nameravani izlaz organizacije. </li></ul><ul><li>Procesi analize, merenja i poboljšavanja - uključuju one procese potrebne za merenje i sakupljanje podataka za analizu performansi i poboljšanje efektivnosti i efikasnosti. Ovi uključuju procese merenja, praćenja i procese audita, korektivnih i preventivnih mera i predstavljaju integralni deo procesa menadžmenta, upravljanja resursima i realizacije. </li></ul>
 67. 67. <ul><li>Organizacije su često strukturisane u vidu hijerarhije funkcionalnih jedinica. </li></ul><ul><li>Organizacijama se često upravlja po vertikali, sa odgovornošću za nameravane izlaze koji se raspodeljuju na funkcionalne jedinice. </li></ul><ul><li>Krajnji kupac ili zainteresovane strane nisu uvek vidljivi svima koji su uključeni. Otuda je problemima koji se javljaju na granicama sučeljavanja često dat manji prioritet nego kratkoročnim ciljevima jedinica. </li></ul><ul><li>Ovo vodi ka tome da su poboljšanja suviše mala ili da ih nema u odnosu na zainteresovanu stranu pošto su akcije često fokusirane pre na funkcije nego na ukupnu korist organizacije. </li></ul>
 68. 68. Procesni pristup uvodi horizontalno upravljanje, presecanje barijera između raznih funkcionalnih jedinica sjedinjujući njihov fokus na glavne ciljeve organizacije . To takođe pomaže upravljanje interfejsom procesa . ugovor razvoj plan proizvodnja o dsek A odsek B odsek C odsek D ulazni zahtevi veza procesa između odseka efektivan i efikasan izlaz o dsek A odsek B odsek C odsek D
 69. 69. Performanse organizacije mogu biti poboljšane primenom procesnog pristupa <ul><li>Procesima se upravlja kao sistemom stvaranjem i razumevanjem mreže procesa i njhovih interakcija . </li></ul><ul><li>Napomena: Dosledan rad ove mreže često se naziva ''sistemski pristup'' upravljanju . </li></ul>
 70. 70. Izlazi iz jednog procesa mogu biti ulazi u druge procese i međusobno povezani u spoljnju mrežu ili sistem PROCES A Ulaz u proces A Izlaz iz procesa A PROCES B Ulaz u proces B PROCES D Izlazi iz ostalih procesa Izlazi iz ostalih procesa PROCES C Ulaz u proces D Izlaz iz procesa C Ulaz u proces C Izlaz iz procesa D
 71. 71. Razvoj procesa U I Planiranje projekta U I Proizvodnja U I Razvoj proizvoda U I U I Procesi upravljanja U I Merenje, analiza i poboljšanja U I Procesi podrške U I Primer redosleda procesa i njegovih interakcija
 72. 72. Identifikacija procesa organizacije DEFINISATI SVRHU ORGANIZACIJE 1 Organizacija treba da identifikuje svoje kupce i druge zainteresovane strane kao i svoje zahteve, potrebe i očekivanja radi definisanja nameravanih izlaza organizacije . ? ! <ul><li>Sakupiti, analizirati i utvrditi zahteve kupca i drugih zainteresovanih strana i ostale potrebe i očekivanja. </li></ul><ul><li>Učestano komunicirajte sa kupcima i drugim zainteresovanim stranama radi osiguranja stalnog razumevanja njihovih zahteva, potreba i očekivanja. </li></ul><ul><li>Utvrditi zahteve za menadžment kvalitetom, upravljanje okolinom, zaštitom zdravlja i bezbednosti, menadžmentom, poslovnim rizikom, socijalnom odgovornošću i drugim disciplinama sistemima upravljanja koje će biti primenjene u organizaciji. </li></ul>
 73. 73. Identifikacija procesa organizacije DEFINISATI POLITIKU I CILJEVE 2 Na osnovu analiza zahteva, potreba i očekivanja ustanoviti politiku i ciljeve organizacije . ? ! <ul><li>Vrhovno poslovodstvo treba da odluči kojim tržištima treba da se okrene organizacija i razvije odgovarajuću politiku. </li></ul><ul><li>Na osnovu ove politike menadžment treba da ustanovi ciljeve za nameravane izlaze (npr. proizvod, performanse okoline, performanse zdravstvene zaštite i bezbednosti. </li></ul>
 74. 74. UTVRDITI PROCESE U ORGANIZACIJI 3 Identifikovati sve procese koji su potrebni za proizvodnju željenih izlaza . ? ! <ul><li>Utvrditi performanse procesa potrebne za postizanje željenih izlaza. </li></ul><ul><li>Ovi procesi uključuju menadžment, resurse, realizaciju i merenje i poboljšavanje. </li></ul><ul><li>Identifikovati sve ulaze i izlaze procesa skupa sa isporučiocima, kupcima i drugim zainteresovanim stranama (koje mogu biti interne i eksterne). </li></ul>Identifikacija procesa organizacije
 75. 75. UTVRDITI NIZ PROCESA 4 Utvrditi kako procesi teku u nizu i interakciju . ? ! <ul><li>Definisati i razviti opis mreže procesa i njihove interakcije. Razmotriti sledeće: </li></ul><ul><ul><li>- Kupac svakog procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ulaz i izlaz svakog procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>- Koji procesi su u interakciji </li></ul></ul><ul><ul><li>- Interfejsi i koje su njihove karakteristike </li></ul></ul><ul><ul><li>- Vremenski raspored i redolsed interakcijskih procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>- Efektivnost u efikasnost redolseda </li></ul></ul><ul><li>Napomena: Na primer, proces realizacije koji rezultuje izlazom kao što je proizvod isporučen kupcu biće u interakciji sa drugim procesima (kao što su upravljanje, merenje i praćenje i procesi obezbeđivanja resursa). </li></ul><ul><li>Metode i alati kao što su blok dijagrami, matrice i dijagrami tokova mogu biti korišćeni da podrže razvoj redosleda procesa i njegovih interakcija. </li></ul>Identifikacija procesa organizacije
 76. 76. DEFINISATI VLASNIKE PROCESA 5 Naznačite ovlašćenja i odgovornosti za svaki proces . ? ! <ul><li>Menadžment treba da definiše uloge pojedinaca i odgovornosti za osiguranje primene, održavanja i poboljšavanja svakog procesa i njegovih interakcija. Takav pojedinac se obično naziva ''vlasnik procesa''. </li></ul><ul><li>Radi upravljanja interakcijom procesa može biti korisno ustanoviti ''tim za upravljanje procesom'' koji ima opšti pregled unakrst svih procesa i koji uključuje predstavnike iz svih interakcijskih procesa. </li></ul>Identifikacija procesa organizacije
 77. 77. DEFINISATI DOKUMENTACIJU 6 Utvrditi one procese koji treba da budu dokumentovani i kako . ? ! Identifikacija procesa organizacije <ul><li>Procesi postoje unutar organizacije i inicijalni pristup treba da se ograniči na to da se oni identifikuju i da se njima upravlja na najpogodniji način. Ne postoji ''katalog'' ili spisak procesa koji treba da budu dokumentovani. </li></ul><ul><li>Glavna svrha dokumentacije je da omogući postojano i stabilno funkcionisanje procesa. </li></ul><ul><li>Organizacija treba da utvrdi koji procesi treba da budu dokumentovani na osnovu: </li></ul><ul><ul><li>- Obima organizacije i tipa njenih aktivnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kompleksnosti njenih procesa i njihovih aktivnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kritičnosti procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>- Raspoloživosti kompetentnog osoblja </li></ul></ul><ul><li>Kada je neophodno, za dokumentovanje procese mogu biti korišćene brojne različite metode kao što su grafičko predstavljanje, pisane instrukcije, ček liste, dijagrami tokova, vizuelni mediji ili elektronski metodi. </li></ul>
 78. 78. DEFINISATI AKTIVNOSTI U PROCESU 1 Utvrditi aktivnosti potrebne da se postignu nameravani izlazi procesa . ? ! <ul><li>Definisati zahtevane ulaze i izlaze procesa . </li></ul><ul><li>Utvrditi aktivnosti koje se zahtevaju radi transformacije ulaza u zahtevane izlaze. </li></ul><ul><li>Utvrditi i definisati redosled interakcija aktivnosti unutar procesa. </li></ul><ul><li>Utvrditi kako će svaka aktivnost biti obavljena. </li></ul>Planiranje procesa
 79. 79. DEFINISATI ZAHTEVE ZA PRAĆENJE I MERENJE 2 Utvrditi gde i kako treba da budu primenjena praćenja i merenja. Ovo treba da obuhvati oboje - kontrolu i poboljšavanje procesa, a isto tako nameravane izlaze procesa. Utvrditi potrebu za zapisivanje rezultata. ? ! Planiranje procesa <ul><li>Identifikovati kriterijume za praćenje i merenje za svrhu kontrolu procesa i njegovih performansi radi utvrđivanja efektivnosti i efikasnosti procesa uzimajući u obzir faktore kao što su: </li></ul><ul><ul><li>- usaglašenost sa zahtevima - stopa grešaka </li></ul></ul><ul><ul><li>- zadovoljstvo kupca - škart </li></ul></ul><ul><ul><li>- performanse isporučilaca - troškovi procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>- isporuka na vreme - učestanost incidenta </li></ul></ul><ul><ul><li>- vreme potrebno za isporuku proizvoda </li></ul></ul>
 80. 80. DEFINISATI POTREBNE RESURSE 3 Utvrditi potrebne resurse za efektivno obavljanje svakog procesa . ? ! Planiranje procesa <ul><li>Primeri resursa uključuju: </li></ul><ul><ul><li>humane resurse </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastrukturu </li></ul></ul><ul><ul><li>radnu okolinu </li></ul></ul><ul><ul><li>informacije </li></ul></ul><ul><ul><li>prirodne resurse </li></ul></ul><ul><ul><li>materijale </li></ul></ul><ul><ul><li>finansijske resurse </li></ul></ul>
 81. 81. VERIFIKOVATI PROCES I NJEGOVE AKTIVNOSTI U ODNOSU NA PLANIRANE CILJEVE 4 Potvrditi da su karakteristike procesa i njegovih aktivnosti u skladu sa svrhom organizacije . ? ! Planiranje procesa <ul><li>Verifikovati da su zadovoljeni svi zahtevi koji se odnose na svrhu organizacije. </li></ul><ul><li>Ukoliko nisu, razmotriti koje se dodatne procesne aktivnosti zahtevaju i ponovo definisati aktivnosti u procesu radi poboljšanja procesa. </li></ul>
 82. 82. Planiranje i merenje procesa <ul><li>Organizacija može razviti projekat primene što uključuje, ali se ne ograničava samo na: </li></ul><ul><li>komunikacije , </li></ul><ul><li>svesnost , </li></ul><ul><li>obuku , </li></ul><ul><li>promenu menadžmenta </li></ul><ul><li>primenjene aktivnosti preispitivanja . </li></ul>Primena procesa i njihovih aktivnosti se planiraju . Obavljanje merenja, praćenja i kontrole su planirane aktivnosti .
 83. 83. Analiza procesa <ul><li>Vrednovati podatke o procesu dobijene na osnovu praćenja i merenja da bismo kvantifikovali performanse procesa . </li></ul><ul><li>Kada je pogodno koristiti statističke metode . </li></ul><ul><li>Uporedite rezultate merenja performansi procesa sa definisanim zahtevima procesa da bismo potvrdili efektivnost procesa, efikasnost i neku potrebu za korektivnom akcijom . </li></ul><ul><li>Identifikovati pogodnosti zasnovane na podacima o performansama procesa . </li></ul><ul><li>Izvestite vrhovno poslovodstvo, na pogodan način, o performansama procesa . </li></ul>
 84. 84. Korektivne mere i poboljšanje procesa Metod primenjivanja korektivnih mera treba da bude definisan radi eliminacije korena uzroka problema (primeri problema uključuju greške, defekte, odsustvo adekvatne kontrole procesa). Primeniti korektivne mere i verifikovati njihovu efektivnost . Kada se planirani zahtevi za proces ostvare organizacija treba da fokusira svoje napore na akcije poboljšanja performansi procesa, na stalnoj osnovi .
 85. 85. Korektivne mere i poboljšanje procesa Metod za poboljšavanje treba da bude definisan i primenjen (primeri poboljšavanja uključuju: pojednostavljenje procesa, povećanje efikasnosti, poboljšanje njegove efektivnosti, skraćivanje vremenskog ciklusa procesa) . Verifikovati efektivnost poboljšanja .
 86. 86. Korektivne mere i poboljšanje procesa Alati za analizu rizika mogu biti primenjeni radi identifikacije potencijalnih problema. Koren uzroka ovih potencijalnih problema treba takoće da bude definisan i popravljen, sprečavajući pojavu u svim procesima sa sličnim identifikovanim rizicima .
 87. 87. PDCA metodologija Plan-Do-Check-Act (planiraj - uradi - proveri - poboljšaj) mogao bi biti koristan alat za definisanje, primenu i kontrolu korektivnih mera i poboljšavanja . Metodologija se jednako primenjuje na visoki nivo strateških procesa kao i na aktivnosti jednostavnih operacija .
 88. 88. Planiraj Plan Poboljšaj Act Uradi Do Proveri Check Planiraj Utvrditi ciljeve i procese neophodne da se ostvare rezultati u saglasnosti sa zahtevima kupca i politikom organizacije Uradi Primeniti procese Proveri Pratiti i meriti procese i proizvode u odnosu na politiku, ciljeve i zahteve za proizvod i izveštavati o rezultatima Poboljšaj Preduzeti akcije za stalno poboljšavanje performansi procesa

×