Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 2

898 views

Published on

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Nro 2 aiheita: Sijaishallinta, kansainvälinen rekrytointi, monikanavailmoittelu, LinkedIn

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 2

  1. 1. Yleensä puhutaan, että on lotto- voitto syntyä Suomeen. Nyt tai- taa olla syytä tarkentaa käsitystä: lottovoitto taitaakin olla syntyä, elää ja vanheta Pohjois-Karjalassa! Miten hoitohenkilökunnan huutava pula on onnistuttu pois- tamaan Pohjois-Karjalassa, piirin rekrytoinneista vastaava Markus Hirvonen? “Työ on vaatinut tietysti pit- käjänteisyyttä, hyvät työkalut ja oikeanlaiset asenteet monilta alu- een toimijoilta. Potilas on ykkös- lähtökohta, hoidetaanpa häntä terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Joensuun kaupunki ja koko Pohjois-Karjalan alueella toimiva sairaanhoitopiiri ovat jo monta vuotta toimineet tiiviissä yhteis- työssä ja käyttäneet rekrytoin- neissaan samoja työkaluja. Myös aviopuolison työllistymisestä on kannettu huolta ja pidetty tiiviisti yhteyttä elinkeinoelämän edusta- jiin ja yrityksiin. PKSSK:ssa rekrytointi on keskitetty kokonaan yhden rek- rytointiyksikön hoidettavaksi. Hajautetusta keskitettyyn rek- rytointiin siirtyminen tapahtui samaan aikaan, kun työkaluksi rekrytointien ja sijaisuuksien hoitoon otettiin käyttöön Ura- nuksen toimittama LAURA-rek- rytointijärjestelmä. Tämä toteu- tettiin keväällä 2005. LAURA:n avulla julkaistaan kaikki työpai- kat sekä intranetissä, kotisivuilla että valituissa rekrytointikanavis- sa, mm. Uranus.fi:ssä. Sijaisuuk- sien hallinnoinnissa käytetään LAURA:n SMS-viestitoimintoja ja kalenteria. Sijaisuuden täyttö tapahtuu siten, että esimies täyt- tää kalenteriin tarpeen, ja rekry- tointiyksikkö etsii pätevät sijaiset ja lähettää heille tarjouksen sijai- suudesta tekstiviestillä. Nopein tai nopeimmat saavat sijaisuuden ja esimies voi vaikkapa kahvitau- olla tarkistaa kalenteristaan, ketkä ovat tulossa tuuraamaan. Yhtään soittoa tai “sinistä vihkoa” ei tar- vita enää sijaisuuksien täyttämi- seen. Jos toimintamalli kiinnostaa, Uranus Oy:n edustajat ovat val- miita kertomaan erilaisista käyt- tömahdollisuuksista. Sairaanhoitopiiri, jossa ei ole pulaa lääkäreistä ja hoitajista­­ - urbaani legendako? Uskoisitko, että Suomessa on sairaanhoitopiiri, jossa ei ole yhtään täyttämätöntä hoitohenkilökunnan vakanssia, kaikki pitkäaikaiset sijaisuudet saadaan täytettyä ja lyhytaikaisistakin keikoista saadaan hoidettua 90%:a? Tällainen sairaanhoitopiiri löytyy ja se on Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PKSSK. Nostetta!NostettaonUranusOy:njulkaisuura-jarekrytointipalveluistakiinnostuneille || Nro2 Case Management Events: The Network apuna kansainvälisessä rekrytoinnissa Kansainvälisen rekrytoinnin ollessa ajankohtaista The Network, maailman suurin online-rekrytoin- tiyhteisö, on kanava työntekijöiden globaaliin tavoittamiseen. The Networkin periaate on rekry- toijan kannalta mahdollisimman yksinkertainen: yksi kontakti omaa kotimaata The Networkissa edustavaan yritykseen ja työntekijähaut voi ulottaa ympäri maailman. Uranus Oy on ollut vuodesta 2007 lähtien yksinoikeudella Suomen edustaja The Networkissa. Suomalainen työnantaja voi siis jättää työpaikkailmoituksen jopa140maahankauttamme.The Network varmistaa, että ilmoitus on jokaisessa maassa, maan par- haalla rekrytointisivustolla. Kaut- tamme voit myös vaihtoehtoises- ti ostaa lukuoikeuksia maailman parhaisiin CV-tietokantoihin. CV-tietokannoista löytyvien yli 60 miljoonan osaajan joukosta, työnantaja voi houkutella palve- lukseensa tai asiakkailleen sopi- vimpia osaajia kansainvälisesti. Miten palvelu on toimi- nut suomalaisen kansainvä- listyvän yrityksen kannalta? Vastaajana Management Event- sin Recruitment ja HRD Spe- cialist Jenni Kuokkanen. - Management Events on eri- koistunut ylimmän johdon päät- täjien kutsuvierastilaisuuksiin ja olemme kansainvälistyneet no- peasti. Toimimme nyt ympäri Eurooppaa 10 eri maassa, joista Turkki on uusin markkina-alue. Uranuksen tarjoaman The Net- work -verkoston avulla olemme voineet julkaista rekrytointi- ilmoituksiamme useissa toimin- tamaissa, yhden suomalaisen kontaktin kautta. Olemme ilmoi- telleet muun muassa Saksan ja Itävallan Stepstone-, Sveitsin Jobs. ch- ja myös Turkin Kariyer.net -sivustoilla. Mikä on mennyt hyvin? - Uranus Oy:ltä olemme saa- neet palvelua nopeasti ja vaivat- tomasti yhden kontaktin kautta. Ilmoitusten julkaiseminen useaan The Network -verkostoon kuulu- vaan maahan, yhdellä yhteyden- otolla, on ollut helppoa eikä eril- lisiä ilmoituspohjia ja kaavakkeita ole tarvinnut täyttää. Onko sinulla toiveita palve- lun kehittämisen suhteen? - Kansainvälinen organisaati- omme ilmoittaa työpaikoista use- assa kanavassa, jolloin toivomme kumppaneilta joustavuutta paket- tihinnoittelussa. The Networkin pakettihinnoittelu on toistaiseksi tuntunut vielä hivenen jäykältä. Globaalista verkkorekrytoin- nista saat lisätietoa: www.uranus.fi/artikkelit/ nayta/9374 www.the-network.com Markus Hirvonen esittelemässä PKSSK:n rekrytointitoimintaa Uranus Oy:n LAURA- käyttäjäpäivillä. Haluatko töihin ulkomaille? Olemme koostaneet Uranus.fi -sivuille koko joukon maissaan suosituimpia työnhaunverkko- palveluja. Tutustumalla näihin voit nopeasti selvittää työmah- dollisuuksiasi sinua kiinnostavista maista. Lisätietoja: www.uranus.fi (Apua työnhakuun / Kansainvä- linen rekrytointi)
  2. 2. Nostetta!2 Nro 2 Uranus Oy:stä lyhyesti ja ytimekkäästi Uranus Oy on v. 1998 perustettu kokonaan suomalainen rekrytointialan palveluyritys , jonka päätuotteet ovat Uranus.fi -portaali ja LAURA™ -rekrytointijärjestelmä. Molemmat ovat saaneet oikeuden käyttää Avainlippu- tunnusta. Uranus.fi:ssä julkaistiin vuonna 2012: • 12 547 työpaikkailmoitusta. Ilmoituksissa oli haettavana lähes 22 000 työpaikkaa. Ilmoituksia klikattiin lähes 2,2 miljoonaa kertaa. Vilkkaimpaan aikaan sivustollamme on yhden viikon aikana vieraillut yli 46 000 eri kävijää, jotka tekivät saman viikon aikana yli 230 000 sivulatausta. • 4 995 koulutusilmoitusta, joita klikattiin luettavaksi 184 600 kertaa. Monikanavailmoittelu: edelläkävijän tapa tavoittaa osaajia printin, verkon ja älypuhelimen avulla Uranus.fi:ssä julkaistut työpaikka-, koulutus- ja haetaan yrittäjiä -ilmoitukset näkyvät viereiseen karttaan merkittyjen 18 lehden verkkosivujen kautta. Vuonna 2012 yhteistyöhön tulivat mukaan maamme toiseksi eniten luettu lehti, Maaseudun Tulevaisuus ja maamme vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt sanomalehti Åbo Underrättelser. Vuoden 2012 lopusta alkaen ilmoitukset ovat näkyneet myös suositussa mobiilipaikannuspalvelussa, Tässä.fi:ssä (www.tassa.fi). LAURA™ -rekrytointijärjestelmän ottivat viime vuonna käyttöönsä mm. Rovio, Mäntsälä, Folkhälsan, Fonecta, Tampereen yliopisto, Hamina, Oral Hammaslääkärit, SATS, Kainuun maakuntakuntayhtymä, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, Promotive HR1, Comptel, Fastems, Finn- Power, Expericon, Enia, Humanlink, ASPA Palvelut ja Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut. Uranus toimitti viime vuonna asiakkailleen enemmän järjestelmiä kuin tiettävästi kukaan muu alan toimija. Haluatteko olla edelläkävijä rekrytoijana? Viereisen QR-koodin avulla voit nyt nyt tutustua uudenlaiseen, maailmalla suosituksi tulleeseen ilmoitustapaan. Lisää monikanavailmoittelusta toukokuussa ilmestyvässä Nostetta! Nro 3:ssa.
  3. 3. YT-neuvottelut voi hoitaa aivan uudenlaisella tavalla: rek- rytointijärjestelmän voi ottaa käyttöön jo YT-prosessin aikana, mieluiten heti kun YT:t alkavat. Idea on, että supistuvan organi- saation kaikki paikat laitetaan si- säiseen hakuun ja haku tehtäviin tapahtuu järjestelmän avulla. Jo- kainen yrityksen työntekijä täyt- tää CV:nsa ja hakee haluamaansa paikkaa. Pienennetyn organisaation vakanssit pystytään näin täyttä- mään henkilöiden aidon osaami- sen ja motivaation perusteella ja ne, joille ei valinnassa järjesty uut- ta tehtävää, jäävät irtisanomisu- han alaisiksi. Näin työnantaja saa päivitettyä koko henkilöstönsä osaamisen vaivattomasti ja työn- tekijälähtöisesti. YT-prosessin yhteydessä myös henkilöstölle on hyödyllistä omi- en vahvuuksien ja osaamisten kirjaaminen sekä CV:n päivittä- minen. Tällöin työntekijöillä on jo mahdollisessa irtisanomistilan- teessa jokin pohja, jonka avulla lähteä miettimään mitä tehdä ja hakea seuraavaksi. Työntekijät voivat myös ko- kea YT-prosessin näin tasapuoli- sempana ja perustellumpana, kun he eivät vain toimi odottavana osapuolena. Uudet uramahdol- lisuudet voivat tuoda positiivisia puolia muutoin ikävään proses- siin. Yleisellä tasolla on paljon ko- kemuksia siitä, että kun YT-pro- sessi pystytään hoitamaan hyvin, yritys palaa kasvu-uralle muita yrityksiä nopeammin. Tällöin rekrytointien taas käynnistyessä uudelleen, rekrytointityökalu on jo käytössä ja siitä on saatu paljon arvokasta käyttökokemusta. Katso lisää vastauksia rekry- tointijärjestelmän hankinnassa askarruttaviin kysymyksiin: www.laura.fi (FAQ). YT käynnissä: Miksi hankkia rekrytointijärjestelmä? Lähes jokapäiväinen uutistilanne: työpaikalla alkavat YT- neuvottelut. Miksi joku saneeraava yritys kumminkin hankkii rekrytointijärjestelmän? Eihän rekrytointeja ole tiedossa pitkään aikaan, kun takaisinottovelvoitekin rajoittaa! Nostetta!Nro 2 3 Asiakkaiden kokemuksia LAURA™ -rekrytointijärjestelmästä Työnhaku on viime kädessä raakaa matematiikkaa: pääsään- töisesti yksi hakija saa työpaikan ja muut epäonnistuvat. Asiaa ei helpota laisinkaan se, että työn- hakuprosessissa onnistumiseen liittyy usein monia avoimia ky- symyksiä ja työnhakuakin täytyy opetella. Ylipäätänsä työhaastatteluun pääseminen ja siinä onnistuminen saattavat olla usein pienistä asi- oista kiinni. Lisäksi työnantajilta on harvemmin mahdollista saada palautetta haastattelun sujumises- ta. Siksi oppiminen ja työnhaussa kehittyminen tapahtuvat hitaasti yrityksen ja erehdyksen kautta. Me Uranuksessa haluamme videokonsultointipalvelumme kautta auttaa työnhakijoita työn- hakuprosessissa sekä vastata en- nen haastattelua ja sen jälkeen hakijan mieltä askarruttaviin ky- symyksiin. Videot perustuvat toimitusjoh- taja Hannu Solanteen 40 vuoden aikana keräämään monipuoliseen kokemukseen rekrytointialalta, tuhansien rekrytointitapahtumi- en kautta. Ottamalla videoidem- me vinkeistä vaarin työnhakija voi merkittävästi parantaa onnis- tumismahdollisuuksiaan työn- haussa, olipa hän sitten opiskelija, työtön työnhakija tai nykyisestä työpaikastaan toiseen vaihtava henkilö. Tämän on omakohtaisesti ko- kenut myös Sirpa Elomaa, yksi Uranuksen videokonsultointipal- velun käyttäjistä: - Olen nyt katsonut Uranuksen www-sivuilta kaikki työnhakuun liittyvät videot. Sain sieltä monta todella hyvää neuvoa, joita aion käyttää hyödykseni seuraavassa työhaastattelussa, Elomaa kertoo Uranuksen asiakaspalveluun lä- hettämässään sähköpostiviestissä. Työnhakuvideoita on jo pa- risenkymmentä ja uusia on tu- lossa! Videot ovat katsottavissa nettisivuillamme www.uranus.fi (Apua työnhakuun > Työnha- kuvideot). Uranus Oy lanseerasi uuden palvelun työnhakijoille: Videokonsultoinnin avulla työnhaun sudenkuopat haltuun Uranus Oy on ensimmäisenä rekrytointialan yrityksenä Suomessa ottanut käyttöön työnhakija-asiakkailleen suunnatun videokonsultointipalvelun. Kuvakaappaus Uranuksen YouTube-kanavalta. Olemme käyttäneet Lauraa vuodesta 2008 ja kaikki järjestelmää käyttävät henkilöt ovat olleet tyytyväisiä. Järjestelmän käytön välillä on ollut pitkiäkin aikoja, koska meillä on vain yksi laajempi rekrytointi vuodessa. Lauran helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi on seuraava käyttökerta ollut aina harmiton. Asiakaspalvelu on toiminut kiitettävästi myös käyttöönoton jälkeen; yleensä vastaukset saadaan saman päivän aikana ja kaikki pyytämämme kehitystoiveet on toteutettu alle viikossa. Meidän osalta voi todeta, että Laura helpottaa rekrytointiprosessia merkittävästi eikä aiheuta lisähaasteita prosessille. Fonecta työllistää yli 1000 ihmistä Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla. Rekrytointeja tehdään vuosittain useita ja rekrytointiprosessin sujuvuus on avainasemassa. Kun uutta rekrytointijärjestelmää Fonectalle valittiin, haettiin palvelutoimittajaa, jolla on moderni, käyttäjäystävällinen, joustavasti sekä käyttäjälähtöisesti kehitettävä ja kehittyvä järjestelmä. Fonectalle valittu ja käyttöönotettu Uranuksen LAURA-järjestelmä on vastannut hyvin näihin odotuksiin niin käyttöönottoprojektin osalta kuin käyttöönoton jälkeenkin. Olemme tyytyväisiä valintaamme. Lue lisää käyttäjäkokemuksia: www.laura.fi (Referenssejä) Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja Linnanmäki Tanja Kulmala, HR-asiantuntija Fonecta LAURA™ -rekrytointijärjestel- män uusin moduli on LinkedIn- integraatio. Integraation avulla työnhakija voi imuroida Linke- dIn-CV:n tiedot hakemuspohjaan parilla klikkauksella, jolloin työ- paikan hakeminen helpottuu ja nopeutuu merkittävästi. Integraa- tion lisääminen LAURA-järjestel- mään on edullista. Integraation lisääminen LAU- RA-järjestelmään on edullista. Pyydä Uranus Oy:n edustajaa esittelemään teille uusin moduli. LinkedIn-integraatio LAURA™ -rekrytointijärjestelmään
  4. 4. Nostetta!4 Nro 2 Suomessa alalle harjaantumi- nen voi pääosin tapahtua vain oppipoika-/kisällimenetelmällä eli hakeutumalla alan yritykseen töihin ja oppimalla sitä kautta ai- nakin yhden talon tavan toimia. Se vie kuitenkin ainakin vuoden tai pari. Tässä reitissä varjopuolena voi olla myös työsopimukseen vär- kätty kilpailukieltopykälä, joka hidastaa oman toiminnan aloitta- mista merkittävästi. Entäpä jos perusoppimisajan voisi kutistaa yhteen päivään? Englannissa on 4-5 headhun- ter-alan kouluttajaa, jotka jopa yhden päivän intensiivikurssilla johdattelevat ansiokkaasti alan toimintamalleihin, myynnin sa- loihin, hinnoittelupolitiikkaan ja projektien läpivientiin. Yksi alan parhaista kouluttajista on War- ren Kemp. Hänen yrityksensä kotisivuilta löytyvät helposti koulutusteemat ja koulutusten aikataulut ovat tilattavissa säh- köpostitse. Kursseja järjestetään kaikissa suurimmissa Englannin kaupungeissa. Jos käy hyvä tuuri, voit saada jo kurssipäivän aikana ensimmäi- sen toimeksiannon, sillä sikäläi- set rekrytoijat tuntevat ”pientä syrjäistä Suomea” ja yrityksiäm- me huonosti. Sikäläisillä huntte- reilla näyttää kuitenkin olevan toimeksiantoja, joihin osaaja löy- tyy jopa suurella todennäköisyy- dellä Suomesta. Päivän kurssista veloitetaan noin 300 puntaa, joka on suh- teellisen vähän saatavaan hyö- tyyn nähden. Hyöty on tietysti suhteessa siihen, miten hyvin rekrytointiprosessit ja työnan- tajien tarpeet hallitsee jo saadun työkokemuksen kautta. Jos olet alalla osaava HR-ammattilainen, imaiset yhdestä päivästä todella paljon antia ja nopeutat valmiut- tasi perustaa headhunting-yritys. Lisää osoitteessa: recruitmentmatters.com Uranus.fi-sivuilla on vuosien varrella julkaistu yli 1 000 yritysideaa. Ihan vain, jotta jokainen voisi löytää idean, mistä käynnistää oman yri- tystoiminnan tai ammatin- harjoittamisen. Lisää yritysi- deoita löydät sivuiltamme. Uranuksen yritysideapalsta: Haluatko headhunteriksi? Headhunter on monen henkilöstöammattilaisen toiveammatti. Siinä ansaitsee hyvin ja työn vapausaste on poikkeuksellisen suuri. Työ on myös positiivista, sillä headhunter vie aina ihmisiä ja asiakkaitaan eteenpäin. Mutta miten päästä alalle ja miten oppia alan toimintamallit nopeasti? Copyright: KFS/distr. Bulls Press Harald Hirmuisen uramietteitä Suorahakukirjeestä romanssi Hyvän nimen löytäminen ja sen rekisteröiminen on tärkeää yrityksen ja sen tuotteiden/pal- veluiden tunnetuksi tekemisessä sekä myynnissä. Yrityksen nimi on usein ensimmäinen asia, jon- ka kanssa potentiaalinen asiakas on tekemisissä. Kuten tiedetään, hyvä ensivaikutelma on todella tärkeä. Nimen antaminen yri- tykselle ei kuitenkaan ole mikään helppo tehtävä. Kaikki, jotka ovat joutuneet keksimään nimen omalle lapselleen, tietävät, kuinka vaikeaa se on. Tässä kolme vinkkiä: Lyhennä!Pitkännimenlyhen- täminen saattaa olla oiva keino löytää naseva nimi, joka on vielä helppo kertoa eli selvittää yhdel- lä lauseella yrityksen toiminta- ajatus. Yksi tunnettu esimerkki on Pohjois-Karjalaan aikoinaan perustettu Ab Lukkotehdas Oy. Tänä päivänä se tunnetaan nimel- lä Abloy. Kas näin: Firmasi nimi on Ah- kera Oy. Mistä se oikein tulee? ”Antiikkihuonekalujenentisöinti Rauman alueella”! Katso sanakirjaa! Pohdi lii- keideaasi keskeisimmin kuvaavia sanoja ja etsi sitten niille hyvä vieraskielinen vastine. Englannin- kieliset ja latinan sanat ovat viime aikoina kärsineet jo inflaation, joten etsi apua jostain muusta sa- nakirjasta. Esperanto on mainio valinta, koska sanat sointuvat hyvin suomen kieleen ja toimivat muuallakin maailmassa moitteet- tomasti Leiki kuin lapsi! Älä hanki nimen keksimisestä päänsärkyä itsellesi, vaan tee siitä hauskaa puuhailua. Pussillinen irtokirjai- mia voi auttaa yllättävän pitkäl- le. Kirjoita niillä lattialle ensin vaikka oma nimesi ja lähde sitten muuntelemaan kirjainten jär- jestystä: Anneli Mikkonen voi löytää vaikkapa nimen Milenna ja Eero Rainos nimen Soniare jonkin aikaa kirjaimia järjestelty- ään. Myös sadut ovat ehtymätön aarrearkku hyvän nimen metsäs- täjälle. Jos olet nyt köyhä, kuten myllärin perinnötön poika Saa- pasjalkakissassa, ja varma, että sinusta yrityksesi menestymisen myötä tulee rikas kuin markiisi, niin ilman muuta yrityksesi ni- meksi käy Carabas Oy. Yrityksen nimen keksiminen on tunnetusti hankalimpia yritystoiminnan käynnistämis- ja suunnitteluvaiheen asioita, niin hassulta kuin se kuulostaakin. Suunnitteletko ryhtymistä yrittäjäksi? Miten keksit hyvän nimen yrityksellesi? Uranus.fi:ssä on artikkeli, josta löydät kymmen- kunta muutakin vinkkiä nimen ideointiin. ...uuden johtajan ensimmäises- sä haastattelussa voi viedä työ- paikan. Näinhän kävi aikoinaan mm. Amerin johtajalle. Tässä esi- merkki oivaltavasta vastauksesta uudessa nimitystilanteessa: Eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria tuli aikoinaan valituksi Fortumin hal- lituksen kokopäiväiseksi puheen- johtajaksi. Valinnan jälkeen Matti Vuorialta kysyttiin haastattelussa, ketä ihmistä hän ihailee maailmas- sa eniten. Vuoria mietti hetken ja vastasi: - Ulkomaisista ihailen eniten Rembrantia ja kotimaista Edel- feltiä. Haastattelija oli ihmeissään vas- tauksesta, jolloin Vuoria jatkoi: - Kukaan ei ole pystynyt myy- mään öljyään kalliimmalla kuin he. Varomaton lausahdus... Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointiasioista kiinnostuneille.. Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09-85667700. Palautteet ja ideat osoitteeseen hannu.solanne@uranus.fi tai uranus@uranus.fi Uranus.fi:ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 € (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 € (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 €/vko (+ALV 24%) Roberto Rossellinin eloku- va Rooma, avoin kaupunki on lumonnut useimmat katsojan- sa, näiden joukossa mm. Ingrid Bergmanin. Bergman lumoutui elokuvasta jopa siinä määrin, että tahtoi välttämättä tavata ohjaajan. Niinpä hän kirjoitti Rossellinille kirjeen: ”Jos tarvitsette ruotsalaista näyttelijätärtä, joka osaa hyvin englantia, on unohtanut saksan kielen taitonsa, kykenee hädin tuskin ymmärrettävästi puhu- maan ranskaa ja osaa sanoa itali- aksi vain ti amo, olen Teidän käy- tettävissänne.” Rossellini, vaikka ei ollut kos- kaan nähnyt Ingrid Bergmanin näyttelevän, vastasi kirjeeseen. Tämän jälkeen he tapasivat ja ra- kastuivat ensi silmäyksellä. Suorahaku työpaikan tavoittelussa voi olla joskus siis todella kohtalokasta. Kannattaisiko sinunkin kokeilla? Nostettaurallesi—osaajiatyöpaikoille! Osoitelähteet: Uranus Oy:n asiakasrekisteri ja Fonecta Finder

×